Number of found documents: 29233
Published from to

Inequality and housing poverty in Bolivia since Morales government
Morales, Ivan
2020 - English
Tato práce analyzuje návrhy bolivijské vlády platné od roku 2006 do současnosti s cílem bojovat proti chudobě a nerovnosti. Popisuje programy vypracované vládou MAS, které se skládají ze tří ekonomických podpor: podpora Juancito Pinto (vzdělání), podpora Juana Azurduy (zdraví) a Renta Dignidad (senioři).Také analýzuje reakci vlády na situaci v oblasti bydlení. Popisuje vládní agenturu AEVIVIENDA, její programy a nakonec provádí analýzu situace z kvantitativního a kvalitativního hlediska bydlení ve vztahu k těmto programům. Demonstruje, zda se v období vlády Evo Moralese skutečně zlepšila chudoba a nerovnost. This thesis analyzes the proposals of the Bolivian government in force from 2006 to the present to combat issues of poverty and inequality. Describing the programs elaborated by the MAS government, which consist of three economic bonds, the Juancito Pinto bond (education), the Juana Azurduy bond (health) and Renta Dignidad (senior citizens). As well as analyzing the government's response to the housing situation. Describing the government agency AEVIVIENDA, its programs, and finally making an analysis of the situation in terms of quantitative and qualitative housing in relation to these programs. Demonstrating if indeed poverty and inequality has been improved during the period of Evo Morales government. Keywords: Bolívie; bydlení; Evo Morales; chudoba; nerovnost; sociální programy Available in digital repository of Mendel University.
Inequality and housing poverty in Bolivia since Morales government

Tato práce analyzuje návrhy bolivijské vlády platné od roku 2006 do současnosti s cílem bojovat proti chudobě a nerovnosti. Popisuje programy vypracované vládou MAS, které se skládají ze tří ...

Morales, Ivan
Mendelova univerzita v Brně, 2020

Návrh na zlepšenie pozície malých a stredných podnikov na trhu športovno-módneho tovaru
Aľakša, Matej
2020 - Slovak
Tato diplomová práce se zaobírá návrhem, aplikací a vyhodnocením jednotlivých nástrojů a aktivit, které slouží k zlepšení pozice na trhu malých a středních podniků, na trhu sportovně-módního zboží. Cílem diplomové práce bylo vyhodnocení aplikovaných technik, nástrojů a aktivit z hlediska jejich užitečnosti a úspěšnosti a případné doporučení jejich využití pro další podniky v sledovaném odvětví. Vyhodnocení probíhalo na základě výsledků interních aktivit, které byli po navrhnutí aplikované v sledovaném podniku a jejich výsledky zhodnoceny. Práce je rozdělená na teoretickou část (literární rešerš), vypracovanou na základě české, slovenské a zahraniční literatury a na část návrhovou (aplikovanou v praxi). This diploma thesis deals with design, application and evaluation of individual tools and activities aimed to improve the market position of small and medium-sized enterprises in the sport/fashion sales industry. The goal of this thesis was to evaluate the applied techniques, tools and activities in terms of their usefulness and success, and, if successful, to recommend their use for more companies in the given industry. The evaluation was based on the results of internal activities, which were designed for and applied to the monitored company. The thesis is composed of the theoretical part, which deals with literature search and is based on Czech, Slovak and foreign literature, and a design part that was applied in practice. Keywords: budování značky; event marketing; influencer marketing; komerční komunikace; malé a střední podniky; marketingová komunikace; public relations; rebranding Available in digital repository of Mendel University.
Návrh na zlepšenie pozície malých a stredných podnikov na trhu športovno-módneho tovaru

Tato diplomová práce se zaobírá návrhem, aplikací a vyhodnocením jednotlivých nástrojů a aktivit, které slouží k zlepšení pozice na trhu malých a středních podniků, na trhu sportovně-módního zboží. ...

Aľakša, Matej
Mendelova univerzita v Brně, 2020

Chování spotřebitele při nákupu v bezobalových prodejnách
Brodský, Marek
2020 - Czech
Bakalářská práce se zabývá chováním spotřebitelů v bezobalových prodejnách. Definuje hlavní faktory, které zákazníky při nákupu ovlivňují a zahrnuje i vymezení důvodů, které vedou spotřebitele k nákupu v „tradičních“ prodejnách. Teoretická část je zaměřena na spotřebitelské chování, marketingovou komunikaci, obaly, odpady a také na bezobalové prodejny. Vlastní část práce obsahuje kvantitativní výzkum v podobě dotazníkového šetření. Dotazníkové šetření, které-ho se zúčastnilo 434 respondentů, je složeno z otevřených a uzavřených otázek, respondenti jsou zákazníci jak bezobalových prodejen, tak i klasických prodejen. Na základě dosažených poznatků z teoretické a vlastní části jsou navrhnuta doporučení pro oblast marketingu bezobalové prodejny, jako například větší propagace prodejny pomocí sociálních sítí. Pro respondenty je také důležitá šíře a kvalita sortimentu. Bachelor thesis examines consumer behaviour during purchasing in non-packaging stores. It defines main factors affecting customers during purchase and also defines reasons for shopping in classic shops. The theoretical part of the work is focused on the consumer behaviour, marketing communication, packag-ing, waste and also on non-packaging stores. The practical part includes quantita-tive research in the form of survey. The survey with 434 respondents is com-posed of closed and open questions, respondents are customers of classic shops and also non-packaging stores. Based on achieved knowledge from the theoretical part and practical part of the thesis are proposed recommendations for marketing of non-packaging stores, for example more promotion through social net-works. For respondents is also important product range and quality. Keywords: bezobalová prodejna; nákupní chování; obaly; odpady; zero waste Available in digital repository of Mendel University.
Chování spotřebitele při nákupu v bezobalových prodejnách

Bakalářská práce se zabývá chováním spotřebitelů v bezobalových prodejnách. Definuje hlavní faktory, které zákazníky při nákupu ovlivňují a zahrnuje i vymezení důvodů, které vedou spotřebitele k ...

Brodský, Marek
Mendelova univerzita v Brně, 2020

Realizace systému pro správu klientských objednávek v restauračních zařízeních
Exner, Michal
2020 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací systému pro správu objednávek v restauračních zařízeních. Hlavním cílem bylo vytvoření multiplatformní mobilní aplikace, která umožní uživatelům objednávání položek skrze webové REST API a následná distribuce objednávek k obsluze podniku. Systém ověřuje pravost objednávek pomocí unikátních dynamických QR kódů. This diploma thesis deals with desing and implementation of order management system in restaurant facilities. The main goal was to create a cross-platform mobile application that allows users to order items through web REST API. System will then distribute these orders to facility staff. The system verifies authenticity of orders by using unique dynamic QR codes. Keywords: ASP.NET Core; Google Protobuf; mobilní aplikace; multiplatformní vývoj; .NET; REST API; správa objednávek; Xamarin Available in digital repository of Mendel University.
Realizace systému pro správu klientských objednávek v restauračních zařízeních

Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací systému pro správu objednávek v restauračních zařízeních. Hlavním cílem bylo vytvoření multiplatformní mobilní aplikace, která umožní uživatelům ...

Exner, Michal
Mendelova univerzita v Brně, 2020

Rizika internacionalizačního procesu MSP
Hájková, Martina
2020 - Czech
Diplomová práce se zaměřuje na identifikaci bariér a rizik internacionalizačního procesu mezi malými a středními podniky strojírenského oboru v České republice. Obsahuje odbornou terminologii, která se týká problematiky internacionalizačního procesu, internacionalizačními modely, motivy internacionalizace a v neposlední řadě zahrnuje i řízení rizik. Práce se věnuje identifikací bariér a rizik internacionalizačního procesu pomocí dotazníkového šetření, na jehož základě jsou vytvořeny mapy rizik a bariér. Pro získání dostatečných informací o analyzovaném problému je práce doplněna o hloubkové rozhovory, které také přispěly k identifikaci překážek mezinárodního obchodování, stanovení následných opatření a naplnění cíle diplomové práce. This diploma thesis is focused on the identification of barriers and risks of internationalization processes between small and medium-sized enterprises of engineering sector in Czech Republic. The thesis contains technical terminology related to the internationalization process, internationalization models, internationalization motives as well as risk management. The thesis deals with identification of barriers and risks of internationalization process using questionnaire survey. On that basis the maps of risks and barriers are created. To obtain sufficient information about analyzed problem the thesis is complemented by in-depth interviews that make a contribution to the identification of barriers of international trade, to the determination of the subsequent measures and to the fullfimlent of the objectives of this thesis. Keywords: bariéry; internacionalizace; internacionalizační proces; malé a střední podniky; rizika; strojírenství Available in digital repository of Mendel University.
Rizika internacionalizačního procesu MSP

Diplomová práce se zaměřuje na identifikaci bariér a rizik internacionalizačního procesu mezi malými a středními podniky strojírenského oboru v České republice. Obsahuje odbornou terminologii, která ...

Hájková, Martina
Mendelova univerzita v Brně, 2020

Dopady předpisů Evropské unie v oblasti zdaňování vozidel na národní legislativy a stav vozového parku
Hubka, Zdeněk
2020 - Czech
Práce se snaží zjistit vazby předpisů Evropské Unie s legislativou členských zemí v oblasti zdaňování silniční motorové dopravy a stavem vozového parku. Identifikuje a definuje právní rámec v této oblasti. V úvodu popisuje externality dopravy a zdanění motorových vozidel v členských státech se zaměřením na environmentální aspekty daně. Zmiňuje cíle evropské unie v kontextu životního prostředí a globální změně klimatu. V práci je vytvořena databáze objemu vozového parku, který je posléze hodnocen z pohledu naplňování směrnic a nařízení Evropské unie členskými státy. Závěrem je analyzován vývoj vozového parku a jsou formulována doporučení ohledně vhodného směrování předpisů řešících negativní externality v silniční dopravě. The thesis deals with the existence of links between European Union rules with member states' legislation on road motor vehicle taxation and fleet status. The thesis identifies and defines the legal framework in the field of vehicle taxation. The first chapter describes the externalities of transport and taxation of motor vehicles in the member states with a focus on the environmental aspects of tax. The thesis mentions the objectives of the European Union in the context of the environment and global climate change. The thesis has created a database of a number of vehicles in use, which it evaluates by member states from the point of view of the implementation of directives and regulations of the European Union. Finally, the development of the vehicle fleet is analyzed, and are formulated recommendations at work on the appropriate direction of regulations addressing negative externalities in road transport. Keywords: emise CO2; mýtný systém; silniční daň; zdanění motorových vozidel Available in digital repository of Mendel University.
Dopady předpisů Evropské unie v oblasti zdaňování vozidel na národní legislativy a stav vozového parku

Práce se snaží zjistit vazby předpisů Evropské Unie s legislativou členských zemí v oblasti zdaňování silniční motorové dopravy a stavem vozového parku. Identifikuje a definuje právní rámec v této ...

Hubka, Zdeněk
Mendelova univerzita v Brně, 2020

Řízení pracovního kapitálu podniku HR Carsoft s.r.o.
Jakubíčková, Klára
2020 - Czech
Jakubíčková, K. Řízení pracovního kapitálu podniku HR Carsoft s.r.o. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. Bakalářská práce je zaměřena na řízení pracovního kapitálu v podniku HR Carsoft s.r.o a zhodnocení jeho kapitálové potřeby pomocí obratového cyklu peněz. V práci jsou definovány složky pracovního kapitálu a představeny možnosti financování oběžného majetku. Výsledkem je porovnání potřeby pracovního kapitálu a jeho skutečné výše v podniku. Závěr je doplněný o doporučení, která vedou k efektivnímu řízení pracovního kapitálu. Jakubíčková, K. Working Capital management in company HR Carsoft s.r.o. Brno: Mendel University, 2020. The bachelor thesis focuses on the management of working capital in the company HR Carsoft s.r.o and evaluation of its capital needs using the cash conversion cycle. Working capital components are defined in the work and the possibilities of financing current assets are presented. The result is a comparison of working capital needs and its actual level in the company. The conclusion is complemented by recommendations that lead to efficient management of working capital. Keywords: hotovostní cyklus; likvidita; oběžný majetek; obratový cyklus peněz; pracovní kapitál Available in digital repository of Mendel University.
Řízení pracovního kapitálu podniku HR Carsoft s.r.o.

Jakubíčková, K. Řízení pracovního kapitálu podniku HR Carsoft s.r.o. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. Bakalářská práce je zaměřena na řízení pracovního kapitálu v podniku HR Carsoft s.r.o ...

Jakubíčková, Klára
Mendelova univerzita v Brně, 2020

Spotrebné správanie na trhu s vybranými kozmetickými komoditami
Kántorová, Marcela
2020 - Slovak
Kantorová, M. Spotřební chování na trhu s vybranými kosmetickými komoditami. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. Diplomová práce se zabývá spotřebitelským chováním žen v České republice na trhu kosmetických produktů na péči o pleť. V rámci orientační analýzy je zkoumán trh kosmetiky a osobní péče a jeho vývojové trendy v České republice i ve světě. Primární výzkum realizovaný na základě dotazníkového šetření se věnuje identifikaci spotřebitelských preferencí a zvyklostí při nákupu kosmetických produktů na péči o pleť a faktorů ovlivňujících nákupní rozhodování. Na základě primárních dat je provedena shluková analýza, pomocí které jsou definovány 4 spotřebitelské segmenty působící na trhu kosmetických produktů na péči o pleť. Následně jsou formulována doporučení pro subjekty daného trhu. Kántorová, M. Consumer behaviour on the market of selected cosmetic commodities. Diploma thesis. Brno: Mendel University, 2020. Final thesis deals with consumer behaviour of women on the skin care products market in the Czech Republic. Within the framework of the secondary analysis the market of cosmetics and personal care and its development trends in the Czech Republic and in the world is examined. The primary research is being conducted on the basis of a questionnaire survey and is focused on identifying consumers' preferences and habits during buying skin care products and also identifying factors influencing the buying decision. Based on the primary data, a cluster analysis is being conducted to define four consumer segments operating on the skin care products market. Subsequently, recommendations for the subjects of the given market are formulated. Keywords: kosmetika; marketingový výzkum; péče o pleť; spotřebitelské chování Available in digital repository of Mendel University.
Spotrebné správanie na trhu s vybranými kozmetickými komoditami

Kantorová, M. Spotřební chování na trhu s vybranými kosmetickými komoditami. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. Diplomová práce se zabývá spotřebitelským chováním žen v České ...

Kántorová, Marcela
Mendelova univerzita v Brně, 2020

Řízení rizik ve vybraném podniku
Kubík, Nikolaj
2020 - Slovak
Primárním cílem této diplomové práce bylo navržení doporučení pro řízení rizik ve vybraných ubytovacích zařízeních. K identifikaci rizik posloužili vybrané nástroje analýzy vnějšího a vnitřního prostředí. Rozeznané rizika byli následně ohodnoceny a z daných výsledků byli vytvořeny zmíněné návrhy doporučení, jak k jednotlivým rizikům přistupovat. Na závěr byli vytvořené návrhy zobecněny pro dané odvětví. Primary aim of this diploma thesis was to create proposals for the risk management in chosen accommodation facilities. Based on tools, that have been commonly used for analysis of external and internal environment, identification of the risks was made. After that, the value was assigned to each of the identified risks and based on the results, concrete proposals were created. At the end, these proposals were generalized for the hotel industry. Keywords: analýza rizik; přístupy k rizikům; riziko; vnější prostředí; vnitřní prostředí Available in digital repository of Mendel University.
Řízení rizik ve vybraném podniku

Primárním cílem této diplomové práce bylo navržení doporučení pro řízení rizik ve vybraných ubytovacích zařízeních. K identifikaci rizik posloužili vybrané nástroje analýzy vnějšího a vnitřního ...

Kubík, Nikolaj
Mendelova univerzita v Brně, 2020

Flexibility of labour market in Ukraine
Mandziuk, Karyna
2020 - English
Bakalářská práce se zaměřuje na trh práce na Ukrajině. Hlavním cílem je zhodnotit flexibilitu trhu práce na Ukrajině, představit jeho charakteristiky a definovat možná opatření pro zlepšení flexibility trhu práce na Ukrajině. První část práce se zaměřuje na teoretické pozadí pojmu flexibilita, jeho typy a formy. Dále je v bakalářské práci popsána podrobná charakteristika trhu práce na Ukrajině a její srovnání s Českou republikou, která byla vybrána jako země, se kterou bude srovnávána většina ukrajinských statistik. V závěrečné části práce jsou uvedena doporučení, jak řešit současné problémy s flexibilitou trhu práce na Ukrajině. The bachelor thesis focuses on labour market in Ukraine. The main goal is to evaluate the flexibility of labour market in Ukraine, to represent it characteristics and to define possible measures for improving flexibility of labour market in Ukraine. The first part of the thesis focusses on theoretical background of the term flexibility, it types and forms. Further described in the bachelor thesis are detailed characteristics of labour market in Ukraine and its comparison to Czech Republic, which was chosen as a country to compare most of the Ukrainian’s statistics with. There can be found recommendations how to solve current issues with labour market flexibility in Ukraine in the final part of this thesis. Keywords: flexibilita trhu práce; trh práce; Ukrajina Available in digital repository of Mendel University.
Flexibility of labour market in Ukraine

Bakalářská práce se zaměřuje na trh práce na Ukrajině. Hlavním cílem je zhodnotit flexibilitu trhu práce na Ukrajině, představit jeho charakteristiky a definovat možná opatření pro zlepšení ...

Mandziuk, Karyna
Mendelova univerzita v Brně, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases