Number of found documents: 24
Published from to

Použití rostlin v historických interiérech
Martinek, Jiří; Krejčiřík, Přemysl
2022 - Czech
Metodika si v rámci sedmi kapitol klade za cíl vymezit, definovat a podrobně charakterizovat ucelený soubor činností a postupů aplikovatelných při práci s rostlinami pěstovanými v interiérech objektů s kulturně-historickou hodnotou. Východiskem při její tvorbě byla snaha analyzovat množství dobových materiálů a informací, interpretovat je, a především upozornit na tento specifický segment lidské činnosti, kterému nebyla doposud v odborných kruzích věnována patřičná pozornost. Výzkum historických souvislostí v oblasti pěstování rostlin v interiérech je o to významnější vzhledem k aktuálním požadavkům správců či majitelů památkových objektů na doplňování prohlídkových tras živými rostlinami, ve snaze zobytnit historický interiér, a přilákat tak pozornost potenciálního návštěvníka. This methodology aims to define, define and characterize in detail a comprehensive set of activities and procedures applicable to work with plants grown in the interiors of buildings with cultural and historical value. The starting point for its creation was an effort to analyze the amount of contemporary materials and information, interpret them, and especially draw attention to this specific segment of human activity, which has not been given due attention in professional circles. Research of the historical context in the field of indoor plant growing is all the more important due to the current requirements of administrators or owners of monument objects to supplement the sightseeing routes with live plants, in an effort to inhabit the historical interior, and thus attract the attention of potential visitors. Keywords: interiérové květinářství; historický interiér; nádobové rostliny; použití rostlin; proces tvorby; památková péče; interior floriculture; historical interior; container plants; plant use; design process; monument care Available to registered users in the Library of Mendel University.
Použití rostlin v historických interiérech

Metodika si v rámci sedmi kapitol klade za cíl vymezit, definovat a podrobně charakterizovat ucelený soubor činností a postupů aplikovatelných při práci s rostlinami pěstovanými v interiérech objektů ...

Martinek, Jiří; Krejčiřík, Přemysl
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Památková ochrana pozůstatků činnosti člověka v lese
Sklenář, Karel; Novák, Jakub; Kadavý, Jan; Mikita, Tomáš; Rybníček, Michal; Bajer, Aleš; Kučera, Aleš; Kolář, Tomáš; Friedl, Michal
2022 - Czech
Mezi hlavní cíle metodiky patří: 1. zasazení problematiky do legislativního prostředí; 2. představení procesů narušení objektů v lesním prostředí; 3. charakteristika moderních způsobů identifikace objektů v lesích; 4. představení praktického postupu identifikace objektů hospodářské činnosti člověka v lesích; 5. navržení postupů zajištění zachování a prezentace antropogenních pozůstatků lidské činnosti v lese pro složky státní správy a samosprávy. Metodika vznikla ve spolupráci odborníků humanitního a přírodovědného zaměření. Snaží se tak aplikovat a kombinovat postupy různých oborů. Metodiku doporučujeme používat se souběžně psaným lesnickým textem Metody a postupy ochrany antropogenních objektů historické hospodářské činnosti člověka v lesích (Kadavý a kol. 2022). Obě metodiky se vzájemně doplňují. The main objectives of the methodology include: 1. setting the issue in the legislative environment; 2. introducing the processes of disturbance of objects in the forest environment; 3. characterization of modern methods of identification of objects in forests; 4. introducing the practical procedure of identification of objects of human activities in forests; 5. proposing procedures for ensuring the preservation and presentation of anthropogenic remains of human activities in forests for state administration and local government. The methodology was developed in cooperation between experts in the humanities and natural sciences. It seeks to apply and combine procedures of different disciplines. The methodology is recommended to be used with methodology Methods and procedures for the protection of anthropogenic objects of historical human economic activity in forests (Kadavý et al. 2022). The two methodologies are complementary to each other. Keywords: metodika; legislativa; les; objekty hospodářské činnosti člověka; identifikace objektů; zachování objektů; státní správa; památková péče; archeologie; letecké laserové snímkování; nedestruktivní průzkum; methodology; legislation; forest; objects of human activities; identification of objects; preservation of objects; state administration; conservation; archaeology; aerial laser scanning; non-destructive survey Available to registered users in the Library of Mendel University.
Památková ochrana pozůstatků činnosti člověka v lese

Mezi hlavní cíle metodiky patří: 1. zasazení problematiky do legislativního prostředí; 2. představení procesů narušení objektů v lesním prostředí; 3. charakteristika moderních způsobů identifikace ...

Sklenář, Karel; Novák, Jakub; Kadavý, Jan; Mikita, Tomáš; Rybníček, Michal; Bajer, Aleš; Kučera, Aleš; Kolář, Tomáš; Friedl, Michal
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Metodika návrhu pěstebních opatření u porostů dřevin pro potřeby památkové péče
Borusík, Pavel; Bulíř, Pavel; Šimek, Pavel
2022 - Czech
Metodika zahrnuje jak popis rozhodovacích procesů ve směru k péči o vegetační složku, tak soubor informací o technologických principech a postupech řešení péče. Nad rámec těchto informací je v metodice definována ověřená struktura postupně na sebe navazujících kroků rozhodovacího procesu ve fázi projednávání a schvalování navržené pěstební péče. The methodology includes both a description of decision-making processes in the direction of care of the vegetation component, and a set of information on technological principles and procedures of care solutions. In addition to this information, the methodology defines a verified structure of successive steps of the decision-making process in the phase of discussing and approving the proposed cultivation care. Keywords: porosty dřevin; pěstební opatření; krajinářská architektura; památky zahradní umění; památková péče; tree stands; cultivation measures; landscape architecture; garden art monuments; monument care Available to registered users in the Library of Mendel University.
Metodika návrhu pěstebních opatření u porostů dřevin pro potřeby památkové péče

Metodika zahrnuje jak popis rozhodovacích procesů ve směru k péči o vegetační složku, tak soubor informací o technologických principech a postupech řešení péče. Nad rámec těchto informací je v ...

Borusík, Pavel; Bulíř, Pavel; Šimek, Pavel
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Metodika interpretace kulturní krajiny
Klepárník, Radim; Fialová, Zuzana; Sedláček, Jozef; Matějka, Daniel
2022 - Czech
Metodika obsahuje základní informace o terminologii, stanovuje postupy interpretace a vše dokumentuje na případové studii. Jejím specifikem je zaměření na kulturní krajinu v jejím celostním pojetí s těžištěm v projekční a realizační části. The methodology contains basic information on terminology, identifies the interpretation procedures and documents the whole process by means of a case study. The specificity of the work is the focus on cultural landscape in a holistic concept, with an emphasis on the design and implementation part. Keywords: Interpretace; kulturní krajina; hodnoty krajiny; Interpretation; cultural landscape; landscape values Available to registered users in the Library of Mendel University.
Metodika interpretace kulturní krajiny

Metodika obsahuje základní informace o terminologii, stanovuje postupy interpretace a vše dokumentuje na případové studii. Jejím specifikem je zaměření na kulturní krajinu v jejím celostním pojetí s ...

Klepárník, Radim; Fialová, Zuzana; Sedláček, Jozef; Matějka, Daniel
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Metody a postupy ochrany antropogenních objektů historické hospodářské činnosti člověka v lesích
Kadavý, Jan; Sklenář, Karel; Novák, Jakub; Knott, Robert; Kneifl, Michal
2022 - Czech
Metodika je zaměřena na využití informací identifikace, dokumentace a prezentace antropogenních objektů v terénu, reliktů historické hospodářské činnosti člověka v lesích. Tento druh informací je výsledkem propojení lesnictví spolu s památkovou péčí a archeologií. Za antropogenní objekty považujeme především staré cesty, lokality historické těžby surovin, objekty zpracování surovin, zaniklé vesnice, výskyt pařezin a další. Důvodem vzniku metodiky je obava ze ztráty (poškození) těchto objektů lesnickou hospodářskou činností umocněnou v současné době zpracováváním kůrovcové kalamity nebývalých rozměrů na podstatné části území ČR. Připustíme-li, že k poškozování objektů dochází, pak dochází i ke ztrátám na kulturním a historickém dědictví ČR. Ambicí metodiky je na problematiku upozornit. Cílem metodiky je popsat, jak antropogenní objekty, relikty historické hospodářské činnosti člověka v lesích, moderními postupy identifikovat a následně adekvátně chránit. Ústředním bodem řešení je návrh přenosu informací o výskytu těchto objektů v terénu k vlastníkům lesů formou lesních hospodářských plánů, příp. lesních hospodářských osnov a návrh postupů pro jejich adekvátní ochranu. The methodology focuses on the use of information about identification, documentation and presentation of anthropogenic objects - relics of historical human economic activity in forests,. These information result from linking forestry, heritage conservation and archaeology. Anthropogenic objects in forests are mainly old roads, sites of historical raw material extraction, raw material processing objects, abandoned settlements, signs of past coppice management, etc. The reason for the development of the methodology is the fear of loss (damage) of these objects by forestry activities. exacerbated at present by the processing of a bark beetle calamity of big proportions on a substantial part of the Czech Republic. If we accepted damage tor destruction of these objects, we would also accept a loss of cultural and historical heritage of the Czech Republic. Keywords: lesnictví; památková péče; archeologie; staré cesty; pařeziny; kulturní a historické dědictví; lesní hospodářský plán; forestry; heritage conservation; archaeology; old roads; coppice; cultural and historical heritage; forest management plan Available to registered users in the Library of Mendel University.
Metody a postupy ochrany antropogenních objektů historické hospodářské činnosti člověka v lesích

Metodika je zaměřena na využití informací identifikace, dokumentace a prezentace antropogenních objektů v terénu, reliktů historické hospodářské činnosti člověka v lesích. Tento druh informací je ...

Kadavý, Jan; Sklenář, Karel; Novák, Jakub; Knott, Robert; Kneifl, Michal
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Obnova historických znaků krajiny v popluží panských dvorů
Kučera, Petr; Fialová, Zuzana
2022 - Czech
Metodika poskytuje návod pro obnovu historických znaků krajiny. Důvodem pro její použití je srovnání vybraných indikátorů stavu prostředí v historické struktuře poplužní krajiny se strukturou současnou. Výběr vhodných parametrů je zaměřen na časový i prostorový vývoj krajinných prvků, které jsou dnešní terminologií označovány jako skladebné části zelené infrastruktury území. Přínos historických krajinných stop ve struktuře krajiny spočívá v posílení ekosystémových služeb, které udržují produkční schopnosti krajiny při zesílení environmentálních benefitů. The methodology serves as a guideline for restoration of historical landscape features. The reason for using the methodology is a comparison of selected indicators of the condition of environment within the historical structure of manorial estates against the current state of landscape structure. The selection of relevant parameters focuses on the development of spatial and temporal development of landscape features that are in current terminology referred to as compositional parts of green infrastructure of an area. The importance of historical landscape elements in the structure of landscape lies in the support of ecosystem services that sustain the production capacity of landscape while enhancing environmental benefits. Keywords: kulturní krajina; krajinné znaky; historické krajinné stopy; vrchnostenské dvory; historická struktura plužiny; environmentální benefit; cultural landscape; landscape features; historical landscape elements; manorial farms; historical field structure; environmental benefit Available to registered users in the Library of Mendel University.
Obnova historických znaků krajiny v popluží panských dvorů

Metodika poskytuje návod pro obnovu historických znaků krajiny. Důvodem pro její použití je srovnání vybraných indikátorů stavu prostředí v historické struktuře poplužní krajiny se strukturou ...

Kučera, Petr; Fialová, Zuzana
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Rozbor a hodnocení struktury a typických znaků krajiny v hospodářském zázemí panských dvorů
Kučera, Petr
2021 - Czech
Metodika formuluje postup pro historickou analýzu a soudobou interpretaci území s poplužními dvory, přispívá k prohloubení územně plánovací praxe, zejména při zpracování "Koncepce uspořádání krajiny" a při aktualizaci systému územně plánovacích podkladů (ÚAP ve smyslu vyhl. č. 500/2006 Sb.). Keywords: kulturní krajina Available to registered users in the Library of Mendel University.
Rozbor a hodnocení struktury a typických znaků krajiny v hospodářském zázemí panských dvorů

Metodika formuluje postup pro historickou analýzu a soudobou interpretaci území s poplužními dvory, přispívá k prohloubení územně plánovací praxe, zejména při zpracování "Koncepce uspořádání krajiny" ...

Kučera, Petr
Mendelova univerzita v Brně, 2021

Metodika obnovy květinového záhonu
Kuťková, Tatiana; Uher, Jiří; Klasová, Kristýna
2021 - Czech
Květinové záhony představují významný detail památky zahradního umění. Práce je zaměřena na doporučení pracovních postupů obnovy květinových záhonů v objektech krajinářské architektury s významnou kulturně historickou hodnotou na území České republiky, které mohou být předmětem zájmu památkové péče. Poskytuje návod na hodnocení aktuálního stavu záhonů, přístupy k jejich navrhování a projektování se zachováním vysokého stupně jejich autentičnosti. Důraz je kladen také na autenticitu historických sortimentů květin. Flower beds are an important detail of garden art monuments. The work is focused on the recommendation of working procedures for the restoration of flower beds in landscape architecture objects with significant cultural and historical value in the Czech Republic, which may be the subject of interest for monument care. It provides instructions for evaluating the current state of flower beds, approaches to their design and planning while maintaining a high degree of their authenticity. Emphasis is also placed on the authenticity of historical assortments of flowers. Keywords: krajinářská architektura; památková péče; květinový záhon; obnova; autenticita; landscape architecture; monument care; flower bed; restoration; authenticity Available to registered users in the Library of Mendel University.
Metodika obnovy květinového záhonu

Květinové záhony představují významný detail památky zahradního umění. Práce je zaměřena na doporučení pracovních postupů obnovy květinových záhonů v objektech krajinářské architektury s významnou ...

Kuťková, Tatiana; Uher, Jiří; Klasová, Kristýna
Mendelova univerzita v Brně, 2021

Použití květinových aranžmá v historických interiérech
Martinek, Jiří; Rabušic, Bohuslav
2021 - Czech
Cílem předkládané metodiky je vytvoření uceleného postupu zaměřeného na práci s živými rostlinami v interiérech objektů s kulturně-historickou hodnotou. Východiskem při její tvorbě byla snaha analyzovat množství dobových materiálů a informací, interpretovat je, ale především upozornit na tento specifický segment lidské činnosti odehrávající se v průběhu historického vývoje lidské společnosti, kterému nebyla doposud v odborných kruzích věnována patřičná pozornost. Výzkum historických souvislostí v oblasti aranžování květin je o to významnější a naléhavější v návaznosti na aktuální požadavky realizace doprovodných akcí vytvářených v rámci prohlídkových tras mnoha památkových objektů, ve snaze přilákat pozornost potenciálního návštěvníka. Snaha o určité zobytnění historického interiéru za pomoci aranžmá z řezaných květin, byť jen na krátkou dobu, je tak stále častějším požadavkem soudobé praxe. Metodika si proto klade za cíl vymezit, definovat a podrobně charakterizovat ucelený soubor činností a postupů vedoucích ke vzniku a prostorovému uspořádání instalací z řezaných květin v interiérech památkových objektů. This methodology aims to define and characterize in detail a comprehensive set of activities and procedures leading to the creation and spatial arrangement of installations of cut flowers in the interiors of buildings with cultural and historical value. The starting point in creating this methodology was an effort to analyze the amount of period materials and information, interpret them, but above all to draw attention to this specific segment of human activity taking place during the historical development of human society, which has not been given due attention in professional circles. Research of the historical context in the field of flower arrangements is all the more important and urgent in connection with the current requirements for the implementation of accompanying events created within the sightseeing tours of many monuments, in an effort to attract the attention of potential visitors. The effort to inhabit a certain historical interior with the help of an arrangement of cut flowers, even for a short time, is thus an increasingly common requirement of contemporary practice. Keywords: floristická tvorba; historický interiér; květinová aranžmá; výstava; proces tvorby; památková péče; floral design; historical interior; flower arrangements; exhibition; design process; monument care Available to registered users in the Library of Mendel University.
Použití květinových aranžmá v historických interiérech

Cílem předkládané metodiky je vytvoření uceleného postupu zaměřeného na práci s živými rostlinami v interiérech objektů s kulturně-historickou hodnotou. Východiskem při její tvorbě byla snaha ...

Martinek, Jiří; Rabušic, Bohuslav
Mendelova univerzita v Brně, 2021

Metodika hodnocení porostů dřevin pro potřeby památkové péče
Borusík, Pavel; Martinek, Jiří; Šimek, Pavel
2020 - Czech
Porosty představují strukturálně složité uskupení dřevinných vegetačních prvků v úzké vazbě na funkční, provozní a kompoziční podstatu památky zahradního umění. Metodika hodnocení porostů v sobě zahrnuje jak popis současného stavu a perspektivy vegetační složky, tak soubor informací o funkčním, provozním a kompozičním stavu hodnoceného porostu. Model hodnocení obsahuje doporučenou a ověřenou strukturu atributů hodnocení včetně popisu metod zjišťování jejich hodnot. Metodika je zaměřena na popis stavu porostů, jako podkladu pro návrh pěstební péče, ale současně je velmi cennou součástí stavebně historického (zahradně architektonického) průzkumu celého objektu památky. Tree stands represent a structurally complex grouping of woody vegetation elements in close connection with the functional, operational and compositional essence of the garden art monument. The methodology of tree stand evaluation includes both a description of the current state and perspective of the vegetation component, as well as a set of information on the functional, operational and compositional state of the evaluated stand. Keywords: porost; krajinářská architektura; metodika; tree stand; landscape architecture; methodology Available to registered users in the Library of Mendel University.
Metodika hodnocení porostů dřevin pro potřeby památkové péče

Porosty představují strukturálně složité uskupení dřevinných vegetačních prvků v úzké vazbě na funkční, provozní a kompoziční podstatu památky zahradního umění. Metodika hodnocení porostů v sobě ...

Borusík, Pavel; Martinek, Jiří; Šimek, Pavel
Mendelova univerzita v Brně, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases