Used filters (3)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 743
Published from to

Francouzská galantnost v 17. století
Doležalová, Emma; Listíková, Renáta; Fučíková, Milena
2023 - French
5 ABSTRACT This bachelor's thesis deals with the phenomenon called "French gallantry" of the 17th century and its various aspects, including etymology, its impact on a certain degree of women's emancipation, preciosity, contemporary manners, salons, gallant love and eroticism, as well as its demise associated with the advent of the French Revolution. The thesis examines the origin of the term "gallantry" whose main significance lies in courteous behaviour towards women and each other. Emphasis is placed on the role gallantry played in women's emancipation, helping them gain social recognition. Inextricably linked to this are salons, the environments that promoted the intellectual exchange of ideas. The thesis also delves into an analysis of gallant literature of the 17th century focusing on themes of love and eroticism, and how they were portrayed in works of the time. The pre-Romantic period put an end to this social phenomenon, focusing on a completely different proclamation of feelings. This thesis aims to provide a comprehensive understanding of French gallantry, using a literary approach based on the analysis texts and works from the period. KEYWORDS French gallantry, a social phenomenon, a gallant man 4 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá fenoménem zvaným francouzská galantnost 17. století a jejími různými aspekty, včetně etymologie, jejího vlivu na určitý stupeň emancipace žen, preciozity, dobových manýrů, salonů, galantní lásky a erotiky, a také na její zánik, spojený zejména s příchodem Velké Francouzské revoluce. Práce se zabývá původem termínu "galantní", jehož hlavní význam tkví ve zdvořilém chování k ženám a k sobě navzájem. Důraz je kladen na to, jakou roli sehrála galantnost v emancipaci žen a pomohla jim získat uznání ve společnosti. S tím jsou neodlučně spjaty salony, tedy prostředí podporující intelektuální výměnu názorů. Práce se také zabývá analýzou galantní literatury 17. století se zaměřením na témata lásky a erotiky a jejich ztvárnění v dobových literárních dílech. Období romantismu ukončilo tento společenský fenomén a zaměřilo se na zcela jinou proklamaci citů. Cílem této bakalářské práce je analyzovat historické kořeny a rysy galantního chování ve francouzské společnosti a tím poskytnout hluboké porozumění francouzské galantnosti s využitím literárního přístupu, založeném na analýze dobových i současných textů a děl. KLÍČOVÁ SLOVA francouzská galantnost, společenský fenomén, galantní muž Keywords: francouzská galantnost; společenský fenomén; galantní muž; French gallantry; a social phenomenon; a gallant man Available in a digital repository NRGL
Francouzská galantnost v 17. století

5 ABSTRACT This bachelor's thesis deals with the phenomenon called "French gallantry" of the 17th century and its various aspects, including etymology, its impact on a certain degree of women's ...

Doležalová, Emma; Listíková, Renáta; Fučíková, Milena
Univerzita Karlova, 2023

Abrogace obsoletních zákonů ve Francii
Hálová, Kristina; Jančík, Jiří; Biegel, Madeleine
2023 - French
This thesis attempts to introduce the reader to the issue of obsolete legal regulations, which are an unnecessary burden on the legal system. The legal order is a complex system whose clarity is essential for the functioning of the state. The thesis follows a legal regulation from its inception, through the emergence of obsolescence to its abrogation. As this is a topical issue in the legal field, the sources of the thesis are mainly laws, explanatory reports, statements published on the official websites of political institutions or expert articles. In the first chapters, general theoretical issues are presented, in particular the interpretation of legal terms, the development of the legal order or the reasons for the emergence of the obsolescence. All the information contained here is essential for understanding Mission B.A.L.A.I, which aims to clarify the legal order by abrogating obsolete norms. As part of this initiative, the reader is introduced to the various abrogation laws and also the laws that are abrogated. The thesis also mentions the situation in the Czech Republic, where the same efforts are currently underway. The reader is introduced to the individual steps of the initiative, especially taking into account the analysis of the Czech legal system prepared for the Ministry of the... Tato práce se snaží čtenáře seznámit s problematikou obsoletních právních předpisů, které jsou zbytečnou zátěží pro právní řád. Právní řád je složitým komplexním systémem, jehož přehlednost je pro fungování státu zásadní. Práce sleduje právní předpis od jeho vzniku, přes vznik obsolence až po jeho abrogaci. Vzhledem k tomu, že se jedná o aktuální téma z právní oblasti, jsou zdrojem práce především zákony, důvodové zprávy, prohlášení zveřejněná na oficiálních webových stránkách politických institucí či odborné články. V prvních kapitolách je představena obecná teoretická problematika, a to zejména výklad právních termínů, vývoj právního řádu či důvody vzniku obsolence. Všechny informace zde obsažené jsou nezbytné pro pochopení Mission B.A.L.A.I, jejímž cílem je zpřehlednění právního řádu za pomoci abrogace obsoletních norem. Čtenář je v rámci této iniciativy seznámen s jednotlivými abrogačními zákony a též zákony, které jsou abrogovány. V práci je též zmíněna situace v České republice, kde právě nyní probíhají stejné snahy. Čtenáři jsou představeny jednotlivé kroky v rámci iniciativy, a to především s přihlédnutím k analýze českého právního řádu vypravované pro Ministerstvo vnitra, která je jedním z významných podkladů pro abrogaci v České republice. Práce se snaží poskytnout komplexní pohled na... Keywords: loi obsolète; abrogation; ordre juridique; simplification; législation; obsolete laws; abrogation; legal order; simplification; legislation Available in a digital repository NRGL
Abrogace obsoletních zákonů ve Francii

This thesis attempts to introduce the reader to the issue of obsolete legal regulations, which are an unnecessary burden on the legal system. The legal order is a complex system whose clarity is ...

Hálová, Kristina; Jančík, Jiří; Biegel, Madeleine
Univerzita Karlova, 2023

Akustická analýza části projevu královny Alžběty II
Šrámková, Marie; Suková Vychopňová, Kateřina; Jančík, Jiří
2023 - French
Keywords: Alžběta II; anglická královna; francouzská výslovnost; fonetika; proslov; analýza proslovu; The English Queen Elizabeth II; the French pronunciation; phonetics; speech; analysis of a speech Available in a digital repository NRGL
Akustická analýza části projevu královny Alžběty II

Šrámková, Marie; Suková Vychopňová, Kateřina; Jančík, Jiří
Univerzita Karlova, 2023

Pedagogika M. Montessori ve výuce francouzštiny v České republice
Polášková, Adina; Suková Vychopňová, Kateřina; Klinka, Tomáš
2023 - French
This bachelor's thesis approaches the life of Maria Montessori, her pedagogy, and more specifically the teaching of French as a foreign language in Montessori schools. It consists of two parts. The theoretical part of the bachelor's thesis introduces the reader to the basic terminology in the field of alternative pedagogy, what were the impulses and reasons for the emergence of alternative pedagogy as such and describes the development of alternative pedagogy in the Czech Republic and France. Then it focuses on the life and personality of Maria Montessori and her pedagogy, in particular her principles and methods. The thesis also describes the concept of teaching at Montessori schools, including the role of the teacher in education and the specific features of Montessori pedagogy at second grade of elementary school. The theoretical part concludes with a chapter that introduces the reader to Maria Montessori's legacy and how her pedagogy is widespread. It includes a mapping of Montessori school facilities in the three largest cities of the Czech Republic. The practical part consists of a case study of two Montessori primary schools. These are the Montessori Primary School in Kladno and the Montessori Five Star Primary School in Brno. The aim of the practical part is to discover what form the... Tato bakalářská práce se zabývá životem Marie Montessori, její pedagogikou, a především výukou francouzštiny jakožto druhého cizího jazyka na Montessori školách v České republice. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část seznamuje čtenáře se základní terminologií v oblasti alternativní pedagogiky, jaké byly impulzy a důvody pro vznik alternativní pedagogiky jako takové a popisuje vývoj alternativního vzdělávání v České republice a ve Francii. Dále se zaměřuje na život a osobnost Marie Montessori a její pedagogiku, zejména na její principy a metody. Práce také popisuje pojetí pedagogiky v Montessori školách, včetně role učitele ve vzdělávání a specifik Montessori pedagogiky na základních školách druhého stupně. Teoretickou část uzavírá kapitola, která seznamuje čtenáře s odkazem Marie Montessori a tím, jak je její pedagogika rozšířená. Zahrnuje tak zmapování školních zařízení Montessori ve třech největších městech České publiky. Praktická část se skládá z případové studie dvou Montessori základních škol. Jedná se o ŽŠ Montessori v Kladně a o ŽŠ Montessori Five Star v Brně. Cílem praktické části je zjistit, jakou podobu má výuka francouzského cizího jazyka v Montessori školách, jak se liší od výuky v tradičních školách, jaké principy Montessori pedagogiky jsou ve výuce uplatňovány a... Keywords: Francouzský jazyk; Montessori; výuka; cizí jazyk; alternativní pedagogika; French language; Montessori; teaching; foreign language; alternative pedagogy Available in a digital repository NRGL
Pedagogika M. Montessori ve výuce francouzštiny v České republice

This bachelor's thesis approaches the life of Maria Montessori, her pedagogy, and more specifically the teaching of French as a foreign language in Montessori schools. It consists of two parts. The ...

Polášková, Adina; Suková Vychopňová, Kateřina; Klinka, Tomáš
Univerzita Karlova, 2023

Vnímání Maupassantovy fantastiky u adolescentů, kteří vyrostli na moderní fantasy
Mlynáříková, Běla; Voldřichová - Beránková, Eva; Mengozzi, Chiara
2023 - French
This thesis examines the perception of Maupassant's stories as representatives of fantastic literature among Czech adolescents in the context of their childhood marked by modern fantasy. The theoretical approach is based on Tzvetan Todorov's definition of fantasy and the horizon of expectations according to the Constance School of Reception Aesthetics. The practical part includes the analysis of questionnaires from reading individual stories. Tato diplomová práce zkoumá vnímání Maupassantových povídek jakožto reprezentujícího vzorku fantastické literatury u českých adolescentů v kontextu jejich dětství ovlivněného moderní fantasy. Teoretický přístup vychází z definice fantasy Tzvetana Todorova a z horizontu očekávání podle Kostnické školy recepce. Praktická část zahrnuje analýzu dotazníků z četby jednotlivých příběhů. Keywords: fantastická literatura|fantasy|adolescent|horizont očekávání; fantastic literature|fantasy|adolescent|horizon of expectations Available in a digital repository NRGL
Vnímání Maupassantovy fantastiky u adolescentů, kteří vyrostli na moderní fantasy

This thesis examines the perception of Maupassant's stories as representatives of fantastic literature among Czech adolescents in the context of their childhood marked by modern fantasy. The ...

Mlynáříková, Běla; Voldřichová - Beránková, Eva; Mengozzi, Chiara
Univerzita Karlova, 2023

Topos Prahy v díle vybraných francouzských surrealistů
Svátová, Barbora; Šuman, Záviš; Šarše, Vojtěch
2023 - French
The main objective of this bachelor thesis is to show the topos of Prague in selected works of French surrealist poets connected with Prague, such as Guillaume Apollinaire, Philippe Soupault, André Breton, Paul Éluard and Louis Aragon. The thesis aims to reveal the components of the poetics of city in the given poems or texts and their gradual development, either the coherence or its lack. It will also put into the context the French and Czech relations at that time, mainly with the focus on the literary circles. Keywords Prague, surrealism, French and Czech relations, city, French literature Tato bakalářská práce si klade za cíl ilustrovat topos Prahy ve vybraných díle francouzských surrealistických básníků, kteří jsou s Prahou spjati; jedná se o Guillauma Apollinaira, Philippa Soupaulta, Andrého Bretona, Paula Éluarda a Louise Aragona. Cílem práce je identifikovat prvky poetiky města u vybraných autorů a jejich postupný vývoj, soulad, nebo naopak disonance. Na pozadí těchto textů práce zároveň objasní francouzsko-české vztahy v uměleckých, především básnických kruzích. Klíčová slova Praha, surrealismus, francouzsko-české vztahy, město, francouzská literatura Mots clés Prague, surréalisme, relations franco-tchèques, ville, littérature française Keywords: Praha|surrealismus|francouzské a československé vztahy|město|francouzská literatura; Prague|surrealism|French and Czechoslovak relations|city|French literature Available in a digital repository NRGL
Topos Prahy v díle vybraných francouzských surrealistů

The main objective of this bachelor thesis is to show the topos of Prague in selected works of French surrealist poets connected with Prague, such as Guillaume Apollinaire, Philippe Soupault, André ...

Svátová, Barbora; Šuman, Záviš; Šarše, Vojtěch
Univerzita Karlova, 2023

Způsoby estetizace konzumní společnosti a reklamy ve třech vybraných moderních románech
Averina, Aleksandra; Janišová, Míla; Voldřichová - Beránková, Eva
2023 - French
The aim of this thesis is to analyze the means of aestheticizing consumer society and advertising in three works: Frédéric Beigbeder's "99 Francs," Christophe Léon's "Black Friday," and Gauz's "Debout-payé." This selection of works allows us to see the image of consumption from three different angles. In Beigbeder's work, we find the people who produce advertising, Christophe Leon opens up the world of consumption and purchasing, and in Gauz's "Debout-payé," we see people working "standing up" so that others can consume. The narrator in all the novels attempts to convey the image of consumer society, with each narrator choosing their own social level. Our analysis will be based on Jean Baudrillard's theory of consumption and Umberto Eco's thoughts on mass media and communication. Given the position of this work at the intersection of literature and sociology, one chapter will be dedicated to the literary styles that authors choose to aestheticize or "de-aestheticize" consumption. In the other chapters, we will analyze the social aspect of purchasing in the novels. Tato práce se klade za cil analyzovat prostředky estetizace konzumní společnosti a reklamy ve třech dílech: 99 franců od Frédérica Beigbedera, Black Friday od Christopha Léona a Debout- payé od Gauze. Tento výběr nám umožňuje vidět obraz spotřeby ze tří různých stran. U Beigbedera nalezneme lidi, kteří vyrábějí reklamu, Christophe Leon nám otevírá svět spotřeby a nákupu, a jako hlavní problém vidíme spotřebitele. Gauz v Debout-payé nám umožňuje vidět lidi, kteří pracují "na nohou", aby ostatní mohli spotřebovat. Vypravěč v každém románu se snaží předat obraz konzumní společnosti, každý vypravěč si vybírá svou sociální úroveň. Naše analýza bude založena na teorii konzumace Jeana Baudrillarda a myšlenkách Umberta Eca na média a masovou komunikaci. Vzhledem k pozici práce na průsečíku literatury a sociologie bude jedna z kapitol této práce věnována literárním stylům, které autoři volí k estetizaci nebo "odestetizaci" spotřeby. V dalších kapitolách budeme analyzovat sociální stránku nákupu v románech. Keywords: Konzumní společnost|reklama|francouzská literatura|Jean Baudrillard|postmodernismus; Consumption society|advertising|French literature|Jean Baudrillard|postmodernism Available in a digital repository NRGL
Způsoby estetizace konzumní společnosti a reklamy ve třech vybraných moderních románech

The aim of this thesis is to analyze the means of aestheticizing consumer society and advertising in three works: Frédéric Beigbeder's "99 Francs," Christophe Léon's "Black Friday," and Gauz's ...

Averina, Aleksandra; Janišová, Míla; Voldřichová - Beránková, Eva
Univerzita Karlova, 2023

Marketing territorial et écotourisme : Le portefeuille de projet Ardenne Attractivity au c?ur du développement territorial durable ardennais
PACCAUT, Ilane
2023 - French
Les initiatives territoriales ont gagné en importance dans la promotion du développement régional durable, en raison de leur capacité ? tenir compte des particularités et des besoins spécifiques de chaque région. L'Union Européenne encourage d'ailleurs activement de telles initiatives afin d'étendre le développement durable sur l'ensemble de son territoire. Les régions rurales, éloignées des centres urbains ou situées en périphérie des grandes voies de communication, de m?me que celles situées aux fronti?res nationales, peuvent particuli?rement profiter d'une approche de développement durable adaptée ? leurs caractéristiques uniques. Basée sur une étude qualitative comprenant trois entretiens, ce mémoire met en lumi?re le rôle joué par le renforcement de la destination touristique ? Ardenne ? dans le développement durable du territoire transfrontalier ardennais. De mani?re générale, il apparaît que le développement territorial repose sur des ressources, matérielles et immatérielles, propres ? chaque territoire, et qui sont coordonnées et valorisées au sein d'un projet tel que le portefeuille de projets Ardenne Attractivity. Intégrer la dimension durable, conformément ? sa définition premi?re, peut ?tre plus complexe dans un projet territorial. Cependant, la durabilité est manifeste et innovante dans le contexte transfrontalier ardennais, m?me si son intégration dans le projet territorial global demande une réflexion approfondie. Territorial initiatives have gained in importance in the promotion of sustainable regional development, due to their ability to take into account the particularities and specific needs of each region. The European Union is actively encouraging such initiatives in order to extend sustainable development throughout its territory. Rural areas, far from urban centers or located on the periphery of major communication routes, as well as those on national borders, can particularly benefit from a sustainable development approach adapted to their unique characteristics. Based on a qualitative study including three interviews, this thesis highlights the role played by strengthening the "Ardenne" tourist destination in the sustainable development of the Ardennes cross-border territory. Generally speaking, it appears that territorial development is based on resources, both material and immaterial, which are specific to each territory, and which are coordinated and enhanced within a project such as the Ardenne Attractivity project portfolio. Integrating the sustainable dimension, in line with its original definition, can be more complex in a territorial project. However, sustainability is an obvious and innovative concept in the Ardennes cross-border context, even if its integration into the overall territorial project requires further reflection. Keywords: tourism; attractivity; sustainability; cross-border; development; project; identity; resources Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Marketing territorial et écotourisme : Le portefeuille de projet Ardenne Attractivity au c?ur du développement territorial durable ardennais

Les initiatives territoriales ont gagné en importance dans la promotion du développement régional durable, en raison de leur capacité ? tenir compte des particularités et des besoins spécifiques de ...

PACCAUT, Ilane
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

L'Eurodistrict Strasbourg - Ortenau : Mise en place, missions, fonctionnement, résultats
REIMANN, Leon Karl-Heinz
2023 - French
L'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau situé dans la région géographique du Rhin-Supérieur. Cet espace transfrontalier partagé par une partie de la Suisse, l'Allemagne et la France poss?de de nombreuses instances transfrontali?res ? toutes les échelles de gouvernance. Le présent mémoire vise ? analyser l'évolution de l'Eurodistrict et son imbrication dans les instances de coopération existantes. Il montrera comment il est devenu indispensable dans l'action locale de coopération transfrontali?re et comment il est devenu un laboratoire d'innovation pour la coopération transfrontali?re en Europe. The Strasbourg-Ortenau Eurodistrict is located in the geographical region the Upper Rhine. This cross-border area shared by part of Switzerland, Germany and France has numerous cross-border bodies at all levels of governance. The purpose of this Master thesis is to analyse the development of the Eurodistrict and its integration into existing cooperation bodies. It will show how it has become essential to local cross-border cooperation action and how it has become a laboratory of innovation for cross-border cooperation in Europe. Keywords: Europe; Eurodistrict Strasbourg-Ortenau; cross-border cooperation; Eurodistrict; INTERREG Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
L'Eurodistrict Strasbourg - Ortenau : Mise en place, missions, fonctionnement, résultats

L'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau situé dans la région géographique du Rhin-Supérieur. Cet espace transfrontalier partagé par une partie de la Suisse, l'Allemagne et la France poss?de de nombreuses ...

REIMANN, Leon Karl-Heinz
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Interpretace Hegelovy filosofie dějin u Jeana Hyppolita
Abraham, Titouan; Steinbach, Tim-Florian; Ottmann, François
2023 - French
Master's Thesis Abstract Charles University, Prague Erasmus Mundus EuroPhilosophie (2021-2023) Student: Titouan Abraham Title: L'interprétation par Jean Hyppolite de la philosophie de l'histoire de Hegel (Jean Hyppolite's Interpretation of Hegel's Philosophy of History) Keywords: Hegel; Hegelianism; Theologische Jugendschriften; Phenomenology of Spirit; Jean Hyppolite; philosophy; philosophy of history; pantragism; Alexandre Kojève; end of history The aim of this work is to analyse the singularity of Jean Hyppolite's study of the Hegelian philosophy of history. The guiding question is the following: Did Jean Hyppolite defend a pantragic reading of the dynamics of Hegelian history? We begin with an account of Hegelian studies in France from the beginning of the nineteenth century until the end of the 1930s, when Alexandre Kojève's teachings on the Phenomenology of Spirit came to an end. We discover that Hyppolite differs from Kojève in particular because he breaks with his proposal of an end to history and his anthropological reading of the Hegelian system. To explain these differences, we need to return to the links between the young Hegel's religious thought and the birth of his philosophy of history. This stage consists of re-reading, with Jean Hyppolite, the theological writings of his youth, and showing... Résumé du mémoire de Master Charles University, Prague Erasmus Mundus EuroPhilosophie (2021-2023) Étudiant: Titouan Abraham Titre : L'interprétation par Jean Hyppolite de la philosophie de l'histoire de Hegel Mots-clés : Hegel ; hégélianisme ; Theologische Jugendschriften ; Phénoménologie de l'Esprit ; Jean Hyppolite ; philosophie ; philosophie de l'histoire ; pantragisme ; Alexandre Kojève ; fin de l'histoire Ce travail se propose d'analyser la singularité de Jean Hyppolite dans son étude de la philosophie hégélienne de l'histoire. La question qui l'oriente est la suivante : Jean Hyppolite a-t-il défendu une lecture pantragique de la dynamique de l'histoire hégélienne ? Nous commençons par rendre compte des études hégéliennes en France au début du dix-neuvième siècle jusqu'à la fin des années 1930, lorsque s'achèvent les enseignements de Alexandre Kojève sur la Phénoménologie de l'Esprit. Nous découvrons alors que Hyppolite se distingue de Kojève notamment parce qu'il rompt avec sa proposition d'une fin de l'histoire et sa lecture anthropologique du système hégélien. Pour expliquer ces différences, il nous faut revenir sur les liens entre la pensée religieuse du jeune Hegel et la naissance de sa philosophie de l'histoire. Cette étape consiste à relire avec Jean Hyppolite les écrits théologiques de... Keywords: Hegel; hégélianisme; Theologische Jugendschriften; Phénoménologie de l'Esprit; Jean Hyppolite; philosophie; philosophie de l'histoire; pantragisme; Alexandre Kojève; fin de l'histoire; Hegel; Hegelianism; Theologische Jugendschriften; Phenomenology of Spirit; Jean Hyppolite; philosophy; philosophy of history; pantragism; Alexandre Kojève; end of history Available in a digital repository NRGL
Interpretace Hegelovy filosofie dějin u Jeana Hyppolita

Master's Thesis Abstract Charles University, Prague Erasmus Mundus EuroPhilosophie (2021-2023) Student: Titouan Abraham Title: L'interprétation par Jean Hyppolite de la philosophie de l'histoire de ...

Abraham, Titouan; Steinbach, Tim-Florian; Ottmann, François
Univerzita Karlova, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases