Number of found documents: 29
Published from to

Management a podpora populací vybraných reofilních- kaprovitých ryb ve volných vodách.
Blabolil, Petr; Holubová, Michaela; Kolařík, Tomáš; Šmejkal, Marek
2021 - Czech
Metodika shrnuje dosavadní poznatky efektivního managenetu reofilních ryb na volných vodách. Methodology summarizes recent approaches to effectively manage rheophilic fish population in rivers. Keywords: common nase; vimba; barbel; asp Available at various institutes of the ASCR
Management a podpora populací vybraných reofilních- kaprovitých ryb ve volných vodách.

Metodika shrnuje dosavadní poznatky efektivního managenetu reofilních ryb na volných vodách.


Methodology summarizes recent approaches to effectively manage rheophilic fish population in rivers.

Blabolil, Petr; Holubová, Michaela; Kolařík, Tomáš; Šmejkal, Marek
Biologické centrum, 2021

Okáč menší (Erebia sudetica) v čase globální změny
Konvička, Martin; Beneš, Jiří; Faltýnek Fric, Zdeněk; Klečková, Irena; Spitzer, Lukáš
2021 - Czech
Metodika, shrnující zásady péče o populace okáče sudetského (Erebia sudetica), specializovaného horského druhu chráněného Směrnicí o stanovištích EU. Vychází z predikcí vegetačních a mezoklimatických změn vysokohorských biotopů v pohořích vysokých Sudet. The material provides principles of habitats and populations management for the Sudeten ringlet (Erebia sudetica), a specialised subalpine butterfly protected by the EU Habitat directive. It is based on bioclimatic models ofpast, current and future range and projected vegetation changes in its mountain habitats. Keywords: mountain habitats; butterfly conservation; climate change Available at various institutes of the ASCR
Okáč menší (Erebia sudetica) v čase globální změny

Metodika, shrnující zásady péče o populace okáče sudetského (Erebia sudetica), specializovaného horského druhu chráněného Směrnicí o stanovištích EU. Vychází z predikcí vegetačních a mezoklimatických ...

Konvička, Martin; Beneš, Jiří; Faltýnek Fric, Zdeněk; Klečková, Irena; Spitzer, Lukáš
Biologické centrum, 2021

Metodika kvantifikace dravých druhů ryb nádrží a jezer.
Blabolil, Petr; Jůza, Tomáš; Vašek, Mojmír; Peterka, Jiří
2021 - Czech
Publikace obsahuje vyhodnoceni průzkumů 36 nádrží a umělých jezer v letech 1985–2020 v různých částech České republiky čtyřmi dolovnými metodami, které jsou dále členěny podle vzorovaného prostředí, denní periody a cílové věkové skupiny dravých ryb. Jedná se o tetanové, zátahové a vlečné sítě a kontinuální elektrolov z lodi. Vyhodnocena je ulovitelnost, standardizovaná a relativní početnost bolena dravého, candáta obecného, štiky obecné a sumce velkého. Na základě těchto údajů se čtenář může rozhodnout, kterou metodu použit k detekci konkrétního dravého druhu v danem prostředí a zjištěné výsledky porovnat se stavem na jiných lokalitách. The publication contains an evaluation of surveying 36 reservoirs and artificial lakes in the years 1985–2020 in different parts of the Czech Republic by four sampling methods, which are further divided according to the sampling environment, daily periods and targeted age groups of predatory fish. The methods are gillnets, seines, trawls and continuous boat electrofishing. The catchability, standardized and relative abundance of asp, pikeperch, pike and catfish are evaluated. Based on these data, the reader can decide which method to use to detect a particular predatory species and compare the results with the situation in other localities. Keywords: Asp; electrofishing; net sampling; pike; pikeperch; wels catfish Available at various institutes of the ASCR
Metodika kvantifikace dravých druhů ryb nádrží a jezer.

Publikace obsahuje vyhodnoceni průzkumů 36 nádrží a umělých jezer v letech 1985–2020 v různých částech České republiky čtyřmi dolovnými metodami, které jsou dále členěny podle vzorovaného prostředí, ...

Blabolil, Petr; Jůza, Tomáš; Vašek, Mojmír; Peterka, Jiří
Biologické centrum, 2021

Metodika diagnostiky bakterií Pectobacterium atrosepticum a Dickeya solani pomocí real-time PCR.
Kmoch, M.; Binderová, D.; Kopačka, V.; Vacek, J.; Brázdová, S.; Petrzik, Karel; Ševčík, R.
2020 - Czech
Metodika popisuje optimalizaci molekulární metody diagnostiky Pectobacterium atrosepticum a Dickeya solani založené na real-time PCR a SybrGreen real-time PCR včetně přípravy vzorků, izolace DNA, kontroly specificity a vyhodnocení. The methodology describes the optimization of the molecular diagnostic method of Pectobacterium atrosepticum and Dickeya solani based on real-time PCR and SybrGreen real-time PCR, including sample preparation, DNA isolation, specificity control and evaluation. Keywords: Pectobacterium atrosepticum; Dickeya solani; Real-Time PCR; Methodology; Diagnostics Available at various institutes of the ASCR
Metodika diagnostiky bakterií Pectobacterium atrosepticum a Dickeya solani pomocí real-time PCR.

Metodika popisuje optimalizaci molekulární metody diagnostiky Pectobacterium atrosepticum a Dickeya solani založené na real-time PCR a SybrGreen real-time PCR včetně přípravy vzorků, izolace DNA, ...

Kmoch, M.; Binderová, D.; Kopačka, V.; Vacek, J.; Brázdová, S.; Petrzik, Karel; Ševčík, R.
Biologické centrum, 2020

Management stanovišť ohrožených druhů denních a nočních motýlů v České republice
Konvička, Martin; Beneš, Jiří; Spitzer, Lukáš; Bartoňová, Alena; Zapletal, Michal
2017 - Czech
Metodika se zabývá péčí o biotopy motýlů (Lepidoptera) zařazených do Červeného seznamu bezobratlých ČR. Zabývá se denními i nočními motýly z tradiční skupiny Macrolepidoptera. Popisuje principy a zásady různých způsobů péče o stanoviště motýlů a zásady managementu pro jednotlivé typy biotopů. V další části metodiky jsou vymezeny oblasti ČR, které jsou prioritní pro ochranu zájmových druhů. Pro vybrané lokality je navržen způsob péče. This methodology concerns the care of the biotopes of butterflies (Lepidoptera) included in the Red List of Invertebrates of the Czech Republic. It deals with day and night butterflies from the traditional „Macrolepidoptera“ group. It describes the principles of various types of care for butterfly habitats, and also management principles for particular biotope types. The other part of the methodology defines the areas of the Czech Republic, which are priority for the protection of species of interest. For selected location there is management designed. Keywords: conservation; management; Lepidoptera recent distribution Fulltext is available at external website.
Management stanovišť ohrožených druhů denních a nočních motýlů v České republice

Metodika se zabývá péčí o biotopy motýlů (Lepidoptera) zařazených do Červeného seznamu bezobratlých ČR. Zabývá se denními i nočními motýly z tradiční skupiny Macrolepidoptera. Popisuje principy a ...

Konvička, Martin; Beneš, Jiří; Spitzer, Lukáš; Bartoňová, Alena; Zapletal, Michal
Biologické centrum, 2017

Metodika péče o druhově bohaté (světlé) lesy
Čížek, Lukáš; Šebek, Pavel; Bače, R.; Beneš, Jiří; Doležal, J.; Dvorský, M.; Miklín, J.; Svoboda, M.
2017 - Czech
Metodika popisuje význam světlých lesů pro biodiverzitu, historii a současný stav světlých lesů v České republice a způsoby péče, které lze využít při obnově, udržování a ochraně lesních porostů s otevřenou strukturou. Metodika slouží jako obecné vodítko pro subjekty hospodařící na lokalitách s výskytem světlých lesů nebo s výskytem druhů na světlé lesy vázaných. The methodology describes the importance of open woodlands for biodiversity, the history and current state of the open woodlands in the Czech Republic, and management strategies that can be used in restoration, maintenance, and conservation of forests with open structure of the canopy. The methodology serves as general guidelines for managers on sites where open woodlands or their associated specialized species are still present. Keywords: open woodlands; conservation biology; active management Available at various institutes of the ASCR
Metodika péče o druhově bohaté (světlé) lesy

Metodika popisuje význam světlých lesů pro biodiverzitu, historii a současný stav světlých lesů v České republice a způsoby péče, které lze využít při obnově, udržování a ochraně lesních porostů s ...

Čížek, Lukáš; Šebek, Pavel; Bače, R.; Beneš, Jiří; Doležal, J.; Dvorský, M.; Miklín, J.; Svoboda, M.
Biologické centrum, 2017

Metodika lokalizace sedimentů a stanovení jejich vlastností za účelem sanace
Borovec, Jakub; Jan, Jiří; Vrzák, J.; Knotek, J.
2017 - Czech
Studie byla vytvořena za cílem nalezení metodických postupů pro cílenou a efektivní lokalizaci a kvantifikaci dnových sedimentů v daných zónách vodních nádrží, včetně základního posouzení jejich vlivu na kvalitu vody. Ve studii je shrnuta celková problematika sedimentů a posouzeny výhody a nevýhody používaných metod a zařízení pro odběr vzorků sedimentů a postupy pro jeho kvantifikaci. Výsledkem je vyvinutý optimální metodický postup pro správnou prostorovou lokalizaci sedimentů a stanovení jejich mocností v daných zónách. Metodika zahrnuje přesný postup k hodnocení jeho chemických parametrů včetně cyklu P v sedimentech a určení rizikovosti sedimentu na kvalitu vody v nádržích. The study was designed to find methodical procedures for effective and accurate detection and quantification of bottom sediments in water reservoirs, including an assessment of their impact on the quality of water in the reservoirs. The study summarizes the overall problem of sediments in the water bodies. Advantages and disadvantages of methods and equipment widely used for sediment sampling procedures for their quantification are assessed. The result is a developed optimal methodical procedure for proper spatial localization of sediments and determination of their volumes in given zones. The methodology also includes a precise procedure for the evaluation of its chemical parameters and the P cycle with further determination of the sediment potential to deteriorate water quality in the reservoirs. Keywords: bottom sediments; characterization; methodology Available in digital repository of the ASCR
Metodika lokalizace sedimentů a stanovení jejich vlastností za účelem sanace

Studie byla vytvořena za cílem nalezení metodických postupů pro cílenou a efektivní lokalizaci a kvantifikaci dnových sedimentů v daných zónách vodních nádrží, včetně základního posouzení jejich vlivu ...

Borovec, Jakub; Jan, Jiří; Vrzák, J.; Knotek, J.
Biologické centrum, 2017

Chloroplastová sekvenační\nhaplotypizace dubu pro stanovení\npůvodu a homogenity populací
Vlasák, Josef; Cvrčková, H.; Máchová, P.
2016 - Czech
Účelem této publikace je prezentovat novou metodu izolace DNA z mladých listů dubu, která umožňuje efektivní amplifikaci chloroplastové oblasti trnD-trnT a přímé sekvenování z nepřečištěné PCR reakční směsi. Sekvenační data z trnD-trnT oblasti byla využita pro studium variability populací dubu letního a dubu zimního. The aim of this publication is to present new method of DNA isolation from young\noak leaves that enables efficient amplification of trnD-trnT region of chloroplast\nDNA and direct sequencing of crude PCR reaction mixture. Sequence data of trnDtrnT region have been used to examine Quercus robur and Q. petraea populations variability. High discrimination power of this method is demonstrated, comparable with previously used restriction analysis of four similar chloroplast DNA regions. Variable positions in trnT-trnD chloroplast DNA fragment are mapped and their use for oak haplotyping indicated. As an example, 20 Czech Republic oak populations were analyzed and their history, geografical origin and homo/heterogeneity were revealed. Keywords: cpDNA; DNA analysis; Quercus robur; Quercus petraea Available at various institutes of the ASCR
Chloroplastová sekvenační\nhaplotypizace dubu pro stanovení\npůvodu a homogenity populací

Účelem této publikace je prezentovat novou metodu izolace DNA z mladých listů dubu, která umožňuje efektivní amplifikaci chloroplastové oblasti trnD-trnT a přímé sekvenování z nepřečištěné PCR reakční ...

Vlasák, Josef; Cvrčková, H.; Máchová, P.
Biologické centrum, 2016

Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Kovařík fialový (Limoniscus violaceus)
Čížek, Lukáš; Šebek, Pavel; Hauck, David; Foltan, P.; Okrouhlík, J.
2015 - Czech
Management lokalit pro kovaříka fialového u nás není dostatečný. V lepším případě se soustřeďuje na bezzásahovost nebo omezení kácení starých stromů. Snahy o aktivní zajištění dostatečného množství vhodných stromů s dutinami a jejich cílené pěstování u nás zatím ani nezačaly. Metodika se snaží tuto situaci napravit. Opírá o nejnovější vědecké poznatky jak v biologii a ekologii kovaříka fialového, tak v oboru ekologie lesa a dynamiky jím obývaných stanovišť. Metodika přináší postupy, které umožňují zachovat populace kovaříka fialového a snaží se nalézt kompromis mezi zajištěním ochrany tohoto mezinárodně chráněného brouka a možnostmi a zájmy ochrany přírody i vlastníků lesů. This guidebook to care for populations of the Violet Click Beetle (Limoniscus violaceus) is based on the most recent scientific information available on biology and habitat requirements of the species. It also incorporates state of art knowledge on care for and creation of habitat trees. It thus delivers effective guidelines to management of sites inhabited by this species.Application of management measures described within this guide will ensure survival of existing populations of this highly threatend species as well as their spread to wider surroundings of currently inhabited sites. Keywords: conservation; management; Violet Click Beetle Available at various institutes of the ASCR
Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Kovařík fialový (Limoniscus violaceus)

Management lokalit pro kovaříka fialového u nás není dostatečný. V lepším případě se soustřeďuje na bezzásahovost nebo omezení kácení starých stromů. Snahy o aktivní zajištění dostatečného množství ...

Čížek, Lukáš; Šebek, Pavel; Hauck, David; Foltan, P.; Okrouhlík, J.
Biologické centrum, 2015

Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Tesařík obrovský (Cerambyx cerdo)
Čížek, Lukáš; Drag, Lukáš; Hauck, David; Foltan, P.; Okrouhlík, J.
2015 - Czech
Management lokalit pro tesaříka obrovského u nás dosud není dostatečný. V lepším případě se soustřeďuje na omezení kácení starých dubů. Snahy o aktivní zajištění dostatečného množství starých dubů a jejich cílené pěstování jsou u nás velice vzácné. Naopak běžné jsou případy, kdy populace tesaříka obrovského ohrožuje absence potřebné péče přímo ve zvláště chráněných územích. Metodika se snaží tuto situaci napravit. Opírá o nejnovější vědecké poznatky jak v biologii a ekologii tesaříka obrovského tak v oboru ekologie lesa a dynamiky jím obývaných stanovišť. Metodika přináší nové postupy, které umožňují zachovat populace tesaříka obrovského s minimálními náklady, a je tak snahou o nalezení vhodného kompromisu mezi zajištěním ochrany jednoho z evropsky významných druhů brouků, které se vyskytují na našem území, a možnostmi a zájmy ochrany přírody i vlastníků lesů. This guidebook to care for populations of the Great Capricon Beetle (Cerambyx cerdo) is based on the most recent scientific information available on biology and habitat requirements of the species. It also incorporates state of art knowledge on dynamics of its habitats and management of of sites inhabited by the species. The guidebook thus delivers effective guidelines to care for populations of this species protected by European Union./nApplication of the management measures described within this guide will ensure survival existing populations of the Great Capricorn Beetle and their spread to wider environs of currently inhabited sites in the long term. Keywords: conservation; management; Great Capricon Beetle Available at various institutes of the ASCR
Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Tesařík obrovský (Cerambyx cerdo)

Management lokalit pro tesaříka obrovského u nás dosud není dostatečný. V lepším případě se soustřeďuje na omezení kácení starých dubů. Snahy o aktivní zajištění dostatečného množství starých dubů a ...

Čížek, Lukáš; Drag, Lukáš; Hauck, David; Foltan, P.; Okrouhlík, J.
Biologické centrum, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases