Number of found documents: 779
Published from to

České názvy obydlí a jejich původ
Karlíková, Helena
2022 - Czech
Článek etymologicky analyzuje původ některých názvů obydlí v češtině (např. byt, dům, chýše, chalupa aj.). The article etymologically analyzes the origin of some names for dwellings in Czech (e.g. byt, dům, chýše, chalupa etc.). Keywords: Czech; dwellings; etymology Available at various institutes of the ASCR
České názvy obydlí a jejich původ

Článek etymologicky analyzuje původ některých názvů obydlí v češtině (např. byt, dům, chýše, chalupa aj.)....

Karlíková, Helena
Ústav pro jazyk český, 2022

Salernské verše ve vydání Daniela Adama z Veleslavína
Černá, Alena M.
2022 - Czech
Příspěvek je věnován lékařské didaktické básni o zachování zdraví Regimen sanitatis Salernitanum, která je známa také pod názvem salernské verše, ve vydání Daniela Adama z Veleslavína z roku 1587. Původní latinské verše byly od středověku překládány do národních jazyků. Zabýváme se otázkou, zda jeden z českých překladů pořídil Daniel Adam z Veleslavína a jaký je vztah překladu z roku 1587 ke staršímu překladu z roku 1584. Zvláštní pozornost věnujeme charakteristice češtiny Veleslavínova vydání. The article is devoted to a medical didactic poem on the preservation of health Regimen sanitatis Salernitanum, which is known as Salerno verses, published by Daniel Adam of Veleslavín in 1587. The original Latin verses were translated into national languages from the Middle Ages. We deal with the question of whether one of the Czech translations was prepared by Daniel Adam of Veleslavín and what is the relation of the translation from 1587 to the older translation from 1584. We lay special attention to the characteristics of the Czech language of Veleslavín's edition. Keywords: humanistic literature; Humanistic Czech; medical literature; Daniel Adam of Veleslavín Available at various institutes of the ASCR
Salernské verše ve vydání Daniela Adama z Veleslavína

Příspěvek je věnován lékařské didaktické básni o zachování zdraví Regimen sanitatis Salernitanum, která je známa také pod názvem salernské verše, ve vydání Daniela Adama z Veleslavína z roku 1587. ...

Černá, Alena M.
Ústav pro jazyk český, 2022

Zpěvník Antonína Francla z pohledu grafického a pravopisného
Hejdová, Tereza; Nedvědová, Blanka
2022 - Czech
Příspěvek se věnuje rukopisnému zpěvníku lidových písní (mlynáře) Antonína Francla z druhé poloviny 18. století. Přibližuje vznik edice daného textu, dále se zaměřuje na popis rukopisu a jeho pravopis. The paper focuses on a manuscript songbook of folk songs by (miller) Antonín Francl from the second half of the 18th century. It presents the origin of the edition of the text, also it concentrates on the description of the manuscript and its orthography. Keywords: Antonín Francl; folklor studies; manuscript; songbook; description of the manuscript; ortography; 18th century Available at various institutes of the ASCR
Zpěvník Antonína Francla z pohledu grafického a pravopisného

Příspěvek se věnuje rukopisnému zpěvníku lidových písní (mlynáře) Antonína Francla z druhé poloviny 18. století. Přibližuje vznik edice daného textu, dále se zaměřuje na popis rukopisu a jeho ...

Hejdová, Tereza; Nedvědová, Blanka
Ústav pro jazyk český, 2022

Z českých slov a věcí: lžíce, nůž, vidlička
Janyšková, Ilona
2022 - Czech
Článek vysvětluje etymologii názvu příboru a jeho součástí, lžíce, nože a vidličky. The article explains the etymology of the name of cutlery and its parts, spoon, knife and fork. Keywords: etymology; Czech; spoon; knife; fork Available at various institutes of the ASCR
Z českých slov a věcí: lžíce, nůž, vidlička

Článek vysvětluje etymologii názvu příboru a jeho součástí, lžíce, nože a vidličky.


The article explains the etymology of the name of cutlery and its parts, spoon, knife and fork.

Janyšková, Ilona
Ústav pro jazyk český, 2022

Požadavek liturgie v národním jazyce a cyrilometodějské dědictví
Vykypělová, Taťána
2022 - Czech
Keywords: linguistics; Cyril and Methodius Available at various institutes of the ASCR
Požadavek liturgie v národním jazyce a cyrilometodějské dědictví

Vykypělová, Taťána
Ústav pro jazyk český, 2022

Jazykový odraz iroskotské misie na Velké Moravě
Vykypěl, Bohumil
2022 - Czech
Keywords: linguistics; Old Church Slavonic Available at various institutes of the ASCR
Jazykový odraz iroskotské misie na Velké Moravě

Vykypěl, Bohumil
Ústav pro jazyk český, 2022

Ediční příprava zpěvníku Václava Hanky staršího
Nedvědová, Blanka; Hejdová, Tereza
2022 - Czech
Příspěvek přibližuje rukopisný zpěvník lidových písní Václava Hanky staršího z počátku 19. století. Věnuje se popisu rukopisu, pravopisu a problémům, se kterými se museli editoři vypřádat při tvorbě edice (práce s prostorem, strukturování textu, omezení čitelnosti). The paper presents a manuscript songbook of folk songs by Václav Hanka senior from the beginning of the 19th century. It focuses on the description of the manuscript, orthography and the problems that the editors had to deal with when creating the edition (working with space, structuring the text, limitations of readability).\n Keywords: Václav Hanka senior; folklor studies; manuscript; songbook; editig work; ortography; 19th century Available at various institutes of the ASCR
Ediční příprava zpěvníku Václava Hanky staršího

Příspěvek přibližuje rukopisný zpěvník lidových písní Václava Hanky staršího z počátku 19. století. Věnuje se popisu rukopisu, pravopisu a problémům, se kterými se museli editoři vypřádat při tvorbě ...

Nedvědová, Blanka; Hejdová, Tereza
Ústav pro jazyk český, 2022

Cesty v jazyce starých Čechů
Karlíková, Helena
2021 - Czech
Keywords: Old Czech; etymology Available at various institutes of the ASCR
Cesty v jazyce starých Čechů

Karlíková, Helena
Ústav pro jazyk český, 2021

Odborná zpráva k projektu TL01000274 - Publish and Flourish: Podpora publikační činnosti doktorandů a školitelů
Kašpárková, A.; Etchegoyen Rosolová, Kamila
2021 - Czech
Projekt TL01000274 byl řešen od března 2018 do listopadu 2021 dvěma pracovišti, a to VŠB-TUO a Centrem akademického psaní (CAP) při Ústavu pro jazyk český, AV ČR, v.v.i. Cílem projektu bylo na VŠB-TUO vybudovat systém podpůrných mechanismů pro akademické psaní v angličtině a publikační činnost doktorandů. Tento cíl se podařilo splnit a systém má podobu blended-learningových kurzů pro doktorandy, seminářů pro školitele, dvou-semestrálního školení pro budoucí lektory a metodické příručky pro vyučující v kurzech akademického psaní/ publikační praxe. Všechny části systému jsou propojené a, mimo jiné, vedly i ke vzniku tzv. PhD Akademie (doktorské školy). Tímto byla započata cesta k systémové změně a k zavedení na VŠB-TUO dosud neexistující celouniverzitní podpory publikační činnosti doktorandů ve formě kurzů ze strany odborníků na vědecké psaní v angličtině a Ústřední knihovny VŠB-TUO. Očekáváným přínosem je zlepšení výzkumných a komunikačních dovedností doktorandů, které povedou k úspěšnější a méně bolestivé publikační činnosti a rozložení zodpovědnosti školitelů za vzdělávání doktorandů do více zdrojů. The project TL01000274 was investigated from March 2018 to November 2021 by two workplaces, VŠB-TUO and Centre for Academic Writing (CAP) with the Czech Language Institute, Czech Academy of Sciences. The goals of the project were to develop a system of supportive mechanims for academic writing and PhD student publication activities in English at VŠB-TUO. The project goals were met and the system has the form of blended-learning courses of Writing for Publication for PhD students, workshops for supervisors, two-semester teacher training and a teaching manual for future teachers in Writing for Publication courses. All the parts of the system are interconnected, and inter alia, led to the establishment of the so-called PhD Academy (doctoral school). This way, VŠB-TUO started working towards a systemic change through a university-wide support for PhD student publication activities in the form of courses provided by scientific writing specialists and also experts from the VŠB-TUO University Library. The expected outcome is improved PhD students' research and communication skills, which shall lead to less painful publication and distribution of supervisors' mentoring resposibilites among more actors. Keywords: academic writing support; PhD students; supervisors; writing for publication Available at various institutes of the ASCR
Odborná zpráva k projektu TL01000274 - Publish and Flourish: Podpora publikační činnosti doktorandů a školitelů

Projekt TL01000274 byl řešen od března 2018 do listopadu 2021 dvěma pracovišti, a to VŠB-TUO a Centrem akademického psaní (CAP) při Ústavu pro jazyk český, AV ČR, v.v.i. Cílem projektu bylo na VŠB-TUO ...

Kašpárková, A.; Etchegoyen Rosolová, Kamila
Ústav pro jazyk český, 2021

Jak se kde v česku mluví aneb Co víme o dialektech češtiny
Ireinová, Martina; Konečná, Hana
2021 - Czech
V příspěvku jsou představeny jednotlivé nářeční skupiny, podskupiny a typy, jsou uvedeny jejich charakteristické nářeční znaky. Nářečí jsou prezentována zéž ukázkami autentických promluv. The article deals with the question of Czech dialects. It presents the clasification of Czech dialects, their main features and specifics, and discusses in detail their subgroups and subtypes.\n Keywords: dialectology; Czech dialects; Czech Linguistic Atlas Available at various institutes of the ASCR
Jak se kde v česku mluví aneb Co víme o dialektech češtiny

V příspěvku jsou představeny jednotlivé nářeční skupiny, podskupiny a typy, jsou uvedeny jejich charakteristické nářeční znaky. Nářečí jsou prezentována zéž ukázkami autentických promluv....

Ireinová, Martina; Konečná, Hana
Ústav pro jazyk český, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases