Number of found documents: 483
Published from to

Metodika klasifikace a hodnocení průmyslového dědictví z pohledu památkové péče - vodní hospodářství
Ryšková, M.; Dzuráková, M.; Pavelková, R.; Vyskočil, Aleš
2022 - Czech
Metodika se zabývá objekty vodního hospodářství (přehrady, malé vodní nádrže, vodní cesty, objekty pro využití vodní energie, objekty vodárenství, stokování a čistírenství), jež posuzuje z pohledu památkové péče. Poskytuje základní orientaci v tématu, přehled typologie a nástroje k hodnocení objektů vodního hospodářství. Tomu je přizpůsobena struktura metodiky a soustředění na hodnoticí kritéria, jež nejsou dosud v památkové péči dostatečně známé a přijaté: hodnotu typologickou, hodnotu technologického toku a zapojení v širších systémech. V památkové praxi by tak měla přispět ke zlepšení v dokumentaci, hodnocení a objektivním výběru nejvýznamnějších příkladů, navržených k památkové ochraně, čímž by mohla napomoci v odstranění (nebo alespoň zmírnění) nevyváženosti ochrany jednotlivých typů vodohospodářských objektů. Metodika je určena především pro pracovníky památkové péče a státní správu. Je nástrojem pro orientaci v tématu vodního hospodářství a pro jejich hodnocení z pohledu památkové péče. Rovněž je doporučena jako výuková pomůcka pro SŠ a VŠ technického zaměření v oblasti vodních staveb a vodního hospodářství The methodology deals with water management facilities (dams, small reservoirs, waterways, facilities for the use of water energy, water supply facilities, sewerage and sewage treatment plants), which it assesses from the point of view of monument care. It provides a basic orientation in the topic, an overview of the typology and tools for evaluating water management facilities/objects. The structure of the methodology and the focus on evaluation criteria, which are not yet sufficiently known and accepted in monument care: the typological value, the value of the technological flow and involvement in wider systems are adapted to this. In monument care practice, it should thus contribute to improvements in the documentation, evaluation and objective selection of the most important examples designed for monument protection, which could help to eliminate (or at least mitigate) the protection imbalance of individual types of water management facilities. The methodology is intended primarily for employees of monument care and state administration. It is a tool for orientation in the topic of water management and for their evaluation from the point of view of monument care. It is also recommended as a teaching aid for high schools and universities with a technical focus in the field of water construction and water management. Keywords: classification; cultural heritage; evaluation; heritage management; industrial heritage; monuments; water management Available at various institutes of the ASCR
Metodika klasifikace a hodnocení průmyslového dědictví z pohledu památkové péče - vodní hospodářství

Metodika se zabývá objekty vodního hospodářství (přehrady, malé vodní nádrže, vodní cesty, objekty pro využití vodní energie, objekty vodárenství, stokování a čistírenství), jež posuzuje z pohledu ...

Ryšková, M.; Dzuráková, M.; Pavelková, R.; Vyskočil, Aleš
Historický ústav, 2022

Mezi uměním a třídním bojem. Kolektivní identita typografických dělníků v kontextu sociokulturních změn 19. století
Raška, Jakub
2022 - Czech
Studie má záměr propojit kulturní dějiny rané industrializace a počátky dělnického hnutí. Zkoumá měnící se kolektivní identitu tiskařů a sazečů, elitních i elitářských kvalifikovaných knihtiskařských dělníků, v časech fundamentálních změn společnosti. Typografové byli vzhledem ke své blízkosti k písemné kultuře prvními manuálně pracujícími, kteří se chopili pera, a sami reflektovali proměny svého postavení. Pramenný základ tvoří českojazyčné a německojazyčné texty z druhé poloviny 19. století. Pro komparaci měnící se identity typografů jsou zde zkoumány i texty a poměry z období raného novověku. Vedle textů z pera typogafů jsou zkoumány také aktivity typografických spolků a typografické stávky, během kterých docházelo k akceleraci proměn typografické identity. This study aims to link the cultural history of early industrialization with the beginnings of the labour movement, exploring the changing collective identity of printers and typesetters, both elite and elitist skilled print workers, at a time of basic social change. Due to their proximity to written culture, typographers were the first manual workers to take up the pen and themselves reflect on the changes in their position. The source material consists of Czech and German texts from the latter half of the 19th century. In order to compare typographers’ changing identities, texts and conditions from the Early Modern period are also examined. In addition to texts written by typographers, an examination is also made of typographic association activities and typographers’ strikes, as typographers’ identities increasingly changed. Keywords: working class history; typography; 1848 revolution Available at various institutes of the ASCR
Mezi uměním a třídním bojem. Kolektivní identita typografických dělníků v kontextu sociokulturních změn 19. století

Studie má záměr propojit kulturní dějiny rané industrializace a počátky dělnického hnutí. Zkoumá měnící se kolektivní identitu tiskařů a sazečů, elitních i elitářských kvalifikovaných knihtiskařských ...

Raška, Jakub
Historický ústav, 2022

TGM, jižní Slované a Balkán
Hladký, Ladislav
2022 - Czech
Článek stručně charakterizuje a hodnotí vztahy mezi T. G. Masarykem a jižními Slovany v období od 90. let 19. století do roku 1937. The study briefly characterises and evaluates relations between T. G. Masaryk and the South Slavs in the period from 1890s until 1937. Keywords: T. G. Masaryk; South Slavs; Balkan Available at various institutes of the ASCR
TGM, jižní Slované a Balkán

Článek stručně charakterizuje a hodnotí vztahy mezi T. G. Masarykem a jižními Slovany v období od 90. let 19. století do roku 1937....

Hladký, Ladislav
Historický ústav, 2022

Ruská politická reforma – řešení krize ruského státu?
Vlček, Radomír
2021 - Czech
Stať Ruská politická reforma – řešení krize ruského státu pojednává o genezi a vývoji komplexu reforem, jimiž se různí činitelé ruského státu snažili v průběhu staletí zmodernizovat Rusko jako stát ve smyslu jeho moci, velikosti a schopnosti politické i mocenské konkurence. Ve všech svých částech si otevřeně i skrytě klade otázku, zda jí bylo možné předejít revolučním výbuchům, zejména pak Ruské revoluci 1917. Zaměřuje se především na osobnost Petra Jakovleviče Stolypina, ministerského předsedy Ruské říše v letech 1906-1911, ukazuje však genezi jeho myšlenek v hluboké minulosti. Stolypina představuje jako osobnost, která se snažila prosadit široký a také dalekosáhlý komplex reforem, z nichž nejvýznamnější byly ty, které se týkaly agrární otázky. Nepovšimnutu ovšem neponechává ani další Stolypinovy snahy o změnu, především v sociální, správní a soudní rovině. Snaží se ukázat Stolypina bez příkras a v kontextu historických událostí. Práce má analyticko-syntetický charakter. Je příspěvkem k dějinám idejí a ideologií, v rovině hledání alternativ vývoje ruského státu a ruské společnosti má podobu případové studie. Vzhledem k absenci sledování tohoto problému v českém dějepisectví se opírá o zahraniční, především ruskou literaturu a editované prameny. Russia's Political Reform – The Solution to the Russian State's Crisis deals with the genesis and development of a complex of reforms by which various Russian state officials have sought over the centuries to modernize Russia as a state in terms of its power, size, and the capacity of political and power competition. In all its parts, it openly and covertly asks whether it could have been prevented by revolutionary explosions, especially the Russian Revolution of 1917. It focuses primarily on the personality of Pyotr Jakovlevich Stolypin, Prime Minister of the Russian Empire from 1906 to 1911, but shows the genesis of his ideas in the deep past. Stolypin presents himself as a figure who has tried to push through a broad and also far-reaching set of reforms, the most significant of which were those on the agrarian issue. However, Stolypin's other attempts at change, especially on a social, administrative and judicial level, do not go unnoticed either. He's trying to show Stolypin without embellishing and in the context of historical events. The work has an analytical-synthetic character. It is a contribution to the history of ideas and ideologies, in the field of finding alternatives to the development of the Russian state and Russian society takes the form of a case study. Due to the lack of monitoring of this problem in Czech history, it relies on foreign, mainly Russian literature and edited sources. Keywords: history of russia political radicalism; russian revolutions 1905–1907; russian revolutions 1917; political radicalism; political reform; Pyotr Arkadyevich Stolypin Available at various institutes of the ASCR
Ruská politická reforma – řešení krize ruského státu?

Stať Ruská politická reforma – řešení krize ruského státu pojednává o genezi a vývoji komplexu reforem, jimiž se různí činitelé ruského státu snažili v průběhu staletí zmodernizovat Rusko jako stát ve ...

Vlček, Radomír
Historický ústav, 2021

Idealizovaná minulost - barokní vlastenci a poddaní na venkově
Mikulec, Jiří
2021 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Idealizovaná minulost - barokní vlastenci a poddaní na venkově

Mikulec, Jiří
Historický ústav, 2021

Regulace a restrikce zábavních aktivit v prostředí Jednoty bratrské v předbělohorském období
Růčková, Markéta
2021 - Czech
Snahou Jednoty bratrské, jakožto církevního uskupení, bylo utváření křesťanského společenství podle biblického obrazu apoštolské církve, v němž je svrchovanou autoritou Písmo, které zároveň slouží jako nejvyšší měřítko správného konání na všech úrovních. Tomu mělo být přizpůsobováno i chování všech jejích členů. Ačkoli sociální struktura členů Jednoty se v průběhu její existence měnila, pro všechny své údy uplatňovala bez rozdílu společenského stavu a sociálního postavení zásady řádu a kázně, jejichž charakteristickým rysem je důraz na mravní kvalitu života, poslušnost a plnění Božích přikázání. Na základě pramenů normativní povahy, pocházejících z pera bratrských představitelů či vydaných v rámci synodních usnesení, i pramenů narativních, zejména kázání, lze sledovat, jak Jednota nahlížela na zábavní aktivity svých údů, oslavy spojené s životními událostmi člověka, svěcení svátků či na provozování hudby a her. Nastavená striktní pravidla však nutně vedly k jejich porušování při uplatňování v praktickém životě The effort of the Unity of the Brethren as a church group was to form a Christian community according to the biblical image of the Apostolic Church, in which the supreme authority is the Scripture, which also serves as the highest measure of proper conduct at all levels. The behaviour of all Brethren members was to be adapted to this accordingly. Although the social structure of the Brethren members changed over its existence, the principles of order and discipline, characterised by an emphasis on moral quality of life, obedience and God’s commandments applied to all its members, regardless of estate or social status. On the basis of\nnormative sources derived from fraternal leaders or issued in synodal resolutions, as well as narrative sources, especially sermons, it is possible to observe how the Brethren viewed the entertainment activities of its members, celebrations related to human life events, holidays, music and games. However, the strict rules necessarily led to their violation when applied in practical life. \n Keywords: Early Modern period; Czech Lands; Unity of Brethren; regulation; discipline; order; entertainment; holidays; dance; social learning Available at various institutes of the ASCR
Regulace a restrikce zábavních aktivit v prostředí Jednoty bratrské v předbělohorském období

Snahou Jednoty bratrské, jakožto církevního uskupení, bylo utváření křesťanského společenství podle biblického obrazu apoštolské církve, v němž je svrchovanou autoritou Písmo, které zároveň slouží ...

Růčková, Markéta
Historický ústav, 2021

Metodika evidence dokladů hmotné kultury v narativních pramenech se zaměřením na zpřístupnění kulturně historických informací v cizojazyčných pramenech
Synovcová Borovičková, Jana; Lehečka, Boris; Valentová-Bobková, Kateřina
2021 - Czech
Cílem metodiky je připravit cesty, jakými lze využívat informace narativních pramenů o hmotných památkách. Je založena na zpřístupnění editovaného textu, získání informací v něm obsažených a jejich začlení do sítě informací získaných jinde, které pak využívá v rámci nástrojů umožňujících pochopení textu i pro jeho rejstříkování. The aim of the methodology is to prepare ways in which the information of narrative sources on material monuments can be used. It is based on making the edited text accessible, obtaining the information contained in it and incorporating it into the network of information obtained elsewhere, which it then uses as part of tools enabling the comprehension of the text and for its indexing. Keywords: digitisation; editions; databases; XML TEI5; narrative sources Available in digital repository of the ASCR
Metodika evidence dokladů hmotné kultury v narativních pramenech se zaměřením na zpřístupnění kulturně historických informací v cizojazyčných pramenech

Cílem metodiky je připravit cesty, jakými lze využívat informace narativních pramenů o hmotných památkách. Je založena na zpřístupnění editovaného textu, získání informací v něm obsažených a jejich ...

Synovcová Borovičková, Jana; Lehečka, Boris; Valentová-Bobková, Kateřina
Historický ústav, 2021

Když zemře král. Regulace společenského života v době dvorských smutků 17. a 18. století
Hrbek, Jiří
2021 - Czech
Vyhlášení zemského smutku po smrti jednoho z členů vládnoucí habsburské dynastie se v českých zemích projevilo zákazem veřejných oslav a zábav. Tento zákaz platil nejen pro hudebníky a provozovatele hospod a divadel, ale i pro všechny poddané, kteří si měli uvědomit, že došlo k tragické události. Místo zábavy a veselí se v celé monarchii konaly bohoslužby za zesnulé, jejichž ústředním bodem byl hlavní kostel diecéze. The declaration of a land mourning after the death of one of the members of the ruling Habsburg dynasty manifested itself in the Czech lands in the banning of public celebrations and entertainment. This ban was costly not only to musicians and operators of pubs and theatres, but also to all subjects who were to realise that a tragic event had taken place. Instead of a time for entertainment and festivities, it was the period of services for the deceased to take place throughout the monarchy and whose central point was the main church of the diocese. Keywords: funeral ceremonies; court mourning; castrum doloris Available at various institutes of the ASCR
Když zemře král. Regulace společenského života v době dvorských smutků 17. a 18. století

Vyhlášení zemského smutku po smrti jednoho z členů vládnoucí habsburské dynastie se v českých zemích projevilo zákazem veřejných oslav a zábav. Tento zákaz platil nejen pro hudebníky a provozovatele ...

Hrbek, Jiří
Historický ústav, 2021

BB 400: Ó kráso Země české, vlastenče náš!
Valentová-Bobková, Kateřina; Havlík, J.; Viták, K.
2021 - Czech
Available in digital repository of the ASCR
BB 400: Ó kráso Země české, vlastenče náš!

Valentová-Bobková, Kateřina; Havlík, J.; Viták, K.
Historický ústav, 2021

Cesta k únoru 1948. Vliv poválečných proměn české společnosti na mocenský vzestup komunistů
Šebek, Jaroslav
2021 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Cesta k únoru 1948. Vliv poválečných proměn české společnosti na mocenský vzestup komunistů

Šebek, Jaroslav
Historický ústav, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases