Number of found documents: 2807
Published from to

Důvěra vybraným politikům v mezinárodním kontextu – listopad/prosinec 2021
Červenka, Jan
2022 - Czech
V listopadovém a prosincovém šetření, které se uskutečnilo v rámci kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM, byla respondentům položena otázka zjišťující důvěru k vybraným politikům v mezinárodním kontextu. Nejvyšší podíl důvěry šetření ukázalo u Z. Čaputové (64 %), nejvíce nedůvěřujících bylo u V. Putina (70 %). Oproti listopadu 2019 zřetelně vzrostla důvěra v případě B. Johnsona, A. Merkelové, Z. Čaputové a E. Macrona. November and December 2021 survey focused on attitudes of Czechs to some representatives in international politics. Respondents were asked to express their confidence or non-confidence in some main figures of international policy and persons involved in recent important events as well as supreme representatives of Central European countries. Keywords: international politics; Central European countries; representatives Fulltext is available at external website.
Důvěra vybraným politikům v mezinárodním kontextu – listopad/prosinec 2021

V listopadovém a prosincovém šetření, které se uskutečnilo v rámci kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM, byla respondentům položena otázka zjišťující důvěru k vybraným politikům v mezinárodním ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2022

Vyhazování vzhledově nedokonalé zeleniny a ovoce jako jedna z forem plýtvání potravinami – Potraviny 2022
Hanzlová, Radka
2022 - Czech
Ve speciálním výzkumu Potraviny 2022 CVVM SOÚ AV ČR zjišťovalo názory a postoje české veřejnosti k problematice plýtvání potravinami. Jedna část byla zaměřena na nákup vzhledově ne zcela dokonalého ovoce a zeleniny. \nPři zachování stejné ceny by si mezi zeleninou a ovocem, kde by byly nedokonalé a tvarově perfektní kusy vedle sebe, vybralo 65 % dotázaných tu dokonalou.\nDle české veřejnosti mají rozhodující vliv na požadovaný vzhled ovoce a zeleniny, které se dostanou na pulty obchodních řetězců a supermarketů, normy Evropské unie (34 %) a normy obchodních řetězců a supermarketů (28 %).\nCo se týče odhadu množství ovoce a zeleniny, která se kvůli svému vzhledu ke spotřebitelům vůbec nedostane, správný podíl (tedy 20 až 30 %) uvedly více než dvě pětiny (41 %) dotázaných. In a special study called Food 2022, CVVM SOÚ AV ČR asked for the opinions and attitudes of the Czech public on the issue of food wasting. One part was focused on the purchase of imperfect fruits and vegetables. \nIf there were imperfect and perfectly shaped pieces of fruits and vegetables placed next to each other, 65% of the respondents would chose the perfect one, provided they had the same price.\nAccording to the Czech public, the European Union standards (34%) and the standards of supermarkets (28%) have a decisive influence on the desired appearance of fruit and vegetables that reach the shelves of supermarkets and chains.\nAs for the estimate of the amount of fruits and vegetables that do not reach consumers at all due to their appearance, the correct share (i.e. 20 to 30%) was estimated by more than two-fifths (41%) of the respondents. Keywords: food waste; imperfect fruit; imperfect vegetables; consumer behavior Fulltext is available at external website.
Vyhazování vzhledově nedokonalé zeleniny a ovoce jako jedna z forem plýtvání potravinami – Potraviny 2022

Ve speciálním výzkumu Potraviny 2022 CVVM SOÚ AV ČR zjišťovalo názory a postoje české veřejnosti k problematice plýtvání potravinami. Jedna část byla zaměřena na nákup vzhledově ne zcela dokonalého ...

Hanzlová, Radka
Sociologický ústav, 2022

Plýtvání potravinami, nákupní a spotřební chování českých domácností – Potraviny 2022
Hanzlová, Radka
2022 - Czech
Ve speciálním výzkumu Potraviny 2022 CVVM SOÚ AV ČR zjišťovalo názory a postoje české veřejnosti k problematice plýtvání potravinami.\nTéměř polovina (47 %) dotázaných považuje plýtvání potravinami za velký problém, podle dalších více než dvou pětin (44 %) plýtvání potravinami správné není, ale jsou tu aktuálnější problémy, které je potřeba řešit a pouze necelá desetina (9 %) české veřejnosti nepovažuje plýtvání potravinami za celospolečenský problém.\nNejdůležitějším důvodem pro omezení plýtvání potravinami je dle respondentů finanční úspora jejich domácnosti (77 %), nejméně důležitým pak možnost svým chováním změnit společnost (29 %).\nNadpoloviční většina (54 %) dotázaných chodí nakupovat několikrát týdně, přibližně čtvrtina (26 %) pak 1x týdně. Každý den nakupuje 13 % dotázaných. In its special ‘Food 2022’ survey the Public Opinion Research Centre at the Institute of Sociology, Czech Academy of Sciences, examined the Czech public’s attitudes and opinions on the issue of food waste.\nAlmost half (47%) of the respondents consider food waste to be a big problem, more than two-fifths (44%) think food waste is not right, but there are more urgent problems that need to be solved and only less than one-tenth (9%) of the Czech public does not consider food waste to be a big problem in society.\nThe most important reason for reducing food waste according to respondents is to save money for their household (77%), while the least important reason is to change society through their behaviour (29%).\nThe majority (54%) of respondents go shopping several times a week, while about a quarter (26%) go shopping once a week. 13% of respondents shop every day. Keywords: food waste; perception of food waste; reasoning; consumer behavior; motivations Fulltext is available at external website.
Plýtvání potravinami, nákupní a spotřební chování českých domácností – Potraviny 2022

Ve speciálním výzkumu Potraviny 2022 CVVM SOÚ AV ČR zjišťovalo názory a postoje české veřejnosti k problematice plýtvání potravinami.\nTéměř polovina (47 %) dotázaných považuje plýtvání potravinami za ...

Hanzlová, Radka
Sociologický ústav, 2022

Občané o ekonomické situaci svých domácností –září až listopad 2022
Čadová, Naděžda
2022 - Czech
V rámci svého šetření, které CVVM realizovalo v období od začátku září do začátku listopadu 2022, se zaměřilo na otázku, jak lidé vnímají současnou socioekonomickou situaci svých domácností. Konkrétně se dotázaní vyjadřovali k tomu, zda je pro ně obtížné vyjít s příjmy. Dále se pak šetření podrobněji věnovalo tomu, na které potřeby mají domácnosti ve svém rozpočtu dostatek peněz a na které nikoli.\nPodle aktuálních výsledků převažují ti, kteří vycházejí se svými příjmy obtížně (52 %) nad těmi, kteří s příjmy vychází snadno (47 %). Ve srovnání s posledním šetřením z období květen až červen 2022 došlo ke zvýšení (o 7 procentních bodů) podílu těch, kteří uvádějí, že se svými příjmy vychází obtížně (součet odpovědí „velmi obtížně“, „obtížně“ a „spíše obtížně“) a naopak poklesl (o 6 procentních bodů) podíl těch, kteří se svým příjmem vycházejí snadno (součet odpovědí „velmi snadno“, „snadno“ a „spíše snadno“).\nMíra subjektivní deprivace v různých oblastech spotřeby je nejnižší u základních životních potřeb jako je jídlo, oblečení a běžné potřeby pro domácnost (6 % občanů uvedlo, že má jejich domácnost problém s jejich uspokojením) a nejvyšší u luxusního zboží, když čtyři pětiny (80 %) domácností podle svých slov na toto zboží nemají. The Public Opinion Research Centre in its survey examined how Czech citizens perceive the financial situation of their households. They evaluated whether it is difficult to make ends meet with their earnings. Problems with current budget of their household were stated by 52% of respondents, on the other hand 47% said they have no problems with budget of the household. Keywords: financial situation; citizen perception; households; household budgets Fulltext is available at external website.
Občané o ekonomické situaci svých domácností –září až listopad 2022

V rámci svého šetření, které CVVM realizovalo v období od začátku září do začátku listopadu 2022, se zaměřilo na otázku, jak lidé vnímají současnou socioekonomickou situaci svých domácností. Konkrétně ...

Čadová, Naděžda
Sociologický ústav, 2022

Hodnocení ochrany a stavu životního prostředí – září až listopad 2022
Hanzlová, Radka
2022 - Czech
V rámci svého šetření realizovaného v období od začátku září do začátku listopadu 2022 se CVVM SOÚ AV ČR zabývalo problematikou životního prostředí. Z hlediska stavu životního prostředí respondenti lépe hodnotí životní prostředí v místě svého bydliště (84 %) oproti celkovému stavu v ČR (75 %), přičemž jde o nejlepší hodnocení od roku 2002. V oblasti ochrany životního prostředí je nejlépe hodnocena aktivita obecních úřadů (59 % kladných odpovědí) a ekologických organizací (56 % kladných odpovědí). Více než čtyři pětiny (84 %) dotázaných si myslí, že dělat něco pro životní prostředí je dobré, i když to stojí čas a peníze. Polovina (50 %) dotázaných si myslí, že tvrzení o ekologických hrozbách jsou zveličena, více než dvě pětiny (42 %) soudí, že nikoliv. Nejhůře respondenti hodnotí situaci v zatížení životního prostředí automobilovou dopravou (16 % pozitivních odpovědí, 78 % negativních). Ze všech posuzovaných oblastí je nejpříznivěji hodnocen dopad zemědělské činnosti na životní prostředí (44 % pozitivních odpovědí, 43 % negativních) a využívání obnovitelných zdrojů (42 % pozitivních odpovědí, 45 % negativních). The Public Opinion Research Centre addressed environmental issues as part of its survey carried out between early September and early November 2022. In terms of the state of the environment, respondents rate the environment in their place of residence better (84%) compared to the overall state of the Czech Republic (75%), the best rating since 2002. The activity of municipal authorities (59% of positive answers) and environmental organisations (56% of positive answers) are the best rated in the field of environmental protection. More than four-fifths (84%) of respondents think that doing something for the environment is good, even if it costs time and money. Half (50%) of respondents think that claims about environmental threats are exaggerated; more than two-fifths (42%) think they are not. Respondents rate the situation with regard to the burden of car traffic on the environment the worst (16% positive responses, 78% negative).Of all the areas assessed, the most favourably rated are the impact of agricultural activities on the environment (44% positive responses, 43% negative) and the use of renewable resources (42% positive responses, 45% negative). Keywords: environmental issues; environment rating; environmental protection actors; perception of environmental risks Fulltext is available at external website.
Hodnocení ochrany a stavu životního prostředí – září až listopad 2022

V rámci svého šetření realizovaného v období od začátku září do začátku listopadu 2022 se CVVM SOÚ AV ČR zabývalo problematikou životního prostředí. Z hlediska stavu životního prostředí respondenti ...

Hanzlová, Radka
Sociologický ústav, 2022

Dobrá praxe rovného odměňování – Island
Pospíšilová, Marie
2022 - Czech
This publication includes a description of measures, laws, legal standards and instruments promoting gender equality in the field of equal pay for women and men in Iceland. Keywords: good practice; Island; equal pay Fulltext is available at external website.
Dobrá praxe rovného odměňování – Island

This publication includes a description of measures, laws, legal standards and instruments promoting gender equality in the field of equal pay for women and men in Iceland.

Pospíšilová, Marie
Sociologický ústav, 2022

Komunikační strategie genderově orientovaných témat u mladých lidí.
Marková Volejníčková, Romana
2022 - Czech
Kvalitativní sonda se zaměřuje na výzkum mladých lidí (15-20 let) a jejich přístup k genderovým tématům. Cílem výzkumu je analyzovat nejen zájem mladých o genderová témata, ale také způsoby komunikace a představení genderových témat tak, aby to bylo pro mladé lidi zajímavé. Součástí výzkumu je také několik rozhovorů především s vyučujícími o tom, jak jsou studentům genederové témata ve škole představena, zdali považují za důležité mladé lidi vzdělat i v této oblasti a jak nejlépe tato témata s mladými lidmi komunikovat. \n The qualitative research focuses on young people (15-20 years old) and their approach to gender issues. The aim of the research is to analyse not only young people's interest in gender issues but also the forms of communication and presentation of gender issues to young people. The research also includes several interviews, mainly with teachers, about how gender topics are presented to students at school, whether they consider that young people should be educated in this area as well, and how best to communicate these topics to young people. Keywords: gender stereotypes; qualitative research; young people Available at various institutes of the ASCR
Komunikační strategie genderově orientovaných témat u mladých lidí.

Kvalitativní sonda se zaměřuje na výzkum mladých lidí (15-20 let) a jejich přístup k genderovým tématům. Cílem výzkumu je analyzovat nejen zájem mladých o genderová témata, ale také způsoby komunikace ...

Marková Volejníčková, Romana
Sociologický ústav, 2022

Důvěra ústavním institucím v listopadu/prosinci 2021
Červenka, Jan
2022 - Czech
V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR byla v průběhu listopadu a prosince 2021 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. Prezidentovi důvěřovalo 36 % Čechů, vládě 33 %. Poslanecká sněmovna má důvěru 30 % a Senát 32 % veřejnosti. Nejvyšší důvěře se těšili starostové (70 %) a obecní zastupitelstva (61 %). S politickou situací bylo spokojeno 11 % občanů, nespokojenost vyjadřovala více než polovina (55 %) veřejnosti. Data byla až na malou, statisticky zanedbatelnou část sebrána v období před jmenováním nové vlády Petra Fialy a zachycené hodnocení se týká situace, kdy ještě působila předchozí vláda Andreje Babiše. In November and December 2021 within the regular survey the Public Opinion Research Centre questioned respondents about their confidence in constitutional institutions. In this month there was a question about their trust to the Chambers of Parliament, the President, the Government, and Local and Regional Councils. 36% of Czechs trust the president, 33% trust the government. The Chamber of Deputies has the confidence of 30% and the Senate of 32% of the public. 11% of Czech citizens declare satisfaction with political situation, 55% are dissatisfied. Keywords: political situation; constitutional institutions; Chambers of Parliament; President; Government Fulltext is available at external website.
Důvěra ústavním institucím v listopadu/prosinci 2021

V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR byla v průběhu listopadu a prosince 2021 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. Prezidentovi důvěřovalo 36 % Čechů, ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2022

Občané o vztazích ČR s některými zeměmi – listopad/prosinec 2021
Hanzlová, Radka
2022 - Czech
V listopadu a prosinci roku 2021 položilo CVVM respondentům otázku, jak hodnotí vztahy ČR s některými zeměmi. Hodnocení vztahů k okolním státům CVVM srovnatelným způsobem sleduje již od roku 2000, od roku 2008 je výběr doplňován i o některé další státy významné v globálním kontextu. Jak už se zhruba od poloviny minulého desetiletí stalo dobrou tradicí, výrazně nejpříznivěji ze všech okolních, jakož i jiných zemí, jsou hodnoceny vzájemné vztahy České republiky se Slovenskem, kdy je jako dobré hodnotí 94 % dotázaných. V aktuálním výzkumu se k němu velmi výrazně přiblížilo Rakousko, u kterého pozitivní hodnocení dosahuje 91 %.Také u většiny dalších sledovaných zemí, které byly do aktuálního výzkumu zařazeny, převážilo kladné hodnocení jejich vzájemných vztahů s Českou republikou nad tím negativním, vyjma vztahů ČR s Čínou a Ruskem, u kterých naopak převážilo hodnocení negativní. In November/December survey people have evaluated relations of the Czech Republic with some neighbouring or globally most important countries. Keywords: countries; international; relations Fulltext is available at external website.
Občané o vztazích ČR s některými zeměmi – listopad/prosinec 2021

V listopadu a prosinci roku 2021 položilo CVVM respondentům otázku, jak hodnotí vztahy ČR s některými zeměmi. Hodnocení vztahů k okolním státům CVVM srovnatelným způsobem sleduje již od roku 2000, od ...

Hanzlová, Radka
Sociologický ústav, 2022

Porozumění pojmům „Minimální trvanlivost“ a „Spotřebujte do“ – Potraviny 2022
Hanzlová, Radka
2022 - Czech
Do speciálního výzkumu Potraviny 2022 realizovaného CVVM SOÚ AV ČR byl zařazen blok otázek zaměřující se na obeznámenost české veřejnosti s pojmy „Minimální trvanlivost“ a „Spotřebujte do“.\nVětšina (73 %) české veřejnosti používá správně označení „Spotřebujte do…“ oproti tomu význam minimální trvanlivosti je méně jasný a téměř polovina (47 %) občanů mu přisuzuje stejný význam jako údaji „Spotřebujte do“. Pojmu „Minimální trvanlivost“ správně rozumí 46 % dotázaných. Od roku 2017 obeznámenost české veřejností s tímto pojmem roste.\nPři nakupování se podle pojmu „Spotřebujte do“ rozhoduje 78 % občanů, podle pojmu „Minimální trvanlivost“ pak 73 %.\nPotraviny po uplynutí doby „Minimální trvanlivost“ alespoň občas spotřebovává 64 % dotázaných a po datu použitelnosti („Spotřebujte do“) pak 56 %. V obou případech jde o nárůst v porovnání s rokem 2020. The special survey Food 2022 conducted by the CVVM SOÚ AV ČR included a block of questions focusing on the Czech public's familiarity with the terms "Best before" and "Use by". The majority (73%) of the Czech public correctly use the term "Use by...", whereas the meaning of "Best before" life is less clear and almost half (47%) of the citizens attribute the same meaning to it as to "Use by".\nThe term "Best before" is correctly understood by 46 % of respondents. Since 2017, the Czech public's familiarity with the term has been growing.\nWhen shopping, 78% of citizens use the term "Use by" and 73% use the term "Best Before".\nFood beyond the "Best Before" date is consumed at least occasionally by 64% of respondents and 56% beyond the "Use by" date, both an increase compared to 2020. Keywords: understanding of terms; Best before; Use by; food; consumption Fulltext is available at external website.
Porozumění pojmům „Minimální trvanlivost“ a „Spotřebujte do“ – Potraviny 2022

Do speciálního výzkumu Potraviny 2022 realizovaného CVVM SOÚ AV ČR byl zařazen blok otázek zaměřující se na obeznámenost české veřejnosti s pojmy „Minimální trvanlivost“ a „Spotřebujte do“.\nVětšina ...

Hanzlová, Radka
Sociologický ústav, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases