Number of found documents: 1280
Published from to

Měření konvergencí náraží výdušné jámy na 3. patře při dobývání porubu č. 292 200/4
Koníček, Petr; Kajzar, Vlastimil; Kukutsch, Radovan; Staš, Lubomír; Foldyna, Josef
2021 - Czech
Na základě uzavřené smlouvy o dílo realizoval Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. opakované zaměření konvergencí vybrané části překopu na 3. patře v okolí výdušné jámy ČSM Sever za účelem zachycení časoprostorových a dynamických změn v souvislosti s dobývání porubu 292 200/4. Pro měření konvergencí byl vybrán úsek náraží 3. patra výdušné jámy. Práce na díle je možné rozdělit 3 samostatné části - pozemní laserové skenování výdušné jámy z úrovně 3. patra, pilotní laserové skenování výdušné jámy z podvěsu skipové nádoby a hodnocení seizmologické aktivity registrované při dobývání porubu 292 200/4. On the basis of a contract, the Institute of Geonics of the CAS realized repeated convergence measurement of selected part of the mining roads and appropriate part of vent shaft on the 3rd floor in the vicinity of the ČSM Sever vent shaft. The main reason was to capture spatio-temporal and dynamic changes in relation to the mining of the coalface No. 200 200/4. A section of the embankment of the 3rd floor of the vent shaft was selected for the convergence measurement. The work can be divided into 3 separate tasks - terrestrial laser scanning of the vent shaft from level of the 3rd floor, pilot laser scanning of the vent shaft from the skip elevator and evaluation of seismological activity registered during the mining of the coalface No. 292 200/4. Keywords: convergence measurement; spatio-temporal and dynamic changes; laser scanning; evaluation of seismological activity Available at various institutes of the ASCR
Měření konvergencí náraží výdušné jámy na 3. patře při dobývání porubu č. 292 200/4

Na základě uzavřené smlouvy o dílo realizoval Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. opakované zaměření konvergencí vybrané části překopu na 3. patře v okolí výdušné jámy ČSM Sever za účelem zachycení ...

Koníček, Petr; Kajzar, Vlastimil; Kukutsch, Radovan; Staš, Lubomír; Foldyna, Josef
Ústav geoniky, 2021

RTIN-based strategies for local mesh refinement
Kolcun, Alexej; Sysala, Stanislav
2021 - English
Longest-edge bisection algorithms are often used for local mesh refinements within the finite element method in 2D. In this paper, we discuss and describe their conforming variant. A particular attention is devoted to the so-called Right-Triangulated Irregular Network (RTIN) based on isosceles right triangles and its tranformation to more general domains. We suggest to combine RTIN with a balanced quadrant tree (QuadTree) decomposition. This combination does not produce hanging nodes within the mesh refinements and could be extended to tetrahedral meshes in 3D. Keywords: mesh refinement; longest-edge bisection; right-triangulated irregular network; balanced quadrant tree; homomorphic transformation Available on request at various institutes of the ASCR
RTIN-based strategies for local mesh refinement

Longest-edge bisection algorithms are often used for local mesh refinements within the finite element method in 2D. In this paper, we discuss and describe their conforming variant. A particular ...

Kolcun, Alexej; Sysala, Stanislav
Ústav geoniky, 2021

Rentgenová počítačová tomografická analýza čtyř zkušebních těles betonu na bázi ocelárenské strusky a umělého hutného kameniva
Souček, Kamil; Georgiou, Lucie
2021 - Czech
Byla provedena vizualizace vnitřní stavby, hodnocení struktury a základní analýza pórovitosti na čtyřech betonových zkušebních tělesech. Pro analýzu zkušebních těles byla použita nedestruktivní metoda průmyslové 3D rentgenové počítačové tomografie. Na základě zobrazení CT řezů jednotlivých zkušebních těles betonu byly identifikovány jeho čtyři základní složky betonu (i) cementový tmel, ii) frakce tvořena ocelářskou struskou, iii) frakce tvořena umělým hutným kamenivem, iv) poslední složka betonu je zastoupena póry). Provedená CT analýza pórovitosti stanovila průměrnou pórovitost vyšetřovaného betonu na úrovni 6,5 ± 1,52%.\n Visualization of the internal structure, evaluation of the structure and basic analysis of porosity on four concrete test specimens were carried out. The non-destructive method of industry 3D X-ray computed tomography was used for the analysis of the test specimens. Based on the CT slices of individual the specimens of concrete, the four basic components of concrete were identified (i) cement binder, ii) fraction formed by steel-making slag, iii) fraction formed by artificial dense aggregate, iv) the last component of concrete is represented by pores). The carried out CT porosity analysis determined the average porosity of the investigated concrete at the level of 6.5 ± 1.52%. Keywords: X-ray CT; porosity analysis; visualization of internal structure of concret Available at various institutes of the ASCR
Rentgenová počítačová tomografická analýza čtyř zkušebních těles betonu na bázi ocelárenské strusky a umělého hutného kameniva

Byla provedena vizualizace vnitřní stavby, hodnocení struktury a základní analýza pórovitosti na čtyřech betonových zkušebních tělesech. Pro analýzu zkušebních těles byla použita nedestruktivní metoda ...

Souček, Kamil; Georgiou, Lucie
Ústav geoniky, 2021

SNA'21 - Seminar on Numerical Analysis
Starý, Jiří; Sysala, Stanislav; Sysalová, Dagmar
2021 - English
Seminar on Numerical Analysis 2021 (SNA'21) is the 15th meeting in aseries of SNA events.The previous meetings were held in Ostrava 2003, 2005, Monínec 2006,Ostrava 2007,Liberec 2008,Ostrava 2009,Nové Hrady 2010, Rožnov 2011, Liberec 2012, Rožnov 2013, Nymburk 2014, Ostrava 2015, 2017, and 2019. SNA events help to bring together the Czech research community working in the field of numerical mathematics and computer simulations.The scope of the seminar ranges from mathematical modelling and simulation of challenging engineering problems, to methods of numerica lmathematics, numerical linear algebra, and high performance computing. SNA'21 has about 80 participants. Its programme includes the traditional Winter School with tutorial lectures focused on selected important topics within the scope of the seminar.This year, the Winter School includes the following lectures: Keywords: numerical analysis; mathematical modelling; computer mathematics Fulltext is available at external website.
SNA'21 - Seminar on Numerical Analysis

Seminar on Numerical Analysis 2021 (SNA'21) is the 15th meeting in aseries of SNA events.The previous meetings were held in Ostrava 2003, 2005, Monínec 2006,Ostrava 2007,Liberec 2008,Ostrava 2009,Nové ...

Starý, Jiří; Sysala, Stanislav; Sysalová, Dagmar
Ústav geoniky, 2021

Řešení jednotné evidence datových podkladů k lokalitě svahového sesuvného území na VD Šance Řečica
Kajzar, Vlastimil; Staš, Lubomír
2020 - Czech
Předmětem zadání byl požadavek na návrh a realizaci řešení jednotné evidence datových podkladů k lokalitě svahového sesuvného území na VD Šance Řečica, využitím databázových technologií.\nStávající stav evidence podkladů ke svahovému území Řečica není zcela optimální. Informace o jednotlivých podkladech nejsou centralizovány, ale jsou rozdistribuovány v různé formě na mnoha často velmi problematicky dostupných a dohledatelných místech. Při tomto stavu dochází k velice složitému dohledávání relevantních informací, případně k jejich redundanci, což vede ke vzrůstajícím nárokům na potřebný operační čas a technické prostředky. Rovněž analýzy různého charakteru prováděné nad nekompletní sadou vstupních dat mohou často vést k zavádějícím výsledkům.\nŘešením tohoto stavu je nynější přechod k využití databázových technologií, které v tomto ohledu přináší mimo základní funkci komplexní evidence datových podkladů i řadu dalších nesporných výhod.\nNově vytvořená relační databáze čítá v době předání 879 záznamů, tematicky rozdělených do 7 atributových tabulek. Jednotlivé záznamy jsou tvořeny kombinací textových, číselných, časových a automaticky počítaných položek (tzv. atributů). Stěžejními evidovanými položkami jsou údaje ve formě hypertextového odkazu, umožňující komfortní přístup ke všem konkrétním datovým podkladům jednotné evidence. The subject of the assignment was the requirement for the design and implementation of a solution for a unified register of data bases for the locality of a slope landslide area at VD Šance Řečica, using database technologies.\nThe current state of registration of documents for the slope area of ​​Řečica is not entirely optimal. Information on individual documents is not centralized, but is distributed in various forms in many often very difficult to access and searchable places. In this state, there is a very difficult search for relevant information, or their redundancy, which leads to increasing demands on the required operating time and technical resources. Also, analyzes of a different character performed on an incomplete set of input data can often lead to misleading results.\nThe solution to this situation is the current transition to the use of database technologies, which in this respect brings, in addition to the basic function of comprehensive register of data, a number of other indisputable advantages.\nThe newly created relational database counts 879 records at the current time, thematically divided into 7 attribute tables. Individual records are formed by a combination of text, numerical, time and automatically calculated items (so-called attributes). The key registered items are data in the form of a hypertext link, enabling convenient access to all specific data bases of the unified register. Keywords: slope slide area; Šance Řečica; unified register Available at various institutes of the ASCR
Řešení jednotné evidence datových podkladů k lokalitě svahového sesuvného území na VD Šance Řečica

Předmětem zadání byl požadavek na návrh a realizaci řešení jednotné evidence datových podkladů k lokalitě svahového sesuvného území na VD Šance Řečica, využitím databázových technologií.\nStávající ...

Kajzar, Vlastimil; Staš, Lubomír
Ústav geoniky, 2020

Pravidelné měření povrchu v souvislosti s ověřovacím provozem dobývací metody chodba - pilíř
Jiránková, Eva
2020 - Czech
V ochranném pilíři lokality Sever Důlního závodu 2 byla v období od května 2014 do října 2017 zkušebně provozována dobývací metoda chodba – pilíř. Ochranný pilíř jam je zkonstruován s použitím pilířového úhlu, který je oproti meznému úhlu vlivu strmější. Proto se v ochranném pilíři jam částečně projevuje vliv okolního dobývání. Povrch v oblasti ochranného pilíře je tedy ovlivněn jak okolním dobýváním, tak dobýváním v ochranném pilíři metodou chodba – pilíř. Účelem geodetického měření je sběr dat potřebných pro vyhodnocení poklesů povrchu, které nastanou v důsledku účinku dobývací metody chodba – pilíř. Proto je nutné nasbírat potřebný objem geodetických dat, aby bylo v budoucnu možné prokázat, jakou částí hodnoty poklesu povrchu se podílí vliv dobývání metodou chodba – pilíř, při současném vlivu dobývání stěnováním na řízený zával porubů v účinné vzdálenosti od ochranného pilíře jam Sever. The mining by room and pillar method was operated in the protective pillar of the Sever Důlního závod 2 site in the period from May 2014 to October 2017. The protective shaft pillar is constructed using a pillar angle that is steeper than the limiting angle of influence. Therefore, the influence of the surrounding mining is partially occurred in the protective pillar. The surface in the area of the protective pillar is thus affected by both the surrounding mining and the mining by room and pillar method in the protective pillar. The purpose of geodetic measurements is to make the data needed to evaluate the surface displacements that occur as a result of the effect of the mining by room and pillar method. Therefore, it is necessary to carry out the sufficient amount of geodetic measuring in order to prove in the future what part of the value of surface subsidence contributes to the effect of mining by room and pillar method during the concurrently influence of the longwall mining in the effective distances from the protective pillar. Keywords: protective pillar; room and pillar method; geodetic measurements Available at various institutes of the ASCR
Pravidelné měření povrchu v souvislosti s ověřovacím provozem dobývací metody chodba - pilíř

V ochranném pilíři lokality Sever Důlního závodu 2 byla v období od května 2014 do října 2017 zkušebně provozována dobývací metoda chodba – pilíř. Ochranný pilíř jam je zkonstruován s použitím ...

Jiránková, Eva
Ústav geoniky, 2020

Monitoring ekosystémů v zájmovém území těžby a úpravy uranových rud na ložisku Rožná a v povodí Bukovského potoka v roce 2020
Halas, Petr; Kallabová, Eva
2020 - Czech
Periodické (každoroční) monitorování ekosystémů probíhá na 24 plochách ložiska Rožná a na 5 srovnávacích plochách Bukovského potoka. Zjišťují a hodnotí se vlivy činnosti uranového průmyslu (a jeho doprovodných aktivit) na biodiverzitu a strukturu krajiny. Periodic (annual) monitoring of ecosystems takes place on 24 areas of the Rožná deposit and on 5 comparison areas of the Bukovský brook. The effects of the uranium industry (and its accompanying activities) on biodiversity and landscape structure are identified and evaluated. Keywords: ecosystem monitoring; uranium mining; Rožná Available at various institutes of the ASCR
Monitoring ekosystémů v zájmovém území těžby a úpravy uranových rud na ložisku Rožná a v povodí Bukovského potoka v roce 2020

Periodické (každoroční) monitorování ekosystémů probíhá na 24 plochách ložiska Rožná a na 5 srovnávacích plochách Bukovského potoka. Zjišťují a hodnotí se vlivy činnosti uranového průmyslu (a jeho ...

Halas, Petr; Kallabová, Eva
Ústav geoniky, 2020

Charakterizace Božanského pískovce: pilotní lomové testy
Kumpová, I.; Rozsypalová, I.; Vavro, Leona; Vavro, Martin; Keršner, Z.
2020 - Czech
Cíl příspěvku představuje charakterizacipískovce zlomu Božanov u Broumova,Česká republika,pomocí pilotních lomových testů. Pět zkušebních těles z jádrových vývrtůnominálního průměru 50mm a délek 100 a125mm bylo před testy opatřeno koncentrátorem napětí ve tvaru šípového vrubu a zatěžováno spožadavkem konstantního přírůstku posunu vkonfiguraci tříbodového ohybu lisemLabTest 6.250 vlaboratoři Ústavu stavebního zkušebnictví FAST VUT vBrně. Snímaných diagramů síla–posun bylo po jejich korekci využito kvyčíslení základních lomově-mechanických parametrůstudovaného pískovce: statického modulu pružnosti, lomové houževnatosti, houževnatostia specifické lomové energie. The aim of this paper is a characterization ofsandstone from Božanov quarry near Broumov, Czech Republic,by means of the pilot fracture tests. Five drill-core test specimens withnominal diameter of 50mm and lengths of 100 and 125mmwere provided by an initial chevron type notch. Specimens were loaded in the configuration of the three-point bending as a displacement driven experimentusing LabTest 6.250 equipment in the laboratory of the Institute of Building Testing, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology. The load versus displacement diagrams were used to quantify the basic mechanical fracture parameters of the studied sandstone: modulus of elasticity, fracture toughness, toughness, and specific fracture energy. Keywords: Božanov sandstone; drill-core specimen; chevron notch; fracture test; load–displacement diagram Fulltext is available at external website.
Charakterizace Božanského pískovce: pilotní lomové testy

Cíl příspěvku představuje charakterizacipískovce zlomu Božanov u Broumova,Česká republika,pomocí pilotních lomových testů. Pět zkušebních těles z jádrových vývrtůnominálního průměru ...

Kumpová, I.; Rozsypalová, I.; Vavro, Leona; Vavro, Martin; Keršner, Z.
Ústav geoniky, 2020

Deformometrická a nivelační měření v katastrálním území obce Dětmarovice v roce 2020
Kajzar, Vlastimil; Staš, Lubomír; Foldyna, Josef
2020 - Czech
Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. v Ostravě byl v souvislosti s uvažovaným hlubinným dobýváním uhelných zásob a jeho možného vlivu na katastrální území Dětmarovice požádán v roce 2001 Dolem ČSA o posouzení případných vlivů poddolování na stabilitu svahů na vybrané části katastrálního území Dětmarovice. Důsledkem dobývání jsou, mimo jiné, i poklesy povrchu, což vzhledem ke stávající morfologii terénu v předmětném katastrálním území vyvolalo obavu, zda tyto poklesy nebudou dále indukovat svahové pohyby. V listopadu 2001 tedy byla v dané lokalitě vybudována kontrolní monitorovací síť o čtyřech individuálních profilech. Na těchto přímkách bylo doporučeno provádět ve stejných intervalech deformometrická (délková) a nivelační (výšková) měření. První z dvojice plánovaných deformometrických a výškových měření v roce 2020 bylo provedeno v květnu, druhé pak během října. Institute of Geonics AS CR, v.v.i. in Ostrava was in 2001 asked by the ČSA Mine, in connection with the considered underground mining of coal reserves and its possible impact on the cadastral district of Dětmarovice, to assess the possible effects of undermining on slope stability in selected parts of the cadastral district of Dětmarovice. Mining results in, among other things, surface subsidence, which, given the existing terrain morphology in the cadastral area, has raised concerns as to whether these subsidence will further induce slope movements. Thus, in November 2001, a monitoring monitoring network with four individual profiles was established in the area. On these lines it was recommended to perform deformometric (length) and leveling (height) measurements at the same intervals. The first of a pair of planned deformometric and height measurements in 2020 was carried out in May, the second during October. Keywords: deformometric measurements; leveling measurements; Dětmarovice Available on request at various institutes of the ASCR
Deformometrická a nivelační měření v katastrálním území obce Dětmarovice v roce 2020

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. v Ostravě byl v souvislosti s uvažovaným hlubinným dobýváním uhelných zásob a jeho možného vlivu na katastrální území Dětmarovice požádán v roce 2001 Dolem ČSA o posouzení ...

Kajzar, Vlastimil; Staš, Lubomír; Foldyna, Josef
Ústav geoniky, 2020

Developing urban geotourism in Brno (Czech Republic)
Kubalíková, Lucie; Kirchner, Karel; Bajer, A.; Balková, M.; Kuda, František
2020 - English
The term “urban geotourism” is defined as tourism based on the places within the city boundary (both in the form of built heritage - monuments, buildings, statues - and rock outcrops) that is related to geological concepts and features. As a first step for the development of urban geotourism it is necessary to identify and inventory the geotourist resources, which should take into account both natural (geological, geomorphological, hydrological or palaeontological, and ecological aspects related to geodiversity), and cultural aspects related to geodiversity (e.g. monuments, building stone, geo-toponyms, anthropogenic landforms). Based on the classification of geotourist sites, selected examples from Brno (Czech Republic) are given, supplemented by geotourist and geo-educational activities. In the conclusion, the advantages of urban geotourism are summarized and its importance for the protection of abiotic nature and sustainable management of valuable sites is suggested.\n\n Keywords: geoheritage; cultural heritage; geoeducation; geocultural sites; geoarchaeological sites; anthropogenic landforms Available on request at various institutes of the ASCR
Developing urban geotourism in Brno (Czech Republic)

The term “urban geotourism” is defined as tourism based on the places within the city boundary (both in the form of built heritage - monuments, buildings, statues - and rock outcrops) that is related ...

Kubalíková, Lucie; Kirchner, Karel; Bajer, A.; Balková, M.; Kuda, František
Ústav geoniky, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases