Number of found documents: 155630
Published from to

Studium využití plodin pro fytoremediaci půdy kontaminované léčivy
Hamplová, Marie; Zlámalová Gargošová, Helena; Mravcová, Ludmila
2024 - Czech
Léčiva dostávající se do životního prostředí z odpadní vody a chovů hospodářských zvířat vzbuzují obavy o vliv na ekosystém a lidské zdraví. Rezidua léčiv přítomná v půdě podléhají řadě biotických a abiotických procesů, včetně příjmu, translokace a akumulace rostlinami. Schopnost rostlin akumulovat či degradovat léčiva by mohla mít potenciální uplatnění v procesu tzv fytoremediace, kdy jsou rostliny a s nimi asociované mikroorganismy využívány pro stabilizaci, degradaci či odstranění kontaminantů z životního prostředí. V rámci této diplomové práce byly provedeny experimenty fytoremediace půdy kontaminované léčivy meziplodinou ředkví olejnou (Raphanus sativus L. var. Oleiformis) v kontrolovaných podmínkách. Vzorky půdy byly extrahovány ultrazvukem, vzorky rostlin metodou QuEChERS a samotná analýza léčiv byla provedena pomocí UPLC-MS/MS. Ředkev olejná tvořila velké množství nadzemní biomasy ve srovnání s dvěma dalšími plodinami a přítomnost léčiv neměla na její růst negativní efekt. Stanovené obsahy jednotlivých léčiv v půdě a v plodině ovšem prokázaly nedostatečnou účinnost fytoremediace. Akumulace léčiv plodinou byla nízká s výjimkou reziduí antidepresiva venlafaxinu. Ředkev olejná dle těchto výsledků není vhodnou plodinou pro fytoremediaci půdy kontaminované léčivy. Byly též provedeny experimenty s kořenovou zeleninou, ředkvičkou setou (Raphanus sativus L. var. Sativus) a mrkví obecnou (Daucus carota L.), aby bylo zhodnoceno riziko pro lidské zdraví spojené s akumulací léčiv v kořenech zeleniny. Riziko nebylo z hlediska množství stanovených léčiv v kořenech prokázáno. Ve vyšší míře se akumuloval pouze metabolit kyselina klofibrová a do nadzemních částí plodin se nejvíce translokovalo antibiotikum trimethoprim. Míra příjmu a translokace léčiv rostlinou závisela na mnoha faktorech, jelikož jejich obsah se výrazně lišil mezi jednotlivými skupinami léčiv i mezi částmi a typy plodin. Pharmaceuticals leaking into the environment from wastewater and livestock farms raise concerns about the impact on the ecosystem and human health. Residues of pharmaceuticals present in soil are subject to a number of biotic and abiotic processes, including uptake, translocation and accumulation by plants. The ability of plants to accumulate or degrade pharmaceuticals could have potential applications in the process of 'phytoremediation', where plants and their associated micro-organisms are used to stabilise, degrade or remove contaminants from the environment. In the framework of this thesis, experiments on phytoremediation of drug-contaminated soil by the cover crop oilseed radish (Raphanus sativus L. var. Oleiformis) under controlled conditions were conducted. Soil samples were extracted by ultrasonic extraction, plant samples by QuEChERS method and the final analysis of drugs was performed by UPLC-MS/MS. Oilseed radish produced a large amount of aboveground biomass compared to the other two crops and the presence of drugs had no negative effect on its growth. However, the determined levels of each drug in the soil and in the crop showed insufficient effectiveness of phytoremediation. The accumulation of drugs by the crop was low except for residues of the antidepressant venlafaxine. Therefore, according to these results, oilseed radish is not a suitable crop for phytoremediation of drug-contaminated soil. Experiments were also carried out with the root vegetable radish (Raphanus sativus L. var. Sativus) and carrot (Daucus carota L.) to assess the risk to human health associated with the accumulation of drugs in vegetable roots. The risk has not been demonstrated in terms of the amount of established drugs in the roots. Only the metabolite clofibric acid accumulated to a higher extent and the antibiotic trimethoprim was the most translocated to the aerial parts of the crop. The rate of uptake and translocation of drugs by the plant depended on many factors, as their content varied considerably between drug groups and between parts and types of crops. Keywords: Fytoremediace; QuEChERS; léčiva; půda; ředkev olejná; ředkvička setá; mrkev obecná; meziplodiny; kapalinová chromatografie; hmotnostní spektrometrie; Phytoremediation; QuEChERS; pharmaceuticals; soil; oilseed radish; radish; carrot; cover crops; liquid chromatography; mass spectrometry Available in a digital repository NRGL
Studium využití plodin pro fytoremediaci půdy kontaminované léčivy

Léčiva dostávající se do životního prostředí z odpadní vody a chovů hospodářských zvířat vzbuzují obavy o vliv na ekosystém a lidské zdraví. Rezidua léčiv přítomná v půdě podléhají řadě biotických a ...

Hamplová, Marie; Zlámalová Gargošová, Helena; Mravcová, Ludmila
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Studium metabolismu termofilní bakterie Caldimonas thermodepolymerans
Krempaská, Vladimíra; Sedlář, Karel; Buchtíková, Iva
2024 - English
Polyhydroxyalkanoáty (PHA) sa radia medzi mikrobiálne polyestery a bunkám dokážu poskytnúť vnútrobunkové zásoby uhlíka a energie. Hlavná výhoda PHA spočíva v tom, že ide o biodegradovateľné a biokompatibilné polyméry. Ich fyzikálne vlastnosti sú porovnateľné s petrochemickými plastami, ktoré by mohli v budúcnosti čiastočne nahradiť. Avšak, ich biotechnologická produkcia je stále veľmi nákladná. Preto sa hľadajú rôzne alternatívne metódy, ktoré by dokázali znížiť tieto procesné výdavky a ako jedna z možností sa javí využitie extrémofilných mikroorganizmov. Za jedného z vhodných kandidátov na priemyselnú produkciu PHA sa považuje termofilná baktéria Caldimonas thermodepolymerans. K jej ďalším výhodám okrem iného patrí aj to, že dokáže spracovávať sacharidy, ktoré sú vo veľkej miere obsiahnuté v lignocelulózových odpadoch. Táto práca bola konkrétne zameraná na štúdium metabolizmu troch lignocelulózových sacharidov (xylózy, glukózy a celobiózy) a ich vzájomných kombinácií u zbierkového kmeňa DSM 15344. V experimentálnej časti práce boli realizované kultivácie na jednotlivých sacharidových substrátoch, kde následne zo získanej biomasy bol stanovený celkový obsah PHA pomocou CG-FID. Na záver bola vyhodnotená expresia vybraných génov xylF a gtsA pri zmenách sacharidových substrátov v priebehu kultivácie za využitia RT-qPCR. U študovaného zbierkového kmeňa DSM 15344 bola pozorovaná preferencia xylózy a celobiózy ako substrátu. Microbial polyesters such as polyhydroxyalkanoates (PHAs) can serve as intracellular carbon and energy reserves for cells. One of the main advantages of PHAs is their biodegradability and biocompatibility, making them a potential partial replacement for traditional petrochemical plastics. However, their biotechnological production remains costly, and alternative methods are being sought to reduce process costs. The use of extremophilic microorganisms, like the thermophilic bacterium Caldimonas thermodepolymerans, is a promising possibility. This bacterium can process carbohydrates, which are abundant in lignocellulosic waste. In this study, the metabolism of three lignocellulosic carbohydrates (xylose, glucose, and cellobiose) and their combinations were investigated for the DSM 15344 from the DSMZ-German Collection. The biomass PHA content was determined through CG-FID after cultivations on individual carbohydrate substrates. Finally, changes in carbohydrate substrates during cultivation were evaluated by RT-qPCR, focusing on selected xylF and gtsA genes. A preference for xylose and cellobiose as a substrate was observed in the studied DSM 15344 from the DSMZ-German Collection. Keywords: Polyhydroxyalkanoates (PHAs); thermophilic bacteria; Caldimonas thermodepolymerans; Polyhydroxyalkanoáty (PHA); termofilné baktérie; Caldimonas thermodepolymerans Available in a digital repository NRGL
Studium metabolismu termofilní bakterie Caldimonas thermodepolymerans

Polyhydroxyalkanoáty (PHA) sa radia medzi mikrobiálne polyestery a bunkám dokážu poskytnúť vnútrobunkové zásoby uhlíka a energie. Hlavná výhoda PHA spočíva v tom, že ide o biodegradovateľné a ...

Krempaská, Vladimíra; Sedlář, Karel; Buchtíková, Iva
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Hodnocení stavu životního prostředí s ohledem na obsah rizikových prvků v tělech ryb
Jonášová, Simona; Zlámalová Gargošová, Helena; Komendová, Renata
2024 - Czech
Diplomová práce se zabývá studiem obsahu rizikových prvků v tělech ryb na území řeky Jihlavy. Biologické vzorky byly nejprve pomocí mikrovlnného rozkladu převedeny do roztoků. Následně byly metodou AAS stanoveny rizikové prvky Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn ve svalovině, srdci, játrech, pohlavních orgánech, žábrách a střevě. Celkem bylo analyzováno 20 vzorků ryb. U jelce tlouště a cejna velkého klesaly koncentrace prvků v pořadí Zn > Cu > Ni > Cr > Hg > Pb > Cd. U pstruha duhového, ostroretky stěhovavé, kapra obecného, okouna říčního a plotice obecné klesaly koncentrace prvků v pořadí Zn > Cu > Ni > Cr > Hg > Cd > Pb. Ve štice obecné byl nalezen následující klesající trend: Zn > Cu > Hg > Ni > Cr > Cd > Pb. Hodnocení stavu vodního toku bylo provedeno dle jedinců, u kterých bylo předpokládáno, že se v řece Jihlavě vyskytovali delší dobu než 1 rok. Dle těchto druhů ryb je prokázána kontaminace vodního prostředí zejména prvky Cr, Cu, Hg a Ni. Všechny vzorky ryb kromě vzorku č. 8 (okoun) byly zhodnoceny jako vhodné ke konzumaci. The diploma thesis deals with the study of the content of potentially toxic elements in fish bodies in the Jihlava River. The biological samples were first transferred into solutions by microwave digestion. Afterwards, the potentially toxic elements Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn in muscle, heart, liver, genital organs, gills and intestine were determined by AAS. A total of 20 fish samples were analysed. In european chub and common bream, the concentrations of elements decreased in the order Zn > Cu > Ni > Cr > Hg > Pb > Cd. In rainbow trout, common nase, common carp, european perch and common roach, element concentrations decreased in the order Zn > Cu > Ni > Cr > Hg > Cd > Pb. In northern pike the following decreasing trend was found: Zn > Cu > Hg > Ni > Cr > Cd > Pb. The assessment of the condition of the watercourse was made according to the individuals that were assumed to have been present in the Jihlava River for more than 1 year. According to these fish species, the contamination of the aquatic environment with elements Cr, Cu, Hg and Ni was demonstrated. All fish samples except sample 8 (perch) were assessed as suitable for consumption. Keywords: ryby; kvalita vody; Jihlava; AAS; rizikové prvky; rtuť; kapr obecný; pstruh duhový; fish; water quality; Jihlava; AAS; potentially toxic elements; mercury; common carp; rainbow trout Available in a digital repository NRGL
Hodnocení stavu životního prostředí s ohledem na obsah rizikových prvků v tělech ryb

Diplomová práce se zabývá studiem obsahu rizikových prvků v tělech ryb na území řeky Jihlavy. Biologické vzorky byly nejprve pomocí mikrovlnného rozkladu převedeny do roztoků. Následně byly metodou ...

Jonášová, Simona; Zlámalová Gargošová, Helena; Komendová, Renata
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Zavedení enzymatických testů ekotoxicity a jejich využití při hodnocení kvality půdního ekosystému
Marcinko, Juraj; Mravcová, Ludmila; Zlámalová Gargošová, Helena
2024 - Slovak
Hodnotenie kvality pôdy ako celku je možné rôznymi postupmi, medzi ktoré patrí aj využitie ekotoxikologických princípov, a to na organizmálnej alebo suborganizmálnej úrovni. Práve preto bolo jedným z cieľov tejto diplomovej prace zavedenie a zrealizovanie vybraných enzymatických testov, konkrétne sa jednalo o hodnotenie enzymatických aktivít troch enzýmov, ktoré môžu reprezentovať mikrobiálnu aktivitu pôdy. Pre tieto účely bol uskutočnený krátkodobý test s Lactuca sativa, kde ako xenobiotiká s možným vplyvom na mikrobiálnu aktivitu v pôde a s potenciálnym fytotoxickým účinkom na vyššie rastliny, boli vybrané farmakologické látky. Dosiahnuté výsledky poukazujú na možný inhibičný efekt farmakologických látok na enzymatickú aktivitu v pôde. V prípade fytotoxicity farmakologických látok bol pozorovaný významný efekt na organizmálnej úrovni, ktorý sa prejavil elongáciou koreňa. Efekt na suborganizmálnej úrovni sa významne prejavil v narušení pomeru obsahu fotosyntetických pigmentov. Assessment of soil quality is possible through a variety of approaches, including the use of ecotoxicological principles, at the organismal or sub-organismal level. It is for this reason that one of the objectives of this thesis was the introduction and implementation of selected enzymatic assays, specifically the evaluation of the enzymatic activities of three enzymes that can represent the microbial activity of the soil. For these purposes, a short-term test was carried out with Lactuca sativa, where pharmacological substances were selected as representatives of xenobiotics with a possible influence on microbial activity in soil and with a potential phytotoxic effect on higher plants. The results obtained indicate a possible inhibitory effect of pharmacological substances on enzymatic activity in soil. In the case of phytotoxicity of pharmacological substances, a significant effect was observed at the organismal level, which was manifested by root elongation. The effect at the sub-organism level was significantly manifested by a disturbance in the ratio of photosynthetic pigment content. Keywords: Soil quality; pharmacological substances; soil enzymes; phytotoxicity; photosynthetic pigments Available in a digital repository NRGL
Zavedení enzymatických testů ekotoxicity a jejich využití při hodnocení kvality půdního ekosystému

Hodnotenie kvality pôdy ako celku je možné rôznymi postupmi, medzi ktoré patrí aj využitie ekotoxikologických princípov, a to na organizmálnej alebo suborganizmálnej úrovni. Práve preto bolo jedným z ...

Marcinko, Juraj; Mravcová, Ludmila; Zlámalová Gargošová, Helena
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Příprava a řízení stavební zakázky
Chřibek, Marek; Hoffmann, Ondřej; Nováková, Jana
2024 - Czech
Diplomová práce se zabývá přípravou a řízením stavební zakázky a objasňuje základní pojmy s tímto tématem spojené. Hlavním cílem této práce je poskytnout obecný popis přípravy a řízení stavební zakázky a následně se u konkrétního stavebního podniku na vybrané zakázce zaměřit na právě tento proces přípravy a řízení. Výsledným výstupem práce je zpracovaná dokumentace dodavatelské přípravy. Master’s thesis deals with the preparation and management of construction contract and explains the basic terms related to this topic. The main objective of this thesis is to provide a general description of the preparation and management of a construction contract and then to focus on this process of preparation and management for a specific construction company on a selected contract. The final output of the thesis is the elaborated documentation of supplier's preparation. Keywords: Projekt; projektové řízení; životní cyklus projektu stavby; stavební podnik; fáze stavební zakázky; plánování projektu; strukturování projektu; strukturní plán; organizování projektu; organigram; matice zodpovědnosti; časové plánování projektu; milníky projektu; Ganttův diagram; MS Project; finanční plánování projektu; zařízení staveniště.; Project; project management; construction project life cycle; construction company; construction contract phases; project planning; project structuring; structure plan; project organization; organizational chart; responsibility matrix; project time planning; project milestones; Gantt chart; MS Project; project financial planning; construction site equipment. Available in a digital repository NRGL
Příprava a řízení stavební zakázky

Diplomová práce se zabývá přípravou a řízením stavební zakázky a objasňuje základní pojmy s tímto tématem spojené. Hlavním cílem této práce je poskytnout obecný popis přípravy a řízení stavební ...

Chřibek, Marek; Hoffmann, Ondřej; Nováková, Jana
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Stabilizátory dřeva pro jeho využití v cementových kompozitech
Vaněk, Dominik; Vacula, Miroslav; Bydžovský, Jiří
2024 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na analýzu účinků stabilizátorů dřeva v dřevocementových kompozitech. Sledovány byly vlhkostní, rozměrové, teplotní a mechanické parametry dřevocementových hmot. Navíc byl posuzován i vliv náhrady cementu alternativními složkami. V rámci teoretické části je zpracován průzkum poznatků odborné literatury se zaměřením na stabilizaci dřeva v těchto kompozitech. Teoretické poznatky byly vyhodnoceny a následně navrženy typy a koncentrace stabilizátorů, resp. modifikátorů pro experimentální část práce. V experimentální části byl nejprve z analyzován účinek stabilizátorů na vybrané parametry dřeva. Dále byly posouzeny hydratační parametry jednotlivě stabilizovaných dřevocementových směsí. Tyto parametry byly vyhodnoceny a dále byly navrhnuty receptury dřevocementových směsí, ze kterých byly vyrobeny cementotřískové desky. Na těchto deskách byly stanoveny vybrané mechanické vlastnosti, které byly vyhodnoceny a posouzeny vč. analýzy mikrostruktury. The thesis focuses on the analysis of the effects of wood stabilizers in wood cement composites. Moisture, dimensional, thermal and mechanical parameters of wood cementitious materials were monitored. In addition, the effect of replacing cement with alternative components was also assessed. Within the theoretical part, a survey of the literature findings is made with a focus on the stabilization of wood in these composites. The theoretical knowledge was evaluated and subsequently the types and concentrations of stabilizers or modifiers were proposed for the experimental part of the work. In the experimental part, the effect of stabilizers on selected wood parameters was first analyzed. Next, the hydration parameters of the individually stabilized wood-cement mixtures were assessed. These parameters were evaluated and then the formulations of the wood cement mixtures from which the cement-bonded particleboards were made were proposed. Selected mechanical properties were determined on these boards, which were evaluated and assessed including microstructural analysis. Keywords: Dřevocementový kompozit; cementotřísková deska; stabilizace dřeva; modifikace; substituce cementu; Wood-cement composite; cement-bonded particleboard; wood stabilization; modification; cement substitution Available in a digital repository NRGL
Stabilizátory dřeva pro jeho využití v cementových kompozitech

Diplomová práce je zaměřena na analýzu účinků stabilizátorů dřeva v dřevocementových kompozitech. Sledovány byly vlhkostní, rozměrové, teplotní a mechanické parametry dřevocementových hmot. Navíc byl ...

Vaněk, Dominik; Vacula, Miroslav; Bydžovský, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Statická analýza zastřešení sportovní haly
Meissnerová, Sabina; Hokeš, Filip; Vlk, Zbyněk
2024 - Czech
Diplomová práce se zabývá statickou analýzou zastřešení sportovní haly. Výpočtový model byl dle poskytnutých podkladů vytvořen ve výpočetním programu Dlubal RFEM 6.04. Bylo provedeno zatížení dle platných norem a konstrukce posouzena na mezní stav únosnosti a pevnosti. Ruční výpočty posouzení byly porovnány s programem. V diplomové práci je řešen ruční výpočet vnitřních sil na zaobleném nosníku od vlastní tíhy konstrukce a stabilita konstrukce demonstrována nejprve na jednostranně vetknutém nosníku poté na vytvořeném prostorovém modelu. The final thesis deals with structural analysis of the roofing of the sports hall. Computational model was created in the computational software Dlubal RFEM 6.04 according to the provided documents. The loads were performed in accordance with valid standards and the structure was assessed for the ultimate and serviceability limit state. Manual assessment calculations were compared with the software. The final thesis deals with the manual calculation of internal forces on a curved beam from the self-weight of the structure and the stability of the structure is demonstrated first on a single-sided fixed beam and then on the created spatial model. Keywords: Ocelová konstrukce; model; střecha; zakřivený nosník; příhradový vazník; zatížení; kombinace zatěžovacích stavů; statická analýza; stabilita; Steel structure; model; roof; curved beam; truss girder; loads; load case combinations; structural analysis; stability Available in a digital repository NRGL
Statická analýza zastřešení sportovní haly

Diplomová práce se zabývá statickou analýzou zastřešení sportovní haly. Výpočtový model byl dle poskytnutých podkladů vytvořen ve výpočetním programu Dlubal RFEM 6.04. Bylo provedeno zatížení dle ...

Meissnerová, Sabina; Hokeš, Filip; Vlk, Zbyněk
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Požární stanice
Kaňa, Josef; Kacálková, Lenka; Kacálek, Petr
2024 - Czech
Diplomová práce pojmenovaná Hasičská stanice, řeší projektovou dokumentaci na úrovni dokumentace provádění stavby pro hasičskou stanici. Stavba je umístěna na okraji Holešova v části s názvem Všetuly. Stavba je umístěna v těsné blízkosti stávajícíh výrobních závodů, místní průmyslové zóně, do které je umožněn příjezd mimo město a blízko nájezdu na budovanou D49 a část městského obchvatu. Projekt se zabývá umístěním stavby na pozemku včetně zpevněných ploch a jejich napojení na stávající komunikace, v rámci projektu je také počítáno s umístěním sportovišť pro fyzickou přípravu. Objekt je navržen jako dvoupodlažní s pěti stáními pro zásahová vozidla, kdy tento prostor probíhá přes obě podlaží. V 1.NP je navržené technické zázemí stanice se sklady a špinavou šatnou. V 2.NP jsou navrženy místnosti pro pohotovost a kanceláře sloužících hasičů s hygienickým zázemím. Stanice je navržena podle zákona o požární ochrany velikosti P2 pro jednotku kategorie JPO I s počtem 24 sloužících hasičů ve třech směnách. V rámci návrhu bylo uvažováno s vozidly u stávající jednotky AZ – 30 M1Z Novus, CAS 3 – T815, CAS 20 – S2Z MB, KHA, TA – MAN, Škoda Kamiq. The diploma thesis named Fire Station deals with project documentation at the level of construction execution documentation for a fire station. The building is located on the outskirts of Holešov in the part called Všetuly. The building is located in close proximity to the existing production plants, the local industrial zone, which is accessible from outside the city and close to the approach to the under-construction D49 and part of the city bypass. The project deals with the location of the building on the land, including paved areas and their connection to existing roads, the project also includes the location of sports fields for physical training. The building is designed as a two-story building with five parking spaces for emergency vehicles, where this space extends over both floors. On the 1st floor, the technical facilities of the station with storage and a dirty changing room are designed. On the 2nd floor, emergency rooms and offices of serving firefighters with hygienic facilities are designed. The station is designed according to the Fire Protection Act size P2 for a JPO I category unit with 24 serving firefighters in three shifts. As part of the proposal, vehicles at the existing unit were considered AZ – 30 M1Z Novus, CAS 3 – T815, CAS 20 – S2Z MB, KHA, TA – MAN, Škoda Kamiq. Keywords: Hasičská stanice; plošné základy; monolitický skelet; plochá jednoplášťová střecha; skluz; vjezd do garáže; vstup do objektu; vtok s bezpečnostním přepadem; Fire station; flat founfations; monolithic skeleton; flat single skon roof; chute; entrance to the garage; entrance to the building; inlet with safety overflow Available in a digital repository NRGL
Požární stanice

Diplomová práce pojmenovaná Hasičská stanice, řeší projektovou dokumentaci na úrovni dokumentace provádění stavby pro hasičskou stanici. Stavba je umístěna na okraji Holešova v části s názvem Všetuly. ...

Kaňa, Josef; Kacálková, Lenka; Kacálek, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Vybrané části stavebně technologického projektu bytového domu v Kroměříži
Vyoralová, Tereza; Hrdlička, Michal; Mohapl, Martin
2024 - Czech
V mé diplomové práci se zabývám přípravou a realizací vybraných částí stavebně technologického projektu bytového domu v Kroměříži. Jedná se o nepodsklepenou budovu s 5 nadzemními podlažími. Obsah mé diplomové práce je zpracování technické zprávy ke stavebně technologickému projektu, koordinační situace s řešením bližších dopravních vztahů, posouzení trasy věžového jeřábu, objektový časový a finanční plán, propočet dle THU, studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu, projekt zařízení staveniště, který obsahuje technickou zprávu zařízení staveniště pro hrubou stavbu a dokončovací práce a zároveň i výkresy pro dané etapy, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů, časový harmonogram, položkový rozpočet pro vybrané části SO 01.4, technologický předpis pro zateplovací system ETICS, technologický předpis pro montáž oken. Na oba technologické předpisy byly vyhotoveny kontrolní a zkušební plány. Dále se v mé diplomové práci nacházejí záchytné sytémy plochých střech a blow-door test. In my master’s thesis, I deal with the preparation and implementation of selected parts of the construction technology project of an apartment building in Kroměříž. It is a non-basement building with 5 above-ground floors. The content of my master’s thesis is the preparation of a technical report for a construction and engineering project, a coordination situation with the solution of closer traffic relations, an assessment of the route of the tower crane, the object's time and financial plan, calculation according to THU, a study of the implementation of the main technological stages of the construction object, a construction site equipment project, which contains a technical report of the construction site equipment for rough construction and finishing works, as well as drawings for the given stages, a design of the main construction machines and mechanisms, a time schedule, an itemized budget for selected parts of SO 01.4, a technological regulation for the ETICS insulation system, a technological regulation for the installation of windows. Control and test plans were drawn up for both technological regulations. Furthermore, in my diploma thesis, there are catchment systems of flat roofs and the blow-door test. Keywords: bytový dům; ETICS; montáž oken; hrubá stavba; hrubá horní stavba; hrubá spodní stavba; dokončovací práce; blow-door test; záchytné systémy; zařízení staveniště; technologický předpis; kontrolní a zkušební plán; položkový rozpočet; časový harmonogram; plastová okna; kontaktní zateplovací systém; apartment building; ETICS; window installation; rough construction; rough upper construction; rough lower construction; finishing work; blow-door test; interception systems; construction site equipment; technological regulation; inspection and test plan; itemized budget; time schedule; plastic windows Available in a digital repository NRGL
Vybrané části stavebně technologického projektu bytového domu v Kroměříži

V mé diplomové práci se zabývám přípravou a realizací vybraných částí stavebně technologického projektu bytového domu v Kroměříži. Jedná se o nepodsklepenou budovu s 5 nadzemními podlažími. Obsah mé ...

Vyoralová, Tereza; Hrdlička, Michal; Mohapl, Martin
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Návrh autonomní sídelní jednotky
Moraes, Barbora; Tichý, Jan; Májek, Jan
2024 - Czech
Diplomová práce se zaměřuje na vymezení předpokladů pro existenci a fungování autonomní sídelní jednotky. Specifikuje dílčí oblasti zvyšující míru autonomie malé sídelní jednotky. Obsahuje návrhy doporučení ve vybraných oblastech udržitelného urbanismu, životního prostředí, sociálního prostředí a ekonomiky. The diploma thesis focuses on defining the prerequisites for the existence and functioning of an autonomous settlement unit. It specifies sub-areas increasing the degree of autonomy of a small residential unit. It contains draft recommendations in selected areas of sustainable urbanism, the environment, the social environment and the economy. Keywords: sídelní jednotka; obec; míra autonomie; udržitelnost; životní prostředí; settlement unit; municipality; degree of autonomy; sustainability; environment Available in a digital repository NRGL
Návrh autonomní sídelní jednotky

Diplomová práce se zaměřuje na vymezení předpokladů pro existenci a fungování autonomní sídelní jednotky. Specifikuje dílčí oblasti zvyšující míru autonomie malé sídelní jednotky. Obsahuje návrhy ...

Moraes, Barbora; Tichý, Jan; Májek, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases