Number of found documents: 456
Published from to

Samizdat jako specifická forma literární komunikace v totalitním Československu sedmdesátých a osmdesátých let
Přibáňová, Alena
2018 - Czech
Studie. Keywords: samizdat; Czech literature; literary communication Available at various institutes of the ASCR
Samizdat jako specifická forma literární komunikace v totalitním Československu sedmdesátých a osmdesátých let

Studie.

Přibáňová, Alena
Ústav pro českou literaturu, 2018

Objev vnitřního světla v duši moderního člověka
Hrdina, Martin
2018 - Czech
Studie popisuje objev představy o vnitřním světle v člověku, který byl v Čechách podnícen orientální renesancí a projevil se v myšlení filozofa Františka Čupra. Nová rezonance archaické představy v moderní době, jíž dominují fyzikální teorie světla, je mapována v religiózním diskurzu šedesátých a sedmdesátých let 19. století na příkladu tehdejších diskusí o Kristu. Čuprovo pojetí Krista, vycházející z textu staroindických upanišad a purán, je při tom konfrontováno s podáním v dobově rozšířeném životopisu Ernesta Renana. V závěru příspěvku je pozornost věnována projevům nové koncepce světla v tom segmentu českého literárního pole, jehož autoři měli největší předpoklady pro interiorizaci podnětů vycházejících z orientálních kultur. The study describes the discovery of ideas of inner light in people, which was inspired in the Czech lands by an Oriental renaissance and which manifested itself in the thinking of the philosopher František Čupr. A new resonance of archaic ideas in the modern era, dominated by physical theories of light, is mapped out in the religious discourse of the 1860s and 1870s, based on the example of the discussion about Christ at the time. Čupr´s concept of Christ, drawing on the texts of the ancient Indian Upanishads and Puranas, is compared with the interpretation in the biography of Christ by Ernest Renan, which was widely read at the time. At the end of the article, attention is devoted to manifestations of the new concept of light in this segment of the Czech literary field, whose authors had the greatest preconditions for interiorising stimuli coming from Oriental cultures. Keywords: history of perception of light; transfiguration of Christ; Oriental renaissance; František Čupr; lumírovci Available at various institutes of the ASCR
Objev vnitřního světla v duši moderního člověka

Studie popisuje objev představy o vnitřním světle v člověku, který byl v Čechách podnícen orientální renesancí a projevil se v myšlení filozofa Františka Čupra. Nová rezonance archaické představy v ...

Hrdina, Martin
Ústav pro českou literaturu, 2018

„Poslední Šlépěje“ Jakuba Demla aneb Jakub Deml samizdatový
Loučová, Petra
2018 - Czech
Autorka stati nejprve představuje neznámý ediční počin Josefa Veselého a Bohumila Macháčka, svazek Poslední Šlépěje (1982), vydaný v jihočeské samizdatové edici Jiřího Dindy JITROcel, který shrnuje v prvním vydání Demlovy pozdní veršované společenské komentáře a reviduje dosavadní literárněhistorický pohled na konvolut Demlových posledních básní, známý doposud pouze z uspořádání Jiřího Kuběny. V rozsáhlejší druhé, přehledové části studie rekapituluje vydávání Demlova díla a demlovské bádání v letech 1948–1989 v tehdejším Československu s důrazem na polooficiální tisky a samizdatové edice včetně časopiseckých a sborníkových příspěvků. This study introduces the so far unknown samizdat selection of Deml‘s poems entitled Poslední Šlépěje (The Last Footprints, 1982), put together and published by Josef Veselý and Bohumil Macháček in the South Bohemian JITROcel samizdat edition of Jiří Dinda. This volume represents the first edition of Deml‘s late versified social commentaries and its challenges the established literary-historical view of Deml‘s last satirical poems which until now have been known from Jiří Kuběna‘s arrangement. The second and more extensive part of the study reviews the history of publication of Deml’s works as well as the research on Deml carried out in Czechoslovakia in the years 1948–1989, focussing primarily on semi-official publications and samizdat editions, including journal articles and papers published in proceedings. Keywords: Deml, Jakub; Poslední Šlépěje [The Last Footprints]; literary and book culture 1948–1989; Czechoslovakia 1948–1989; normalization; samizdat; Texty přátel [Texts of Friends]; Rukopisy VBF [Manuscripts VBF] Available at various institutes of the ASCR
„Poslední Šlépěje“ Jakuba Demla aneb Jakub Deml samizdatový

Autorka stati nejprve představuje neznámý ediční počin Josefa Veselého a Bohumila Macháčka, svazek Poslední Šlépěje (1982), vydaný v jihočeské samizdatové edici Jiřího Dindy JITROcel, který shrnuje v ...

Loučová, Petra
Ústav pro českou literaturu, 2018

Jak vznikly texty tasovských dětí na motivy Mých přátel
Čiháková, Barbora; Fleglová, J.
2018 - Czech
Autorky popisují genezi následujících básnických pokusů žáků druhé třídy Základní školy v Tasově na motivy Demlových Mých přátel. Texty vznikly během workshopu Tasovské květy konaného před tamní konferencí, který pro děti zorganizoval Spolek Dobrá čeština s místním sdružením Slepíši a se studenty Vysoké školy kreativní komunikace v Praze. The authors describe the genesis of following poetic texts created by pupils of the Primary School in Tasov in response to motifs from Deml’s My Friends. These texts were written during the Flowers of Tasov workshop which took place before the Deml conference and was organized for the Tasov children by the Dobrá Čeština association together with the NGO Slepíši in Tasov and students of the College of Creative Communication (VŠKK) in Prague. Keywords: Deml, Jakub; children; poems; My Friends; workshop Available at various institutes of the ASCR
Jak vznikly texty tasovských dětí na motivy Mých přátel

Autorky popisují genezi následujících básnických pokusů žáků druhé třídy Základní školy v Tasově na motivy Demlových Mých přátel. Texty vznikly během workshopu Tasovské květy konaného před tamní ...

Čiháková, Barbora; Fleglová, J.
Ústav pro českou literaturu, 2018

Básnické psaní jako „střetávání (se)“ s českou minulostí i přítomností. Exilová básnická skladba Ivana Diviše Odchod z Čech
Flanderka, Jakub
2018 - Czech
Pro básníka, který se na základě politických okolností rozhodl emigrovat, neznamená samotný fakt odchodu do exilu pouze fyzický odchod z rodné země do jiné (cizí) země, ale také opuštění prostoru rodného jazyka. Básnická tvorba, psaná mateřským jazykem a vznikající ve vnějším exilu, se pro autora stává i prostorem vnitřního exilu, jehož prostřednictvím zůstává v intenzivním kontaktu s mateřským jazykem, resp. s rodnou řečí. Příspěvek se zaměří na básnickou skladbu Ivana Diviše Odchod z Čech, jež je koncipována jako stylizované „střetávání se“ básnického subjektu s vně-textovým světem. V tomto „střetávání se“ patří ke stěžejním tématům odchod do emigrace, život v exilu a obzvlášť silné téma pro Diviše představuje soudobé normalizační Československo – a přemítání básnického subjektu o jeho vztahu k rodné zemi. Odchod do exilu jakožto řešení mezní životní situace, kdy se jedinec dostal (již po několikáté za svůj život) do přímého „střetu“ s „velkými dějinami“, se tedy pro Ivana Diviše stal rovněž příležitostí pro přehodnocování tématu české národní identity a (mezníků) českých dějin prostřednictvím básnické tvorby. The Exile Poetry of Ivan Diviš‘s Departure from Bohemia deals with Ivan Diviš’s poetic work Odchod z Čech (Departure from Bohemia), which is composed as a stylized “meeting” of a poetic subject with the external world. This “meeting” revolves especially around the themes of emigration and living in exile, and the situation in Czechoslovakia during the period of “normalisation”, which was a particularly strong one for the author, as well as the contemplation of the poet’s subject over his relationship to the motherland. Diviš’s leaving Czechoslovakia was the resolution of an arduous moment in his life, when – as an individual – he came into a clash with momentous historical events (and not for the first time). As such, this became an opportunity for him to reconsider the theme of Czech national identity and milestones of Czech history through his poetry. Keywords: Odchod z Čech (Departure from Bohemia); Diviš, Ivan; Czech poetry Available at various institutes of the ASCR
Básnické psaní jako „střetávání (se)“ s českou minulostí i přítomností. Exilová básnická skladba Ivana Diviše Odchod z Čech

Pro básníka, který se na základě politických okolností rozhodl emigrovat, neznamená samotný fakt odchodu do exilu pouze fyzický odchod z rodné země do jiné (cizí) země, ale také opuštění prostoru ...

Flanderka, Jakub
Ústav pro českou literaturu, 2018

Tasovský betlém
Iwashita, Daniela
2018 - Czech
Předmluva ke sborníku "Cožpak to jsem chtěl, aby mne zařadili do literatury?". Keywords: Jakub Deml Available at various institutes of the ASCR
Tasovský betlém

Předmluva ke sborníku "Cožpak to jsem chtěl, aby mne zařadili do literatury?".

Iwashita, Daniela
Ústav pro českou literaturu, 2018

Optické přístroje v literatuře kolem roku 1800
Smyčka, Václav
2018 - Czech
Studie zkoumá vztah mezi literaturou a optickými médii (zograskop, kukátko a laterna magika) na sklonku 18. a v první polovině 19. století, tedy před nástupem fotografie a filmu. Vychází z tezí mediálního teoretika Friedricha Kittlera o vzájemném prolínání a vymezování se literární imaginace, optických aparátů a antropologických představ o lidské obrazotvornosti. Tyto vztahy zkoumá na dílech české a německy psané literatury z Čech dané doby, přičemž největší pozornost věnuje textům Christiana Heinricha Spieße a roli laterny magiky v nich. Analýza Spießových děl (Die Geheimnisse der alten Egypzier, Die Biographien der Wahnsinnigen, Die Kriminalgeschichten) a příklady z dalších českých a českoněmeckých autorů 19. století (Václav Kosmák, Wolfgang Adolf Gerle, Karel Matěj Čapek-Chod…) dokládají, že se laterna magika stává od konce 18. století nejen frekventovaným literárním motivem, ale též model, skrze nějž chápou tito autoři fungování lidské imaginace jako takové. Ukazuje se, že se ve Spießově myšlení patologický stav fantazie vztahuje k normálnímu fungování obrazotvornosti stejně jako porucha projekčního aparátu k jeho normálnímu chodu. Laterna magika funguje ovšem v díle Spieße též jako poetologický program. Spieß totiž chápe své vlastní psaní jako kritiku práce optickým médií, ale současně rozvíjí jejich vlastní poetiku a snaží se jí vyrovnat. Diseminuje tak imaginaci několikanásobnými intermediálními poukazy (optická média suplují fantazii, ovšem samy jsou v průběhu četby nahrazeny „vnitřní“ literární imaginací), a uniká tím zdánlivě své vlastní medialitě. Studie tak dokládá komplexní inter- a transmediální vztahy mezi literaturou a optickými médii již dlouho před vyhlášením konce Gutenbergovy galaxie. The study examines the relationship between literature and optical media (zograscopes, peepshows and magic laterns) in the late 18th century and the first half of the 19th century, in other words before the advent of photography and film. It is based on the theses of the media theorist Friedrich Kittler about the mutual overlap and delimitation between literary imagination, optical devices and anthropological ideas about human fantasy. It examines these relationships in the works of literature writen in Czech and German in the czech lands during this period, focusing in particular on texts by Christian Heinrich Spiess and his role played in them by the magic latern. An analysis of Spiess´ works and examples from other 19th - century Czech and Czech-German authorsshows, that from the end of the 18th century the magic latern became not only a frequent literyry motif, but also a model though which these authors understood the functioning of the human imagination as such. It appears that in Spiess´ thought the pathological state of phantasy is relatedto the normal functioneng of the imagination in the same way as a defect in the projection apparatus is related to its normal operation. However, the magic latern also functions in Spiess´ oevre as a poetological programme. Spiess sees his own writing as criticism of the work of the optical media, but at the same time develops their specific poeticism and attempts to compensate it for it. He also disseminates imagination through multiple intermedial references, ans it thus seemingly trans-medial relationships between literature and optical media well before the announcement of the end of the Gutenberg galaxy. Keywords: imagination; optical media; enlightenment; Spiess, Christian Heinrich; Kittler, Friedrich Available at various institutes of the ASCR
Optické přístroje v literatuře kolem roku 1800

Studie zkoumá vztah mezi literaturou a optickými médii (zograskop, kukátko a laterna magika) na sklonku 18. a v první polovině 19. století, tedy před nástupem fotografie a filmu. Vychází z tezí ...

Smyčka, Václav
Ústav pro českou literaturu, 2018

Co zbylo z Půlnočního pacienta… Aneb Les Espions Henriho-Georgese Clouzota
Svobodová, Barbora
2018 - Czech
Příspěvěk se věnuje románu Půlnoční pacient od českého spisovatele Egona Hostovského a filmu Les Espions francouzského režiséra Henriho-Georgese Clouzota, jemuž kniha posloužila jako inspirační zdroj. Text stručně představuje genezi filmu, věnuje se vzájemné kompraci románu a filmového díla a soustředí se na recepci filmu a jeho kritické přijetí především ve francouzském prostředí. The paper deals with the novel The Midnight Patient by the Czech writer Egon Hostovský and the film Les Espions by the French director Henri-Georges Clouzot, which was inspired by the book. The text briefly introduces the genesis of the film, deals with the comparison of the novel and the film, and focuses on the reception of the film and its critical acceptance especially in French culture. Keywords: Egon Hostovský; The Midnight Patient; Henri-Georges Clouzot; Les Espions Available at various institutes of the ASCR
Co zbylo z Půlnočního pacienta… Aneb Les Espions Henriho-Georgese Clouzota

Příspěvěk se věnuje románu Půlnoční pacient od českého spisovatele Egona Hostovského a filmu Les Espions francouzského režiséra Henriho-Georgese Clouzota, jemuž kniha posloužila jako inspirační zdroj. ...

Svobodová, Barbora
Ústav pro českou literaturu, 2018

Překlady děl Jakuba Demla do polštiny
Gnot, Anna
2018 - Czech
Studie se zabývá tematikou překladů děl Jakuba Demla do polštiny od dvacátých let 20. století do současnosti. Autorka mapuje publikace jednotlivých textů jak v oficiálním, tak v samizdatovém publikačním oběhu. Součásti této reflexe na téma úloh překladu eseje Jindřicha Chalupeckého pt. “Jakub Deml” v rámci polské recepce Demlova díla. The study deals with the translation of works by Jakub Deml into Polish from the 1920s to the present. The author maps the publication of individual texts in both the official and samizdat publication. Part of the study is reflection on role of Jindřich Chalupecký's essay “Jakub Deml” at the Polish reception of Deml's work. Keywords: translation; reception; Czech writers; Polish transtalors Available at various institutes of the ASCR
Překlady děl Jakuba Demla do polštiny

Studie se zabývá tematikou překladů děl Jakuba Demla do polštiny od dvacátých let 20. století do současnosti. Autorka mapuje publikace jednotlivých textů jak v oficiálním, tak v samizdatovém ...

Gnot, Anna
Ústav pro českou literaturu, 2018

Vodník, 'kníže smrti a temnosti'
Šidák, Pavel
2018 - Czech
Studie ukazuje vztah démonického světa ke kategoriím 'temna' a 'světla'. Za zástupce démonické oblasti je zvolen vodník, postava v českém mytologickém systému pevně zakořeněná a v mnoha aspektech specifická. Ukazuje se tu jednak intuitivní spojení démonického světa a pólu 'temného', toto spojení je ovšem demaskováno jako zpětná interpretace křesťanského myšlenkového světa a je zároveň relativizováno schopností démonických postav, jak ji zobrazuje umění, participovat stejně tak na 'temném' jako na 'světlém' chronotopu. Skutečná 'temnota' této postavy, díky níž je vodník a obecně démonický svět pro umění dodnes lákavým tématem, se tak ukazuje v jeho ne-lidskosti, nepoznatelnosti a neuchopitelnosti. The study shows the relationship between the demonic world and the categories 'darkness' and 'light'. As a representative of the demonic world the water spirit has been chosen, a figure that is firmly rooted in the Czech mythological system and is in many respects a specific one. The intuitive connection between the demonic world and the area of 'darkness' is demonstrated, but at the same time this connection is exposed as a retrospective interpretation of the world of Christian thought and is qualified by the ability of demonic figures, as portrayed in art, to participate in both the 'dark' and the 'light' chronotope. The true “darkness” of this figure, thanks to which the water spirit and the demonic world in general are still attractive themes for art today, is to be seen in the fact that it is not human, not recognisable, and cannot be grasped. Keywords: folklore; mythology; water goblin Available at various institutes of the ASCR
Vodník, 'kníže smrti a temnosti'

Studie ukazuje vztah démonického světa ke kategoriím 'temna' a 'světla'. Za zástupce démonické oblasti je zvolen vodník, postava v českém mytologickém systému pevně zakořeněná a v mnoha aspektech ...

Šidák, Pavel
Ústav pro českou literaturu, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases