Number of found documents: 53981
Published from to

Historické památky a památná místa v okrese Zlín a jejich využití pro výuku dějepisu na 2. stupni ZŠ
TALAŠ, Václav; KOPEČEK, Pavel
2019 - Czech
Závěrečná práce, která nese název "Historické památky a památná místa v okrese Zlín a jejich využití pro výuku dějepisu na 2. stupni ZŠ. " Je zaměřena jak na školní, tak i na mimoškolní vyučování při hodinách dějepisu na základních školách. Popíše, jak má taková výuka probíhat. V práci budou představeny a popsány historická místa a památky určené pro tento typ výuky. Cílem práce je v žácích prohloubit zájem o historii díky formám mimoškolní výuky a pracovním listům. The final thesis, entitled "Historical Monuments and Memorial Places in the Zlín District and Their Use for History Teaching at the Primary School". "It focuses on both school and out-of-school lessons in history lessons at primary schools. It will describe how such teaching should be conducted. The work will introduce and describe historical sites and monuments designated for this type of teaching. The aim of the thesis is to deepen the interest in history in pupils through forms of extracurricular education and worksheets. Keywords: Základní škola; Zlín; dějepis; historie; žáci; památka; výuka; exkurze; učitel; Elementary school; Zlín; history; history; pupils; monument; lesson; excursion; teacher Available in digital repository of UPOL.
Historické památky a památná místa v okrese Zlín a jejich využití pro výuku dějepisu na 2. stupni ZŠ

Závěrečná práce, která nese název "Historické památky a památná místa v okrese Zlín a jejich využití pro výuku dějepisu na 2. stupni ZŠ. " Je zaměřena jak na školní, tak i na mimoškolní vyučování při ...

TALAŠ, Václav; KOPEČEK, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Úloha komunikace v procesu utváření klimatu školy
SALÁKOVÁ, Klára; JŮVOVÁ, Alena
2019 - Czech
Práce je vypracována jako literární rešerše na téma: Úloha komunikace v procesu utváření klimatu školy. Cílem závěrečné práce je poskytnout čtenáři přehled vybrané literatury o daném tématu a zjistit, jaký je vztah komunikace a klimatu školy. Rešerše vychází z literárních a elektronických zdrojů týkajících se daného tématu, kterým je komunikace, pedagogická komunikace, klima školy a školní třídy. The work is elaborated as a literature review on the topic: The role of communication in the process of school climate formation. The aim of the thesis is to provide the reader with an overview of selected literature on the topic and to find out what is the relationship between communication and school climate. The research is based on literary and electronic sources related to the topic, which is communication, educational communication, school climate and school class. Keywords: Komunikace; pedagogická komunikace; klima školy; klima třídy; Communication; pedagogical communication; school climate; class climate Available in digital repository of UPOL.
Úloha komunikace v procesu utváření klimatu školy

Práce je vypracována jako literární rešerše na téma: Úloha komunikace v procesu utváření klimatu školy. Cílem závěrečné práce je poskytnout čtenáři přehled vybrané literatury o daném tématu a zjistit, ...

SALÁKOVÁ, Klára; JŮVOVÁ, Alena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Divadlo Dostavník Přerov a jeho současná tvorba
KONVIČKOVÁ, Pavlína; LAZORČÁKOVÁ, Tatjana
2019 - Czech
Tématem bakalářské práce je amatérský divadelní soubor Divadlo Dostavník Přerov a jeho muzikálová a činoherní tvorba v letech 2010-2014. The theme of this bachelor thesis is the amateur theater ensemble Divadlo Dostavník Přerov and its musical and drama works in 2010-2014. Keywords: divadlo; Dostavník;adaptace; dramatizace; Zdeněk Hilbert; Vlasta Hartlová; Ivo Kolařík; Přerov; theatre; Dostavník; adaptation; dramatization;Zdeněk Hilbert; Vlasta Hartlová; Ivo Kolařík; Přerov Available in digital repository of UPOL.
Divadlo Dostavník Přerov a jeho současná tvorba

Tématem bakalářské práce je amatérský divadelní soubor Divadlo Dostavník Přerov a jeho muzikálová a činoherní tvorba v letech 2010-2014....

KONVIČKOVÁ, Pavlína; LAZORČÁKOVÁ, Tatjana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vývoj a současné výzvy bezpečnostního partnerství mezi EU a USA
SLOUKOVÁ, Kristýna; MAREK, Daniel
2019 - Czech
Tato diplomová práce zkoumá historický vývoj úzké bezpečnostní spolupráce mezi EU a USA a analyzuje a kriticky hodnotí současný stav tohoto partnerství, který je doposud formován americkými bezpečnostními zárukami. Práce vychází z předpokladu, že vazby mezi EU a USA byly vystavěny na pevném bezpečnostním partnerství minulého století, avšak s přelomem tisíciletí a intenzivněji v současnosti ochabuje. Důvodem je nynější zahraniční politika prezidenta Donalda Trumpa, která se obrací směrem realistickému paradigmatu mezinárodních vztahů. I když američtí prezidenti vždy jednali v zájmu USA, Donal Trump se vymyká zažitým liberálním pravidlům a tuto morálku světového řádu považuje za "sentimentální". Proto je cílem této práce aplikace realistického paradigmatu s užším zaměřením na ofenzivní realismus Johna Mearsheimera na americkou zahraniční politiku Donalda Trumpa v oblasti bezpečnostní spolupráce s EU. Dále je zkoumaná i roli EU ve vzájemných vztazích. The diploma thesis examines the historical development of close security cooperation between the EU and the US and analyzes and critically evaluates the current state of this partnership, which has so far been shaped by US security guarantees. The work is based on the assumption that the EU-US ties have been built on a solid security partnership of the last century, but it is now more and more weakening at the turn of the millennium. This is due to President Donald Trump's current foreign policy, which is moving towards a realistic international relations paradigm. Although US presidents have always acted in the interests of the United States, Donal Trump stands out from the established liberal rules and considers this world order morale "sentimental." Therefore, the aim of this work is to apply a realistic paradigm with a closer focus on John Mearsheimer's offensive realism on Donald Trump's US foreign policy in the field of security cooperation with the EU. Furthermore, the role of the EU in mutual relations is examined. Keywords: bezpečnostní vztahy; kolektivní bezpečnost; mezinárodní spolupráce; transatlantické vztahy; bezpečnostní výzvy; Spojené státy americké; Evropská unie; Ofenzivní realismus; Trump;; security relations; collective security; international cooperation; transatlantic relations; security challenges; United States of America; European Union; offensive realism; Trump Available in digital repository of UPOL.
Vývoj a současné výzvy bezpečnostního partnerství mezi EU a USA

Tato diplomová práce zkoumá historický vývoj úzké bezpečnostní spolupráce mezi EU a USA a analyzuje a kriticky hodnotí současný stav tohoto partnerství, který je doposud formován americkými ...

SLOUKOVÁ, Kristýna; MAREK, Daniel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Období komunismu očima evangelických rodin
MRÁZKOVÁ, Michaela; ZÁVORKOVÁ, Petra
2019 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá dopadem nesvobodného socialistického režimu na vyznávání víry v Československu (České republice). Konkrétně se zabývá vnímáním doby očima členů Moravskoslezského seniorátu Českobratrské církve evangelické. Proběhl kvalitativní výzkum - polostrukturované rozhovory se 4 věřícími a následná analýza rozhovorů. Otázky byly zaměřené na náboženskou socializaci a na zkušenosti s tehdejším režimem. This bachelor thesis deals with the impact of the repressive socialist regime on the belief in faith in Czechoslovakia (Czech Republic). Specifically, it deals with the perception of time from the perspective of members of the Moravian-Silesian seniorate of the Evangelical Church of Czech Brethren. Qualitative research - semi-structured interviews with 4 believers and subsequent analysis of interviews. Questions were focused on religious socialization and the experience of the regime at that time. Keywords: Komunismus; socialismus; Českobratrská církev evangelická; víra; náboženství; náboženská svoboda; inter a intra-generační transmise.; Communismt era; socialism; Evangelical Church of Czech Brethren; faith; religion; freedom of religion; inter and intra-generational transmission Available in digital repository of UPOL.
Období komunismu očima evangelických rodin

Tato bakalářská práce se zabývá dopadem nesvobodného socialistického režimu na vyznávání víry v Československu (České republice). Konkrétně se zabývá vnímáním doby očima členů Moravskoslezského ...

MRÁZKOVÁ, Michaela; ZÁVORKOVÁ, Petra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Josef Antonín Štěpán a jeho téma s variacemi v arcibiskupském archivu v Kroměříži
KREJČOVÁ, Kristýna; SPÁČILOVÁ, Jana
2019 - Czech
Práce se zabývá tvorbou Josefa Antonína Štěpána, která se dochovala v arcibiskupském archivu v Kroměříži. Hlavní zájem spočívá na charakteristice skladatelovy práce v hudební formě téma s variacemi. Následně se soustředí na analýzu díla Variazioni in F. The work deals with the work of Josef Antonín Štěpán, which has been preserved in the archbishop's archives in Kroměříž. The main interest lies in the characteristic of the composer's work in the musical form of the theme with variations. It then focuses on analyzing the work of Variazioni in F. Keywords: Téma s variacemi; Josef Antonín Štěpán; Arcibiskupský zámek v Kroměříži; Variazioni in F.; Theme with variations; Josef Antonín Štěpán; Archbishop´s chateau in Kroměříž. Available in digital repository of UPOL.
Josef Antonín Štěpán a jeho téma s variacemi v arcibiskupském archivu v Kroměříži

Práce se zabývá tvorbou Josefa Antonína Štěpána, která se dochovala v arcibiskupském archivu v Kroměříži. Hlavní zájem spočívá na charakteristice skladatelovy práce v hudební formě téma s variacemi. ...

KREJČOVÁ, Kristýna; SPÁČILOVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

La réception du théâtre de Bernard-Marie Koltes en République tcheque
PROVAZNÍKOVÁ, Petra; MATOUŠKOVÁ, Jiřina
2019 -
L'objectif de ce mémoire de licence est de présenter l'auteur français Bernard-Marie Koltes et son travail, tandis que ses oeuvres les plus connues sont analysées en détail et se concentrent uniquement sur les jeux qui ont été joués dans les théâtres en République tcheque. Les deux premiers chapitres sont consacrés a l'introduction de l'auteur et son travail. Le troisieme chapitre représente brievement tous les théâtres de la République tcheque dans lesquels ses pieces ont été jouées. Le dernier chapitre examine les représentations elles-memes a partir de divers avis ou entretiens. Le résultat devrait etre de savoir si ces représentations ont été acceptées par le public tcheque. The aim of this bachelor thesis is to introduce the French author Bernard-Marie Koltes and his work, while his best-known works are detaily analyzed and focused just on games that have been played in theaters in the Czech republic. The first two chapters are devoted to the introduction of the author and his work. The third chapter briefly represents all the theaters in the Czech Republic in which his plays were performed. The last chapter examine the representations themselves from various reviews or interviews. The result should be find if these performances were accepted by the Czech audience. Keywords: Bernard-Marie Koltes; theater; reception; Czech Republic; drama Available in digital repository of UPOL.
La réception du théâtre de Bernard-Marie Koltes en République tcheque

L'objectif de ce mémoire de licence est de présenter l'auteur français Bernard-Marie Koltes et son travail, tandis que ses oeuvres les plus connues sont analysées en détail et se concentrent ...

PROVAZNÍKOVÁ, Petra; MATOUŠKOVÁ, Jiřina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

La imagen de la Revolución Mexicana en las novelas Los de abajo y El águila y la serpiente
LAINKOVÁ, Lucie; HROMADA, Jakub
2019 -
Esta tesis se enfoca en hacer un análisis de la novela Los de abajo de Mariano Azuela y El águila y la serpiente de Martin Luis Guzmán, dos novelas que se inspiraron en los hechos de la Revolución Mexicana y que pertenecen al género de la novela de la Revolución Mexicana. La primera parte está dedicada al contexto histórico y a la teoría. La segunda parte se enfoca en el estudio de elementos explicados en la teoría narrativa, analizándolos mediante fragmentos de cada novela. El objetivo es demostrar la finalidad con la que los autores utilizaron los diferentes aspectos y el impacto que estos aspectos han tenido en la descripción de la Revolución Mexicana. This thesis is focused on analysis of The Underdogs by Mariano Azuela and The Eagle and the Serpent by Martin Luis Guzmán two novels inspired by the historical events of Mexican Revolution and that belong to the Mexican Revolution genre. The first part of this thesis is dedicated to the historical context and narrative theory and to define these elements. The second part focuses on the study of said elements and analysing them in fragments of each novel. The aim is to demonstrate the purpose in which the authors used these different aspects and the impact it has had on the depiction of the Mexican Revolution. Keywords: Mexican Revolution; Mariano Azuela; Martin Luis Guzmán; statue of the narrator; narrative theory; Gérard Genette Available in digital repository of UPOL.
La imagen de la Revolución Mexicana en las novelas Los de abajo y El águila y la serpiente

Esta tesis se enfoca en hacer un análisis de la novela Los de abajo de Mariano Azuela y El águila y la serpiente de Martin Luis Guzmán, dos novelas que se inspiraron en los hechos de la Revolución ...

LAINKOVÁ, Lucie; HROMADA, Jakub
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Jewish Protection Magic - Amulets
NEZVAL, Adam; VISI, Tamás
2019 - English
Bakalářská práce zabývající se studiem dvou konkrétních židovských amuletů nalezených v Bratislavských archívech doplněná o kapitoly týkající se židovské magie a židovských amuletů obecně. Cílem práce je analyzovat tyto dva amulety, určit přibližně čas a místo původu a určit, které tradice a směry v oblasti magie, folklóru, či náboženství ovlivnili konečnou podobu amuletů. Bachelor thesis concerning the study of two amulets found in Bratisalva archives with added chapters on Jewish magic and Jewish amulets in general. The goal of the tesis is to analyse those two amulets and specify the time and place of origin as closely as possible. Amulets are described and analysed in order to estimate the traditions and other cultural influences underlaying them. Keywords: amulet; magic; kabbalah; religion; jew; jewish; Lilith; amulet; magic; kabbalah; religion; jew; jewish; Available in digital repository of UPOL.
Jewish Protection Magic - Amulets

Bakalářská práce zabývající se studiem dvou konkrétních židovských amuletů nalezených v Bratislavských archívech doplněná o kapitoly týkající se židovské magie a židovských amuletů obecně. Cílem práce ...

NEZVAL, Adam; VISI, Tamás
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Honor familiar y el conflicto interno de personajes femeninos en La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca
HECZKOVÁ, Dominika; HROMADA, Jakub
2019 -
La tesis del diploma trata sobre el honor familiar y el conflicto interno de los personajes femeninos en La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. El objetivo de esta tesis es analizar cómo luchan los protagonistas para mantener el honor familiar a costa de su propia felicidad en una sociedad muy tradicional y religiosa. En la primera parte encontraremos una breve descripción de la vida del autor y su trabajo de toda la vida. La siguiente parte está dedicada al trabajo en sí y se responden las preguntas principales que fueron elegidas como el objetivo de este trabajo. The diploma thesis deals with family honor and internal conflict in the in the book The house of Bernarda Alba by Federico García Lorca. The aim of this thesis is to analyze how the protagonists struggle to maintain family honor at the expense of their own happiness. In the first part we can find a brief description of the author's life. The next part is devoted to the position of women in Spanish literature and society and how its position intertwines with the theme of honor, which has been present in Spanish literature since the Middle Ages. In the third part we will find the analysis of the work itself, the characteristics of the characters and the analysis of the main topic, which is crucial for this work. Uncritical honor of the family against honor leading to individual freedom. Keywords: Internal conflict; female character; traditional society; family honor; individual honor; frustration Available in digital repository of UPOL.
Honor familiar y el conflicto interno de personajes femeninos en La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca

La tesis del diploma trata sobre el honor familiar y el conflicto interno de los personajes femeninos en La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. El objetivo de esta tesis es analizar cómo ...

HECZKOVÁ, Dominika; HROMADA, Jakub
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases