Number of found documents: 424
Published from to

Metrika a strofika Nerudových Balad a romancí
Říha, Jakub
2017 - Czech
Studie je věnována rozboru metrické a strofické struktury Nerudovy sbírky Balady a romance (1883). The paper is devoted to the analysis of the metrical and stanzaic structure of Jan Neruda’s Balady a romance (1883). Keywords: Neruda, Jan; Czech verse; meter; stanza Available at various institutes of the ASCR
Metrika a strofika Nerudových Balad a romancí

Studie je věnována rozboru metrické a strofické struktury Nerudovy sbírky Balady a romance (1883)....

Říha, Jakub
Ústav pro českou literaturu, 2017

Co (ne)víme o samizdatu? Několik poznámek k projektu Encyklopedie českého literárního samizdatu
Loučová, Petra
2017 - Czech
Přehledová stať o výzkumu československého samizdatu, realizovaného Oddělením literární lexikografie ÚČL AV ČR, jeho koncepci a metodologii, úskalích, ale i překvapivých objevech. The purpose of this overview essay is to present research on Czechoslovak samizdat, done by Literary Lexicography Department of Institute of Czech Literature of the CAS, its approach, methodology, difficulties, but also surprising findings. Keywords: samizdat; Czechoslovakia; 1948–1989; communism; normalization Available at various institutes of the ASCR
Co (ne)víme o samizdatu? Několik poznámek k projektu Encyklopedie českého literárního samizdatu

Přehledová stať o výzkumu československého samizdatu, realizovaného Oddělením literární lexikografie ÚČL AV ČR, jeho koncepci a metodologii, úskalích, ale i překvapivých objevech....

Loučová, Petra
Ústav pro českou literaturu, 2017

Langue et édition scolaire en Bohême au temps de la réforme de Marie-Thérèse. Retour sur une grande question et de petits livres
Madl, Claire
2017 - French
Dès avant que la langue ne fût investie par les programmes de l’éveil national, elle le fut par les acteurs de la publication pédagogique selon trois aspects. Tout d’abord, la question de la langue révéla les contradictions entre deux principes de la diffusion de l’alphabétisation : la nécessité de s’adapter aux élèves d’un côté et l’effort d’uniformité de l’autre. Publier des manuels en allemand ou en tchèque devint ensuite pour les acteurs locaux du marché du livre un enjeu économique qui exacerba leur confrontation aux autorités centrales qui cherchèrent à appliquer une centralisation absolue des processus de décision et de production des manuels. Le fait de publier des manuels en tchèque conduisit enfin leurs auteurs à tenter une première normalisation de la langue, bien avant que ne soient forcés de le faire les linguistes érudits. Before language entered the program of national movement in Bohemia, it was at the core of pedagogical publishing. The issue of the language first revealed a contradiction between two leading principles of the Maria-Theresa’s reform aiming at a diffusion of literacy: the necessity to adapt to pupils on the one hand, the effort to reach out uniformization of schooling on the other hand. Publishing textbooks in Czech became then an economic issue that fostered rivalries between local (Bohemian) actors and central authorities who thrived for a strict centralized publishing and decision making. Finally, printing and publishing school books in Czech led their author to attempt a first normalisation of the transcription of Czech language, far before linguists were forced to do so. Keywords: Pedagogical publishing; Language; Czech language; German language; State monopol Available at various institutes of the ASCR
Langue et édition scolaire en Bohême au temps de la réforme de Marie-Thérèse. Retour sur une grande question et de petits livres

Dès avant que la langue ne fût investie par les programmes de l’éveil national, elle le fut par les acteurs de la publication pédagogique selon trois aspects. Tout d’abord, la question de la langue ...

Madl, Claire
Ústav pro českou literaturu, 2017

Česká literární bibliografie
Malínek, Vojtěch
2017 - Czech
Přehledová stať o výzkumné infrastruktuře Česká literární bibliografie, její historii, aktuální situaci a plánech do budoucna. Article about Czech Literary Bibliography Research Infrastructure, its history, curent situation and the future plans. Keywords: Czech Literary Bibliography; Biographical Archive; Czech Literary Figures biographical database; RETROBI Available at various institutes of the ASCR
Česká literární bibliografie

Přehledová stať o výzkumné infrastruktuře Česká literární bibliografie, její historii, aktuální situaci a plánech do budoucna....

Malínek, Vojtěch
Ústav pro českou literaturu, 2017

Konec světa v mysli „záhadných povah“. Arbesovo romaneto Poslední dnové lidstva
Charypar, Michal
2017 - Czech
Studie interpretuje romaneto Jakuba Arbesa Poslední dnové lidstva (1895) na základě motivu katastrofy. Mimo cenzurní epizodu, jež postihla publikaci prvního sešitu, se zaměřuje zvláště na tematické prvky textu spojené s motivy zkázy, zániku, neštěstí. Jejím cílem je mj. postihnout v textu uplatněnou narativní metodu, jež zahrnuje fragmentaci zápletky, paralelnost několika časových rovin či subjektivizaci vyprávěného do mysli několika protagonistů a nevylučuje ani sebeklam autorského ich-vypravěče. The author of this paper interprets Jakub Arbes’s romanetto Poslední dnové lidstva (Last Days of Mankind) by focusing on the motif of disaster. Rather marginal to his main interest is the episode of censorship when the work was first being published, with the confiscation of a package of the first part, which showed the disaster also affected the residence of the Czech governor Thun. The main objective of this study is to understand the narrative method, which is key to understanding the text and includes the fragmentization of the plot, working with several time zones, a relatively small number of protagonists (the narrator, the priest and the madwoman), fantasy elements, the psychologism that was so popular at that time and intentionally unexplained phenomena. Moreover, the events depicted in Arbes’s book may be a mystification or the self-delusion of the subjective authorial narrator. Keywords: Arbes, Jakub; scientific romance; Apocalypse; fin de siècle; mystification Available at various institutes of the ASCR
Konec světa v mysli „záhadných povah“. Arbesovo romaneto Poslední dnové lidstva

Studie interpretuje romaneto Jakuba Arbesa Poslední dnové lidstva (1895) na základě motivu katastrofy. Mimo cenzurní epizodu, jež postihla publikaci prvního sešitu, se zaměřuje zvláště na tematické ...

Charypar, Michal
Ústav pro českou literaturu, 2017

Performativita válek a konfliktů. V. kongres světové literárněvědné bohemistiky : Válka a konflikt v české literatuře
Jungmannová, Lenka
2016 - Czech
Příspěvky obsažené v tomto sborníku pojednávají o způsobech a formách performativity v české literatuře s válečnou tematikou. Zabývají se jak performativitou v rámci textu/díla samého (jejím procesem a jejími prostředky), tak díly s válečnou tematikou, která implikují takovéto strategie rodu/genderu a jazyka, jakož i performativitou v rámci interpretace textu/díla: čtenářskou recepcí a především pak širokou oblastí reprezentace literatury s tématem války ve filmu, na divadle apod. Keywords: Czech literature; war and conflict Available at various institutes of the ASCR
Performativita válek a konfliktů. V. kongres světové literárněvědné bohemistiky : Válka a konflikt v české literatuře

Příspěvky obsažené v tomto sborníku pojednávají o způsobech a formách performativity v české literatuře s válečnou tematikou. Zabývají se jak performativitou v rámci textu/díla samého (jejím procesem ...

Jungmannová, Lenka
Ústav pro českou literaturu, 2016

Dedikace jako symbolický kód loajality ve vědě osvícenské a předbřeznové doby
Smyčka, Václav
2016 - Czech
Studie je založena na kvantitativní a kvalitativní analýze vědeckých historiografických publikací od 80. let 18. do 40. let 19. století, které zachycují vývoj žánru dedikace v této době. Interpretace pramenů se opírá o koncepci loajality jako sociálního kódu, který vytváří reciproční vztah mezi autorem, společenskou autoritou či mecenášem a veřejností. Kód proto slouží jako prostředek vyjednávání vztahů mezi všemi těmito aktéry. The study is based on quantitative as well as qualitative research on nonfiction published between the 1780s and the 1840s, which captures how the genre of dedications developed over time. The source materials are interpreted in reference to a concept of loyalty that understands it as a social code that creates a reciprocal relationship between the autor, a social authority or patron, and the public. The code therefore serves as a means of negotiating the mutual positions of all three actors. Keywords: history of science; dedication; loyalty Available at various institutes of the ASCR
Dedikace jako symbolický kód loajality ve vědě osvícenské a předbřeznové doby

Studie je založena na kvantitativní a kvalitativní analýze vědeckých historiografických publikací od 80. let 18. do 40. let 19. století, které zachycují vývoj žánru dedikace v této době. Interpretace ...

Smyčka, Václav
Ústav pro českou literaturu, 2016

Poznámky ke Güntherově vydání Melanchthonovy latinské gramatiky
Pišna, Jan
2016 - Czech
Příspěvek pojednává o rajhradském exempláři Melanchthonovy latinské gramatiky, který\nvznikl v Günterově prostějovské tiskárně ante quem 1560. Ze srovnání s první známou, kompletně dochovanou a především datovanou edicí z roku 1560 i s dalšími známými exempláři, o nichž jsme pojednali již v roce 2012, je patrné, že se jedná o první fázi adaptace této gramatiky u nás a edice z roku 1560 je její rozvinutější a dopracovaná verze. Edice rajhradského exempláře se ovšem stala předlohou pro patisk vzešlý z pražské Melantrichovy tiskárny v 60. letech 16. století. The present paper focuses on the Rajhrad copy of Melanchthon’s Latin Grammar which\noriginated in Günther’s printing works in Prostějov ante quem 1560. Comparison with the first known fully preserved and, above all, dated edition from 1560 as well as with other known copies described by us already in 2012 will reveal we are dealing with the first local adaptation of this grammar and the 1560 edition represents its more detailed and completed version. Rajhrad edition then served as a model for unauthorized reprint originating in the Melantrich’s printing works in the 1560s. Keywords: Latin; grammar; typography; Günther, Jan; Melanchthon, Philipp; Vorličný, Pavel Aquilinas; Melantrich, Jiří; Rajhrad Available at various institutes of the ASCR
Poznámky ke Güntherově vydání Melanchthonovy latinské gramatiky

Příspěvek pojednává o rajhradském exempláři Melanchthonovy latinské gramatiky, který\nvznikl v Günterově prostějovské tiskárně ante quem 1560. Ze srovnání s první známou, kompletně dochovanou a ...

Pišna, Jan
Ústav pro českou literaturu, 2016

Czech Literary Bibliography
Malínek, Vojtěch
2016 - English
Presentation of the history and services of Czech Literary Bibliography research Infrastructure. Keywords: bibliography; databases Available at various institutes of the ASCR
Czech Literary Bibliography

Presentation of the history and services of Czech Literary Bibliography research Infrastructure.

Malínek, Vojtěch
Ústav pro českou literaturu, 2016

"Loajální" strategie v Hněvkovského dvojím vydání eposu Děvín
Krejčová, Iva
2016 - Czech
Příspěvek se věnuje ideově-společenskému pozadí Hněvkovského eposu Děvín (1805, 1829), které dokládá nejen svědectví Hněvkovského autografu, autorovy korespondence, ale i aktuální společenské události francouzské revoluce, napoleonských válek a evropského revolučního dění prvních desetiletí 19. století. V interpretaci různých verzí eposu se autorka zaměřila především na téma emancipace ženských práv a svobod, které úzce souviselo s modelováním úlohy ideálního vladaře, funkcí sněmovních disputací a představou „zlatého věku“ českých zemí. Z analýzy uvedených motivů vyvozovala vypravěčovo bilancování kolektivní národní identity, vymezené loajálním poměrem subjektu/skupiny k vlasti, národu, panovníkovi a široce vymezenému společenskému řádu, a vlastních osobních hodnot (milostný cit, osobní cíle slávy). This study focuses on the ideological and social background of Hnevkovsky's epic Devin (1805, 1829), insight into which is provided by Hnevkovsky's original manuscript and his correspondence, as well as by contemporary events in society like the French Revolution, the Napoleonic Wars, and the revolutionary events in Europe during the first decade of the 19th century. In interpreting the different versions of the epic, the author of this study focuses on the subjects of women's emancipation and rights and freedoms, which were important for modelling the role of the ideal ruler and the functions of parliamentary disputation, and also for a notion of the 'golden age' of the Czech lands. Through an analysis of these themes, the author establishes how the narrator appraises collective national identity, defined as the loyal stance of a subject or group to the homeland, the nation, a ruler, or a more widely defined social order, as well as their own personal values (the emotion of love, personal goals of fame). Keywords: Czech prose; Hněvkovský, Šebestián; loyalty; Děvín; Dívčí válka; Women's emancipation; Biedremeir order Available at various institutes of the ASCR
"Loajální" strategie v Hněvkovského dvojím vydání eposu Děvín

Příspěvek se věnuje ideově-společenskému pozadí Hněvkovského eposu Děvín (1805, 1829), které dokládá nejen svědectví Hněvkovského autografu, autorovy korespondence, ale i aktuální společenské události ...

Krejčová, Iva
Ústav pro českou literaturu, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases