Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 217380
Published from to

Využitelnost CAD modelů obsahující PMI data v procesu rozměrové kontroly kvality na CMM
Urban Jan; Jan Eichler; Košťák Ondřej
2019 -
Předložená bakalářská práce je zaměřena na inovativní práci s CAD modely v rámci tvorby programů pro přesné měření na CMM strojích. Právě CAD modely, které obsahují rozměrové informace, jsou jedním z důležitých nástrojů při zavádění prvků konceptu Průmyslu 4.0 a při budování chytrých závodů tzv. "Smartfactories". Potenciál PMI dat tkví v automatickém generování CNC kódů, plánů měření atd. Hlavním přínosem by měla být časová úspora při přípravě výrobního programu nebo jeho změně. Spousta výrobních společností v tomto vidí velký potenciál k navýšení produktivity, avšak množství problémů při aplikaci PMI dat tyto snahy zmařilo. Práce je směřována na proces rozměrové kontroly kvality v podniku zabývajícího se velkosériovou výrobou, ve kterém je právě na produktivitu přípravy kladen velký důraz. Cílem je tedy porovnat proces přípravy měřicího programu na CMM dosavadními způsoby a za využití modelů s PMI daty. Na základě toho definovat problémy při tvorbě programu a v závěru se pokusit vytvořit svůj vlastní CAD model s PMI daty, ověřit jeho funkčnost a definovat problémy při jeho použití při tvorbě plánu měření.This bachelor thesis is focused on innovative work with CAD models within the framework of programs for accurate measurement on CMM machines. CAD models, which contain dimensional information, are one of the important tools in the introduction of the elements of the Industry 4.0 and related building of so-called Smartfactories. The potential of PMI data lies in the automatic generation of CNC codes, measurement plans, etc. The main benefit should be the time savings in preparation of production program or in its change. Many manufacturing companies see great potential for productivity increase in this, but a number of problems in applying PMI data have thwarted these efforts. The work is focused on the process of dimensional quality control in a company engaged in large- scale production, in which the importance is focused on productivity of preparation. The aim is to compare the process of preparation of measuring program to CMM using existing methods and using models with PMI data, identify potential problems in creation of the program and then create own CAD model with PMI data, verify its functionality and define problems if on is use for creation of the measurement plan. Keywords: PMI data; MBD; MBE; bezvýkresová dokumentace; Calypso; metrologie; PMI data; MBD; MBE; drawingless documentation; Calypso; metrology Available at various departments of the ČVUT.
Využitelnost CAD modelů obsahující PMI data v procesu rozměrové kontroly kvality na CMM

Předložená bakalářská práce je zaměřena na inovativní práci s CAD modely v rámci tvorby programů pro přesné měření na CMM strojích. Právě CAD modely, které obsahují rozměrové informace, jsou jedním z ...

Urban Jan; Jan Eichler; Košťák Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Metody hodnocení chůze dětí s mozkovou obrnou
Kutílek Patrik; Dana Tayser Hassan; Ráfl Jakub
2019 -
Vývoj systému pro záznam pohybu vede k vyššímu zájmu výzkumů o studium a analýzu chůze pomocí matematických a statistických metod hodnocení pohybových dat. V biomechanice byla použita řada metod analýz chůze, které zkoumají rozdíl v pohybu mezi zdravými jedinci a pacienty specifického onemocnění. Tato studie si klade za cíl vybrat a navrhnout metody pro hodnocení kinematických dat a EMG signálu získaného při analýze chůze před a po RAGT s použitím metod hodnocení dat v časových a frekvenčních oblastech. Dvanáct dětí spastické diparézy / diplegie CP (5-17 let) splnilo veškerá kritéria zahrnutí a zúčastnilo se experimentální studie. Kinematická a EMG data byla shromážděna za použití kamerového systému pro zachycení pohybu (Vicon Motion Systems Ltd) a 8 kanálového EMG (Noraxon TeleMyo 2400T, Noraxon U.S.A. Inc.). Naměřená data byla analyzována a vyhodnocena pomocí MATLAB sw (The MathWorks, Inc., Natick, MA). Byla zjištěna statistická významnost rozdílu (p<0,05) před a po aplikaci RAGT v konkrétních případech úhlů v kloubech dolní končetiny, ve společné koordinaci pohybu končetin a svalové aktivitě. Silná spearmanova korelace (> 0,5) prokázala korelaci mezi vybranými určovanými parametry získané zpracováním dat v časové a frekvenční oblasti. Získané výsledky potvrzují, že metody v časové oblasti a ve frekvenční oblasti používané v této studii mohou identifikovat významná zlepšení ve způsobu chůze a lépe porozumět vztahu mezi úhly kloubů a svalovou aktivitou před a po rehabilitaci.The development of motion capture system has attracted the interest of researches for studying the gait analysis using mathematical and statistical methods. Gait analysis has been applied in Biomechanics to investigate the difference in performance between healthy individuals and patients of a specific disease for medical studies. This study aims to select and design methods to evaluate the Kinematic data and EMG signal obtained during gait analysis before and after RAGT using time and frequency domains. Twelve spastic diparesis/diplegia CP children (5-17 years old) met all the inclusion criteria, participated in this experimental study. Kinematic and EMG data were collected using a Camera motion capture system (Vicon Motion Systems Ltd) and 8-channel EMG (Noraxon TeleMyo 2400T, Noraxon U.S.A. Inc.). The measured data were analyzed and evaluated MATLAB, The MathWorks, Inc., Natick, MA). Statistical significance (p<0.05) was evident in single joint motion, couple joint coordination and muscle activity. Furthermore, strong spearman's correlation (> 0.5) demonstrated between time-domain and frequency-domain analysis of the muscle activity. The results obtained confirm that time-domain and frequency-domain methods used in this study can identify significant improvements in the gait pattern and help better understand the relationship between the joint angles and muscle activity before and after rehabilitation. Keywords: Mozková obrna; spasticita; robotický asistovaný trénink chůze; kinematika; elektromyografie; časová doména; frekvenční doména; Cerebral Palsy; Spasticity; robotic-assisted gait training; kinematics; electromyography; time-domain; frequency domain Available at various departments of the ČVUT.
Metody hodnocení chůze dětí s mozkovou obrnou

Vývoj systému pro záznam pohybu vede k vyššímu zájmu výzkumů o studium a analýzu chůze pomocí matematických a statistických metod hodnocení pohybových dat. V biomechanice byla použita řada metod ...

Kutílek Patrik; Dana Tayser Hassan; Ráfl Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Ocelová konstrukce tenisové haly
Jandera Michal; Vojtěch Rataj; Mareš Jiří
2019 -
Tématem této bakalářské práce je návrh nosné ocelové konstrukce tenisové haly. Část zázemí není předmětem této práce, je řešena pouze část tenisového kurtu. Obsahem je návrh a posouzení hlavní rámové vazby, štítové stěny, prvků ztužení a vybraných detailů. Navržené konstrukce jsou znázorněné v přiložené výkresové dokumentaci.The subject of the bachelor’s thesis is design of load-bearing steel structure of a tennis hall. The adjacent three-storey part of the building is not the subject of the thesis, only design of the part of the tennis court. The content is structural design of the main portal frame, gable wall, bracings and selected details. The designed structure is represented in enclosed drawings. Keywords: Tenisová hala; ocelová konstrukce; rámová konstrukce; ztužení; Tennis hall; steel structure; portal frame; bracing Available at various departments of the ČVUT.
Ocelová konstrukce tenisové haly

Tématem této bakalářské práce je návrh nosné ocelové konstrukce tenisové haly. Část zázemí není předmětem této práce, je řešena pouze část tenisového kurtu. Obsahem je návrh a posouzení hlavní rámové ...

Jandera Michal; Vojtěch Rataj; Mareš Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Finanční analýza malého stavebního podniku
Nováková Vladimíra; Stanislav Kubizňák; Prostějovská Zita
2019 -
Předmětem této bakalářské práce je teoretický přehled elementárních metod finanční analýzy a jejich aplikace na malý stavební podnik. Teoretická část práce obsahuje obecné informace o finanční analýze, účetních výkazech a samotný popis jednotlivých metod finanční analýzy. Praktická část zpracovává finanční analýzu vybraného stavebního podniku. Výsledky této analýzy jsou posléze porovnány s výsledky finanční analýzy celého odvětví. Závěr práce obsahuje zhodnocení finanční situace analyzovaného podniku a návrh možných opatření.The subject of this bachelor thesis is a theoretical overview of elementary methods of financial analysis and their application to small construction company. The theoretical part of the thesis contains general information about financial analysis, financial statements and description of methods of financial analysis. The practical part deals with the financial analysis of the selected small construction company. The results of this analysis are then compared with results of financial analysis of the whole construction industry. The conclusion of thesis contains an evaluation of the financial situation of the analyzed company and proposal of possible measures. Keywords: finanční analýza; finanční řízení; finanční ukazatele; rentabilita; likvidita; účetní výkazy; zisk; stavební podnik; stavebnictví; financial analysis; financial management; financial indicators; profitability; liquidity; financial statements; profit; construction company; construction industry Available at various departments of the ČVUT.
Finanční analýza malého stavebního podniku

Předmětem této bakalářské práce je teoretický přehled elementárních metod finanční analýzy a jejich aplikace na malý stavební podnik. Teoretická část práce obsahuje obecné informace o finanční ...

Nováková Vladimíra; Stanislav Kubizňák; Prostějovská Zita
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Bytový dům Terronská
Wald František; Petr Bittermann; Sokol Zdeněk
2019 -
Bakalářská práce se skládá ze dvou částí a je zaměřená na požárně bezpečnostní řešení, návrh za běžné a zvýšené teploty prvku bytového domu s komerční plochou v ulici Terronská. První část obsahuje požárně bezpečnostní řešení zadaného objektu. Druhá část se zabývá návrhem a posouzením stropních nosníků s rozšířenou spodní pásnicí za běžné teploty a posouzením za zvýšení teploty s návrhem protipožárního opatření. Dále se ve třetí části nachází studie konstrukce posledního nadzemního podlaží za běžné teploty.Bachelor thesis consists of two parts with focus on fire safety solution, design of apartment building in Terronská street with commercial units at normal and elevated temperature scenarios. First part contains the fire safety solution of assigned building. Second part deals with design and statics evaluation at normal and elevated temperature of ceiling beams with wide bottom flange and its fire-retardant measures. Furthermore, the third part contains a study of the construction of the last floor at normal temperature. Keywords: požárně bezpečnostní řešení; bytový dům; nosník s rozšířenou spodní pásnicí; posouzení za zvýšené teploty; fire safety solution požárně; apartment building; slim floor beam; assessment at elevated temperatures Available at various departments of the ČVUT.
Bytový dům Terronská

Bakalářská práce se skládá ze dvou částí a je zaměřená na požárně bezpečnostní řešení, návrh za běžné a zvýšené teploty prvku bytového domu s komerční plochou v ulici Terronská. První část obsahuje ...

Wald František; Petr Bittermann; Sokol Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Soubor tématických map obce Kamenice a jejího okolí
Janata Tomáš; Martin Kýhos; Cajthaml Jiří
2019 -
Bakalářská práce se zabývá souborem tematických map obce Kamenice v okrese Praha-východ a jí přilehlých obcí. Cílem práce je shromáždit dostupné mapové a statistické podklady a literaturu pro Kamenici a její okolí a pomocí nich vizualizovat následující témata formou kartografických výstupů - tematických map. Témata jsou: doprava, vývoj počtu obyvatel, vývoj zástavby a turistické atraktivity v obci a jejím okolí. Vizualizace map probíhala v počítačovém softwaru ArcGIS Pro od americké společnosti ESRI.The bachelor thesis is presenting a set of thematic maps of the Kamenice municipality in the Praha-východ region and its surrounding urban area. The goal of this thesis is to gather available map and statistical sources and literature concerning Kamenice and its surroundings and use it for the cartographical visualization of the following topics in a form of thematical maps: traffic, development of the population, development of the urbanization and the tourist attractivity in the Kamenice area. The visualization of the maps was done in the ArcGIS Pro software by the American company ESRI. Keywords: Kamenice; tematická mapa; tematická kartografie; doprava; turismus; populace; zástavba; ArcGIS Pro; Kamenice; thematic map; thematic cartography; traffic; tourism; population; urbanization; ArcGIS Pro Available at various departments of the ČVUT.
Soubor tématických map obce Kamenice a jejího okolí

Bakalářská práce se zabývá souborem tematických map obce Kamenice v okrese Praha-východ a jí přilehlých obcí. Cílem práce je shromáždit dostupné mapové a statistické podklady a literaturu pro Kamenici ...

Janata Tomáš; Martin Kýhos; Cajthaml Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Porovnání typů certifikace budov pro ČR
Kalčev Petr; Linda Kukolová; Tatýrek Václav
2019 -
Hlavním tématem mé bakalářské práce je certifikování budov v České republice. Cílem práce je vytvoření přehledu o využívaných certifikačních metodách. Teoretická část je zaměřena na udržitelný rozvoj, představení jednotlivých certifikačních systémů a přehled certifikovaných budov v České republice. V praktické části analyzuji rozhovory se zástupci firem, kteří jsou v pozici jak investorů certifikací, tak dodavatele certifikací.The main theme of my Bachelor thesis is the certification of buildings in the Czech Republic. The aim of this thesis is to create an overview of the used certification systems. The theoretical part is focusing on sustainable development, introduction of individual certification systems and overview of certified buildings in the Czech Republic. In the practical part I analyze interviews with representatives of companies that are in the position of certification investors and certifiers. Keywords: Udržitelný rozvoj; certifikace budov; BREEAM; LEED; SBToolCZ; DGNB; WELL; porovnání; certifikační systémy; Sustainable development; certification of buildings; BREEAM; LEED; SBToolCZ; DGNB; WELL; comparison; certification systems Available at various departments of the ČVUT.
Porovnání typů certifikace budov pro ČR

Hlavním tématem mé bakalářské práce je certifikování budov v České republice. Cílem práce je vytvoření přehledu o využívaných certifikačních metodách. Teoretická část je zaměřena na udržitelný rozvoj, ...

Kalčev Petr; Linda Kukolová; Tatýrek Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Optimální návrh obálky bytového domu prostřednictvím analýzy životního cyklu (LCC)
Kalčev Petr; Michaela Myslivečková; Mašlár Daniel
2019 -
Tato bakalářská práce se zabývá výběrem optimální kombinace obálky bytových domů a tepelného zdroje prostřednictvím analýzy životního cyklu (LCC). Kapitoly teoretické části jsou věnovány současným tepelně technickým požadavkům na stavební konstrukce, které je nutno splnit při navrhování budov, a základním principům tvorby kalkulace nákladů životního cyklu. Na základě teoretické části jsou v části praktické navrženy konkrétní varianty konstrukcí obálky a tepelných zdrojů, které lze vzájemně kombinovat. Výběr dané kombinace ovlivňuje především výši pořizovacích a provozních nákladů budovy. Srovnávacím kritériem pro výběr nejoptimálnější varianty byla nejnižší hodnota kumulovaných diskontovaných nákladů (NPV) na konci hodnoceného období.This bachelor thesis deals with the choice of optimal combination of building envelope construction and heat source considering life cycle cost analysis. Chapters of the theoretical part are devoted to the current technical requirements for building constructions and to basic principles of life cycle costing. In the practical part, there are specific drafts of the building envelope construction and heat sources. The choice of their combination influences primarily initial costs and operating costs. The most optimal option is the one with the lowest NPV (net present value) at the end of the reporting period. Keywords: analýza životního cyklu (LCC); udržitelnost; čistá současná hodnota (NPV); diskontní sazba; obálka budovy; součinitel prostupu tepla; tepelná ztráta; spotřeba energie; tepelné čerpadlo; kondenzační plynový kotel; life cycle cost analysis; sustainability; net present value; discount rate; building envelope; heat transfer coefficient; heat loss; power consumption; heat pump; condensing gas boiler Available at various departments of the ČVUT.
Optimální návrh obálky bytového domu prostřednictvím analýzy životního cyklu (LCC)

Tato bakalářská práce se zabývá výběrem optimální kombinace obálky bytových domů a tepelného zdroje prostřednictvím analýzy životního cyklu (LCC). Kapitoly teoretické části jsou věnovány současným ...

Kalčev Petr; Michaela Myslivečková; Mašlár Daniel
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Chemická odolnost pojiva na bázi sulfátovápenatého popílku
Šulc Rostislav; Denisa Vondráčková; Šídlová Martina
2019 -
V této bakalářské práci se autor zabývá chemickou odolností sulfátovápenatého popílku. Cílem této práce je zjistit dopad chemicky agresivního prostředí na směs obsahující Sorfix namísto cementu. Autor také zkoumá vliv téhož chemicky agresivního prostředí na směs obsahující cement a výsledky porovnává. V bakalářské práci jsou srovnání pevností v tlaku, objemových změn, hmotnostních změn a vzniklých korozních produktů. Na konci práce je návrh možného využití Sorfixu v chemicky agresivním prostředí.Author deals with chemical resistance od sulfocalcic binder in this bachelor thesis. The aim is to find out the effect of chemically aggressive surroundings on mixture using the Sorfix. The author also verifies the effect of the same surroundings on cement and then compares. There are comparisons of the compressive strength, volume changes, weight changes and corrosion products that were formed. At the end of this work, there is suggestion of possible use of the Sorfix in chemically aggressive surroundings. Keywords: cement; Sorfix; chemicky agresivní prostředí; chemická odolnost; koroze; cement; Sorfix; chemically aggresssive surroundings; chemical resistance; corrosion Available at various departments of the ČVUT.
Chemická odolnost pojiva na bázi sulfátovápenatého popílku

V této bakalářské práci se autor zabývá chemickou odolností sulfátovápenatého popílku. Cílem této práce je zjistit dopad chemicky agresivního prostředí na směs obsahující Sorfix namísto cementu. Autor ...

Šulc Rostislav; Denisa Vondráčková; Šídlová Martina
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Rekultivace území postižené těžbou nerostných surovin
Konvalinka Adam; Karla Zikmundová; Pospíchal Václav
2019 -
Tato bakalářská práce je věnována specifickým situacím při rekultivaci území postiženého těžbou nerostných surovin. Zaměřuje se na hnědouhelné povrchové doly, historii těžby, materiál a technologický postup likvidace důlních komor. Dále pojednává o opatření při zjištění výskytu kontaminované zeminy a technologickém postupu při její následné likvidaci. Poslední část se zabývá zakládáním liniových staveb na podloží, které je třeba podrobit zkouškám, které ověří stabilitu a únosnost zemního tělesa.The Bachelor thesis deals with specific situations occurring during the reclamation of the area affected by mining. It focuses on brown coal open-pits, mining history, material and technological procedures of mine chamber abandonment. It also describes measures taken in the case of contaminated soil occurrence and the technological procedure used in its successive decontamination. The last part is devoted to the foundation of linear structures on subsoil that must be subjected to testing to verify the stability and load-bearing capacity of the earth body. Keywords: rekultivace; těžba nerostných surovin; staré důlní dílo; likvidace starý důlních děl; důlní komora; likvidace důlních komor; kontaminace; dekontaminace; kontaminovaná zemina; dekontaminace zeminy; azbest; nakládání s kontaminovaným odpadem; zemní těleso; zakládání staveb; sedání podloží; sanace podloží; zkoušky zhutnění; reclamation; mining; old mine working; abandonment of old mine workings; mining chamber; abandonment of mining chambers; contamination; decontamination; contaminated soil; soil decontamination; asbestos; contaminated waste disposal; earth body; foundation engineering; subsoil settlement; subsoil rehabilitation; compaction test Available at various departments of the ČVUT.
Rekultivace území postižené těžbou nerostných surovin

Tato bakalářská práce je věnována specifickým situacím při rekultivaci území postiženého těžbou nerostných surovin. Zaměřuje se na hnědouhelné povrchové doly, historii těžby, materiál a technologický ...

Konvalinka Adam; Karla Zikmundová; Pospíchal Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases