Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 448230
Published from to

Weberova protestanská etika a vznik kapitalismu v historickém Nizozemí
Bronsema, Liesbeth; Klepárník, Vít; Horský, Jan
2020 - Czech
Keywords: Max Weber; protestantská etika; Nizozemí; náboženství; kalvinismus; kapitalismus; podnikání; ideje; ekonomická sociologie; Max Weber; protestant ethic; Netherlands; religion; calvinism; capitalism; enterprises; ideas; economic sociology Available in a digital repository NRGL
Weberova protestanská etika a vznik kapitalismu v historickém Nizozemí

Bronsema, Liesbeth; Klepárník, Vít; Horský, Jan
Univerzita Karlova, 2020

Komunitní práce v církvích
Mičková, Barbora; Šťastná, Jaroslava; Janečková, Hana
2020 - Czech
This bachelor thesis covers the topic of community work in churches and aims to show how we can use community work in an ecclesiastical environment, which values community work brings to the ecclesiastical environment and what can be achieved with community principles. This thesis is comprised of a theoretical and a practical part. In the theoretical part, this paper describes the basic concepts and principles that are essential for community work and then applies this knowledge to the church environment. The practical part provides an examination of the congregation of The Evangelical Church of Czech Brethren in Prague 8 - Kobylisy and evaluates community activities from the point of view of the congregation's key personalities involved in them. The research is qualitative and was conducted through interviews. Bakalářská práce se zabývá tématem komunitní práce v církvích. Cílem je ukázat, jak můžeme komunitní práci využít v církevním prostředí, jaké hodnoty přináší komunitní práce do církevního prostředí a čeho lze komunitními principy docílit. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. V rámci teoretické části přibližuje práce základní pojmy a principy, které jsou zásadní pro komunitní práci, následuje aplikace těchto poznatků do církevního prostředí. V rámci praktické části je zkoumán sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 8 - Kobylisích a jsou zde vyhodnocovány komunitní aktivity z pohledu zainteresovaných klíčových osobností sboru. Výzkum je kvalitativní, proběhl formou rozhovorů. Keywords: Komunitní práce; církevní sbor; participace; empowerment; sociální kapitál; sociální vyloučení; Community work; church choir; participation; empowerment; social capital; social exclusion Available in a digital repository NRGL
Komunitní práce v církvích

This bachelor thesis covers the topic of community work in churches and aims to show how we can use community work in an ecclesiastical environment, which values community work brings to the ...

Mičková, Barbora; Šťastná, Jaroslava; Janečková, Hana
Univerzita Karlova, 2020

Vzdelávanie (budúcich) učiteľov materských škôl v Montessori pedagogike v Českej a Slovenskej republike
Slováček, Matej; Koťátková, Soňa
2020 - Czech
Work submits a description and comparison of preparation future teachers and education process of teachers od kindergarten at Marie Montessori pedagogy by optics of formal, casual and informal education in the Czech republic and in Slovakia. Theoretical part of work targets a process of Marie Montessori pedagogy in detail, unconventionally and innovatively. It is still an attractive pedagogical way in the Czech republic and in Slovakia as well. Even it has centennial roots in the world, it is quite a new alternative in the Czech republic and in Slovakia, because a uniform school system implemented in these countries in 1948 and lasting almost to the end of the twentieth century, did not allow to use other alternatives apart from the mainstream. Theoretical part of work involves an destription (mother) of school system in both countries and analysis of teacher's personality at kindergarten and their preparation. Empiric part consists of pedagogical research of qualitatively - quantitative design, implemented in the Czech republic and in Slovakia in order to find out and monitor contemporary status, level and possibility of formal, casual and informal educational process of teachers and also future teachers Slovak and Czech kindergartens. The outcome of conclusions and analysis of research is a... Práce předkládá deskripci a komparaci přípravy budoucích učitelů a vzdělávaní učitelů mateřských škol v pedagogice Marie Montessori optikou formálního, neformálního a informálního vzdělávaní v České republice a na Slovensku. Teoretická část práce si klade za úkol podrobně, netradičně a inovativně zpracovat pedagogiku Marie Montessori, která je stále atraktivním pedagogickým směrem jak v České republice, tak na Slovensku. I když má ve světě stoleté kořeny, v České republice i na Slovensku jde o alternativu poměrně novou, neboť jednotný školský systém zavedený v těchto krajinách v roce 1948 a trvající téměř do konce 20. století, neumožnil využívat vedle hlavního proudu jiné alternativy. Obsahem teoretické části práce je i deskripce (mateřského) školství obou krajin a analýza osobnosti učitele mateřské školy a jeho přípravy. Empirická část obsahuje pedagogický výzkum kvalitativně-kvantitativního dizajnu, realizovaný v České republice a na Slovensku s cílem zjistit a zmapovat současný stav, úroveň a možnosti formálního, neformálního a informálního vzdělávání učitelů a budoucích učitelů slovenských a českých mateřských škol. Výstupem závěrů a analýzy výzkumu je návrh vysokoškolského předmětu, programu kontinuálního (dalšího) vzdělávání (budoucích) učitelů mateřských škol v (o) pedagogice Marie... Available in a digital repository NRGL
Vzdelávanie (budúcich) učiteľov materských škôl v Montessori pedagogike v Českej a Slovenskej republike

Work submits a description and comparison of preparation future teachers and education process of teachers od kindergarten at Marie Montessori pedagogy by optics of formal, casual and informal ...

Slováček, Matej; Koťátková, Soňa
Univerzita Karlova, 2020

Studium biomarkerů karcinomu prsu po neoadjuvantní léčbě.
Skálová, Helena; Povýšil, Ctibor; Kolář, Zdeněk; Křen, Leoš
2020 - Czech
Chemotherapy is one of the basic therapeutic procedures of breast cancer (BC) which may precede and/or follow the surgical resection of a tumor as a part of neoadjuvant or adjuvant therapy. However, the selective pressure of chemotherapy on tumor cells may change their molecular and expression profile and thus also their chemosensitivity. The aim of our work was to document the expression changes of selected markers in BC after neoadjuvant chemotherapy, which may contribute to the understanding of the role of these proteins and genes in tumor response to chemotherapy and the development of chemoresistance. Immunohistochemical analysis of expression of standard BC markers [estrogen (ER) and progesterone receptors (PR), HER2 and proliferation activity (Ki67)] and intercellular junction proteins (claudin 1, 3 and 4, E- and N-cadherin) before and after neoadjuvant chemotherapy revealed a decrease of PR, Ki67 and claudin 3 expression and an increase of claudin 1 expression. The expression of ER, HER2, claudin 4, E- and N-cadherin proved to be stable. Assessment of standard BC markers is performed routinely during a bioptic investigation as a necessary factor for therapy indication. Our results support the current recommendations for the re-examination before indication of adjuvant chemotherapy. Claudins... Chemoterapie je jednou základních léčebných modalit karcinomu prsu, která chirurgickému odstranění nádoru může předcházet a/nebo jej následovat jako součást neoadjuvantní resp. adjuvantní léčby. Selekční tlak chemoterapie na nádorové buňky však může vést ke změně jejich molekulárního a expresního profilu a následně i chemosenzitivity a zásadně tak ovlivnit další průběh léčby. Cílem této práce bylo zmapovat změny v expresi vybraných markerů v karcinomu prsu po neoadjuvantní chemoterapii, které by mohly přispět k porozumění, jakou roli tyto proteiny a geny sehrávají při odpovědi nádoru na léčbu a vzniku chemorezistence. Imunohistochemická analýza exprese standardních markerů karcinomu prsu [estrogenových (ER) a progesteronových receptorů (PR), HER2 a proliferační aktivity (Ki67)] a proteinů mezibuněčných spojů (claudinů 1, 3 a 4, E- a N-cadherinu) před a po neoadjuvantní chemoterapii odhalila pokles exprese PR, Ki67 a claudinu 3 a zvýšení exprese claudinu 1. Exprese ER, HER2, claudinu 4, E- a N-cadherinu se významněji nezměnila. Stanovení exprese standardních markerů je součástí rutinního bioptického vyšetření vzorků karcinomu prsu a je nezbytné pro indikaci léčby. Naše výsledky podporují současná doporučení pro opakování vyšetření před indikací adjuvantní chemoterapie. Claudiny a cadheriny se... Keywords: HER2; claudiny; cadheriny; apoptóza; karcinom prsu; chemoterapie; HER2; claudins; cadherins; apoptosis; breast cancer; chemotherapy Available in a digital repository NRGL
Studium biomarkerů karcinomu prsu po neoadjuvantní léčbě.

Chemotherapy is one of the basic therapeutic procedures of breast cancer (BC) which may precede and/or follow the surgical resection of a tumor as a part of neoadjuvant or adjuvant therapy. However, ...

Skálová, Helena; Povýšil, Ctibor; Kolář, Zdeněk; Křen, Leoš
Univerzita Karlova, 2020

Framework pro vývoj optimalizačních algoritmů
Hurt, Tomáš; Trunda, Otakar; Hric, Jan
2020 - Czech
The aim of the thesis is to design and implement an efficient tool for research and testing of algorithms of the combinatorial optimization. The domain of the planning research will be explained and the steps of design and implementation of such program will be covered. The framework will support two primary for- malisms for the description of optimization problems (PDDL, SAS+ ). The inputs processing will be provided, suitable data structures and efficient implementati- ons of search algorithms will also be included. The emphasis will be on a proper object design and easy extensibility for the future development. To achieve this goal, proven principles of software engineering will be used. 1 Cílem práce je navrhnout a implementovat efektivní nástroj pro vývoj a testování algoritmů v oblasti kombinatorické optimalizace. Bude vysvětlena problematika plánování a následně budou popsány kroky postupného návrhu a implementace vznikajícího programu. Framework bude podporovat dva hlavní vstupní forma- lismy pro popis optimalizačních problémů (PDDL, SAS+ ). Zajištěna bude pod- pora zpracování vstupů, navrhnuty budou vhodné datové struktury a efektivní implementace prohledávacích algoritmů. Důraz bude kladen na dobrý objektový návrh programu z hlediska budoucího vývoje a snadné rozšiřitelnosti. K docílení toho budou využity ověřené principy z oblasti softwarového inženýrství. 1 Keywords: kombinatorická optimalizace; doménově nezávislé plánování; prohledávací algoritmy; plánovací systém; combinatorial optimization; domain-independent planning; search algorithms; planning system Available in a digital repository NRGL
Framework pro vývoj optimalizačních algoritmů

The aim of the thesis is to design and implement an efficient tool for research and testing of algorithms of the combinatorial optimization. The domain of the planning research will be explained and ...

Hurt, Tomáš; Trunda, Otakar; Hric, Jan
Univerzita Karlova, 2020

Slávistická srdce v proměnách doby
Stehlíková, Jana; Houda, Přemysl; Vaněk, Miroslav
2020 - Czech
Sports spectators is free entertainment for millions of people around the world. Here I will focus on football spectators who have in their heart the club SK Slavia Praha, who is one of the oldest football club in our country and have a fan base. As the name suggests, I will be interested in the phenomenon of a football fan, which differs from the viewer, among other things, that he identifies with his club. The main aspect of this work will be a comparison of two historical sections, the period before and after the fall of the communist regime in 1989 and Police supervision is connected. I will also be interested in the relationship to the biggest rival within AC Sparta Praha, or the possibility of club artifacts, which are now available in a wealth of, but always be. Even fans have their asociations. Aside from the fact that they are associated fan support such as an expert and tribune, which have great influence as a club support and at the end of the work focusing on their relationship to the club, why they chose Slavia and what it means for them. For this work I chose the method of qualitative research, which oral history and field research, which I found due to the nature of the work appropriate. Key words: sports spectators, SK Slavia Praha, football fans, oral history Sportovní diváctví, je volnočasovou zábavou pro miliony lidí na celém světě. Zde se budu věnovat konkrétně divákům fotbalovým, kteří mají ve svém srdci klub SK Slavia Praha, jenž patří mezi nejstarší fotbalové kluby u nás a má širokou fanouškovskou základnu. Jak již název napovídá, budu se zajímat o fenomén fotbalového fanouška, který se od diváka odlišuje mimo jiné tím, že se identifikuje se svým klubem. Hlavním cílem této práce bude porovnání dvou historických úseků, období před a po pádu komunistického režimu v roce 1989. Tyto dvě časové roviny budu porovnávat na způsobech fandění, které se proměňují, vlivem emocí, které často vedou k neadekvátním reakcím a tím k výtržnostem a s nimi se pojícím policejním dozorem. Také mě bude zajímat vztah k největšímu rivalovi, klubu AC Sparta Praha a možnostem pořizování klubových artefaktů, které jsou dnes již k dostání v nepřeberném množství, ale vždy tomu tak nebylo. I fanoušci mají svá sdružení. Kromě vzniku sdružené fanouškovské podpory jako je Odbor přátel a Tribuna sever, které mají jako podpora klubu velký vliv, se v závěru práce se zaměřím na jejich vztah ke klubu, proč si zvolili právě Slavii a co pro ně znamená. Pro tuto práci jsem zvolila metody kvalitativního výzkumu, konkrétně orální historii a terénní výzkum, které mi přišly vzhledem k povaze... Keywords: sportovní diváctví; SK Slavia Praha; fotbaloví fanoušci; orální historie; sports spectators; SK Slavia Praha; football fans; oral history Available in a digital repository NRGL
Slávistická srdce v proměnách doby

Sports spectators is free entertainment for millions of people around the world. Here I will focus on football spectators who have in their heart the club SK Slavia Praha, who is one of the oldest ...

Stehlíková, Jana; Houda, Přemysl; Vaněk, Miroslav
Univerzita Karlova, 2020

BK virová infekce u pacientů po transplantaci ledviny.
Girmanová, Eva; Viklický, Ondřej; Stříž, Ilja; Krejčí, Karel
2020 - Czech
Polyoma BK virus is associated with graft dysfunction leading to BK viral nephropathy (BKVN) in 1-10% of kidney transplant recipients, moreover 30-80% of kidney transplant recipients experience asymptomatic reactivation of the virus that does not result in BKV associated damage of the renal allograft. The first aim of this study was to introduce monitoring of BK virus replication in the blood and urine of patients within first year after transplantation. Risk factors were evaluated and limit values for viremia and viruria for BKVN development was established. Positive BK viruria >107 copies/ml and positive BK viremia >104 copies/ml occurred in 25.8% and 5%; respectively. 3 patients out of monitoring study developed BKVN. Using ROC analysis, limit values for the development of BKVN were set at 103 copies/ml serum for BK viremia and 6.7x107 copies/ml BK viruria. The second objective was to determine the expression profile of the immune genes in kidney biopsies in three groups of patients with varying degrees of reactivation of the BK virus (without virus reactivation, with asymptomatic viruria, BKVN). 90 genes of immune response were measured by the TaqMan® low density array RT-qPCR. The analysis of biopsies from patients with non-signalling viruses led to the identification of 5 differentially... 1 ABSTRAKT BK virus je příčinou vzniku nefropatie asociované s polyomavirovou infekcí (BKVN) u 1- 10 % pacientů po transplantaci ledviny. U 30-80% pacientů po transplantaci ledviny dochází k bezpříznakové reaktivaci BK viru, která nevede k rozvoji BK virové nefropatie. Prvním cílem této studie bylo zavést monitoraci replikace BK viru v krvi a moči u pacientů v prvním roce po transplantaci ledviny. Byly zhodnoceny rizikové faktory a stanoveny hraniční hodnoty viremie a virurie pro rozvoj BKVN. Pozitivní BK virurie >107 kopií/ml a pozitivní BK viremie >104 kopií/ml se vyskytla u 25,8 %, resp. 5 % pacientů. U 3 z monitorovací studie došlo k rozvoji BKVN. Pomocí ROC analýzy byly stanoveny hraniční hodnoty pro rozvoj BKVN na 103 kopií/ml séra pro BK viremii a 6,7x107 kopií/ml moči pro BK virurii. Druhým cílem bylo stanovit expresní profil imunitních genů v biopsiích ledvin ve třech skupinách pacientů s různým stupněm reaktivace BK viru (bez reaktivace viru, s bezpříznakovou virurií, s BKVN). Bylo měřeno 90 genů imunitní odpovědi metodou TaqMan® low density array RT-qPCR. Analýza biopsií od pacientů s bezpříznakovou virurií vedla k identifikaci 5 rozdílně exprimovaných genů (CD3E, CD68, CCR2, ICAM-1, SKI; p<0,05), a funkční analýza ukázala významně zvýšenou přítomnost kostimulačních signálů (CD40 / CD40L;... Keywords: BK virus; BKVN; transplantace ledviny; genová exprese; BK virus; BKVN; kidney transplantation; gene expression Available in a digital repository NRGL
BK virová infekce u pacientů po transplantaci ledviny.

Polyoma BK virus is associated with graft dysfunction leading to BK viral nephropathy (BKVN) in 1-10% of kidney transplant recipients, moreover 30-80% of kidney transplant recipients experience ...

Girmanová, Eva; Viklický, Ondřej; Stříž, Ilja; Krejčí, Karel
Univerzita Karlova, 2020

Jak se žilo před a po roce 1989 z pohledu lidí bez domova
Botková, Petra; Mücke, Pavel; Wohlmuth Markupová, Jana
2020 - Czech
The purpose of this work is to introduce the reader to people whose lives have only been of marginal interest to modern historiographers. It portrays the formation of personal stories of people who live on the edges of society. The narrators are people who were older than 18 years in 1989 and who have personally experienced homelessness after the Velvet Revolution. Homelessness is explored as a public phenomenon appearing alongside the transformation of the Czech Republic. However the work also touches on the history of homelessness in the area before 1989. The research is based primarily on the oral history method with currently homeless people. Key words homelessness, oral history, 1989 Práce má za cíl ukázat životy lidí, kteří stojí v pozadí zájmu soudobé historiografie. Jde o obraz, jak formují svůj životní příběh osoby, které jsou na okraji společnosti. Narátoři jsou lidé, kteří byli v roce 1989 starší 18 let a mají vlastní zkušenost s bezdomovectvím v polistopadové době. Bezdomovectví je v práci zkoumáno jako fenomén, který se začíná na veřejnosti objevovat spolu s transformací České republiky. Zároveň se práce dotýká historie bezdomovectví na území České republiky i před rokem 1989. Výzkum však bude založen primárně na metodě orální historie se současnými lidmi bez domova. Klíčová slova bezdomovectví, orální historie, 1989 Keywords: bezdomovectví; orální historie; 1989; homelessness; oral history; 1989 Available in a digital repository NRGL
Jak se žilo před a po roce 1989 z pohledu lidí bez domova

The purpose of this work is to introduce the reader to people whose lives have only been of marginal interest to modern historiographers. It portrays the formation of personal stories of people who ...

Botková, Petra; Mücke, Pavel; Wohlmuth Markupová, Jana
Univerzita Karlova, 2020

Barokáři - historicky poučená interpretace staré hudby v Česku očima jejích aktérů
Vacek, Přemysl; Wohlmuth, Petr; Houda, Přemysl
2020 - Czech
In this thesis I present a community of musicians dealing with a specific approach to music of older styles - historically informed performances (HIP). The aim is to answer the question as to why these promising classically educated musicians decided to leave the traditional career path in their field and chose alternative musical expression. I follow the rise and development of the professional scene of historically informed performances and its community from the turn of the 80s and 90s of the 20th century to the present day. Based on the analysis and interpretation of oral historical interviews, I describe changes in this environment and subsequent reflection on the perception of the profession and lives of the actors. I focus on their individual perceptions of authenticity and historical time, formed by their incorporation in early music. V této práci představuji společenství hudebníků zabývajících se specifickým přístupem k hudbě starších slohových období - historicky poučenou interpretací (HPI). Cílem práce je odpovědět na otázku, proč se tito perspektivní klasicky vzdělaní hudebníci rozhodli opustit tradiční kariérní cestu ve svém oboru a zvolili alternativní hudební vyjádření. Sleduji vznik a vývoj profesionální scény historicky poučené interpretace a její komunity od přelomu 80. a 90. let 20. století až do dnešních dnů. Na základě analýzy a interpretace orálně historických rozhovorů postihuji změny v tomto prostředí a jejich odraz ve vnímání profese a života aktérů. Věnuji se osobitému nahlížení autenticity a historického času barokářů, formovanému jejich působením uvnitř staré hudby. Keywords: Historicky poučená interpretace; autenticita; barokní hudba; komunita HPI; orální historie; Historically informed performance; authenticity; baroque music; HIP community; oral history Available in a digital repository NRGL
Barokáři - historicky poučená interpretace staré hudby v Česku očima jejích aktérů

In this thesis I present a community of musicians dealing with a specific approach to music of older styles - historically informed performances (HIP). The aim is to answer the question as to why ...

Vacek, Přemysl; Wohlmuth, Petr; Houda, Přemysl
Univerzita Karlova, 2020

Rituály v ženském florbalu
Veřmiřovská, Hana; Skripnik, Ondřej; Veselský, Matouš
2020 - Czech
Keywords: rituál; sport; florbal; ritual; sport; floorball Available in a digital repository NRGL
Rituály v ženském florbalu

Veřmiřovská, Hana; Skripnik, Ondřej; Veselský, Matouš
Univerzita Karlova, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases