Number of found documents: 14072
Published from to

Vývojová linie slovesných adjektiv
KALINOVÁ, Zuzana
2019 - Czech
Disertační práce se zabývá vývojem slovesných adjektiv od tzv. střední doby (s přihlédnutím k tvoření adjektiv ve staré češtině) s přesahem až do nové češtiny. Důraz je kladen především na hledisko slovotvorné, z čehož vyplývá, že deverbální adjektiva budou zkoumána podle způsobu jejich tvoření včetně sémantiky slovotvorných typů. Opominuta nebude ani jejich morfologická stránka. Cílem práce je naznačit vývoj slovesných adjektiv na základě analýzy excerpovaného materiálu a přispět tak k jejich hlubšímu poznání. The dissertation thesis deals with the development of verbal adjectives from the so-called middle age (with regard to the creation of adjectives in Old Czech) with an overlap to the new Czech. Emphasis is placed on word-forming, which means that deverbal adjectives will be examined according to the way they are created, including the word-type semantics. Nor will their morphological side be neglected. The aim of this work is to indicate the development of verbal adjectives based on the analysis of excerpted material and thus contribute to their deeper knowledge. Keywords: slovesná adjektiva; vývoj adjektiv; slovotvorba; verbal adjectives; development of adjectives; word-forming Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vývojová linie slovesných adjektiv

Disertační práce se zabývá vývojem slovesných adjektiv od tzv. střední doby (s přihlédnutím k tvoření adjektiv ve staré češtině) s přesahem až do nové češtiny. Důraz je kladen především na hledisko ...

KALINOVÁ, Zuzana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

TEORETICKÉ A METODOLOGICKÉ PROBLÉMY SOCIOLINGVISTICKÉ ANALÝZY KONVERZAČNÍCH MARKERŮ: BOLUDO V ARGENTINSKÉ ŠPANĚLŠTINĚ
ŠMÍDOVÁ, Markéta
2019 - Czech
Předmětem práce je identifikovat a popsat teoretické a metodologické problémy související se studiem konverzačních ukazatelů (markerů) i se sběrem autentických dat pro jejich analýzu a ilustrovat celý výzkumný proces na příkladu typického argentinského konverzačního markeru boludo. Teoretické východisko lokalizujeme na průsečíku paradigmat konverzační analýzy, analýzy diskurzu a sociolingvistiky a na omniprezentním podkladu pragmatiky a snažíme se vyhodnotit přínos tohoto interdisciplinárního přístupu pro studium konverzačních markerů. Po metodologické stránce si práce klade za cíl ukázat, jaká úskalí přináší sociolingvistický výzkum konverzačních markerů jako ustálených jednotek charakteristických pro spontánní, tedy externě nijak nemanipulovanou konverzaci, ve srovnání s variačním výzkumem jednotek ostatních rovin. Objasňujeme též to, proč je při studiu sociálně indexovaných interakčních ukazatelů žádoucí, aby jejich povaha byla vyhodnocena nejen z kvalitativního a funkčního hlediska, ale také kvantitativně s ohledem na vybrané sociální proměnné, jež se zdají být pro rekurentní užití daného markeru relevantní. Vyústěním rozvahy nad metodologickými problémy je pokus o návrh modelu výzkumného přístupu, který je následován v praxi. Jádro výzkumu tvoří analýza argentinského markeru boludo, jenž je nahlížen z pragmatické, funkčně-poziční, interakčně-sociolingvistické a variačně-sociolingvistické perspektivy. Posléze je porovnán s dalším argentinským konverzačním ukazatelem che, neboť je některými autory diskutována jejich vzájemná zastupitelnost. Analýza autentických konverzačních dat získaných in situ je na závěr doplněna o introspekci rodilých mluvčích. The dissertation thesis aims to identify and describe the key theoretical and methodological problems related to the study of conversation markers and to the collection of authentic data for such an analysis. To illustrate the whole research process, the Argentinian conversation marker boludo as a model example is used. The starting point of the analysis is located at the intersection of conversation analysis, discourse analysis and sociolinguistic paradigms, while taking into account the omnipresent background of pragmatics as well. We try to assess the contribution of such an interdisciplinary approach when studying conversation markers. As for the methodology, the thesis seeks to show what difficulties arise when carrying out a sociolinguistic research of conversation markers, which are understood as units typical of spontaneous conversation, i.e. without external manipulation, in comparison with the variationist research at other language levels. In addition, we also clarify why it is important to evaluate their character not only on the grounds of qualitative and functional perspective (in relation to analysing the socially-indexed interaction markers), but also quantitatively with regards to selected social variables that appear to be relevant for the recurrent use of the given marker. The outcome of the method assessment is an attempt to design a model approach to be applied in practice. In sum, the core of the research consists in analysing the Argentinian marker boludo from different perspectives; namely, within the pragmatic, functional-positional, interactional-sociolinguistic and variationist-sociolinguistic frameworks. Its nature is subsequently compared to the behaviour of another recurrent Argentinian conversation marker, che, since some authors regard them as equivalents. The analyses of naturally-occurring conversation data collected in situ are complemented by introspective judgements of several native speakers. Keywords: konverzační analýza; analýza diskurzu; pragmatika; sociolingvistika; kvalitativní analýza; kvantitativní analýza; triangulace; konverzační ukazatelé; argentinská španělština; boludo; che.; conversation analysis; discourse analysis; pragmatics; sociolinguistics; qualitative analysis; quantitative analysis; triangulation; conversation markers; Argentinian Spanish; boludo; che. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
TEORETICKÉ A METODOLOGICKÉ PROBLÉMY SOCIOLINGVISTICKÉ ANALÝZY KONVERZAČNÍCH MARKERŮ: BOLUDO V ARGENTINSKÉ ŠPANĚLŠTINĚ

Předmětem práce je identifikovat a popsat teoretické a metodologické problémy související se studiem konverzačních ukazatelů (markerů) i se sběrem autentických dat pro jejich analýzu a ilustrovat celý ...

ŠMÍDOVÁ, Markéta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Biomechanický model interakce ventilace a oběhu za podmínek umělé plicní ventilace
Otáhal, Michal; Kittnar, Otomar; Maršík, František; Dostál, Pavel
2019 - Czech
MUDr. Michal Otáhal Biomechanický model interakce oběhu a ventilace za podmínek UPV Abstract: Conventional mechanical ventilation provides gas exchange in conditions of respiratory failure by application positive airway pressure in the respiratory system. Due to the significant change in pressure conditions inside the thorax during conventional artificial ventilation the circulation can be significantly affected. Recruitment maneuver (RM) techniques can be a part of ventilation strategy in patients with the Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS), that are used to re-aerate collapsed parts of the lung parenchyma. During these RMs a significantly higher airway pressure is used than in protective ventilation strategy, which can limit the flow through the lung capillary network and can significantly affect the systemic hemodynamics of the patient. The aim of this work was to develop an optimized animation model of ARDS, then to compare the influence that has the application of different types of recruitment maneuvers on hemodynamics and to create a biomechanical simulation model of interaction and blood circulation and its verification with data obtained during the implementation of different types of RM in the experimental animal ARDS model. Results from the experimental animal model and simulations... MUDr. Michal Otáhal Biomechanický model interakce oběhu a ventilace za podmínek UPV Abstrakt: Konvenční umělá plicní ventilace zajišťuje výměnu plynů při stavech respiračního selhání využitím přetlaku v dýchacím systému. Vzhledem k zásadní změně tlakových poměrů v hrudníku při konvenční umělé plicní ventilaci v jednotlivých fázích dechového cyklu dochází k významnému ovlivnění oběhu. Součástí ventilační strategie při kritickém respiračním selhání, tzv. ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrom) jsou techniky recruitment manévrů (RM), které se používají k opětovnému provzdušnění zkolabovaných částí plicního parenchymu. Během těchto RM se používá významně vyšší přetlak v dýchacích cestách, než který se běžně užívá během tzv. protektivní přetlakové ventilace a ten může limitovat průtok plicním kapilárním řečištěm a významným způsobem ovlivnit hemodynamiku pacienta. Cílem práce bylo vyvinout optimalizovaný animální model ARDS, porovnat ovlivnění hemodynamiky při aplikaci jednotlivých recruitment manévrů a vytvořit simulační biomechanický model interakce ventilace a krevního oběhu a následně jej ověřit (nafitování) daty získanými při provedení jednotlivých typů RM při experimentálním animálním modelu ARDS. Výsledky z experimentálního animálního modelu i simulací na biomechanickém modelu ukazují, že hemodynamicky... Keywords: recruitment manévr; ARDS - acute respiratory distress syndrom; protektivní ventilační strategie; animální model; recruitment maneuver; ARDS - acute respiratory distress syndrome; protective ventilation strategies; animal model Available in a digital repository NRGL
Biomechanický model interakce ventilace a oběhu za podmínek umělé plicní ventilace

MUDr. Michal Otáhal Biomechanický model interakce oběhu a ventilace za podmínek UPV Abstract: Conventional mechanical ventilation provides gas exchange in conditions of respiratory failure by ...

Otáhal, Michal; Kittnar, Otomar; Maršík, František; Dostál, Pavel
Univerzita Karlova, 2019

Evolučně-vývojové studium membránových proteinů
Vosolsobě, Stanislav; Schwarzerová, Kateřina; Baluška, František; Štorchová, Helena
2019 - Czech
Evolutionary-developmental study of membrane proteins Mgr. Stanislav Vosolsobě Abstract Using a plethora of experimental approaches for phylogenetical and functional study on several membrane signalling proteins, I brought new evidences supporting a hypothesis that the molecular evolution of protein families is a highly dynamic, not conservative, process. In DREPP family of calcium-binding peripherally-associated plasma-membrane proteins I found a broad flexibility in protein-membrane binding manners coupled with a many independent duplication of this Euphyllophyta-clade specific plant gene. In three families of auxin transporting proteins, PIN-FORMED, LAX and PILS, I showed that emergences of these proteins are uncorrelated and placed on different levels of the plant kingdom phylogenetic tree. However these proteins ensure very fundamental plant morphogenetic processes, like cell differentiation, organ formation or tropisms, with strong effects of their deleterious mutations, I found many gene radiations and losses on a all taxonomic levels in these families, evidencing that key and shared physiological processes may be realised by genes touched by a recently undergoing evolution. Evolutionary-developmental synthesis of a functional and phylogenetic data must be done with caution due to high risk of... Evolučně-vývojové studium membránových proteinů Mgr. Stanislav Vosolsobě Školitelka: Kateřina Schwarzerová Disertační práce Abstrakt Různými přístupy fylogenetické a funkční analýzy vybraných membránových signálních proteinů jsem přinesl nové důkazy, které podporují hypotézu, že molekulární evoluce proteinových rodin je výrazně dynamický, nikoliv konzervativní, proces. U rodiny periferních plasmalemových proteinů DREPP vázajících vápník, které jsou specifické pro rostlinou linii Euphyllophyta, jsem nalezl mnoho nezávislých genových duplikací spojených s vysokou flexibilitou způsobu, jakým proteiny interagují s membránou. Porovnáním třech rodin proteinů zajišťujících transport auxinu, PIN-FORMED, LAX a PILS, jsem zjistil, že se objevily na zcela odlišných úrovních evolučního stromu rostlinné říše, a ačkoliv se podílejí na fundamentálních morfogenních procesech, jako je buněčná diferenciace, zakládání orgánů a tropismy, přičemž jejich ztrátové mutace mají velmi silný fenotypový projev, prodělaly tyto genové rodiny na různých taxonomických úrovních řadu duplikací a ztrát, z čehož vyplývá, že i klíčové fyziologické procesy sdílené napříč rostlinami mohou být vykonávány proteiny podléhajícími současné evoluci. Evolučně- vývojová syntéza funkčních a fylogenetických výsledků musí být tudíž konána s velkou... Keywords: plazmatická membrána; cytoskelet; rostlinná buňka; plasma membrane; cytoskeleton; plant cell Available in a digital repository NRGL
Evolučně-vývojové studium membránových proteinů

Evolutionary-developmental study of membrane proteins Mgr. Stanislav Vosolsobě Abstract Using a plethora of experimental approaches for phylogenetical and functional study on several membrane ...

Vosolsobě, Stanislav; Schwarzerová, Kateřina; Baluška, František; Štorchová, Helena
Univerzita Karlova, 2019

Rabi Jehuda Liva ben Becal'el a kniha Zohar
Kohoutová, Kamila; Nosek, Bedřich; Holubová, Markéta; Visi, Tamas
2019 - Czech
This thesis deals with the intellectual heritage of Rabbi Judah Loew ben Bezalel, the Maharal of Prague and with his affiliation to the Kabbalah. The Kabbalah sprang up amongst Jewish scholars of 12th century Spain and reached its apex in the composition of the Zohar. This study shows the ways the Maharal used the Zohar and to what end. First chapter deals with the life and writings of the Maharal. The second summarises previous attempts to describe the Maharal's affinity for Jewish mysticism. The third chapter describes how the Zohar was written. It includes a textological comparison, which aims to find which edition or group of manuscripts of the Zohar the Maharal used. It also makes note of the special form of zoharic Aramaic that is present in the Maharal's writings. The fourth chapter raises the question of halakhic authority of the Zohar in the 15th and 16th centuries. Three main chapters of this thesis provide analysis and commentary of chosen zoharic texts (Zohar III,152a, Zohar III,40a, Zohar I,18a a Zohar I,33b) quoted by the Maharal in his writings and with their theological reflection. Zohar III,152a speaks about different layers of meaning implied in the text of the Torah. This chapter deals with the basic development of Jewish hermeneutics and attempts to find Maharal's place in it.... Disertační práce se věnuje myšlenkovému odkazu rabi Jehudy Livy ben Becalela, pražského Maharala a jeho vztahu k jedné z forem židovské mystiky známé jako kabala. Kabala se rozvinula mezi španělskými židovskými učenci 13. století a jejím nejvýznamnějším projevem bylo sepsání knihy Zohar. Práce ukazuje, jakým způsobem knihu Zohar četl a vykládal Maharal. První kapitola popisuje život a dílo učence. Druhá kapitola shrnuje dosavadní poznatky v oblasti Maharalova myšlení a jeho vztahu ke kabale. Třetí kapitola se věnuje popisu vzniku a kanonizace knihy Zohar jako jednotného díla. Obsahuje také textologickou část a komparaci, která usiluje o rozpoznání edice nebo skupiny rukopisů knihy Zohar, kterou Maharal užíval. Všímá si také zvláštní formy Maharalovy zoharické aramejštiny. Čtvrtá kapitola se věnuje otázce halachické autority knihy Zohar. Spolu s rozšířením spisu po jeho vytištění italskými tiskárnami začala být kniha Zohar některými sefardskými učenci používána jako rozhodující právní pramen v halachických otázkách, jejichž řešení bylo nejasné či sporné. Do oblasti střední Evropy halachický vliv knihy Zohar dosáhl především díky kompendiu Šulchan Aruch Josefa Kara. Tři následující kapitoly se věnují samotné analýze a výkladu textů knihy Zohar, které Maharal ve svém díle cituje a jejich teologické... Keywords: Maharal; rabi Jehuda Liva ben Becalel; Sefer Zohar; kniha Zohar; kabala; židovská mystika; raný novověk; Maharal; rabbi Maharal; rabbi Judah Loew ben Bezalel; Sefer Zohar; Kabbalah; Jewish Mysticism; Early Modern PeriodJudah Loew ben Bezalel; Sefer Zohar; Kabbalah; Jewish Mysticism; Early Modern Period Available in a digital repository NRGL
Rabi Jehuda Liva ben Becal'el a kniha Zohar

This thesis deals with the intellectual heritage of Rabbi Judah Loew ben Bezalel, the Maharal of Prague and with his affiliation to the Kabbalah. The Kabbalah sprang up amongst Jewish scholars of 12th ...

Kohoutová, Kamila; Nosek, Bedřich; Holubová, Markéta; Visi, Tamas
Univerzita Karlova, 2019

Význam konkomitující fibromyalgie u revmatoidní artritidy a systemového lupus erythematodes
Tomš, Jan; Malý, Jaroslav; Pavelka, Karel; Horák, Pavel
2019 - Czech
Background: Fibromyalgia (FM) is a chronic syndrom characterized by dysfunction of pain processing and regulation. It occurs relatively often in concomitance with the connective tissue diseases (CTD), in particular rheumatoid arthritis (RA) and systemic lupus erythematosus (SLE). FM may be involved in their final clinical manifestation and may have important consequencies for diagnosis and treatment. Objectives: To examine frequency of FM in the prime CTD, FM impact on their clinical manifestation and relationship to assessment of the clinical activity in regional, monocentric, cross- sectional, descriptive study. Methods: Study groups of 120 adult patients with RA, 91 with SLE, 30 with polymyositis/ dermatomyositis (PM/DM) and 28 with systemic sclerosis (SSc) were evaluated. Each patient was examined on the presence of concomitant FM according to ACR (American College of Rheumatology) classification criteria (1990). The following data were recorded: sociodemographic data, history including comorbidities, contemporary immunosupressive and analgesic therapy, laboratory parameters (serum inflammatory markers, relevant autoantibodies). Pain, fatigue and muskuloskeletal stiffness were assessed on horizontal 100 mm visual analogue scale. Patients' function status was evaluated using HAQ (Health... Souhrn Úvod: Fibromyalgie (FM) je chronický syndrom charakterizovaný dysfunkcí zpracování a regulace bolesti. Poměrně často se vyskytuje v konkomitanci s difuzními nemocemi pojiva (DNP), zejména revmatoidní artritidou (RA) a systémovým lupus erythematodes (SLE). FM se tak může podílet na jejich výsledném klinickém obraze a mít významné důsledky pro diagnostiku a léčbu. Cíl: Zjistit frekvenci FM u vybraných DNP, vliv FM na jejich klinickou manifestaci a vztah FM ke klinickému hodnocení aktivity DNP v regionální, monocentrické, průřezové, deskriptivní studii. Metody: Hodnocené soubory tvoří 120 dospělých pacientů s RA, 91 s SLE, 30 s polymyozitidou/ dermatomyozitidou (PM/DM) a 28 se systémovou sklerózou (SSc). Každý z pacientů byl vyšetřen na přítomnost konkomitující FM podle klasifikačních kritérií American College of Rheumatology (ACR 1990). U všech vyšetřených osob byly zaznamenány následující údaje: sociodemografická data, podrobná anamnéza zahrnující komorbidity, současná imunosupresivní terapie a analgetická léčba, vybrané laboratorní parametry (sérové zánětlivé markery, autoprotilátky). Bolest, únava a ztuhlost (za posledních 24 hodin) byly hodnoceny na horizontální 100 mm vizuální analgové škále. Funkční stav pacientů byl posouzen pomocí dotazníku HAQ (Health Assessment Questionnaire) a kvalita života... Available in a digital repository NRGL
Význam konkomitující fibromyalgie u revmatoidní artritidy a systemového lupus erythematodes

Background: Fibromyalgia (FM) is a chronic syndrom characterized by dysfunction of pain processing and regulation. It occurs relatively often in concomitance with the connective tissue diseases (CTD), ...

Tomš, Jan; Malý, Jaroslav; Pavelka, Karel; Horák, Pavel
Univerzita Karlova, 2019

Lezení u dětí a mládeže: akutní fyziologická odezva a využití lezení pro rozvoj síly na příkladu horních končetin
Zozul'áková, Michaela; Bunc, Václav; Nosek, Martin; Krobot, Alois
2019 - Czech
Title: Climbing in children and youth: acute physiological responses to climbing and their implications for upper body strength. Objectives: The aim of this thesis was to determine the physiological responses of children and youth to climbing and its implications for upper body strength. Methods: One hundred and twelve children (aged 9,8 ± 1,4 years) participated across two studies. Study one (91 children) explored the effects of climbing on upper body strength, with the aid of a battery of climbing specific tests (bent arm hang on the trapeze, finger hang on the wooden bar and maximal hand grip with the manual dynamometer). These tests were designed for the measurement of the key muscle groups involved in climbing. Study two (21 children) assessed acute physiological response to climbing using the indirect calorimetry method. Energy expenditure was used as an indicator of the climbing skills and to express the total climbing work completed. Study two lasted for 16 weeks, during this time the children underwent three measurements. Instructors recorded the routes climbed and their difficulty during each session. The period of the study corresponded with the duration of the climbing course for children during the school year. The results of the acute physiological response of children during climbing... Název: Lezení u dětí a mládeže: akutní fyziologická odezva a využití lezení pro rozvoj síly na příkladu horních končetin Cíle: Cílem práce bylo stanovit fyziologickou odezvu organismu během lezení v reálných podmínkách a zároveň posoudit vliv lezení na rozvoj síly na příkladu horních končetin u dětí a mládeže. Metody: Výzkumný soubor tvořilo 112 dětí ve věku 9,8 ± 1,4 let. Z toho u 91 dětí jsme zjišťovali vliv lezení na sílu horních končetin pomocí specifických lezeckých testů (výdrž ve shybu na hrazdě, výdrž ve visu na dřevěné liště a maximální sílu stisku ruky ručním dynamometrem). Všechny tři testy představují izolované měření svalových skupin, které se zapojují při lezeckém pohybu. U 21 dětí jsme zjišťovali akutní odezvu lezení pomocí metody nepřímé kalorimetrie. Energetická náročnost sloužila jako ukazatel lezecké dovednosti a energetický výdej byl použit k vyjádření celkové lezecké práce. Studie trvala 16 týdnů a během této doby děti podstoupily tři měření. Na každé hodině instruktoři zaznamenávali vylezené cesty a jejich obtížnost. Délka studie odpovídala době trvání lezeckého kurzu během školního roku. Pro analýzu výsledků akutní fyziologické odezvy organismu u dětí při lezení jsme použili opakovanou analýzu rozptylu (rANOVA) a pro hodnocení specifických lezeckých testů jsme použili... Keywords: děti a mládež; lezení; spotřeba kyslíku; energetická náročnost; energetický výdej; children and youth; climbing; oxygen consumption; energy expenditure; energy cost Available in a digital repository NRGL
Lezení u dětí a mládeže: akutní fyziologická odezva a využití lezení pro rozvoj síly na příkladu horních končetin

Title: Climbing in children and youth: acute physiological responses to climbing and their implications for upper body strength. Objectives: The aim of this thesis was to determine the physiological ...

Zozul'áková, Michaela; Bunc, Václav; Nosek, Martin; Krobot, Alois
Univerzita Karlova, 2019

Česká hiphopová subkultura: konstrukce autenticity v českém rapu
Oravcová, Anna; Kolářová, Marta; Heřmanský, Martin; Vašát, Petr
2019 - Czech
Bibliografický záznam ORAVCOVÁ, Anna. Česká hiphopová subkultura: konstrukce autenticity v českém rapu. Praha, 2019. 171 s. Dizertační práce (Ph.D.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií. Katedra sociologie. Školitelka: PhDr. Marta Kolářová, Ph.D. Abstract The dissertation focuses on the construction of authenticity in Czech rap music. It seeks to explore attributes based on which one can define a certain rap expression as the "real" one. The theoretical part includes the definition of the term subculture, main attributes of hip hop (sub)culture, and the definition of authenticity, the key concept of the dissertation. In dialogue with the findings of the hip hop studies of Western countries, this dissertation looks at the authenticity claims expressed in Czech rap music and the context and situations in which the question of authenticity of Czech rappers becomes important. The empirical part of the dissertation is based on the perspective of the insider research using a combination of qualitative methods: (1) semi structured interviews with twenty rappers (one of them female); (2) qualitative content analysis of selected rap lyrics; and (3) participant observation at different hip hop events. The research took place between 2010 and 2016. The research shows that Czech... Bibliografický záznam ORAVCOVÁ, Anna. Česká hiphopová subkultura: konstrukce autenticity v českém rapu. Praha, 2019. 171 s. Dizertační práce (Ph.D.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií. Katedra sociologie. Školitelka: PhDr. Marta Kolářová, Ph.D. Abstrakt Hlavní téma předkládané dizertační práce je konstrukce autenticity v českém rapu, tedy na základě jakých charakteristik lze určitý rapový projev označit za "pravý". Teoretická část práce obsahuje vymezení pojmu subkultura, základních atributů hiphopové (sub)kultury a zejména definici autenticity jako klíčového konceptu. V konfrontaci se studiem západních hiphopových (sub)kultur práce zkoumá, které požadavky na autenticitu lze najít v české rapové hudbě a v jakých kontextech či situacích je autenticita českých rapperů a rapperek zvýznamňována. Empirická část práce je postavena na metodě "pohledu zevnitř" (insider research) a na třech kvalitativních přístupech ke sběru dat: (1) polostrukturované rozhovory s dvaceti rappery (včetně jedné rapperky), (2) kvalitativní obsahová analýza rapových textů a (3) zúčastněné pozorování. Výzkum probíhal od roku 2010 do roku 2016. Z daného výzkumu vyplývá, že českou hiphopovou subkulturu a český rap není možné analyzovat bez ohledu na původní, afroamerickou hiphopovou kulturu, která... Keywords: autenticita; identita; gender; rasa; etnicita; subkultura; hudba; rap; hip hop; authenticity; identity; gender; race; ethnicity; subculture; music; rap; hip hop Available in a digital repository NRGL
Česká hiphopová subkultura: konstrukce autenticity v českém rapu

Bibliografický záznam ORAVCOVÁ, Anna. Česká hiphopová subkultura: konstrukce autenticity v českém rapu. Praha, 2019. 171 s. Dizertační práce (Ph.D.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, ...

Oravcová, Anna; Kolářová, Marta; Heřmanský, Martin; Vašát, Petr
Univerzita Karlova, 2019

Metodika klavírního vyučování začátečníků s návrhem optimálního řešení výběru a uspořádání notových materiálů
Lorenc, Eva; Tichá, Libuše; Palkovská, Jana; Krajný, Boris
2019 - Czech
The beginnings of piano playing of children play an important role in laying quality pianistic groundings, which are crucial for their further pianistic development as well as for building their relationship with the instrument and music itself. This thesis is devoted to the study of elementary piano teaching of children aged 5-7 years. The aim of the thesis is to map the current state of piano pedagogy in Czech Republic and to propose optimal methodological procedures and solutions in the initial piano lessons based on modern pedagogical approaches and the needs of contemporary piano pedagogy. In five chapters of the work, this goal will be achieved by examining the historical background of piano schools in Bohemia over the centuries to this day, by setting up theoretical and practical bases for the researched issue and finally by research itself. Within the framework of practical bases, which served as a basis for subsequent research, an optimal methodological approach to teaching in the early stage of piano playing was proposed for children aged 5-7 years, which corresponds to the most modern requirements of the field. The optimal selection and arrangement of sheet music for the given area of pedagogy was also designed with a focus on Czech and foreign piano schools and instructive piano... Počátky výuky hry na klavír u dětí hrají významnou roli v položení kvalitních pianistických základů, které jsou klíčové pro jejich další pianistický rozvoj i pro budování jejich vztahu k nástroji a hudbě jako takové. Tato dizertační práce je věnována zkoumání problematiky elementárního klavírního vyučování dětí ve věku 5-7 let. Cílem práce je zmapování současného stavu klavírní pedagogiky v Čechách a navržení optimálních metodických postupů a řešení v počátečním klavírním vyučování založených na moderních pedagogických přístupech a potřebách současné klavírní pedagogiky. V pěti kapitolách práce bylo tohoto cíle dosaženo zkoumáním historického pozadí klavírních škol v Čechách v průběhu staletí dodnes, sestavením teoretických a praktických východisek pro zkoumanou problematiku a konečně samotným výzkumem. V rámci praktických východisek, která sloužila jako podklad pro následný výzkum, byl navržen optimální metodický postup výuky v počátečním stádiu hry na klavír u dětí ve věku 5-7 let odpovídající nejmodernějším požadavkům oboru. Byl též navržen optimální výběr a uspořádání notových materiálů pro danou oblast pedagogiky se zaměřením na české i zahraniční klavírní školy a instruktivní klavírní literaturu 20. a 21. století. Samotný výzkum pak probíhal prostřednictvím dotazníku, v němž byli osloveni... Keywords: metodika klavírního vyučování; výuka hry na klavír; pedagog hry na klavír; klavírní pedagogika; instruktivní klavírní literatura; klavírní školy; piano teaching methodology; piano teaching; piano teacher; piano pedagogy; instructive piano literature; piano schools Available in a digital repository NRGL
Metodika klavírního vyučování začátečníků s návrhem optimálního řešení výběru a uspořádání notových materiálů

The beginnings of piano playing of children play an important role in laying quality pianistic groundings, which are crucial for their further pianistic development as well as for building their ...

Lorenc, Eva; Tichá, Libuše; Palkovská, Jana; Krajný, Boris
Univerzita Karlova, 2019

Ověření intervenčních programů aerobiku
Kovaříková, Klára; Novotná, Viléma; Kyselovičová, Oľga; Pelclová, Jana
2019 - Czech
Effect of the Aerobics Body Express intervention program on muscle strength. Objectives: The goal of the study is to validate the efficiency of the Aerobics Body Express intervention program and analyze its impact on three selected types of muscle strength and three muscle groups. Methods: The three-month intervention program shall be implemented as part of the syllabus of the Aerobics course at Palestra College of Physical Education and Sport. The studied population sample shall consist of 95 second-year students of Palestra College. The effect of the Aerobic Body Express intervention program on the individual types of muscle strength shall be assessed based on the difference in the results of pretests taken before application of the three-month intervention program and posttests taken after its completion. This shall constitute a quasi-experiment. The individual muscle strength types shall be measured using a battery of selected motor tests. To assess the changes in performance from the point of view of statistics, we shall use the signed-rank and Wilcoxon tests. To determine the effect size of the test results, we shall use the Cohen's d coefficient. Results: The measurements demonstrated statistically verifiable changes in all tests for the experimental group. Abdominal muscles tests showed... Vliv intervenčního programu Aerobics Body Express na svalovou sílu. Cíl: Cílem práce je ověřit účinnost intervenčního programu Aerobics Body Express a analyzovat jeho vliv na tři vybrané druhy svalové síly a tři svalové partie. Metody: Tříměsíční intervenční program bude realizován v rámci studijního plánu předmětu Aerobik na Palestře, Vysoké škole tělesné výchovy a sportu. Výzkumný soubor bude tvořit 95 studentů 2. ročníku vysoké školy Palestry. Vliv intervenčního programu Aerobic Body Express na jednotlivé druhy svalové síly bude posuzován na základě rozdílu ve výsledcích pretestů před působením tříměsíčního intervenčního programu a posttestů po jeho ukončení. Měření jednotlivých druhů svalové síly proběhne pomocí baterie vybraných motorických testů. Pro statistické vyhodnocení změn výkonnosti bude použit párový znaménkový test a Wilcoxonův test. K určení věcné významnosti výsledků testů bude použit Cohenův koeficient d. Výsledky: Měření prokázalo u experimentální skupiny statisticky prokazatelné změny ve všech testech. V testech na břišní svalstvo došlo k signifikantním změnám. Hodnoty ukazatele věcné významnosti byly u dynamického testu na břišní svalstvo 0,62 a u statického testu 0,68. Klíčová slova: program aerobik, svalová síla, motorické testy, vytrvalostně-silové schopnosti, plyometrie. Keywords: aerobik; intervenční program; kondice; aerobics; intervention program; condotion Available in a digital repository NRGL
Ověření intervenčních programů aerobiku

Effect of the Aerobics Body Express intervention program on muscle strength. Objectives: The goal of the study is to validate the efficiency of the Aerobics Body Express intervention program and ...

Kovaříková, Klára; Novotná, Viléma; Kyselovičová, Oľga; Pelclová, Jana
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases