Number of found documents: 410
Published from to

Sociální čas a jeho reprezentace ve výkonové společnosti 19. století: liberalizace - monetizace - diferenciace
Řezníková, Lenka
2019 - Czech
Jedním ze znaků přechodu předmoderní stavovské společnosti k moderní společnosti občanské, jak se (alespoň v ideové rovině) realizoval v průběhu 19. století, bylo zvýznamňování času a jeho transformace v sekulární nástroj liberální ideologie. Monetizace času, kterou vyjádřil Benjamin Franklin známou formulí „čas jsou peníze“ (příslušný text vyšel v českém překladu 1838), umožňovala představit čas jako faktor sociálního vzestupu. Na rozdíl od stavovských privilegií, jež zaručovala sociální status na a priori daných selektivních principech, čas byl dán každému a jeho vhodné využití mohlo i jedinci z nižších sociálních vrstev zajistit společenský vzestup. Čas se tak stává klíčovou komponentou nového liberálního biografického projektu společenského vzestupu nejen ve smyslu biologickém, ale též ve smyslu strukturace sociálního jednání. Objevuje se množství návodů (i beletristických), jak čas řádně využít a proměnit jej v hmotný zisk. Spolu se zvýznamňováním času roste i funkce lhůt a termínů a sílí nutnost synchronizace a správného načasování, neboť každý aktér nyní disponuje vlastním časem, který není vždy kompatibilní s časy jiných aktérů. Studie se pokouší ukázat, jak je nový sekularizovaný čas v rodící se výkonové společnosti reprezentován a jaké konsekvence měla monetizace času mimo tento optimistický liberální diskurs u modernistické generace přelomu 19. a 20. století. One of the symptoms of the transition from the premodern society of estates to a modern civil society, as realized during the 19th century (at least at the ideological level) was the highlighting of time and its transformation into a secular instrument of liberal ideology. The monetization of time, expressed in Benjamin Franklin’s famous formulation „time is money“ (translated into Czech in 1838) allowed time to be conceived as a factor in social ascent. In contrast to the estates privileges that quarantees social status on given a priori selective principles, time was given to everybody and its appropriate utilization could ensure social ascent even for individuals from the lowest social strata. Hence time becomes a key component in the new liberal biographical project of social ascent, not only in the biological sense, but also with regard to the structure of social behaviour. Numerous instructions are given (even in fiction) on how to utilize time properly and transform it into material profit. As time in increasingly highlighted, so the importance of time periods and deadlines grows and need also incerases for synchronization and correct timing, because each actor noe disposes of his own time, which is not always compatible with the time of others actors. This study attempts to show how the new secularized time was represented in the emerging performance-oriented society and what consequences were in store for the monetization of time beyond this optimistic liberal discourse within the modernist generation at the turn of the 19th and 20th centuries. Keywords: monetisation of time; liberalism; meritocracy; metapher; social ascent Available at various institutes of the ASCR
Sociální čas a jeho reprezentace ve výkonové společnosti 19. století: liberalizace - monetizace - diferenciace

Jedním ze znaků přechodu předmoderní stavovské společnosti k moderní společnosti občanské, jak se (alespoň v ideové rovině) realizoval v průběhu 19. století, bylo zvýznamňování času a jeho ...

Řezníková, Lenka
Filosofický ústav, 2019

Logos liberální demokracie?
Brabec, Martin
2018 - Czech
Práce ukazuje, že ačkoliv se často liberální demokracie prezentuje a obhajuje jako harmonicky skloubený celek, v její podstatě se nachází zásadní rozpor, běžně přehlížený. Tuto kontradikci nalezneme mezi principem demokratickým, který klade důraz na kolektivní rozhodování a principem liberálním, který staví na individuálních právech a osobním rozhodování. Právě neporozumění tomuto rozdílu vede ke směšování demokracie s liberální demokracií. The paper presents conceptual analyzes of liberal democracy. It shows that liberal democracy appears as harmonic association of different spheres and rights but it inside contains contradiction betwen democracy (collective decision) and liberal principle which emphasis constitutional personal rights. Misunderstanding of this distinction lead to confusion of democracy with liberal democracy. Keywords: democracy; liberalism; political philosophy Available at various institutes of the ASCR
Logos liberální demokracie?

Práce ukazuje, že ačkoliv se často liberální demokracie prezentuje a obhajuje jako harmonicky skloubený celek, v její podstatě se nachází zásadní rozpor, běžně přehlížený. Tuto kontradikci nalezneme ...

Brabec, Martin
Filosofický ústav, 2018

Obchodní kontakty pražských měšťanů na přelomu 14. a 15. století = Die Handelskontakte der Prager Bürger in der Zeit um 1400
Musílek, Martin
2018 - Czech
Předkládaný příspěvek se zaměřuje na sledování obchodních kontaktů mezi Prahou a Bernem, případně dalšími švýcarskými městy. Z českých zemí byl do švýcarských kantonů a Švábska vyvážen především drahý kov, ať už v podobě ražených stříbrných mincí nebo nezpracovaného drahého kovu. Obchodní spojení šlo prostřednictvím norimberských kupců. Na konkrétním příkladu několika pražských měšťanů-kupců je ukázáno jejich postavení ve městě, finanční zázemí, obchodní a peněžní kontakty propojené často se zahraničními obchodními domy, panovnickým dvorským prostředím nebo úvěrovými možnostmi pražských Židů. Během husitských válek (1419–1434) sice došlo k podvázání obchodu s kacířskými Čechami, císařské a papežské obchodní embargo však bylo často obcházeno. V průběhu husitských válek také docházelo v souvislosti s emigrací katolíků k nové vlně exportu českých uměleckých předmětů do zahraničí, kde byly tyto předměty buďto prodávány, nebo uprchlíky deponovány „na lepší časy“. Ani během husitských válek tedy neustal export českého umění do zahraničí. The presented text explores the trade contacts between Prague and Bern, and other cities of the Swiss confederation. Precious metal was chiefly exported from the Czech Lands to the Swiss cantons and Swabia, whether in the form of minted silver coins or raw precious metal. Trade was mediated through Nuremberg merchants. The concrete case of several Prague burghers-merchants exemplifies their status in the city, their financial backgrounds, and the mercantile and monetary contacts that were often linked up with foreign commerce houses, the ruling court milieu or the credit possibilities of the Prague Jews. Although during the Hussite Wars (1419–1434), trade with the heretical Bohemia was restricted, the Imperial and Papal trade embargo was frequently bypassed. In the course of the Hussite Wars, a new wave of exportation of Bohemian art objects abroad took place in connection with the emigration of Catholics, where these objects were either sold or deposited by the refugees “for better times”. Thus, the exportation of Bohemian art abroad did not cease even during the Hussite Wars. Keywords: Prague; Prague’s Old Town; Luxembourgs; urban elite; trade; Pietà Available at various institutes of the ASCR
Obchodní kontakty pražských měšťanů na přelomu 14. a 15. století = Die Handelskontakte der Prager Bürger in der Zeit um 1400

Předkládaný příspěvek se zaměřuje na sledování obchodních kontaktů mezi Prahou a Bernem, případně dalšími švýcarskými městy. Z českých zemí byl do švýcarských kantonů a Švábska vyvážen především drahý ...

Musílek, Martin
Filosofický ústav, 2018

Moderní technologie a historická metoda
Sommer, Petr
2017 - Czech
Současná tendence zapojování nových technologií a metod do historické práce vede k mimořádnému rozšíření zpracovatelských možností velkých souborů pramenů, stále je však nutné formulovat jasné badatelské otázky a očekávané cíle. Contemporary tendency to involve new technologies and methods into the historical research head towards extraordinary enlargement possibility to work on great collections of sources, but it is constantly important to formulize clear research questions and prospective aims. Keywords: methods; computer; history; sources Available at various institutes of the ASCR
Moderní technologie a historická metoda

Současná tendence zapojování nových technologií a metod do historické práce vede k mimořádnému rozšíření zpracovatelských možností velkých souborů pramenů, stále je však nutné formulovat jasné ...

Sommer, Petr
Filosofický ústav, 2017

Etika a politika pravdy. Hito Steyerl a Michel Foucault
Bierhanzl, Jan
2017 - Czech
Dokumentaristický obrat ve výtvarném umění znovu klade otázku o vztahu uměleckého díla a pravdy. Nejde však o pravdu díla ve smyslu mimesis nebo autenticity, nýbrž o politiku pravdy. A to v dvojím smyslu: dokumentární formy jednak vyjadřují vládnoucí mocenské poměry, jednak díky tomu, že samy o sobě představují politické činy, mohou představovat odpor vůči těmto poměrům. Tento obecně politický přístup k pravdě umění zapadá podle nás minimálně do dvou filosoficko-politických tradic. První je Marx a marxismus a otázka vztahu díla ke společenským poměrům. Vzhledem k tomu, že Hito Steyerl se explicitně hlásí k Michelu Foucaultovi, pokusíme se, v druhém kroku, vztáhnout otázku vztahu díla a pravdy k třem základním osám Foucaultova myšlení — k moci, vědění a subjektu. The documentarist turn in visual art reintroduces the question of the relationship between a work of art and truth. However, rather than the truth of the work in the sense of mimesis or authenticity, it is the politics of truth. In a double entendre: documentary forms express power relationships but being themselves a political act they may represent resistance against the power relationships. This generally political approach to truth in art falls, in our opinion, within at least two philosophical-political traditions. The first is Marx and Marxism and the question of the relationship of a work of art to social circumstances. Regarding that Hito Steyerl explicitly espouses Michel Foucault, in step two we will try to refer the issue of the relationship between a work of art and truth to the three fundamental axes of Foucault’s thought — power, knowledge and the subject. Keywords: politics of truth; Foucault; documentary turn; ethics Available at various institutes of the ASCR
Etika a politika pravdy. Hito Steyerl a Michel Foucault

Dokumentaristický obrat ve výtvarném umění znovu klade otázku o vztahu uměleckého díla a pravdy. Nejde však o pravdu díla ve smyslu mimesis nebo autenticity, nýbrž o politiku pravdy. A to v dvojím ...

Bierhanzl, Jan
Filosofický ústav, 2017

Nepodmíněný základní příjem. Nástroj proti sociálním nahodilostem
Brabec, Martin
2017 - Czech
Příspěvek představuje myšlenku Nepodmíněného základního příjmu a ukazuje, jak může přispět ke snížení sociálních dopadů různých druhů nahodilostí ve společnosti. Nejprve jsou prezentovány hlavní rysy NZP a jeho odlišnost od současných podmíněných dávek. Dále je rozebrána morální obhajoba základního příjmu a to v klasické koncepci Thomase Paina i její moderní podobě u Van Parijse. V následné, hlavní části příspěvku, je představeno šest rysů, kterými může přispět základní příjem ke snížení sociálních rizik ve společnosti. The paper introduces a conception of Universal basic income. First part presents its traits and historical roots. Next part concentrates on an issue of moral argument for implementing basic income. And the last, main, section focuses on six of features of basic income supporting of elimination of social accidents. Keywords: Unconditional Basic Income; Social Accidents; Work Available at various institutes of the ASCR
Nepodmíněný základní příjem. Nástroj proti sociálním nahodilostem

Příspěvek představuje myšlenku Nepodmíněného základního příjmu a ukazuje, jak může přispět ke snížení sociálních dopadů různých druhů nahodilostí ve společnosti. Nejprve jsou prezentovány hlavní rysy ...

Brabec, Martin
Filosofický ústav, 2017

Demokratická civilizace a dezinformační propaganda ve středoevropském geopolitickém prostoru
Bednář, Miloslav
2017 - Czech
Klíčový geopolitický prostor mezi Německem a Ruskem si včetně Německa a Ruska zatím nevytvořil solidní demokratickou politickou kulturu. Proto je oproti např. Británii a USA poměrně snadno ovlivnitelný soustavnou dezinformační propagandou zaměřenou proti demokratické civilizaci. The key geopolitical realm between Germany and Russia including Germany and Russia did not yet build a solid democratic political culture. This is why it can be compared to e. g. Britain and the U.S. relatively easily influenced by a systematic propaganda of disinformation aimed against democratic civilization. Keywords: democratic civilization; disinforming; geopolitics Available at various institutes of the ASCR
Demokratická civilizace a dezinformační propaganda ve středoevropském geopolitickém prostoru

Klíčový geopolitický prostor mezi Německem a Ruskem si včetně Německa a Ruska zatím nevytvořil solidní demokratickou politickou kulturu. Proto je oproti např. Británii a USA poměrně snadno ...

Bednář, Miloslav
Filosofický ústav, 2017

Dominikáni v Klatovech a duchovní atmosféra na sklonku středověku
Jindráček, Efrem
2017 - Czech
Dominikánský konvent (zal. 1267/1290) tvořil spolu s křížovnickým špitálem Sv. Ducha (zal. 1289) dvě řeholní instituce, které zcela rozdílným způsobem obohacovaly náboženský a kulturní život města Klatov. Na sklonku středověku, kdy velká část Evropy byla zasažena epidemií moru (1347-1363), papežským schismatem (1383-1417) a dominikánský řád prožíval převážně velmi krizové období (1350-1417) nejen co do řeholní kázně, tak ale zvláště celkovým úpadkem studia, můžeme říci na základě dochovaných dokumentů, že klatovská dominikánská komunita si vedla poměrně dobře, možná velmi dobře. Až do 15. století se těšila přízni místních dobrodinců, měšťanů i vlivné šlechty, prokazatelně rozvíjela kázání a studium, její členy najdeme mezi biskupy, papežské kaplany, inkvizitory a profesory teologie. Také pozdější nekonformní postoje vůči husitství a dlouhodobé přežívání v organizované exilové fázi spolu s klatovskou katolickou menšinou, a to i po vyplenění domácího kláštera (1419), svědčí o nemalé dominikánské identitě a odhodlání jejích členů. The Dominican Convent (founded 1267/1290) formed together with the Hospital of The Holy Spirit (1289) of the Knights of the Cross with the Red Star, two religious institutions that enriched the religious and cultural life of Klatovy in a completely different way. In the Late of the Middle Ages, when a big part of Europe was affected by the Black Death, the plague epidemy (1347-1363) and the Papal schism (1383-1417), the Dominican Order was in serious crises (1350-1417), not only in the religious discipline, but also in the overall decline of studies, we can say – according to the conserved documents – that the Dominican community in Klatovy has done quite well, perhaps very well. Until the 15th century, it enjoyed the admiration of local benefactors, burghers and influential nobility, provably developed a sermon and study, its members found among bishops, papal chaplains, inquisitors and professors of theology. The later non-conformist attitudes towards the Hussitism and long-term survival in an organized exile phase along with the catholic minority from Klatovy, even after the destruction of the proper convent (1419), show a considerable Dominican identity and the determination of its members. Keywords: The Dominican Order; Late Middle Ages; Bohemia; Religious Orders; Mendicants; Klatovy Available at various institutes of the ASCR
Dominikáni v Klatovech a duchovní atmosféra na sklonku středověku

Dominikánský konvent (zal. 1267/1290) tvořil spolu s křížovnickým špitálem Sv. Ducha (zal. 1289) dvě řeholní instituce, které zcela rozdílným způsobem obohacovaly náboženský a kulturní život města ...

Jindráček, Efrem
Filosofický ústav, 2017

"Ars rhetorica" a "ars combinatoria" v podání jezuitského kazatele Caspara Knittela
Svatoš, Martin
2016 - Czech
První část příspěvku se věnuje srovnání klasické rétoriky s novou elokvencí, jak byla vyučována a praktikována jezuity v České provincii Tovaryšstva Ježíšova. Druhá část přibližuje univerzitní kázání profesora pražské univerzity a univerzitního kazatele P. Caspara Knittela SJ, která jsou typickým příkladem konceptuální tvorby v literatuře konce 17. a první poloviny 18. století a - dle názoru autora příspěvku - jedním z vrcholů konceptismu v českých zemích. The first part of the contribution introduces comparison of the classical rhetoric as taught and employed by the Province of Bohemia of the Society of Jesus. The other part brings a closer look at university sermons by a professor of the Prague university P. Caspar Knittel SJ, which are typical examples of conceptual writing at the break of 18th century and, due to the lecturer's opinion, one of the peaks of conceptism in the Czech lands. Keywords: Jesuits; Bohemia; rhetoric; Caspar Knittel SJ Available at various institutes of the ASCR
"Ars rhetorica" a "ars combinatoria" v podání jezuitského kazatele Caspara Knittela

První část příspěvku se věnuje srovnání klasické rétoriky s novou elokvencí, jak byla vyučována a praktikována jezuity v České provincii Tovaryšstva Ježíšova. Druhá část přibližuje univerzitní kázání ...

Svatoš, Martin
Filosofický ústav, 2016

Bezmoc Evropy a potlačená moc idejí
Hauser, Michael
2015 - Czech
Článek nejprve rekapituluje výsledky, jichž Evropská unie dosáhla při řešení ekonomické krize. Na základě oficiálních údajů a prohlášení evropských institucí autor dospívá k závěru, že Evropa se nalézá v zauzlené krizové situaci, z níž se nelze vymanit zavedenými způsoby politického a ekonomického jednání. Možné východisko se pak spatřuje v materialistickém pojetí idejí, které může působit jako ekonomický faktor. First, the article summarizes results achieved by the European Union in terms of the economic crises. On the basis of official statistics and statements then the author concludes that Europe is in a multiplied crisis which cannot be got over by established ways of political and economical actions. A possible solution is found in materialist concept of ideas which can act as an economical factor. Keywords: The European Union; economic crisis; Badiou; ideas Available at various institutes of the ASCR
Bezmoc Evropy a potlačená moc idejí

Článek nejprve rekapituluje výsledky, jichž Evropská unie dosáhla při řešení ekonomické krize. Na základě oficiálních údajů a prohlášení evropských institucí autor dospívá k závěru, že Evropa se ...

Hauser, Michael
Filosofický ústav, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases