Number of found documents: 12205
Published from to

Tři eseje o selháních ve finančním jednání podniků a reakcích trhu
de Batz de Trenquelléon, Laure; Kočenda, Evžen; Havránek, Tomáš; Brůna, Karel; Karpoff, Jonathan M.
2021 - English
Chapter 1 Summary of the Dissertation "We are in the golden age of fraud." Jim Chanos, Kynikos Associates, Financial Times 24/07/2020. Beyond the speculations about the consecutive waves of Covid, 2020 will be reminded for one of the most notorious failures of a listed firm, due to a massive accounting fraud: the German payment fintech Wirecard. The firm, with 30 subsidiaries in 26 countries, joined the prestigious DAX index just two years before. The spillovers of the billion-euro fraud range from the arrest of top managers to suspicion of auditors, politicians, and regulatory authorities (BaFin, European Commission, and ESMA), as suggested the Financial Times headline "Why was Frankfurt so blind for so long?"1 Such a failure serves as a reminder of the relevance of financial markets regulation, oversight, and enforcement, in order to protect investors and to encourage compliance with regulations. Research on the relationship between the publication of financial misconducts and financial performance for corporates has continuously grown, as illustrated by the recent in- depth literature reviews undergone by Amiram et al. (2018) and Liu and Yawson (2020). It is fueling regulatory debates on how to enforce more efficiently financial regulations. Some specificities of white-collar crimes must be accounted for... Keywords: Financial Misconduct; Fraud; Sanction; Listed Companies Regulation; Victim; Returns Spillovers; Event Study; Meta-Analysis; Financial Markets; Information and Market Efficiency; Financial Misconduct; Fraud; Sanction; Listed Companies Regulation; Victim; Returns Spillovers; Event Study; Meta-Analysis; Financial Markets; Information and Market Efficiency Available in a digital repository NRGL
Tři eseje o selháních ve finančním jednání podniků a reakcích trhu

Chapter 1 Summary of the Dissertation "We are in the golden age of fraud." Jim Chanos, Kynikos Associates, Financial Times 24/07/2020. Beyond the speculations about the consecutive waves of Covid, ...

de Batz de Trenquelléon, Laure; Kočenda, Evžen; Havránek, Tomáš; Brůna, Karel; Karpoff, Jonathan M.
Univerzita Karlova, 2021

Vývoj disperzní kapalinové mikroextrakce ve spojení s kapilární kapalinovou chromatografií pro stanovení fipronilu a jeho dvou metabolitů
Jirková, Tereza; Nováková, Lucie; Horstkotte, Burkhard
2021 - English
1 ABSTRACT Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Tereza Jirková Supervisors: Dr. Francisco J. Lara prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D Title: Development of dispersive liquid-liquid microextraction coupled with capillary liquid chromatography for determination of fipronil and its two metabolites Fipronil is a phenylpyrazolic insecticide that is prohibited for use in food-producing animals. This diploma thesis proposes a green analytical methodology for the study of residual fipronil and its two degradation products, fipronil sulfone and fipronil sulfide. For their determination, a method of capillary liquid chromatography with UV detection was developed and validated. Correlation coefficients above 0.998 confirm good linearity and the study of repeatability with values not exceeding 2.9% RSD shows high precision of this method. For the dispersive liquid-liquid microextraction method used for sample preparation, the dispersing and extracting solvents were optimized. The results show that the highest recoveries 82% - 92% were achieved with dibromomethane as an extractant and acetonitrile as a dispersant. All the experiments were carried out with standard solutions and in further studies this methodology should be transferred to egg or other... 1 ABSTRAKT Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Tereza Jirková Školitelé: Dr. Francisco J. Lara prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D Název: Vývoj metody disperzní mikroextrakce z kapaliny do kapaliny ve spojení s kapilární kapalinovou chromatografií pro stanovení fipronilu a jeho dvou metabolitů Fipronil je fenylpyrazolový insekticid, který je zakázán pro použití u zvířat určených k produkci potravin. Tato diplomová práce navrhuje zelenou analytickou metodologii pro studium reziduí fipronilu a jeho dvou degradačních produktů, fipronil sulfonu a fipronil sulfidu. Pro jejich stanovení byla vyvinuta a validována metoda kapilární kapalinové chromatografie s UV detekcí. Korelační koeficienty nad 0,998 potvrzují dobrou linearitu. Studie opakovatelnosti s hodnotami nepřesahujícími 2,9 % RSD ukazují vysokou přesnost této metody. Pro metodu disperzní mikroextrakce kapaliny kapalinou, použitou pro přípravu vzorku, bylo optimalizováno disperzní a extrakční rozpouštědlo. Výsledky ukazují, že nejvyšší výtěžnost 82% - 92% byla získána s použitím dibrommethanu jako extrakčního činidla a acetonitrilu jako disperzního činidla. Všechny experimenty byly prováděny se standardními roztoky a v dalších studiích by tato metodika měla být přenesena na vzorky vajec nebo... Available in a digital repository NRGL
Vývoj disperzní kapalinové mikroextrakce ve spojení s kapilární kapalinovou chromatografií pro stanovení fipronilu a jeho dvou metabolitů

1 ABSTRACT Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Tereza Jirková Supervisors: Dr. Francisco J. Lara prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D ...

Jirková, Tereza; Nováková, Lucie; Horstkotte, Burkhard
Univerzita Karlova, 2021

Orbitální a vnitřní dynamika terestrických planet
Walterová, Michaela; Běhounková, Marie; Efroimsky, Michael; Brož, Miroslav
2021 - English
Title: Orbital and internal dynamics of terrestrial planets Author: Michaela Walterová Department: Department of Geophysics Supervisor: RNDr. Marie Běhounková, Ph.D., Department of Geophysics Abstract: Close-in exoplanets are subjected to intense tidal interaction with the host star and their secular evolution is strongly affected by the resulting tidal dissipation. The tidal dissipation not only provides an additional heat source for the planet's internal dynamics but it also contributes to the evolution of the planet's spin rate and orbital elements. At the same time, the tidal dissipation itself is also determined by the planet's thermal state and by the spin-orbital parameters. The evolutions of the orbit and of the interior are, therefore, intrinsically linked. In this work, we combine analytical and numerical techniques to gain insight into the interconnection between the internal properties and the orbital evolution, with special focus on the role of tides. After a general study of parametric dependencies of the tidal heating and tidal locking, we present a semi-analytical model assessing the coupled tidally-induced thermal-orbital evolution in systems consisting of a host star and one or two planets. Specifically, we study the thermal-orbital evolution in three systems inspired by existing low-mass... Název práce: Orbitální a vnitřní dynamika terestrických planet Autor: Michaela Walterová Katedra: Katedra geofyziky Vedoucí disertační práce: RNDr. Marie Běhounková, Ph.D., Katedra geofyziky Abstrakt: Planety nacházející se v těsné blízkosti své mateřské hvězdy jsou významně ovlivňovány slapovou interakcí. Slapové zatěžování a z něj vyplývající disipace mechanické energie přispívají jak k vnitřní dynamice těchto těles, tak k vývoji jejich oběžné dráhy a rychlosti rotace. Slapová disipace ovšem na parametrech oběžné dráhy a podobě planetárního nitra také sama závisí a její studium tedy nelze oddělit od studia tepelného vývoje planety. V této práci se zabýváme analytickým a numerickým modelováním vzájemné vazby mezi vývojem nitra a oběžné dráhy terestrických exoplanet, se zvláštním důrazem na roli slapů. Vedle obecné studie parametrických závislostí slapového zahřívání a stability spin-orbitálních resonancí se v práci věnujeme spřaženému modelu, s jehož pomocí lze studovat vzájemnou vazbu mezi tepelným vývojem a vývojem oběžné dráhy v soustavách s jednou či dvěma planetami. Vyvinutý model aplikujeme jednak na studium tří jednoplanetárních soustav inspirovaných skutečnými terestrickými exoplanetami, jednak na studium modelové soustavy s probíhajícími Kozaiovými- Lidovovými oscilacemi. Ve dvou dodatečných... Keywords: exoplanety; vývoj parametrů oběžné dráhy; vnitřní vývoj; exoplanets; internal evolution; orbital evolution Available in a digital repository NRGL
Orbitální a vnitřní dynamika terestrických planet

Title: Orbital and internal dynamics of terrestrial planets Author: Michaela Walterová Department: Department of Geophysics Supervisor: RNDr. Marie Běhounková, Ph.D., Department of Geophysics ...

Walterová, Michaela; Běhounková, Marie; Efroimsky, Michael; Brož, Miroslav
Univerzita Karlova, 2021

Vývoj nových typů biokompatibilních hemodialyzačních membrán pro separaci biomolekul
Kohlová, Michaela; Solich, Petr; Kujovská Krčmová, Lenka; Pena, Angelina
2021 - English
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové / University of Porto, Faculty of Pharmacy Department of Analytical Chemistry / Department of Chemical Sciences Candidate: Mgr. Michaela Kohlová Supervisor: prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Consultants: prof. Maria de Conceição Branco Montenegro assoc. prof. Alice Santos-Silva Title of dissertation thesis: Development of new types of biocompatible haemodialysis membranes for separation of biomolecules This dissertation thesis was focused on the development, preparation, and optimization of flat sheet polysulfone membranes, which would meet the characteristics required for membranes used for haemodialysis treatment. The thin porous membranes were prepared by spin coating method, followed by phase inversion via immersion precipitation. The composition, as well as the preparation process of the membranes, were optimized, to obtain a membrane with good mechanical performance in flow conditions, adequate selective separation ability, and biocompatibility. The prepared membranes with the appropriate characteristics were modified with bioactive compounds to minimize oxidative stress and/or inflammation, which are common complications in haemodialysis treated patients. Three different modification approaches were used to prepare the bioactive... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové / Univerzita Porto, Farmaceutická fakulta Katedra analytické chemie / Katedra chemických věd Kandidát: Mgr. Michaela Kohlová Školitel: prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Konzultanti: prof. Maria de Conceição Branco Montenegro doc. Alice Santos-Silva Název dizertační práce: Vývoj nových typů biokompatibilních hemodialyzačních membrán pro separaci biomolekul Předkládaná disertační práce je zaměřena na vývoj, přípravu a optimalizaci planárních polysulfonových membrán, které by svými vlastnostmi odpovídaly membránám používaným pro hemodialýzu. Pro přípravu těchto tenkých polopropustných membrán byla použita metoda spin coatingu a fázové inverze, ponořením naneseného filmu do roztoku nerozpouštěla. Jak proces přípravy, tak složení membrán bylo optimalizováno tak, aby finální získaná membrána měla mechanickou odolnost vhodnou pro použití v průtokovém systému, separační vlastnosti vhodné pro hemodialýzu a byla biokompatibilní. Membrána s těmito vlastnostmi byla dále modifikovaná bioaktivními látkami za účelem snížení oxidačního stresu a/nebo chronického zánětu, tedy komplikací běžně se vyskytujících u pacientů podstupujících hemodialýzu. K přípravě těchto bioaktivních membrán byly použity tři různé typy modifikace. Membrány s antioxidační aktivitou... Available in a digital repository NRGL
Vývoj nových typů biokompatibilních hemodialyzačních membrán pro separaci biomolekul

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové / University of Porto, Faculty of Pharmacy Department of Analytical Chemistry / Department of Chemical Sciences Candidate: Mgr. Michaela ...

Kohlová, Michaela; Solich, Petr; Kujovská Krčmová, Lenka; Pena, Angelina
Univerzita Karlova, 2021

Elektronický systém pro podporu provádění klinických studií s možností zpracování dat pomocí umělé inteligence
Mužný, Miroslav; Mužík, Jan; Štěpánková, Olga; Ngo, Phuong Dinh
2021 - English
An increasing amount of data are collected through wearable devices during ambulatory, and long-term monitoring of biological signals, adoption of persuasive technology and dynamics of clinical trials information sharing - all of that changes the possible clinical intervention. Moreover, more and more smartphone apps are hitting the market as they become a tool in daily life for many people around the globe. All of these applications are generating a tremendous amount of data, that is difficult to process using traditional methods, and asks for engagement of advanced methods of data processing. For recruiting patients, this calls for a shift from traditional methods of engaging patients to modern communication platforms such as social media, that are providing easy access to up- to-date information on an everyday basis. These factors make the clinical study progression demanding, in terms of unified participant management and processing of connected digital resources. Some clinical trials put a strong accent on remote sensing data and patient engagement through their smartphones. To facilitate this, a direct participant messaging, where the researchers give support, guidance and troubleshooting on a personal level using already adopted communication channels, needs to be implemented. Since the... Objem dat, který je generován nositelnými zařízeními v průběhu ambulatorního i dlouhodobého snímání biologických signálů, adopce pervazivních technologií a dynamika předávání informací v rámci klinických studií - to vše mění způsoby, kterým mohou prováděny klinické studie. Více a více aplikací, které přicházejí na trh se stávají pomůckou v denním životě lidí po celém světě. Všechny tyto aplikace produkují obrovské množství dat, jež je obtížné zpracovat tradičními metodami, a vyvstává tak nutnost využití pokročilých metod. Je také možné sledovat odvrat od tradičních metod náboru pacientů, k moderním komunikačním platformám jako sociální sítě, které usnadňují přístup k aktuálním informacím. Tyto faktory činí postup v klinické studii náročným s ohledem na management účastníků studie a zpracování informací ze zdrojů dat. Některé klinické studie kladou velký důraz na sběr dat ze senzorů a zapojení pacientů do studie prostřednictvím jejich mobilních telefonů. Pro usnadnění tohoto přístupu, je nutné využít přímou komunikací s pacientem, kdy administrátoři studie poskytují podporu a pomáhají řešit problémy, které se mohou v průběhu studie vyskytnout, a to za pomocí moderních komunikačních platforem a elektronických zpráv vedených přímo s účastníkem studie. Celý tento postup je nicméně časově náročný, a je... Keywords: mHealth; klinická studie; automatický sběr dat; mobilní aplikace; elektronický dotazník; nositelné zařízení; mHealth; clinical study; automatic data collection; mobile application; electronic questionnaire; wearable device Available in a digital repository NRGL
Elektronický systém pro podporu provádění klinických studií s možností zpracování dat pomocí umělé inteligence

An increasing amount of data are collected through wearable devices during ambulatory, and long-term monitoring of biological signals, adoption of persuasive technology and dynamics of clinical trials ...

Mužný, Miroslav; Mužík, Jan; Štěpánková, Olga; Ngo, Phuong Dinh
Univerzita Karlova, 2021

Determinanty sexuální spokojenosti u českých mužů
Kamnerdsiri, Watcharaphol Alexandre; Weiss, Petr; Zvěřina, Jaroslav; Zámečník, Libor
2021 - English
MUDr. Watcharaphol Alexandre Kamnerdsiri Determinants of Sexual Satisfaction in Czech Men Page 1 of 5 Determinants of Sexual Satisfaction in Czech Men Abstract Very legitimately, medicine as well as medical literature, especially in the field of sexology, focuses on the study and treatment of all disorders and dysfunctions that affect the human race and its sexuality. Through this thesis, we attempted to resist against this general trend and sought anything that would facilitate or promote a man's achievement of an accomplished and happy sexuality. These terms imply a sexuality that satisfies this man. There is indeed nothing more subjective than sexual satisfaction, despite the easy access to pornographic material that tends to introduce some elements of comparison in the mind of each man, however unrealistic. There are many tools to measure sexual satisfaction. However, it has been demonstrated that assessing sexual satisfaction with a single question is nearly as reliable as using more detailed questionnaires. As this thesis is integrated into a much larger research based on a 90-item questionnaire, it was decided to use only one question regarding sexual satisfaction. However, it has been divided into two variants, one on the overall sex life satisfaction, and the other on the recent sexual satisfaction... MUDr. Watcharaphol Alexandre Kamnerdsiri Determinanty sexuální spokojenosti českých mužů Page 1 of 5 Determinanty sexuální spokojenosti českých mužů Abstrakt Medicína i odborná literatura se, zejména pak v oblasti sexuologie, zcela legitimně zaměřují na studium a léčbu všech poruch a dysfunkcí, které ovlivňují člověka a jeho sexualitu. Prostřednictvím této disertační práce jsme se pokusili zjistit faktory, které ovlivňují sexuální spokojenost u mužů. Jsem si přitom vědomi toho, že sexuální spokojenost je plně subjektivní pojem, v současné době určovaný například i snadným přístupem k pornografickým materiálům, které vedou každého muže ke srovnávání, jakkoli jsou jejich měřítka nereálné. K měření sexuální spokojenosti existuje mnoho nástrojů. Bylo však prokázáno, že hodnocení sexuální spokojenosti prostřednictvím jediné otázky je téměř stejně spolehlivé jako využití podrobných dotazníků. Vzhledem k tomu, že je tato disertace začleněna do mnohem rozsáhlejšího výzkumu založeného na dotazníku o 90 otázkách, bylo rozhodnuto použít pouze jednu otázku týkající se sexuální spokojenosti. Tato otázka byla však rozdělena do dvou podotázek; jedna se týká celkové spokojenosti se sexuálním životem, druhá se zabývá aktuální sexuální spokojeností ve vztahu s partnerem. Odpovědi na tyto dvě otázky byly porovnány se... Keywords: Mužská sexuální funkce; Mužská sexualita; Sexuální spokojenost; Sexuální potěšení; Erektilní funkce; Ejakulační funkce; Male sexual function; Male sexuality; Sexual satisfaction; Sexual pleasure; Erectile function; Ejaculatory function Available in a digital repository NRGL
Determinanty sexuální spokojenosti u českých mužů

MUDr. Watcharaphol Alexandre Kamnerdsiri Determinants of Sexual Satisfaction in Czech Men Page 1 of 5 Determinants of Sexual Satisfaction in Czech Men Abstract Very legitimately, medicine as well as ...

Kamnerdsiri, Watcharaphol Alexandre; Weiss, Petr; Zvěřina, Jaroslav; Zámečník, Libor
Univerzita Karlova, 2021

Multidimenzionální charakterizace polyelektrolytů a interpolyelektrolytových komplexů ve vodných roztocích
Murmiliuk, Anastasiia; Štěpánek, Miroslav; Šachl, Radek; Hoffmann, Ingo
2021 - English
Multidimensional characterization of polyelectrolytes and interpolyelectrolyte complexes in aqueous solutions Abstract: This PhD thesis is dedicated to the study of polyelectrolytes and their self-assembly in aqueous solutions. The morphology and ionization state of individual polymer chains were investigated as well as their co-assembly with oppositely charged species. First, the charge regulation of short and long weak polyelectrolytes in aqueous solution was investigated to deeper understand their pH-responsive properties. The changes of ionization degree and charge of oligopeptides composed of 5 amino acids with acid side-chains and 5 with basic side chains were followed upon varying the pH in order to reveal the effect of interactions between the like-charged and oppositely charged groups. It was shown that intra-molecular electrostatic interactions and conformational flexibility caused the suppression of the total charge and enhancement of ionization of the peptides. To get an insight into the distribution of local H+ concentration in the proximity of a polyelectrolyte chain, a modified polyelectrolyte structure was used with a fluorescent pH- indicator, covalently attached at the end of the chain. Ionization of the pH-responsive fluorophore revealed its effective pK which was compared with the local... Multidimenzionální charakterizace polyelektrolytů a interpolyelektrolytových komplexů ve vodných roztocích Abstrakt: Tato dizertační práce se zabývá studiem polyelektrolytů a jejich samoskladby ve vodných roztocích. Byly charakterizovány morfologie a ionizační stav jednotlivých řetězců i samoorganizovaných struktur vzniklých asociací s opačně nabitými částicemi. Zvláštní pozornost byla věnována regulaci náboje v krátkých i dlouhých slabých polyelektrolytech ve vodných roztocích za účelem hlubšího porozumění jejich odezvě na pH roztoku. Sledování změn ionizačního stavu a náboje oligopeptidů složených z 5 kyselých a 5 bazických aminokyselin vyvolaných změnou pH roztoku umožnilo zkoumat vzájemné působení souhlasně i opačně nabitých skupin. Ukázalo se, že intramolekulární elektrostatické interakce a konformační flexibilita vedly k potlačení celkového náboje a posílení ionizace peptidů. Pro získání představ o lokální koncentraci H+ iontů v blízkosti polyelektrolytového řetězce byla struktura polyelektrolytu modifikována připojením fluorescentního pH indikátoru na konec polymerního řetězce. Bylo zjištěno, že efektivní pK tohoto indikátoru neodpovídá zcela přesně lokální koncentraci H+ iontů a že tato neshoda je způsobena koncentračními fluktuacemi protiontů, konformačním chováním polyelektrolytu a interakcemi... Keywords: polyelektrolyt; blokový kopolymer; enkapsulace; uvolňování; interpolyelektrolytový komplex; amfolyt; peptid; protein; pH; micela; vesikula; rozptyl; mikroskopie; kalorimetrie; NMR; titrace; polyelectrolyte; block copolymer; encapsulation; release; interpolyelectrolyte complex; ampholyte; peptide; protein; pH; micelle; vesicle; scattering; microscopy; calorimetry; NMR; titration Available in a digital repository NRGL
Multidimenzionální charakterizace polyelektrolytů a interpolyelektrolytových komplexů ve vodných roztocích

Multidimensional characterization of polyelectrolytes and interpolyelectrolyte complexes in aqueous solutions Abstract: This PhD thesis is dedicated to the study of polyelectrolytes and their ...

Murmiliuk, Anastasiia; Štěpánek, Miroslav; Šachl, Radek; Hoffmann, Ingo
Univerzita Karlova, 2021

Biofyzikální a funkční charakterisace aspartátových proteas z rodiny proteinů podobných Ddi-1, zapojených do odpovědi na replikační stres
Svoboda, Michal; Konvalinka, Jan; Obšil, Tomáš; Čermák, Lukáš
2021 - English
Accurate, timely replication of a DNA molecule is a pivotal moment in the life cycle of every living organism. Any temporal or spatial defect putting the fine-tuned replication machinery off balance causes the so-called replication stress. As the replication machinery consists mainly of enzymes and other proteins, it is not surprising that many of the obstacles most severely blocking the replication machinery progress are of protein origin. Therefore, specialized proteases responsible for relieving replication stress matured during evolution. However, neither the full repertoire of proteolytic enzymes and their particular substrates taking place in countering the DNA replication stress nor detailed molecular mechanisms involved remain unknown. This thesis describes how conserved putative aspartic proteases of the Ddi1-like family engage in countering DNA replication stress via a proteolysis dependent mechanism. We structurally and biophysically characterized yeast and human members of the Ddi1-like family, explored their interactions with ubiquitin and polyubiquitin chains, and identified hypersensitivity to DNA replication inhibitor hydroxyurea in a yeast strain double deleted for DDI1 gene together with a DNA dependent metalloprotease WSS1. Detailed analysis of the DDI1 role in hydroxyurea... Bezchybná a včasná replikace molekul DNA je jedním z rozhodujících momentů životního cyklu každého organismu. Jakýkoliv defekt, ať už v časování či lokalizaci, může tento delikátní, na přesnosti závislý mechanismus uvrhnout do stavu takzvaného replikačního stresu. Některé z překážek blokujících postup replikační vidličky obsahují proteinovou složku. V průběhu evoluce se tak vyvinuly specializované proteasy, zodpovědné právě za uvolňování replikačního stresu. Kompletní paleta těchto proteolytických enzymů, stejně jako jejich substrátový repertoár a detailní molekulární mechanismus jejich zapojení v obraně proti DNA replikačnímu stresu však dosud nebyly objasněny. Tato disertační práce se zabývá rolí evolučně konzervovaných aspartátových proteas z rodiny proteinů podobných Ddi1 v proteolytické odpovědi na DNA replikační stres. V této práci byly strukturně a biofyzikálně charakterisováni členové rodiny Ddi1 podobných proteinů kvasinkového a lidského původu, byly prozkoumány jejich interakce s ubikvitinem, stejně jako s polyubikvitinovými řetězci. V neposlední řadě byla též mutantního kvasinkového kmene, který vedle genu pro DDI1 postrádá také gen pro DNA aktivovanou metalloproteasu WSS1, identifikována přecitlivělost na hydroxymočovinu, známý inhibitor replikace DNA. Detailní rozbor role kvasinkové... Keywords: proteasa; substrátová specifita; kombinatoriální kniuhovny; proteomika; interakce protein-ligand; spectroskopie; protease; substrate specificity; combinatorial libraries; proteomics; protein-ligand interaction; spectroscopy Available in a digital repository NRGL
Biofyzikální a funkční charakterisace aspartátových proteas z rodiny proteinů podobných Ddi-1, zapojených do odpovědi na replikační stres

Accurate, timely replication of a DNA molecule is a pivotal moment in the life cycle of every living organism. Any temporal or spatial defect putting the fine-tuned replication machinery off balance ...

Svoboda, Michal; Konvalinka, Jan; Obšil, Tomáš; Čermák, Lukáš
Univerzita Karlova, 2021

Stochastické evoluční rovnice s multiaplikativním frakcionálním šumem
Šnupárková, Jana; Maslowski, Bohdan
2021 - English
Title: Stochastic evolution equations with multiplicative fractional noise Author: Jana Šnupárková Departement: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc. Supervisor's e-mail address: maslow@karlin.mff.cuni.cz Abstract: The fractional Gaussian noise is a formal derivative of a fractional Brownian motion with Hurst parameter H ∈ (0, 1). An explicit formula for a solution to stochastic differential equations with a multiplicative fractional Gaussian noise in a separable Hilbert space is given. The large time behaviour of the solution is studied. In addition, equations of this type with a nonlinear perturbation of a drift part are investigated in the case H > 1/2. Keywords: Fractional Brownian Motion, Stochastic Differential Equations in Hilbert Space, Explicit Formula for Solution Název práce: Stochastické evoluční rovnice s multiplikativním frakcionálním šumem Autor: Jana Šnupárková Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc. e-mail vedoucího: maslow@karlin.mff.cuni.cz Abstrakt: Frakcionální gaussovský šum je formální derivací frakcionálního Brownova po- hybu s Hurstovým parametrem H ∈(0, 1). Je nalezen explicitní tvar pro řešení stochastických diferenciálních rovnic s multiplikativním frakcionálním gaus- sovským šumem v separabilním Hilbertově prostoru. Jest studováno asympto- tické chování řešení na dlouhých časových intervalech. Dále jsou zkoumány rovnice s nelineární perturbací driftu v případě H > 1/2. Klíčová slova: frakcionální Brownův pohyb, stochastické diferenciální rovnice v Hilber- tově prostoru, explicitní tvar pro řešení Keywords: frakcionální Brownův pohyb|stochastické diferenciální rovnice v Hilbertově prostoru|explicitní tvar pro řešení; Fractional Brownian Motion|Stochastic Differential Equations in Hilbert Space|Explicit Formula for Solution Available in a digital repository NRGL
Stochastické evoluční rovnice s multiaplikativním frakcionálním šumem

Title: Stochastic evolution equations with multiplicative fractional noise Author: Jana Šnupárková Departement: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: prof. RNDr. Bohdan ...

Šnupárková, Jana; Maslowski, Bohdan
Univerzita Karlova, 2021

Využití anotací primární struktury pro strukturní predikci protein-ligand aktivních míst
Břicháčková, Kateřina; Hoksza, David; Galgonek, Jakub
2021 - English
The number of experimentally resolved protein structures in the Protein Data Bank has been growing fast in the last 20 years, which motivates the develop- ment of many computational tools for protein-ligand binding sites prediction. Binding sites prediction from protein 3D structure has many important applica- tions; it is an essential step in the complex process of rational drug design, it helps to infer the side-effects of drugs, it provides insight into proteins biological functions and it is helpful in many other fields, such as protein-ligand docking and molecular dynamics. As far as we know, there has not been a study that would systematically investigate general properties of known ligand binding sites on a large scale. In this thesis, we examine these properties using existing experimen- tal and predicted residue-level annotations of protein sequence and structure. We present an automated pipeline for statistical analysis of these annotations, based on hypothesis testing and effect size estimation. It is implemented in Python and it is easily extensible by user-defined annotations. The usage is demonstrated on 33 existing annotations and 4 different datasets. The practical significance of the results is tested with P2Rank prediction method. We hope that the results as well as the pipeline... V posledních 20 letech se počet experimentálních proteinových struktur v databá- zi Protein Data Bank rychle zvyšuje, což motivuje vývoj nástrojů pro predikci protein-ligand vazebných míst. Strukturní predikce vazebných míst má mnoho důležitých aplikací; je klíčovým krokem v komplexním procesu návrhu léčiv, pomáhá objevovat vedlejší účinky léčiv, umožňuje chápat biologické funkce pro- teinů a je využívá se i v mnoha jiných oborech, jako je protein-ligand docking nebo molekulová dynamika. Pokud je autorce známo, dosud nebyla provedena studie, která by systematicky zkoumala obecné vlastnosti známých vazebných míst na velkých datasetech. Tato práce se zaměřuje na analýzu těchto vlast- ností, s využitím existujících experimentálních i predikovaných anotací primární a terciální struktury proteinu. Je zde představena metoda pro statistickou analýzu těchto anotací, která je založena na testování hypotéz a odhadu velikosti účinku. Metoda je implementována v jazyce Python a lze ji jednoduše rozšířit o nové ano- tace definované uživatelem. Použití je demonstrováno na 33 existujících anotacích a čtyřech různých datasetech. Praktická významnost výsledků je otestována s po- mocí metody P2Rank. Výsledky i... Keywords: vazebná mı́sta; protein-ligand vazebná mı́sta; predikce vazebných mı́st; P2Rank; anotace primárnı́ struktury; 3D-based predikce; statistická analýza; binding sites; protein-ligand binding sites; binding sites prediction; P2Rank; residue-level annotations; 3D-based prediction; statistical analysis Available in a digital repository NRGL
Využití anotací primární struktury pro strukturní predikci protein-ligand aktivních míst

The number of experimentally resolved protein structures in the Protein Data Bank has been growing fast in the last 20 years, which motivates the develop- ment of many computational tools for ...

Břicháčková, Kateřina; Hoksza, David; Galgonek, Jakub
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases