Number of found documents: 2514
Published from to

Robotické následování osoby pomocí neuronových sítí
Zakarovský, Matúš; Lázna, Tomáš; Žalud, Luděk
2020 - English
Hlavným cieľom práce bolo vytvorenie softvérového riešenia založeného na neurónových sieťach, pomocou ktorého bolo možné detegovať človeka a následne ho nasledovať. Tento výsledok bol dosiahnutý splnením jednotlivých bodov zadania tejto práce. V prvej časti práce je popísaný použitý hardvér, softvérové knižnice a rozhrania pre programovanie aplikácií (API), ako aj robotická platforma dodaná skupinou robotiky a umelej inteligencie ústavu automatizácie a meracej techniky Vysokého Učenia Technického v Brne, na ktorej bol výsledný robot postavený. Následne bola spracovaná rešerš viacerých typov neurónových sietí na detekciu osôb. Podrobne boli popísané štyri detektory. Niektoré z nich boli neskôr testované na klasickom počítači alebo na počítači NVIDIA Jetson Nano. V ďalšom kroku bolo vytvorené softvérové riešenie tvorené piatimi programmi, pomocou ktorého bolo dosiahnuté ciele ako rozpoznanie osoby pomocou neurónovej siete ped-100, určenie reálnej vzdialenosti vzhľadom k robotu pomocou monokulárnej kamery a riadenie roboty k úspešnému dosiahnutiu cieľa. Výstupom tejto práce je robotická platforma umožnujúca detekciu a nasledovanie osoby využiteľné v praxi. The main goal of this thesis was to create a software solution based on a neural network to enable detection of a person and its subsequent following. This was achieved via completion of the points of the assignment. First, a hardware solution and used libraries and application programming interfaces were described as well as the robotic platform supplied by the Robotics and AI group of BUT Department of Control and Instrumentation upon which the robot was built on. Next, a research of various neural networks used for person detection was conducted. Four detectors were described in detail. Some of them were tested on either a PC or a NVIDIA Jetson Nano computer. Afterwards, a software solution consisting of five programs was created to achieve goals such as, detection of the person using ped-100 neural network, real-world position with reference to the robot estimation using monocular camera and robot control to successfully follow a target. The output of this thesis is a robotic platform able to detect and follow a person that can be used in a real-world applications. Keywords: Artificial Intelligence; Robotics; Person tracking; Neural Networks; AI; CNN; FPN; ROS; Jetson Nano; Umelá inteligencia; Robotika; Nasledovanie osôb; Neurónové siete; AI; CNN; FPN; ROS; Jetson Nano Available in a digital repository NRGL
Robotické následování osoby pomocí neuronových sítí

Hlavným cieľom práce bolo vytvorenie softvérového riešenia založeného na neurónových sieťach, pomocou ktorého bolo možné detegovať človeka a následne ho nasledovať. Tento výsledok bol dosiahnutý ...

Zakarovský, Matúš; Lázna, Tomáš; Žalud, Luděk
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Implementace vrstvy RS-FEC pro 400 Gb/s Ethernet
Zahálka, Patrik; Kekely, Lukáš; Vyroubal, Petr
2020 - English
Tato diplomová práce se věnuje problematice VLSI návrhu a implementaci vrstvy RS-FEC pro 400 Gb/s Ethernet do FPGA Intel® Stratix® 10 DX 2100. V práci je charakterizován současný stav rychlostí Ethernetu, význam a kontext samoopravných kódů v rámci protokolu Ethernet. Dále je popsána výroba PLD čipů i matematická podstata RS sa moopravných kódů. V části praktické je představen návrh řešení systému RS-FEC, který byl realizován genericky pomocí jazyka VHDL. Zároveň byly jeho komponenty implementovány a v závěrečné diskusi je popsáno jeho řešení, dosažené výsledky včetně jeho budoucího rozšíření. This Master’s thesis deals with RS-FEC layer implementation using VLSI hardware description for 400 GE (Gigabit Ethernet) in the FPGA Intel® Stratix® 10 DX 2100. In the theoretical part of this work, current state of Ethernet speeds and context of RS-FEC layer within Ethernet protocol is described including PLD fabrication process and mathematical aspects of RS-FEC self-correction algorithm. In the practical part, parametrizable RS-FEC system is described including evaluation of the first results achieved and future scope of this project is discussed. Keywords: Reed-Solomon Error Correction Codes; Forward Error Correction; 400 Gbps Ethernet; FPGA; Reed-Solomonovy samoopravné kódy; 400 Gb/s Ethernet; FPGA Available in a digital repository NRGL
Implementace vrstvy RS-FEC pro 400 Gb/s Ethernet

Tato diplomová práce se věnuje problematice VLSI návrhu a implementaci vrstvy RS-FEC pro 400 Gb/s Ethernet do FPGA Intel® Stratix® 10 DX 2100. V práci je charakterizován současný stav rychlostí ...

Zahálka, Patrik; Kekely, Lukáš; Vyroubal, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Sběr meteorologických dat pomocí protokolu MQTT
Filippov, Andrii; Šilhavý, Pavel; Lattenberg, Ivo
2020 - English
Cílem této práce je sběr meteorologických dat pomocí protokolu MQTT ze dvouvytvořených meteorologických stanic založených na mikrokontrolérech typu ESP32 a ESP8266. Práce pojednává o textovému formátu JSON, jeho struktuře podle řady kritérií a jeho dalšímu využití při přenosu dat z meteorologické stanice. Další fází je studium a srovnání hlavních charakteristik mikrokontrolérů ESP32 a ESP8266. Na základě zadání byly pak vytvořeny autonomní meteorologické stanice. Dále byly porovnány existující MQTTservery pro sběr, ukládání a přenos meteorologických dat mezi klientem a serverem. Závěrečnou fází práce byla tvorba programu v jazyce C#, který generuje grafy na základě hodnot aktuální teploty a relativní vlhkosti přijatých ze serveru MQTT. Výzkumný projekt se skládá ze dvou autonomních meteorologických stanic, ze kterých jsou přenášena meteorologická data v reálném čase na server MQTT prostřednictvím bezdrátového připojení. Server pak dále poskytuje data pro aplikaci v počítači uživatele, kde program kreslí v reálném čase grafy na základě dat přijatých z MQTT serveru. The purpose of this thesis is collection of meteorological data using the MQTT protocol by creating two weather stations based on microcontrollers types ESP32 and ESP8266. And also their further operation. Another important stage of the study is devoted to the JSON text format and its structure according to a number of criteria, as well as its further use in creating a weather station.The next phase of the study is the search and comparison of the main characteristics of the ESP32 and ESP8266 microcontrollers based on the task of creating autonomous weather stations, as well as comparing actual MQTT servers for collecting, storing and transmitting meteorological change data from client to server and vice versa. The final phase of the study is to write a program in C # languege that will generate graphs based on temperature and relative humidity changes received from the MQTT server. The research product consists of two autonomous meteorological stations, which will transmit real-time data about meteorological changes to the MQTT server via wireless connection, while the server will transfer data to the user's computer where the program draws graphs based on data received from the MQTT server in real time. Keywords: MQTT; JSON; ESP32; ESP8266; PCB; arduino; MQTT; JSON; ESP32; ESP8266; PCB; arduino Available in a digital repository NRGL
Sběr meteorologických dat pomocí protokolu MQTT

Cílem této práce je sběr meteorologických dat pomocí protokolu MQTT ze dvouvytvořených meteorologických stanic založených na mikrokontrolérech typu ESP32 a ESP8266. Práce pojednává o textovému formátu ...

Filippov, Andrii; Šilhavý, Pavel; Lattenberg, Ivo
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Aplikace pro kryptografii eliptických křivek
Janout, Vladimír; Hajný, Jan; Ricci, Sara
2020 - English
Available in a digital repository NRGL
Aplikace pro kryptografii eliptických křivek

Janout, Vladimír; Hajný, Jan; Ricci, Sara
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Webová aplikace pro vizualizaci kryptografických protokolů
Ryšavá, Pavla; Dzurenda, Petr; Ricci, Sara
2020 - English
Práce se zabývá vytvořením interaktivní webové aplikace pro substituční šifry a jejich interaktivní kryptoanalýzu. V práci je implementováno šest šifer a zástupci monoalfabetických šifer jsou Caesarova šifra, Atbaš a substituce s klíčovým slovem. Dále zástupci polyalfabetických šifer jsou Vigenrova šifra, Kryptos a Vernamova šifra. Pro interaktivní analýzu je použita frekvenční analýza, index koincidence a n-gramová statistika jako fitness funkce. Výsledek byl dosažen za pomoci HTML5, CSS a skriptovacího jazyka ReactJS což je JavaScriptová knihovna s možností typové kontroly proměnných. The thesis deals with the creation of an interactive web application for substitution ciphers and their interactive cryptanalysis. Six ciphers are implemented in the work. Representatives of monoalphabetic ciphers are Caesar’s cipher, Atbash, and Keyword cipher and representatives of polyalphabetic ciphers are Vigenre cipher, Kryptos and Vernam cipher. Frequency analysis, index of coincidence and n-gram statistics as a fitness function are used for interactive cryptanalysis. The result is achieved by using HTML5, CSS and ReactJS scripting language which is a JavaScript library with the ability of variable type-check. Keywords: Cryptography; substitution cipher; monoalphabetic cipher; polyalphabetic cipher; Caesar cipher; Atbash; Keyword cipher; Vigenre cipher; Kryptos; Vernam cipher; cryptanalysis; frequency analysis; Kasiski’s method; index of coincidence; n-gram statistics; HTMLv5; Javascript; ReactJS; web-based application; Kryptografie; substituční šifra; monoalfabetická šifra; polyalfabetická šifra; Caesarova šifra; Atbaš; Substitutce s klíčovým slovem; Vigenrova šifra; Kryptos; Vernamova šifra; kryptoanalýza; frekvenční analýza; Kasiskiho metoda; index koincidence; n-gramová statistika; HTMLv5; Javascript; ReactJS; webová aplikace Available in a digital repository NRGL
Webová aplikace pro vizualizaci kryptografických protokolů

Práce se zabývá vytvořením interaktivní webové aplikace pro substituční šifry a jejich interaktivní kryptoanalýzu. V práci je implementováno šest šifer a zástupci monoalfabetických šifer jsou ...

Ryšavá, Pavla; Dzurenda, Petr; Ricci, Sara
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Robotika v lékařství
Herman, Michal; Rujbrová, Šárka; Ellederová, Eva
2020 - English
Lékařská robotika je oblast robotů používaných v medicíně a jejím hlavním účelem je poskytovat pomoc a rozšiřovat možnosti zdravotnického personálu. Dále se používá pro pomoc a asistenci pacientům a starším osobám, kteří jsou závislí na pomoci druhých. I když je to stále velmi mladý obor, lékařská robotika změnila způsob, jakým je medicína vnímána v posledních několika desetiletích. Díky jeho vysoké přesnosti a schopnosti pomáhat lidem je jeho potenciál obrovský. Specialisté a vývojáři se proto snaží tuto oblast dále rozšiřovat a zlepšovat. Cílem této práce je poskytnout komplexní přehled vývoje robotů používaných v medicíně, uvést konkrétní příklady robotů, které se v této oblasti používají, a vysvětlit, jak jednotliví roboti fungují a jak jsou někteří z nich naprogramováni. Medical robotics is an area of robots used in medicine and its main purpose is to provide assistance and expand the capabilities of medical personnel. It is also used to help and assist patients and the elderly who are dependent on the help of others. Although it is still a very young field, medical robotics has changed the way in which medicine has been perceived in the last few decades. Due to its high accuracy and ability to help people, its potential is enormous. Specialists and developers are therefore trying to further expand and improve this area. The aim of this work is to provide a comprehensive survey of medical robots’ evolution including concrete examples of robots that are used in this area and to explain how individual robots work and how some of them are programmed. Keywords: Medical robotics; minimally invasive; operating theathre; programming; assistance; Heartlander; Xenex; da Vinci; telepresence; Lékařská robotika; minimálně invazivní; operační sál; programování; asistence; Heartlander; Xenex; da Vinci; telepresence Available in a digital repository NRGL
Robotika v lékařství

Lékařská robotika je oblast robotů používaných v medicíně a jejím hlavním účelem je poskytovat pomoc a rozšiřovat možnosti zdravotnického personálu. Dále se používá pro pomoc a asistenci pacientům a ...

Herman, Michal; Rujbrová, Šárka; Ellederová, Eva
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Řízení životnosti výkonového olejového transformátoru
Čechová, Karolína; Froehling, Kenneth; Sedláček, Pavel
2020 - English
Pro pochopení významu procesu řízení životnosti výkonových olejových transformátorů, je nutné si nejdříve uvědomit jejich roli v elektrizační soustavě. Používají se především ke zvýšení a snížení napěťových úrovní v přenosové a distribuční soustavě dle aktuálních potřeb. Nespolehlivost výkonových olejových transformátorů může způsobit narušení stability dodávky elektrické energie, což představuje značné finanční a technické ztráty pro společnosti, které spravují tento typ zařízení. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla napsat práci, která poskytuje přehled o procesu řízení životnosti, popsáním jeho ekonomických přínosů spolu s technickými diagnostikami, které napomáhají ke zjištění vznikajících poruch během provozu výkonových olejových transformátorů. Hlavním záměrem této práce je popsat a dokázat důležitost procesu řízení životnosti a využití diagnostických metod ke sledování parametrů transformátoru, které slouží jako prostředek ke zjištění možných poruch. Praktická část je zaměřena na navržení vhodných diagnostickým metod pro měření zvolených parametrů vybraného výkonového olejového transformátoru. Poté je provedena analýza zvolených parametrů a na základě jejích výsledků, je určen celkový stav vybraného výkonového olejového transformátoru. To understand the significance of the life management process concerning power oil transformers, at first, it is essential to realise their role in the electrical grid. They are primarily used to interface step up and step down voltages in the transmission and distribution system according to the contemporary needs. The unreliability of power oil transformers can disrupt the stability of the electric power supply, which represents significant economic and technical losses for companies that manage this type of equipment. Therefore, I decided to write a thesis that provides an overview about the life management process by describing its economic benefits along with technical diagnostics, which help to identify incipient defects at their early stages that may arise during the operation of power oil transformers. The main aim of this thesis is to describe and prove the importance of the life management process itself and the need to analyse transformer parameters by diagnostic methods to detect possible defects. The practical part of the thesis focuses on proposing the most suitable diagnostic methods for measuring the selected parameters of the chosen power oil transformer. The selected parameters are then analysed, and the overall condition of the chosen power oil transformer is estimated. Keywords: Life management; power oil transformer; technical diagnostics; degradation mechanisms; diagnostic methods; Řízení životnosti; výkonový olejový transformátor; technická diagnostika; degradační mechanismy; diagnostické metody Available in a digital repository NRGL
Řízení životnosti výkonového olejového transformátoru

Pro pochopení významu procesu řízení životnosti výkonových olejových transformátorů, je nutné si nejdříve uvědomit jejich roli v elektrizační soustavě. Používají se především ke zvýšení a snížení ...

Čechová, Karolína; Froehling, Kenneth; Sedláček, Pavel
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Inovace automatického systému ANPR
Alsop, Oliver; Baumgartnerová, Alena; Krhutová, Milena
2020 - English
Tato semestrální práce se zabývá problematikou automatických systémů sloužících k rozpoznávání poznávacích značek, jejich účelem, hardwarovými a softwarovými funkcemi a procesem nastavování správně fungujícího systému automatického rozpoznávání poznávacích značek. Toto téma je v oblasti automatizace relativně nové, a proto je třeba se vypořádat s mnoha výzvami, které na nás v tomto odvětví automatizace čekají. Tato práce se zaměřuje na aspekty kamer vhodných pro implementaci do systému ANPR, postupy a metody segmentace a extrakce poznávacích značek a rozpoznávání znaků přítomných na poznávací značce. Tato práce nabízí bližší pohled pro všechny, kdo se zajímají o inovace v automatizaci, a na výzvy, které jsou doprovázeny správnou funkčností systému rozpoznávání poznávacích značek. This semester thesis is concerned with the problematic of automatic number plate recognition systems, their purpose, hardware and software features and the process of setting up a properly functioning automatic number plate recognition system. The topic is relatively new in the field of automation and therefore many challenges have to be dealt with. This thesis focuses on the aspects of a camera suitable for implementation into an ANPR system, the procedures and methods of number plate segmentation and extraction and the recognition of the characters present in a number plate. This thesis brings an insight view for those interested in innovations in automation and the challenges which are accompanied by the number plate recognition system functionality. Keywords: Automatic number plate recognition; ANPR; automation; software; hardware; Automatické rozpoznávání poznávacích značek; ANPR; automatizace; hardware; software Available in a digital repository NRGL
Inovace automatického systému ANPR

Tato semestrální práce se zabývá problematikou automatických systémů sloužících k rozpoznávání poznávacích značek, jejich účelem, hardwarovými a softwarovými funkcemi a procesem nastavování správně ...

Alsop, Oliver; Baumgartnerová, Alena; Krhutová, Milena
Vysoké učení technické v Brně, 2020

G Suite na univerzitách: možné přínosy a rizika
Macek, Martin; Haupt, Jaromír; Ellederová, Eva
2020 - English
Cílem této bakalářské práce je popsat a porovnat informační systémy čtyř českých univerzit, konkrétně Vysokého učení technického v Brně, Masarykovy univerzity, Univerzity Tomáš Bati ve Zlíně a Mendelovy univerzity v Brně. Práce se zaměřuje na celkový vzhled a design popsaných informačních systémů, se zaměřením na organizaci, přehlednost a navigaci mezi moduly a aplikacemi systémů. Navíc se bakalářská práce zaměřuje na konkrétní moduly informačních systémů, zejména na rozvrhy, emaily a zprávy, úložiště souborů a systémy řízení výuky – tyto moduly jsou analyzovány a hodnoceny studenty daných univerzit v praktické části práce. Dále práce analyzuje a popisuje Google Aplikace, jejich bezpečnost a soukromí a praktická část také zjišťuje užívání Google Aplikací v osobní a univerzitním životě. Práce rovněž diskutuje a soustředí se na synchronizaci a konverzi informačních systému s G Suite vyplývající z výsledků kvantitativního výzkumného šetření. The purpose of this bachelor’s thesis is to describe and compare information systems of four Czech universities, specifically Brno University of Technology, Masaryk University, Tomas Bata University in Zlín, and the Mendel University of Brno. The thesis focuses on the overall appearance and design of the described information systems, with a focus on organisation, clarity, and navigation between modules and system applications. Besides, the bachelor’s thesis concentrates on particular modules of information systems, especially on schedules, emails and messages, file storages, and learning management systems - these modules are analysed and evaluated by students at the universities in the practical part of the thesis. Moreover, the thesis analyses and describes Google Apps, its security and privacy, and the practical part questions usage of Google Apps in personal and university life. The thesis also discusses and focuses on synchronisation and conversion of information systems to G Suite based on the quantitative research findings. Keywords: information systems; Czech universities; schedules; emails; messages; cloud services; file storages; learning management systems; Moodle; G Suite; Google Apps; security; privacy; informační systémy; české univerzity; rozvrhy; emaily; zprávy; cloudové služby; úložiště souborů; systémy řízení výuky; Moodle; G Suite; Google Aplikace; bezpečnost; soukromí Available in a digital repository NRGL
G Suite na univerzitách: možné přínosy a rizika

Cílem této bakalářské práce je popsat a porovnat informační systémy čtyř českých univerzit, konkrétně Vysokého učení technického v Brně, Masarykovy univerzity, Univerzity Tomáš Bati ve Zlíně a ...

Macek, Martin; Haupt, Jaromír; Ellederová, Eva
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Bezpečnost operačních systémů založených na distribuci Red Hat Enterprise Linux
Kňažeková, Nikola; Ilgner, Petr; Komosný, Dan
2020 - English
Táto diplomová práca sa zameriava zvyšovanie bezpečnosti v operačných systémoch založených na Red Hat Enterprise Linux, na základe analyzovaných zraniteľnosti za posledných 5 rokov. V teoretickej časti sú popísané slabiny a zraniteľnosti, základné bezpečnostné mechanizmy v Linuxe, so zameraním na technológiu SELinux. Technológia SELinux je súčasťou operačných systémov Red Hat Enterprise Linux, Fedora a CentOS. Na základe analyzovaných zraniteľností bola v praktickej časti navrhnutá konfigurácia technológie SELinux. V návrhu sú popísané prvky, ktoré sa budú konfigurovať a tými sú SELinuxové booleany, SELinuxové moduly a SELinuxoví užívatelia, so zameraním na ochranu pamäte, eskalovanie privilégií, spúšťaniu kódu, úniku dat a obmedzenie procesov a užívateľov. Na základe návrhov bola vytvorená konfigurácia v konfiguračnom nástroji Ansible, ktorej cieľom je umožniť užívateľovi jednoducho a rýchlo nakonfigurovať hosťa. Okrem nej boli vytvorene ďalšie dve konfigurácie, ktoré umožnia vrátiť systém do predchádzajúceho stavu alebo uzamknúť SELinuxovú konfiguráciu. Následne sa overoval dopad konfigurácií na použiteľnosť systému a nájdené chyby boli opravené alebo nahlásené. Posledná časť overuje funkčnosť konfigurácie pred zneužitím zraniteľností. This master’s thesis focuses on increasing the security of Red Hat Enterprise Linux derived operating systems, based on the vulnerabilities analyzed over the last 5 years. The theoretical part describes the weaknesses and vulnerabilities, and the basic security mechanisms in Linux, with a focus on a SELinux technology. SELinux technology is shipped with the operating systems Red Hat Enterprise Linux, Fedora, and CentOS. In the practical part, based on the analyzed vulnerabilities, the configuration of the SELinux technology was designed. The design describes the elements that will be configured, namely SELinux booleans, SELinux modules, and SELinux users, focused on memory protection, escalation of privileges, code execution, data leakage, and restriction of processes and users. Based on the suggestions, a configuration was created in the Ansible configuration tool, which aims to allow the user to simply and quickly configure systems. In addition, two more configurations have been created that will allow users to revert the SELinux configuration to a previous state or lockdown the SELinux configuration. Subsequently, the impact of the configurations on the usability of the system was verified, and the found bugs were fixed or reported. The last part verifies the functionality of the configuration against exploit vulnerabilities. Keywords: Discretionary Access Control; Mandatory Access Control; Red Hat Enterprise Linux; Security; SELinux Technology; Vulnerability; Bezpečnosť; Povinné riadenie prístupu; Red Hat Enterprise Linux; SELinux Technológia; Voliteľné riadenie prístupu; Zraniteľnosť Available in a digital repository NRGL
Bezpečnost operačních systémů založených na distribuci Red Hat Enterprise Linux

Táto diplomová práca sa zameriava zvyšovanie bezpečnosti v operačných systémoch založených na Red Hat Enterprise Linux, na základe analyzovaných zraniteľnosti za posledných 5 rokov. V teoretickej ...

Kňažeková, Nikola; Ilgner, Petr; Komosný, Dan
Vysoké učení technické v Brně, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases