Number of found documents: 2598
Published from to

Řízená produkce lipidů a dalších lipidických látek pomocí vybraných druhů kvasinek a mikrořas.
Szotkowski, Martin; Kráčmar, Stanislav; Huelva, Ines Garbayo Nores, University; Márová, Ivana
2021 - English
Karotenoidy jsou přírodní pigmenty vyskytující se v mikroorganismech jako jsou řasy, kvasinky a sinice. Představují nejrozšířenější skupinu antioxidantů s významným biologickým účinkem. V současnosti vzrůstá zájem o karotenoidy vzhledem k jejich příznivým vlivům na lidské zdraví. Chlorofyly jsou zelená fotosyntetická barviva, která nacházejí uplatnění v potravinářství jako intenzivní zelená barviva. Koenzym Q je znám svým pozitivním vlivem pro správnou funkci řady orgánů v lidském těle. Ergosterol je nedílnou součástí membrán kvasinek a hub. Je to provitamin D2, který je důležitou součástí imunitního systému. Mikrobiální lipidy, nebo také ‚‚Single cell oils‘‘ jsou charakteristické vysokým obsahem zdraví prospěšných nenasycených mastných kyselin, které lze využít ve farmacii či kosmetice. Mikrobiální lipidy jsou dále studovány jako alternativa pro výrobu biopaliv. Dizertační práce byla zaměřena na studium a možnosti optimalizace produkce lipidů a lipidických látek vybranými kmeny karotenogenních kvasinek, mikrořas a sinic. V rámci práce byly testované kvasinky rodu Rhodotorula, Rhodosporidium, Cystofilobasidium a Sporidiobolus podrobené kultivacím na sérií médií s různými C/N poměry v rozsahu 13 až 100, obsahujících upravené odpadní substráty z potravinářského průmyslu. Vybrané kmeny byly poté kultivovány v bioreaktorech v médiu obsahujícím kombinaci odpadních substrátů. Kultivace mikrořas rodu Desmodesmus, Scenedesmus, Chlorella, Coccomyxa, Chlamydomonas, Botryococcus se zabývaly optimalizací jednotlivých komponent média a aplikací různých stresů s cílem navýšení produkce studovaných metabolitů. V rámci experimentů s extrémofilní mikrořasou Coccomyxa byly provedeny pilotní velkoobjemové kultivace v otevřených nádržích. V závěrečné části byl provedeny pilotní screeningové a velkoobjemové bioreaktorové experimenty zaměřené na možnosti kokultivace karotenogenních kvasinek a mikrořas. Testované kmeny kvasinek byly s rozdílnou úspěšností schopny utilizovat média obsahující hydrolyzované odpadní substráty. Nejlepším kmenem byl Sporidiobolus pararoseus, který na médiích dosahoval nejvyšších produkcí biomasy i sledovaných metabolitů. Z testovaných odpadních substrátů byla nejlepší kombinace odpadního fritovacího oleje a hydrolyzátu kávové sedliny. Úspěšná optimalizace složení hlavních komponent minerálního média vedla k zvýšené produkci studovaných metabolitů. Největší vliv měl optimální poměr P/N a aplikace oxidačního stresu. Nejlepších výsledků dosáhly mikrořasy rodu Desmodesmus a Scenedesmus. Velkoobjemové kultivace Coccomyxy onubensis potvrdily rezistenci kultury proti kontaminaci vnějšími vlivy a schopnost růstu za vysoké teploty a intenzity světelného záření. Kokultivační experimenty potvrdily schopnost symbiotického růstu kvasinek a mikrořas. Nejlepších výsledků dosahovaly všechny testované kvasinky s mikrořasami rodu Demsodesmus a Scenedesmus a v menší míře i rodu Coccomyxa. Carotenoids are natural pigments found in microorganisms such as algae, yeast and cyanobacteria. They represent the most widespread group of antioxidants with a significant biological effect. Currently, there is a growing interest in carotenoids due to their beneficial effects on human health. Chlorophylls are green photosynthetic pigments that are used in the food industry as intensive green dyes. Coenzyme Q is known for its positive effect on the proper functioning of a number of organs in the human body. Ergosterol is an integral part of the membranes of yeasts and fungi. It is a provitamin D2, which is an important part of the immune system. Microbial lipids, or ‚Single cell oils’, are characterised by a high content of healthy unsaturated fatty acids that can be used in pharmacy or cosmetics. Microbial lipids are further studied as an alternative for the production of biofuels. The dissertation focused on the study and possibilities of optimising the production of lipids and lipid substances by selected strains of carotenogenic yeasts, microalgae and cyanobacteria. The tested yeasts of the genera Rhodotorula, Rhodosporidium, Cystofilobasidium and Sporidiobolus were cultivated on a series of different media with different C/N ratios in the range of 13 to 100, containing processed waste substrates of the food industry. Selected strains were then cultivated in bioreactors with medium containing a combination of waste substrates. Cultures of microalgae of the genera Desmodesmus, Scenedesmus, Chlorella, Coccomyxa, Chlamydomonas, Botryococcus dealt with the optimisation of individual components of the medium and the application of various stresses in order to increase the production of the studied metabolites. Pilot large-volume cultures in open tanks were performed as part of experiments with the extremophilic microalgae Cocomyxa. In the final part, pilot screenings and large-volume bioreactor experiments focused on the possibilities of co-cultivation of carotenogenic yeasts and microalgae were performed. The tested yeast strains were able to utilise media containing hydrolysed waste substrates with varying success. The best strain was Sporidiobolus pararoseus, which achieved the highest biomass production and studied metabolites in the media. The tested waste substrates were a combination of waste frying oil and coffee grounds hydrolysate. Successful optimisation of the composition of the mineral medium's main components led to increased production of the studied metabolites. The most important effect exhibited particular P/N ratio and the application of oxidative stress. Desmodesmus and Scenedesmus microalgae achieved the best results. Large-scale cultures of Coccomyxa onubensis confirmed the resistance of the culture to contamination by external influences and the ability to grow at high temperatures and light intensities. Co-cultivation experiments confirmed the ability of symbiotic growth of yeasts and microalgae. The best results were obtained in all tested yeasts co-cultivated with microalgae of the genus Desmodesmus and Scenedesmus and, to a lesser extent, with the genus Coccomyxa. Keywords: Yeasts; microalgae; cyanobacteria; waste substrates; co-cultivation; lipids; fatty acids; carotenoids; chlorophylls; ergosterol; ubiquinone; Kvasinky; mikrořasy; sinice; kokultivace; lipidy; mastné kyseliny; karotenoidy; chlorofyly; ergosterol; ubichinon Available in a digital repository NRGL
Řízená produkce lipidů a dalších lipidických látek pomocí vybraných druhů kvasinek a mikrořas.

Karotenoidy jsou přírodní pigmenty vyskytující se v mikroorganismech jako jsou řasy, kvasinky a sinice. Představují nejrozšířenější skupinu antioxidantů s významným biologickým účinkem. V současnosti ...

Szotkowski, Martin; Kráčmar, Stanislav; Huelva, Ines Garbayo Nores, University; Márová, Ivana
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Únavová odolnost a mechanizmy únavového poškození v materiálech pro vysoké teploty
Petráš, Roman; Kohout,, Jan; Weidner, Anja; Polák, Jaroslav
2021 - English
Superaustenitická korozivzdorná ocel typu 22Cr25NiWCoCu určená pro vysokoteplotní aplikace v energetickém průmyslu byla studována za podmínek nízkocyklové únavy při pokojové a zvýšené teplotě. Jednotlivé vzorky byly podrobeny různým zátěžným procedurám, což umožnilo studium materiálové odezvy spolu s mechanismem poškození. Křivky cyklického zpevnění/změkčení, cyklického napětí a Coffin-Mansonovy křivky byly vyhodnoceny. Únavová životnost materiálu byla diskutována s ohledem na uplatňované mechanismy poškození, které se vyvinuly za specifických zátěžných podmínek. Standardní izotermální únavové experimenty byly provedeny při pokojové a zvýšené teplotě. Hysterezní smyčky zaznamenané během cyklického zatěžování byly analyzovány pomocí zobecněné statistické teorie hysterezní smyčky. Pro různé amplitudy napětí byla určena jak distribuce hustoty pravděpodobnosti interních kritických napětí (dále PDF), tak rovněž zjištěn její vývoj během cyklického namáhání. Zjištěné průběhy PDF byly korelovány s vývojem povrchového reliéfu a vnitřního dislokačního uspořádání zdokumentované pro obě teploty pomocí rastrovací elektronové mikroskopie (SEM) vybavené technikou fokusovaného iontového svazku (FIB), která umožnila rovněž efektivní studium nukleace povrchových únavových trhlin. Při cyklickém zatížení při pokojové teplotě byla pozorována lokalizace cyklické plastické deformace do perzistentních skluzových pásů (PSP). V místech, kde tyto PSP vystupují na povrch materiálu byly pozorovány perzistentní skluzové stopy (PSS) tvořené extruzemi a intruzemi. Postupné prohlubování intruzí, zejména na čele nejhlubší intruze, vede k iniciaci únavové trhliny. Odlišný mechanismus tvorby trhlin byl zjištěn při únavové zkoušce při zvýšené teplotě, kde zásadní roli hrál vliv prostředí. Rychlá oxidace hranic zrn a jejich následné popraskání představuje dominantní mechanismus v I. stádiu nukleace trhlin. Aplikace desetiminutové prodlevy v tahové části zátěžného cyklu vedlo k vývoji vnitřního (kavitačního) poškozování. Mechanismy vnitřního poškozování byly studovány na podélných řezech rovnoběžných s napěťovou osou zkušebních vzorků. Trhliny a jejich vztah k hranicím zrn a dvojčat byly studovány pomocí difrakce zpětně odražených elektronů (EBSD). Vliv prodlevy na únavovou životnost byl korelován s vývojem povrchového reliéfu a vnitřního poškození. Vzorky z uvedené oceli byly rovněž podrobeny zkouškám termomechanické únavy (TMF), při nichž se v čase mění jak zátěžná síla tak i teplota. Termomechanické únavové zkoušky v režimu soufázném (in-phase) a protifázném (out-of-phase) byly provedeny jak s prodlevou, tak i bez ní. Ve všech případech bylo pozorováno rychlé cyklické zpevnění bez ohledu na použitou amplitudu deformace, u vzorků testovaných v out-of-phase režimu byla zjištěna tendence k saturaci. Zkoumáním povrchového reliéfu za pomocí technik SEM a FIB byla odhalena přednostní oxidace hranic zrn a následné praskání těchto hranic kolmo k ose zatížení. Prodlevy v cyklech při maximálním napětí vedly ke zvýšení amplitudy plastické deformace a následně ke creepovému poškození ve formě vnitřních kavit a trhlin. Interkrystalické šíření trhlin bylo pozorováno na vzorcích testovaných v režimu in-phase. Vývoj poškození v režimu out-of-phase nebyl principiálně ovlivněn zařazením prodlevy do zátěžného cyklu. Charakteristickým znakem namáhání v režimu out-of-phase je nukleace několika trhlin v homogenní oxidické vrstvě jdoucích napříč zrny kolmo k ose zatěžování. Superaustenitic stainless 22Cr25NiWCoCu steel designed for high temperature applications in power generation industry was investigated in terms of low cycle fatigue at room and elevated temperature. Individual specimens were subjected to different loading procedures in order to study the material response along with the mechanism of fatigue damage. Cyclic hardening/softening curves, Coffin-Manson and cyclic stress-strain curves were evaluated. Life-time behavior for various types of loading procedures was discussed with respect to the effective damage mechanisms developed under specific loading conditions. Standard isothermal low cycle fatigue tests at room and elevated temperature were conducted. Hysteresis loops recorded during cycling were analyzed by means of generalized statistical theory of hysteresis loop. The probability density distribution function of the internal critical stresses and its evolution during cycling straining was derived for different strain amplitudes. Evolution of the surface relief along with the internal dislocation arrangement for both temperatures was assessed in relation to the development of the probability density function of internal critical stresses. Surface relief evolution using SEM equipped with FIB revealed the early fatigue crack formation. Cyclic loading at room temperature resulted in the localization of the cyclic plastic strain into persistent slip bands and formation of surface persistent slip marking consisting of extrusions and intrusions. Deepening of an intrusion leads to the initiation of the fatigue crack from the tip of the deepest intrusion. Distinctive mechanism of the early crack formation was found in test at elevated temperature where the effect of environment is crucial. Rapid oxidation of the grain boundaries and subsequent cracking of the oxidized grain boundaries represent effective mechanisms of the nucleation of I-stage fatigue crack. Additional 10 minute tensile dwells implemented into the loading cycle led to the internal damage evolution. To reveal internal damage the longitudinal cross-sections parallel to the stress axis of the tested specimen were produced. The crack paths and their relation to the grain and twin boundaries were studied using electron back-scattered diffraction (EBSD) technique. The influence of dwells introduced in the loading cycle on fatigue life is assessed in relation to the evolution of the surface relief and internal damage. Specimens were also exposed to more complex loading procedures where the load along with the temperature varies with time simultaneously. In-phase and out-of-phase type thermomechanical fatigue (TMF) tests with or without dwells were conducted. Rapid cyclic hardening was observed in all tests regardless of the strain amplitude applied while tendency to saturation was found primarily in out-of-phase loading with/without dwells. Investigation of the surface relief by means of SEM along with FIB cutting revealed the preferential oxidization and cracking of the grain boundaries perpendicular to the loading axis. Dwells implemented in maximum tension resulted in the enlargement of the plastic strain amplitude and to the additional creep damage in the form of internal cracks. Intergranular crack propagation was observed for in-phase cycling with/without dwells. Damage evolution in out-of-phase cycling was found to be principally similar for straining with and without dwell. Keywords: low cycle fatigue; fatigue resistance; statistical theory; hysteresis loop; damage mechanism; persistent slip bands; fatigue life; cyclic stress-strain response; creep-fatigue interaction; cavity formation; internal damage; thermomechanical fatigue; scanning electron microscopy (SEM); focused ion beam (FIB); energy dispersive spectroscopy (EDS); electron backscatter diffraction (EBSD); nízkocyklová únava; únavová odolnost; hysterezní smyčka; mechanismus poškození; perzistentní skluzové pásy; únavová životnost; cyklická napěťově deformační odezva; interakce únavy a creepu; tvorba kavit; vnitřní poškození; termomechanická únava (TMF); rastrovací elektronová mikroskopie (REM); fokusovaný iontový svazek (FIB); energiově disperzní spektroskopie (EDS); difrakce zpětně odraženích elektronů (EBSD) Available in a digital repository NRGL
Únavová odolnost a mechanizmy únavového poškození v materiálech pro vysoké teploty

Superaustenitická korozivzdorná ocel typu 22Cr25NiWCoCu určená pro vysokoteplotní aplikace v energetickém průmyslu byla studována za podmínek nízkocyklové únavy při pokojové a zvýšené teplotě. ...

Petráš, Roman; Kohout,, Jan; Weidner, Anja; Polák, Jaroslav
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Bezpilotní průzkum prostředí v mobilní robotice
Gábrlík, Petr; Duchoň,, František; Mazal, Jan; Žalud, Luděk
2021 - English
Letecká fotogrammetrie v oblasti bezpilotních systémů představuje rychle rozvíjející se obor nalézající uplatnění napříč nejen průmyslovými odvětvími. Široce rozšířená metoda nepřímého georeferencování založená na vlícovacích bodech sice dosahuje vysoké přesnosti a spolehlivosti, v některých speciálních aplikacích nicméně není použitelná. Tato disertační práce se zabývá vývojem senzorického systému pro přímé georeferencování aplikovatelného na malých bezpilotních prostředcích a dále také návrhem vhodných kalibračních metod a testováním přesnosti. Významná část práce je věnována novým oblastem, kde může navržený systém pomoci eliminovat bezpečnostní rizika spojená s daným prostředím. V tomto kontextu byl systém testován v reálných podmínkách při mapování sněhu v horských oblastech a při robotickém mapování radiace. In the last decade, aerial photogrammetry performed with small unmanned aircraft systems has been developed into a progressive technology applicable across multiple fields and branches. The regular approach employing control points for georeferencing is characterized by high accuracy and reliability; however, it can also be considered generally unusable in some special scenarios. This thesis has been conceived to design and discuss a sensor system that allows direct georeferencing in unmanned photogrammetry; in this context, the author also proposes relevant calibration methods and verifies the performance of the entire setup. A significant portion of the presented research involves identifying new opportunities for the novel mapping method. Two of the potential applications are characterized thoroughly: Environmental mapping, namely, the determination of snow cover parameters, and robotic radiation search. These activities embody tasks where the system enables us to eliminate the human health risks associated with a concrete environment. The actual benefits and overall usability are assessed within real-world experiments. Keywords: Aerial photogrammetry; unmanned aircraft systems; mobile robotics; environmental mapping; CBRNE; Letecká fotogrammetrie; bezpilotní letadla; mobilní robotika; environmentální mapování; CBRNE Available in a digital repository NRGL
Bezpilotní průzkum prostředí v mobilní robotice

Letecká fotogrammetrie v oblasti bezpilotních systémů představuje rychle rozvíjející se obor nalézající uplatnění napříč nejen průmyslovými odvětvími. Široce rozšířená metoda nepřímého ...

Gábrlík, Petr; Duchoň,, František; Mazal, Jan; Žalud, Luděk
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Modelování a řízení střídavých elektrických pohonů při poruše
Kozovský, Matúš; Glasberger, Tomáš; Kuchař, Martin; Blaha, Petr
2021 - English
Dizertační práce se zabývá modelováním a řízením elektrických pohonů během poruchových stavů. Práce se obzvláště zaměřuje na více-fázové motory. První část práce se zabývá matematickými rovnicemi obecného více-fázového motoru a následným odvozením n-krát troj-fázového zapojení motoru. Modely v dq souřadnicovém systému a modely ve statorových souřadnicích jsou navrženy pro simulaci chování motoru během poruchových stavů. Další část práce se zabývá analýzou poruch ve více-fázových motorech s využitím matematických modelů. Různé vnitřní struktury vinutí motoru jsou analyzovány z pohledu možného řízení během poruchového stavu. Taktéž je prezentováno chování těchto různých struktur motoru během poruchových stavů. Předmětem analýzy jsou elektrické poruchy vinutí motoru a elektrické poruchy výkonové elektroniky. Poslední část práce se zabývá testováním navrženého řídícího algoritmu a navržených kompenzačních strategií pro poruchy na reálných motorech. Pro testování byl použit segregovaný dvakrát troj-fázový motor a experimentální motor s odbočkami pro emulaci poruch vinutí. Provedené testy prokázaly, že vhodně navrhnutý motor v kombinaci se správným řídícím algoritmem a výkonovou elektronikou dokáže zaručit kontinuální běh pohonu i během poruchy. The thesis deals with modeling and control methods of the electric motor during failure. The work focuses exclusively on multi-phase motors. The first part of the thesis deals with the mathematical equations of a general multi-phase motor and the equation derivation for n-times three-phase connection. Models in dq coordinates and models in stator coordinates are designed to simulate the behaviour of the motor during a failure. The next part of the thesis deals with the multi-phase motors fault analysis using designed mathematical models. The various internal structures of the motor windings are analyzed from the motor control during a failure point of view. The behaviour of the different motor structures under a fault condition is shown. Motor electrical faults, as well as power stage faults, are analysed. The last part of the thesis deals with the designed control algorithm and fault compensation strategies tests using real motors. The segregate dual three-phase motor and the interlaced experimental motor with internal short-circuit emulation functionality were used for testing. Realised tests demonstrate that a properly designed motor in combination with the well-designed control algorithm and power electronics can guarantee continuous motor run during a failure. Keywords: Multi-phase PMSM; motor fault analysis; winding faults; motor faults modeling; fault control; Více-fázové PMSM; analýza poruchových stavů motoru; poruchy vinutí motoru; modelování poruch motoru; řízení při poruchových stavech Available in a digital repository NRGL
Modelování a řízení střídavých elektrických pohonů při poruše

Dizertační práce se zabývá modelováním a řízením elektrických pohonů během poruchových stavů. Práce se obzvláště zaměřuje na více-fázové motory. První část práce se zabývá matematickými rovnicemi ...

Kozovský, Matúš; Glasberger, Tomáš; Kuchař, Martin; Blaha, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Bezpečnost operačních systémů založených na distribuci Red Hat Enterprise Linux
Kňažeková, Nikola; Ilgner, Petr; Komosný, Dan
2020 - English
Táto diplomová práca sa zameriava zvyšovanie bezpečnosti v operačných systémoch založených na Red Hat Enterprise Linux, na základe analyzovaných zraniteľnosti za posledných 5 rokov. V teoretickej časti sú popísané slabiny a zraniteľnosti, základné bezpečnostné mechanizmy v Linuxe, so zameraním na technológiu SELinux. Technológia SELinux je súčasťou operačných systémov Red Hat Enterprise Linux, Fedora a CentOS. Na základe analyzovaných zraniteľností bola v praktickej časti navrhnutá konfigurácia technológie SELinux. V návrhu sú popísané prvky, ktoré sa budú konfigurovať a tými sú SELinuxové booleany, SELinuxové moduly a SELinuxoví užívatelia, so zameraním na ochranu pamäte, eskalovanie privilégií, spúšťaniu kódu, úniku dat a obmedzenie procesov a užívateľov. Na základe návrhov bola vytvorená konfigurácia v konfiguračnom nástroji Ansible, ktorej cieľom je umožniť užívateľovi jednoducho a rýchlo nakonfigurovať hosťa. Okrem nej boli vytvorene ďalšie dve konfigurácie, ktoré umožnia vrátiť systém do predchádzajúceho stavu alebo uzamknúť SELinuxovú konfiguráciu. Následne sa overoval dopad konfigurácií na použiteľnosť systému a nájdené chyby boli opravené alebo nahlásené. Posledná časť overuje funkčnosť konfigurácie pred zneužitím zraniteľností. This master’s thesis focuses on increasing the security of Red Hat Enterprise Linux derived operating systems, based on the vulnerabilities analyzed over the last 5 years. The theoretical part describes the weaknesses and vulnerabilities, and the basic security mechanisms in Linux, with a focus on a SELinux technology. SELinux technology is shipped with the operating systems Red Hat Enterprise Linux, Fedora, and CentOS. In the practical part, based on the analyzed vulnerabilities, the configuration of the SELinux technology was designed. The design describes the elements that will be configured, namely SELinux booleans, SELinux modules, and SELinux users, focused on memory protection, escalation of privileges, code execution, data leakage, and restriction of processes and users. Based on the suggestions, a configuration was created in the Ansible configuration tool, which aims to allow the user to simply and quickly configure systems. In addition, two more configurations have been created that will allow users to revert the SELinux configuration to a previous state or lockdown the SELinux configuration. Subsequently, the impact of the configurations on the usability of the system was verified, and the found bugs were fixed or reported. The last part verifies the functionality of the configuration against exploit vulnerabilities. Keywords: Discretionary Access Control; Mandatory Access Control; Red Hat Enterprise Linux; Security; SELinux Technology; Vulnerability; Bezpečnosť; Povinné riadenie prístupu; Red Hat Enterprise Linux; SELinux Technológia; Voliteľné riadenie prístupu; Zraniteľnosť Available in a digital repository NRGL
Bezpečnost operačních systémů založených na distribuci Red Hat Enterprise Linux

Táto diplomová práca sa zameriava zvyšovanie bezpečnosti v operačných systémoch založených na Red Hat Enterprise Linux, na základe analyzovaných zraniteľnosti za posledných 5 rokov. V teoretickej ...

Kňažeková, Nikola; Ilgner, Petr; Komosný, Dan
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Využití strojového učení pro detekci anomálií na základě analýzy systémových logů
Šiklóši, Miroslav; Fujdiak, Radek; Hošek, Jiří
2020 - English
Táto diplomová práca sa venuje problematike využitia strojového učenia na detekciu anomálií na základe analýzy systémových logov. Navrhnuté modely sú založené na algoritmoch strojového učenia s učiteľom, bez učiteľa a na hlbokom učení. Funkčnosť a správanie týchto algoritmov sú objasnené ako teoreticky, tak aj prakticky. Okrem toho boli využité metódy a postupy na predspracovanie dát predtým, než boli vložené do modelov strojového učenia. Navrhnuté modely sú na konci porovnané s využitím viacerých metrík a otestované na syslogoch, ktoré modely predtým nevideli. Najpresnejší výkon podali modely Klasifikátor rozhodovacích stromov, Jednotriedny podporný vektorový stroj a model Hierarchické zoskupovanie, ktoré správne označili 93,95%, 85,66% a 85,3% anomálií v uvedenom poradí. This thesis deals with system log analysis for anomaly detection using machine learning models. The proposed models are based on supervised, unsupervised and deep learning algorithms. However, the functionality and behaviour of these algorithms have been clarified theoretically and practically in the thesis. Moreover, many preprocessing methods and logics were used to preprocess the data before it was fed to the machine learning model. At the end and to confirm the workability of proposed models, many metrics were calculated and unseen syslogs were fed to the best-proposed machine learning models to detect the anomalies. However, models Decision Tree Classifier, One-class SVM and Hierarchical Clustering demonstrated the best performance, correctly predicting 93.95%,85.66% and 85.3% of all anomalies respectively. Keywords: Anomaly detection; Syslog messages; Python; Machine Learning; Detekcia anomálií; Systémové logy; Python; Strojové učenie Available in a digital repository NRGL
Využití strojového učení pro detekci anomálií na základě analýzy systémových logů

Táto diplomová práca sa venuje problematike využitia strojového učenia na detekciu anomálií na základe analýzy systémových logov. Navrhnuté modely sú založené na algoritmoch strojového učenia s ...

Šiklóši, Miroslav; Fujdiak, Radek; Hošek, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Topologická optimalizace synchronních strojů spouštěných ze sítě
Lolová, Iveta; Vítek, Ondřej; Bárta, Jan
2020 - English
Diplomová práce se zabývá topologickou optimalizací elektrických strojů a reluktančními synchronními stroji spouštěnými za sítě. Práce obsahuje literární rešerši na téma topologické optimalizace elektrických strojů a na téma synchronní reluktanční stroj spouštěný ze sítě. Jsou zde popsány možné způsoby charakterizace optimalizovaného prostoru. Především je rozebrán vliv rozmístění Gaussových funkcí na finální Gaussovu síť. V této práci je vytvořen vyhodnocovací algoritmus pro jednotlivé jedince, který zajišťuje komunikaci mezi Ansys Maxwell a optimalizačním softwarem SyMSpace. Navíc tento algoritmus vede ke zkrácení výpočetní doby počáteční selekcí nevyhovujících jedinců. Dále je provedena topologická optimalizace LSSynRM s využitím normalizované Gaussovy sítě a zhodnocení výsledků. The master thesis deals with topology optimization of electrical machines and line-start synchronous reluctance motor. The master thesis includes a literature review on the state of the art of topology optimizations and line-start synchronous reluctance motor. The possible concepts for characterizing the investigated design space is described. The dependency of the final normalized Gaussian network on the distribution of Gaussian functions is analysed in detail. The evaluation algorithm of a single individual is created within this thesis. The algorithm manages communication between Ansys Maxwell and software tool SyMSpace. Moreover, the algorithm leads to reducing of the computational time due to the preselection of unfeasible geometries. Furthermore, the topology optimization of LSSynRM based on the normalized Gaussian network is performed and the results are discussed. Keywords: the normalized Gaussian network; topology optimization; line-start synchronous reluctance motor; SyMSpace; Ansys Maxwell; FEM; Pareto front; normalizovaná Gaussova síť; topologické optimalizace; synchronní reluktanční motor spouštěný ze sítě; SyMSpace; Ansys Maxwell; FEM; Pareto front Available in a digital repository NRGL
Topologická optimalizace synchronních strojů spouštěných ze sítě

Diplomová práce se zabývá topologickou optimalizací elektrických strojů a reluktančními synchronními stroji spouštěnými za sítě. Práce obsahuje literární rešerši na téma topologické optimalizace ...

Lolová, Iveta; Vítek, Ondřej; Bárta, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Zabezpečená komunikace v rámci platformy PX4
Ligocki, Roman; Martinásek, Zdeněk; Číka, Petr
2020 - English
PX4 platforma je jedna z nepoužívanějších softwarových balíčků pro řízení bezpilotníhosystému. Používá MAVLink protokol pro komunikaci mezi autopilotem, pozemní stanicía dalšími zařízeními v MAVLink síti. Je speciálně navržen pro bezpilotní systémy použí-vající rádia s nízkou datovou propustností. S rostoucím počtem těchto zařízení docházírovněž k růstu počtu útoků na tyto systémy. Tato diplomová práce obsahuje analízua popis bezpečnostních nedostatků v telemetrické komunikaci platformy PX4 běžící naprotokolu MAVLink. Na základě těchto nedostatků byla dále navržená a implementovánabezpečnostní řešení. Tato implementace zahrnuje šifrování, řízení přístupu, autentizacia systém pro výměnu klíčů. Bezpečnostní implementace je postavená na knihovně Mo-noCypher. Všechny části práce jsou naprogramováno v jazyce C. Cílem autora je sdíletvýsledky, kterých dosáhl s komunitou kolem paltformy PX4. Proto během finální částipráce vznikl pull request do veřejného repozitáře. PX4 platform is one of the most common software packages used to control unmanned systems. It uses the MAVLink protocol for communication between the autopilot, ground control station or other devices in the MAVLink network. This protocol is specially designed to suit unmanned systems using radio with low passthrough. With the rising number of unmanned systems, the number of cyber attacks on these devices is also increasing. This diploma thesis presents an analysis of the MAVLink protocol and PX4 platform, and describes possible security vulnerabilities in telemetry connection. Based on these findings, a security implementation was created. This implementation contains encryption, access control, authentication and a key exchange system. Security implementation is based on the MonoCypher cryptography library. The whole implementation was programmed in C language. Author's goal was to share results with the community around PX4 platform. Therefore, pull requests have been created to the public repository during the final part of thesis. Keywords: PX4; MAVLink; unmanned systems; encryption; authentication; access control; key exchange; security; implementation; PX4; MAVLink; bezpilotní systém; šifrování; authentizace; řízení přístupu; výměná klíčů; bezpečnost; implementace Available in a digital repository NRGL
Zabezpečená komunikace v rámci platformy PX4

PX4 platforma je jedna z nepoužívanějších softwarových balíčků pro řízení bezpilotníhosystému. Používá MAVLink protokol pro komunikaci mezi autopilotem, pozemní stanicía dalšími zařízeními v MAVLink ...

Ligocki, Roman; Martinásek, Zdeněk; Číka, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Transmission of Digital Information over Audio
Bujnovský, Michael; Malenovský, Vladimír; Černocký, Jan
2020 - English
Cílem této práce je umožnit přenést binární informace mezi dvěma zařízeními jen za pomocí zvuku. Práce začíná analýzou existujících řešení. Dále popisuje různé techniky digitální modulace, věnuje se synchronizaci a vlastnímu protokolu zapouzdřující data. Velkou částí práce jsou testy úspěšnosti přenosu za užití různých nastavení frekvencí a prostředí. Na základě výsledků testů je implementovaná uživatelská aplikace, umožňující demonstraci systému. The aim of this work is to transfer binary information between two devices just by usage of sound. The work starts with the analysis of existing solutions. Following by descriptions of different modulation techniques, synchronization and own protocol used in application. Significant part of the work is a test of transmission success rate in different setting of frequencies and environments. Based on results, I programmed user-friendly application showing system. Keywords: audio qr; communication; sound; modulation; synchronization; microphone; QPSK; BER; digital; audio qr; komunikace; zvuk; modulace; synchronizace; mikrofon; QPSK; BER; digitální Available in a digital repository NRGL
Transmission of Digital Information over Audio

Cílem této práce je umožnit přenést binární informace mezi dvěma zařízeními jen za pomocí zvuku. Práce začíná analýzou existujících řešení. Dále popisuje různé techniky digitální modulace, věnuje se ...

Bujnovský, Michael; Malenovský, Vladimír; Černocký, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Odhad impulsní odezvy místnosti z řečového signálu
Gregor, Adam; Szőke, Igor; Černocký, Jan
2020 - English
Jakýkoliv zvuk šířící se místností je zkreslen impulsní odezvou této místnosti. Měření těchto impulsních odezev bylo vždy důležitou úlohou akustiky, která v dnešní době ještě nabyla na důležitosti, díky možnosti požití impulsních odezev při augmentaci dat pro účely trénování automatických rozpoznávačů řeči. Standardně je impulsní odezva místnosti měřena za pomoci čisté a zkreslené formy zvukového signálu. To je však v praxi nepraktické (například u domácích asistentů či chytrých domů), neboť zde je k dispozici jen zkreslený signál. Tato bakalářská práce se zabývá odhadem impulsní odezvy "naslepo, pouze pomocí zkresleného řečového signálu. Nejdříve jsme za použití datasetu BUT ReverbDB re-implementovali standardní techniky pro měření impulsní odezvy z čistého/zkresleného signálu. Poté jsme testovali dvě techniky odhadující impulsní odezvu místnosti pouze ze zkreslené řeči.  První technika k tomu používá impulsní fonémy ve zkreslené řeči, u kterých se předpokládá, že se podobají impulsním odezvám místností. Bylo testováno průměrování a dekonvoluce těchto fonémů za účelem zvýšení kvality a robustnosti odhadu. Druhá technika využívá regresní neuronové sítě generující impulsní odezvy místností z řeči na vstupu. Ačkoliv žádná z navrhovaných technik nedosahuje odhadů na úrovni standardních měření, mají tyto odhady potenciál při augmentaci dat pro trénování automatických rozpoznávačů řeči. When travelling in a room, any sound is distorted by a room impulse response (RIR). Determining RIR has always been an important task in acoustics, but nowadays, it is even more important, as RIR can be used to augment data for training automatic speech recognition (ASR) systems. Classically, a RIR is estimated from a pair of clean and reverberated sound signals. This is however not practical for real scenarios (such as personal assistants, smart homes, etc.), as the clean signal is not available. The aim of the bachelor thesis is to investigate ''blind'' RIR estimation only from a reverberated speech signal. We have used the BUT ReverbDB data set and first, re-implemented techniques for classical clean-reverberated signals estimation of RIRs. Then, we investigated two techniques for RIR estimation only from a reverberated signal. The first technique uses reverberated impulse-like phonemes in speech which are expected to resemble RIR. Averaging and deconvolution of these phonemes were tested to improve the quality and robustness of the estimation. The second technique makes use of a regression neural networks trained to produce the RIR from a speech input. Although none of the techniques reaches the quality of classical measurement, the estimated RIRs have the potential to help in augmenting data for ASR system training. Keywords: Room Impulse Response Estimation; Speech signal; Odhad Impulsní odezvy místnosti; Řečový signál Available in a digital repository NRGL
Odhad impulsní odezvy místnosti z řečového signálu

Jakýkoliv zvuk šířící se místností je zkreslen impulsní odezvou této místnosti. Měření těchto impulsních odezev bylo vždy důležitou úlohou akustiky, která v dnešní době ještě nabyla na důležitosti, ...

Gregor, Adam; Szőke, Igor; Černocký, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases