Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 11540
Published from to

Posmrtná cesta v době Válčících států a Han na základě písemných a archeologických pramenů
Solanič, Dmitrij; Maršálek, Jakub; Zádrapa, Lukáš
2019 - Slovak
1 Abstract The purpose of this work is to evaluate the post-mortem journey of the soul theory in the Warring States and early Han dynasty periods. Since this theory is presented by it's propoents as an alternative to the so-called "happy-home" theory, before starting his own analysis the author first introduces both theories citing the main arguments of their proponents. Author's own analysis consists of two parts: interpretation of archeological sources consisting of four tombs and translations of passages from textual sources connected to burial ritual dating to said period. Throughout the work, the author views all sources from the standpoint of both theories and evaluates their applicability of said theories to those sources. Through his own analysis, the author reaches the conclusion that neither the theory of post-portem journey, not the "happy-home" theory prove suitable when it comes to explaining the presence burial articles in tombs of said period and their theses do not seem to be reflected in the period's literature. The author considers the role that the deceased played in their society to be a better key to explaining burial articles than either of the theories concerning what the ancient people thought followed after death. Keywords: journey, post-mortem journey, "happy home", afterlife,... 1 Abstrakt Úlohou tejto práce je zhodnotiť teóriu posmrtnej cesty duše v dobe Bojujúcich štátov a rannej dynastie Han. Keďže táto teória je jej proponentami prezentovaná ako alternatívna voči tzv. teórii "šťastného domova", autor v kapitole predchádzajúcej jeho vlastnú analýzu najprv predstavuje obe teórie, vymenúvajúc hlavné argumenty ich proponentov. Vlastná analýza pozostáva z dvoch častí: interpretácie archeologických prameňov v podobe štyroch vybraných hrobiek a prekladov pasáží vybraných dobových textových prameňov, ktoré sa venujú hrobovému rituálu. Autor sa priebežne pozerá na pramene optikou oboch teórii a hodnotí ich použiteľnosť na dané pramene. Vlastnou analýzou autor prichádza k záveru, že teórie posmrtnej cesty ani "šťastného domova" nie sú vhodnými pre vysvetlenie prítomnosti hrobových predmetov v hrobkách daného obdobia a ich tézy sa mu nezdajú byť odrazené ani v dobovej literatúre. Autor za lepší kľúč k objasneniu hrobovej výbavy než predstavy o záhrobí považuje spoločenskú rolu zosnulého. Kľúčové slová: cesta, posmrtná cesta, "šťastný domov", záhrobie, Bojujúce štáty, Han, Zenghou Yi, Baoshan, Mawangdui. Keywords: cesta|posmrtná cesta|"šťastný domov"|záhrobí|Válčící státy|Han|Zenghou Yi|Baoshan|Mawangdui; journey|post-mortem journey|"happy home"|afterlife|Warring States|Han|Zenghou Yi|Baoshan|Mawangdui Available in a digital repository NRGL
Posmrtná cesta v době Válčících států a Han na základě písemných a archeologických pramenů

1 Abstract The purpose of this work is to evaluate the post-mortem journey of the soul theory in the Warring States and early Han dynasty periods. Since this theory is presented by it's propoents as ...

Solanič, Dmitrij; Maršálek, Jakub; Zádrapa, Lukáš
Univerzita Karlova, 2019

XXI. zasadnutie Národnej komisie pre služby SR
Procházková, Petra; Chodounská, Alena; Martinová, Olga; Tassanyi, Pavlína
2019 - Slovak
Cestovní zpráva popisuje účast na 21. výročním jednání Národnej komisie pre služby, jejímž cílem je spolupráce mezi slovenskými knihovnami a sdílení příkladů dobré praxe při poskytování služeb a zpřístupňování elektronických informačních zdrojů. V rámci akce byly prezentovány také zkušenosti NTK. Keywords: informační služby; vzdělání; knihovny; information services; education; libraries Available in the NTK library.
XXI. zasadnutie Národnej komisie pre služby SR

Cestovní zpráva popisuje účast na 21. výročním jednání Národnej komisie pre služby, jejímž cílem je spolupráce mezi slovenskými knihovnami a sdílení příkladů dobré praxe při poskytování služeb a ...

Procházková, Petra; Chodounská, Alena; Martinová, Olga; Tassanyi, Pavlína
Národní technická knihovna, 2019

Komparace vývoje používání anglicismů v polské a slovenské hovorové řeči na základě internetového jazyka
Szabó, Joanna; Rusin Dybalska, Renata; Nowakowska, Maria Magdalena
2019 - Slovak
This bachelor's thesis Comparison of development in usage of Anglicisms in colloquial Polish and colloquial Standard Slovak based on the Internet language is focused on the comparison usage of anglicisms in colloquial Polish and colloquial Standard Slovak. The goal of this work is to compare the occurrence of anglicisms in selected Polish and Slovak beauty videos located on Youtube. The theoretical part deals with the introduction of the impact of foreign languages on Polish and Slovak and definition of basic terms. Further, it presents the classification of anglicisms in both languages and describes the ways of their adaptation (graphical, phonological, morphological and semantic adaptation). The practical part deals with the research of found anglicisms in selected sixteen videos, eight Polish and eight Slovak, from 2016 and 2019. The work examines the number of anglicisms, their percentage in videos, the most frequently represented word classes and semantic fields of found anglicisms. The results of the qualitative and quantitative research are summarized in the last part of work and research material is attached as appendix. Táto bakalárska práca s názvom Komparácia vývoja používania anglicizmov v poľskej a slovenskej hovorovej reči na základe internetového jazyka sa zameriava na porovnanie používania anglicizmov v slovenskom a poľskom hovorovom jazyku. Cieľom práce je porovnať výskyt anglicizmov vo vybraných poľských a slovenských videách s tematikou beauty nachádzajúcich sa na platforme YouTube. Teoretická časť sa zaoberá predstavením vplyvu cudzích jazykov na poľštinu a slovenčinu a definovaním základných pojmov. Ďalej predstavuje klasifikáciu anglicizmov v oboch jazykoch a opisuje spôsoby ich adaptácie (grafická, fonologická, morfologická a sémantická adaptácia). Praktická časť sa zaoberá výskumom nájdených anglicizmov vo vybraných šestnástich videách, ôsmych poľských a ôsmych slovenských, z rokov 2016 a 2019. V práci je skúmaný počet anglicizmov, ich percentuálny podiel vo videách, najčastejšie zastupované slovné druhy a sémantické polia nájdených anglicizmov. Výsledky vykonaného kvalitatívneho a kvantitatívneho výskumu sú zhrnuté v závere práce a skúmaný materiál je priložený v prílohe. Keywords: anglicismy|hovorová řeč|slovenština|polština|YouTube; Anglicisms|colloquial language|Slovak|Polish|YouTube Available in a digital repository NRGL
Komparace vývoje používání anglicismů v polské a slovenské hovorové řeči na základě internetového jazyka

This bachelor's thesis Comparison of development in usage of Anglicisms in colloquial Polish and colloquial Standard Slovak based on the Internet language is focused on the comparison usage of ...

Szabó, Joanna; Rusin Dybalska, Renata; Nowakowska, Maria Magdalena
Univerzita Karlova, 2019

Numerické řešení rovnic popisujících dynamiku hejn
Živčáková, Andrea; Kučera, Václav
2019 - Slovak
This work is devoted to the numerical solution of equations describing the dynamics of flocks of birds. Specifically, we pay attention to the Euler equati- ons for compressible flow with a right-hand side correction. This model is based on the work Fornasier et al. (2010). Due to the complexity of the model, we focus only on the one-dimensional case. For the numerical solution we use a semi- implicit discontinuous Galerkin method. Discretization of the right-hand side is chosen so that we preserve the structure of the semi-implicit scheme for the Euler equations presented in the work Feistauer, Kučera (2007). The proposed numeri- cal scheme was implemented and numerical experiments showing the robustness of the scheme were carried out. 1 V tejto práci sa venujeme numerickému riešeniu rovníc popisujúcich dynamiku kŕdľov (hejn) vtákov, takzvaný flocking. Konkrétne venujeme pozornosť systému Eulerových rovníc pre stlačiteľné prúdenie s korekciou pravej strany. Tento model vychádza z práce Fornasier et al. (2010). Pre komplikovanosť modelu sa zame- riavame len na jednodimenzionálny prípad. K numerickému riešeniu používame semi-implicitnú nespojitú Galerkinovú metódu. Diskretizáciu pravej strany vo- líme tak, aby sme zachovali štruktúru semi-implicitnej schémy pre Eulerove rov- nice predstavenej v práci Feistauer, Kučera (2007). Navrhnutá numerická schéma bola implementovaná a boli vykonané numerické experimenty, ktoré preukázali robustnosť schémy. 1 Keywords: flocking; Eulerové rovnice; semi-implicitná metóda; nespojitá Galerkinová metóda; kŕdle (česky hejná); flocking; Euler equations; semi-implicit method; discontinuous Galerkin method; flocks Available in a digital repository NRGL
Numerické řešení rovnic popisujících dynamiku hejn

This work is devoted to the numerical solution of equations describing the dynamics of flocks of birds. Specifically, we pay attention to the Euler equati- ons for compressible flow with a right-hand ...

Živčáková, Andrea; Kučera, Václav
Univerzita Karlova, 2019

Dynamika vývoje slovenského stranického systému
Smolecová, Alexandra; Šárovec, Daniel; Ondruška, Michal
2019 - Slovak
The bachelor thesis deals with the dynamics of the development of the party system in Slovakia from 1992 to the last parliamentary elections of 2016. Various methods are used to measure the party system dynamics, by means of which it is possible to determine the intensity of changes and the trends arising from them. The analysis is based on the results of the elections for each period, on the basis of which the selected comparative indicators are applied. The evaluation of the results of the analysis will also be included in the basic typology of party systems, but this is not the main purpose of the work. The empirical indicators chosen are the volatility index, the effective page number index and the aggregation index. The given indexes are chosen based on the criteria of classification of party systems. Keywords Slovakia, party system, party systém dynamics, political party, effective number of parties, aggregation, index, volatility index Title/názov práce Dynamics of the development of the Slovak party system Anotácia Bakalárska práca sa zaoberá analýzou dynamiky vývoja straníckeho systému na Slovensku od roku 1992 až po posledné parlamentné voľby z roku 2016. Pre zmeranie dynamiky straníckeho systému sú využité rôzne metódy, pomocou ktorých je možné určiť intenzitu zmien a vývoj trendov z nich vyplývajúcich. Analýza vychádza z výsledkov volieb za jednotlivé obdobie, na ktorých základe sú aplikované zvolené komparatívne ukazovatele. V rámci hodnotenia výsledkov analýzy dôjde aj k zaradeniu do základnej typológie straníckych systémov, avšak nejedná sa o hlavný zámer práce. Zvolenými empirickými indikátormi sú index volatility, index efektívneho počtu strán a index agregácie. Dané indexy sú zvolené na základe poznatkov kritérií klasifikácie straníckych systémov. Kľúčové slová Slovensko, stranícky systém, dynamika straníckeho systému, politická strana, efektívny počet strán, index agregácie, index volatility Keywords: Slovensko; stranícky systém; dynamika straníckeho systému; politická strana; Slovakia; party system; party system dynamics; political party Available in a digital repository NRGL
Dynamika vývoje slovenského stranického systému

The bachelor thesis deals with the dynamics of the development of the party system in Slovakia from 1992 to the last parliamentary elections of 2016. Various methods are used to measure the party ...

Smolecová, Alexandra; Šárovec, Daniel; Ondruška, Michal
Univerzita Karlova, 2019

Trend slow fashion a jeho vnímání mileniály
Lacková, Karina; Hejlová, Denisa; Rosenfeldová, Jana
2019 - Slovak
The main topic of this bachelor thesis is millennials understanding of consumer purchasing behaviour within the fashion industry. So called generation Y is one of the biggest market forces and the emphasis will be put on perception of the concept slow fashion, and secondly on the fast fashion. For this purpose, the theoretical part presents fashion as an important part of the society. Subsequently, description of the current problematic condition of fashion industry is introduced. Furthermore, the concept of slow fashion and emerging of sustainability within the fashion industry is described. The last chapter of the theoretical part regards the Y generation where their shopping habits and fashion industry perceptions were revealed. In the practical part were conducted semi-structured in-depth interviews with respondents from the generation of millennials. These interviews are subsequently analysed, and the acquired data are compared with the theoretical groundwork. The analysis of the interviews suggests that the sustainable aspect of clothing is not one of the primary factors in purchasing decisions for respondents. najväčších kúpnych síl na trhu, je primárne skúmané fashion. Za týmto účelom je teoretickej časti najprv vymedzená móda ako dôležitú súčasť spoločnosti, následne je predstavené fungovanie súčasného módneho priemyslu s dôrazom na fast fashion. Ďalej je prenikanie udržateľnosti do módneho priemyslu. Súčasťou teoretickej časti je aj priblíženie generácie mileniálov, kde je pozornosť upriamená na ich charakteristické osobnostné rysy, ale aj na motívy ich nákupného správania všeobecne, praktickej časti sú uskutočnené pološtrukturované hĺbkové rozhovory ďalej detailne rozoberané a vyplýva, že udržateľný aspekt oblečenia Keywords: módny priemysel; udržateľná móda; fast fashion; slow fashion; mileniáli; hĺbkové rozhovory; fashion industry; sustainable fashion; fast fashion; slow fashion; millennials; in-depth interviews Available in a digital repository NRGL
Trend slow fashion a jeho vnímání mileniály

The main topic of this bachelor thesis is millennials understanding of consumer purchasing behaviour within the fashion industry. So called generation Y is one of the biggest market forces and the ...

Lacková, Karina; Hejlová, Denisa; Rosenfeldová, Jana
Univerzita Karlova, 2019

Globální krylovovské metody pro řešení lineárních algebraických problémů s maticovým pozorováním
Rapavý, Martin; Hnětynková, Iveta; Tichý, Petr
2019 - Slovak
In this thesis we study methods for solving systems of linear algebraic equati- ons with multiple right hand sides. Specifically we focus on block Krylov subspace methods and global Krylov subspace methods, which can be derived by various approaches to generalization of methods GMRES and LSQR for solving systems of linear equations with single right hand side. We describe the difference in construction of orthonormal basis in block methods and F-orthonormal basis in global methods, in detail. Finally, we provide numerical experiments for the deri- ved algorithms in MATLAB enviroment. On carefully selected test problems we compare convergence properties of the methods. 1 V tejto práci sa venujeme štúdiu metód na riešenie sústav lineárnych algeb- raických rovníc s násobnou pravou stranou. Konkrétne sa zameriame na blokové Krylovove metódy a globálne Krylovove metódy, ktoré vzniknú rôznymi prístupmi k zovšeobecneniu metód GMRES a LSQR na riešenie lineárnych sústav s vektoro- vou pravou stranou. Popíšeme podrobne rozdiel v konštrukcii ortonormálnej bázy v blokových a F-ortonormálnej bázy v globálnych metódach. Nakoniec sa venu- jeme numerickému testovaniu odvodených algoritmov v prostredí MATLAB. Na vhodne vybraných testovacích problémoch porovnáme konvergenčné vlastnosti jednotlivých metód. 1 Keywords: Krylovov priestor; globálne metódy; lineárny algebraický problém; násobné pozorovania; Krylov subspace; global methods; linear algebraic problem; multiple observations Available in a digital repository NRGL
Globální krylovovské metody pro řešení lineárních algebraických problémů s maticovým pozorováním

In this thesis we study methods for solving systems of linear algebraic equati- ons with multiple right hand sides. Specifically we focus on block Krylov subspace methods and global Krylov subspace ...

Rapavý, Martin; Hnětynková, Iveta; Tichý, Petr
Univerzita Karlova, 2019

Děti v reklamě: Jak děti vnímají dětství
Hegyiová, Hana; Zezulková, Markéta; Klimeš, David
2019 - Slovak
This bachelor thesis was focused on the attitudes of children to representations of childhood in the media. The images of children are often used as content of storytelling in advertising. The literature review aimed to analyse attitudes towards childhood across history in Western society, and like them with the representation of childhood in advertising. Qualitative research in the form of focus groups was chosen for its practical part. The research consisted of three forty-five minutes long focus groups, carried out in the primary school environment, which were attended by 18 child participants in total. Division of the research into three thematic units assisted to precisely answer two selected research questions: How do children perceive the media representation of childhood in advertising? Which of the selected characteristics do they prefer, and why? Research has shown, that children responded positively to a media representation of childhood that was identical to their own experience, in the case the innocent childhood. Táto práca sa venovala postojom detí k reprezentáciám detstva v médiách. Detské obrazy sú častokrát využívané ako obsah k vyrozprávaniu príbehu audio-vizuálnej reklamy, či iných reklamných textov. Zámerom teoretickej časti tejto práce bolo preskúmať dominantné prístupy k detstvu v západnej spoločnosti, a spojiť ich s témou médií a reprezentácie detstva v reklame. Kvôli snahe o subjektívne názory a povahe tejto bakalárskej práce bol pre jej praktickú časť zvolený kvalitatívny výskum v podobe ohniskových skupín. Výskum pozostával z troch štyridsaťpäť minútových ohniskových skupín, uskutočnených v prostredí základnej školy, ktoré spolu autorke zabezpečili 18 detských participantov. Pomocou pripravenej štruktúry bol výskum rozdelený na tri tematické celky v snahe čo najpresnejšie zodpovedať na dve zvolené výskumné otázky: Ako deti vnímajú mediálnu reprezentáciu detstva v reklame? Ktoré z vybraných charakteristík sa im páči a prečo? Deťmi favorizované reklamy reprezentovali obraz nevinného detstva, a zároveň charakteristiky ako objavenie sa obľúbenej značky či humorný prvok boli pre nich kľúčové. Výskum teda ukázal že deti reagujú kladne na mediálnu reprezentáciu detstva, ktorá je totožná s ich vlastným prežitkom, v tomto prípade na nevinné detstvo. Keywords: deti; detstvo; mediálna reprezentácia; deti a reklama; reklama; vnímanie detstva; children; childhood; media representation; children and advertising; advertising; perception of childhood Available in a digital repository NRGL
Děti v reklamě: Jak děti vnímají dětství

This bachelor thesis was focused on the attitudes of children to representations of childhood in the media. The images of children are often used as content of storytelling in advertising. The ...

Hegyiová, Hana; Zezulková, Markéta; Klimeš, David
Univerzita Karlova, 2019

Přesvědčení o biopotravinách a jejich spotřeba v různých příjmových skupinách spotřebitelů
Kozánková, Barbora; Rosenfeldová, Jana; Klabíková Rábová, Tereza
2019 - Slovak
The present bachelor's thesis is concerned with a research on beliefs about organic food of five income groups of consumers. It aims to discover the motivational factors and barriers to organic food purchase in the individual income groups, to measure the average frequency of organic food purchase in the groups and to identify potential links between the researched phenomena. The literature review presented in the first part of the thesis provides the theoretical background, discussing organic food consumption trends in the Czech republic and the current research on demographic and psycholgical determinants of organic food consumption. The research is based on the theory of planned behaviour, which categorizes the determinants of behaviour and introduces the term "informational foundations," which are the main object of this study. The research employs quantitative method and works with two hypotheses, while trying to answer the researched problem by including exloratory elements as well. The study seeks to explain the current trends in organic food consumption by searching for links between personal income, the frequency of orgnic food purchase and the intenzity of beliefs about organic food. The findings of the present research can be employed in marketing and communiaction strategies. They... Táto bakalárska práca je venovaná výskumu presvedčení o biopotravinách v piatich príjmových skupinách spotrebiteľov. Jej cieľom je odhalenie motivácií a bariér k nákupu biopotravín vyskytujúcich sa v jednotlivých príjmových skupinách, zistenie frekvencie ich nákupu a hľadanie možných súvislostí medzi týmito dvoma skúmanými javmi. Teoretická časť práce sa venuje spotrebným trendom na trhu biopotravín v Českej republike, ako aj najvýznamnejším identifikovaným demografickým a psychologickým determinantom spotreby biopotravín. Teoretickým východiskom práce je teória plánovaného chovania, ktorá kategorizuje determinanty chovania a vytyčuje pojem "informačné bázy," ktoré sú zároveň predmetom skúmania tejto práce. Empirická časť práce využíva kvantitatívnu výskumnú metódu a pracuje s dvoma hypotézami. Práca obsahuje aj exploračné prvky, ktorými odpovedá na výskumnú otázku aj mimo stanovených hypotéz. Výskum usiluje o vysvetlenie spotrebných trendov hľadaním súvislostí medzi výškou príjmu, frekvenciou nákupu biopotravín a intenzitou presvedčení o biopotravinách. Zistenia získané v empirickej časti sú aplikovateľné v praxi pri tvorbe marketingových a komunikačných stratégií. Poskytujú pohľad na individuálne požiadavky a potreby spotrebiteľov v rámci príjmových skupín, na ktoré je potrebné odpovedať v snahe... Keywords: presvedčenia spotrebiteľov; príjmové skupiny; spotreba biopotravín; informačné bázy; determinanty spotreby; teória plánovaného chovania; biopotraviny; consumer beliefs; income groups; organic food consumption; informational foundations; determinants of consumption; theory of planned behaviour; organic food Available in a digital repository NRGL
Přesvědčení o biopotravinách a jejich spotřeba v různých příjmových skupinách spotřebitelů

The present bachelor's thesis is concerned with a research on beliefs about organic food of five income groups of consumers. It aims to discover the motivational factors and barriers to organic food ...

Kozánková, Barbora; Rosenfeldová, Jana; Klabíková Rábová, Tereza
Univerzita Karlova, 2019

Jak komunikovat zdraví? Kampaně Ministerstva zdravotnictví České republiky v období 2012-2017
Posluchová, Lucia; Rosenfeldová, Jana; Hejlová, Denisa
2019 - Slovak
The subject of this bachelor thesis is public health campaigns and their influence on healthy behavioural change. It is focused on governmental campaigns created under the Ministry of Health of the Czech Republic in the period between 2012 and 2017. The objective of this thesis is to explore health campaigns' potential to improve the condition of public health and to open a discussion about fulfilling this potential in the Czech Republic. The theoretical part of the thesis introduces the concept of institutional communication and clarifies its main purposes with regard to the public welfare. In connection with stated purposes, it explains how public campaigns might lead to improvement of public health. The description of the behavioural change process is embedded in the theory of planned behaviour. The practical part of the thesis is dedicated to qualitative research, aiming to contribute to the understanding of the campaigns' perception. Special attention was devoted to their influence on behavioural change. Data from semi-structured interviews indicate, that campaigns give mostly negative impressions to recipients and their influence on healthy behaviour change is rather unlike. Predmetom tejto bakalárskej práce sú verejné zdravotnícke kampane a ich vplyv na zdraviu prospešnú zmenu správania. Zameraná je na vládne kampane, ktoré vznikli pod hlavičkou Ministerstva zdravotníctva Českej republiky v období 2012-2017. Táto práca vznikla s cieľom preskúmať potenciál, ktorý zdravotnícke kampane majú vo vzťahu k zlepšeniu verejného zdravia a zároveň otvoriť diskusiu o využití tohto potenciálu v Českej republike. Teoretická časť práce predstavuje koncept inštitucionálnej komunikácie a objasňuje jej hlavné ciele so zreteľom na verejné dobro. V nadväznosti na vytýčené ciele vysvetľuje, ako môžu verejné zdravotnícke kampane viesť ku zlepšeniu verejného zdravia. Deskripcia procesu zmeny správania je zasadená do behaviorálnej teórie plánovaného správania. Praktická časť práce je venovaná vlastnému výskumu, ktorého cieľom bolo prispieť k porozumeniu vnímania skúmaných zdravotníckych kampaní. Špeciálna pozornosť bola pritom venovaná ich vplyvu na vyvolanie zmeny správania. Dáta zberané technikou pološtuktúrovaných rozhovorov naznačujú, že skúmané zdravotnícke kampane pôsobia na príjemcov prevažne negatívne a ich vplyv na zdraviu prospešnú zmenu správania je skôr nepravdepodobný. Keywords: zdravotnícke kampane; behaviorálna zmena; teória plánovaného správania; vládna komunikácia; verejné zdravie; Ministerstvo zdravotníctva Českej republiky; persuazívna komunikácia; health campaigns; behavioural change; theory of planned behaviour; governmental communication; public health; Ministry of Health of the Czech Republic; persuasive communication Available in a digital repository NRGL
Jak komunikovat zdraví? Kampaně Ministerstva zdravotnictví České republiky v období 2012-2017

The subject of this bachelor thesis is public health campaigns and their influence on healthy behavioural change. It is focused on governmental campaigns created under the Ministry of Health of the ...

Posluchová, Lucia; Rosenfeldová, Jana; Hejlová, Denisa
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases