Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 12002
Published from to

Zesílení panelového objektu
Sopúch, Martin; Girgle, František; Štěpánek, Petr
2020 - Slovak
Táto diplomová práca sa zoberá statickým posúdením vybraných častí panelového objektu bývalého internátu pre ktorý je plánovaná adaptácia na samostatné bytové jednotky a nadstavba jedného podlažia. Pri plánovanej zmene dispozície sú navrhnuté rozšírenia pôvodných dverných otvorov a nové otvory. Práca posudzuje, objekt v pôvodnom stave zo zahrnutými neodbornými zásahmi do statiky počas jej používania a objekt vo finálnom stave s plánovanými úpravami otvorov a navrhuje riešenia na zaistenia nevyhovujúcich oblastí, tak aby vyhovoval zaťaženiam nového stavu. This diploma thesis deals with the static assessment of selected parts of the panel building of the former boarding school, for which adaptation to separate housing units and extension of one floor is planned. Upon the planned change of layout, extensions of the original door openings and new openings are proposed. The work assesses the object in its original state with the included unprofessional interference in statics during its use, and the object in the final state with planned modifications of the openings and proposes solutions to secure unsatisfactory areas to suit the new state loads Keywords: load; slab block; slab block structure; T–06 B – KDU – R; openings in slab block; FCRP; carbon slats; amplify Available in a digital repository NRGL
Zesílení panelového objektu

Táto diplomová práca sa zoberá statickým posúdením vybraných častí panelového objektu bývalého internátu pre ktorý je plánovaná adaptácia na samostatné bytové jednotky a nadstavba jedného podlažia. ...

Sopúch, Martin; Girgle, František; Štěpánek, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Řešení vybraných detailů betonových konstrukcí s využitím FRP výztuže
Lagiň, Juraj; Matušíková, Anna; Girgle, František
2020 - Slovak
Diplomová práca je riešená v dvoch úrovniach. Primárnou časťou práce je teoretická časť, ktorá je riešená v rámci projektu „FV10588 – Nová generace prostorových prefabrikátů z vysokopevnostných betonů se zvýšenou mechanickou odolností a trvanlivostí“, realizovaného v spolupráci s FAST VUT - Ústav betonových a zděných konstrukcií. Projekt rieši rámové styčníky formou oceľovej a kompozitnej výstuže, pričom vo výsledku budú porovnávané experimentálne skúšky a viaceré typy výpočtov. Sekundárnou časťou práce je statický výpočet nádrže, umiestnenej pod povrchom terénu, pričom je namáhaná teplotou od náplne. Vystuženie konštrukcie je prevedené v dvoch variantoch - oceľovej a kompozitnej výstuže, ktoré budú vo výsledku porovnané na základe ich účinnosti. The diploma thesis is devided into two levels. The Primary part of the thesis is the theoretical part, which is part of project „FV10588 – New generation of spatial prefab made from high-firm concrete with increased mechanical resistence and endurance“, realized in cooperation with Faculty of Civil Engineering at VUT university – Institute of concrete and masonry structures. The project deals with frame corners in the form of steel and composite reinforcement which will compared through experiments and various kind of calculate proceedings. The secondary part of thesis focuses on the static-design project of cooling reservoir, placed under the ground, while is stressed by temperature. The reinforcement of the construction is realized in two ways – steel and composite reinforcement with their effectivity compared. Keywords: Frame corner; stiffness of corner; bearing capacity of corner; composite reinforcement; GFRP reinforcement; bond-slip Available in a digital repository NRGL
Řešení vybraných detailů betonových konstrukcí s využitím FRP výztuže

Diplomová práca je riešená v dvoch úrovniach. Primárnou časťou práce je teoretická časť, ktorá je riešená v rámci projektu „FV10588 – Nová generace prostorových prefabrikátů z vysokopevnostných betonů ...

Lagiň, Juraj; Matušíková, Anna; Girgle, František
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Penzion s restaurací
Kyška, Roman; Pažourek, Vít; Rusinová, Marie
2020 - Slovak
Diplomová práca sa zaoberá návrhom novostavby penziónu s reštauráciou. Stavebný objekt sa nachádza v mierne svažitom teréne v katastrálnom území obce Vlasatice Brno-venkov v Juhomoravskom kraji na území Českej republiky. Pôdorysný tvar objektu je prevažne obdĺžnikového tvaru s uskočenými časťami fasády. Ide o čiastočne podpivničený objekt z menšej časti zapustený pod úroveň terénu s tromi nadzemnými podlažiami. V penzióne sa nachádza celkom 22 izieb s celkovou ubytovacou kapacitou 46 osôb pre krátkodobé ubytovanie. Štyri Izby na prvom nadzemnom podlaží sú riešené ako bezbariérové. Pre správnu prevádzku penziónu sa na prvom nadzemnom podlaží nachádza recepcia a na druhom podlaží kancelária s príslušnou zasadacou miestnosťou. Jednopodlažnú časť objektu tvorí reštaurácia s kapacitou 76 osôb, ktorá je riešená ako rámový skelet s intenzívnou vegetačnou jednoplášťovou plochou strechou. Prípravu a jedál a obsluhu reštaurácie zaisťuje kuchyňa spolu s jej provozmi a príslušnými skladmi umiestnenými v prvom nadzemnom podlaží. Suterén slúži predovšetkým k prevádzke penziónu, kde sa nachádza strojovňa vzduchotechniky, technická miestnosť, dielňa či sklad. Objekt je z väčšej časti murovaný a obvodové, vnútorné nosné či deliace steny sú z brúsených keramických tvárnic porotherm. Obvodové steny sú zateplené kontaktným zatepľovacím systémom ETICS zo šedého EPS polystyrénu. Ako obvodový plášť konštrukcie skeletu je požitá presklená fasáda Schüco. Konštrukcia stropu je vyskladaná z filigránových stropných panelov a na zastrešenie objektu je použitá jednoplášťová plochá strecha so sklonom 3%. Práca obsahuje projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby. The diploma thesis deals with the proposal of a new guesthouse with a restaurant. The building is located in a slightly sloping terrain in the cadastral area of the village Vlasatice Brno-venkov in the South Moravian Region in the Czech Republic. The ground-plan shape of the building is mostly rectangular with folded facade parts. It is a partially basement building, to a lesser extent, recessed below ground level with three above-ground floors. The pension has a total of 22 rooms with a total capacity of 46 persons for short-term accommodation. Four rooms on the first floor are designed as wheelchair accessible. For the proper operation of the pension there is a reception on the first floor and an office with the appropriate meeting room on the second floor. One-storey part of the building consists of a restaurant with a capacity of 76 persons, which is designed as a frame skeleton with intensive vegetation single-skin flat roof. The preparation and meals and service of the restaurant is ensured by the kitchen together with its operations and respective warehouses located on the first floor. The basement is used primarily for the operation of the guesthouse, which is located air-conditioning engine room, utility room, workshop or warehouse. The building is for the most part bricked and the peripheral, internal bearing or partition walls are made of polished ceramic blocks porotherm. External walls are insulated with contact insulation system ETICS of gray EPS polystyrene. The glazed Schüco façade is used as the shell of the skeleton structure. The construction of the ceiling is composed of filigree ceiling panels and a singlelayer flat roof with a slope of 3% is used for roofing the building. The thesis contains project documentation for the realization of the construction. Keywords: guesthouse with restaurant; new building; ETICS contact thermal insulation system; single-skin flat roof; vegetation roof; glazed facade; EPS polystyrene Available in a digital repository NRGL
Penzion s restaurací

Diplomová práca sa zaoberá návrhom novostavby penziónu s reštauráciou. Stavebný objekt sa nachádza v mierne svažitom teréne v katastrálnom území obce Vlasatice Brno-venkov v Juhomoravskom kraji na ...

Kyška, Roman; Pažourek, Vít; Rusinová, Marie
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Městský úřad Leopoldov
Prosnanová, Dominika; Kalánek, Jiří; Ostrý, Milan
2020 - Slovak
Cieľom diplomovej práce je návrh Mestského úradu pre mesto Leopoldov s pripojenou knižnicou. Objekt úradu má dve nadzemné podlažia a prevádzka knižnice je navrhnutá jako jednopodlažný objekt. Obe prevádzky sú uvažované s bezbariérovým riešním. Ako konštrukčný systém boli zvolené vápenopieskové tvárnice. Stropy objektov sú prevažne z predpätých stropných panelov. V prvom podlaží Mestského úradu je predpätý panelový strop kombinovaný s monolitickou železobetonovou stropnou doskou. Strecha knižnice je riešená jako plochá vegetačná s terasou. Mestský úrad je zastrešený plochou jednoplášťovou strechou, priťaženou riečnym kamenivom. The goal of my master‘s thesis is to project a municipality with an attached library in the town Leopoldov. The municipality building has two aboveground floors and the library is designed as a single-floor structure. Both are designed to be barrier-free. The construction system is made out of limestone-sand blocks. The ceilings are mostly made out of prestressed ceiling panels, except for the first floor of the municipality, where the prestressed panel ceiling is combined with monolithic ceiling plates made out of reinforced concrete. The roof of the library is projected as a green roof with a terrace and the municipality has a flat deck roof with river gravel. Keywords: Municipality; library; master’s thesis; green roof; barrier free access. Available in a digital repository NRGL
Městský úřad Leopoldov

Cieľom diplomovej práce je návrh Mestského úradu pre mesto Leopoldov s pripojenou knižnicou. Objekt úradu má dve nadzemné podlažia a prevádzka knižnice je navrhnutá jako jednopodlažný objekt. Obe ...

Prosnanová, Dominika; Kalánek, Jiří; Ostrý, Milan
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Objekt občanského vybavení
Sepeši, Branislav; Klímek, Karel; Čuprová, Danuše
2020 - Slovak
Diplomová práca rieši objekt občianskeho vybavenia. Administratívna budova má tri nadzemné podlažia a suterén pod celou plochou. Nosný systém objektu je železobetónový skelet s prievlakmi v obidvoch smeroch. Objekt je navrhnutý ako budova s dvomi krídlami a centrálnou užšou časťou pre komunikáciu. Budova má plochú strechu a prístrešok pre parkujúce autá, z ktorého je časť využitá ako terasa pre kaviareň. Objekt je navrhnutý na mierne svahovitom teréne od juhu na sever. This final thesis is about the object of civic amenities. This office building have three levels above ground and basement under the whole area of building. The structural system of the object is reinforced concrete frames in both directions. Object is designed as building with two wings and the middle narrowed part for communication. Building has flat roof and shelter for parking cars with one part used as terrace for café. Object is built on slightly sloped ground from south to north. Keywords: OBJECT OF CIVIC AMENITIES OFFICE BUILDING REINFORCED CONCRETE FRAMES BASEMENT WITH PARKING FLAT ROOF CAVITY FLOOR SLIGHTLY SLOPED GROUND SUITED FOR WHEELCHAIR Available in a digital repository NRGL
Objekt občanského vybavení

Diplomová práca rieši objekt občianskeho vybavenia. Administratívna budova má tri nadzemné podlažia a suterén pod celou plochou. Nosný systém objektu je železobetónový skelet s prievlakmi v obidvoch ...

Sepeši, Branislav; Klímek, Karel; Čuprová, Danuše
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Stavebně technologický projekt pro Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Kozla, Dávid; Brandtner, Michal; Venkrbec, Václav
2020 - Slovak
Tato diplomová práce řeší stavebně technologický projekt stavby Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (ICRC), konkrétně I. etapu výstavby objektů „B1“ a „C1“. Snaží se navrhnout ideální technologický postup výstavby s ohledem na místní podmínky. Technologicky se hlavně zaměřuje na problematiku speciálního zakládaní, a to provrtávané pilotové stěny na ochranu výkopové jámy a pilotové založení. V práci jsou zpracované technologické předpisy, časové a finanční plány, rozpočet stavby, kontrolní a zkušební plán, návrhy strojů a bezpečnostní či enviromentální požadavky. Vše je doplněno přílohami a výkresovou dokumentací. This diploma thesis solves the construction technology project of the International Clinical Research Center of the St. Anne’s University Hospital, Brno (ICRC), namely the first stage of the construction of the buildings "B1" and "C1". It tries to design an ideal technological process of construction with respect of local conditions. Technologically it focuses mainly on the issue of special foundation, namely protection of excavation pit with secant pile wall and pile foundation. There are processed technological regulations, time and financial plans, construction budget, control and test plan, plan of heavy equipment and safety or environmental requirements. Everything is supplemented by attachments and drawing documentation. Keywords: Construction technology project; International Clinical Research Center; ICRC; St. Anne’s University Hospital; Brno; technical report; building situation; transport routes; time study; financial study; construction and technological study; construction site; technological standard; time schedule; material sources; technological regulation; special foundation; excavation pit; excavation safety; secant pile wall; pile foundation; control and test plan; resources balance; budget; bill of quantities; construction safety; environment plan; machinery and equipment; crane; tower placing system; piling rig; flatbed trailer. Available in a digital repository NRGL
Stavebně technologický projekt pro Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Tato diplomová práce řeší stavebně technologický projekt stavby Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (ICRC), konkrétně I. etapu výstavby objektů „B1“ a „C1“. ...

Kozla, Dávid; Brandtner, Michal; Venkrbec, Václav
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Horský hotel
Krošláková, Petra; Vlach, František; Bečkovský, David
2020 - Slovak
Hlavným cieľom diplomovej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie pre zhotovenie stavby horského hotela. Objekt je situovaný v obci Tatranská Lomnica, ktorá je súčasťou mesta Vysoké Tatry. Pozemok horského hotela je svahovitý, orientovaný severovýchodne s výhľadom na pohorie Vysokých Tatier. Novostavba je osadená v turisticko-rekreačnej oblasti obce v jej severozápadnej časti. Zo severnej časti pozemku je výhľad na majestátne štíty Vysokých Tatier a najmä na Lomnický štít a z južnej strany na Liptovskú kotlinu. Novostavba je zasadená do lokality s penziónmi a horskými rekreačnými zariadeniami a svojím architektonickým riešením zapadá do okolitej zástavby. Objekt je navrhnutý ako štvorposchodová podpivničená drevostavba zhotovená z masívnych CLT panelov. Objekt disponuje garážovým priestorom v podpivničenej časti a parkovacími státiami, s hlavním prístupom na pozemok zo západnej strany. Fasáda objektu je riešená jako prevetrávaná. Strešná konštrukcia je navrhnutá ako šikmá dvojplášťová prevetrávaná strecha. Projektová dokumentácia je vypracovaná v súlade s aktuálnym znením českých technických noriem, vyhlášok a zákonov. Samotná práca je rozdelená na textovú a výkresovú časť. The main aim of this diploma´s thesis is an elaboration of the project documentation for the construction of object of mountain hotel, which is situated in the community Tatranská Lomnica which a part of the city High Tatras. The land is quiet gentle orientated on the northeast part. There is a beutiful view on the majestic peaks of High Tatras expecially Lomnický peak and on Liptovská basin from the south parth. The newly-built hotel is located in the turists and recreational location with pensions, and mountain hotels and also by it´s own architectural solution fits into the closest development area. This newly-built object is projected as a wooden construction made of massive wooden CLT panels. The building has four aboveground floors and one underground floor where are situated also parking places. There is a spacious parking lot in front of the object with the main entrance from the western part of the land. The facade and roof construction is projected as iventilated. The roof construction is projected as a pitched roof. The project documentation is procesed in the connection with the czech actual laws, notice and norms. The main work is deviced in to the text part and drawing part. Keywords: Mountain hotel; Wooden construction of mountain hotel; Mountain hotel from massive CLT panel; Mountain hotel in Tatranska Lomnica; mountain hotel in sloping terrain Available in a digital repository NRGL
Horský hotel

Hlavným cieľom diplomovej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie pre zhotovenie stavby horského hotela. Objekt je situovaný v obci Tatranská Lomnica, ktorá je súčasťou mesta Vysoké Tatry. ...

Krošláková, Petra; Vlach, František; Bečkovský, David
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Studie silnice I/43 u města Štíty
Babík, Maroš; Jakl, Tomáš; Kosňovský, Michal
2020 - Slovak
Cieľom diplomovej práce je vypracovanie štúdie cesty I / 43 pri meste Štíty. Štíty sa nachádzajú v Olomocukom kraji. Ležia 55 km severozápadne od krajského mesta Olomouc. Dôvodom štúdie je spracovanie a preverenie trasy z hľadiska jej realizovateľnosti podľa aktuálnej ČSN 73 6101, pri rešpektovaní záujmov ochrany životného prostredia a väzieb na komunikačnú sieť. Pri projektovaní bol braný ohľad na prírodnú rezerváciu Selský les . Z viacero navrhnutých variant vzišla jedna výsledná, ktorá bola podrobne spracovaná. Všetky varianty vedú cez nezastavané územie, kde sú vyriešené opatrenia pre kríženie a preložky stávajúcich komunikácii a vodných tokov. The goal of the diploma thesis is a study of the road I/43 near the town of Štíty. Štíty is situated in Olomouc region. It is situated 55 km north-west from Olomouc city. The reason for a study is processing and verification of the route in terms of its feasibility according to the current ČSN 73 6101, while respecting the interests of environmental protection and its binding to the communication network. The consideration has been taken to the nature reserve Selský les during projection. From several of the proposed variants came one result, which was processed in detail. All variants are heading through the undeveloped terriotry, where the crossings and relocations of the actual roads and water flows have been solved. Keywords: Study; Štíty; Bypass; Extra region; Road; I/43; S9; 5/90 Available in a digital repository NRGL
Studie silnice I/43 u města Štíty

Cieľom diplomovej práce je vypracovanie štúdie cesty I / 43 pri meste Štíty. Štíty sa nachádzajú v Olomocukom kraji. Ležia 55 km severozápadne od krajského mesta Olomouc. Dôvodom štúdie je spracovanie ...

Babík, Maroš; Jakl, Tomáš; Kosňovský, Michal
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Navrhování nízkoteplotních asfaltových směsí
Líšková, Jana; Zajíček, Jan; Varaus, Michal
2020 - Slovak
V tejto diplomovej práci je riešená problematika nízkoteplotných asfaltov a spojív do asfaltových zmesí. Diplomová práca je rozdelená do dvoch častí, teoretickú a praktickú. V teoretickej časti diplomovej práci bolo cieľom spracovať prehľad technológií, ktoré umožňujú znížiť pracovnú teplotu pri výrobe a pokládke asfaltových zmesí. Cieľom praktickej časti bolo porovnať funkčné parametre dvoch typov asfaltových zmesí vyrobených v dvoch variantoch, a to s bežným asfaltovým spojivom a s pridaním prísady Licomont do asfaltovej zmesi. Pozornosť bola venovaná tuhosti, skúške vyjazďovania kolesom a nízkoteplotným parametrom. In this diplomatic work, the issue of low-temperature asphalts and binders for asphalt mixtures is solved. Diploma work is divided into two parts, theoretical and practical. In the theoretical part of diploma work, the purpose was to process a overview of technologies that allow the reduction of working temperature in the production and laying of asphalt mixtures. The purpose of the practical part was to comparison the functional parameters of two types of asphalt mixtures made in two variants, with the common asphalt binder and adding licomont into asphalt. Attention was given to stiffness, wheel drive tests and low temperature parameters. Keywords: asphalt binding; asphalt mixture; asphalt concrete; organic additives; chemical additives; functional tests; stiff module; low-temperature characteristics; stiffness module; low-temperature charakteristics Available in a digital repository NRGL
Navrhování nízkoteplotních asfaltových směsí

V tejto diplomovej práci je riešená problematika nízkoteplotných asfaltov a spojív do asfaltových zmesí. Diplomová práca je rozdelená do dvoch častí, teoretickú a praktickú. V teoretickej časti ...

Líšková, Jana; Zajíček, Jan; Varaus, Michal
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Polyfunkční objekt
Lauko, Marek; Utíkal, Aleš; Utíkalová, Ivana
2020 - Slovak
Cieľom diplomovej práce je vypracovanie dokumentácie pre prevedenie stavby. Objekt je čiastočne podpivničený a z hľadiska stavebnej fyziky je navrhnutý ako budova s takmer nulovou spotrebou energie. Pre účely práce je zvolený polyfunkčný objekt, ktorý pozostáva z veterinárnej ordinácie a chovateľských potrieb. Stavebný pozemok sa nachádza v katastrálnom území Brno-Královo Pole v zastaviteľnom území určenom pre zmiešané oblasti obchodu a služieb na relatívne rovinatej parcele č. 4800/28 na ulici Edisonova. Nová budova sa nachádza na juhovýchodnej strane pozemku, na ktorú nadväzuje parkovisko zo severozápadnej strany. Účel, vzhľad a objem budovy nijak nezasahujú do charakteru územia. Veterinárna ordinácia je čiastočne podpivničená s dvoma poschodiami. V suteréne je technické zázemie pre celú polyfunkčnú budovu. Na prízemí je čakáreň s recepciou a dve vyšetrovacie miestnosti, kancelária a šatňa pre zamestnancov. Na poschodí sú špecializované pracoviská, röntgenové, ultrasonografické, otoskopické, laboratórium a operačná sála spolu s hospitalizáciou pre zvieratá. Obchod s chovateľskými potrebami je navrhnutý ako jednopodlažný, pozostáva z predajného priestorou so skladom a zázemím pre zamestnancov. Juhovýchodná fasáda je pokrytá obkladom z ťahokovu. Konštrukčný systém budovy je stenový, vyskladný z keramických tehál pre tenkovrstvovú maltu. Stropné konštrukcie sú navrhnuté z veľkoplošných filigránových panelov. Strecha je riešená ako vegetčná. The aim of the diploma thesis is to prepare documentation for construction. The building is partially basement and in terms of building physics is designed as a building with almost zero energy consumption. For the purpose of the work is chosen multifunctional object, which consists of veterinary clinic and shop with pet supplies. The building land is located in the cadastral area of Brno-Královo Pole in a built-up area designated for mixed areas of trade and services on a relatively flat plot no. 4800/28 on Edisonova Street. The new building is located on the southeast side of the property, which is followed by parking from the northwest side. The purpose, appearance and volume of the building do not interfere in any way with the character of the territory. Veterinary clinic is partially basement with two floors. In the basement is a technical background for the whole multifunctional building. On the first floor is a waiting room with a reception and two examination rooms, an office and a changing room for employees. On the floor are specialized workplaces, X-ray, ultrasonographic, otoscopic, laboratory and operating room together with hospitalization for animals. The shop with pet supplies is designed as a single storey, consisting of a sale area with a warehouse and facilities for employees. The southeast facade is covered with expanded metal. The construction system of the building is wall-mounted, made of ceramic bricks for thin-layer mortar. Ceiling constructions are designed from large-area filigree panels. The roof is vegetational. Keywords: almost zero energy building; pet supplies; filigree panel; multifunctional building; climbing plants; expanded metal; vegetation roof; veterinary clinic Available in a digital repository NRGL
Polyfunkční objekt

Cieľom diplomovej práce je vypracovanie dokumentácie pre prevedenie stavby. Objekt je čiastočne podpivničený a z hľadiska stavebnej fyziky je navrhnutý ako budova s takmer nulovou spotrebou energie. ...

Lauko, Marek; Utíkal, Aleš; Utíkalová, Ivana
Vysoké učení technické v Brně, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases