Number of found documents: 61215
Published from to

Elektronová mikroskopie a spektroskopie v plazmonice
Horák, Michal; Krenn, Joachim; Shegai, Timur; Šikola, Tomáš
2020 - English
Tato práce se zabývá mikroskopickými technikami využívajícími elektronový a iontový svazek pro přípravu a charakterizaci plazmonických nanostruktur. Analytická elektronová mikroskopie je představena se zaměřením na aplikace v oblasti plazmoniky. Důraz je kladen na spektroskopii energiových ztrát elektronů (EELS) a katodoluminiscenci. Dále je diskutována výroba plazmonických vzorků pro transmisní elektronovou mikroskopii, přičemž je kladen důraz na litografii iontovým svazkem a na přípravu vzorků za použití chemicky syntetizovaných částic ve vodném roztoku. Hlavní výzkumné výsledky práce jsou rozděleny do čtyř částí. První část se věnuje komparativní studii plazmonických antén vyrobených elektronovou a iontovou litografií. Přestože obě techniky jsou vhodné pro výrobu plazmonických antén, elektronová litografie by měla být upřednostňována před iontovou litografií díky lepší kvalitě výsledných antén a jejich silnější plazmonické odezvě. Antény vyrobené iontovou litografií mají neostré okraje, vykazují výrazné kolísání tloušťky a jsou také silně kontaminovány nejen organickými kontaminanty, ale také rezidui po iontové litografii včetně implantovaných iontů z iontového svazku a atomů titanové adhezivní vrstvy. Ve druhé části je zkoumán Babinetův princip komplementarity pro plazmonické nanostruktury na sérii zlatých diskových antén a komplementárních apertur ve zlaté vrstvě s různými průměry. Komplementarita je potvrzena pro základní plazmonické vlastnosti jako rezonanční energie, ale rozdíly způsobené omezenou platností Babinetova principu jsou patrné například pro prostorové rozložení blízkého pole plazmonových polaritonů. Třetí část shrnuje studii nanostruktur s funkčními vlastnostmi souvisejícími s lokálním zesílením elektrického a magnetického pole. Obzvlášť silné lokální zesílení pole vykazují plazmonické antény tvaru bowtie a diabolo, a to jak ve formě částic, tak ve formě apertur. Naše studie umožnila identifikovat několik módů lokalizovaných povrchových plazmonů v těchto anténách a charakterizovat jejich vlastnosti včetně energie módu, rozložení elektrické a magnetické složky blízkého pole módu, a kvalitativní rozložení uzlů náboje a proudu souvisejících oscilací elektronového plynu. Dále jsme studovali laditelnost energií módů v blízké infračervené a viditelné spektrální oblasti a zaměřili jsme se na Babinetovskou komplementaritu mezi přímými a invertovanými anténami. Poslední část je zaměřena na stříbrný amalgám, nový a velmi perspektivní plazmonický materiál. Změnou velikosti stříbrných amalgámových nanostruktur může být jejich plazmonová rezonance laděna od oblasti ultrafialového záření přes celou viditelnou až po infračervenou oblast. Jelikož stříbrný amalgám je dobře prozkoumán v oblasti elektrochemie, stříbrné amalgámové nanočástice otevírají možnost kombinovat plazmoniku a elektrochemii dohromady. This thesis deals with electron and ion beam techniques for fabrication and characterization of plasmonic nanostructures. Analytical electron microscopy focusing on applications in the field of plasmonics is discussed. The emphasis is given to electron energy loss spectroscopy (EELS) and cathodoluminescence. Further, fabrication of plasmonic samples for transmission electron microscopy is introduced while the aim is put at focused ion beam lithography and at sample preparation using chemically synthesized particles in water solution. The main research results are divided into four parts. The first part covers a comparative study of plasmonic antennas fabricated by electron beam and focused ion beam lithography. While both techniques are suitable for the fabrication of plasmonic antennas, electron beam lithography shall be prioritized over focused ion beam lithography due to better quality of the resulting antennas and considerably stronger plasmonic response in EELS. Antennas fabricated by focused ion beam lithography have slightly dull edges, exhibit pronounced thickness fluctuation, and they are also strongly contaminated not only by organic contaminants, but also by residues of FIB milling including implanted milling ions and atoms of a titanium adhesion layer. In the second part, Babinet's principle of complementarity for plasmonic nanostructures is investigated on a set of gold disc-shaped antennas and complementary apertures in a gold layer with various diameters. The complementarity is confirmed for fundamental plasmon properties such as resonance energies, but differences rising from the limited validity of Babinet's principle are found, for example, for the spatial distribution of the near-field of plasmon polaritons. The third part summarizes a study of nanostructures with functional properties related to the local enhancement of electric and magnetic field. Bow-tie and diabolo plasmonic antennas, both in the form of particles and in the form of apertures, exhibit particularly strong local field enhancement. Our study identifies several modes of localized surface plasmons in these antennas and characterizes their properties including mode energy, near field electric and magnetic field distribution, and the qualitative distribution of charge nodes and current associated with electron gas oscillations. Next, we have studied mode energy tunability in near infrared and visible spectral regions and focused on Babinet's complementarity between direct and inverted antennas. The last part is focused on silver amalgam, which is a novel and very prospective plasmonic material. By changing the size of silver amalgam nanostructures their plasmon resonance can be tuned from ultraviolet through the whole visible to infrared region. As silver amalgam is well investigated in the field of electrochemistry, silver amalgam nanoparticles opens a possibility to combine plasmonics and electrochemistry together. Keywords: Plasmonic antennas; localized surface plasmons; electron microscopy; EELS; cathodoluminescence; Babinet's principle.; Plazmonické antény; lokalizované povrchové plazmony; elektronová mikroskopie; EELS; katodoluminiscence; Babinetův princip. Available in a digital repository NRGL
Elektronová mikroskopie a spektroskopie v plazmonice

Tato práce se zabývá mikroskopickými technikami využívajícími elektronový a iontový svazek pro přípravu a charakterizaci plazmonických nanostruktur. Analytická elektronová mikroskopie je představena ...

Horák, Michal; Krenn, Joachim; Shegai, Timur; Šikola, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Výpočet sedání výškové budovy s využitím metody konečných prvků
Červenka, Jan; Dobrovolský, Ján; Chalmovský, Juraj
2020 - Czech
Práce se zabývá zpětnou analýzou sedání výškové budovy. To je modelováno pomocí metody konečných prvků v programu Plaxis 3D. V první části práce je provedena kalibrace vstupních parametrů příslušného materiálového modelu – Hardening soil. Ta je vypracována z dat z edometrických zkoušek, které byly provedeny v rámci inženýrsko-geologického průzkumu. Je zde popsán vliv překonsolidace zemin ovlivňující kalibraci a výběr materiálového modelu. Výsledné hodnoty referenčních parametrů tuhosti jsou použity ve vytvořeném matematickém modelu zájmového území. Ten je vytvořen pro polovinu půdorysu výškové budovy, včetně vestibulu. Výšková budova je založena ve stavební jámě. Její základy tvoří kombinace základové desky a pilířů tryskové injektáže. V modelu jsou zahrnuty změny pórových tlaků při odkopu na dno stavební jámy. Fungující model je použit pro parametrickou analýzu. Kde jsou zkoumány jisté případy založení objektu a případný vliv symetrie stavební jámy na sedání. Všechny vypočtené průběhy sedání jsou následně srovnány s daty z geotechnického monitoringu stavby. The focus of this thesis is to deal with reverse engineering of high-rise building settlements. This is modeled via the finite element method performed in the Plaxis 3D program. In the first part of this thesis, a calibration of input parameters of an appropriate material model – Hardening soil – is conducted. This calibration is a result of oedometric test data which were obtained within a geotechnical survey. An influence of soils over consolidation affecting calibration and the material model choice is described. Final values of reference stiffness parameters are used in a mathematical model of the focused area. This model is created for one half of the high-rise building plan, including vestibule. The high-rise building is founded in a foundation pit. The foundations of this building consist of raft foundation and piles of jet grouting. In the model, there are also changes in pore pressure during an excavation of foundation pit included. The functional model is used for parametric analyses, namely examining cases of object´s foundations and the possible influence of foundation pit´s symmetry on the object´s settlement. All the calculated processes in the object´s settlements are then compared to data obtained from geotechnical monitoring of the structure. Keywords: Zpětná analýza stavby; sedání; výšková budova; geotechnický monitoring; Plaxis 3D; Hardening soil model; kalibrace; překonsolidované zeminy; ustálené proudění.; Reverse engineering; settlement; high-rise building; geotechnical monitoring; Plaxis 3D; Hardening soil model; calibration; overconsolidated soils; steady-state groundwater flow. Available in a digital repository NRGL
Výpočet sedání výškové budovy s využitím metody konečných prvků

Práce se zabývá zpětnou analýzou sedání výškové budovy. To je modelováno pomocí metody konečných prvků v programu Plaxis 3D. V první části práce je provedena kalibrace vstupních parametrů příslušného ...

Červenka, Jan; Dobrovolský, Ján; Chalmovský, Juraj
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Silové a deformační chování duktilních mikropilot v soudržných zeminách
Stoklasová, Andrea; Račanský, Václav; Chalmovský, Juraj
2020 - Czech
Práce se zabývá sestavením mobilizačních křivek (přenosových funkcí) na základě dat, získaných ze standardního a podrobného monitoringu zatěžovací zkoušky. Zatěžovací zkouška byla provedena na duktilní mikropilotě délky 9 m. V první části práce jsou vysvětleny metody a principy, které byly použity k sestavení mobilizačních křivek. Dále je popsána technologie provádění duktilních mikropilot a zatěžovací zkoušky. V další části práce je obecně vysvětlen postup, který byl aplikován na vyhodnocovaná data. Pro vyhodnocení byl použit tabulkový procesor Microsoft Excel a programovací jazyk Matlab s nástavbou Kernel Smoothing. V poslední kapitole práce jsou interpretovány získané přenosové funkce spolu s plášťovým třením a posunem mikropiloty. This thesis is focused on creation of mobilization curves, based on data, obtained from standard and detailed monitoring of the load test. The load test was performed on the 9 meters long ductile micropile. The first part of the thesis explains the methods and principles, which was used to construct the mobilization curves. Next there is description of the technologies of ductile micropiles and the load test. In the next part of the thesis is generally explained process, which was applied to the evaluated data. For evaluation was used spreadsheet Microsoft Excel and programming language Matlab, with Kernel Smoothing extension. In the last chapter of the thesis there are interpreted the load transfer function together with skin friction and micropile displacement. Keywords: Mikropiloty; duktilní mikropiloty; ražené mikropiloty; mobilizační křivka; metoda přenosových funkcí; plášťové tření; měření optickými vlákny; monitoring; napětí na patě; jádrové vyhlazování; zatěžovací zkouška; geotechnika.; Micropiles; ductile micropiles; displacement micropiles; mobilization curve; load transfer method; skin friction; fibre optic sensing; monitoring; tip resistence; kernel smoothing; load test; geotechnics. Available in a digital repository NRGL
Silové a deformační chování duktilních mikropilot v soudržných zeminách

Práce se zabývá sestavením mobilizačních křivek (přenosových funkcí) na základě dat, získaných ze standardního a podrobného monitoringu zatěžovací zkoušky. Zatěžovací zkouška byla provedena na ...

Stoklasová, Andrea; Račanský, Václav; Chalmovský, Juraj
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Návrh propojení pardubické spojky a trati Brno hl.n. - Kutná Hora hl.n. v Havlíčkově Brodě
Dohnal, Michal; Preget, Roma; Říha, Tomáš
2020 - Czech
Cílem diplomové práce je návrh nového propojení tzv. pardubické spojky a trati Brno hl. n. - Kutná Hora hl. n. v Havlíčkově Brodě, které umožní bezúvraťovou jízdu Brno - Havlíčkův Brod - Jihlava a zpět. The aim of diploma thesis is design of new connection in Havlickuv Brod. New connection will enable passage without setting-back between Brno and Jihlava in Havlickuv Brod. Keywords: železniční trať; nové propojení; geometrické parametry koleje; železniční svršek; výhybky; railway; new connection; track geometric parameters; railway superstructure; turnouts Available in a digital repository NRGL
Návrh propojení pardubické spojky a trati Brno hl.n. - Kutná Hora hl.n. v Havlíčkově Brodě

Cílem diplomové práce je návrh nového propojení tzv. pardubické spojky a trati Brno hl. n. - Kutná Hora hl. n. v Havlíčkově Brodě, které umožní bezúvraťovou jízdu Brno - Havlíčkův Brod - Jihlava a ...

Dohnal, Michal; Preget, Roma; Říha, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Adhezní spolupůsobení lepidla s konstrukčním dřevem
Janová, Petra; Rovnaník, Pavel; Vaněrek, Jan
2020 - Slovak
Táto práca sa zaoberá problémom prenikania lepidiel do bunečnej steny dreviny. Zameriava sa hlavne na lepidlá, ktoré sa v súčasnosti používajú pre konštrukčné účely. Obsahuje taktiež metodiku pre výber lepidiel a dreva použiteľných pre lepené spoje a sú v nej zhrnuté metódy využívané pre detekciu daných lepidiel v bunečnej stene dreva. Experimentálne overuje vhodný výber kombinácie farbiva s rozpúšťadlom v použitom lepidle. This labor is based on penetration of adhesives into a wood cell walls. It focuses mainly on adhesives that are currently used for construction purposes. It also contains a methodics of selecting adhesives and wood, which will be used for glued joints and summarizes the methods used for detect these adhesives in the wood cell wall. It experimentally verifies the appropriate selection of the dye-solvent combination used in the adhesive. Keywords: Wood; adhesives; structural adhesives; molecular weight; viscosity; cell wall; fluorescence analysis Available in a digital repository NRGL
Adhezní spolupůsobení lepidla s konstrukčním dřevem

Táto práca sa zaoberá problémom prenikania lepidiel do bunečnej steny dreviny. Zameriava sa hlavne na lepidlá, ktoré sa v súčasnosti používajú pre konštrukčné účely. Obsahuje taktiež metodiku pre ...

Janová, Petra; Rovnaník, Pavel; Vaněrek, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Progresivní bednící systém s protikorozní ochrannou funkcí
Marek, Martin; Taranza,, Luboš; Drochytka, Rostislav
2020 - Czech
Koroze ocelové výztuže v železobetonu je v dnešní době velký problém. Koroze výztuže má velký vliv na životnost železobetonových konstrukcí. Předmětem této práce je ověření inhibičních vlastností a účinnosti inhibitorů koroze pomocí fyzikálních a elektrochemických metod. Cílem práce je návrh bednících dílců s protikorozní ochranou. Bednící dílce jsou na různé materiálové bázi. Protikorozní ochrana je zajištěna použitím migrujících inhibitorů koroze. Corrosion of reinforcement in reinforced concrete is a huge problem. Corrosion of reinforcement has a great effect on the service life of reinforced concrete structures. The subject of this work is to verify the inhibitors properties and their efficiency using physical and electrochemical methods. The aim of this work is the design of formwork panels with corrosion protection. The formwork panels are on different material basis. Corrosion protection is ensured by the use of migration corrosion inhibitors. Keywords: Koroze výztuže; detekce koroze; protikorozní ochrana; inhibitor koroze; bednící dílce.; Reinforcement corrosion; corrosion detection; corrosion protection; corrosion inhibitor; formwork panels. Available in a digital repository NRGL
Progresivní bednící systém s protikorozní ochrannou funkcí

Koroze ocelové výztuže v železobetonu je v dnešní době velký problém. Koroze výztuže má velký vliv na životnost železobetonových konstrukcí. Předmětem této práce je ověření inhibičních vlastností a ...

Marek, Martin; Taranza,, Luboš; Drochytka, Rostislav
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Mechanická aktivace betonových recyklátů jako aktivní příměsi
Opat, Lubomír; Hela,, Vlastimil; Hela, Rudolf
2020 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá problematikou použití drobných frakcí betonového recyklátu. V práci jsou popsány teorie k mletí a principy mechanické aktivace při vysokoenergickém mletí. Dále jsou okomentovány články, ve kterých autoři s úspěchem zaktivovali betonové recykláty. V experimentální části diplomové práce bylo navrženo a testováno 11 receptur malt s jemně mletým betonovým recyklátem a 3 receptury betonů. Je provedeno zhodnocení přínosu použití jemně mletého recyklátu jako možná náhrada části cementu. This diploma thesis deals with the issue of using fine powder of concrete recyclate. In this thesis, the theoretical expectations of milling are summarized as well as high energy milling. Afterwards professional articles, in which fine powder of concrete recyclate is successfully activated, are described and commented on. In the experimental part, there are 11 recipes of cement mortar and 3 recipes of concrete mixed. The benefit of using fine powder of concrete recyclate as a possible substitute for part of the cement is evaluated. Keywords: Stavební a demoliční odpad; odpadní beton; betonový recyklát; recyklace; mikromletý beton; index účinnosti; beton; náhrada pojiva; cirkulární ekonomika.; Construction and demolition waste; waste concrete; recycling; micronized concrete; efficiency index; concrete; binder replacement. recyclate; concrete recyclate; circular economy. Available in a digital repository NRGL
Mechanická aktivace betonových recyklátů jako aktivní příměsi

Tato diplomová práce se zabývá problematikou použití drobných frakcí betonového recyklátu. V práci jsou popsány teorie k mletí a principy mechanické aktivace při vysokoenergickém mletí. Dále jsou ...

Opat, Lubomír; Hela,, Vlastimil; Hela, Rudolf
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Vliv způsobu prozvučování na výsledky měření žáruvzdorných tvarovek ultrazvukovou impulsovou metodou
Pospíšil, Dušan; Dufka, Amos; Brožovský, Jiří
2020 - Czech
Ultrazvuková impulsová metoda je nedestruktivní metoda, která je ve stavebnictví používána pro hodnocení jednotlivých parametrů u stavebních konstrukcí. Cílem diplomové práce bylo vytvoření předpokladů pro zjišťování rychlosti šíření ultrazvukového impulsu na žárovzdorných dinasových tvarovkách a tvarovkách z křemenného skla. Byly sledovány vybrané faktory, které ovlivňují rychlost šíření ultrazvukového impulsu ve zkoušených vzorcích, konkrétně byl sledován vliv směru prozvučování, vliv vlastního kmitočtu sond a vliv materiálu akustické vazby na výsledky měření ultrazvukovou impulsovou metodou. Ultrasonic pulse method is a non-destructive method, which is used in the construction industry to evaluate individual parameters of building structures. The aim of the thesis was to create the prerequisites for determining the rate of ultrasonic pulse propagation on refractory silica fittings and quartz glass fittings. Selected factors influencing the speed of ultrasonic pulse propagation in the tested samples were studied, namely the influence of the sounding direction, the influence of the natural frequency of the probes and the influence of the acoustic coupling material on the ultrasonic pulse method. Keywords: Nedestruktivní zkoušení; ultrazvuková impulsová metoda; dinasové tvarovky; tvarovky na bázi křemenného skla.; Non-destructive testing; ultrasonic pulse method; silica fittings; quartz glass fittings. Available in a digital repository NRGL
Vliv způsobu prozvučování na výsledky měření žáruvzdorných tvarovek ultrazvukovou impulsovou metodou

Ultrazvuková impulsová metoda je nedestruktivní metoda, která je ve stavebnictví používána pro hodnocení jednotlivých parametrů u stavebních konstrukcí. Cílem diplomové práce bylo vytvoření ...

Pospíšil, Dušan; Dufka, Amos; Brožovský, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Vývoj betonů odolných vůči abrazi a metod testování
Procházka, David; Bodnárová, Lenka; Hela, Rudolf
2020 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá odolností betonu proti působení abraze. Konstrukce dopravních a vodohospodářských staveb jsou nejvíce namáhány působení obrusu pomocí pojezdu dopravních prostředků a proudící vody. Vlivem obrusu se snižuje trvanlivost daných konstrukcí. V práci jsou zkoumány předpoklady pro dosažení nejlepší možné odolnosti proti obrusu. Dále pak testovací metody, které jsou aktuálně po celém světě používány. Experimentální část se zabývá vlivem jednotlivých druhů kameniva amfibolit (Želešice), živcový štěrkopísek (Žabčice) a čedič (Bílčice) na odolnost proti obrusu. Dále pak závislostmi mezi pevností betonu a tvrdostí povrchu na odolnost proti abrazi. Testování odolností proti obrusu bylo stanovováno obrusností betonu, odolností obrusu metodou podle Böhma a působením vodního paprsku. This diploma thesis deals with concrete abrasion resistance against abrasion. The constructions of transport and water management structures are most stressed by the action of abrasion by means of travel of vehicles and flowing water. Abrasion reduces the durability of the structures. The prerequisites for achieving the best possible abrasion resistance are examined. Furthermore, test methods that are currently used worldwide. The experimental part deals with the influence of individual types of aggregates amphibolite (Želešice), fecal gravel sand (Žabčice) and basalt (Bílčice) on abrasion resistance. Furthermore, the dependence between the strength of the concrete and the hardness of the surface for abrasion resistance. Abrasion resistance testing was determined by concrete abrasion, abrasion resistance by the Böhm method and by water jet. Keywords: Beton; abraze; obrusnost betonu; trvanlivost; testovací metody; Concrete; abrasion; abrasion of concrete; durability; test methods Available in a digital repository NRGL
Vývoj betonů odolných vůči abrazi a metod testování

Tato diplomová práce se zabývá odolností betonu proti působení abraze. Konstrukce dopravních a vodohospodářských staveb jsou nejvíce namáhány působení obrusu pomocí pojezdu dopravních prostředků a ...

Procházka, David; Bodnárová, Lenka; Hela, Rudolf
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Zjišťování trvanlivosti deskových modulárních prvků v různých prostředích
Škvařil, Michael; Žák, Antonín; Vaněrek, Jan
2020 - Czech
V rámci teoretické části diplomové práce je proveden výpis hlavních typů zrychlených zkoušek určených pro odolnost kovových a polymerních povrchových úprav. V experimentální části je provedeno hodnocení míry biologické odolnosti deskových materiálů na bázi dřeva. Dále je posouzena odolnost povlakových systémů pomocí zrychlených testů. Odolnost plášťů modulárních staveb je v diplomové práci primárně zaměřena na degradaci nátěrů aplikovaných primárně na kovových podkladech a dřevěných podkladech. U zkoušených nátěrových systémů je analyzován vliv podkladu a chemická báze na finální odolnost proti povětrnostním vlivům. Within the theoretical part of the diploma thesis, a list of the main types of accelerated tests designed for the resistance of metal and polymer surface finishes. In the experimental part of diploma thesis, the rate of biological resistance of wood-based board materials is evaluated. Furthermore, the resistance of coating systems is assessed by means of accelerated tests. Resistance of modular building shells is primarily focused on degradation of coatings applied primarily on metal materials and wood materials. The tested coating systems analyze the influence of the materials and chemical base on the final weather resistance. Keywords: Nátěrový systém; trvanlivost; UV záření; korozní testy; degradace; změna barevnosti; Coating system; durability; UV radiation; corrosion tests; degradation; color change Available in a digital repository NRGL
Zjišťování trvanlivosti deskových modulárních prvků v různých prostředích

V rámci teoretické části diplomové práce je proveden výpis hlavních typů zrychlených zkoušek určených pro odolnost kovových a polymerních povrchových úprav. V experimentální části je provedeno ...

Škvařil, Michael; Žák, Antonín; Vaněrek, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases