Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 328184
Published from to

Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem
Krueger, Stephanie
2019 - English
Keywords: meziknihovní výpůjčka; služby dodávání dokumentů; interlibrary loan; document delivery services; poplatky; knihovny; elektronické dodávání dokumentů; webové služby Available in the NTK library.
Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem

Krueger, Stephanie
Národní technická knihovna, 2019

Aplikace umělých neuronových sítí v oftalmologii
Tučková Jana; Martin Šramka; Psutka Josef
2019 -
Cílem této disertační práce je zhodnotit potenciál algoritmů strojového učení pro zpřesnění výpočtů optické mohutnosti nitrooční čočky v klinickém provozu. Aktuální metody výpočtu optické mohutnosti nitrooční čočky nabízejí omezenou přesnost a zejména u očí s neobvyklými biometrickými parametry může přesnost ještě klesnout. V případě nesprávně vypočtené nitrooční čočky při kataraktovém nebo refrakčním chirurgickém zákroku existuje riziko nutnosti opětovné operace nebo další refrakční korekce. To může potenciálně vyvolat komplikace a nepohodlí pro pacienta. Pomocí procesu vytěžování dat (data mining) z database informačního systému Oční kliniky Gemini byl získán soubor dat obsahující informace o 2194 očích. Tento soubor dat byl optimalizován a rozdělen do “Selection setu” (používaného při návrhu modelů a tréninku) a “Verification setu” (použitého při hodnocení). Byla vyhodnocena sada středních chyb předpovědi a distribuce předpovězené refrakční chyby u všech modelů a pro skutečné klinické výsledky. V porovnání s metodou, která se v současné době používá v klinickém prostředí, většina modelů strojového učení dosáhla výrazně lepších výsledků ve výpočtech nitrooční čočky, a proto existuje silný potenciál ke zlepšení klinických refrakčních výsledků katarakty. Toto tvrzení je podpořeno prospektivními výsledky dosaženými pomocí modelu CS2_radbas, který byl vybrán pro prospektivní testování. Ve srovnání s klinickými výsledky a přesností kalkulací prezentovanou v nejmodernější literatuře došlo k rapidnímu zlepšení ve všech sledovaných kategoriích chyb.The aim of this Ph.D. thesis is to evaluate the potential of machine learning algorithms as an intraocular lens power calculation improvement for clinical workflow. Current intraocular lens power calculation methods offer limited accuracy, and in eyes with an unusual ocular dimension, the accuracy may decrease. In the case where the power of the intraocular lens used in cataract or refractive lens exchange surgery is improperly calculated, there is a risk of re-operation or further refractive correction. This may potentially induce complications and discomfort to the patient. A dataset containing information about 2194 eyes was obtained using a data mining process from the Electronic Health Record system database of the Gemini Eye Clinic. The dataset was optimized and split into a Selection set (used in the design of models and training), and a Verification set (used in the evaluation). A set of prediction errors and a distribution of predicted refractive errors were evaluated for all models and clinical results. In retrospective comparison to the method currently used in a clinical setting, most of the machine learning models have achieved significantly better results in intraocular lens calculations, and therefore, there is a strong potential for improved clinical cataract refractive outcomes. This statement is supported by the prospective results achieved using the CS2_radbas model which was selected for prospective evaluation. Rapid improvement occurred in all monitored error categories when compared to the clinical results and to the accuracy presented in the state-of-the-art literature. Keywords: strojové učení; umělé neuronové sítě; kalkulace; šedý zákal; optická mohutnost nitrooční čočky; refrakce; machine learning; artificial neural networks; calculation; cataract; intraocular lens power; refraction Available in digital repository of ČVUT.
Aplikace umělých neuronových sítí v oftalmologii

Cílem této disertační práce je zhodnotit potenciál algoritmů strojového učení pro zpřesnění výpočtů optické mohutnosti nitrooční čočky v klinickém provozu. Aktuální metody výpočtu optické mohutnosti ...

Tučková Jana; Martin Šramka; Psutka Josef
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Stochastic Micro-modelling of Historic Masonry
Kabele Petr; John Adamek; Biggs David
2019 -
Historické konstrukce jsou pro společnost významným kulturním aspektem, neboť spojují současnost s minulostí. Pro zachování historických konstrukcí je nutné porozumět jejich mechanickému chování, což následně umožní posoudit úroveň jejich bezpečnosti a určit, zda je nutné jejich zesilování. Provádění nelineární analýzy těchto konstrukcí je obvykle složité vzhledem k jejich velmi nepravidelným geometrickým tvarům, přirozené variabilitě materiálů i nedostatku experimentálních dat. Toto konstatování zejména platí pro zděné kostely, jakým je například Kostel sv. Anny, který byl postaven v 18. století v České Republice a patří do tzv. skupiny broumovských kostelů. Rešeršní část této diplomové práce je zaměřena na moderní metody analýzy únosnosti zděných konstrukcí a na možnosti stochastické analýzy s využitím náhodných polí. Předložená práce detailně popisuje specifickou metodiku pro určení tlakové pevnosti zdiva a prezentuje její využití, výsledky a diskusi na příkladu Kostela sv. Anny. V práci je použit přístup založený na víceúrovňovém 2D modelování pomocí metody konečných prvků. Na mezoskopické úrovni byly na základě statistické analýzy zdiva malé kameny zahrnuty společně s maltou do fáze zhomogenizované matrice, zatímco velké kameny byly uvažovány jako diskrétní nehomogenity. Materiálové charakteristiky zmíněné matrice pak byly určeny pomocí modelů na mikroúrovni, ve kterých byly jako jednotlivé fáze uvažovány pouze malta (matrice) a malé kameny (nehomogenity). Mikromodely byly vytvořeny na základě pozorovacích oken, která byla umístěna do náhodně generované statisticky ekvivalentní morfologie mikrostruktury. Simulací zkoušek v jednoosém tlaku a tahu byla získána statistická rozdělení tlakové a tahové pevnosti, tuhosti a lomové energie. Na mezoúrovni pak byly celková tuhost a tlaková pevnost určeny simulacemi testů v jednoosém tlaku na modelech sestávajících z velkých kamenů zasazených do zhomogenizované matrice. Při prvním způsobu výpočtu byly vlastnosti matrice uvažovány jako konstantní v celém jejím objemu, přičemž byly použity střední hodnoty parametrů vypočtených z mikroúrovňových modelů. Při druhém způsobu pak byla použita pro parametry náhodná pole, čímž byla zohledněna přirozená variabilita a nehomogenita matrice. Popsaná víceúrovňová studie byla navíc provedena pro dvě různé prahové hodnoty velikosti definující "malé" kameny, aby byl určen vliv této hodnoty. Na základě výpočtů provedených na mezoúrovňových modelech s matricí s konstantními vlastnostmi byla určena průměrná tlaková pevnost zdiva v rozsahu 0,95-0,9 MPa, přičemž nižší hodnota odpovídá modelům, kde matrice měla větší objemové zastoupení. Byl pozorován obecný trend, že tlaková pevnost klesala od hodnoty pro samotnou maltu, přes hodnoty získané z mikroúrovňových modelů, až k hodnotám z mezoúrovňových modelů. Tento jev je přisuzován vysokým koncentracím napětí ve fázi malty/matrice, které byly vyvolány nepravidelnou topologií kamenů. Modely, kde byla variabilita matrice zohledněna pomocí náhodných polí, vykazovaly podobné mechanismy porušení jako modely s konstantní matricí a jejich pevnosti byly o 5-6 % nižší. S ohledem na takto malý vliv na pevnost i režim porušení je vliv prostorové variability vlastností matrice považován za nevýznamný. Na závěr byly výsledky studie ověřeny pomocí kvalitativních metod. Tyto výsledky mohou být použity pro modelování pomocí ekvivalentního kontinua a další analýzu kostela sv. Anny.Historic structures are an important cultural aspect of societies as they tie the present day to the past. To preserve these historic structures, understanding of the structural behavior is necessary to help determine the safety level and verify if strengthening is required. In most cases, the non-linear structural analysis of these structures is difficult to perform due to the highly irregular geometric features, the inherent variability within the materials, as well as the limited amount of experimental data available. This is especially true in the case of masonry churches such as St. Ann's Church, which was constructed in the 18th century in the Czech Republic and belongs to the so-called Broumov group of churches. The state-of-art review encompassed within the work focuses on current methodologies for analyzing the strength of masonry structures and the viability of stochastic analysis along with the utilization of random fields. The present work details a specific methodology, subsequent application, and a presentation and discussion of the results for the overall compressive strength of the masonry walls of St. Ann's Church. A multi-scale 2D finite element modelling approach was adopted. Based on the statistical analysis of the walls, in a mesoscale-level representation of masonry, small stones were grouped in with the mortar and treated as a matrix component with homogenized properties, while large stones were treated as discrete inhomogeneities. To characterize this matrix component, microscale-level models were used, in which only the small stones and mortar were represented as inhomogeneity and matrix phases, respectively. These models were built using test-windows placed in randomly generated, statistically equivalent microstructure morphologies. By simulating uniaxial compression and tension tests, statistical distributions for compressive and tensile strength, stiffness, and fracture energy were determined. On the mesoscale-level, overall stiffness and compressive strength were determined by simulating uniaxial compression tests on models considering only the large stones embedded in the homogenized matrix. An initial calculation was run with uniform properties for the matrix using mean values obtained from the micro-scale models. Secondly, random fields were utilized to describe the matrix properties to account for the inherent variability and inhomogeneity of the matrix. Furthermore, the multi-scale study was performed for two different threshold sizes defining the "small" stones to compare differences. Based on the analyses completed for the meso-scale models with uniform matrix, the average compressive strength was calculated to be 0.95-0.9 MPa, with the lower bound values coming from models with decreased projected stone area. Overall, the compressive strength decreased from the mortar to micro-scale to mesoscale-levels due to high stress concentrations in the mortar/matrix material caused by the irregular topology of the stones. The models where matrix variability was represented with random fields exhibited similar failure mechanisms but with strengths 5-6% lower than the models with a uniform matrix. Considering such low changes in strength with little to no influence on the development of the failure mechanisms, the effect of the spatial variability of the matrix properties was considered insignificant. Lastly, qualitative methods were utilized to validate the results to be used in equivalent continuum-based modelling and further analysis of St. Ann's Church. Keywords: historické konstrukce; analýza konstrukcí; nelineární analýza metodou konečných prvků; zděné stěny; mikromodelování; prostorová variabilita materiálových parametrů; náhodná pole; historical structures; structural analysis; nonlinear finite element analysis; masonry walls; micro-modelling; spatial variability of material parameters; random fields Available in digital repository of ČVUT.
Stochastic Micro-modelling of Historic Masonry

Historické konstrukce jsou pro společnost významným kulturním aspektem, neboť spojují současnost s minulostí. Pro zachování historických konstrukcí je nutné porozumět jejich mechanickému chování, což ...

Kabele Petr; John Adamek; Biggs David
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Numerical Analysis of Climatic Conditions Influence on the Current State of the St. Ann Church
Krejčí Tomáš; Brenda Natalie Podio; Kočí Jan
2019 -
Broumovská skupina kostelů patří mezi symboly bohatého historického a kulturního dědictví České republiky. Jedná se o unikátní soubor devíti barokních kostelů postavených v poměrně krátké době počátkem 18. století. Jedním z těchto architektonických skvostů je kostel sv. Anny ve Vižňově od Killiana Ignáce Dientzenhofera. Díky svému umístění a kvůli nedostatku údržby po mnoha desetiletí se kostel nachází v poškozeném stavu. Cílem této práce je analýza dopadu klimatických podmínek zejména teplotních změn na současný stav kostela. Základem analýzy je trojrozměrná numerická simulace přenosu tepla po dobu jednoho roku vycházející z klimatických dat a měření in situ, ve kterých jsou zahrnuty účinky větru a slunečního záření. Získaná teplotní pole jsou použita jako zatížení do následné mechanické analýzy stavu napjatosti a poškození konstrukce. Ve statickém konečně prvkovém modelu je nejdříve uvažováno lineární elastické působení materiálu pro získání základní představy o odezvě konstrukce na teplotní zatížení. Následně je analýza rozšířena o model nelineárního chování materiálu za účelem predikce možného poškození vlivem klimatických podmínek. Výsledky počítačové simulace, které jsou konfrontovány se současným stavem, ukazují na periodické teplotní namáhání konstrukce s horšími účinky v zimním období. Mezi nejzranitelnější části stavby patří stěny kolem schodiště spojující zvonici s hlavní lodí a západním koncem hlavní lodi a sakristie. Výsledky výpočtů jsou dále analyzovány s přihlédnutím k výsledkům předchozích studií provedených na tomto kostelu. Tuto termomechanickou analýzu lze využít jako podporu pro další plánované sanace a rekonstrukce.The Broumov Group of Churches, Baroque style monuments rich in history and architectural progression, is a symbol of Czech Republic's cultural heritage. The churches, built in a short amount of time, have several defining features making them unique for their architecture and cultural heritage. The St. Ann Church, built by Killian Ignaz Dientzenhofer in the early 18th century, belongs to the Broumov Group of Churches located in the small village of Viznov. Unfortunately, the church is found in its current damaged state in part due to its remote location and lack of maintenance over the decades. The aim of this thesis is to simulate the behaviour of the St. Ann Church caused by climatic loading mainly due to temperature changes during the year, and their effect on the stress state and a possible damage evolution of the church. A detailed condition assessment is completed to understand the structure and current damaged state. A one-way coupled heat transfer analysis to simulate the distribution of temperatures for a one-year cycle using in-situ measurements and climatic data is performed. Insolation, wind effects and changes in air temperature around the structure are included in the heat transfer analysis. The computed temperature fields are used as loading for the static analysis of the St. Ann Church. The 3D thermo-mechanical analysis focuses on masonry church walls. Subsequently, a mechanical analysis is followed as a prognosis of a current stress state and possible crack nucleation. The static model is completed using linear elastic then nonlinear material properties. The stresses, deformations and structure behaviour obtained by means of the 3D finite element model are compared with damages observed on site. Results show that the structure is periodically under temperature strain, with more adverse conditions affecting the structure under winter climatic loading. The most vulnerable parts of the structure include the thinly walled staircase connecting the bell tower to the main nave, the west end of the main nave near openings and the sacristy foundations and openings. The results from the numerical model are compared to observations made on the current state of the structure. Results of the computation are analyzed in cooperation with the results of previous analyses of the structure. The thermo-mechanical analysis is used as support for further structure reconstruction and rehabilitation. Keywords: zdivo; nelineární analýza; klimatické podmínky; přenos tepla; numerická analýza; MKP; termomechanická analýza; rekonstrukce; prognóza vývoje trhlin; masonry church; nonlinear analysis; climatic conditions; heat transfer; numerical analysis; FEM; thermo-mechanical analysis; rehabilitation; a prognosis of crack evolution Available in digital repository of ČVUT.
Numerical Analysis of Climatic Conditions Influence on the Current State of the St. Ann Church

Broumovská skupina kostelů patří mezi symboly bohatého historického a kulturního dědictví České republiky. Jedná se o unikátní soubor devíti barokních kostelů postavených v poměrně krátké době ...

Krejčí Tomáš; Brenda Natalie Podio; Kočí Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Reliability Analysis of St. Barbara´s Church in Otovice
Kuklík Pavel; Chandrashekhar Mahato; Zigler Radek
2019 -
Velkolepé historické stavby představují jednu s nejvýznamnější součástí kulturního dědictví České republiky. Symbolizují historický vývoj a poskytují cenné informace o chování, kulturním cítění a ekonomickém stavu společnosti, od nejstarších dob až po současnost. Broumovské kostely, které zachycují jedinečnou barokní architekturu, jsou známé nejen svou tvarovou rozmanitostí a velikostí, ale také náboženskými, tvůrčími, uměleckými a historickými hodnotami, které se vytvářely v průběhu let. Kostel sv. Barbory postavený v roce 1726 v obci Otovice v Broumově, který zobrazuje tyto architektonické prvky, jsem si zvolil a analyzoval ve svém projektu. Hlavním cílem této práce je ověřit únosnost a stabilitu stavby s využitím spolehlivostní, stochastické, analýzy. V současné době je většina staveb posuzována pomocí zjednodušených deterministických přístupů, které jsou založeny na metodách dílčích součinitelů. Tento přístup je v současné době standardní při návrhu nových konstrukcí. Ačkoliv je tento deterministický přístup využíván, pragmatičtější informace o skutečném stavu stavby dosáhneme pomocí metod pravděpodobnostních. Diplomová práce rozpracovává rozmanité metody založené na pravděpodobnostním přístupu, které byly využity ke zhodnocení bezpečnosti konstrukce. Aby bylo možné provést analýzu spolehlivosti, byla detailně prostudována geometrie kostela sv. Barbory, a následně popsán současný stavebně technický stav. S využitím těchto poznatků byl v softwaru GiD-Atena vytvořen a metodou konečných prvků validován deterministický model. Takto získané informace, zobrazující stavu poškození, se staly základem pro výběr kritérií, pro hodnocení porušení konstrukce. Na základě studia základových podmínek v dané lokalitě a byla počítána pravděpodobnost poruch zejména s přihlédnutím k účinkům nerovnoměrného sedání. Diplomová práce se též zaměřuje na nejistoty materiálových parametrů a jejich vliv na stabilitu a spolehlivost konstrukce. Studie spolehlivosti byla provedena pomocí softwarových produktů SARA-FReET. Pro získání indexu spolehlivosti bylo také provedeno srovnání s existujícími kódy a standardy. Následně byly zmíněny postupy, jak lépe zhodnotit stav kostela s využitím pravděpodobnostních metod.The monuments of Czech Republic constitute the most important part of the Czech cultural heritage. It symbolizes the significant historical development and provides valuable information about the behavior, cultural beliefs and economic condition of the society, from the most ancient time to the present day. The churches of Broumov, that portrays a unique Baroque architecture, is well-known not only for its distinct shapes and sizes, but also because of the religious, creative, artistic and historic values that it has carried over the years. The St. Barbara's Church built in the year 1726 and located in the Otovice village of Broumov depicts similar architectural features and has been taken up as a case study for this project. The main objective of this dissertation is to determine the stability of the structure through reliability analysis. Currently, most of the existing structures are verified using simplified deterministic approaches that are based on partial factor methods, usually applied in the design of new structures. Although the deterministic approach is widely accepted, yet more pragmatic information about the actual performance of the existing structure can be achieved through probabilistic method. The report elaborates upon the various methods implemented to evaluate the safety of the structure based on probabilistic approach. In order to perform reliability analysis, the geometry of St. Barbara's church was studied in detail, followed by a thorough damage assessment of the present condition. Based on the geometry, a deterministic finite element model was built and validated in GiD-Atena software. Further, the data obtained from damage assessment, formed the basis for the selection of failure criteria for the structure. The condition of soil at site was studied and the probability of failure was calculated by taking into account the effects of differential settlements. The dissertation also focuses on the uncertainties of material parameters and their influence on the structural stability and reliability. The reliability study has been performed using software packages SARA-FReET. Also, a comparison has been established to the existing codes and standards for the obtained reliability index. Subsequently, ways to better assess the current state of the church using probabilistic methods has been expressed. Keywords: Kulturní dědictví; Index spolehlivosti; Pravděpodobnostní přístup; Strukturální spolehlivost; Nejistota; Cultural heritage; Reliability index; Probabilistic approach; Structural reliability; Uncertainty Available in digital repository of ČVUT.
Reliability Analysis of St. Barbara´s Church in Otovice

Velkolepé historické stavby představují jednu s nejvýznamnější součástí kulturního dědictví České republiky. Symbolizují historický vývoj a poskytují cenné informace o chování, kulturním cítění a ...

Kuklík Pavel; Chandrashekhar Mahato; Zigler Radek
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Conservation of 20th Century Concrete Buildings - The Case of the Strahov Stadium in Prague
Paulos Nunes Cristiana Lara; Bruno Favoretto Silva; Frankeová Dita
2019 -
Beton je jedním z nejdůležitějších stavebních materiálů 20. století, ale, jako každý materiál, trpí konstrukčním i morálním opotřebením. Tato práce si klade za cíl porozumět materiálům, stavebním technikám a procesům degradace betonových staveb 20. století, soustředí se na Velký Strahovský stadion, budovu s významem pro celé hlavní město Prahu. V potaz byl brán zásadní architektonický, historický a společenský význam, byly využity dostupné posudky stávajícího stavu. To vše k tomu, aby byl doporučen návrh dalších analýz za účelem zachování budovy pro další užití. V rámci Strahovského stadionu bychom našli řadu důležitých poruch betonu, jakýsi atlas poruch. Konstrukce je vážně narušena různými typy poškození a vyžaduje bezodkladný zásah. Tato práce je věnována jižní a severní tribuně stadionu, dvěma částem budovy ve velmi zanedbaném stavu. Hlavní mechanismy degradace pozorované na stadionu mají příčinu v zanedbání údržby a v absenci využití. Pro diagnostiku byl využit aktuální slovník pro určování typu poškození betonu (Systém diagnostiky a péče o památky). Bylo vysloveno několik doporučení, jak jej vylepšit. Bylo odebráno několik vzorků a tyto byly analyzovány s cílem zjistit složení a stav materiálů. Na základě provedeného posudku byla vyslovena doporučení pro další analýzu a byly vytvořeny návrhy celkové obnovy a údržby.Concrete is one of the most relevant construction materials of the 20th century, but both its tangible and intangible values are deteriorating. This work aims to understand the materials, building techniques, and deterioration mechanisms of 20th century concrete buildings, focusing on the Strahov stadium, a landmark building in Prague, Czech Republic. Relevant architectural, historic information, social relevance, and assessment of the current state of conservation was performed for recommending a proposal for further analysis in view of its preservation for future use. The Strahov stadium constitutes a representative atlas of the most important concrete damages. The structure is severely damaged by different kinds of anomalies and needs urgent intervention. The two sections of the stadium, which are in a derelict condition (the North and South tribunes) were addressed in this thesis. The main deterioration mechanisms observed in the stadium are related to lack of usage and maintenance. A recent glossary available for the identification of concrete damage types (Monument Diagnosis and Conservation System) was used for the diagnosis and a few recommendations for its improvement were done. A few samples of concrete were collected and analyzed to identify the composition and condition of the materials. Based on the assessment performed, recommendations for further analysis and general preservation and maintenance proposals were made. Keywords: železobeton; poruchy; obnova památek; preventivní údržba; Reinforced concrete; deterioration; architectural conservation; preventive maintenance Available in digital repository of ČVUT.
Conservation of 20th Century Concrete Buildings - The Case of the Strahov Stadium in Prague

Beton je jedním z nejdůležitějších stavebních materiálů 20. století, ale, jako každý materiál, trpí konstrukčním i morálním opotřebením. Tato práce si klade za cíl porozumět materiálům, stavebním ...

Paulos Nunes Cristiana Lara; Bruno Favoretto Silva; Frankeová Dita
České vysoké učení technické v Praze, 2019

The Ultimate Load Capacity of the Road Historic Steel Bridge
Ryjáček Pavel; Sandryne Lefebvre; Ghafoori Elyas
2019 -
Velká část existující infrastruktury stárne a postupně dosahuje konce své životnosti nebo v blízké době tohoto konce dosáhne. To platí v ČR obzvláště pro ocelové silniční a železniční mosty, které byly často budovány na přelomu devatenáctého a dvacátého století. Tyto konstrukce jsou však stále používány, i přes jejich věk. Bez dostatečné znalosti o jejich skutečném působení, o jejich výstavbě a výrobě a o reálném stavu, poškození či korozi, běžné metody diagnostiky jako vizuální hodnocení mohou vést k velmi konzervativnímu rozhodnutí o osudu uvedených konstrukcí. Tato rozhodnutí jsou často založena na kvalitativních informacích z vizuálního hodnocení a z omezeného množství, které těžko popisují komplexní stav konstrukce. To generuje potřebu zjištění podrobnějších informací a stavu, chování a výstavbě historických ocelových mostů pro zlepšení pochopení jejich mezní únosnosti, použitelnosti a dynamických vlastnostech. Na základě takto upřesněných informací lze lépe využít omezené rozpočty na opravy a zesílení, které jsou skutečně nezbytná pro most, zachovat tak konstrukci i dále namísto její výměny. Řešením pro zlepšení vizuálního hodnocení je využití statických a dynamických zkoušek historických konstrukcí. Oba typy jsou nedestruktivní a lze jimi získat cenné informace o jejich chování, dynamických vlastnostech a do určité míry i o únosnosti. Nicméně, v některých případech, jako je i most v této práci, kde je rozhodnuto o demolici mostu, může zkouška do porušení přinést pochopení mezní únosnosti daného typu mostu a tak prodloužit i životnost dalších mostů .Much infrastructure around the world is ageing and has reached its service life or is soon expected to reach it. This is wide spread for steel road and railway bridges, which were often built at the beginning of the 20th century or near the end of the 19th century in the country of the Czech Republic. A lot of these structures even with their age are still in areas being used today: highways, routes and railways. Without the proper understanding of their behavior, of the construction techniques used at the time of their erection and of the signs of existing damages or deterioration, the use of traditional techniques, such as visual inspections to assess these ageing structures may lead to very conservative decisions about the state of conservation of such bridges. These decisions are often limited to mainly qualitative information obtained via these visual inspections and via a limited number of tests that do not permit the complete assessment of such structure in which case a higher residual capacity than expected could also be discovered since the original know how is often lost through time due to the use of more modern techniques. There is therefore a need for further assessment using adequate and quantitative measurements in order to obtain more information on historical bridges' load-bearing capacity, serviceability and dynamic properties. By obtaining such measurements, knowing that budgets are often limited for such structures for any type of repair, strengthening or replacement, costs can only be limited to what is truly necessary for the bridge assessed, therefore preserving the structure in place instead of opting for a full replacement. A solution to more qualitative visual inspections is the use of static and dynamic testing of historical bridges. Both tests are performed as non-destructive tests providing valuable information on the behaviour of structures, their load carrying properties as well as their dynamic properties in terms of traffic induced vibrations, wind and earthquakes. Such valuable information helps to provide an appropriate maintenance plan or interventions for the existing bridge. However, in some instances where bridges have been decided to be replaced, the destructive testing of these bridges can be used in addition to non-destructive testing, which can then permit to have a complete understanding of the ultimate capacity of a typical typology of historical bridges and avoid the unnecessary demolition and replacement of historical bridges. Keywords: Zatěžovací zkouška; Nýt; Monitoring; Modální analýza; Zatěžovací zkouška; Zesílení; SMA; Validace; Mezní únosnost; Steel truss bridge; Rivetted connections; Structural health monitoring; Operational modal analysis; Static load test; Strengthening; SMA; Model calibration; Ultimate capacity Available in digital repository of ČVUT.
The Ultimate Load Capacity of the Road Historic Steel Bridge

Velká část existující infrastruktury stárne a postupně dosahuje konce své životnosti nebo v blízké době tohoto konce dosáhne. To platí v ČR obzvláště pro ocelové silniční a železniční mosty, které ...

Ryjáček Pavel; Sandryne Lefebvre; Ghafoori Elyas
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Thermomechanical Analysis of Ancient Roman Seawater Concrete
Šmilauer Vít; Torin Nicolas McCue; Kočí Václav
2019 -
Starověcí Římané uměli vyrobit vysoce trvanlivý hydraulický beton, který ve Středozemním moři vydržel přes 2000 let. Dlouhá životnost se přičítá alkalické aktivaci vulkanických materiálů bohatých na hliník, které vedly k syntéze C-A-S-H gelu, Al-tobermoritu a filipsitu. Pro syntézu těchto robustních fází v inovativních betonech je nezbytné porozumět mechanismům jejich vzniku. Předchozí výzkum ukázal, že jsou důležité dva faktory k jejich vzniku, a to mineralizující účinek mořské vody a vysoké teploty, které vznikají uvnitř masivních betonů díky pucolánové reakci. Tato práce používá metodu konečných prvků pro úlohu nestacionárního vedení tepla. Tou se ověřují předešlé studie teplot během tvrdnutí římských betonů na masivních mořských molech. Také se určují druhotné efekty jako náhrada hašeného vápna vápnem nehašeným, a více realistický několikadenní proces lití pro velkoobjemové konstrukce. Po termální anlýze byla provedena slabě sdružená mechanická analýza tvrdnoucího betonu na molech pomocí metody konečných prvků. Použil se stárnoucí materiál s dotvarováním pro porozumění vývoje napětí díky nárůstu teplot. Díky termální expanzi a smrštění betonu došlo ke vzniku tahových napětí, v raných fázích zejména na povrchu betonu, v pozdějších fázích uprostřed bloku. Tato tahová napětí značí vznik trhlin v těchto místech.Ancient Romans were able to synthesize highly durable hydraulic concretes lasting over 2000 years while submerged in the Mediterranean Sea because of the formation of durable C-A-S-H gel, Al-tobermorite and phillipsite by alkali activation of alumina-rich volcanic materials. With hopes of being able to synthesize such robust phases within innovative concretes in the future, it is necessary to thoroughly understand the mechanism for how they form. Previous research has shown that two of the of the driving factors for their formation is the mineralizing effects seawater has in combination with the volcanic ash and the high temperatures that develop within massive concrete structures due to the pozzolanic reaction. Using a non-stationary thermal finite element (FE) analysis this thesis has validated the studies looking into the evolution of temperature throughout a massive hardening Roman concrete pier and determined the secondary effects on temperature-rise due to partial replacement of slaked lime with quicklime, and a more realistic multi-day casting process required to pour the large volume of concrete. Following thermal analyses, the stress development in the hardening concrete piers was analysed using a staggered thermomechanical FE analysis with ageing viscoelastic material law to understand any deleterious effects the large temperature rise may cause from a mechanical standpoint. Due only to the thermal expansion and contraction of the hydrating block, significant tensile stresses were found to occur at the outer portions of the block during early age, and at the core of the block during late age, likely suggesting cracking at various locations. Keywords: římský beton v mořské vodě; termo-mechanická analýza; vývoj napětí; Roman Seawater Concrete; Thermomechanical Analysis; Stress Development Available in digital repository of ČVUT.
Thermomechanical Analysis of Ancient Roman Seawater Concrete

Starověcí Římané uměli vyrobit vysoce trvanlivý hydraulický beton, který ve Středozemním moři vydržel přes 2000 let. Dlouhá životnost se přičítá alkalické aktivaci vulkanických materiálů bohatých na ...

Šmilauer Vít; Torin Nicolas McCue; Kočí Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Stability Analysis of St. Barbara Church in Otovice
Kuklík Pavel; Ivana Božulic; Zigler Radek
2019 -
Analýzy stabilita z Kostel sv. Barbory v Broumovsko. Broumovsko a jeho skupina barokních kostelů představuje výjimečný příklad kombinace architektury a venkovské krajiny. Toto zvláštní dědictví vyžaduje speciální odbornou analýzu, aby byla zachována jeho jedinečnost. Kostel svatého Barbory, který byl zkoumán v této diplomové práci, byl vybudovali Kryštof a Kilián Dientzenhoferové. Dnešní obavy, týkající se jeho stability a stavu degradace, vedly k nutnosti hlouběji prozkoumat jeho současnou situaci, která je ovlivněna řadou nejistot. Hlavním cílem práce byla tedy modelování MKP a následné vyhodnocení únosnosti stěn obvodového pláště se zaměřením na vliv degradace podloží. Tato práce, po historickém úvodu, se zaměřila na vybrané poruchy, které jsou na kostele patrné, a stanovení jejich příčin. Následně, bylo pomocí software ATENA 2D provedeno určité mikromodelování různých částí zdi. Toto řešení umožnilo získat mechanické parametry, jež jsou srovnatelné se spolehlivými normami. Tyto hodnoty byly následně použity pro 3D modelování užitím numerického kódu ATENA 3D. Dostupné informace o vlastnostech podloží nám umožnily stanovit celkové sedání stavby pomocí elastické analýzy pomocí kódů GEO5 a ATENA. Získané hodnoty sedání pomocí obou kódů vykazovaly minimální odchylky. Poté pomocí nelineární analýzy jsme prozkoumali různé scénáře zaměřené na nerovnoměrné sedání. Byl vytvořen určitý katalog možných poruch, který bude užitečný pro další analýzu. Mimo to se nám podařilo uspokojivě vysvětlit současný stav porušení prezentovaný sadou zjevných trhlin. Na závěrem je navrženo technické opatření zaměřené na redukování nejistot současného stavu spolu se strategií sledování kostela.Broumov Region and its group of churches represent a perfect example of symbiosis between Baroque architecture and countryside landscape. This peculiar heritage site requires specialized analysis to preserve its uniqueness. St. Barbara Church in Otovice, the one investigated in this thesis, was built by Christoph and Kilian Dientzenhofer. Nowadays, concerns about its stability and degradation process led to the necessity to investigate more deeply its current condition. Therefore, the main objective of the thesis consisted in the FEM modeling and the evaluation of the bearing capacity of enclosure walls, with particular attention on the influence of the soil deterioration. The thesis, after a historical introduction, focused on a few damages experienced by the church and trials to define their possible causes. After this, micro modeling of different portions of the wall was carried out using ATENA 2D. This approach allowed to obtain mechanical parameters, with values comparable to reliable standards, to be used afterward for the 3D model in ATENA 3D. The information available for the soil properties allowed to determine the overall settlement of the structure, through simple elastic analysis with GEO5 and ATENA 3D. The values acquired with these two different approaches resulted to be similar. After this, the nonlinear analysis explored different scenarios, studying the influence on the structure of possible future differential settlements. Moreover, a reasonable explanation of the currently cracking pattern is provided. In conclusion, technical advice is recommended, along with monitoring strategies. Keywords: Baroko; interakce stavby s podložím; únosnost; šíření trhliny; kulturní dědictví; stabilita; Baroque; soil-structure interaction; bearing capacity; crack propagation; cultural heritage; stability Available in digital repository of ČVUT.
Stability Analysis of St. Barbara Church in Otovice

Analýzy stabilita z Kostel sv. Barbory v Broumovsko. Broumovsko a jeho skupina barokních kostelů představuje výjimečný příklad kombinace architektury a venkovské krajiny. Toto zvláštní dědictví ...

Kuklík Pavel; Ivana Božulic; Zigler Radek
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Sledování vlastností bezolovnatých pájených spojů
Dušek Karel; Martin Plaček; Pietriková Alena
2019 -
V průběhu procesu pájení elektrických součástek k desce plošných spojů dochází ke vzniku velkého množství specifických událostí, které v počáteční fázi výroby či v průběhu života zařízení způsobují chyby funkce. S rozvojem bezolovnatých pájek a s rostoucí miniaturizací narůstá vliv tepelného chování pájeného spoje. Bezprostřední okolí pájecí slitiny na DPS je ovlivňováno uvolňováním latentním teplem v průběhu chladnutí pájky. Práce se zabývá tepelným chováním bezolovnatých pájecích slitin (SAC 305, SAC 387, Sn-Ag, Sn-Bi) a komparační olovnatou pájecí slitinou Sn63Pb37. Všechny testované slitiny v průběhu změny skupenství (z kapalného do pevného) uvolňují větší či menší množství tepla, které se šíří především vedením po vodivých cestách a součástkách k nejbližším sousedním bodům a v kombinaci s dalším uvolněným teplem napomáhá ke vzniku vad při pájení, především tzv. efektu náhrobního kamene (tombstoning). Vznik tombstoningu může být dále podpořen změnou povrchového napětí, které se mění působením pájecí kapaliny při pájení v parách. Vliv pájecí kapaliny na změnu povrchového napětí je v práci diskutován a ověřen metodou smáčecích vah.There are a large number of specific events that cause error of function during the process of soldering electrical components to a printed circuit board. These errors occur at the initial stage of production or during the life of the device. The influence of the thermal behaviour of the soldered joint increases with the development of lead-free solders and with increasing miniaturization. The very near surroundings of the solder alloy on the PCB is affected by latent heat release during solder cooling. This work deals with thermal behaviour of lead-free solder alloys (SAC 305, SAC 387, Sn-Ag, Sn-Bi) and comparative lead solder alloy Sn63Pb37. All tested alloys release more or less heat from themselves during phase change (from liquid to solid). The heat is spread mainly through conduction paths and electrical components to the nearest neighbouring soldered joints. This heat, combined with another heat released helps to create defects in soldering, particularly the so-called Tombstone effect. The formation of Tombstone effect can be further supported by altering the surface tension, which is changed by the action of the soldering liquid at soldering in vapours. The influence of soldering liquid on the change of surface tension is discussed in this work and verified by the method of wetting weights. Keywords: latentní teplo; bezolovnatá pájecí slitina; chyby při pájení; tombstoning; povrchové napětí; smáčecí síla; pájecí kapalina; Latent heat; lead-free solder alloy; errors during soldering; tombstoning; surface tension; wetting force; soldering liquid Available in digital repository of ČVUT.
Sledování vlastností bezolovnatých pájených spojů

V průběhu procesu pájení elektrických součástek k desce plošných spojů dochází ke vzniku velkého množství specifických událostí, které v počáteční fázi výroby či v průběhu života zařízení způsobují ...

Dušek Karel; Martin Plaček; Pietriková Alena
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases