Number of found documents: 60782
Published from to

Elektronová mikroskopie a spektroskopie v plazmonice
Horák, Michal; Krenn, Joachim; Shegai, Timur; Šikola, Tomáš
2020 - English
Tato práce se zabývá mikroskopickými technikami využívajícími elektronový a iontový svazek pro přípravu a charakterizaci plazmonických nanostruktur. Analytická elektronová mikroskopie je představena se zaměřením na aplikace v oblasti plazmoniky. Důraz je kladen na spektroskopii energiových ztrát elektronů (EELS) a katodoluminiscenci. Dále je diskutována výroba plazmonických vzorků pro transmisní elektronovou mikroskopii, přičemž je kladen důraz na litografii iontovým svazkem a na přípravu vzorků za použití chemicky syntetizovaných částic ve vodném roztoku. Hlavní výzkumné výsledky práce jsou rozděleny do čtyř částí. První část se věnuje komparativní studii plazmonických antén vyrobených elektronovou a iontovou litografií. Přestože obě techniky jsou vhodné pro výrobu plazmonických antén, elektronová litografie by měla být upřednostňována před iontovou litografií díky lepší kvalitě výsledných antén a jejich silnější plazmonické odezvě. Antény vyrobené iontovou litografií mají neostré okraje, vykazují výrazné kolísání tloušťky a jsou také silně kontaminovány nejen organickými kontaminanty, ale také rezidui po iontové litografii včetně implantovaných iontů z iontového svazku a atomů titanové adhezivní vrstvy. Ve druhé části je zkoumán Babinetův princip komplementarity pro plazmonické nanostruktury na sérii zlatých diskových antén a komplementárních apertur ve zlaté vrstvě s různými průměry. Komplementarita je potvrzena pro základní plazmonické vlastnosti jako rezonanční energie, ale rozdíly způsobené omezenou platností Babinetova principu jsou patrné například pro prostorové rozložení blízkého pole plazmonových polaritonů. Třetí část shrnuje studii nanostruktur s funkčními vlastnostmi souvisejícími s lokálním zesílením elektrického a magnetického pole. Obzvlášť silné lokální zesílení pole vykazují plazmonické antény tvaru bowtie a diabolo, a to jak ve formě částic, tak ve formě apertur. Naše studie umožnila identifikovat několik módů lokalizovaných povrchových plazmonů v těchto anténách a charakterizovat jejich vlastnosti včetně energie módu, rozložení elektrické a magnetické složky blízkého pole módu, a kvalitativní rozložení uzlů náboje a proudu souvisejících oscilací elektronového plynu. Dále jsme studovali laditelnost energií módů v blízké infračervené a viditelné spektrální oblasti a zaměřili jsme se na Babinetovskou komplementaritu mezi přímými a invertovanými anténami. Poslední část je zaměřena na stříbrný amalgám, nový a velmi perspektivní plazmonický materiál. Změnou velikosti stříbrných amalgámových nanostruktur může být jejich plazmonová rezonance laděna od oblasti ultrafialového záření přes celou viditelnou až po infračervenou oblast. Jelikož stříbrný amalgám je dobře prozkoumán v oblasti elektrochemie, stříbrné amalgámové nanočástice otevírají možnost kombinovat plazmoniku a elektrochemii dohromady. This thesis deals with electron and ion beam techniques for fabrication and characterization of plasmonic nanostructures. Analytical electron microscopy focusing on applications in the field of plasmonics is discussed. The emphasis is given to electron energy loss spectroscopy (EELS) and cathodoluminescence. Further, fabrication of plasmonic samples for transmission electron microscopy is introduced while the aim is put at focused ion beam lithography and at sample preparation using chemically synthesized particles in water solution. The main research results are divided into four parts. The first part covers a comparative study of plasmonic antennas fabricated by electron beam and focused ion beam lithography. While both techniques are suitable for the fabrication of plasmonic antennas, electron beam lithography shall be prioritized over focused ion beam lithography due to better quality of the resulting antennas and considerably stronger plasmonic response in EELS. Antennas fabricated by focused ion beam lithography have slightly dull edges, exhibit pronounced thickness fluctuation, and they are also strongly contaminated not only by organic contaminants, but also by residues of FIB milling including implanted milling ions and atoms of a titanium adhesion layer. In the second part, Babinet's principle of complementarity for plasmonic nanostructures is investigated on a set of gold disc-shaped antennas and complementary apertures in a gold layer with various diameters. The complementarity is confirmed for fundamental plasmon properties such as resonance energies, but differences rising from the limited validity of Babinet's principle are found, for example, for the spatial distribution of the near-field of plasmon polaritons. The third part summarizes a study of nanostructures with functional properties related to the local enhancement of electric and magnetic field. Bow-tie and diabolo plasmonic antennas, both in the form of particles and in the form of apertures, exhibit particularly strong local field enhancement. Our study identifies several modes of localized surface plasmons in these antennas and characterizes their properties including mode energy, near field electric and magnetic field distribution, and the qualitative distribution of charge nodes and current associated with electron gas oscillations. Next, we have studied mode energy tunability in near infrared and visible spectral regions and focused on Babinet's complementarity between direct and inverted antennas. The last part is focused on silver amalgam, which is a novel and very prospective plasmonic material. By changing the size of silver amalgam nanostructures their plasmon resonance can be tuned from ultraviolet through the whole visible to infrared region. As silver amalgam is well investigated in the field of electrochemistry, silver amalgam nanoparticles opens a possibility to combine plasmonics and electrochemistry together. Keywords: Plasmonic antennas; localized surface plasmons; electron microscopy; EELS; cathodoluminescence; Babinet's principle.; Plazmonické antény; lokalizované povrchové plazmony; elektronová mikroskopie; EELS; katodoluminiscence; Babinetův princip. Available in a digital repository NRGL
Elektronová mikroskopie a spektroskopie v plazmonice

Tato práce se zabývá mikroskopickými technikami využívajícími elektronový a iontový svazek pro přípravu a charakterizaci plazmonických nanostruktur. Analytická elektronová mikroskopie je představena ...

Horák, Michal; Krenn, Joachim; Shegai, Timur; Šikola, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Analýza elektrických a tepelných jevů při elektroporaci
Novotná, Veronika; Richter, Aleš; Hána,, Karel; Červinka, Dalibor
2020 - Czech
Dizertační práce se zabývá problematikou elektroporace. Pojednává o její teoretické podstatě a věnuje se také modelování procesů, ke kterým dochází v tkáni během elektroporace. Dále popisuje technická řešení dvou vyvinutých unikátních experimentálních vysokonapěťových zdrojů stejnosměrných a střídavých pulzů pro účely elektroporace a diskutuje také experimenty, ke kterým byly zdroje využity. This dissertation thesis describes a phenomenon called electroporation. It is about its theoretical aspects as well as about modeling of processes in the tissue during electroporation. Further, it describes the technical design of two developed unique experimental generators of DC and AC pulses for electroporation purposes. It also includes a description of experiments which were done using discussed generators. Keywords: Ablační techniky; ireverzibilní elektroporace; modelování; Pennesova rovnice; reverzibilní elektroporace; vysokonapěťový zdroj; Ablation techniques; irreversible electroporation; modeling; Pennes bioheat equation; reversible electroporation; high-voltage generator Available in a digital repository NRGL
Analýza elektrických a tepelných jevů při elektroporaci

Dizertační práce se zabývá problematikou elektroporace. Pojednává o její teoretické podstatě a věnuje se také modelování procesů, ke kterým dochází v tkáni během elektroporace. Dále popisuje technická ...

Novotná, Veronika; Richter, Aleš; Hána,, Karel; Červinka, Dalibor
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Diferenciály s řízeným dělením momentu pro těžká užitková vozidla
Fojtášek, Jan; Magdolen,, Ľuboš; Tůma, Jiří; Porteš, Petr
2020 - Czech
Tato práce se zabývá posouzením vlivu regulace stáčivého momentu prostřednictvím aktivního diferenciálu na dynamiku jízdy nákladního vozidla. Jsou zde shrnuty poznatky ohledně možností konstrukčního uspořádání aktivního diferenciálu, regulačních algoritmů i teoretické předpoklady týkající se výsledného vlivu na dynamiku jízdy. Na základě rešeršní části je vypracován vlastní návrh aktivního diferenciálu pro experimentální nákladní vozidlo. Hlavní část práce je věnována analýze vlivu aktivního diferenciálu na ovladatelnost vozu při manévrování a jeho stabilitu včetně limitních jízdních stavů. Za tímto účelem je sestaven kompletní multibody model vozidla s klasickým diferenciálem a výsledky simulací jízdy tohoto vozu experimentálně ověřeny pomocí měření vybraných parametrů dynamiky jízdy při jízdních manévrech reálného nákladního automobilu. Validovaný model je dále rozšířen o aktivní diferenciál včetně regulačního algoritmu. Ověření teoretických předpokladů a vyhodnocení vlivu aktivního diferenciálu na dynamiku jízdy nákladního vozidla je pak provedeno pomocí simulací vybraných manévrů zahrnujících ustálené i přechodové jízdní stavy. Na základě popsaných poznatků je pak vyhodnocen celkový přínos této technologie, jeho realizovatelnost a hlavní výhody a nevýhody. This work deals with the assessment of the yaw moment control via active differential effects to the heavy commercial vehicle dynamics. Summarized are the findings about design of active differential, control algorithms and theoretical assumptions about overall effects to the vehicle dynamics. According to the described theory the own concept of the active differential for experimental heavy commercial vehicle is proposed. The main part of the work is focused on the effects of the active differential on vehicle manoeuvrability, controllability, stability and limits analysis. For this purpose, multibody dynamic model of the complete vehicle with standard open differential is assembled and results of the selected manoeuvre simulations validated by measurements of the real vehicle characteristics. The validated vehicle model is then extended by the model of the active differential with control algorithm. According to the simulations results the theoretical presumptions are confirmed and the effects of the active differential on vehicle dynamics in steady and transition states are evaluated. Based on the described findings the overall improvement of the vehicle dynamics by this technology, feasibility of the proposed concept and main advantages and disadvantages are evaluated. Keywords: Usměrnění točivého momentu; aktivní diferenciál; regulace stáčení; nákladní vozidlo; dynamika jízdy vozidla; Torque vectoring; active differential; direct yaw control; heavy commercial vehicle; vehicle dynamics Available in a digital repository NRGL
Diferenciály s řízeným dělením momentu pro těžká užitková vozidla

Tato práce se zabývá posouzením vlivu regulace stáčivého momentu prostřednictvím aktivního diferenciálu na dynamiku jízdy nákladního vozidla. Jsou zde shrnuty poznatky ohledně možností konstrukčního ...

Fojtášek, Jan; Magdolen,, Ľuboš; Tůma, Jiří; Porteš, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Studie MVE v rámci plavebního stupně Přelouč II
Kratina, Jakub; Čejda,, Marek; Dráb, Aleš
2019 - Czech
Obsahem této diplomové práce je studie proveditelnosti malé vodní elektrárny v rámci plavebního stupně Přelouč II. Tato práce navazuje na rámcový návrh jedné varianty dispozičního uspořádání plavebního stupně. V této variantě se uvažuje s vybudováním zdymadla, jehož součástí je i malá vodní elektrárna. Na začátku je vyřešeno umístění jednotlivých stavebních objektů s ohledem na podmínky v zájmové lokalitě. Poté následuje podrobnější rozpracování stavební a technologické části malé vodní elektrárny. Součástí práce je průvodní a technická zpráva, výkresová dokumentace, hydrotechnické a hydroenergetické výpočty a fotodokumentace. The content of this diploma thesis is a feasibility study of a small hydropower station within the navigation lock Přelouč II. This work builds on the framework proposal of one variation of layout arragement of the navigation lock. In this variant is considered to build a lock, which also includes a small hydropower station. At the beginning, the location of individual building objects is resolved with respect to the conditions in the locality. This is followed by a more detailed development of the building and technological part of a small hydropower plant. Part of the thesis is accompanying and technical report, drawing documentation, hydrotechnical and hydroenergetic calculations and photographic documentation. Keywords: Malá vodní elektrárna; Kaplanova turbína; rybí přechod; plavební komora; plavební kanál; jez.; Small hydropower station; Kaplan turbine; fish pass; navigation lock; navigation canal; weir. Available in a digital repository NRGL
Studie MVE v rámci plavebního stupně Přelouč II

Obsahem této diplomové práce je studie proveditelnosti malé vodní elektrárny v rámci plavebního stupně Přelouč II. Tato práce navazuje na rámcový návrh jedné varianty dispozičního uspořádání ...

Kratina, Jakub; Čejda,, Marek; Dráb, Aleš
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Příprava a realizace výrobní haly v Holešově
Ševela, Ondřej; Venkrbec, Václav; Nečasová, Barbora
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá řešením stavebně technologického projektu v rámci přípravy a realizace výrobní haly v Holešově. Práce zahrnuje průvodní a souhrnnou technickou zprávu, studii realizace hlavních technologických etap, koordinační situaci stavby, technickou zprávu s řešením dopravních vztahů a koordinaci nadrozměrné přepravy, objektový časový a finanční plán stavby, plán zajištění materiálových zdrojů obsahující bilanci pracovníků, časový plán pro montáž prefabrikovaného skeletu, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů včetně jejich časového nasazení, projekt zařízení staveniště včetně výkresů zařízení staveniště, technologický předpis pro montáž prefabrikovaného skeletu a pro provedení drátkobetonové podlahy, kontrolní a zkušební plán pro montáž prefabrikovaného skeletu, posouzení zvedacího mechanismu, schémata postupu montáže prvků prefabrikovaného skeletu a položkový rozpočet prefabrikovaného skeletu. The diploma work has been dealing with the building and technological design of a production hall in Holešov. The work includes the general and specification report, the study of main technological phases, the site plan, the technological specification solving the transportation relations and coordination of oversize transportation, time and financial schedule of the construction, material supply plan including staff review, the time schedule for pre-cast frame assembly, machinery plan including the time employment, the site plan including the drawings, technological specification of pre-cast frame assembly and of steel-fibre-reinforced floor, inspection and test plan of pre-cast concrete frame assembly, assessment of lifting mechanism, the procedure scheme of pre-cast concrete frame assembly and the cost estimate of pre-cast concrete frame. Keywords: Průvodní a souhrnná technická zpráva; studie; prefabrikovaný skelet; drátkobetonová podlaha; technologický předpis; strojní sestava; dopravní vztahy; nadrozměrná přeprava; časový a finanční plán; časový harmonogram; rozpočet; posouzení zvedacího mechanismu; stavební schémata; kontrolní a zkušební plán; zařízení staveniště.; General and specification report; study; pre-cast frame; steel-fibre-reinforced floor; technological specification; machinery assembly; transportation relations; oversize transportation; time and financial schedule; work schedule; cost estimate; assessment of lifting mechanism; procedure scheme; inspection and test plan; site plan. Available in a digital repository NRGL
Příprava a realizace výrobní haly v Holešově

Diplomová práce se zabývá řešením stavebně technologického projektu v rámci přípravy a realizace výrobní haly v Holešově. Práce zahrnuje průvodní a souhrnnou technickou zprávu, studii realizace ...

Ševela, Ondřej; Venkrbec, Václav; Nečasová, Barbora
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Stavebně technologický projekt stanice Integrovaného záchranného systému
Šmíd, Radim; Venkrbec, Václav; Vlčková, Jitka
2019 - Czech
Předmětem této práce je stavebně technologický projekt stanice integrovaného záchranného systému. Objekt je situován v obci Týn nad Vltavou a bude využíván k vykonávání služby požární ochrany obyvatelstva. Práce je zaměřena na zpracování projektu zařízení staveniště, časového a finančního plánu, návrhu hlavních stavebních strojů a mechanismů, na technologické předpisy, kontrolní a zkušební plán a také se zabývá bezpečností a ochranou zdraví při práci. The subject of this diploma thesis is construction-technological project of the integrated rescue system station. The building is situated in the village of Týn nad Vltavou and will be used to perform the service of fire protection of the population. The thesis is focused on the design of the construction site equipment, the time and financial plan, the design of the main building machines and mechanisms, the technological specification, the control and test plan, and also the occupational safety and health protection. Keywords: Stavebně technologický projekt; požární stanice; projekt zařízení staveniště; návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů; časový harmonogram; technologický předpis; kontrolní a zkušební plán; položkový rozpočet; bezpečnost a ochrana zdraví při práci.; Construction-technological project; fire station; site equipment project; design of major building machines and mechanisms; time schedule; technological specification; control and test plan; itemized budget; occupational safety and health protection. Available in a digital repository NRGL
Stavebně technologický projekt stanice Integrovaného záchranného systému

Předmětem této práce je stavebně technologický projekt stanice integrovaného záchranného systému. Objekt je situován v obci Týn nad Vltavou a bude využíván k vykonávání služby požární ochrany ...

Šmíd, Radim; Venkrbec, Václav; Vlčková, Jitka
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Vinařství
Koláčková, Jana; Havířová, Zdeňka; Lavický, Miloš
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá návrhem novostavby výrobního objektu vinařství. Vinařství je podsklepená, jednopodlažní budova obdélníkového tvaru. Výrobní objekt je dispozičně složen ze tří částí. První část – výroba, kde se bude provádět celá výroba vína od odstopkování hroznů, lisování, kvašení, lahvování, etiketování, skladování po následný export. Výroba je o celkové produkci cca 300 000 l vína. Druhá část je administrativní. Nachází se zde dvě kanceláře a zasedací místnost. Třetí část je pro využívání veřejnosti. Skládá se z degustační místnosti s výhledem na vinice a z maloprodejny. Konstrukční systém objektu je rámový, prefabrikovaný, železobetonový skelet, zastřešený plochou vegetační střechou. The diploma thesis deals with project of a new building of winery production. Winery has one floor and a basement. We can split the winery into three parts. First part – production. This whole part is dedicaded to the production of wine. It consists of spaces where grapes are degraded, fermented, pressed, stored, bottled, labeled and subsequently exported. Production has a volume of 300 000 l of wine. Second part is for administration. There are two offices and a confrence room. Third part is for public using and it is composed of the tasting room with view at the wineyard and of the retail hall. The structural system is prefabricated skeleton of reinforced concrete. The roof is constructed as a flat green roof. Keywords: Vinařství; výroba vína; novostavba; prefabrikovaný skelet; železobeton; výrobní objekt; plochá střecha; provětrávaná fasáda; degustace; Winery; wine production; new building; prefabricated skeleton; reinforced concrete; production facility; flat roof; ventilated facade; degustations Available in a digital repository NRGL
Vinařství

Diplomová práce se zabývá návrhem novostavby výrobního objektu vinařství. Vinařství je podsklepená, jednopodlažní budova obdélníkového tvaru. Výrobní objekt je dispozičně složen ze tří částí. První ...

Koláčková, Jana; Havířová, Zdeňka; Lavický, Miloš
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Vliv tlakových poměrů ve vodovodní síti na spotřebu vody
Straňák, Petr; Sucháček, Tomáš; Tuhovčák, Ladislav
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá vlivem tlakových poměrů ve vodovodní síti na spotřebu pitné vody. V úvodní části je popsáno, jak tlaky ovlivňují spotřebu vody, také je představeno šest studií z různých států provedených na reálných sítích. Dále se práce věnuje ostatním faktorům ovlivňujícím spotřebu vody a rozdělení koncové spotřeby vody v domácnosti. Praktická část práce se zabývá laboratorním měřením vlivu změny tlaku na testované výpustné armatury pro tekoucí i kapající vodu. Výsledky jsou vyjádřeny také v ročních nákladech a je představen způsob, jak lze vliv změny tlaku kvantifikovat, pokud známe průměrnou denní spotřebu a její rozdělení. The diploma thesis deals with effect of pressure conditions in the water supply network on consumption of drinking water. The introductory part describes how pressures affect water consumption and six studies from different countries carried out on real network are presented. Further, the work is devoted to other factors influencing water consumption and distribution of domestic water consumption. The practical part deals with the laboratory measurement of the influence of pressure change on tested discharge fittings for flowing and dripping water. The results are also expressed in annual costs and a method is presented how the effect of pressure change can be quantified if we know the average daily consumption and its distribution. Keywords: Tlaky; tlakové poměry; spotřeba vody; vodovodní sít; zásobování vodou.; Pressure; pressure condition; water consumption; water distribution network; water supply. Available in a digital repository NRGL
Vliv tlakových poměrů ve vodovodní síti na spotřebu vody

Diplomová práce se zabývá vlivem tlakových poměrů ve vodovodní síti na spotřebu pitné vody. V úvodní části je popsáno, jak tlaky ovlivňují spotřebu vody, také je představeno šest studií z různých ...

Straňák, Petr; Sucháček, Tomáš; Tuhovčák, Ladislav
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Časový vývoj metrologických charakteristik elektromagnetických indukčních měřidel bodových rychlostí
Březina, Jiří; Brázda, Martin; Žoužela, Michal
2019 - Czech
Tato experimentálně zaměřená diplomová práce se zabývá sledováním vývoje změn metrologických charakteristik elektromagnetického indukčního měřidla bodové rychlosti. Teoretická část práce zahrnuje stručný výčet technických a metrologických vlastností těchto typů měřidel. Dále je popsáno předmětné posuzované měřidlo, zkušební trať a postup měření, který je proveden ve dvou variantách. Jedná se o dlouhodobé sledování s relativně pravidelným měsíčním intervalem měření a krátkodobé sledování s pravidelným denním intervalem měření. Vyhodnocení experimentálních prací se zaměřuje na opakovatelnost a variabilitu hodnot vykazovaných bodových rychlostí a jejich časovou stabilitu. Dále jsou vzájemně porovnány parametry vykazovaných měřidlem během dlouhodobého a krátkodobého sledování. Rovněž je provedeno porovnání s některými dalšími experimenty podobného typu. This experimental diploma thesis investigates the changes in the metrological characteristics of the electromagnetic current meter of velocity. The theoretical part of the thesis includes a brief summary of technical and metrological characteristics of these types of devices. In addition, it describes the tested device, the test track, and the measurement procedure, which consists of two variants: long-term monitoring with a relatively regular monthly measurement interval and short-term monitoring with a regular daily measurement interval. The evaluation of the experimental work focuses on the repeatability and variability of the displayed point speed values and their stability over time. Furthermore, the parameters reported by the meter during long-term and short-term monitoring are compared to each other. The results are also compared with similar experiments. Keywords: Elektromagnetické indukční měřidlo; proudění kapaliny; bodová rychlost; kalibrace; variabilita; opakovatelnost; Electromagnetic current meter; liquid flow; velocity; calibration; variability; repeatbility Available in a digital repository NRGL
Časový vývoj metrologických charakteristik elektromagnetických indukčních měřidel bodových rychlostí

Tato experimentálně zaměřená diplomová práce se zabývá sledováním vývoje změn metrologických charakteristik elektromagnetického indukčního měřidla bodové rychlosti. Teoretická část práce zahrnuje ...

Březina, Jiří; Brázda, Martin; Žoužela, Michal
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Čištění odpadní vody pro skupinu domů v k.ú. Samopše
Poloprutská, Tereza; Pumprlová Němcová, Miroslava; Kriška-Dunajský, Michal
2019 - Czech
Práce pojednává o problematice ekologického čištění odpadních vod od malého znečištění (do 50 EO). Vyčištěné odpadní vody pro vsakování musí splňovat nízké hodnoty celkového dusíku. Proto práce navrhuje dvoustupňovou vertikální čistírnu odpadních vod. Subject of this thesis is ecologic wastewater treatment with little organic load. Treated wastewater for infiltration must contain low values of nitrogen. This thesis is about to design two-stage subsurface vertical flow constructed wetland. Keywords: Odpadní voda; kořenová čistírna odpadních vod; odstranění N; kořenová dvoustupňová vertikální čistírna odpadních vod; Wastewater; wetland treatment; nitrogen remova; two-stage subsurface vertical flow constructed wetland Available in a digital repository NRGL
Čištění odpadní vody pro skupinu domů v k.ú. Samopše

Práce pojednává o problematice ekologického čištění odpadních vod od malého znečištění (do 50 EO). Vyčištěné odpadní vody pro vsakování musí splňovat nízké hodnoty celkového dusíku. Proto práce ...

Poloprutská, Tereza; Pumprlová Němcová, Miroslava; Kriška-Dunajský, Michal
Vysoké učení technické v Brně, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases