Number of found documents: 34976
Published from to

Diverzita makrozoobentosu v Evropsky významné lokalitě výskytu raka kamenáče (Austropotamobius torrentium)
PEŘINOVÁ, Eliška
2019 - Czech
Zákolanský potok je zařazen do Evropsky významné lokality s výskytem chráněného raka kamenáče (Austropotamobius torentium). Tato oblast je intenzivně zemědělsky obhospodařovaná a do místních potoků jsou odvedené přečištěné vody z čistíren odpadních vod. Cílem diplomové práce bylo popsat druhovou diverzitu makrozoobentosu na Zákolanském potoce a vyhodnotit ekologický stav toku pomocí biotických indexů. Vzorky makrozoobentosu byly odebrány ze tří profilů v pěti vzorkovacích obdobích. Profil 1 byl kontrolní, profil 2 se nacházel pod ústím čistírny odpadních vod a třetí profil byl níže na toku. Pro hodnocení společenstva makrozoobentosu byla sledována diverzita a spočteny biomasa, saprobní index, BMWP a ASTP skóre. Saprobní index odpovídal v prvním profilu hodnotě betamezosaprobity (2,0 - 2,4), na druhém profilu saprobní index vykazoval poměrně široké rozmezí od horší oligosaprobity až k horší beta-mezosaprobitě (1,2 - 2,4). Na třetím profilu se saprobní index pohyboval od lepší beta-mezosaprobity k lepší alfa-mezosaprobitě (1,6 - 2,6). BMWP a ASPT skóre ve všech profilech odkazovaly na střední až nízkou kvalitu vodního prostředí. Diverzita společenstva nabývala nejlepších hodnot na 3. profilu, o jeden celý taxon oproti 1. profilu, který byl kontrolní. Se zvyšujícím se organickým zatížením diverzita klesala, na 2. profilu byla nižší, přestože tu byl nalezen i citlivější druh oproti kontrolnímu profilu. The "Zákolanský potok" takes part in European nature program Special Area of Conservation because of the presence of stone crayfish (Austropotamobius torentium), which is listed as threatened species. The area around brook is intensively agriculturally cultivated. Water from wastewater treatments plants is drained to the local brooks. The aim of the work was to describe diversity of macrozoobenthos on the brook called "Zákolanský potok". Further aim was to evaluate the ecological condition of the watercourse using biotic indexes. The samples of macrobenthos were taken from three profiles in five sampling periods. Profile 1 was control, profile 2 was under the wastewater treatments plants and the third profile was placed down the stream. Diversity, biomass, saprobic index, BMWP, and ASTP scores were evaluated for the community of macrozoobenthos. The saprobic index was evaluated to the beta-mezosaprobity value (2.0-2.4) in the first profile, the saprobic index on the second profile showed a relatively wide range from worse oligosaprobity to worse beta-mesosaprobity (1.2-2.4). On the third profile, the saprobic index ranged from better beta-mesosaprobity to better alpha-mesosaprobity (1.6-2.6). The BMWP and ASPT scores in all profiles refer to medium to low quality aquatic environments. The diversity of the community gained the best values on the 3rd profile, here was found with one more taxon than on the 1st profile. With increasing organic load, diversity decreased on the 2nd profile, although a more sensitive species was found here. Keywords: makrozoobentos; biodiverzita; saprobní index; rak kamenáč; biomasa; potok; čistírna odpadních vod; macrozoobentos; bentos; biodiverzity; saprobity index; stone crayfish; biomass; brook; wastewater treatment plants Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Diverzita makrozoobentosu v Evropsky významné lokalitě výskytu raka kamenáče (Austropotamobius torrentium)

Zákolanský potok je zařazen do Evropsky významné lokality s výskytem chráněného raka kamenáče (Austropotamobius torentium). Tato oblast je intenzivně zemědělsky obhospodařovaná a do místních potoků ...

PEŘINOVÁ, Eliška
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Vertikální distribuce zoobentosu v rybníce v reakci na biomasu obsádky kapra
VÁLEK, Pavel
2019 - Czech
Vliv vertikální distribuce zoobentosu v rybníce v reakci na biomasu obsádky kapra byl testován na rybnících Rod, Dobrá Vůle, Pohořelec, Haslauerteich a Neuteich. Kromě rybníka Rod byla ve všech rybnících zastoupena různá biomasa kapra. Odběr vzorků probíhal během vegetačního období (červen a červenec) a mimo vegetační období (září). U jednotlivých odběrů byly měřeny fyzikálně chemické parametry vody. Všechny vzorky byly roztřízeny podle skupin, spočítány a zváženy. Výsledky byly prezentovány pomocí grafů. Denzita zoobentosu rybníků Dobrá Vůle, Haslauerteich a Neuteich vykazovala v letních odběrech stoupající trend směrem k hlubším částem rybničního sedimentu. Maximálních hodnot dosahovala denzita v těchto rybnících v houbkách 10 14 cm. Tento trend byl pozorován u výskytu pakomárů v těchto rybnících. Nejvyšší denzita pakomárů byla pozorována na rybníku Haslauerteich (1 687 jedinců na m2). Zmíněné rybníky byly nasezeny kaprem (K2-3). Největší denzita nitěnek na rybnících Dobrá Vůle, Haslauerteich a Neuteich byla během zářijových odběrů pozorována v mělčích částech sedimentu (0 6 cm). Maximální denzita byla 1 031 jedinců na m2. Na rybníku Pohořelec byl výskyt zoobentosu během obou odběrů zaznamenán pouze v hloubce 10 12 cm. Ostatní zástupci zoobentosu byli přítomni na rybnících Rod, Haslauerteich a Neuteich. Byl pozorován výskyt larev střechatek (Sialis) a koreter (Chaoboridae). Denzita a biomasa byla v zářijových odběrech větší. Bylo pozorováno větší osídlení jednotlivých hloubek. Jejich maximální denzita byla rybníku Haslauerteich 218 jedinců na m2. The impact of vertical distribution of zoobenthos in a pond in response to the biomass stocking of carp ponds was tested in the Rod, Dobrá Vůle, Pohořelec, Haslauerteich and Neuteich ponds. Except for the Rod pond, various carp biomass was represented in all ponds. Sampling was conducted during the growing season (June and July), and outside the growing season (September). Physico-chemical parameters of water were measured for each sample. All samples were sorted by groups, counted and weighed. The results are presented in graphs. Zoobenthos density of the Dobrá Vůle, Haslauerteich and Neuteich ponds showed a rising tendency towards deeper parts of the pond sediment. The density of these ponds reached the maximum values in depths of 10-14 cm. This tendency was observed in the occurrence of midges in these ponds. The highest density of midges was observed in the Haslauerteich pond (1,687 individuals per square metre). The above-mentioned ponds were stocked by the common carp (K2-3). The largest density of the tubifexes in the Dobrá Vůle, Haslauerteich and Neuteich ponds was observed during the September sampling in the shallow parts of the sediment (0-6 cm). The maximum density was 1,031 individuals per square metre. On the Pohořelec pond, the occurrence of zoobenthos during both samplings was recorded only in the depth of 10-12 cm. Other representatives of zoobenthos were present in the Rod, Haslauerteich and Neuteich ponds. Larvae of Sialis and Chaoboridae were observed as well. The density and biomass was greater in the September sampling. We have noticed a greater settlement in various depths. Their maximum density was in the Haslauerteich pond (218 individuals per square metre). Keywords: Kapr obecný; makrozoobentos; rybníky; predace; denzita; biomasa.; Common carp; zoobenthos; prey; density; biomass. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vertikální distribuce zoobentosu v rybníce v reakci na biomasu obsádky kapra

Vliv vertikální distribuce zoobentosu v rybníce v reakci na biomasu obsádky kapra byl testován na rybnících Rod, Dobrá Vůle, Pohořelec, Haslauerteich a Neuteich. Kromě rybníka Rod byla ve všech ...

VÁLEK, Pavel
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Vliv herbicidu s-metolachloru na raná vývojová stádia raka mramorovaného
MATERNA, Jan
2019 - Czech
S-metolachlor je látka patřící do skupiny herbicidů, které jsou v současné době používány k ochraně zemědělských plodin. Konkrétně je tato látka s chemickým názvem C15H22CINO2 řazena mezi preemergentní herbicidy používané k potlačení nežádoucích plevelných rostlin. Cílem této práce bylo posouzení vlivu s-metolachloru na mortalitu, chování, růst, ontogenetický vývoj, hladinu oxidativního stresu a aktivitu antioxidačních enzymů raných vývojových stádií raka mramorovaného (Procambarus fallax f. virginalis). Vliv tohoto herbicidu byl hodnocen na základě embryolarválního test toxicity na racích. Raná vývojová stádia raků byla vystavena třem koncentracím s-metolachloru a to 1,1 mikrogramů/l, 11 mikrogramů/l a 110 mikrogramů/l po dobu 45 dnů. U všech testovaných koncentrací byla prokázána vyšší mortalita, zpoždění ontogenetického vývoje s doprovodným pomalejším růstem a změny v chování (celková pohybová vzdálenost a rychlost chůze). Navíc bylo pozorováno významné snížení koncentrace katalázy, glutathion S-transferázy, superoxid dismutázy a snížení hladiny redukovaného glutathionu ve dvou vyšších testovaných koncentracích (11 mikrogramů/l a 110 mikrogramů/l) s-metolachloru ve srovnání s kontrolou. U žádné z testovaných skupin nebyly pozorovány statisticky významné změny v oxidačním poškozením (hladině TBARS). Na základě výsledků této studie lze doporučit raná vývojová stádia raků jako vhodné organismy pro testy toxicity a jejich využití pro biomonitoring zatížení vodního prostředí herbicidy. S-metolachlor is a substance belonging to the group of herbicides, widely used in agriculture to protect crops. This substance with the chemical composition C15H22CINO2 and is used as the pre-emergent herbicides to control unwanted weeds. The aim of this work was to evaluate the influence of s-metolachlor on mortality, behavior, growth, ontogenetic development, oxidative stress level and activity of antioxidant enzymes of early developmental stages of marbled crayfish (Procambarus fallax f. virginalis). The effect of s-metolachlor was evaluated on the basis of embryo-larval toxicity test. Early developmental stages of crayfish were exposed to three concentrations of s-metolachlor, 1.1 micrograms/l, 11 micrograms/l and 110 micrograms/l for 45 days. All tested concentrations significant showed higher mortality, delay of ontogenetic development, lower growth and changes in behavior (total movement distance and movement speed). Moreover, significant decrease in catalase, glutathione-s-transferase, superoxide dismutase concentration, and reduced glutathione levels at the two higher test concentrations (11 micrograms/l and 110 micrograms/l) of s-metolachlor were observed. No significant changes in oxidative damage (TBARS levels) were observed in all the tested groups. Based on the results of this study, early developmental stages of marbled crayfish can be recommended as suitable organisms for toxicity test and their use for biomonitoring of the aquatic environment by herbicides. Keywords: herbicidy; rak mramorovaný; embryolarvální test toxicity; chování; ontogenetický vývoj; antioxidační enzymy; herbicides; marbled crayfish; embryo-larval toxicity test; behavior; ontogenetic development; antioxidant enzymes Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vliv herbicidu s-metolachloru na raná vývojová stádia raka mramorovaného

S-metolachlor je látka patřící do skupiny herbicidů, které jsou v současné době používány k ochraně zemědělských plodin. Konkrétně je tato látka s chemickým názvem C15H22CINO2 řazena mezi ...

MATERNA, Jan
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Společenstvo bentických organismů na dolním toku Ohře, Labe a jejich přítocích
MUSIL, Martin
2019 - Czech
Cílem práce byl popis aktuálního stavu zasažených a nezasažených bentických společenstev na hlavním toku a přítocích Labe a Ohře invazí nepůvodních druhů - zejména hlaváče černoústého (Neogobius melanostomus) a raka pruhovaného (Faxonius limosus). Získávání vzorků do této práce probíhalo od dubna 2018 do srpna 2018, předchozí monitoring morfologie toků proběhl v listopadu 2017. Do této práce byly vybrány dva přítoky Labe (Milešovský potok a Ploučnice) a jeden přítok Ohře (Čepel). Na každém přítoku byly monitorovány dva 100 m dlouhé úseky (spodní - potenciálně dotčený a horní referenční). V blízkosti ústí přítoků byl zároveň monitorován 100 m dlouhý úsek hlavního toku. Sledována byla celková morfologie daného toku a základní fyzikální a chemické parametry vody, společenstvo zoobentosu, výskyt raků a společenstvo ryb. Bentická společenstva horních úseků sledovaných toků byla méně dotčená vlivem biologických invazí. Biodiverzita bentických společenstev na horních úsecích byla bohatší ve srovnání se spodními úseky. Výskyt hlaváče černoústého ovlivňoval bentická a rybí společenstva na dotčených lokalitách. Na úseku Labe v Děčíně byl zcela dominantním druhem a na dolním úseku Ploučnice se jím stával. The purpose of this work was to describe the current status of benthic communities on the main stream of Elbe River and Ohře River and their tributaries affected and non-affected by biological invasions - especially by round goby (Neogobius melanostomus) and spiny - cheek crayfish (Faxonius limosus). Sampling for this research took place from April 2018 to August 2018, while morphiologic survey of waterbodies was done in November 2017. Two tributaries of the Elbe River (Milešovský brook and Ploučnice River) and one tributary of the Ohře River (Čepel) were selected for this research. Two 100 m long sections (lower stretch potentially affected by invaders and upper stretch as referential) were monitored at each tributary. At the same time a 100 m long main flow section was monitored near the mouth of the tributaries. The following parameters were monitored: morphology of the stream and basic physical and chemical parameters of water, zoobenthos community, crayfish occurrence, and fish community. The benthic communities of the upper streams were less affected by biological invasions. The biodiversity of the benthic communities in the upper sections was richer compared to the lower sections. The occurrence of the round goby seemed to be factor affecting benthic and fish communities at the sites concerned. It was an eudominant species in the Elbe section in Děčín and becoming dominant in the lower section of Ploučnice River. Keywords: biologická invaze; invazní druhy; bentická společenstva; hlaváč černoústý; rak pruhovaný; Labe; Ohře.; biological invasion; invasion species; benthic communities; round goby; spiny-cheek crayfish; River Labe; River Ohře. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Společenstvo bentických organismů na dolním toku Ohře, Labe a jejich přítocích

Cílem práce byl popis aktuálního stavu zasažených a nezasažených bentických společenstev na hlavním toku a přítocích Labe a Ohře invazí nepůvodních druhů - zejména hlaváče černoústého (Neogobius ...

MUSIL, Martin
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Vliv syntetického progestinu etonogestrelu na sekundární pohlavní znaky a histologii gonád živorodky Wingeovy (Poecilia wingei)
PECH, Michal
2019 - Czech
Syntetické progestiny jsou steroidní hormony, které jsou nejen součástí hormonální antikoncepce, ale používají se i při léčbě řady zdravotních problémů. Díky širokému používání léků na bázi progestinů nacházíme jejich rezidua v odpadních vodách, odkud se následně dostávají do čistíren odpadních vod a do vod povrchových. Cílem této diplomové práce bylo posoudit, zda má syntetický progestin etonogestrel vliv na sekundární pohlavní znaky a histologii gonád živorodky Wingeovy (Poecilia wingei). Během experimentu byly samci a samice odděleně, vystaveny 3,2 a 320 ng.l-1 etonogestrelu po dobu 34 dní. Jako kontrola sloužila skupina ryb chovaných v čisté vodě (K) a skupina ryb chovaných v čisté vodě obsahující rozpouštědlo dimethylsulfoxid (KS). Na konci testu byly všechny ryby vyfotografovány, aby byly zachyceny případné změny v jejich zbarvení. Poté byly ryby usmrceny a fixovány v 10 % pufrovaném formalínovém roztoku pro morfometrickou a histologickou analýzu. Vzorky ryb odebrané pro morfometrickou analýzu byly vyfotografovány s pomocí softwaru QuickPHOTO MICRO 2.3 a na zhotovených snímcích byly měřeny jednotlivé morfometrické parametry. Zpracování vzorků ryb pro histologickou analýzu zahrnovalo dekalcifikaci, dehydrataci a následně zalití vzorků do parafínových bločků. Z parafinových bločků se poté zhotovily řezy o tloušťce cca 4,5 um, které byly obarveny hematoxylinem a eosinem. Na takto připravených histologických vzorcích se zjišťovaly histologické změny gonád. U samic exponovaných etonogestrelu byl v obou koncentracích pozorován výskyt barevných skvrn, které jsou charakteristické pro samce a u samic indikují maskulinizaci. Navíc samice vystavené koncentraci 320 ng.l-1 vykazovaly změnu morfometrie anální ploutve do struktury podobné gonopodiu (modifikovaná anální ploutev samců sloužící jako pomocný kopulační orgán), což je znak, který rovněž ukazuje na maskulinizaci. Dále expozice etonogestrelu jak v nižší, tak i ve vyšší koncentraci snížila zastoupení zralých oocytů v ováriích, přičemž jejich výskyt se snižoval s rostoucí koncentrací. U samců exponovaných etonogestrelu byl v obou koncentracích zjištěn menší poměr 4. paprsku k délce 6. paprsku gonopodia. V koncentraci etonogestrelu 320 ng.l-1 byl navíc pozorován větší poměru délky 6. paprsku k délce těla a prodloužení délky 6. paprsku. Ačkoli nedošlo k takovým změnám, které by indikovaly hypermaskulinizaci, mohly by tyto změny mít negativní vliv na reprodukci, případně pohlavní výběr ze strany samic. Expozice etonogestrelu neměla žádný vliv na běžný vývoj testes, neboť se u samců ze všech skupin vyskytovaly převážně zralé spermatofory. Na základě těchto poznatků lze konstatovat, že etonogestrel, podobně jako jiné progestiny, představuje reálné riziko pro ryby, pokud se vyskytne ve vodním prostředí v koncentracích pohybujících se už v jednotkách ng.l-1. Synthetic progestins are steroid hormones, which are not only part of the hormonal contraceptives, but they are also used to treat a number of health problems in human. Due to the widespread use of progestin-based drugs, their residues are being found in wastewaters, from where they also enter into the wastewater treatment plants and surface waters. The aim of this thesis was to assess whether the synthetic progestin etonogestrel affects the secondary sexual characteristics and gonad histology of Endler´s guppy (Poecilia wingei). During the experiment, males and females were separately exposed to 3.2 and 320 ng.l-1 etonogestrel for 34 days. A group of fish reared in pure water (K) and group of fish reared in pure water containing the solvent dimethylsulfoxide (KS) served as controls. At the end of the test, all the fish were photographed to capture any color changes. Then the fish were sacrificed and fixed in 10 % buffered formalin solution for morphometric and histological analysis. Fish samples taken for morphometric analysis were photographed using QuickPHOTO MICRO 2.3 software and individual morphometric parameters were measured on the images taken. Fish sample processing for histological analysis included decalcification, dehydration, and pouring of the samples into paraffin blocks. Then paraffin blocks were cut with the thickness of about 4.5 um, resulting slides were stained with hematoxylin and eosin. Histological changes of the gonads were determined on the histological samples prepared in this way. In females exposed to both concentrations of etonogestrel occurrence of color spots was observed. Color spots are characteristic for male and in females indicate masculinization. In addition, females exposed to 320 ng.l-1 etonogestrel showed a change in anal fin morphometry to a gonopodium-like structure (modified anal fin of males serving as helping copulatory organ), a sign also suggesting masculinization. Furthermore, exposure of etonogestrel in both lower and higher concentration of etonogestrel reduced number of mature oocytes in the ovaries, and their occurrence decreased with increasing concentration. In males exposed to both concentrations of etonogestrel a smaller ratio of the length of 4th ray to the length of 6th ray of gonopodium was found. In addition, at concentration of etonogestrel 320 ng.l-1 a greater ratio of the length of 6th ray to body length and extension of length of 6th ray was observed. Although there were no changes, which would indicate hypermasculinization, these changes could have a negative impact on reproduction, or sexual selection by the female. Etonogestrel exposure had no effect on the normal development of testes, because predominantly mature spermatophores were found in males of all treatment groups. Based on these findings, we can say that etonogestrel, like other progestins, represents a real risk to fish if it occures in aquatic environment at concentrations reaching units of ng.l-1. Keywords: etonogestrel; gonády; progestiny; ryby; sekundarní pohlavní znaky; živorodka; etonogestrel; gonads; progestins; fish; secondary sexual characteristics; guppy Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vliv syntetického progestinu etonogestrelu na sekundární pohlavní znaky a histologii gonád živorodky Wingeovy (Poecilia wingei)

Syntetické progestiny jsou steroidní hormony, které jsou nejen součástí hormonální antikoncepce, ale používají se i při léčbě řady zdravotních problémů. Díky širokému používání léků na bázi progestinů ...

PECH, Michal
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

ADVANCES IN FISH SPERM CRYOPRESERVATION: TAXONOMICAL CONSIDERATION
STECHKINA, Taisiya
2019 - English
Tato práce je věnována zkoumání současného stavu kryokonzervace spermatu ryb ve vztahu k akvakultuře a ochranným opatřením se zvláštním zaměřením na taxonomii spermií ryb. Na základě intenzivní analýzy dostupné literatury na toto téma bylo zjištěno, že kryokonzervace je v současné době považována za jednu z důležitých složek efektivní strategie pro záchranu ohrožených druhů a také jako jedinečný nástroj, který lze využít v průmyslu akvakultury k usnadnění řízení chovů. Bylo shrnuto, že v současné době, byly s různým úspěchem kryokonzervované spermie z 233 paprskoploutvých ryb náležejících do 22 řádů, pomocí různých kryokonzervačních protokolů. Tyto údaje jsou prezentovány ve formě tabulky v příloze. Pro vytvoření této databáze byla jako základní zdroj informací použita vědecká citační služba Web of Science (Clarivate Analytics), následně doplněná knihovními zdroji. Ze získaných dat se předpokládá, že hlavní část studií byla zaměřena na ekonomicky významné druhy ryb a menší část studií byla zaměřena na ohrožené druhy ryb. Zvláště zajímavé je pozorování, že podobná metoda kryokonzervace může být aplikována s větším úspěchem u druhů ryb patřících do taxonomicky příbuzných skupin. Taxonomická diverzita ryb je spojena se specifickými morfologickými a fyziologickými vlastnostmi jejich gamet. To následně znamená, že je nutné vyvinout druhově specifické protokoly kryokonzervace spermatu pro druhy, které dosud nebyly studovány a jsou vystaveny riziku zániku. Taxonomická analýza ukazuje, že nejvyšší počet druhů ryb, jejichž spermie byly kryokonzervované, patří do řádu ostnoploutví (Perciformes), následuje máloostní (Cypriniformes), dále sumci (Siluriformes), trnobřiší (Characiformes), lososotvární (Salmoniformes) a halančíkovci (Cyprinodontiformes). Je třeba poznamenat, že tyto řády představují přibližně 33% existujících řádů ryb a nyní je zřejmé, že by měla být věnována větší pozornost vývoji protokolů pro zástupce řádů, které nejsou zapojeny do kryobiologických studií. Tato bakalářská práce poskytuje nejmodernější přehled druhů ryb, jejichž spermie byly kryokonzervovány, a tyto údaje mohou sloužit jako základ a bibliografický zdroj pro další výzkum kryobiologie rybích spermií. Current thesis is devoted to exploration of the current state of fish sperm cryopreservation in relation to aquaculture and conservation measures with special focus on fish sperm taxonomy. Based on intensive analysis of available literature on the topic it was found that nowadays cryopreservation is considered as one of the important components of effective strategy to save endangered species and also as an unique tool that can be used in the aquaculture industry to facilitate broodstock management. It was summarized that nowadays sperm from 233 actinopterygian fishes belonging to 22 orders was cryopreserved applying different cryopreservation protocols with varying success. These data are presented in the form of a table in supplements. To create this database the scientific citation indexing service Web of Science (Clarivate Analytics) was used as the basic source of information subsequently supplemented by library sources. From the data obtained it is assumed, that the main part of studies was focused on economically important fishes and the minor part of the studies was focused on endangered fish species. Of special interest is the observation that similar cryopreservation method may be applied with greater success in fish species belonging to taxonomically-related groups. Fish taxonomical diversity is associated with specific morphological and physiological features of their gametes. That in turn entails the necessity to develop species-specific protocols of sperm cryopreservation for species not studied yet and being under risk of extinction. Taxonomical analysis shows that the highest number of fish species, the sperm of which was cryopreserved, belong to the order Perciformes, followed by Cypriniformes, then Siluriformes, Characiformes, Salmoniformes and Cyprinodontiformes. It is noted that these orders represent about 33% of extant fish orders and it is obvious now that more attention should be payed to develop protocols for representatives of orders non-involved into cryobiological studies. This bachelor's work provides the most modern review of fish species in which sperm was cryopreserved and these data may serve as a base and bibliographic source for further research in fish sperm cryobiology. Keywords: Actinopterygii; rybí spermie; kryokonzervace; kryoprotokol; kryobanka; taxonomie. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
ADVANCES IN FISH SPERM CRYOPRESERVATION: TAXONOMICAL CONSIDERATION

Tato práce je věnována zkoumání současného stavu kryokonzervace spermatu ryb ve vztahu k akvakultuře a ochranným opatřením se zvláštním zaměřením na taxonomii spermií ryb. Na základě intenzivní ...

STECHKINA, Taisiya
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Chování vodních organismů a kontaminace vodních toků? nechtěná léčba deprese a nespavosti u raků
MAREŠ, Josef
2019 - Czech
Tato bakalářská práce posuzuje možné účinky farmaceuticky aktivních sloučenin na necílové vodní organismy, a s tím spojená možná rizika. Test probíhal na partenogeneticky se rozmnožujících nepůvodních racích mramorovaných, kteří byli vystaveni koktejlu pěti běžně užívaných farmak a jedné nezákonné droze - tramadolu, citalopramu, sertralinu, venlafaxinu, oxazepamu a metamfetaminu. Koncentrace odpovídala 1 mikrogram.l-1 pro každou z testovaných látek. Hlavní část experimentu byla založena na monitoringu chování skupin exponovaných a kontrolních raků v arénách s úkryty nebo bez úkrytů. Této části předcházela třítýdenní expozice raků v koktejlu sledovaných látek. Výsledky byly vyhodnoceny v programu EthoVisionXT a následně statisticky vyhodnoceny. V systému s dostupnými úkryty vykazovaly sledované parametry (nachozená vzdálenost a aktivita) významné rozdíly mezi exponovanou a kontrolní skupinou. Exponovaná skupina nachodila signifikantně větší vzdálenost a byla výrazně aktivnější než skupina kontrolní. Zároveň strávila statisticky významně vyšší dobu mimo úkryt než kontrolní raci. V systému bez možnosti ukrytí byly výsledky z důvodu absence úkrytů téměř opačné. Nachozená vzdálenost, rychlost i aktivita se signifikantně lišila. Exponovaní raci vykazovali výrazně nižší aktivitu, rychlost, a nachodili značně kratší vzdálenost. Výsledky tohoto experimentu dokazují, že koktejl sledovaných látek může významný vliv na chování necílových vodních organismů. Na exponované raky působily látky tlumivým účinkem a ochromením smyslových receptorů, což může mít výrazný vliv na populace ve volných vodách. This bachelor thesis evaluates the possible effects of pharmaceutically active compounds on non-target fresh water organisms and the risks connected with them. As model organism was used parthenogenetically reproducing non-native marbled crayfish, which were exposed to a mix of five commonly used drugs and one illicit drug - tramadol, citalopram, sertraline, venlafaxine, oxazepam and methamphetamine. The concentration was 1 microgram.l-1 for each of the tested compounds. The main part of the experiment was based on monitoring the behaviour of the exposed and control group of crayfish in arenas with or without shelter. Prior experiment crayfish were exposed for three-weeks to the mixture of compounds mentioned above. The results were analysed in the programme EthoVisionXT and later also statistically evaluated. In the system with available shelters the observed parameters (distance moved and activity) showed significant differences, where the exposed group walked significantly larger distances and was considerably more active than the control group. Exposed group also spent significantly more time outside the shelter. The results in the system without shelter were almost the opposite. The distance moved, velocity and activity were significantly different. The exposed crayfish showed considerably lower activity, velocity and moved shorter distances. The results of this experiment prove that the mixture of monitored compounds can have a significant impact on the behaviour of non-target fresh water organisms. The compounds had a softening effect and can affect sensory receptors of the exposed crayfish, which can have a significant impact on the populations in open waters. Keywords: aktivita; bezobratlí; chování; enviromentální koncentrace; farmaceuticky aktivní sloučeniny; rak mramorovaný; activity; behaviour; environmental concentration; pharmaceutically active compounds; invertebrates; marbled crayfish Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Chování vodních organismů a kontaminace vodních toků? nechtěná léčba deprese a nespavosti u raků

Tato bakalářská práce posuzuje možné účinky farmaceuticky aktivních sloučenin na necílové vodní organismy, a s tím spojená možná rizika. Test probíhal na partenogeneticky se rozmnožujících nepůvodních ...

MAREŠ, Josef
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Rak mexický {Cambarellus patzcuarensis} - přehledová studie
TOMAN, Jan
2019 - Czech
Původní druhy raků jsou v poslední době velmi ohrožovány raky nepůvodními. Tyto druhy raků jsou nezřídka adaptabilnější a tolerantnější, a v případě severoamerických druhů se pak jedná o chronické přenašeče tzv. račího moru, vůči němuž jsou raci nepocházející z tohoto kontinentu velice citliví. V této bakalářské práci nesoucí název "Rak mexický (Cambarellus patzcuarensis) - přehledová studie" je vypracován literární přehled obsahující shrnuté dostupné poznatky o raku mexickém, a definování hlavních, doposud neznámých biologických charakteristik tohoto druhu. Tento rak je v dnešní době jeden z nejvíce chovaných a nejvíce prodávaných raků v rámci akvaristického obchodu. Jeho introdukce do nových míst mohou vést k nechtěným změnám v nově osídlených ekosystémech. Předložený ucelený přehled dostupných informací o raku mexickém a vymezení doposud nedostatečně známých aspektů biologie tohoto druhu, mohou být hodnotným podkladem pro navazující studie. Indigenous crayfish are increasingly threatened by their non-indigenous counterparts, which species are often more tolerant and adaptable. In case of North American species, they are also chronic carries of crayfish plague, a disease mostly lethal to crayfish of non-North American origin. In this bachelor thesis entitled "Mexican dwarf crayfish (Cambarellus patzcuarensis) - an overview", there is a summary containing available information about the Mexican dwarf crayfish, while main, so far unknown biological features of this species, are defined. Nowadays, this crayfish is one of the most bred and sold crayfish within the pet trade. However, its introductions can lead to unwanted alterations in newly occupied ecosystems. This overview of the available information on the Mexican dwarf crayfish and the definition of so far insufficiently known aspects of its biology can serve as a valuable basis for follow-up studies. Keywords: introdukce; rak mexický; obchod; račí mor; nepůvodní raci; introduction; Mexican dwarf crayfish; trade; crayfish plague; non-indigenous crayfish Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Rak mexický {Cambarellus patzcuarensis} - přehledová studie

Původní druhy raků jsou v poslední době velmi ohrožovány raky nepůvodními. Tyto druhy raků jsou nezřídka adaptabilnější a tolerantnější, a v případě severoamerických druhů se pak jedná o chronické ...

TOMAN, Jan
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Využití přípravků umožňujících kontrolované uvolňování hormonální látky v umělé reprodukci ryb
PECHA, Oldřich
2019 - Czech
Tato bakalářská práce byla zaměřena na identifikaci druhově optimálních přípravků na bázi PLGA mikročástic z hlediska délky a intenzity uvolňování a složení účinné látky (GnRHa, metoclopramide), která by našla využití v umělé reprodukci vybraných druhů ryb - štiky obecné (Esox lucius). V podmínkách Experimentálního rybochovného pracoviště, FROV JČU ve Vodňanech a táborské Štičí líhně ESOX s.r.o. probíhal první dvoutýdenní experiment, z něhož jsme dosáhly požadovaných výsledků u mlíčáků. O rok později se experiment odehrával opět v Táboře a nově v líhni v Mydlovarech. Tentokrát se soustředil na jikernačky. Během prvního výzkumu jsme dosáhli uspokojivých výsledků a potvrdilo se, že jdeme správným směrem. Jako nejúčinnější se prokázala kombinace GnRH spolu s dopamin antagonistou Metoclopramidem. U mlíčáků jsme nejlepších výsledků dosáhli aplikací 20?g GnRHa.kg-1+20 mg MET.kg-1, kde jsme dosáhli pozitivních výsledků u všech sledovaných parametrů - zvýšený objem vyprodukovaného mlíčí, zvýšená pohyblivost a rychlost spermií, snížená koncentrace 11-ketotestosteronu. Během druhého experimentu zaměřeného na jikernačky jsme prokázali, že kombinace GnRH+MET v koncentraci 20?g GnRHa.kg-1+20 mg MET.kg-1 má pozitivní vliv na dosažení ovulace, snížení doby latence a vyšší koncentrace 40?g GnRHa.kg-1+20 mg MET.kg-1 i na oplozenost a líhnivost jiker, avšak za cenu nižší plodnosti. Výsledky experimentů ukazují, že použitím kombinace a správné koncentrace GnRH s dopamin antagonistou je možné indukovat dozrávání gamet mlíčáku i jikernaček štiky obecné. U jikernaček však stále zůstává prostor pro zlepšení. This bachelor thesis was focused on identification of species-optimized preparations based on PLGA microparticles in terms of length and intensity of release and composition of active substance (GnRHa, metoclopramide), which would be used in artificial reproduction of selected fish species - pike (Esox lucius). Under the conditions of the Experimental Fish Farm, FROV JČU in Vodňany and the Tábor Štičí líheň ESOX s.r.o. the first two-week experiment was conducted to achieve the desired results, which were achieved with males of pike. A year later, the experiment took place again in Tabor and newly in the hatchery in Mydlovary. This time we focused on females of pike. During the first research, we have achieved satisfactory results and confirmed that we are going in the right direction. Combination of GnRH with dopamine antagonist Metoclopramide has been shown to be most effective. The best results were achieved by application of 20?g GnRHa.kg-1 + 20mg MET.kg-1, where we achieved positive results in all parameters - increased milt production volume, increased sperm motility and speed, decreased 11-ketotestosterone concentration. During the second experiment with female, we showed that the combination of GnRH + MET at a concentration of 20?g GnRHa.kg-1 + 20mg MET.kg-1 has a positive effect on ovulation achievement, latency time reduction and higher concentration of 40?g GnRHa.kg-1 + 20 mg MET.kg-1 also for fertilization and hatching of eggs, but at the cost of lower fecundity. The results of the experiments show that by using this combination and the correct concentration of GnRH with the dopamine antagonist it is possible to induce maturation of the gametes of male as well as female of pike fish. However, there is still room for improvement of female. Keywords: štika obecná; PLGA; kapří hypofýza; ovulace; hormonální stimulace; dopamin antagonista; northern pike; PLGA; carp pituatiry extract; ovulation; hormonal stimulation; dopamin antagonist Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Využití přípravků umožňujících kontrolované uvolňování hormonální látky v umělé reprodukci ryb

Tato bakalářská práce byla zaměřena na identifikaci druhově optimálních přípravků na bázi PLGA mikročástic z hlediska délky a intenzity uvolňování a složení účinné látky (GnRHa, metoclopramide), která ...

PECHA, Oldřich
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Stravitelnost krmiv pro kapra obecného
MAREŠ, Josef
2019 - Czech
Tato bakalářská práce testuje a vyhodnocuje složení a bilanční stravitelnost různých druhů krmiv i různých ingrediencí použitelné pro krmení kapra obecného. V práci se dále posuzuje vhodnost jednotlivých ingrediencí na základě stravitelnosti samostatných živin. Z výsledků vyplývá, že správnou kombinací krmiv dojde ke zlepšení efektivity v chovu kapra obecného, sníží se spotřeba krmiva, zvýší se přírůstek. V neposlední řadě by mělo dojít ke snížení negativního dopadu přikrmování na kvalitu vodního prostředí. Bakalářská práce sumarizovala doposud známé hodnoty stravitelnosti u jednotlivých krmných ingrediencí pro kapra. Následně se zabývala vlastním experimentem, který byl časově velmi náročný. Podařilo se potvrdit některé již známé hodnoty, ale také zjistit úplně nové informace o hodnotách obsahu jednotlivých komponent v krmivech a jejich následné využitelnosti. Výsledky pro pšenici a kukuřici byly porovnány s naměřenými hodnotami jiných autorů. Tritikále, dafnie a larvy pakomára byly pro experiment použity prvně, tudíž hodnoty nebylo možné porovnat, ale podařilo se analyzovat základní informace, které dobře poslouží pro další výzkum v této oblasti. Průměrný obsah jednotlivých parametrů u obilovin byl: 16 % obsahu bílkovin a stravitelnost 64 %, obsah tuků 2 % a stravitelnost 70 %, obsah BNLV 74 % a stravitelnost 74 %. Obsah vlákniny 5 % a popelovin 2 % s velmi nízkou stravitelností. Obsah fosforu 0,6 % a stravitelností 30 %. Průměrný obsah jednotlivých parametrů u přirozené potravy byl: obsah bílkovin 55 % a stravitelnost 86 %, obsah tuků 5 % a stravitelnost 74 %, BNLV 20 % a stravitelnost 41 %, obsah vlákniny 7 % a stravitelnost 8 %, obsah popelovin 14 % a stravitelnost 30 %, obsah fosforu 1,2 % a stravitelnost 74 %. Výsledným prvkem bylo stanovení nejvhodnějšího krmení pro rybniční akvakulturu. Dle dostupných výsledků se jedná o pšenici v kombinaci s přirozenou potravou. Pšenice je velmi energeticky bohatá, ovšem má nízký podíl bílkovin. Naopak přirozený potrava je bohatá na dobře využitelné bílkoviny. Optimální poměr přirozené potravy a pšenice byl 0,25:2. V tomto poměru dokážeme ideálně splnit nutriční požadavek kapra obecného (31 % stravitelných bílkovin, 0,6-0,7 % fosforu, ~3200 kcal?kg-1 stravitelné energie). Vhodným využitím krmiva jsme schopni snížit negativní vliv na kvalitu vody, a to je do budoucna jeden z hlavních cílů. This bachelor thesis evaluates the composition and apparent digestibility of various types of fish feed and various ingredients applicable to the feeding of common carp. This bachelor thesis also evaluates the suitability of individual components based on the digestibility of individual nutrients. The results show that the right combination of fish feed improves efficiency, reduces feed consumption and increases growth. Last but not least, the negative impact of feeding on the quality of the aquatic environment should be reduced. This bachelor thesis summarizes existing digestibility values of individual feed ingredients for common carp and then its own experiment, which was very time- consuming. Some already known values have been confirmed and some new information about the content of individual components of feed and their subsequent use has been found. The results for wheat and maize were compared with results of other authors. Triticale, daphnia and chironomidae larvae were used for the first time, so the values could not be compared, nevertheless it could be used as a basic information for further research in this area. The average content of individual cereal parameters were: 16% protein content and 64% digestibility, 2% fat content and 70% digestibility, 74% BNLV content and 74% digestibility. Fiber content 5% and ash content 2% with very low digestibility. Phosphorus content 0.6% and digestibility 30%. Average content of individual parameters for natural foods was: protein content 55% and digestibility 86%, fat content 5% and digestibility 74%, BNLV 20% and digestibility 41 %, fiber content 7% and digestibility 8%, ash content 14% and digestibility 30%, phosphorus content 1.2% and 74% digestibility. The resulting element was to determine the most suitable feed for pond aquaculture. According to the available results, wheat combined with natural food is the best option. Wheat is very energy rich, but has a low protein content. Conversely, natural food is energy rich in easily usable protein. The optimal ratio of natural food to wheat was 0.25:2. With this ratio we can meet the ideal nutritional requirements of common carp (31% digestible protein, 0.6-0.7 % phosphorus, 3200 kcal?kg-1 digestible energy). With the right feed, we are able to reduce the negative impact on water quality and this is one of the main goals for the future. Keywords: bilanční stravitelnost; ingredience; kapr obecný; krmivo; přirozená potrava; pšenice.; apparent digestibility; components; common carp; feed; natural food; wheat. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Stravitelnost krmiv pro kapra obecného

Tato bakalářská práce testuje a vyhodnocuje složení a bilanční stravitelnost různých druhů krmiv i různých ingrediencí použitelné pro krmení kapra obecného. V práci se dále posuzuje vhodnost ...

MAREŠ, Josef
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases