Počet nalezených dokumentů: 535583
Publikováno od do

Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem
Krueger, Stephanie
2019 - anglický
Klíčová slova: meziknihovní výpůjčka; služby dodávání dokumentů; interlibrary loan; document delivery services; poplatky; knihovny; elektronické dodávání dokumentů; webové služby Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem

Krueger, Stephanie
Národní technická knihovna, 2019

Architektonické formy hlavních nosných konstrukcí pro membrány a folie
Kopřiva Miloš; Aleš Vaněk; Hirnšal Zdeněk
2019 -
Cílem této disertační práce je výzkum a syntéza membrány a nosného systému na principu lehké konstrukce. Práce se zaměřuje na oblast vývoje lehkých membránových konstrukcí, zejména jejich nosných prvků, zkoumá aktuální stav tenkostěnných konstrukcí, popisuje jejich historii, dokumentuje vybrané případové studie od koncepčního návrhu až po realizaci. Po celkové analýze existujících projektů (světových a vlastních) a na základě autorových vědomostí a zkušeností byl jako vhodný nosný systém pro další postup zvolen gridshell – mřížová skořepina. Jde o lehkou konstrukci, využívající potenciálu dvojitého zakřivení a membrána je zde přirozeně integrovanou součástí nosné konstrukce. Jako výchozí bod vlastního výzkumu bylo uspořádáno několik seminářů a workshopů pro fyzické modelování se použilo mnoho různých materiálů a byla úspěšně navržena a postavena první reálná konstrukce. V roce 2015 přišel skutečný projekt většího rozsahu – zastřešení dočasného divadla Menteatrál v Neratově, kde se konstrukce poprvé vyzkoušela a realizovala v reálném měřítku, vzápětí se v roce 2016 realizoval pavilon Matrix v Třebešově. Autor průběžně dokumentuje vývoj tohoto projektu lehké konstrukce od první fáze návrhu až po realizaci.The aim of this dissertation is the research and synthesis of membrane and supporting systems on the principle of lightweight structures. The thesis focuses on the development of light membrane structures, especially their supporting elements, examines the current state of thin-walled structures, their history, documents selected case studies from conceptual design to the implementation. After a comprehensive analysis of existing projects (world´s and own) and based on author's knowledge and experience, a gridshell was chosen as a suitable system for the next process. It is a lightweight structure that uses the double curvature potential and the membrane acts as a naturally integrated part of the load-bearing structure. As a starting point of the own research, several seminars and workshops were organized. For building physical models many different materials were used and after all, the first design was successfully designed and built. In 2015, a real project of a larger scale has been built - the roof of the temporary theater Menteatrál in Neratov where the structure type was first tested and realized in real-life. Suddenly the Matrix Pavilion in Třebešov was realized in 2016. The author continuously documents the development of this lightweight design project from the first phase of the design to the realization. Klíčová slova: membrána; nosný systém; lehká konstrukce; architektonické řešení; grindshell; membrane; lightweight structures; grindshell; design Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Architektonické formy hlavních nosných konstrukcí pro membrány a folie

Cílem této disertační práce je výzkum a syntéza membrány a nosného systému na principu lehké konstrukce. Práce se zaměřuje na oblast vývoje lehkých membránových konstrukcí, zejména jejich nosných ...

Kopřiva Miloš; Aleš Vaněk; Hirnšal Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrhové limity jednovrstvých membránových polí
Kopřiva Miloš; Jan Vecko; Hirnšal Zdeněk
2019 -
Disertační práce je zaměřena na problematiku návrhu jednovrstvých membránových konstrukcí tvarované na základě mechanického předpětí. Cílem disertační práce je sestavení základních návrhových limitů pro potřeby architektonického návrhu. Membránové konstrukce se tvarují do ploch dvojí křivosti, vnější zatížení se přenáší výhradně deformací plochy a proto se jedná o tvarově aktivní konstrukce. Právě dvojí zakřivení plochy membránové konstrukce je rozhodující pro únosnost konstrukce. Současný stav návrhu jednovrstvých membránových konstrukcí není kodifikován a návrh se opírá o zkušenosti z realizovaných staveb a intuice specialistů. Z pohledu efektivního návrhu jednovrstvých membránových konstrukcí je třeba dosáhnout v prvních fázích architektonického návrhu optimálního zakřivení plochy membrány, které ve výsledku vede k hospodárnému návrhu celé konstrukce. Práce se zaměřuje na nalezení architektonických a technických rozměrových limitů volných membránových polí, pro jednotlivé typologické druhy (bodově podepřená membrána, membrána na obloukových podporách, kónické tvary membrány a lomenice). Návrhové limity jednovrstvých membránových polí slouží jako pomůcka architektům, pomocí které jsou schopni navrhnout proveditelný tvar konstrukce, bez nutné spolupráce se specialisty. Nalezení a zobecnění návrhových limitů je provedeno metodami digitálního modelování pomocí specializovaných softwarových programů pro tvarování a statickou analýzu membránových konstrukcí. Návrhové limity jednovrstvých membránových polí jsou provedeny pomocí parametrizace okrajových konstrukcí jednotlivých typologických druhů. Na základě provedených analýz jsou sestaveny empirické zásady pro koncepční architektonický návrh jednovrstvých membránových konstrukcí. Sestavené návrhové limity nejsou určeny pro posouzení konstrukce a nenahrazují statický výpočet jednotlivých konstrukcí. Návrhové limity jsou určeny pro potřeby architektonického návrhu v koncepční fázi tvarování.The aim of the dissertation is to prepare basic design limits for the needs of architectural design. The dissertation is focused on tensile membrane structures shaped by mechanical prestress. Tensile membrane structures are formed into double-curvature anticlastic surfaces. External loads are transfered by the deformation of surface, that is, it is a form active structures. In terms of carrying capacity, the degree of curvature of the memrbane surface is decisive. So it is necessary to cooperate with specialist in design memrbane structures in form-finding process. The current state of the design of single-layer membrane structures is not codified and the proposal builds on the experience of the realized constructions and the intuition of the specialists. From the point of view of efficient design of single-layer membrane structures, it is necessary to achieve the optimal curvature of the membrane surface in the first stages of the architectural design. This achieves to economical design of the whole structure. The work focuses on finding architectural and technical dimensional limits of free membrane fields, for individual typological species (point-supported membrane, membrane on arched supports, conical diaphragm shapes and lomenice). The design limits of single layer membrane arrays serve as a tool for architects to design a feasible design without the need for specialist collaboration. The design limits is done by digital modeling methods using special software programs for form-finding and static analysis of membrane structures. The design limits of tensile membrane structures arrays are performed by parameterization of boundary structures for typological forms. On the basis of these analyzes are compiled a empirical principles for conceptual architectural design of tensile membrane structures. Assembled design limits are not intended to assess the structure and do not replace a static calculation of the individual structures. The design limits are determined for the purposes of conceptual architectural design of the conceptcion shaping phase. Klíčová slova: membránové konstrukce; textilní konstrukce; koncept; návrh; tvarování; návrhové limity; efektivní návrh; tensile membrane structure; fabric strucutre; concept design; form-finding; design limits; efficient design Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Návrhové limity jednovrstvých membránových polí

Disertační práce je zaměřena na problematiku návrhu jednovrstvých membránových konstrukcí tvarované na základě mechanického předpětí. Cílem disertační práce je sestavení základních návrhových limitů ...

Kopřiva Miloš; Jan Vecko; Hirnšal Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Projekt minivolejbalového soustředění pro děti mladšího školního věku
JENČÍKOVÁ, Anna; VYHNÁLKOVÁ, Pavla
2019 - český
Hlavním cílem bakalářské práce je předložit návrh minivolejbalového soustředění pro děti mladšího školního věku. Dílčím cílem teoretické části je na základě studia odborné literatury popsat mladší školní věk, sportovní trénink dětí a jeho zásady, základní herní volejbalové činnosti, minivolejbal a jeho pravidla, letní tábory v kontextu zážitkové pedagogiky a představit Dům dětí a mládeže Týniště nad Orlicí. Cílem praktické části je předložit projekt minivolejbalového soustředění pro děti mladšího školního věku založený na vlastních zkušenostech a studiu odborné literatury. The main aim of this bachelor thesis is to submit a proposal plan for a mini-volleball camp for the children of younger school age. This thesis consists of two parts - theoretical part and a practical part. In theoretical part it describes the younger school age and its specifities and principles in regard to sports training, bacis volleyball activities, mini-volleyball and its rules, summer camps in context of experiential education and also presents the House of Children a Youth Týniště nad Orlicí. The aim of the practical partis to present a project of minivolleyball campfor younger school children age based on my own experiences and reference studies. Klíčová slova: Minivolejbal; dítě; mladší školní věk; sportovní trénink; pravidla minivolejbalu; sportovní trénink; volejbalová cvičení; minivolejbalové soustředění; sportovní soustředění; Mini-volleyball; child; children of the primary school age; sport training; rules of minivolleyball; volleyball exercises; mini-volleyball training camp; sport training capm Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Projekt minivolejbalového soustředění pro děti mladšího školního věku

Hlavním cílem bakalářské práce je předložit návrh minivolejbalového soustředění pro děti mladšího školního věku. Dílčím cílem teoretické části je na základě studia odborné literatury popsat mladší ...

JENČÍKOVÁ, Anna; VYHNÁLKOVÁ, Pavla
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Využití multismyslové místnosti Snoezelen u dětí a žáků s poruchou autistického spektra
PLUHAŘOVÁ, Marie; FINKOVÁ, Dita
2019 - český
Bakalářská práce " Využití multismyslové místnosti Snoezelen u dětí a žáků s poruchou autistického spektra" se věnuje problematice využití terapeutické metody Snoezelen v rámci pedagogické podpory dětí s autismem. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vymezuje poruchy autistického spektra, definuje teoretická východiska a etiologii, charakterizuje jednotlivé poruchy a hovoří o diagnostických metodách. Dále se věnuje multismyslové místnosti Snoezelen, definuje ji, rozebírá hlavní cíle a principy, uvádí jednotlivé typy místností a možnosti využití konceptu Snoezelen u dětí s autismem. Praktická část obsahuje případové studie dvou dětí mateřské školy a interpretuje výsledky uskutečněného výzkumného šetření. V závěru nabízí krátké shrnutí metodických doporučení při práci s dětmi s autismem v multismyslové místnosti Snoezelen. The bachelor thesis " The application of a multisensory Snoezelen room for children with autism spectrum disorders" is dedicated to the use of the therapeutic method Snoezelen in the scope of pedagogical support for children with autism. The thesis consists of theoretical and practical part. The theoretical part specifies autistic spectrum disorders and defines its theoretical bases and etiology. Characterization of individual disorders and description of the diagnostic methods are added. The theoretical part also focuses on the multi-sensory Snoezelen room, while providing a definition and analyzing the main objectives and principles of this method. Furthermore, list of the different types of Snoezelen rooms and the possibilities of using the Snoezelen concept for children with autism are involved in the theoretical part. The practical part contains case studies of two kindergarten children and interprets the results of the research. As a conclusion, a short summary of methodological recommendations for working with children with autism in the multi-sensory Snoezelen room is presented. Klíčová slova: poruchy autistického spektra; autismus; diagnostika; Snoezelen; multismyslová místnost; pozorování; autism spectrum disorders; autism; diagnostics; Snoezelen; multi-sensory room Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Využití multismyslové místnosti Snoezelen u dětí a žáků s poruchou autistického spektra

Bakalářská práce " Využití multismyslové místnosti Snoezelen u dětí a žáků s poruchou autistického spektra" se věnuje problematice využití terapeutické metody Snoezelen v rámci pedagogické podpory ...

PLUHAŘOVÁ, Marie; FINKOVÁ, Dita
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Komparace zatížení hráčů během přátelského a mistrovského utkání v basketbalu
LANDOR, Jan; HŮLKA, Karel
2019 - český
Cílem diplomové práce je komparace velikosti vnitřního zatížení hráčů během přátelského a mistrovského utkání v basketbalu. Výzkumný soubor je tvořen 8 hráči basketbalového družstva mužů Sokol Karviná. Sporttestery Team Polar2Pro je měřena srdeční frekvence ve 3 přátelských a ve 3 mistrovských utkáních. Získané hodnoty SF jsou pro každý typ utkání zprůměrovány a podle procenta maximální srdeční frekvence zařazeny do 1 ze 4 zón intenzity zatížení. Průměrná hodnota SF je uváděna za celé družstvo. Výsledkem komparace je zjištění, že hráči hrají mistrovské utkání s vyšší intenzitou zatížení. The aim of the diploma thesis si to compare the size of a internal workload of players during a frieandly and championship basketball game. The research group contains of 8 players of the basketball team of men Sokol Karviná. Sporttesters by Team Polar2Pro measure heart rate in 3 friendly and 3 championship games. The values of obtained HR are averaged for each type of match and ranked in 1 out of 4 zones of workload according to the max. heart rate percentage. The average value of HR is given for the whole team. The result of the comparasion is finding that players play a championship game with a higher intensity of workload. Klíčová slova: basketbal; intenzita zatížení; zóny zatížení; srdeční frekvence; maximální srdeční frekvence; mistrovské utkání; přátelské utkání; Basketball; intensity of workload; zone of workload; heart rate; maximal heart rate; championship match; friendly match; Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Komparace zatížení hráčů během přátelského a mistrovského utkání v basketbalu

Cílem diplomové práce je komparace velikosti vnitřního zatížení hráčů během přátelského a mistrovského utkání v basketbalu. Výzkumný soubor je tvořen 8 hráči basketbalového družstva mužů Sokol ...

LANDOR, Jan; HŮLKA, Karel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Das Kompositionsglied "-frei" im Rahmen der deutschen Wortbildung
MACHULÍKOVÁ, Pavla; VOMÁČKOVÁ, Olga
2019 - německý
Tato bakalářská práce se zabývá slovotvorbou přídavných jmen, zejména přídavných jmen s koncovkou "-frei". Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část se zaměřuje na dva typy slovotvorby - kompozici a derivaci a jsou představeny dvě přípony "-los" a "-frei". V praktické části jsou provedeny dva výzkumy. První zkoumá četnost přídavných jmen s koncovkou "-frei" v různých tematických oblastech. Druhý zkoumá, jak mohou být tato přídavná jména parafrázována a které jsou nejčastěji používány. This bachelor thesis deals with the word formation of adjectives, the ones with the ending "-frei". The thesis is divided into two parts: a theoretical and a practical part. The theoretical part focuses on two types of word formation - compounding and derivation, describing two endings: "-los" and "-frei". In the practical part, two analyses were conducted. The first research focuses on the frequency of appearance of the adjectives with the ending "-frei" in various thematic areas and the second research examines the rephrasing of this ending and studies how often is this paraphrase used. Klíčová slova: adjective; word formation; suffixoid; compounding; derivation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Das Kompositionsglied "-frei" im Rahmen der deutschen Wortbildung

Tato bakalářská práce se zabývá slovotvorbou přídavných jmen, zejména přídavných jmen s koncovkou "-frei". Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část se zaměřuje na dva ...

MACHULÍKOVÁ, Pavla; VOMÁČKOVÁ, Olga
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Využití plynové chromatografie v analýze mléka
SULOVSKÝ, Tomáš; BARTÁK, Petr
2019 - český
Cílem této práce je studium možností aplikace plynové chromatografie při analýze mléka. Nejprve byly analyzovány látky obsažené v jeho vůni. Látky byly zachyceny na SPME vlákno a následně analyzovány plynovou chromatografii. Dále byly zkoumány možnosti použití plynové chromatografie v analýze tukových složek mléka. Bylo vyšetřováno, jaké mastné kyseliny jsou v mléce obsaženy. Poslední část práce se zaměřuje na kvantitativní stanovení cholesterolu a 7-dehydrocholesterolu. The aim of this work is to study application of gas chromatography in milk analysis. First, volatile substances responsible for the milk smell were analysed. Substances was captured by SPME fiber and analyse by gas chromatography. Then, utilization of gas chromatography for analysis of milk fat and determination of fatty acids profile was investigated. Last part of the work is focused on quantitative determination of cholesterol and 7-dehydrocholesterol. Klíčová slova: mléko; GC; GC/MS; 7-dehydrocholesterol; cholesterol; mastné kyseliny; extrakce tukových složek; SPME.; milk; GC; GC/MS; 7-dehydrocholesterol; cholesterol; fatty acids; extraction of fatt components; SPME. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Využití plynové chromatografie v analýze mléka

Cílem této práce je studium možností aplikace plynové chromatografie při analýze mléka. Nejprve byly analyzovány látky obsažené v jeho vůni. Látky byly zachyceny na SPME vlákno a následně analyzovány ...

SULOVSKÝ, Tomáš; BARTÁK, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Analýza bankovních poplatků
KUBISOVÁ, Nikola; STOKLASA, Jan
2019 - český
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou bankovních poplatků spojených s běžným účtem v České republice. V teoretické části práce je krátce popsaný bankovní sektor v České republice, jsou vysvětleny důležité konkrétní pojmy a také význam bankovních poplatků. Práce obsahuje i popis jednotlivých vybraných bankovních poplatků. V praktické části se práce zabývá rozdělením na 4 skupiny klientů a stanovením nejvýhodnějšího běžného účtu pro každou ze skupin, a to za pomocí analýz 9 vybraných bank. This bachelor thesis analyses the bank fees associated with current account in Czech republic. In the theoretical part of the thesis is briefly described the banking sector in the Czech republic, the important concrete terms are explained and as well the importance of bank charges. The thesis also includes a description of selected bank charges. In the practical part, the thesis deals with the division into 4 groups of clients and with the determination of the most advantageous current account for each of these groups, using analyzes of 9 selected banks. Klíčová slova: banka; bankovní poplatek; běžný účet; klient; bank; bank fee; current account; client Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Analýza bankovních poplatků

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou bankovních poplatků spojených s běžným účtem v České republice. V teoretické části práce je krátce popsaný bankovní sektor v České republice, jsou vysvětleny ...

KUBISOVÁ, Nikola; STOKLASA, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Rodinné finance z pohledu matek pečujících o dítě v domácnosti
STUDENÍKOVÁ, Iveta; OPLETALOVÁ, Alena
2019 - český
Bakalářská práce je zaměřena na rodinné finance z pohledu matek pečujících o dítě v domácnosti. V teoretické části je vymezena oblast finančního vzdělávání, finanční gramotnosti a také hospodaření domácnosti, pro které je sestavování rodinného rozpočtu stěžejní. Následně je vymezen přehled finančních produktů, jež využívají matky pečující o dítě v domácnosti. Poslední kapitola je věnovaná příjmům cílové skupiny, tedy matkám pečujících o dítě v domácnosti. Praktická část popisuje přípravu, realizaci a výsledky výzkumného šetření, jehož cílem je zjistit a analyzovat, jak matky pečující o dítě v domácnosti přistupují k otázkám finančního zabezpečení rodiny a jak nakládají s rodinnými financemi. The Bachelor thesis is focused on family finances from the perspective of mothers, who take after a child at home. The theoretical part defines the area of financial education, financial literacy, and household economy, which is a key element in making family budget. There is also described an overview of financial products, which are used by mothers, who take care of the child. The last chapter focuses on incomes of mothers with the child. The practical part describes the preparation, realization, and results of the research. The main aim of the research was determine and analyse how mothers taking care of the child approach to the issues of family financial security and how they handle with family finances. Klíčová slova: Finanční vzdělávání; finanční gramotnost; finanční produkty; hospodaření domácnosti; matky pečující o dítě v domácnosti.; Financial education; financial literacy; financial products; household economy; mothers who look after children. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Rodinné finance z pohledu matek pečujících o dítě v domácnosti

Bakalářská práce je zaměřena na rodinné finance z pohledu matek pečujících o dítě v domácnosti. V teoretické části je vymezena oblast finančního vzdělávání, finanční gramotnosti a také hospodaření ...

STUDENÍKOVÁ, Iveta; OPLETALOVÁ, Alena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze