Počet nalezených dokumentů: 711371
Publikováno od do

Řešení optimalizačních úloh na 2 a 3. stupni školy
Michal, Jakub
2023 - český
The goal of this diploma thesis is to gather and describe ways the optimisation problems had been solved before the calculus was invented. Some of the methods identified through history are generalised and these which could be utilised at secondary or primary school education are described more in depth. Thesis descri- bes the method, where educator follows historical development of the problem in classroom and what benefits it might bring, as well. There is a section dedicated to evaluation of experiment which goal was to investigate understanding of pupils to certain concepts in the field of optimisation, mainly concerning isoperimetric problem. It was also focused on the pupils fe- edback to different approaches of optimisation problem solving. 1 Tato diplomová práce má za cíl shromáždit a popsat řešení optimalizačních úloh napříč jejich historickým vývojem předcházejícím kalkulu. Dále některé identi- fikované metody použité v dějinách hledání maxim a minim zobecňuje a blíže pojednává o těch, které jsou vhodné k řešení problémů tohoto druhu na střední, případně i základní, škole. Práce také popisuje vhodnost následovat historický vý- voj problému při výuce a některé výhody tohoto přístupu. Součástí práce je také vyhodnocení experimentu, který zkoumá žákovské po- rozumění některým jevům v oblasti optimalizace, týkajících se především izoperi- metrických úloh, a jejich reakce na vybrané přístupy k řešení. 1 Klíčová slova: Matematika; optimalizace; extrémy; izoperimetrické úlohy; historie matematiky; didaktika; metody řešení úloh; Mathematics; optimisation; extrema; isoperimetric problems; history of mathematics; didactics; methods of problem solving Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Řešení optimalizačních úloh na 2 a 3. stupni školy

The goal of this diploma thesis is to gather and describe ways the optimisation problems had been solved before the calculus was invented. Some of the methods identified through history are ...

Michal, Jakub
Univerzita Karlova, 2023

Uplatnění formální obhajoby v předsoudní fázi trestního řízení
Štěpánek, Martin; Vokoun, Rudolf; Mulák, Jiří
2023 - český
Applying formal defense in the pre-trial phase of criminal proceedings Abstract This rigorous thesis deals with the application of the formal defense in the pre-trial phase of prosecution. The thesis circumscribes the defense in the terms of the defense lawyer in the investigation phase, i.e. after the initiation of the prosecution, while the focus is apart from other things on the important and unneglectable instruments of the defense, particularly on the petition against the resolution of prosecution initiation, the inspection of the court file, also on the participation of the defense lawyer on the investigation, the evidence procurement by the defense lawyer, the study of the court file and the suggestion for completion of the investigation, and the suggestion for the preliminary discussion of the defense. The thesis also shows the peculiarities of the defense during the prosecution of the defendant in detention, while the emphasis in put on the defendant in detention defense execution itself with the focus on the personal visits in the detention center and the matter of demanding release from the detention and utilizing the measures substituting detention. The focus is also on the address of the defense lawyer, or more precisely on their professional limits in relation to the ethical prescriptions and... Uplatnění formální obhajoby v předsoudní fázi trestního řízení Abstrakt Tato rigorózní práce se zabývá uplatněním formální obhajoby v předsoudní fázi trestního řízení. Práce vymezuje obhajobu obhájcem ve fázi vyšetřování, tedy po zahájení trestního stíhání, přičemž pozornost je věnována mimo jiné důležitým a neopominutelným institutům obhajoby, konkrétně stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání, nahlédnutí do spisu, dále účasti obhájce ve vyšetřování, obstarávání důkazů obhájcem, prostudování spisu, návrhu na doplnění vyšetřování a taktéž návrhu na předběžné projednání obžaloby. Práce dále přibližuje zvláštnosti obhajoby při vazebním stíhání obviněného, přičemž důraz je kladen na samotný výkon obhajoby vazebně stíhaného s přiblížením osobních návštěv ve vazební věznici a problematiky žádání o propuštění z vazby za současného využití opatření nahrazujících vazbu. Pozornost je věnována taktéž projevu samotného obhájce, resp. jeho profesním limitům, v souvislosti s etickými předpisy a pravidly a kárnou odpovědností obhájce. Rigorózní práce neopomíjí ani obecný úvod do tématu, týkající se práva na obhajobu a osoby obhájce v trestním řízení, prostřednictvím kterého je formální obhajoba vykonávána. Výklad se věnuje právní úpravě práva na obhajobu, historickému exkurzu tohoto práva, jeho obsahu a... Klíčová slova: právo na obhajobu; formální obhajoba; obhájce; přípravné řízení; right to defense; formal defense; defense lawyer; pre-trial proceedings Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Uplatnění formální obhajoby v předsoudní fázi trestního řízení

Applying formal defense in the pre-trial phase of criminal proceedings Abstract This rigorous thesis deals with the application of the formal defense in the pre-trial phase of prosecution. The thesis ...

Štěpánek, Martin; Vokoun, Rudolf; Mulák, Jiří
Univerzita Karlova, 2023

Vytváření matoucích vzorů ve strojovém učení
Červíčková, Věra; Pilát, Martin
2023 - anglický
This thesis examines adversarial examples in machine learning, specifically in the im- age classification domain. State-of-the-art deep learning models are able to recognize patterns better than humans. However, we can significantly reduce the model's accu- racy by adding imperceptible, yet intentionally harmful noise. This work investigates various methods of creating adversarial images as well as techniques that aim to defend deep learning models against these malicious inputs. We choose one of the contemporary defenses and design an attack that utilizes evolutionary algorithms to deceive it. Our experiments show an interesting difference between adversarial images created by evolu- tion and images created with the knowledge of gradients. Last but not least, we test the transferability of our created samples between various deep learning models. 1 Tato práce zkoumá nepřátelské vzory ve strojovém učení, konkrétně v oboru klasifikace obrazu. Nejmodernější modely hlubokého učení dokáží rozpoznat vzory lépe než člověk. Nicméně pokud k obrazům přidáme vhodně zvolený šum, můžeme výrazně snížit přesnost daných modelů. Tato práce zkoumá různé metody útoků i obran proti nepřátelským vzorům. Jednu ze současným obran jsme si vybrali, abychom navrhli útok, který ji porazí. Náš útok využívá evoluční algoritmy. Výsledky našich experimentů ukazují, že nepřátelské vzory vytvořené evolucí a vzory vytvořené se znalostí gradientu se výrazně liší. V neposlední řadě zkoumáme, jak jsou naše nepřátelské vstupy přenositelné mezi různými neuronovými sítěmi. 1 Klíčová slova: Nepřátelské vzory|Hluboké učení|Klasifikace obrazu|Evoluční algoritmy; Adversarial examples|{Deep Learning}|{Image classification}|{Evolutionary Algorithms Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vytváření matoucích vzorů ve strojovém učení

This thesis examines adversarial examples in machine learning, specifically in the im- age classification domain. State-of-the-art deep learning models are able to recognize patterns better than ...

Červíčková, Věra; Pilát, Martin
Univerzita Karlova, 2023

Elektronická struktura a magnetické vlastnosti materiálů se silnými elektron-elektronovými korelacemi
Tchaplianka, Maxim; Shick, Alexander; Janiš, Václav; Kronik, Leeor
2023 - anglický
Title: Electronic structure and magnetic properties of materials with strong electron-electron correlations Author: Maxim Tchaplianka Department: Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences Supervisor: Ing. Alexander B. Shick, CSc., DSc., Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences Abstract: In this thesis, we present several computational methods of studying magnetic materials, and apply them to several real materials. Density functional theory with exact diagonalization is used to investigate three materials which consist of a cobalt impurity coupled to a metallic substrate. The observables and spectral densities found in each case are presented. Next, FeHfSb and UFe10Si2 are investigated as potentially magnetically hard materials, via the calculation of their magnetocrystalline anisotropy and thermodynamic stability. Keywords: density functional theory, Anderson impurity model, exact diagonal- ization, magnetic anisotropy, Kondo effect Název práce: Elektronická struktura a magnetické vlastnosti materiálů se silnými elektron-elektronovými korelacemi Autor: Maxim Tchaplianka Katedra: Fyzikální ústav Akademie věd České republiky Vedoucí disertační práce: Ing. Alexander B. Shick, CSc., DSc., Fyzikální ústav Akademie věd České republiky Abstrakt: V práci popisujeme několik výpočetních metod studia magnetick- ých materiálů, které následně aplikujeme na vybrané reálné materiály. Teorie funkcionálu hustoty kombinovaná s exaktní diagonalizací příměsového modelu je použita ke zkoumání tří případů kobaltového atomu zabudovaného v krystalové mříži nebo adsorbovaného na povrchu jiného přechodového kovu. Pro každou z těchto příměsí jsou vypočteny různé fyzikální charakteristiky včetně její spek- trální hustota. Dále jsou zkoumány sloučeniny FeHfSb a UFe10Si2 jako potenciální magneticky tvrdé materiály, a to prostřednictvím výpočtů jejich magnetokrystal- ické anizotropie a termodynamické stability. Klíčová slova: teorie funkcionálu hustoty, Andersonův model příměsí, přesná di- agonalizace, magnetická anizotropie, Kondo efekt Klíčová slova: teorie funkcionálu hustoty|Andersonův model příměsí|přesná diagonalizace|magnetická anizotropie|Kondo efekt; density functional theory|Anderson impurity model|exact diagonalization|magnetic anisotropy|Kondo effect Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Elektronická struktura a magnetické vlastnosti materiálů se silnými elektron-elektronovými korelacemi

Title: Electronic structure and magnetic properties of materials with strong electron-electron correlations Author: Maxim Tchaplianka Department: Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences ...

Tchaplianka, Maxim; Shick, Alexander; Janiš, Václav; Kronik, Leeor
Univerzita Karlova, 2023

Povinnost zaměstnavatele k náhradě škody způsobené zaměstnanci
Štěpánková, Kateřina; Koldinská, Kristina
2023 - český
The employer's obligation to compensate for the damage caused to the employee Abstract In the submitted dissertation, the author deals with the topic of the employer's obligation to compensate for the damage caused to the employee. This issue is highly actual, as in the past there have arised, and these days still continue to arise new and new connected questions to discuss, and sometimes the re-opening of questions that have already been settled occurs as well. At the same time, it is also a common-sense oriented topic, as almost every employer has at some point been in a position where they were forced to fulfil this legal obligation towards their employee. Within the scope of this dissertation, fundamental attention is devoted to the analysis of individual types of the employer's liability for damage caused to the employee and to a critical insight into the complexity of their legal provisions and their real usability. International comparisons are also provided in places, where it is appropriate and useful. A number of concrete suggestions de lege ferenda are also provided. The first part is devoted to a basic insight into this issue, but in addition to it, it also contains a clear statistic comparison of the amount of court decisions carried out in cases of lawsuits on fulfilment of the relevant types... Povinnost zaměstnavatele k náhradě škody způsobené zaměstnanci Abstrakt V předkládané disertační práci se autorka věnuje tématu povinnost zaměstnavatele k náhradě škody (újmy) způsobené zaměstnanci. Tato problematika je přitom problematikou vysoce aktuální, v jejímž rámci v minulosti došlo, a i nadále pravidelně dochází k přílivu stále nových a nových otázek, nebo dokonce ke znovuotevírání otázek již dříve řešených. Současně platí, že se jedná o téma rovněž pragmaticky zaměřené, neboť téměř každý ze zaměstnavatelů se někdy dostal do postavení, v němž byl nucen tuto svou zákonnou povinnost vůči zaměstnanci plnit. Zásadní pozornost je v rámci této disertační práce věnována rozboru jednotlivých druhů odpovědnosti zaměstnavatele za újmu způsobenou zaměstnanci a kritickému náhledu na komplexnost jejich úpravy a jejich reálnou využitelnost. Není opomenuto ani mezinárodní srovnání na místech, kde je to vhodné a účelné. Poskytnuta je též celá řada konkrétních podnětů de lege ferenda. První část je věnována základnímu vhledu do této problematiky, ale kromě něj je v ní obsaženo též přehledné statistické srovnání četnosti soudních rozhodnutí ve věcech žalob na plnění jednotlivých druhů odpovědnosti zaměstnavatele, aby bylo v samém úvodu dostatečně zjevné nakolik je tato právní úprava v soudní praxi využívána. Druhá... Klíčová slova: povinnost zaměstnavatele k náhradě škody; pracovní úraz; nemoc z povolání; employers liability for damage; work accident; occupational illness Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Povinnost zaměstnavatele k náhradě škody způsobené zaměstnanci

The employer's obligation to compensate for the damage caused to the employee Abstract In the submitted dissertation, the author deals with the topic of the employer's obligation to compensate for the ...

Štěpánková, Kateřina; Koldinská, Kristina
Univerzita Karlova, 2023

Kognitivní zkreslení v právním myšlení
Zaklaiová, Vanda; Žák Krzyžanková, Katarzyna; Maršálek, Pavel
2023 - český
Cognitive Biases in Legal Thinking Abstract This diploma thesis addresses the phenomenon of cognitive biases in legal thinking, i.e., it connects the latest findings in psychology and behavioural economics with various areas of law. It aims to introduce selected illusions of mind to the reader, especially those most significantly affecting not only judges, forensic experts or attorneys, but also legislators and policy-makers, as well as general public when they come into contact with law. The thesis also presents ways of eliminating the negative influence of biases on law and justice (to the extent possible), and even suggests appropriate use of them for the benefit of the society as a whole. The thesis is therefore a review study, mostly based on the analysis of dozens of empirical studies, which on one hand informs the readers about the errors resulting from the cognitive biases, and on the other hand encourages application of the proposed methods of eliminating the negative impact of errors in readers' own legal practice - or at least encourages them to take the analysed biases into account. The introduction briefly explains why lawyers should take the latest findings in the field of cognitive and behavioural sciences into account. Furthermore, it explains what heuristics and cognitive biases are, and... Kognitivní zkreslení v právním myšlení Abstrakt Tato diplomová práce se věnuje problematice kognitivních zkreslení v právním myšlení - čili propojení aktuálních poznatků z oblasti psychologie a behaviorální ekonomie s různými odvětvími práva. Jejím cílem je seznámit čtenáře s vybranými iluzemi myšlení, které v nejvýraznější míře ovlivňují nejen soudce, znalce či advokáty, ale i zákonodárce, politiky a veřejnost, když přichází s právem do styku. Práce rovněž prezentuje způsoby, kterými se dá jejich negativní vliv na právo a spravedlnost alespoň v určité míře eliminovat, případně kognitivní zkreslení vhodným nastavením pravidel pro celospolečenský prospěch využít. Jde tedy o přehledovou studii založenou především na analýze desítek empirických studií, která na jedné straně o chybách vyplývajících z kognitivních zkreslení informuje, na druhé straně však též čtenáře nabádá, aby navrhované postupy eliminace negativního vlivu omylů ve vlastní praxi aplikovali anebo alespoň vzali v potaz. Úvod stručně vysvětluje, proč by právníci měli brát v úvahu nejnovější poznatky z oblasti kognitivních a behaviorálních věd, co jsou to heuristiky a kognitivní zkreslení a proč k nim v naší mysli vůbec dochází. První kapitola na úvod navazuje a seznamuje čtenáře s historií zkoumání omezené racionality lidí, načež též naráží na... Klíčová slova: heuristiky a kognitivní zkreslení v právu; heuristika reprezentativnosti; heuristika dostupnosti; efekt kotvení; efekt zpětného pohledu; konfirmační zkreslení; efekt rámování; heuristics and cognitive biases in law; representativeness heuristics; availability heuristics; anchoring effect; hindsight bias; confirmation bias; framing effect Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Kognitivní zkreslení v právním myšlení

Cognitive Biases in Legal Thinking Abstract This diploma thesis addresses the phenomenon of cognitive biases in legal thinking, i.e., it connects the latest findings in psychology and behavioural ...

Zaklaiová, Vanda; Žák Krzyžanková, Katarzyna; Maršálek, Pavel
Univerzita Karlova, 2023

Funkcionalizované hypersesíťované porézní polyacetyleny
Havelková, Lucie; Sedláček, Jan; Brožek, Jiří; Balcar, Hynek
2023 - český
An atom-economic one-step chain-growth coordination homopolymerization providing high yields of functionalized hyper-cross-linked polyacetylenes with permanent micro/mesoporous texture and specific surface area up to 1062 m2 /g was introduced and optimized. Substituted 1,3-diethynylbenzenes served as monomers simultaneously providing functionalization and hyper-cross-linking of the networks. The homopolymerization was compatible with the heteroatom groups of the monomers and allowed to prepare polyacetylene networks with the wide spectrum of univalent functional groups: -F, -Cl, -Br, -NO2, -COOCH3, -CH2OH, -COOH and -CH=O decorating the aromatic segments of the networks in a high extent (7.87 mmol/g). A novel two-step synthesis of functionalized hyper-cross-linked polyacetylenes was introduced combining chain-growth coordination polymerization of acetylenic monomers and covalent templating using acetal and Schiff base protecting groups. By postpolymerization hydrolytic removal of the protecting segments from the primary networks, the networks with a high content (up to 9.61 mmol/g) of univalent functional groups -CH2OH, -CH=O and -NH2 were prepared. These groups were placed either on the cross-linking or linear (aromatic and aliphatic) network segments, even in the vicinity of the main... Byla popsána a optimalizována atomově úsporná jednokroková řetězová koordinační homopolymerizace poskytující ve vysokých výtěžcích funkcionalizované hypersesíťované polyacetyleny s permanentní mikro/mesoporézní texturou a specifickým povrchem až 1062 m2 /g. Jako monomery této homopolymerizace sloužily substituované 1,3-diethynylbenzeny, které zajišťovaly současně jak funkcionalizaci tak hypersesíťování vznikajících produktů. Homopolymerizace byla kompatibilní s heteroatomickými skupinami monomerů a dovolila přípravu polyacetylenových sítí se širokým spektrem univalentních funkčních skupin: -F, -Cl, -Br, -NO2, -COOCH3, -CH2OH, -COOH a -CH=O navázaných ve vysokém rozsahu (7,87 mmol/g) na aromatické segmenty sítí. Byla zavedena nová dvoukroková metoda přípravy mikro/mesoporézních funkcionalizovaných hypersesíťovaných polyacetylenů kombinující řetězovou koordinační polymerizaci acetylenických monomerů a kovalentní templátování chránícími skupinami typu acetalů a Schiffových bazí. Postpolymerizačním hydrolytickým odstraněním chránících segmentů z primárních sítí byly vytvořeny sítě s vysokým obsahem (až 9,61 mmol/g) univalentních funkčních skupin -CH2OH, -CH=O a -NH2. Tyto skupiny bylo možné umístit na síťující nebo na lineární (aromatické i alifatické) jednotky sítí, a to i do těsné blízkosti hlavních... Klíčová slova: Porézní organické polymery; hustě sesíťované; polymerní sítě; polyacetyleny; řetězová polymerizace; funkcionalizace; heteroatomické funkční skupiny; Schiffovy báze; acetaly; chemie chránících skupin; postpolymerizační modifikace; specifický povrch; mikroporézní; mesoporézní; modifikace textury; kovalentní temlátování; chemisorpce; adsorpce CO2; dynamická sorpce vodní páry; Porous organic polymers; hyper-cross-linked; polymer networks; polyacetylenes; chain growth polymerization; functionalization; heteroatom functional groups; Schiff bases; acetals; protecting group chemistry; postpolymerization modification; specific surface area; microporous; mesoporous; textural modification; covalent templating; chemisorption; CO2 adsorption; dynamic water vapour sorption Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Funkcionalizované hypersesíťované porézní polyacetyleny

An atom-economic one-step chain-growth coordination homopolymerization providing high yields of functionalized hyper-cross-linked polyacetylenes with permanent micro/mesoporous texture and specific ...

Havelková, Lucie; Sedláček, Jan; Brožek, Jiří; Balcar, Hynek
Univerzita Karlova, 2023

Právní a ekonomické aspekty dohledu České národní banky nad sektorem spořitelních a úvěrních družstev
Valenta, Pavel; Seknička, Pavel; Dupáková, Lenka
2023 - český
This thesis focuses on the legal and economic aspects of the supervision of the credit union sector in the Czech Republic by the Czech National Bank (CNB). The central point of interest is the case study of the credit union WPB Capital, which in 2014 had its operating licence revoked for illegal operations, namely the acquisition of prohibited securities and the provision of financial assistance to acquire additional member deposits, contrary to the CNB's interpretation. The work is based on the author's involvement in the case and uses authentic documents from the administrative proceedings and judicial review, as well as other relevant materials. The first part is devoted to the theoretical background of the financial market and credit unions. This is followed by an analysis of CNB supervision and a historical overview of the development of credit unions in the Czech Republic. The legal framework and instruments are then discussed in the context of the WPB Capital case study. The aim of the paper is to assess the compliance of the activities of the examined entity with the law and European legislation and to evaluate the justification of the CNB's action. The thesis emphasises theoretical analysis and practical applications, including comparison with other credit unions and current case law.... Tato diplomová práce se věnuje právním a ekonomickým aspektům dohledu nad sektorem družstevních záložen v České republice, jenž je prováděn Českou národní bankou (ČNB). Ústředním bodem zájmu je případová studie spořitelního družstva WPB Capital, kterému bylo v roce 2014 odebráno povolení k činnosti kvůli nedovoleným operacím, konkrétně nabývání zakázaných cenných papírů a poskytování finanční asistence za účelem nabytí dalších členských vkladů, což bylo v rozporu s výkladem ČNB. Práce je založena na autorově účasti v dané kauze a využívá autentické dokumenty ze správního řízení a soudního přezkumu, jakož i další relevantní materiály. První část je věnována teoretickým základům v oblasti finančního trhu a družstevních záložen. Následuje analýza dohledu ČNB a historický přehled vývoje družstevních záložen v České republice. Dále jsou rozebrány právní rámec a instrumenty v kontextu případové studie WPB Capital. Cílem práce je posoudit soulad činnosti zkoumaného subjektu se zákony a evropskou legislativou a zhodnotit oprávněnost postupu ČNB. Diplomová práce klade důraz na teoretické analýzy i praktické aplikace, včetně srovnání s dalšími družstevními záložnami a aktuální judikaturou. Na základě této studie je následně pokus o odpovědi na výzkumné otázky, hodnotící soulad s právními normami a vliv na... Klíčová slova: Česká národní banka; Spořitelní a úvěrní družstva; WPB Capital; Finanční asistence; Limity angažovanosti; Czech National Bank; Credit unions; WPB Capital; Financial assistance; Exposure limits Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Právní a ekonomické aspekty dohledu České národní banky nad sektorem spořitelních a úvěrních družstev

This thesis focuses on the legal and economic aspects of the supervision of the credit union sector in the Czech Republic by the Czech National Bank (CNB). The central point of interest is the case ...

Valenta, Pavel; Seknička, Pavel; Dupáková, Lenka
Univerzita Karlova, 2023

Nelegální drogy v České republice: regulovat nebo zakázat?
Chalupník, Alexej; Čihák, Jakub; Dupáková, Lenka
2023 - český
1 Illegal drugs in the Czech Republic: regulation or prohibition? Abstract As part of the noble effort to eliminate drugs as a global phenomenon that has accompanied mankind almost since time immemorial, prohibition is clearly the most dominant policy applied worldwide. However, given that rigidly restrictive legislation does not lead to the desired results, which are, in particular, the reduction of drug trafficking and the reduction of global consumption, this simple reasoning would lead one to conclude that it is a failed approach. However, success can be perceived in very relative terms and must always be compared with an alternative, and it is only when they are compared that a true evaluative statement of success can be made. Prohibition fails, but is there a better alternative? Drug prohibition and its enforcement imposes significant costs on society as a whole, while it itself completely eliminates some potential sources of public revenue that could offset these and other costs. The aim of this thesis was to provide guidance as to whether, in the context of the Czech Republic, it might be more appropriate to legalise some selected illicit drugs in the context of the high costs of prohibition, specifically focusing on cannabis, ecstasy, LSD, methamphetamine, cocaine and heroin. Using publicly... 1 Nelegální drogy v České republice: regulovat nebo zakázat? Abstrakt V rámci ušlechtilé snahy eliminovat drogy coby globální fenomén, který lidstvo provázel takřka odnepaměti, je prohibice jednoznačně celosvětově nejdominantněji uplatňovanou politikou. S ohledem na to, že rigidně restriktivní právní úpravy ovšem nevedou ke kýženým výsledkům, jimiž jsou zejména omezení obchodu s drogami a zmenšení celosvětové spotřeby, by bylo možné na základě této jednoduché úvahy konstatovat, že se jedná o přístup neúspěšný. Úspěšnost ovšem může být vnímána velmi relativně a je třeba ji vždy konfrontovat s alternativou, přičemž až při jejich srovnání je možné se pokusit o skutečný hodnotící výrok o úspěšnosti. Prohibice selhává, je zde ovšem vůbec výhodnější alternativa? Prohibice drog a její udržování generuje významné celospolečenské náklady, přičemž sama zcela eliminuje některé potenciální zdroje příjmů veřejných rozpočtů, které by tyto i jiné náklady mohly kompenzovat. Tato diplomová práce si dala za cíl poskytnout určité vodítko, zdali by v kontextu České republiky nebylo vhodnější v souvislosti s vysokými náklady na prohibici některé vybrané nelegální drogy legalizovat, přičemž konkrétně se práce zabývala konopím, extází, LSD, metamfetaminem, kokainem a heroinem. Práce na základě veřejně dostupných dat analyzuje a... Klíčová slova: nelegální drogy; legalizace; regulace; prohibice; náklady; illegal drugs; legalization; regulation; prohibition; costs Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Nelegální drogy v České republice: regulovat nebo zakázat?

1 Illegal drugs in the Czech Republic: regulation or prohibition? Abstract As part of the noble effort to eliminate drugs as a global phenomenon that has accompanied mankind almost since time ...

Chalupník, Alexej; Čihák, Jakub; Dupáková, Lenka
Univerzita Karlova, 2023

Pokročilé metody Monte Carlo v syntéze obrazu
Vévoda, Petr; Wilkie, Alexander
2023 - anglický
Monte Carlo (MC) integration is an essential tool in many fields of science. In image synthesis, it has enabled photorealistic rendering results via physically based light trans- port simulation. However, an inherent problem of MC integration is variance causing noise in rendered images. This thesis presents three methods, each taking a different approach to variance reduction in rendering. The first approach focuses on improving the sampling technique. An adaptive solution is proposed for unbiased direct illumination sampling, employing Bayesian regression and a novel statistical model of direct illumination to achieve robustness. This method was integrated into a production renderer, demonstrating both its theoretical soundness and practical utility. The second approach explores the combination of multiple sampling techniques via multiple importance sampling (MIS). Optimal weighting functions are derived, proving to minimize the variance of MIS estimators. The new weights outperform all common heuristics and provide novel design considerations for selecting appropriate sampling tech- niques in integration problems. Finally, the third approach involves pre-computation to handle challenging scenarios effectively. Pre-computed reference images of a clear sky are used to create a high- quality fitted model,... Integrace metodou Monte Carlo (MC) je základním matematickým nástrojem v mnoha vědních odvětvích. V syntéze obrazu pak umožnila dosažení fotorealistických výsledků skrze fyzikálně věrnou simulaci obrazu. Neodmyslitelným problémem MC integrace však je variance způsobující šum v renderovaných obrázcích. Tato práce představuje tři me- tody, z nichž každá uplatňuje jiný přístup ke snížení variance v renderování. První přístup se zaměřuje na zlepšení vzorkovací techniky. Je navrženo adaptivní řešení pro vzorkování přímého osvětlení, a to za využití Bayesovské regrese a nového sta- tistického modelu přímého osvětlení pro zajištění robustnosti. Tato metoda byla integro- vána v produkčním rendereru, kde demonstrovala svou teoretickou správnost i praktickou použitelnost. Druhý přístup se zabývá kombinací více vzorkovacích technik pomocí vícenásobného vzorkování podle důležitosti. Jsou odvozeny optimální váhové funkce, které prokaza- telně minimalizují varianci těchto kombinovaných estimátoru. Tyto nové váhy překonávají všechny běžně užívané heuristiky a poskytují nové možnosti při výběru vhodných vzor- kovacích technik v integračních problémech. Konečně třetí přístup zahrnuje předvýpočet, který umožňuje efektivní řešení i nároč- ných simulací. Předpočítané referenční obrázky bezmračné oblohy jsou použity k vytvo-... Klíčová slova: Computer graphics|image synthesis|rendering|light transport simulation|Monte Carlo methods; Computer graphics|image synthesis|rendering|light transport simulation|Monte Carlo methods Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Pokročilé metody Monte Carlo v syntéze obrazu

Monte Carlo (MC) integration is an essential tool in many fields of science. In image synthesis, it has enabled photorealistic rendering results via physically based light trans- port simulation. ...

Vévoda, Petr; Wilkie, Alexander
Univerzita Karlova, 2023

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze