Number of found documents: 41713
Published from to

Proudění komplexních kalů s nenewtonskou nosnou kapalinou
Matoušek Václav; Mikoláš Kesely; Havlík Vladimír
2021 -
Tato práce se zabývá prouděním nenewtonských komplexních směsí v potrubí. V rámci plnění cílů byla vytvořena unikátní a rozsáhlá experimentální databáze obsahující informace o chování směsí se značným rozpětím tokových vlastností. Na základě provedených experimentů byl zkoumán přechod mezi laminárním/turbulentním prouděním a vznik nepohyblivého lože na dně potrubí (kritická rychlost). Experimentální analýza vlivu pevných částic na přechod mezi laminárním a turbulentním prouděním ukazuje jasný vliv hrubých zrn. Pro výpočet tlakových ztrát třením při proudění komplexních směsí v potrubí je v této práci prezentována modifikace tříkomponentního modelu, který byl kalibrován a validován na datech vlastních i poskytnutých nezávislými organizacemi.This work deals with flows of non-Newtonian complex slurries in pipes. Unique and extensive experimental data base covering wide ranges of slurry properties and flow conditions using a laboratory analogue located at the Water Engineering Laboratory of the Czech Technical University in Prague was created. Techniques of predicting the laminar/turbulent transition and deposition limit velocity of coarse particles in non-Newtonian medium were investigated. Experimental analysis of effect of coarse particles on the laminar/turbulent transition shows an evident influence of coarse particles. Furthemore, a reliable and robust three-component model for frictional head loss in turbulent flows of complex slurries was presented. This model was calibrated and validated using own and provided independent experimental data. Keywords: Nenewtonské kapaliny; reologické parametry; kritická rychlost; přechod mezi laminárním a turbulentním prouděním; proudění směsí; tlakové ztráty třením; predikční model pro určení tlakových ztrát třením; Non-Newtonian liquids; rheological properties; deposition limit velocity; laminar/turbulent transition; complex slurries; frictional head loss; predictive modelling of friction losses Available in digital repository of ČVUT.
Proudění komplexních kalů s nenewtonskou nosnou kapalinou

Tato práce se zabývá prouděním nenewtonských komplexních směsí v potrubí. V rámci plnění cílů byla vytvořena unikátní a rozsáhlá experimentální databáze obsahující informace o chování směsí se značným ...

Matoušek Václav; Mikoláš Kesely; Havlík Vladimír
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Kvalitativní třídimenzionální model toku taveniny při vstřikování zaměřený na polyamid vyztužený skelnými vlákny
Kolařík Ladislav; Tomáš Picka; Bryksí Stunová Barbora
2021 -
Práce se zabývá natočením vláken v polymerního kompozitu vyztuženého krátkými skleněnými vlákny. Natočení vláken má rozhodující vlivy na konečné mechanické vlastnosti výrobku. Hlubší znalosti okolností, které způsobují natočení vlákna, by mělo vést ke zlepšení práce s odolnějšími kompozity právě v těch směrech, kde je toho zapotřebí. Zároveň by to mělo vést ke zmenšení množství potřebných průřezů, úspoře materiálu apod. V první části se práce zajímá o teoretické poznatky již popsané v odborné literatuře. Předpokládá hlavní vlivy, které budou určující pro natočení vláken v konkrétním výrobku. Ve druhé části jsou zkoumány nařezané vzorky pod mikroskopem. Pro experiment je určeno standardní těleso určené pro trhací zkoušky. Vyhodnocení snímků je provedeno programem Image_J. Celkem je zpracováno šedesát snímků, což představuje vyhodnocení natočení zhruba osmi tisíc vláken v různých částech vzorků. Následná analýza dat popisuje mimo jiné ovlivnění struktury kompozitu průchodem čela toku a také se zabývá vlivy tuhnutí taveniny po stěnách toku. Dále je zjišťováno, jaký přínos pro natočení vláken představuje rozdílné smykové napětí a zároveň je zhodnocen vliv geometrie tělesa. Následně jsou v práci podrobně popsány zkoumané vlivy a je prokázáno, že struktura vláken je nehomogenní a vykazuje signifikantní anizotropii. Celkový počet vláken s odklonem větším než 25° od směru toku je přibližně padesáti procentní.The thesis deals with positioning of fibres in a polymer composite reinforced by short glass fibres. The orientation of fibres has a crucial impact to final mechanical properties of product. Deeper understanding of conditions which lead to the differences in positioning of fibres should result in an improvement in handling with more strength resistant composite where needed. Moreover, it should result in reduction of necessary cross-sections, material savings etc. Firstly, the thesis focuses on theoretical knowledge described in the technical literature and anticipates major factors which determine the positioning of fibres in a particular product. Secondly, sawed samples are examined under the microscope by SEM method. A standard sample for tear resistance test is used in the experiment. An assessment of these sample pictures is carried out by Image J programme. In overall, sixty sample pictures are assessed and therefore approximately eight thousand fibres in different parts of the samples are covered by this assessment. The follow-up analysis describes changes in the structure of the composite influenced by passing though the head of the flow and inquires impacts of the edge effect. Furthermore, the impact for the positioning of the fibres regarding the different shear stress is evaluated. On the top of that, the influence of the shape of the solid is included into the analysis. Eventually, the analysed influences are described in detail and it is demonstrated that the structure of the fibres is inhomogeneous with significant anisotropy. Total number of fibres with deflection more than 25° from the direction of the flow is approximately fifty percent. Keywords: kompozit; polymerní kompozit; polyamid; skleněná vlákna; natočení vlákna; vstřikování taveniny; smyková rychlost; smykové napětí; composite; polymer composite; polyamide; glass fiber; position of fiber; injection of melt; shear stress; shear rate Available in digital repository of ČVUT.
Kvalitativní třídimenzionální model toku taveniny při vstřikování zaměřený na polyamid vyztužený skelnými vlákny

Práce se zabývá natočením vláken v polymerního kompozitu vyztuženého krátkými skleněnými vlákny. Natočení vláken má rozhodující vlivy na konečné mechanické vlastnosti výrobku. Hlubší znalosti ...

Kolařík Ladislav; Tomáš Picka; Bryksí Stunová Barbora
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Test softwaru pro energetické simulace budov
Barták Martin; Marek Konečný; Drkal František
2021 -
Obecně se tato bakalářská práce zabývá energetickými simulacemi budov a kontrolou kvality jejich výsledků. V této souvislosti se podrobněji věnuje testovací a diagnostické metodice BESTEST vyvinuté Mezinárodní energetickou agenturou. Hlavním cílem práce bylo provést test simulačního programu Design Builder metodikou BESTEST. Bylo zpracováno 29 z 35 případů, které BESTEST definuje. Výsledky vlastních simulací jsou porovnány s mezemi doporučenými metodikou BESTEST a s výsledky publikovanými vývojáři programu Design Builder, v práci označenými jako DB TEAM. Vlastní výsledky většinou alespoň přibližně souhlasí s výsledky DB TEAM a také většinou spadají do mezí stanovených BESTESTem. Významnější odchylky byly zjištěny u roční potřeby energie na vytápění pro případy 600, 610 a 900 a u roční potřeby energie na chlazení pro případ 250.In general, this bachelor thesis deals with building energy simulations and quality checking of their results. In this context, the attention is paid to the testing and diagnostic procedure BESTEST developed by the International Energy Agency. The main goal of this thesis was to test the simulation program Design Builder using the BESTEST procedure. Out of 35 cases defined by BESTEST, 29 were elaborated. The results of own simulations are compared with the limits recommended by BESTEST as well as with the results published by the Design Builder developers, in this thesis referred to as DB TEAM. The results were mostly in an approximate accordance with the DB TEAM results and they also fall into the limits recommended by BESTEST in most of the cases. More significant deviations were found in the annual heating energy need for the cases 600, 610 and 900, and in the annual cooling energy need for the case 250. Keywords: energetické simulace budov; validace; verifikace; BESTEST; Design Builder; building energy simulations; validation; verification; BESTEST; Design Builder Available in digital repository of ČVUT.
Test softwaru pro energetické simulace budov

Obecně se tato bakalářská práce zabývá energetickými simulacemi budov a kontrolou kvality jejich výsledků. V této souvislosti se podrobněji věnuje testovací a diagnostické metodice BESTEST vyvinuté ...

Barták Martin; Marek Konečný; Drkal František
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Laserová cesta pro endoskop
Němcová Šárka; Barbora Spurná; Čáp Jiří
2021 -
Tato diplomová práce se zabývá eliminací speklů v osvětlovací soustavě prototypového očního endoskopu. Hlavní náplní je provést rešerši despeklovacích systémů a navrhnout vlastní řešení pro redukci speklů. Vybranou metodu je nutné experimentálně ověřit.The aim of this diploma thesis is elimination of speckles in the fiber optic illuminator of prototype eye endoscope. Main focus has been invested in to the thorough research of despeckle systems and in to the development of technical solution reducing the speckles. The chosen method has been experimentally tested. Keywords: endoskop; laser; optické vlákno; spekl; despekl; módy ve vláknech; endoscope; laser; optical fiber; speckle; despeckle; modes in waveguides Available in digital repository of ČVUT.
Laserová cesta pro endoskop

Tato diplomová práce se zabývá eliminací speklů v osvětlovací soustavě prototypového očního endoskopu. Hlavní náplní je provést rešerši despeklovacích systémů a navrhnout vlastní řešení pro redukci ...

Němcová Šárka; Barbora Spurná; Čáp Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Využití čističek vzduchu
Vybíral Pavel; Gabriela Chládková; Mareš Luděk
2021 -
Práce se zabývá teorií suspendovaných znečisťujících částic, zhodnocením využití přenosných čističek vzduchu a aktuálně používanými technologiemi. V praktické části informuje o výsledcích měření s čističkami Daikin MC 707 VM a Ionic Care Triton X6 v reálném prostředí, u kterých posuzuje vybrané výkonnostní stupně a zaměřuje se také na závislost účinnosti čističky na umístění v prostoru. K měření koncentrací částic se používal analyzátor Grimm 1.109.Thesis deals with the theory of suspended particulate pollutants, assess the use of portable air purifiers and current used technology and informs about the results of experiment with Daikin MC 707 VM and Ionic Care Triton X6 in real environment. Performance of both air purifiers have been assessed at chosen setting according to room size and placement of air purifier. The concentration of pollutants is measured by the Dust monitor Grimm 1.109. Keywords: Čistička vzduchu; suspendované znečišťující částice; kvalita vnitřního vzduchu; filtrace vzduchu; filtry vzduchu; Air purifier; air pollutants; indoor air quality; filtration of air; air filters Available in digital repository of ČVUT.
Využití čističek vzduchu

Práce se zabývá teorií suspendovaných znečisťujících částic, zhodnocením využití přenosných čističek vzduchu a aktuálně používanými technologiemi. V praktické části informuje o výsledcích měření s ...

Vybíral Pavel; Gabriela Chládková; Mareš Luděk
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Porovnání procesů plazmového řezání
Kolařík Ladislav; Jan Horáček; Kovanda Karel
2021 -
Bakalářská práce se zabývá problematikou plazmového řezání. V práci je dále popsána historie, princip plazmového řezání, sestavení hořáků, další metody řezání a technické plyny. Experimentální část se zabývá porovnáním metod Silent cut a Contour cut. U obou metod byl porovnáván řez z hlediska drsnosti povrchu, kolmosti, tvrdosti, tepelně ovlivněné oblasti a hluku při řezání na 6 vzorcích z materiálu S235.The bachelor thesis deals with the issue of plasma cutting. The paper also describes the history, the principle of plasma cutting, assembly of torches, other cutting methods, and technical gases. The experimental part is concerned with the comparison of Silent Cut and Contour Cut methods. For both methods, the section was compared in terms of surface roughness, perpendicularity, hardness, heat affected area, and noise when cutting on 6 samples of S235 material. Keywords: Plazmové řezání; Contour cut; Silent cut; Plasma cutting; Contour cut; Silent cut Available in digital repository of ČVUT.
Porovnání procesů plazmového řezání

Bakalářská práce se zabývá problematikou plazmového řezání. V práci je dále popsána historie, princip plazmového řezání, sestavení hořáků, další metody řezání a technické plyny. Experimentální část se ...

Kolařík Ladislav; Jan Horáček; Kovanda Karel
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Suspendované částice frakce PM10, PM2,5 a PM1
Vybíral Pavel; Barbora Krýslová; Červený Ondřej
2021 -
Práce se zabývá teorií frakcí PM10, PM2,5 a PM1 suspendovaných znečišťujících částic v ovzduší, zaměřuje se na jejich vliv na životní prostředí a zdravotní rizika pro člověka. Popisuje způsoby měření frakcí PMx a popisuje základní způsoby snižování emisí tuhých znečišťujících látek. Popisuje platnou současnou legislativu a vyhodnocuje situaci z hlediska znečišťování a znečištění v této oblasti v České republice.The bachelor thesis deals with the theory of fractions PM10, PM2,5 and PM1 of suspended pollutants in the air, focuses on their impact on the environment and health risks for humans. The work describes methods for measuring PMx fractions and describes basic methods for reducing emission of solid pollutants. It describes the current legislation and evaluates the situation in terms of pollution in this area in the Czech Republic. Keywords: Frakce PM; suspendované částice; zdravotní účinky; legislativa; tuhé znečišťující látky; snižování emisí; PM fraction; suspended particles; health effects; legislation; solid pollutants; emission reduction Available in digital repository of ČVUT.
Suspendované částice frakce PM10, PM2,5 a PM1

Práce se zabývá teorií frakcí PM10, PM2,5 a PM1 suspendovaných znečišťujících částic v ovzduší, zaměřuje se na jejich vliv na životní prostředí a zdravotní rizika pro člověka. Popisuje způsoby měření ...

Vybíral Pavel; Barbora Krýslová; Červený Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Návrh systému domácího kina s pohyblivou sedačkou s využitím FMT (Festo Motion Terminal)
Martinásková Marie; Jan Janovský; Škeřík Filip
2021 -
Diplomová práce „Návrh systému domácího kina s pohyblivou sedačkou s využitím FMT (Festo Motion Terminal)“ je rozdělena na dvě hlavní části. Teoretická část práce se nejprve zabývá historií vývoje pneumatických ventilových terminálů od samostatně stojících rozváděčů, přes ventilové bloky a několik typů ventilových terminálů až po ventilový terminál pro digitální pneumatiku Festo Motion Terminal. V každé fázi vývoje je také uveden příklad aplikace v dnešním průmyslu. Dále podrobně prozkoumává funkce tohoto terminálu pomocí existujícího aplikačního příkladu zrealizovaného v laboratoři. Praktická část se již věnuje návrhu systému domácího kina s pohyblivou sedačkou. Nejdříve se stručně zabývá vybíráním vhodných komponent pro tento projekt a návrhu konstrukce. V druhé části je představen použitý software. Dále je již podrobněji popsán princip jednotlivých funkcí navrženého systému domácího kina s pohyblivou sedačkou a možností užití jak z hlediska uživatelského, tak vývojářského. V následující části je sepsán návod k bezproblémové instalaci celého projektu a jeho spuštění. Na závěr práce nechybí zhodnocení dosaženého výsledku, aktuálních nedostatků návrhu, jejich možných řešení a možností navazujícího vývoje.The diploma thesis “Design of home theater system with moving seat using FMT (Festo Motion Terminal)” is divided into two main parts. The theoretical part first dedicates to history of development pneumatic valve terminals starting from standalone valves, through valve blocks and several types of valve terminals ending at terminal for digital pneumatics Festo Motion Terminal. In each developmental phase, there is also listed one example of application in today’s industry. Next, it explores in detail the functions of this terminal thanks to existing application example, which is realized in the laboratory. The practical part dedicates to the design of home theater system with moving seat. First, it briefly deals with the choice of suitable components for this project and the construction design. In the second part, it introduces used software. Next, it describes in more detail principles of individual functions of the designed home theater system with moving seat and possibilities of usage from users’ and developers’ points of view. There is included a manual for smooth installation of the whole project and its launch. At the end of the thesis there is not missing the conclusion of achieved result, actual shortcomings of the design and their possible solutions and future development options. Keywords: ventilový terminál; sedadlo; kino; pohyb; Festo Motion Terminal; Node-RED; MovTheater; vývoj; valve terminal; seat; theater; motion; Festo Motion Terminal; Node-RED; MovTheater; development Available in digital repository of ČVUT.
Návrh systému domácího kina s pohyblivou sedačkou s využitím FMT (Festo Motion Terminal)

Diplomová práce „Návrh systému domácího kina s pohyblivou sedačkou s využitím FMT (Festo Motion Terminal)“ je rozdělena na dvě hlavní části. Teoretická část práce se nejprve zabývá historií vývoje ...

Martinásková Marie; Jan Janovský; Škeřík Filip
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Shell house
Frantová Michaela; David Tomášek; Černý Tomáš
2021 -
Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení konstrukce netradičního tvaru v seizmicky aktivní oblasti s využitím platných českých norem, návrh výztuže vybraných konstrukčních prvků a koncepční návrh způsobu výstavby. Jsou zde řešeny problémy působení větru na oválnou konstrukci nepravidelného půdorysu, způsob uvážení zatížení teplotou na částech konstrukce vystavených vnějším vlivům a přístup k zatížení seizmicitou včetně výpočtu jeho vlivu. Dále se práce věnuje způsobu modelování konstrukce a samotnému návrhu a posouzení konstrukce. Je zde popsáno, jakým způsobem bylo přistoupeno k návrhu a posouzení výztuže na oválných částech konstrukce s proměnnou tloušťkou, a s jakými problémy se bylo nutné při návrhu výztuže vypořádat. Na závěr je rozebrán koncepční návrh výstavby – jsou zde uvedeny požadavky na beton a na bednění, které budou při výstavbě vyžadovány, navrhnuty dvě možné varianty postupu výstavby a zhodnocení jejich kladů a záporů. Pro výpočet návrhových vnitřních sil a posouzení konstrukce byl vytvořen celkový 3D model konstrukce v programu SCIA Engineer 19.1 společně s dílčími kontrolními modely. Návrh výztuže a posouzení na mezní stavy únosnosti a použitelnosti jsou provedeny ručními návrhovými metodami za současného použití programu MS Excel.The subject of the diploma thesis is the design and assessment of the structure of non-traditional shape in a seismically active area using valid Czech standards, design of reinforcement of selected structural elements and conceptual design of the method of construction. The problems of wind action on an oval structure with an irregular floor plan, the method of considering the temperature load on parts of the structure exposed to external influences and the approach to the load by seismicity, including the calculation of its influence, are solved here. Furthermore, the work deals with the method of modelling the structure and the design and assessment of the structure. It describes how the design and assessment of reinforcement was approached on oval parts of the structure with variable thickness, and what problems had to be dealt with when designing reinforcement. Finally, the conceptual design of the construction is discussed - there are requirements for concrete and formwork, which will be required during construction and two possible variants of the construction process and evaluation of their pros and cons. An overall 3D model of the structure was created in SCIA Engineer 19.1 together with partial control models to calculate the design internal forces and assess the structure. Reinforcement design and assessment for ultimate strength and serviceability are performed by manual design methods using MS Excel. Keywords: gradient teploty; koncept výstavby; mezní stavy; nestacionární výpočet teploty; oválná konstrukce; seizmicita; schéma vyztužení; simulace větru; výztuž; zatížení; construction concept; loads; limit states; non-stationary temperature calculation; oval construction; reinforcement; reinforcement scheme; seismicity; temperature gradient; wind simulation Available in digital repository of ČVUT.
Shell house

Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení konstrukce netradičního tvaru v seizmicky aktivní oblasti s využitím platných českých norem, návrh výztuže vybraných konstrukčních prvků a koncepční ...

Frantová Michaela; David Tomášek; Černý Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Požadavky předpisů na prokázání aeroelastické odolnosti letounu
Kratochvíl Aleš; Jan Semerák; Slavík Svatomír
2021 -
Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření přehledu a shrnutí požadavků leteckých předpisů na způsob prokázání odolnosti letadla vůči aeroelastickým jevům typu Flutter, reverze řízení, torzní divergence a whirl flutter. Přehled a shrnutí se týká předpisů civilních i vojenských letounů včetně kategorií kluzáků, vrtulníků, velmi lehkých a ultralehkých letadel a UAV, platných v České republice. Dále porovnání požadavků předpisů platných v České republice s předpisy vybraných národních a nadnárodních leteckých úřadů.The bachelor thesis is focused on creating an overview and summary of aviation regulation requirements for demonstrating the aircraft resistance to aeroelastic phenomena such as Flutter, Control reversal, Torsional divergence, and Whirl flutter. The overview and summary concerns regulation of civil and military aircrafts including gliders, rotorcrafts, very and ultralight aircrafts and UAV, valid in Czech Republic. The following is a comparison of requirements valid in Czech Republic with the regulation of selected national and multinational aviation authorities. Keywords: letecké předpisy; aeroelastické jevy; porovnání požadavků předpisů; pevnost vůči aeroelastickým jevům; aviation regulation; aeroelastic phenomena; comparison of regulatory requirements; strength due to aeroelastic phenomena Available in digital repository of ČVUT.
Požadavky předpisů na prokázání aeroelastické odolnosti letounu

Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření přehledu a shrnutí požadavků leteckých předpisů na způsob prokázání odolnosti letadla vůči aeroelastickým jevům typu Flutter, reverze řízení, torzní ...

Kratochvíl Aleš; Jan Semerák; Slavík Svatomír
České vysoké učení technické v Praze, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases