Number of found documents: 15657
Published from to

City simulation software for modeling, planning, and strategic assessment of territorial city units
Svítek, M.; Přibyl, O.; Vorel, J.; Garlík, B.; Resler, Jaroslav; Kozhevnikov, S.; Krč, Pavel; Geletič, Jan; Daniel, Milan; Dostál, R.; Janča, T.; Myška, V.; Aralkina, O.; Pereira, A. M.
2021 - English
SVÍTEK, M., PŘIBYL, O., VOREL, J., GARLÍK, B., RESLER, J., KOZHEVNIKOV, S., KRČ, P., GELETIČ, J., DANIEL, M., DOSTÁL, R., JANČA, T., MYŠKA, V., ARALKINA, O., PEREIRA, A. M. City simulation software for modeling, planning, and strategic assessment of territorial city units. 1.1. Prague: CTU & ICS CAS, 2021. Technical Report. ABSTRACT: The Smart Resilience City concept is a new vision of a city as a digital platform and eco-system of smart services where agents of people, things, documents, robots, and other entities can directly negotiate with each other on resource demand principals providing the best possible solution. It creates the smart environment making possible self-organization in sustainable or, when needed, resilient way of individuals, groups and the whole system objectives. Keywords: Smart city; City simulation; Energy resource-demand modelling; Environmental modelling; Synthetic population; Transport modelling Available on request at various institutes of the ASCR
City simulation software for modeling, planning, and strategic assessment of territorial city units

SVÍTEK, M., PŘIBYL, O., VOREL, J., GARLÍK, B., RESLER, J., KOZHEVNIKOV, S., KRČ, P., GELETIČ, J., DANIEL, M., DOSTÁL, R., JANČA, T., MYŠKA, V., ARALKINA, O., PEREIRA, A. M. City simulation software ...

Svítek, M.; Přibyl, O.; Vorel, J.; Garlík, B.; Resler, Jaroslav; Kozhevnikov, S.; Krč, Pavel; Geletič, Jan; Daniel, Milan; Dostál, R.; Janča, T.; Myška, V.; Aralkina, O.; Pereira, A. M.
Ústav informatiky, 2021

Mathematics and Optimal control theory meet Pharmacy: Towards application of special techniques in modeling, control and optimization of biochemical networks
Papáček, Štěpán; Matonoha, Ctirad; Duintjer Tebbens, Jurjen
2021 - English
Similarly to other scienti c domains, the expenses related to in silico modeling in pharmacology need not be extensively apologized. Vis a vis both in vitro and in vivo experiments, physiologically-based pharmacokinetic (PBPK) and pharmacodynamic models represent an important tool for the assessment of drug safety before its approval, as well as a viable option in designing dosing regimens. In this contribution, some special techniques related to the mathematical modeling, control and optimization of biochemical networks are presented on a paradigmatic example of enzyme kinetics. Keywords: Dynamical system; Systems pharmacology; Biochemical network; Input-output regulation; Optimization Fulltext is available at external website.
Mathematics and Optimal control theory meet Pharmacy: Towards application of special techniques in modeling, control and optimization of biochemical networks

Similarly to other scienti c domains, the expenses related to in silico modeling in pharmacology need not be extensively apologized. Vis a vis both in vitro and in vivo experiments, ...

Papáček, Štěpán; Matonoha, Ctirad; Duintjer Tebbens, Jurjen
Ústav teorie informace a automatizace, 2021

Metodika tradičního opracování stavebního dřeva pro konstrukční opravy historických staveb
Kloiber, Michal; Růžička, Petr; Tippner, J.; Kunecký, Jiří
2021 - Czech
Publikace se věnuje metodickému popisu tradičního (ručního) opracování dřeva pro konstrukční opatření při opravách historických staveb. V metodice jsou prezentovány výsledky experimentálních testů při těžbě dřeva v různých ročních obdobích (zima, jaro, léto), při opracování různými způsoby (řezání, štípání, tesání a kombinace tesání s plavením), při ověření eliminace růstových napětí při výběru dřeva a opracování (výběr dřeva bez přirozených vad a úmyslné zásahy při opracování). Výsledkem je metodika, která respektuje standardy z oblasti ochrany kulturního dědictví, zejména pak požadavek na minimalizaci zásahu do původní hmotné substance a zachování původní technologie opracování nově vkládaných prvků včetně výběru materiálu. Vlastní metodika popisuje předpoklady použití a nutné okrajové podmínky, výběr materiálu, manipulaci a skladování kulatiny, technologii opracování (tesání, štípání a řezání), skladování opracovaných prvků až po samotnou konstrukční sanaci, kde je na konkrétních příkladech konstrukčních prvků předvedena minimalistická varianta zásahu do původní materie za použití tradičně (ručně) opracovaného dřeva. The publication deals with a methodological description of traditional (manual) wood working for structural measures in repairs of historical buildings. The methodology includes the results of experimental testing performed during timber logging in various seasons (winter, spring, summer), results for different ways of working (cutting, splitting, hewing, and combination of hewing with floating), results of verifying the elimination of growth (residual) stresses in wood selection and working (selection of wood without natural defects and intentional interventions during working). The resulting methodology meets the protection standards of cultural heritage, in particular the requirement to minimize interference with the original material, while using the original working technology for newly incorporated elements including material selection. The methodology describes the prerequisites for use and the necessary marginal conditions, material selection, handling and storage of logs, woodworking technology (hewing, splitting, and cutting), but also storage of worked elements until the actual structural repair, while presenting the version of minimum interference with the original material using traditional (manual) working of timber on specific examples of structural elements. Keywords: timber structure; structural measures; traditional wood working; hewing; cutting; splitting Available in a digital repository NRGL
Metodika tradičního opracování stavebního dřeva pro konstrukční opravy historických staveb

Publikace se věnuje metodickému popisu tradičního (ručního) opracování dřeva pro konstrukční opatření při opravách historických staveb. V metodice jsou prezentovány výsledky experimentálních testů při ...

Kloiber, Michal; Růžička, Petr; Tippner, J.; Kunecký, Jiří
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2021

Zpráva o výsledcích mikroskopické analýzy vzorků brizolitových omítek ze Zlína
Bauerová, Pavla; Frankeová, Dita; Slížková, Zuzana
2021 - Czech
Výsledky analýzy složení plniva a pojiva metodou SEM-EDS v omítce zvané brizolit odebrané z fasády domu ve Zlíně. Composition of the binder and the aggregate components in “Brizolit” plaster using SEM-EDS method. Plaster was sampled from the building façade in Zlín (CR). Keywords: brizolit; SEM-EDS; historic plaster; Portland cement; lime; mortar characterization Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o výsledcích mikroskopické analýzy vzorků brizolitových omítek ze Zlína

Výsledky analýzy složení plniva a pojiva metodou SEM-EDS v omítce zvané brizolit odebrané z fasády domu ve Zlíně....

Bauerová, Pavla; Frankeová, Dita; Slížková, Zuzana
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2021

Zacílená rentgenová tomografie s vysokým rozlišením
Kumpová, Ivana; Vopálenský, Michal
2021 - Czech
Metoda rentgenové mikro-tomografie je stále více využívána mimo jiné při výzkumu materiálových charakteristik a lomového chování stavebních materiálů. Poskytuje slibné výsledky v oblasti trojrozměrného pozorování a kvantifikace prvků mikrostruktury, včetně objektů lomu. Se standardním přístupem k získávání tomografických dat je však dosažitelné rozlišení výrazně omezeno velikostí zkoumaného objektu, což má za následek omezení nebo dokonce úplnou ztrátu užitečných informací týkajících se například tvaru a velikosti lomové procesní zóny. Z tohoto důvodu byly v této práci testovány možnosti tomografického cílení na zájmovou oblast s vyšším dosažitelným rozlišením, než je obvyklý limit tomografických systémů. The method of X-ray micro-tomography is increasingly used in the research of material characteristics and fracture behavior of building materials. It brings promising results in the field of three-dimensional observation and quantification of microstructure elements, including fracture objects. However, with the standard approach to the tomographic data acquisition, the achievable resolution is severely limited by the size of the examined object resulting in a reduction or even complete loss of useful information regarding, for example, the shape and size of the fracture process zone. For this reason, the possibilities of tomographic targetting of the region of interest with a higher achievable resolution than the usual limit of the tomographic systems have been tested in this work. Keywords: X-Ray micro-tomography; spatial resolution; contrast to noise ratio; denoising filtering; 3D volume fitting Fulltext is available at external website.
Zacílená rentgenová tomografie s vysokým rozlišením

Metoda rentgenové mikro-tomografie je stále více využívána mimo jiné při výzkumu materiálových charakteristik a lomového chování stavebních materiálů. Poskytuje slibné výsledky v oblasti ...

Kumpová, Ivana; Vopálenský, Michal
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2021

Zpráva o výsledcích chemické a mineralogické analýzy vzorků stavebních materiálů z objektu: VD Kamenička
Frankeová, Dita; Bauerová, Pavla; Koudelková, Veronika; Slížková, Zuzana
2021 - Czech
V rámci stavebně-technického průzkumu byl proveden mikroskopický rozbor vzorků historického betonu s využitím skenovacího elektronového mikroskopu a SEM‐EDS analýzy. Byla provedena charakterizace plniva a složek pojiva malt, určení stupně degradace betonu a identifikace produktů chemické koroze. Výsledky průzkumných prací byly použity jako podklad pro návrh rekonstrukce objektu.\n Within the construction-technical survey framework, a microscopic analysis of historical concrete samples was performed using a scanning electron microscope and SEM-EDS analysis. Characterization of mortar components, determination of concrete degradation degree, and identification of chemical corrosion products. The results of the survey work were used as a basis for the reconstruction project.\n Keywords: material characterization; mortars; concrete Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o výsledcích chemické a mineralogické analýzy vzorků stavebních materiálů z objektu: VD Kamenička

V rámci stavebně-technického průzkumu byl proveden mikroskopický rozbor vzorků historického betonu s využitím skenovacího elektronového mikroskopu a SEM‐EDS analýzy. Byla provedena charakterizace ...

Frankeová, Dita; Bauerová, Pavla; Koudelková, Veronika; Slížková, Zuzana
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2021

SNA'21 - Seminar on Numerical Analysis
Starý, Jiří; Sysala, Stanislav; Sysalová, Dagmar
2021 - English
Seminar on Numerical Analysis 2021 (SNA'21) is the 15th meeting in aseries of SNA events.The previous meetings were held in Ostrava 2003, 2005, Monínec 2006,Ostrava 2007,Liberec 2008,Ostrava 2009,Nové Hrady 2010, Rožnov 2011, Liberec 2012, Rožnov 2013, Nymburk 2014, Ostrava 2015, 2017, and 2019. SNA events help to bring together the Czech research community working in the field of numerical mathematics and computer simulations.The scope of the seminar ranges from mathematical modelling and simulation of challenging engineering problems, to methods of numerica lmathematics, numerical linear algebra, and high performance computing. SNA'21 has about 80 participants. Its programme includes the traditional Winter School with tutorial lectures focused on selected important topics within the scope of the seminar.This year, the Winter School includes the following lectures: Keywords: numerical analysis; mathematical modelling; computer mathematics Fulltext is available at external website.
SNA'21 - Seminar on Numerical Analysis

Seminar on Numerical Analysis 2021 (SNA'21) is the 15th meeting in aseries of SNA events.The previous meetings were held in Ostrava 2003, 2005, Monínec 2006,Ostrava 2007,Liberec 2008,Ostrava 2009,Nové ...

Starý, Jiří; Sysala, Stanislav; Sysalová, Dagmar
Ústav geoniky, 2021

Mechanické a lomově mechanické zkoušky speciální oceli. Výzkumná zpráva
Gajdoš, Lubomír; Šperl, Martin; Šorm, Filip
2020 - Czech
Výzkumná zpráva popisující zkoušky mechanických a lomových mechanických vlastností speciálního typu oceli. Mezi hlavní výsledky výzkumu patří lomová houževnatost v termínech parametrů J integrálu, konstanty pro popis rychlosti růstu trhlin u typu oceli používané pro železniční podvozky. Research report on testing of mechanical and fracture mechanical properties of special type of the steel. Between the main results of the research belong fracture toughness in the terms of J integral parameters, constants for crack grows rate in the type of steel used to railway bogies. Keywords: steel; J integral; fracture toughness; Ramberg-Osgood´s parameters Available at various institutes of the ASCR
Mechanické a lomově mechanické zkoušky speciální oceli. Výzkumná zpráva

Výzkumná zpráva popisující zkoušky mechanických a lomových mechanických vlastností speciálního typu oceli. Mezi hlavní výsledky výzkumu patří lomová houževnatost v termínech parametrů J integrálu, ...

Gajdoš, Lubomír; Šperl, Martin; Šorm, Filip
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2020

On the influence of diffusion stabilization in Oldroyd-B fluid flow simulations
Pires, M.; Bodnár, Tomáš
2020 - English
This work presents some numerical tests of finite element solution of incompressible Oldroyd-B fluid flows. The effect of numerical stabilization using artificial stress diffusion is investigated in detail. The limits of Weissenberg number We for which it is possible to obtain the numerical solution were studied depending on the Reynolds number Re and the diffusion parameter. Series of numerical tests were performed for steady two-dimensional Oldroyd-B fluid flow in corrugated channel (tube). The numerical results clearly proved the advantage (higher attainable We) of stabilized numerical method over the classical formulation without the artificial stress diffusion. Keywords: finite element method; Oldroyd-B fluid; numerical stabilization; stres diffusion Available in digital repository of the ASCR
On the influence of diffusion stabilization in Oldroyd-B fluid flow simulations

This work presents some numerical tests of finite element solution of incompressible Oldroyd-B fluid flows. The effect of numerical stabilization using artificial stress diffusion is investigated in ...

Pires, M.; Bodnár, Tomáš
Matematický ústav, 2020

Výzkumná zpráva. Tomografie nálezů přírodního zlata
Vopálenský, Michal; Kumpová, Ivana
2020 - Czech
Účelem výzkumu je výpočetní tomografií(CT) vizualizovat rozložení zlata v přírodních nálezech. Zlato se vyskytuje jako slitina se stříbrem (blízko povrchu, kde je možné měřit rentgenovou fluorescencí, zlato výrazně převládá). Nejedná se přitom o homogenní zlaté valouny, zlato prorůstá mateční horninou (křemenem). Cílem CT je zviditelnit strukturu zlata v křemeni, lokalizovat kavity a případné další strukturální detaily. The aim of the research was to visualize the distribution of gold in natural findings by means of the computed tomography (CT). Gold is present as an alloy with silver (gold being prevalent at least close to the surface, where X-ray fluorescence is applicable). The findings are not homogenous nugets, but stones where gold is distributed in the parent rock (quartz). The purpose of the CT is to visualize the structure of gold in quartz, localize cavities and other structural features. Keywords: X-ray tomography; natural gold; visualization of geological materials Available at various institutes of the ASCR
Výzkumná zpráva. Tomografie nálezů přírodního zlata

Účelem výzkumu je výpočetní tomografií(CT) vizualizovat rozložení zlata v přírodních nálezech. Zlato se vyskytuje jako slitina se stříbrem (blízko povrchu, kde je možné měřit rentgenovou fluorescencí, ...

Vopálenský, Michal; Kumpová, Ivana
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases