Number of found documents: 20195
Published from to

Vývojová linie slovesných adjektiv
KALINOVÁ, Zuzana
2019 - Czech
Disertační práce se zabývá vývojem slovesných adjektiv od tzv. střední doby (s přihlédnutím k tvoření adjektiv ve staré češtině) s přesahem až do nové češtiny. Důraz je kladen především na hledisko slovotvorné, z čehož vyplývá, že deverbální adjektiva budou zkoumána podle způsobu jejich tvoření včetně sémantiky slovotvorných typů. Opominuta nebude ani jejich morfologická stránka. Cílem práce je naznačit vývoj slovesných adjektiv na základě analýzy excerpovaného materiálu a přispět tak k jejich hlubšímu poznání. The dissertation thesis deals with the development of verbal adjectives from the so-called middle age (with regard to the creation of adjectives in Old Czech) with an overlap to the new Czech. Emphasis is placed on word-forming, which means that deverbal adjectives will be examined according to the way they are created, including the word-type semantics. Nor will their morphological side be neglected. The aim of this work is to indicate the development of verbal adjectives based on the analysis of excerpted material and thus contribute to their deeper knowledge. Keywords: slovesná adjektiva; vývoj adjektiv; slovotvorba; verbal adjectives; development of adjectives; word-forming Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vývojová linie slovesných adjektiv

Disertační práce se zabývá vývojem slovesných adjektiv od tzv. střední doby (s přihlédnutím k tvoření adjektiv ve staré češtině) s přesahem až do nové češtiny. Důraz je kladen především na hledisko ...

KALINOVÁ, Zuzana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

TEORETICKÉ A METODOLOGICKÉ PROBLÉMY SOCIOLINGVISTICKÉ ANALÝZY KONVERZAČNÍCH MARKERŮ: BOLUDO V ARGENTINSKÉ ŠPANĚLŠTINĚ
ŠMÍDOVÁ, Markéta
2019 - Czech
Předmětem práce je identifikovat a popsat teoretické a metodologické problémy související se studiem konverzačních ukazatelů (markerů) i se sběrem autentických dat pro jejich analýzu a ilustrovat celý výzkumný proces na příkladu typického argentinského konverzačního markeru boludo. Teoretické východisko lokalizujeme na průsečíku paradigmat konverzační analýzy, analýzy diskurzu a sociolingvistiky a na omniprezentním podkladu pragmatiky a snažíme se vyhodnotit přínos tohoto interdisciplinárního přístupu pro studium konverzačních markerů. Po metodologické stránce si práce klade za cíl ukázat, jaká úskalí přináší sociolingvistický výzkum konverzačních markerů jako ustálených jednotek charakteristických pro spontánní, tedy externě nijak nemanipulovanou konverzaci, ve srovnání s variačním výzkumem jednotek ostatních rovin. Objasňujeme též to, proč je při studiu sociálně indexovaných interakčních ukazatelů žádoucí, aby jejich povaha byla vyhodnocena nejen z kvalitativního a funkčního hlediska, ale také kvantitativně s ohledem na vybrané sociální proměnné, jež se zdají být pro rekurentní užití daného markeru relevantní. Vyústěním rozvahy nad metodologickými problémy je pokus o návrh modelu výzkumného přístupu, který je následován v praxi. Jádro výzkumu tvoří analýza argentinského markeru boludo, jenž je nahlížen z pragmatické, funkčně-poziční, interakčně-sociolingvistické a variačně-sociolingvistické perspektivy. Posléze je porovnán s dalším argentinským konverzačním ukazatelem che, neboť je některými autory diskutována jejich vzájemná zastupitelnost. Analýza autentických konverzačních dat získaných in situ je na závěr doplněna o introspekci rodilých mluvčích. The dissertation thesis aims to identify and describe the key theoretical and methodological problems related to the study of conversation markers and to the collection of authentic data for such an analysis. To illustrate the whole research process, the Argentinian conversation marker boludo as a model example is used. The starting point of the analysis is located at the intersection of conversation analysis, discourse analysis and sociolinguistic paradigms, while taking into account the omnipresent background of pragmatics as well. We try to assess the contribution of such an interdisciplinary approach when studying conversation markers. As for the methodology, the thesis seeks to show what difficulties arise when carrying out a sociolinguistic research of conversation markers, which are understood as units typical of spontaneous conversation, i.e. without external manipulation, in comparison with the variationist research at other language levels. In addition, we also clarify why it is important to evaluate their character not only on the grounds of qualitative and functional perspective (in relation to analysing the socially-indexed interaction markers), but also quantitatively with regards to selected social variables that appear to be relevant for the recurrent use of the given marker. The outcome of the method assessment is an attempt to design a model approach to be applied in practice. In sum, the core of the research consists in analysing the Argentinian marker boludo from different perspectives; namely, within the pragmatic, functional-positional, interactional-sociolinguistic and variationist-sociolinguistic frameworks. Its nature is subsequently compared to the behaviour of another recurrent Argentinian conversation marker, che, since some authors regard them as equivalents. The analyses of naturally-occurring conversation data collected in situ are complemented by introspective judgements of several native speakers. Keywords: konverzační analýza; analýza diskurzu; pragmatika; sociolingvistika; kvalitativní analýza; kvantitativní analýza; triangulace; konverzační ukazatelé; argentinská španělština; boludo; che.; conversation analysis; discourse analysis; pragmatics; sociolinguistics; qualitative analysis; quantitative analysis; triangulation; conversation markers; Argentinian Spanish; boludo; che. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
TEORETICKÉ A METODOLOGICKÉ PROBLÉMY SOCIOLINGVISTICKÉ ANALÝZY KONVERZAČNÍCH MARKERŮ: BOLUDO V ARGENTINSKÉ ŠPANĚLŠTINĚ

Předmětem práce je identifikovat a popsat teoretické a metodologické problémy související se studiem konverzačních ukazatelů (markerů) i se sběrem autentických dat pro jejich analýzu a ilustrovat celý ...

ŠMÍDOVÁ, Markéta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Ovlivnění slunečního větru v zemském forešoku
Urbář, Jaroslav; Němeček, Zdeněk; Souček, Jan; Vandas, Marek
2019 - English
Title: Solar Wind Modification in the Earth Foreshock Author: Jaroslav Urbář Department: Department of Surface and Plasma Science Supervisor: Prof. Zdeněk Němeček, Department of Surface and Plasma Science Abstract: The thesis presents statistical studies of the solar wind deceleration and deflection in the foreshock and its potential causes. The multi-point observa- tions from the THEMIS mission in the foreshock are compared with a Wind solar wind monitor with motivation to estimate different factors influencing evolution of solar wind speed and its deflection. We have found a systematic deceleration of the solar wind mainly due to its proton component with a decreasing distance to the bow shock that is controlled by the compressibility and the level of magnetic field fluctuations in the ULF wave range associated with the flux of reflected and accelerated particles. We can conclude that the reflected particles excite waves of large amplitudes that decelerate the solar wind protons throughout the foreshock as well as in front of the Moon. Keywords: Earth foreshock; reflected protons; solar wind proton velocity recon- struction; deceleration; ULF waves 1 Název práce: Ovlivněnı́ slunečnı́ho větru v zemském forešoku Autor: Jaroslav Urbář Katedra: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucı́ disertačnı́ práce: Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., katedra fyziky povrchů a plazmatu Abstrakt: Práce představuje a statisticky kvantifikuje modifikaci slunečnı́ho větru v zemském forešoku. Využı́vá družicová pozorovánı́ slunečnı́ho větru před Zemı́avšak jı́ještě neovlivněné ke srovnávánı́s již změněnými parametry měřenými družicemi v zemském forešoku. Ověřovánı́m efektůs modifikacı́spojených se snažı́ vybrat procesy ke zpomalenı́ a odklonu vedoucı́. Práce ukazuje nově zjištěné zpo- malenı́ protonů vlastnı́ho slunečnı́ho větru v rámci celého forešoku a ověřuje sou- vislost s magnetickou kompresibilitou a vlnovou aktivitou v ULF oblasti zprostředkovanou vlnově-částicovými interakcemi dı́ky tokům odražených částic jak od Měsı́ce, tak předevšı́m těch urychlených u rázové vlny. Klı́čová slova: Zemský forešok; odražené protony; rekonstrukce protonové rychlosti slunečnı́ho větru; zpomalenı́; ULF vlny 1 Keywords: Zemský forešok; odražené protony; rekonstrukce protonové rychlosti slunečního větru; zpomalení; ULF vlny; Earth foreshock; reflected protons; solar wind proton velocity reconstruction; deceleration; ULF waves Available in a digital repository NRGL
Ovlivnění slunečního větru v zemském forešoku

Title: Solar Wind Modification in the Earth Foreshock Author: Jaroslav Urbář Department: Department of Surface and Plasma Science Supervisor: Prof. Zdeněk Němeček, Department of Surface and ...

Urbář, Jaroslav; Němeček, Zdeněk; Souček, Jan; Vandas, Marek
Univerzita Karlova, 2019

2D struktury na bázi fosfonátů kovů; vztahy mezi uspořádáním a vlastnostmi studované metodami molekulárních simulací
Škoda, Jakub; Pospíšil, Miroslav; Čapková, Pavla; Praus, Petr
2019 - English
This work deals with the structural analysis of layered zirconium sulfophenylphosphonates and their intercalates with the use of the classical molecular simulation methods. The inner composition of both fully and partially sulfonated layers was determined in agreement with available experimental data, especially chemical analysis, thermogravimetric measurements and X-ray diffraction. The calculations revealed the positions of the water molecules in the planes of sulfo groups which strongly affect the resultant diffraction pattern. Within the zirconium sulfophenylphosphonate layered structure, the arrangements of intercalated species based on optically active dipyridylamine molecules and cations of sodium, copper and iron were solved with the respect to the agreement with experimental results and values of potential energy. In case of the dipyridylamine molecules and its derivatives, the resultant disordered partially row arrangements of the organic molecules in the interlayer were showed to influence the dipole moment of the intercalate. From this point of view, nitro-derivative has been picked out as the most suitable for potential applications. Regarding the intercalated cations, sodium cations take up the space of water molecules next to the sulfo groups while copper and iron cations are distributed in a... Tato práce se zabývá strukturní analýzou vrstevnatých sulfofenylfosfonátů zirkonia a jejich interkalátů za pomoci metod klasických molekulárních simulací. V rámci práce byla určena vnitřní struktura plně i částečně sulfonovaných vrstev v souladu s výsledky dostupných experimentálních metod, zejména chemické analýzy, termogravimetrických měření a rentgenové difrakce. Výpočty objasnily pozici molekul vody v rovině sulfo skupin, které výrazně ovlivňují výsledný difrakční záznam. Dále bylo vyřešeno uspořádání vrstev zirkonium sulfofenylfosfonátu interkalovaných opticky aktivními molekulami na bázi dipyridylaminu a kationty sodíku, mědi a železa vzhledem k výsledkům experimentů a hodnotám potenciální energie. V případě modelů dipyridylaminu a jeho derivátů byla výsledkem částečně neuspořádaná struktura interkalovaných organických molekul v mezivrství, jež ovlivňuje celkový dipólový moment interkalátu. Z tohoto hlediska byl vybrán nitro derivát jakožto nejvhodnější materiál pro možné využití v nelineární optice. U modelů interkalovaných kationtů zaujímá sodík původní pozice vody podél rovin sulfo skupin, kdežto kationty mědi a železa jsou distribuovány v řadě uprostřed mezivrství zirkonium sulfofenylfosfonátu. Keywords: molekulární simulace; vrstevnaté fosfonáty zirkonia; interkalace; N-(pyridin-4-yl)pyridin-4-amine; kationty Na+ Cu2+ Fe3+; molecular simulations; layered zirconium phosphonates; intercalation; N-(pyridin-4-yl)pyridin-4-amine; Na+ Cu2+ Fe3+ cations Available in a digital repository NRGL
2D struktury na bázi fosfonátů kovů; vztahy mezi uspořádáním a vlastnostmi studované metodami molekulárních simulací

This work deals with the structural analysis of layered zirconium sulfophenylphosphonates and their intercalates with the use of the classical molecular simulation methods. The inner composition of ...

Škoda, Jakub; Pospíšil, Miroslav; Čapková, Pavla; Praus, Petr
Univerzita Karlova, 2019

Udržování integrity chromosomů na modelu Giardia Intestinalis.
Uzlíková, Magdalena; Nohýnková, Eva; Lalle, Marco; Stejskal, František
2019 - English
Giardia intestinalis is a protozoan causing diarrhea worldwide. Beside its medical importance, it is evolutionary distant protist with two nuclei within a cell adapted for parasitic life in the environment poor of oxygen. Its genome is small and compact in term of gene content and size. It is therefore an attractive model organism for studies of minimal requirements for cellular processes. Present work brings new partial information on different levels of chromosome integrity maintenance of this parasite. Our study presents characteristics of chromosome termini and their protection. We localized telomeres during all stages of the trophozoite cell cycle and determined the length of Giardia telomeres ranging from 0.5 to 2.5 kb, we proved an existence of an active telomerase enzyme synthesizing telomeric repeats in in this parasite, despite the fact that giardial telomerase is structurally divergent. Present data support the view that the chromosomal termini in Giardia are maintained in a conservative manner that is common to other eukaryotes. We described effects of commonly used drug for treatment of anaerobic infections, metronidazole, on DNA and cell cycle progression in susceptible and resistant cell lines. Incubation of cells with this drug causes phosphorylation of histone H2A in cell nuclei... Giardia intestinalis je kosmopolitní jednobuněčný organismus způsobující průjmy. Kromě klinického významu, jsou tito dvoujaderní prvoci zajímaví také z hlediska postavení v rámci eukaryot. Jsou evolučně vzdálení obvyklým modelovým organismům a dokonale přizpůsobeni parazitickému způsobu života. Jejich genom je poměrně malý, obsahuje velice málo nekódujících oblastí a mnohé z genů známých u jiných organismů u giardií chybí, tyto vlastnosti z nich dělají atraktivní model pro studium schopnosti buňky fungovat s minimální výbavou. Předkládaná práce přináší nová dílčí zjištění o různých úrovních udržování chromozomové stability u tohoto parazita. Jednou z nich je způsob ochrany konců chromozomů, tzv. telomer. Podařilo se nám lokalizovat telomery na koncích chromozomů v různých fázích buněčného cyklu a zpřesnit jejich přibližnou délku na 0,5 až 2,5 kb. Prokázali jsme existenci aktivního enzymu telomerázy odpovědného za přidávání telomerických repetic na konce chromozomů, ačkoliv se jedná o enzym strukturně odlišný od jiných eukaryot. Tyto poznatky ukazují, že giardie, stejně jako většina eukaryot, vyvinula konzervativní způsob, jak zamezit zkracování telomer. Popisujeme také účinek léku pro léčbu giardiózy, metronidazolu, na DNA a buněčný cyklus citlivých a rezistentních buněčných linií giardií.... Keywords: Giardia intestinalis; afidikolin; metronidazol; chromosomy; protist; poškození DNA; telomery; telomeráza; FISH; TRAP assay; Giardia intestinalis; aphidicolin; metronidazole; chromosomes; protist; DNA damage; telomeres; telomerase; FISH; TRAP assay Available in a digital repository NRGL
Udržování integrity chromosomů na modelu Giardia Intestinalis.

Giardia intestinalis is a protozoan causing diarrhea worldwide. Beside its medical importance, it is evolutionary distant protist with two nuclei within a cell adapted for parasitic life in the ...

Uzlíková, Magdalena; Nohýnková, Eva; Lalle, Marco; Stejskal, František
Univerzita Karlova, 2019

Biomechanický model interakce ventilace a oběhu za podmínek umělé plicní ventilace
Otáhal, Michal; Kittnar, Otomar; Maršík, František; Dostál, Pavel
2019 - Czech
MUDr. Michal Otáhal Biomechanický model interakce oběhu a ventilace za podmínek UPV Abstract: Conventional mechanical ventilation provides gas exchange in conditions of respiratory failure by application positive airway pressure in the respiratory system. Due to the significant change in pressure conditions inside the thorax during conventional artificial ventilation the circulation can be significantly affected. Recruitment maneuver (RM) techniques can be a part of ventilation strategy in patients with the Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS), that are used to re-aerate collapsed parts of the lung parenchyma. During these RMs a significantly higher airway pressure is used than in protective ventilation strategy, which can limit the flow through the lung capillary network and can significantly affect the systemic hemodynamics of the patient. The aim of this work was to develop an optimized animation model of ARDS, then to compare the influence that has the application of different types of recruitment maneuvers on hemodynamics and to create a biomechanical simulation model of interaction and blood circulation and its verification with data obtained during the implementation of different types of RM in the experimental animal ARDS model. Results from the experimental animal model and simulations... MUDr. Michal Otáhal Biomechanický model interakce oběhu a ventilace za podmínek UPV Abstrakt: Konvenční umělá plicní ventilace zajišťuje výměnu plynů při stavech respiračního selhání využitím přetlaku v dýchacím systému. Vzhledem k zásadní změně tlakových poměrů v hrudníku při konvenční umělé plicní ventilaci v jednotlivých fázích dechového cyklu dochází k významnému ovlivnění oběhu. Součástí ventilační strategie při kritickém respiračním selhání, tzv. ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrom) jsou techniky recruitment manévrů (RM), které se používají k opětovnému provzdušnění zkolabovaných částí plicního parenchymu. Během těchto RM se používá významně vyšší přetlak v dýchacích cestách, než který se běžně užívá během tzv. protektivní přetlakové ventilace a ten může limitovat průtok plicním kapilárním řečištěm a významným způsobem ovlivnit hemodynamiku pacienta. Cílem práce bylo vyvinout optimalizovaný animální model ARDS, porovnat ovlivnění hemodynamiky při aplikaci jednotlivých recruitment manévrů a vytvořit simulační biomechanický model interakce ventilace a krevního oběhu a následně jej ověřit (nafitování) daty získanými při provedení jednotlivých typů RM při experimentálním animálním modelu ARDS. Výsledky z experimentálního animálního modelu i simulací na biomechanickém modelu ukazují, že hemodynamicky... Keywords: recruitment manévr; ARDS - acute respiratory distress syndrom; protektivní ventilační strategie; animální model; recruitment maneuver; ARDS - acute respiratory distress syndrome; protective ventilation strategies; animal model Available in a digital repository NRGL
Biomechanický model interakce ventilace a oběhu za podmínek umělé plicní ventilace

MUDr. Michal Otáhal Biomechanický model interakce oběhu a ventilace za podmínek UPV Abstract: Conventional mechanical ventilation provides gas exchange in conditions of respiratory failure by ...

Otáhal, Michal; Kittnar, Otomar; Maršík, František; Dostál, Pavel
Univerzita Karlova, 2019

Turbulence ve slunečním větru: od inerciální ke kinetické oblasti
Pitňa, Alexander; Šafránková, Jana; Hellinger, Petr; Kulhánek, Petr
2019 - English
Solar wind, a stream of supersonic plasma emanating from the solar corona, serves as an ideal laboratory for a study of high Reynolds number plasma flows. Turbulent processes that govern the dynamics of the so-called inertial range, i.e., the spatial scales smaller than energy injection scales but larger than the scales where the dissipation processes set in, have been studied for decades. At present, it is believed that the large-scale free energy in a form of kinetic and magnetic fluctuations is transferred via turbulent cascade into smaller scales, where kinetic effects become dominant and heating takes place. In order to understand dissipation processes, high-cadence measurements of solar wind parameters are necessary. The bright monitor of the solar wind (BMSW) instrument on board the Spektr-R spacecraft provides such data, and in tandem with high-cadence measurements of the magnetic field from the Wind spacecraft, we are able address the nature of the sub-ion scale fluctuations. The thesis focus on three interconnected topics, (a) what changes are induced by the passage of a collisionless IP shock in the framework of turbulence, (b) study of a decay of the turbulent energy downstream an IP shock, and (c) identifying the dominant mode of the sub-ion scale fluctuations. Sluneční vítr, proud supersonické plazmy ze sluneční korony, je ideálním prostředím ke studiu toků plazmatu s vysokými hodnotami Reynoldsova čísla. Turbulentní procesy, které řídí dynamiku tzv. inerciální oblasti turbulence-tj. na škálách menších než charakteristické rozměry největších turbulentních vírů, ale větších než charakteristické disipační škály-byly studovány po celá desetiletí. V současnosti se předpokládá, že volná energie obsažena ve fluktuacích na největších škálách ve formě magnetické a kinetické energie se přenáší prostřednictvím turbulentní kaskády do fluktuací na malých škálách, kde začnou dominovat kinetické efekty vedoucí k zahřátí plazmatu. Abychom pochopili procesy způsobující disipaci na malých škálách, je nutno měřit parametry plazmatu s vysokou kadencí. Přístroj Bright monitor of the solar wind (BMSW) na družici Spektr-R je schopen měřit s časovým rozlišením 30 Hz a společně s rychlými měřeními magnetického pole družicí Wind, můžeme analyzovat fluktuace na charakteristických iontových škálách. Práce se zaměřuje na tři vzájemně provázaná témata spojená s turbulencí, (a) jaké změny vyvolává průchod meziplanetárních rázových vln na charakter fluktuací, (b) studium rozpadu energie v oblasti za rázovou vlnou a (c) identifikaci dominantního plazmatického módu fluktuací na iontových škálách. Keywords: turbulence; sluneční vítr; kinetická oblast; inerciální oblast; turbulence; solar wind; kinetic range; inertial range Available in a digital repository NRGL
Turbulence ve slunečním větru: od inerciální ke kinetické oblasti

Solar wind, a stream of supersonic plasma emanating from the solar corona, serves as an ideal laboratory for a study of high Reynolds number plasma flows. Turbulent processes that govern the dynamics ...

Pitňa, Alexander; Šafránková, Jana; Hellinger, Petr; Kulhánek, Petr
Univerzita Karlova, 2019

Geochemická data ze schránek foraminifer a jejich možnosti v rekonstrukci paleoprostředí: případová studie z miocénu Centrální Paratethydy
Scheiner, Filip; Holcová, Katarína; Grunert, Patrick; Demeny, Attila
2019 - English
This thesis deals with the use of geochemical proxies on foraminifera for paleoceanographical, paleoecological and paleoenvironmental interpretations in the fossil epicontinental sea - the Central Paratethys during the Langhian. It discusses the used methodologies and approaches that were specially chosen to fit the problematic of the studied area such as the single test analysis of carbon and oxygen stable isotopes on foraminifera. Other geochemical methods were represented by Mg/Ca based paleothermomethry and by several organic geochemistry proxies on whole rock samples (n-alkane indices, δ13 Corg, and carbon ratios - TOC/TIC/TC). These were further combined with foraminiferal paleoecological data, which allowed identification of particular water masses in the studied region as well as the prevailing circulation patterns/regimes during the studied interval in the Paratethyan marine realm. Additionally, there were interpreted various regional paleoenvironmental and paleoecological consequences. The Paratethys had similar hydrography of surficial waters with the Mediterranean, conversely to the bottom waters that were different, probably of a regional origin with their own evolution during the studied time interval. The anti-estuarine circulation regime, which was probably linked with the closure... Tato práce se zabývá použitím různých geochemických proxy na foraminiferách v oblasti fosilního epikontinentálního moře - Centrální Paratethydy v období langhu a následnými na nich založenými paleoceánografickými, paleoekologickými a paleoenvironmentálními interpretacemi. Jsou zde dopodrobna popsány a diskutovány použité metodologické postupy jako například analýza izotopů uhlíku a kyslíku na jednotlivých schránkách foraminifer, které byly speciálně vybrány v závislosti na problematice studovaného prostředí. Další z řady použitých geochemických proxy jsou paleotermometrie založená na poměru Mg/Ca ve schránkách foraminifer a organické proxy z celkové horniny sestávající se z analýzy izotopů organického uhlíku, kalkulace základních n-alkanových indexů a analýzy celkového obsahu organického uhlíku. Tyto metody byly následně kombinovány spolu s paleoekologickými daty týkající se foraminifer, což umožnilo definici jednotlivých vodních mas ve studované oblasti spolu s identifikací cirkulačních schémat/režimů, které panovaly v Paratethydě v období langhu. Dále bylo také interpretováno množství lokálních paleoekologických a paleoenvironmentálních implikací. Ukázalo se, že Paratethyda měla totožnou hydrografii povrchových vod s oblastí Středozemního moře na rozdíl od odlišné hydrografie vod spodních.... Keywords: foraminifery; geochemické data; miocén; Centrální Paratetyda; paleoekologie; paleoceánografie; Foraminifera; geochemical markers; Miocene; Central Paratethys; paleoecology; paleoceanography Available in a digital repository NRGL
Geochemická data ze schránek foraminifer a jejich možnosti v rekonstrukci paleoprostředí: případová studie z miocénu Centrální Paratethydy

This thesis deals with the use of geochemical proxies on foraminifera for paleoceanographical, paleoecological and paleoenvironmental interpretations in the fossil epicontinental sea - the Central ...

Scheiner, Filip; Holcová, Katarína; Grunert, Patrick; Demeny, Attila
Univerzita Karlova, 2019

Optimalizace vícevrstvých struktur pro organickou elektroniku
Paruzel, Bartosz; Pfleger, Jiří; Kalvoda, Ladislav; Syrový, Tomáš
2019 - English
Organic electronic devices such as organic field effect transistors (OFETs), light- emitting diodes (OLEDs), resistive memory elements or organic solar cells have attracted an increasing attention in recent years due to the vision of a low-cost and large-scale production of printable electronics. Many papers published during the last decade focused on the intrinsic properties of organic conductors, semiconductors and dielectric materials. Since most of the devices consist of multilayer structures the mutual influence of the processes that take place in the particular layers are important for the functionality of the whole device. This work is aimed to contribute to the characterization and understanding of the mutual interactions of individual layers in the multilayer structures of organic devices. The main achievements of this work can be listed as: (i) Optimization of the thermal stability and dielectric properties of cyanoethylated polyvinylalcohol (CEPVA) high-k dielectric by the crosslinking reaction with the low molecular weight materials or mixing with a high Tg polymer. (ii) Finding possible phenomena in the CEPVA polymer dielectric that influence the charge carrier transport in the OFET active channel made of bis(triisopropylsilylethynyl) pentacene organic semiconductor, using a... Elektronické prvky z organických materiálů, jako jsou například organické tranzistory řízené elektrickým polem (OFET), elektroluminiscenční diody (OLED), odporové paměťové prvky nebo fotovoltaické články, jsou v posledních letech předmětem rostoucího vědeckého zájmu, který je způsoben širokými aplikačními možnostmi, zejména s ohledem na možnost budoucí hromadné výroby levné tištěné elektroniky. Řada vědeckých článků publikovaných v posledním desetiletí byla zaměřena na vnitřní materiálové vlastnosti organických vodičů, polovodičů a izolantů. Jelikož většina výše uvedených elektronických elementů je založena na vícevrstvých strukturách kombinujících různé materiály s různými elektronickými a optickými vlastnostmi, mohou vzájemné interakce procesů probíhajících v jednotlivých vrstvách významně ovlivňovat funkční vlastnosti celého prvku. Cílem této disertační práce je přispět k charakterizaci a lepšímu porozumění vzájemného působení procesů probíhajících v jednotlivých vrstvách vícevrstvých struktur organických elektronických prvků. Nejvýznamnější dosažené výsledky jsou následující: (i) Byla zlepšena termická stabilita dielektrických vlastností polymerního dielektrika poly[2- kyanoethyl(vinyl)etheru] (CEPVA), které se vyznačuje vysokou hodnotou elektrické permitivity, ale nízkou teplotou skelného... Keywords: Polovodivé polymery; transport a generace náboje; organická flexibilní elektronika; organické fotovoltaické články; organické tenkovrstvé tranzistory; Semiconductive polymers; charge carrier transport and generation; organic flexible electronics; organic photovoltaics; organic thin film transistors Available in a digital repository NRGL
Optimalizace vícevrstvých struktur pro organickou elektroniku

Organic electronic devices such as organic field effect transistors (OFETs), light- emitting diodes (OLEDs), resistive memory elements or organic solar cells have attracted an increasing attention in ...

Paruzel, Bartosz; Pfleger, Jiří; Kalvoda, Ladislav; Syrový, Tomáš
Univerzita Karlova, 2019

Mechanizmy aktivace a modulace iontových kanálů specifických pro nociceptivní neurony
Touška, Filip; Vlachová, Viktorie; Paleček, Jiří; Tureček, Rostislav
2019 - English
Human body detects potentially damaging stimuli by specialized sensory nerve endings in the skin, the nociceptors. Their membranes are equipped with ion channels, molecular sensors, coding the outside stimuli into the trains of action potentials and conducting them to the higher brain centers. The most prominent group of transduction ion channels is the transient receptor potential (TRP) channel family followed by ion channels responsible for generation and conduction of action potentials from the periphery to the brain, the voltage-gated sodium channels (VGSCs). Understanding the mechanisms how particular stimulus is encoded and processed is of particular importance to find therapeutics for various types of pain conditions. We characterized the properties of VGSC subtypes NaV1.9 and NaV1.8 at high temperatures. We showed that NaV1.9 undergo large increase in current with increasing temperatures and significantly contribute to the action potential generation in dorsal root ganglion (DRG) neurons. Ciguatoxins (CTXs) are sodium channels activator toxins causing ciguatera fish poisoning, a disease manifested by sensory and neurological disturbances. We elucidated the mechanism of CTX- induced cold allodynia, a pathological phenomenon where normally innocuous cool temperatures are perceived as pain. We... Lidský organizmus detekuje potencionální škodlivé podněty z okolí pomocí specializovaných volných nervových zakončení v kůži, nociceptorů. Buněčné membrány těchto neuronů jsou vybaveny iontovými kanály, molekulárními senzory, které kódují vnější podněty ve formě akčních potenciálů a vedou je z periferie do vyšších mozkových center. Jedna z významných skupin těchto iontových kanálů je specifická podskupina teplotně citlivých TRP (transient receptor potential) receptorů následovaná iontovými kanály, které generují a vedou akční potenciály: napětově řízenými sodíkovými kanály. Porozumění molekulárním mechanizmům, které se na procesech aktivace těchto iontových kanálů podílejí, je zásadním předpokladem pro nalezení nových terapeutických přístupů pro léčbu bolesti. Charakterizovali jsme vlastnosti sodíkových kanálů podtypu NaV1.9 a NaV1.8 při působení vysokých (nociceptivních) teplot. Ukázali jsme, že aktivita NaV1.9 kanálů zesílená se stoupající teplotou významně přispívá ke vzniku a vedení akčního potenciálu v neuronech zadních kořenů míšních (DRG). Ciguatoxiny (CTX) jsou aktivační toxiny sodíkových kanálů, které způsobují závažné onemocnění ciguatera projevující se poruchami senzorických vjemů. Objasnili jsme mechanizmus CTX-indukované chladové alodynie, což je patologický jev, při kterém dochází ke... Keywords: nocicepce; bolest; NaV kanál; TRP kanál; NaV1.9; NaV1.8; TRPM8; TRPA1; TRPV1; ciguatoxin; crotalphine; kafr; teplotní preference; teplotní gradient; nociception; pain; NaV channel; TRP channel; NaV1.9; NaV1.8; TRPM8; TRPA1; TRPV1; ciguatoxin; crotalphine; camphor; temperature preference behavior; temperature gradient Available in a digital repository NRGL
Mechanizmy aktivace a modulace iontových kanálů specifických pro nociceptivní neurony

Human body detects potentially damaging stimuli by specialized sensory nerve endings in the skin, the nociceptors. Their membranes are equipped with ion channels, molecular sensors, coding the outside ...

Touška, Filip; Vlachová, Viktorie; Paleček, Jiří; Tureček, Rostislav
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases