Number of found documents: 119757
Published from to

Evaluace spokojenosti klientů s nabízenými službami kontaktního s poradenského centra Stage 5
Smetanová, Simona; Šťastná, Lenka; Broklová, Lada
2021 - Czech
Background: Analysis of client satisfaction with contact center services is one of the important tools for obtaining feedback on the contact center services offered and on interventions by employees. The diploma thesis deals with the interventions offered by the Stage 5 contact center and how it is evaluated by its clients. According to the annual report of Progressive o.p.s. the number of clients in contact is increasing every year and their needs can be expected to change over time. However, we often lack feedback from these service users to think about specific adjustments to existing services. Aims: The aim of the research is to obtain a so-called "consumer" view from the centre's clients. More specifically, to obtain information about their satisfaction with the range of services they use. Based on the respondents' answers, consider or suggest how individual interventions could be improved or new ones proposed. Through research questions, I also focus on the time flexibility of individual interventions in the use of clients. Research set: The research set coincides with the primary target group of the contact center. They are problematic and often long-term users of addictive substances that meet the EMCDDA definition (person using heroin and other opiates, cocaine, amphetamine,... diplomové práce: Východiska: Analýza spokojenosti klientů se službami kontaktního centra je jedním z důležitých nástrojů pro získání zpětné vazby na nabízené služby kontaktního centra i na intervence ze strany zaměstnanců. Diplomová práce se věnuje intervencím, které kontaktní centrum Stage 5 nabízí a jak je hodnotí jeho klienti. Podle výroční zprávy Progressive o.p.s. se každoročně zvyšuje počet klientů v kontaktu a lze očekávat, že jejich potřeby se v čase mění. Často nám však chybí zpětná vazba od těchto uživatelů služeb, aby bylo možné přemýšlet o konkrétních úpravách ve stávajících službách. Cíle: Cílem výzkumu je získat od klientů centra takzvaný "spotřebitelský" náhled. Konkrétněji pak získat informace o jejich spokojenosti s nabídkou služeb, které využívají. Na základě odpovědí respondentů zvážit či navrhnout, jak by se daly jednotlivé intervence vylepšit nebo navrhnout nové. Prostřednictvím výzkumných otázek se také soustředím na časovou pružnost jednotlivých intervencí při využívání klienty. Výzkumný soubor: Výzkumný soubor se shoduje s primární cílovou skupinou kontaktního centra. Jsou to problémový a často dlouhodobý uživatelé návykových látek, kteří odpovídají definici EMCDDA (osoba užívající heroin a další opiáty, kokain, amfetamin, pervitin či injekční uživatel jakékoliv jiné drogy).... Keywords: evaluace spokojenosti; Harm Reduction; nízkoprahová centra; problémové užívání; Praha; satisfaction evaluation; Harm Reduction; low-threshold centers; problem use; Prague Available in a digital repository NRGL
Evaluace spokojenosti klientů s nabízenými službami kontaktního s poradenského centra Stage 5

Background: Analysis of client satisfaction with contact center services is one of the important tools for obtaining feedback on the contact center services offered and on interventions by employees. ...

Smetanová, Simona; Šťastná, Lenka; Broklová, Lada
Univerzita Karlova, 2021

Nelineární modelování volatility finančních časových řad
Sychova, Maryna; Zichová, Jitka; Hlávka, Zdeněk
2021 - Czech
In this work we want to examine selected models with nonlinear volatility and their properties. At the beginning we define models with non-constant variance, especially ARCH, GARCH and EGARCH models. Then we study the probability distributions that are mainly used in the EGARCH model. Then we focus on the EGARCH model, describe the conditions for stationarity and invertibility of the model, define diagnostic tests and QMLE estimates of parameters. In the last chapter we perform simulation studies of the selected models and their application to real data. 1 V této práci zkoumáme vybrané nelineární modely volatility a jejich vlast- nosti. Na začátku definujeme modely s nekonstantním rozptylem, zejména mo- dely ARCH, GARCH a EGARCH. Potom studujeme pravděpodobnostní rozdě- lení, která se nejvíc používají v modelu EGARCH. Dále se soustředíme na mo- del EGARCH, popíšeme podmínky pro stacionaritu a invertovatelnost modelu, definujeme diagnostické testy a QMLE odhady parametrů. V poslední kapitole provádíme simulační studie vybraných modelů a jejich aplikace na reálná data. 1 Keywords: Finanční časové řady|ARCH|GARCH|EGARCH|QMLE|Diagnostické testy; Financial time series|ARCH|GARCH|EGARCH|QMLE|Diagnostic tests Available in a digital repository NRGL
Nelineární modelování volatility finančních časových řad

In this work we want to examine selected models with nonlinear volatility and their properties. At the beginning we define models with non-constant variance, especially ARCH, GARCH and EGARCH models. ...

Sychova, Maryna; Zichová, Jitka; Hlávka, Zdeněk
Univerzita Karlova, 2021

Frakce euroskeptických politických stran v Evropském parlamentu: konstituce, podoba, politická činnost a změny v kontextu voleb do Evropského parlamentu 2019
Doležal, Tomáš; Brunclík, Miloš; Perottino, Michel
2021 - Czech
The thesis deals in the theoretical part with a presentation and comparison of views of political science on party-political euroscepticism, including a description of the development of the form of eurosceptic factions in the European Parliament after 2014 and political subjects associated in them. Practical part presents, analyzes and interprets the voting of these political entities in the election periods 2014-2019 and 2019-2024, especially in terms of their coherence within individual factions. Both in general (overall average coherence) and by individual thematic agendas. In its outputs, the work tries, based on the obtained data, to answer the question, what are the dominant common ideological characteristics of the eurosceptic political parties represented in the European Parliament and whether they form, or can form, a separate so-called party-political family. Keywords: Euroscepticism, European Union, European Parliament, factions, political parties, populism, elections Title: Eurosceptic Political Parties Factions in the European Parliament: constitution, form, political activity and changes in the context of the European Parliament elections 2019 Diplomová práce se v teoretické části zabývá představením a komparací pohledů politické vědy na stranicko-politický euroskepticismus, včetně deskripce vývoje podoby euroskeptických frakcí v Evropském parlamentu po roce 2014 a politických subjektů v nich sdružených. Praktická část představuje, analyzuje a intepretuje hlasování těchto politických subjektů ve volebních obdobích 2014-2019 a 2019-2024, zejména z hlediska jejich soudržosnoti v rámci jednotlivých frakcích. A to jak obecně (celková průměrná soudržnost), tak po jednotlivých tematických agendách. Ve svých výstupech se práce pokouší, na základě zjištěných dat, odpovědět na otázku, jaké jsou dominantní společné ideové charakteristiky euroskeptických politických stran zstoupených v Evropském paralmentu a zda tvoří, či mohou tvořit, samostatnou tzv. stranicko-politickou rodinu. Klíčová slova: Euroskepticismus, Evropská unie, Evropský parlament, frakce, politické strany, populismus, volby Název práce: Frakce euroskeptických politických stran v Evropském parlamentu: konstituce, podoba, politická činnost a změny v kontextu voleb do Evropského parlamentu 2019 Keywords: Euroskepticismus; Evropská unie; Evropský parlament; frakce; politické strany; populismus; volby; Euroscepticism; European Union; European Parliament; factions; political parties; populism; elections Available in a digital repository NRGL
Frakce euroskeptických politických stran v Evropském parlamentu: konstituce, podoba, politická činnost a změny v kontextu voleb do Evropského parlamentu 2019

The thesis deals in the theoretical part with a presentation and comparison of views of political science on party-political euroscepticism, including a description of the development of the form of ...

Doležal, Tomáš; Brunclík, Miloš; Perottino, Michel
Univerzita Karlova, 2021

Fotbalová online reportáž v českých médiích
Konvalina, Michal; Trunečka, Ondřej; Macková, Veronika
2021 - Czech
The Bachelor thesis Online reporting on football matches as a format of sports journalism from a perspective of its authors describes online reporting as one of new types of sports journalism in the digital era and engages in forms of online reports in chosen Czech media outlets. The main method used while completing the thesis were semi-structured interviews with deputies of chosen media outlets. The main research topics were targeted on the beginnings and present state of live reporting in the particular media outlet, specifics of online reports and what does writing online reports require from their author and the use of multimedia and statistical databases. Based on collected data, the work describes similarities and differences between online reports that are caused by different way of creating those reports by particular media outlet. Bakalářská práce Fotbalová online reportáž jako formát sportovní žurnalistiky pohledem jejích autorů popisuje online reportáž jako jeden z nových žánrů sportovní žurnalistiky v digitálním věku a zabývá se podobou online reportáží ve vybraných českých médiích. Hlavní výzkumnou metodou při vzniku práce byly polostrukturované rozhovory se zástupci daných médií. Hlavní výzkumné otázky se týkaly počátkům a současnosti online reportážím v daném médiu, specifiky online reportáží a nároků na jejich autory a využití multimédií a statistických databází v reportážích. Na základě získaných dat poté práce popisuje podobné a odlišné rysy online reportáží na českém internetu vyplývající z odlišného přístupu jednotlivých médií. Keywords: fotbal; internet; online reportáž; sportovní žurnalistika; online žurnalistika; česká média; football; internet; online reporting; sports journalism; online journalism; Czech media Available in a digital repository NRGL
Fotbalová online reportáž v českých médiích

The Bachelor thesis Online reporting on football matches as a format of sports journalism from a perspective of its authors describes online reporting as one of new types of sports journalism in the ...

Konvalina, Michal; Trunečka, Ondřej; Macková, Veronika
Univerzita Karlova, 2021

Mediální obraz teroristických útoků v Londýně v roce 2017: Komparace zpravodajských portálů Aktuálně.cz a The Guardian
Dorňáková, Tereza; Láb, Filip; Géla, František
2021 - Czech
This thesis is focused on the media coverage of four terrorist attacks that happened in London in 2017. The subject of the research are photographs which were published after the attacks on Czech online news media Aktuálně.cz and British online news portal The Guardian. The coverage on both media is in the case of each attack followed for one week. The aim of this thesis is to describe which photographs both media published, with the main emphasis on certain technical and content variables. Furthermore, the difference between visual representation in Czech and British media is also a subject of this work. Zde předložená bakalářská práce se zaměřuje na mediální pokrytí čtyř teroristických útoků, které se v roce 2017 odehrály v Londýně. Předmětem analýzy jsou fotografie, které ve spojitosti se zmíněnými útoky publikoval český server Aktuálně.cz a britský server The Guardian. Sledované období u každého útoku je vždy týden od události. Cílem práce je zjistit, jaké fotografie obě média z daných útoků publikovala, zaměřením se na technické i obsahové proměnné snímků. Cílem je také komparace vizuální reprezentace jednotlivých útoků v českém a britském online médiu. Keywords: Média; terorismus; teroristické útoky; Londýn; fotožurnalismus; gatekeeping; Media; terrorism; terrorist attacks; London; photojournalism; gatekeeping Available in a digital repository NRGL
Mediální obraz teroristických útoků v Londýně v roce 2017: Komparace zpravodajských portálů Aktuálně.cz a The Guardian

This thesis is focused on the media coverage of four terrorist attacks that happened in London in 2017. The subject of the research are photographs which were published after the attacks on Czech ...

Dorňáková, Tereza; Láb, Filip; Géla, František
Univerzita Karlova, 2021

Moderní predikční metody pro finanční časové řady
Herrmann, Vojtěch; Hendrych, Radek; Cipra, Tomáš
2021 - Czech
This thesis deals with comparing two approaches to modelling and predicting time series: a traditional one (the ARIMAX model) and a modern one (gradiently boosted decision trees within the framework of the XGBoost library). In the first part of the thesis we introduce the theoretical framework of supervised learning, the ARIMAX model and gradient boosting in the context of decision trees. In the second part we fit the ARIMAX and XGBoost models which both predict a specific time series, the daily volume of the S&P 500 index, which is a crucial task in many branches. After that we compare the results of the two approaches, we describe the advantages of the XGBoost model, which presumably lead to its better results in this specific simulation study and we show the importance of hyperparameter optimization. Afterwards, we compare the practicality of the methods, especially in regards to their computational demands. In the last part of the thesis, a hybrid model theory is derived and algorithms to get the optimal hybrid model are proposed. These algorithms are then used for the mentioned prediction problem. The optimal hybrid model combines ARIMAX and XGBoost models and performs better than each of the individual models on its own. 1 Tato práce se zabývá porovnáním vybraného tradičního přístupu k modelování a pre- dikci časových řad (ARIMAX model) s vybraným moderním přístupem - pomocí gradi- entně boostovaných rozhodovacích stromů implementovaných v rámci knihovny XGBoost. V první části práce je představen teoretický rámec supervizovaného učení, modelu ARI- MAX a gradientního boostingu v kontextu rozhodovacích stromů. V druhé části jsou identifikovány modely ARIMAX a XGBoost, které oba predikují konkrétní časovou řadu - denní zobchodovaný objem indexu S&P 500, což je pro řadu odvětví velmi důležitá úloha. Dále jsou porovnány výsledky jednotlivých přístupů, jsou popsány výhody XGBo- ost, které pravděpodobně vedly k jeho lepším výsledkům v této konkrétní simulační studii a je ukázána důležitost optimalizace hyperparametrů. Na závěr jsou metody porovnány i po praktické stránce, speciálně co do výpočetní náročnosti. V poslední části práce je odvozena teorie hybridního modelu a navrženy algoritmy pro nalezení optimálního hyb- ridního modelu. Ty jsou následně aplikovány na problém predikce objemu. Optimální hybridní model kombinuje modely ARIMAX a XGBoost a dosahuje lepších výsledků než jednotlivé modely samostatně. 1 Keywords: Akciový trh|ARIMAX|Hybridní model|Predikce|XGBoost; ARIMAX|Hybrid model|Prediction|Stock Market|XGBoost Available in a digital repository NRGL
Moderní predikční metody pro finanční časové řady

This thesis deals with comparing two approaches to modelling and predicting time series: a traditional one (the ARIMAX model) and a modern one (gradiently boosted decision trees within the framework ...

Herrmann, Vojtěch; Hendrych, Radek; Cipra, Tomáš
Univerzita Karlova, 2021

Elektroforetické stanovení rivaroxabanu
Petrák, Ondřej; Křížek, Tomáš; Kubíčková, Anna
2021 - Czech
Capillary electrophoresis is a method used in pharmaceutical analysis because of its low cost, speed and environmental friendliness. This diploma thesis deals with development of electrophoretic method for rivaroxaban determination. After several optimizations, a method suitable for rivaroxaban determination inside its dosage forms was developed. Optimizations involved change of background electrolyte's composition from aqueous solution of low molecular weight organic acids to non-aqueous solution of acetic acid and cetyltrimethylammoniumbromide in acetonitrile in multiple steps. Final conditions of analysis included background electrolyte composed of 1M acetic acid and 40mM cetyltrimethylammoniumbromide in acetonitrile, sample injection carried out hydrodynamically by pressure of 5,0 kPa for period of 3 s and subsequent insertion of separation voltage of 30,0 kV for entire duration of analysis. Capillary content was mobilized by pressure of 0,50 kPa for entire duration of analysis. With aforementioned optimizations a selective method for determination of dosage forms of rivaroxaban was obtained. This method provides limit of detection 0,0056 mg/ml and limit of quantification 0,019 mg/ml and is linear in 0,01 - 0,40 mg/ml range with a recovery of 93,2 %. Keywords capillary electrophoresis,... Kapilární elektroforéza je metoda používaná ve farmaceutické analýze z důvodu nízkých nákladů, rychlosti a šetrnosti k životnímu prostředí. Tato diplomová práce se zabývá vývojem elektroforetické metody pro stanovení rivaroxabanu. V rámci řešení této práce byla po několika optimalizacích vyvinuta metoda vhodná pro stanovení lékových forem rivaroxabanu. Optimalizace zahrnovaly změnu složení základního elektrolytu, který byl z vodného roztoku nízkomolekulárních organických kyselin změněn v několika krocích až na nevodný roztok kyseliny octové a cetyltrimethylamoniumbromidu v acetonitrilu. Konečné podmínky zahrnovaly základní elektrolyt složený z 1M kyseliny octové a 40 mM cetyltrimethylamoniumbromid v acetonitrilu, hydrodynamické dávkování vzorku tlakem 5,0 kPa po dobu 3,0 s a následné vložení separační napětí 30,0 kV po celou dobu analýzy. Obsah kapiláry byl po celou dobu analýzy mobilizován tlakem 0,50 kPa. Tím byla získána selektivní metoda pro stanovení lékových forem rivaroxabanu s mezí detekce 0,0056 mg/ml a mezí stanovitelnosti 0,019 mg/ml, která byla lineární v rozmezí koncentrací rivaroxabanu 0,01 - 0,40 mg/ml s výtěžností 92,3 %. Klíčová slova kapilární elektroforéza, farmaceutická analýza Keywords: kapilární elektroforéza; farmaceutická analýza; capillary electrophoresis; pharmaceutical analysis Available in a digital repository NRGL
Elektroforetické stanovení rivaroxabanu

Capillary electrophoresis is a method used in pharmaceutical analysis because of its low cost, speed and environmental friendliness. This diploma thesis deals with development of electrophoretic ...

Petrák, Ondřej; Křížek, Tomáš; Kubíčková, Anna
Univerzita Karlova, 2021

Možnosti zrychlení odhadu hodnoty závazků ze životního pojištění
Drahokoupil, Matěj; Pešta, Michal; Branda, Martin
2021 - Czech
The aim of the diploma thesis is to apprise the reader with a basic life insur- ance projection method which is used for the valuation of insurance company's liabilities. The basic projection method can be extremely time consuming in practise so another two variance reduction methods and their combination are presented to obtain either more precise liabilities estimation, or to reduce the time required for the projection. The presented methods are antithetic variate method, control-variate method and their combination later called integrated control-variate method. The final outcome of the thesis is simulation experi- ment which evaluates the liabilities of the group of policies and comparison of the presented variance reduction methods. 1 Cílem této diplomové práce je seznámit čtenáře se základní metodou projekce závazků životního pojištění, který je běžné vzužíván v praxi. Základní přístup k modelování závazků ze životního pojištění může být v praxi velice časově náročný, a proto jsou v práci představeny dvě metody používané pro redukci rozptylu a jejich kombinace, které mohou být využity pro zrychlení výpočtu a nebo získání větší přesnosti simulace. Tyto metody jsou Antithetic variate metoda a Control-variate metoda. Jejich kombinace je dále v práci nazývána jako Integrovaná control-variate metoda. Výstupem z této práce je simulační experiment, který jednotlivé metody pro zrychlení výpočtu porovnává mezi se- bou a také se základním přístupem. Simulace je provedena na skupině fiktivních pojistek. 1 Keywords: model finančních toků; zrychlení výpočtů; hodnota závazků; best estimate hodnota; opce a garance v životním pojištění; cash flow model; acceleration of computations; liability value; best estimate value of liabilities; options and guarantees in life insurance Available in a digital repository NRGL
Možnosti zrychlení odhadu hodnoty závazků ze životního pojištění

The aim of the diploma thesis is to apprise the reader with a basic life insur- ance projection method which is used for the valuation of insurance company's liabilities. The basic projection method ...

Drahokoupil, Matěj; Pešta, Michal; Branda, Martin
Univerzita Karlova, 2021

Evaluace svépomocné skupiny Al-Anon z pohledu jejích členů
Pavlíková, Zuzana; Vacek, Jaroslav; Svěcená, Kateřina
2021 - Czech
Background: Addiction affects the whole family and not only the individual dealing with it. The reason being that family is usually closest to the individual. The family is mainly affected by the unpredictable behaviour of the addicted member and this behaviour then affects the whole running of the family and sooner or later other members become co- dependent. There is not much support provided for these people. A suitable alternative can be the self-help group Al-Anon. Aims: The aim of the research is to analyse the needs of individuals struggling with the problem of alcohol use of their close ones. The second goal is to describe the form and course of the meeting of the self-help group and the characteristics of the participants who attend this meeting. The third goal is to investigate the level of satisfaction of participants with meetings and description of recommendations for expert care. Methods: To obtain the data, a qualitative method was used by intentional selection through institutions. A total of 12 respondents (10 women and 2 men) participated in the research. The method of searching and marking relations, the method of simple enumeration and the method of contrasts and comparisons were used for the analysis of data. Results: Although expert care is the first choice of respondents,... Východiska: Závislostí netrpí pouze daný jedinec, ale i celá rodina, protože ta je závislému jedinci nejblíže. Ovlivňuje ji především nevyzpytatelné chování závislého, kterému podléhá chod celé rodiny a tito jedinci se dříve nebo později stávají spoluzávislými. Pro tyto osoby toho systém péče moc nenabízí. Vhodnou alternativu lze nalézt ve svépomocné skupině Al-Anon. Cíle: Cílem výzkumu je analyzovat potřeby jedinců potýkajících se s problémem užívání alkoholu u jejich blízké osoby. Druhým cílem je zmapování podoby a průběhu setkání svépomocné skupiny a charakterizovat účastníky, kteří tato setkání navštěvují. Třetím cílem je zmapování míry spokojenosti účastníků se setkáním a popis doporučení směrem k profesionální péči. Metody: K získání dat byla využita kvalitativní metoda pomocí záměrného výběru přes instituce. Výzkumu se účastnilo celkem 12 respondentů (10 žen a 2 muži). K analýze dat byla využita metoda vyhledávání a vyznačování vztahů, metoda prostého výčtu a metoda kontrastů a srovnávání. Výsledky: Přestože bývá u respondentů první volba pomoci právě profesionální péče, často u této pomoci nesetrvají a volí raději svépomocnou skupinu. Ačkoliv přichází na setkání bez jakéhokoliv očekávání, často jsou velmi mile překvapeni a docházejí na setkání dodnes. Setkání jim umožňuje naplnit... Keywords: Al-Anon - svépomocná skupina - alkohol - rodina - závislost - analýza potřeb - evaluace procesu - evaluace spokojenosti; Al-Anon - mutual help group - alcohol - family - addiction - analysis of needs - process evaluation - evaluation of satisfaction Available in a digital repository NRGL
Evaluace svépomocné skupiny Al-Anon z pohledu jejích členů

Background: Addiction affects the whole family and not only the individual dealing with it. The reason being that family is usually closest to the individual. The family is mainly affected by the ...

Pavlíková, Zuzana; Vacek, Jaroslav; Svěcená, Kateřina
Univerzita Karlova, 2021

Nízkosacharidové dietní režimy a jejich efekt na tělesné složení a sportovní výkon
Kysel, Pavel; Jandová, Soňa
2021 - Czech
The effect of low-carbohydrate diets on physical fitness is still controversial. The goal of low-carbohydrate diets is to minimize the effects on sports performance by restricting carbohydrates, while optimizing body composition by reducing subcutaneous fat while maintaining maximum muscle mass. The aim of this work is to search the current literature and scientific studies, and to determine the effect of low-carbohydrate and therefore ketogenic diets on body composition and sports performance of various types. Partial tasks are then to define the circumstances that are related to the main goal, or are derived from it, i.e. individual motor skills, including their development and circumstances leading to the influence of sports performance, as well as the area of the individual's body composition and the obvious circumstances of food intake. An essential part is the most up-to-date reference and covering the main differences of low- carb diets in their entirety. The results are mixed, however, in endurance athletes, the body adapts to a fat-rich diet after about a week, and in general, oxidation of fats provides enough energy in the form of intramuscular triacylglycerols or free fatty acids in plasma. Theoretically, this should lead to the investigation of muscle glycogen, as the most valuable... Vliv nízkosacharidových dietních režimů na fyzickou zdatnost je stále kontroverzní. Nízkosacharidové diety mají za úkol restrikcí sacharidů minimalizovat dopady na sportovní výkon, zároveň optimalizovat tělesnou kompozici úbytkem podkožního tuku při maximálním zachování svalové hmoty. Cílem této práce je provést rešerši současné odborné literatury a vědeckých studií, a zjistit efekt nízkosacharidových a potažmo i ketogenních diet na tělesné složení a sportovní výkony různého typu. Dílčími úkoly je poté definovat okolnosti, které s hlavním cílem souvisejí, případně jsou od něj odvozeny tzn. jednotlivé pohybové schopnosti včetně jejich rozvoje a okolností vedoucích k ovlivnění sportovního výkonu, dále pak oblast tělesného složení jedince a samozřejmé okolnosti příjmu potravy. Nezbytnou součástí je co nejaktuálnější reference a postihnutí hlavních rozdílů nízkosacharidových diet v celé jejich šíři. Výsledky jsou různorodé, nicméně se ukazuje, že u vytrvalostních sportovců se přibližně po týdnu tělo adaptuje na stravu bohatou na tuky a obecně oxidace tuků poskytuje dostatek energie ve formě intramuskulárních triacylglycerolů či volných mastných kyselin v plazmě. Teoreticky by tak mělo docházet šetření svalového glykogenu, jako nejcennějšího energetického zdroje pro sportovní výkon delšího trvání v... Keywords: nízkosacharidové diety; ketogenní dieta; redukční dieta; složení těla; sportovní výkon; low-carbohydrate diets; ketogenic diet; reduction diet; body composition; sports performance Available in a digital repository NRGL
Nízkosacharidové dietní režimy a jejich efekt na tělesné složení a sportovní výkon

The effect of low-carbohydrate diets on physical fitness is still controversial. The goal of low-carbohydrate diets is to minimize the effects on sports performance by restricting carbohydrates, while ...

Kysel, Pavel; Jandová, Soňa
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases