Number of found documents: 2672
Published from to

Názory občanů na přijatelnost půjček – leden 2020
Tuček, Milan
2020 - Czech
V rámci lednového šetření Naše společnost zařadilo CVVM i sadu otázek týkajících se půjčování si peněz a splácení dluhů. Respondenti byli konkrétně dotazováni na jejich názor na půjčky a žití dluh obecně (naposledy zjišťováno v lednu 2018), na zadlužování v různých oblastech a následně na subjektivní vnímané potíže se splácením půjček u těch, kteří nějaké peníze dluží (naposledy zjišťováno v lednu 2019). 86 % dotázaných považuje půjčky za riziko. Zároveň 81 % je přesvědčeno, že půjčování peněž a pořizování si věcí na dluh je v dnešní době přirozenou součástí života. A jen 29 % dotázaných si myslí, že za půjčky se musí člověk tak trochu stydět. Pouze 31 % dotázaných souhlasí s tím, že půjčovat si peníze se vyplatí. Názory na půjčky se podle očekávání liší podle generační příslušnosti. Nejpřijatelnější jsou pro českou veřejnost půjčky na bydlení (91 %), podnikání (81 %), a studium (79 %), naopak nejméně přijatelné jsou půjčky na dovolenou (15 %) a na vánoční dárky (8 %). To, že v současné době mají sami nebo jejich domácnost nějakou půjčku, deklaruje 43 % občanů. Pro 65 % z nich je splácení půjček snadné, což je zatím nejvíce za celou dobu měření (v roce 2010, kdy byla otázka poprvé položena, to bylo 44 %). Tři čtvrtiny domácností si vytvářejí finanční rezervu pro nečekané případy. 64 % dotázaných považuje takovou rezervu za rozhodně důležitou, dalších 29 % za spíše důležitou. In January 2020 Public Opinion Research Centre carried out a survey about debts and loans. In this press release are published attitudes of Czech citizens to debts of common people. In this text there are also published attitudes of Czechs to individual debts, e.g. acceptability of loans for real estate, education, consumption, car, holidays or for starting a business. Another question was focused on importance of financial resources for unexpected expenses and difficulties with the repayment of debts. Keywords: debts; expenses; repayment Fulltext is available at external website.
Názory občanů na přijatelnost půjček – leden 2020

V rámci lednového šetření Naše společnost zařadilo CVVM i sadu otázek týkajících se půjčování si peněz a splácení dluhů. Respondenti byli konkrétně dotazováni na jejich názor na půjčky a žití dluh ...

Tuček, Milan
Sociologický ústav, 2020

Zájem o politiku a názory na podílení se občanů na rozhodování – únor 2020
Hanzlová, Radka
2020 - Czech
V únorovém šetření dotazovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR dvě sady otázek týkajících se jednak zájmu občanů o politiku a jednak názoru na podíl politiků a občanů na rozhodování. Více než dvě pětiny (42 %) české veřejnosti se obecně o politiku zajímají, necelé tři pětiny (58 %) nikoliv. Větší zájem je o politické dění v naší zemi (51 % dotázaných se zajímá) než o politické dění ve světě (38 %) či v EU (35 %). O významných místních otázkách by měli rozhodovat především občané (75 % odpovědí určitě a spíše ano). In February 2020, the Public Opinion Research Centre focused on interest of Czech citizens in politics generally, politics of the Czech Republic and European Union and worldwide politics, and also examined views on the involvement of citizens in decision-making processes. 51% of Czechs are interested in domestic politics, 42% are interested in politics generally, 38% are interested in worldwide politics, and 35% are interested in EU politics. Citizens should make decisions on important local issues. This view is supported by 75% of interviewed. On the other hand, decisions on important laws and international treaties should be made by elected politicians. This view is supported by 76% of citizens in the case of laws and 83% in the case of international treaties. Keywords: politics; decision-making processes; participation Fulltext is available at external website.
Zájem o politiku a názory na podílení se občanů na rozhodování – únor 2020

V únorovém šetření dotazovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR dvě sady otázek týkajících se jednak zájmu občanů o politiku a jednak názoru na podíl politiků a občanů na rozhodování. Více ...

Hanzlová, Radka
Sociologický ústav, 2020

Občané o členství České republiky v NATO – únor 2020
Čadová, Naděžda
2020 - Czech
V únorovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., zaměřilo na postoje české veřejnosti k členství České republiky v NATO. S členstvím ČR v Severoatlantické alianci je spokojeno 58 % českých občanů, téměř čtvrtina (24 %) je nespokojená. V aktuálním výzkumu poprvé statisticky významně převážil názor, že NATO je zárukou nezávislosti České republiky (48 %) a nikoliv formou podřízenosti se cizím mocnostem (44 %). Čeští občané se většinově kloní k názoru, že členství v NATO zajišťuje mír a bezpečnost ČR a zvyšuje mír a stabilitu v Evropě. Přibližně sedm z deseti českých občanů (69 %) je přesvědčeno o potřebnosti Severoatlantické aliance v současné době. Více než pětina občanů (21 %) míní, že organizace je nepotřebná. Názory české veřejnosti na členství naší země v NATO jsou v posledních letech poměrně stabilní. In February 2020 Public Opinion Research Centre carried out a survey about NATO. Within the project were examined satisfaction with membership in NATO. 58% of Czech citizens are satisfied with the Czech Republic's membership in the North Atlantic Alliance, almost a quarter (24%) is dissatisfied. Keywords: NATO; membership Fulltext is available at external website.
Občané o členství České republiky v NATO – únor 2020

V únorovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., zaměřilo na postoje české veřejnosti k členství České republiky v NATO. S členstvím ČR v Severoatlantické alianci je ...

Čadová, Naděžda
Sociologický ústav, 2020

Spokojenost s různými aspekty osobního života - Naše společnost - speciál - květen 2020
Tuček, Milan
2020 - Czech
V populaci výrazně převažuje spokojenost se všemi zkoumanými aspekty života. Tři nejvyšší hodnoty spokojenosti na jedenáctibodové škále zvolilo u většiny aspektů kolem poloviny dotázaných. Nižší podíl byl zjištěn u jistoty do budoucna (40 %) a zdraví (45 %). Jen 5-11 % dotázaných bylo nespokojených (bodové hodnocení 1-4). Spokojenost je podmíněna dosaženým vzděláním, materiální úrovní domácností a zdravotním stavem. Míra spokojenosti nesouvisí s pohlavím a není lineárně závislá na věku. Obavy z dopadu koronaviru na ekonomiku domácností se promítají do míry spokojenosti. Satisfaction with all the examined aspects of life significantly prevails in the population. The three highest values of satisfaction on an eleven-point scale were chosen for most aspects by about half of the respondents. A lower share was found for future security (40%) and health (45%). Only 5-11% of respondents were dissatisfied (points 1-4). Satisfaction is conditioned by the achieved education, the material level of households and the state of health. The level of satisfaction is not related to gender and is not linearly dependent on age. Concerns about the impact of coronavirus on the household economy are reflected in the level of satisfaction. Keywords: Satisfaction; future security; health Fulltext is available at external website.
Spokojenost s různými aspekty osobního života - Naše společnost - speciál - květen 2020

V populaci výrazně převažuje spokojenost se všemi zkoumanými aspekty života. Tři nejvyšší hodnoty spokojenosti na jedenáctibodové škále zvolilo u většiny aspektů kolem poloviny dotázaných. Nižší podíl ...

Tuček, Milan
Sociologický ústav, 2020

Důvěra ústavním institucím v červnu 2020
Červenka, Jan
2020 - Czech
V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR byla v červnu 2020 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. Prezidentovi důvěřuje 44 % Čechů, vládě 40 %. Poslanecká sněmovna má důvěru 32 % a Senát 34 % veřejnosti. Nejvyšší důvěře se těšili starostové (61 %) a obecní zastupitelstva (60 %). Důvěra zkoumaným institucím s výjimkou parlamentu v porovnání s počátkem března poklesla, nejzřetelněji se to dotklo hejtmanů a krajských zastupitelstev. In June 2020 within the regular survey the Public Opinion Research Centre questioned respondents about their confidence in constitutional institutions. In this month there was a question about their trust to the Chambers of Parliament, the President, the Government, and Local and Regional Councils. 44% of Czechs trust the president, 40% trust the government. The Chamber of Deputies has the confidence of 32% and the Senate of 34% of the public. Keywords: constitutional institutions; confidence Fulltext is available at external website.
Důvěra ústavním institucím v červnu 2020

V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR byla v červnu 2020 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. Prezidentovi důvěřuje 44 % Čechů, vládě 40 %. Poslanecká ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2020

Hodnocení ochrany životního prostředí – červen 2020
Tuček, Milan
2020 - Czech
V červnovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR věnovalo tématu ochrany životního prostředí v České republice. Dvě pětiny dotázaných si myslí, že Česká republika se nedostatečně stará o životní prostředí, zhruba polovina se kloní k názoru, že se stará „přiměřeně“. In June 2020, the Public Opinion Research Centre focused its survey on environment and its protection. 51% of respondents expressed the opinion that attention to enviromental protection in the Czech Republic is appropriate, 42% see it as insufficient. Keywords: enviromental protection; environment Fulltext is available at external website.
Hodnocení ochrany životního prostředí – červen 2020

V červnovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR věnovalo tématu ochrany životního prostředí v České republice. Dvě pětiny dotázaných si myslí, že Česká republika se nedostatečně ...

Tuček, Milan
Sociologický ústav, 2020

Důvěra ústavním institucím v červenci 2020
Červenka, Jan
2020 - Czech
V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR byla v červenci 2020 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. Prezidentovi důvěřuje 43 % Čechů, vládě 41 %. Poslanecká sněmovna má důvěru 32 % a Senát 36 % veřejnosti. In July 2020 within the regular survey the Public Opinion Research Centre questioned respondents about their confidence in constitutional institutions. In this month there was a question about their trust to the Chambers of Parliament, the President, the Government, and Local and Regional Councils. 43% of Czechs trust the president, 41% trust the government. The Chamber of Deputies has the confidence of 32% and the Senate of 36% of the public. 18% of Czech citizens declare satisfaction with political situation, 43% are dissatisfied. Keywords: constitutional institutions; confidence Fulltext is available at external website.
Důvěra ústavním institucím v červenci 2020

V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR byla v červenci 2020 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. Prezidentovi důvěřuje 43 % Čechů, vládě 41 %. Poslanecká ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2020

Hodnocení reakce a připravenosti státu a jeho institucí na epidemii COVID-19 - Naše společnost - červenec 2020
Tuček, Milan
2020 - Czech
Větší část českých občanů (63 %) hodnotí to, co český stát udělal proti šíření koronaviru v prvních týdnech, jako přiměřené, současná opatření pokládají za přiměřená téměř dvě třetiny (66 %) dotázaných. Tři pětiny občanů (61 %) pokládají opatření za účinná, z toho 13 % za rozhodně účinná. Pomoc ekonomice pokládá polovina (50 %) dotázaných za přiměřenou, více než čtvrtina (27 %) za příliš malou a sedmina (14 %) za příliš velkou. 66% of Czech citizens consider what the Czech state is doing against the spread of coronavirus to be appropriate, and 50% consider measures to support the economy to be appropriate. Keywords: coronavirus; Covid-19 Fulltext is available at external website.
Hodnocení reakce a připravenosti státu a jeho institucí na epidemii COVID-19 - Naše společnost - červenec 2020

Větší část českých občanů (63 %) hodnotí to, co český stát udělal proti šíření koronaviru v prvních týdnech, jako přiměřené, současná opatření pokládají za přiměřená téměř dvě třetiny (66 %) ...

Tuček, Milan
Sociologický ústav, 2020

Nový typ koronaviru – zájem, zkušenosti a obavy české veřejnosti - červenec 2020
Čadová, Naděžda
2020 - Czech
Více než tři čtvrtiny (77 %) českých občanů starších 15 let se v červenci velmi či spíše zajímaly o vývoj situace okolo šíření nového typu koronaviru, který způsobuje onemocnění COVID-19. Veřejnost se stále hodně obává o zdraví svých blízkých (70 % dotázaných) i o své vlastní zdraví (54 %), tyto obavy v porovnání se situací na konci června významně vzrostly. U obav o vlastní zdraví se v určité míře projevuje věk, když s jeho růstem rostou i obavy o vlastní zdraví. In its research, the Public Opinion Research Center focused on the coronavirus crisis and citizens' experiences with it. In July, more than three quarters (77%) of Czech citizens over the age of 15 were interested in the situation regarding the new coronavirus that causes COVID-19. Keywords: Covid-19; coronavirus; experiences Fulltext is available at external website.
Nový typ koronaviru – zájem, zkušenosti a obavy české veřejnosti - červenec 2020

Více než tři čtvrtiny (77 %) českých občanů starších 15 let se v červenci velmi či spíše zajímaly o vývoj situace okolo šíření nového typu koronaviru, který způsobuje onemocnění COVID-19. Veřejnost se ...

Čadová, Naděžda
Sociologický ústav, 2020

Postoje české veřejnosti k odchodu Velké Británie z Evropské unie – prosinec 2019
Čadová, Naděžda
2020 - Czech
Do svého prosincového šetření zařadilo Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR sadu otázek týkajících se postojů českých občanů k odchodu Velké Británie z Evropské unie.\nČeská veřejnost se nejčastěji domnívá, že dopady odchodu Velké Británie z Evropské unie na samotnou Velkou Británii, Evropskou unii jako celek i Českou republiku budou nepříznivé.\nNázory českých občanů na důsledky odchodu Velké Británie z Evropské unie se v průběhu roku 2019 významně neměnily.\nVinu za to, že mezi Velkou Británií a Evropskou unií zatím nedošlo k dohodě na podmínkách odchodu, čeští občané nejčastěji připisují oběma stranám, tedy jak představitelům Velké Británie, tak Evropské unie. Pokud ale lidé vinu spatřují na straně někoho z nich, pak častěji u představitelů Velké Británie. In the December survey the Public Opinion Research Centre examined a set of questions concerning the UK leaving the EU. Keywords: brexit; United Kingdom Fulltext is available at external website.
Postoje české veřejnosti k odchodu Velké Británie z Evropské unie – prosinec 2019

Do svého prosincového šetření zařadilo Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR sadu otázek týkajících se postojů českých občanů k odchodu Velké Británie z Evropské unie.\nČeská veřejnost se ...

Čadová, Naděžda
Sociologický ústav, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases