Number of found documents: 1180
Published from to

Tomografický průzkum bronzové sekery z Únětické kultury nalezené na lokalitě Kukleny, Hradec Králové
Kumpová, Ivana; Vopálenský, Michal
2020 - Czech
V minulosti se ukázalo, že výpočetní rentgenová tomografie může přinést významné nové poznatky o rozložení poškození a jiných strukturálních detailech bronzových nálezů. Současně však jsou potřeba poměrně vysoké energie záření a předem není zcela zaručeno, že vybraný objekt bude dostatečně prosvícen. Velkým problémem je též rozptyl fotonů, tzv. scattering, který může znemožnit rozeznání jemných detailů. Proto byla v laboratoři rentgenové tomografie Ústavu teoretické a aplikované mechaniky, AV ČR, v. v. i., podrobena mikro-tomografickému průzkumu vybraná sekera z Únětické kultury. Výsledek by měl prokázat vhodnost metody pro průzkum dalších podobných bronzových nálezů. It has been shown in the past that the computed X-ray tomography can bear significant new findings on the distribution of damaging and other structural details of the bronze findings. However, relatively high beam energies are necessary and it is not a priori ensured that the object under test would be penetrated with the radiation sufficiently. A big problem is also the photon scattering, which can make fine details indistinguishable. Therefore, a chosen Únětice culture axe has been submitted to a tomographical investigation in the laboratory of X-ray tomography of the Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences, v.v.i. The result should confirm the suitability of the method for investigations of other similar bronze findings. Keywords: X-ray computed tomography; Early Bronze Age; archaeology Available at various institutes of the ASCR
Tomografický průzkum bronzové sekery z Únětické kultury nalezené na lokalitě Kukleny, Hradec Králové

V minulosti se ukázalo, že výpočetní rentgenová tomografie může přinést významné nové poznatky o rozložení poškození a jiných strukturálních detailech bronzových nálezů. Současně však jsou potřeba ...

Kumpová, Ivana; Vopálenský, Michal
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2020

Podélné štípání kulatiny při opravách dřevěných konstrukcí
Kloiber, Michal; Hrivnák, Jaroslav; Bryol, R.; Tippner, J.
2020 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Podélné štípání kulatiny při opravách dřevěných konstrukcí

Kloiber, Michal; Hrivnák, Jaroslav; Bryol, R.; Tippner, J.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2020

Zpráva o výsledcích průzkumu zasolení zdiv pod III. nádvořím na Pražském hradě
Slížková, Zuzana; Ševčík, Radek
2020 - Czech
Výsledky průzkumu zasolení opukového historického zdiva a dalších stavebních konstrukcí pod III. nádvořím na Pražském hradě Results of the salinity survey of marlstone „opuka“ historical masonry and other building constructions under III. courtyard at Prague Castle Keywords: salts; IEC analysis; XRPD analysis; masonry salinity; survey; archaeological building heritage Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o výsledcích průzkumu zasolení zdiv pod III. nádvořím na Pražském hradě

Výsledky průzkumu zasolení opukového historického zdiva a dalších stavebních konstrukcí pod III. nádvořím na Pražském hradě...

Slížková, Zuzana; Ševčík, Radek
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2020

Zpráva o výsledcích mikroskopické analýzy vzorků barevných vrstev v interieru objektu: bazilika Sv. Václava, Stará Boleslav
Frankeová, Dita; Slížková, Zuzana; Jurkovská, Lucie
2020 - Czech
Pomocí optické a elektronové mikroskopie byla popsána souvrství jednotlivých vzorků, tloušťky vrstev a jejich chemické složení. Bylo určeno, že většinou se jedná o vápenné nátěry s přídavkem přírodních hlinek, příp. zinečnatých, olovnatých či železitých pigmentů. The layers of individual samples, layer thicknesses, and their chemical composition were described using optical and electron microscopy. It was determined that most of them are lime coatings with the addition of natural clays, or zinc, lead, or iron pigments. Keywords: pigments; SEM; material characteristics; lime coatings Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o výsledcích mikroskopické analýzy vzorků barevných vrstev v interieru objektu: bazilika Sv. Václava, Stará Boleslav

Pomocí optické a elektronové mikroskopie byla popsána souvrství jednotlivých vzorků, tloušťky vrstev a jejich chemické složení. Bylo určeno, že většinou se jedná o vápenné nátěry s přídavkem ...

Frankeová, Dita; Slížková, Zuzana; Jurkovská, Lucie
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2020

Zpráva o výsledcích chemické a mineralogické analýzy vzorků stavebních materiálů z objektu: Český dům, Moskva, Rusko
Frankeová, Dita; Slížková, Zuzana
2020 - Czech
Studie byla zaměřena na identifikaci materiálu použitého na výrobu fasádních prvků. Pomocí termické analýzy a elektronové mikroskopie bylo zjištěno, že se nejedná o maltu s vápenným nebo cementovým pojivem, ale o keramický prvek. The study was focused on the identification of the material used for the production of facade elements. Using thermal analysis and electron microscopy, it was found that it is not a mortar with a lime or cement binder, but a ceramic element. Keywords: ceramic; SEM; TG/DTG Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o výsledcích chemické a mineralogické analýzy vzorků stavebních materiálů z objektu: Český dům, Moskva, Rusko

Studie byla zaměřena na identifikaci materiálu použitého na výrobu fasádních prvků. Pomocí termické analýzy a elektronové mikroskopie bylo zjištěno, že se nejedná o maltu s vápenným nebo cementovým ...

Frankeová, Dita; Slížková, Zuzana
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2020

Zpráva o výsledcích chemické a mineralogické analýzy vzorků stavebních materiálů z objektu: Nám. 1. máje čp. 86, Chomutov
Frankeová, Dita; Slížková, Zuzana; Jurkovská, Lucie
2020 - Czech
V rámci stavebně-technického průzkumu byl proveden mikroskopický rozbor vzorků historické a moderní jádrové omítky a štuku s využitím skenovacího elektronového mikroskopu a SEM‐EDS analýzy. Byla provedena charakterizace plniva a složek pojiva malt, porovnání malt z různých stavebních etap. Výsledky průzkumných prací byly použity jako podklad pro návrh rekonstrukce objektu. As part of the construction and technical survey, a microscopic analysis of samples of historic and modern core plaster and stucco was performed using a scanning electron microscope and SEM ‐ EDS analysis. Characterization of the aggregate and binder components of mortars was performed, comparison of mortars from different construction stages. The results of the survey work were used as a basis for the design of the reconstruction of the building. Keywords: SEM; microscopic characterization; binders; mortars; stucco Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o výsledcích chemické a mineralogické analýzy vzorků stavebních materiálů z objektu: Nám. 1. máje čp. 86, Chomutov

V rámci stavebně-technického průzkumu byl proveden mikroskopický rozbor vzorků historické a moderní jádrové omítky a štuku s využitím skenovacího elektronového mikroskopu a SEM‐EDS analýzy. Byla ...

Frankeová, Dita; Slížková, Zuzana; Jurkovská, Lucie
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2020

Chemická a mineralogická analýza vzorku dlažby vodního prvku Na Brusce, Praha 6
Frankeová, Dita; Slížková, Zuzana; Jurkovská, Lucie; Koudelková, Veronika; Kozlovcev, Petr
2020 - Czech
Studie byla zaměřena na identifikaci materiálu použitého na výrobu dlažby v okolí fontány v Praze 6, ulice Na Brusce. Pomocí termické analýzy a elektronové mikroskopie bylo zjištěno, že se jedná o přírodní vápenec. Výsledky zprávy byly použity jako podklad pro návrh rekonstrukce objektu. The study was focused on the identification of the material used for the production of paving in the vicinity of the fountain in Prague 6, Na Brusce Street. Using thermal analysis and electron microscopy, it was found that it is natural limestone. The results of the report were used as a basis for the design of the reconstruction intervention of the object.\n\n \n\n Keywords: thermal analysis; SEM; material characteristics; limestone Available at various institutes of the ASCR
Chemická a mineralogická analýza vzorku dlažby vodního prvku Na Brusce, Praha 6

Studie byla zaměřena na identifikaci materiálu použitého na výrobu dlažby v okolí fontány v Praze 6, ulice Na Brusce. Pomocí termické analýzy a elektronové mikroskopie bylo zjištěno, že se jedná o ...

Frankeová, Dita; Slížková, Zuzana; Jurkovská, Lucie; Koudelková, Veronika; Kozlovcev, Petr
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2020

Zpráva o výsledcích SEM-EDS a IEC analýzy omítky z interiéru Betlémské kaple v Praze
Slížková, Zuzana; Ševčík, Radek; Frankeová, Dita
2020 - Czech
SEM-EDS a IEC analýza omítky z interiéru Betlémské kaple v Praze prokázala omítkové souvrství sestávající z dvou vrstev jádrové omítky s odlišnou strukturou, štukové vrstvy a povrchové úpravy (nátěru). Omítka je kontaminovaná dusičnany a chloridy, obsah dusičnanů je velmi vysoký. SEM-EDS and IEC analysis of the plaster from the interior of the Bethlehem Chapel in Prague proved a plaster layer consisting of two layers of core plaster with a different structure, a finishing layer and a coating. The plaster is contaminated with nitrates and chlorides, the content of nitrates is very high. Keywords: plaster; salinity; SEM-EDS analysis; IEC analysis; chemical composition of historic plaster Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o výsledcích SEM-EDS a IEC analýzy omítky z interiéru Betlémské kaple v Praze

SEM-EDS a IEC analýza omítky z interiéru Betlémské kaple v Praze prokázala omítkové souvrství sestávající z dvou vrstev jádrové omítky s odlišnou strukturou, štukové vrstvy a povrchové úpravy ...

Slížková, Zuzana; Ševčík, Radek; Frankeová, Dita
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2020

Random response of a dynamic system under polynomial of a white noise
Náprstek, Jiří; Fischer, Cyril
2020 - English
Many types of external additive random excitation of dynamic systems admit to be modelled as a combination of powers of a Gaussian noise. Such a type of excitation produces a non-Gaussian response even if the dynamic system is linear and the excitation is additive only. Although the excitation as a whole is non-Gaussian, the problem can be transformed into the form of a linear system with an additive and multiplicative white noise excitation which _nally produces a non-Gaussian response. The general method of transformation, the respective FPK equation, basic stochastic moments of the response, and a demonstrative example are discussed. Keywords: non-Gaussian excitation; nonlinear filtering; Kronecker algebra Available at various institutes of the ASCR
Random response of a dynamic system under polynomial of a white noise

Many types of external additive random excitation of dynamic systems admit to be modelled as a combination of powers of a Gaussian noise. Such a type of excitation produces a non-Gaussian response ...

Náprstek, Jiří; Fischer, Cyril
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2020

Vyšetření základních mechanických a lomově-mechanických vlastností VTL plynovodu – lokalita L177 (L177/1 a L177/2)
Gajdoš, Lubomír; Šperl, Martin; Šorm, Filip; Bejdl, Jan
2020 - Czech
Hodnocení mechanických a lomově mechanických vlastností vč. analýzy kritických rozměrů trhliny pro dané přepravní tlaky a trubní segmenty. Tyto hodnoty budou použity jako referenční pro následující výzkum vlivu vodíku na potrubní ocel. Assesment of mechanical and fracture mechanical properties including the analysis of critical crack dimensions for specific gas pressure and pipelines segments. These magnitudes will be used as a reference properties on the subsequent hydrogen effect investigation to the pipeline steel. Keywords: fracture toughness; J integral; pipe; steel Available at various institutes of the ASCR
Vyšetření základních mechanických a lomově-mechanických vlastností VTL plynovodu – lokalita L177 (L177/1 a L177/2)

Hodnocení mechanických a lomově mechanických vlastností vč. analýzy kritických rozměrů trhliny pro dané přepravní tlaky a trubní segmenty. Tyto hodnoty budou použity jako referenční pro následující ...

Gajdoš, Lubomír; Šperl, Martin; Šorm, Filip; Bejdl, Jan
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases