Number of found documents: 36931
Published from to

Analýza využitelnosti bezpilotních systémů pro doručování zboží
Absolon Stanislav; Jan Stádník; Hulínská Šárka
2020 -
Předmětem bakalářské práce „Analýza využitelnosti bezpilotních systémů pro doručování zboží“ je analýza současného stavu problematiky bezpilotních systémů. Teoretickou část práce tvoří přiblížení současných konceptů využívaní bezpilotních systémů pro doručování a přepravu zboží, právní předpisy České republiky a Evropské unie zabývající se provozem bezpilotních systémů. Praktická část bakalářské práce obsahuje komparaci a výběr vhodných bezpilotních systémů pro doručování zboží, SWOT analýzu a návrh logistické sítě mezi nemocničními areály na území hlavního města Prahy.The aim of the thesis “Analysis of the Usability of Unmanned Aircraft Systems for Delivery of Goods” is to analyse a current situation of unmanned aircraft systems. Firstly, the theoretical part introduces contemporary projects that have been using unmanned aircraft systems for delivery and transport of goods. The next part of the thesis is concerned with regulatory framework for unmanned aircraft systems that is applicable both in the Czech Republic and in Europe. The practical part is focused on comparison and selection of suitable unmanned aircraft systems for delivery of goods and it also introduces a SWOT analysis and logistics network between hospital facilities in Prague. Keywords: Bezpilotní systém; UA; UAV; UAS; bezpečnost; užitečné zatížení; doručení; analýza; Unmanned systems; UA; UAV; UAS; safety; payload; delivery; analysis Available in digital repository of ČVUT.
Analýza využitelnosti bezpilotních systémů pro doručování zboží

Předmětem bakalářské práce „Analýza využitelnosti bezpilotních systémů pro doručování zboží“ je analýza současného stavu problematiky bezpilotních systémů. Teoretickou část práce tvoří přiblížení ...

Absolon Stanislav; Jan Stádník; Hulínská Šárka
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Návrh výukové databáze dopravních dat
Langr Martin; Jakub Krejčí; Krčál Jan
2020 -
Předmětem diplomové práce „Návrh výukové databáze dopravních dat“ je shrnutí uživatelských požadavků na systém databáze a navazujících uživatelských aplikací, určeného k výuce i výzkumu na Ústavu dopravní telematiky a návrh tohoto nástroje.The subject of the diploma thesis „Design of Educational Traffic Data Database“ is summary of user requirements of database system with user applications which is designed for teaching and research by Department of Transport Telematics and making design of this tool. Keywords: dopravní data; dopravní databáze; zpracování dat; systémový popis; zdroje dopravních dat; výuka; transportation data; traffic data; transportation database; traffic database; data processing; system description; sources of transportation data; sources of traffic data; education Available in digital repository of ČVUT.
Návrh výukové databáze dopravních dat

Předmětem diplomové práce „Návrh výukové databáze dopravních dat“ je shrnutí uživatelských požadavků na systém databáze a navazujících uživatelských aplikací, určeného k výuce i výzkumu na Ústavu ...

Langr Martin; Jakub Krejčí; Krčál Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Antikolizní systém pro bezpilotní prostředky
Hůlek David; Karel Ryšavý; Keller Ladislav
2020 -
Předmětem této bakalářské práce „Antikolizní systém pro bezpilotní prostředky“ je nejprve definovat veškeré nezbytné pojmy a přiblížit základní fungování klíčových systémových prvků zamýšleného antikolizního systému. Poté klasifikovat různorodé bezpilotní systémy dle aktuálního legislativního rámce. Následně poskytnout přehled evropských a amerických programů zabývajících se problematikou ‚detect and avoid‘ a obecnou integrací bezpilotních systémů do sdíleného vzdušného prostoru. Poté analyzovat probíhající výzkum této problematiky v rámci ČVUT a partnerských univerzit a na základě všech těchto poznatků navrhnout koncept antikolizního systému, který bude kompatibilní s poměrnou částí bezpilotních systémů a bude modulární, tedy v budoucnu jednoduše inovovatelný. Na závěr zhodnotím přínos mé práce a předložím další možné kroky.The subject of this bachelor thesis “Anti-Collision System for Unmanned Aerial Vehicles” is to first and foremost define all the necessary terms and to give an idea of basic operation of key system components of the intended detect and avoid system. Afterwards to classify diverse UAS according to the current legislative framework. Thereafter to provide an overview of European and American programs engaged in detect and avoid systems testing and that address the overall integration of UAS into shared airspace. Subsequently to analyze the ongoing research of detect and avoid solutions at CTU and partner universities and based on all these findings come up with a concept of detect and avoid system that would be compatible with the majority of UAS and be as well modular, which would enable easy upgrades in the future. I will conclude with assessing the contribution of my work and I will lay out further steps. Keywords: antikolizní systém; bezpilotní systém; UAS; UAV; UTM; EASA; anticollision system; detect and avoid; sense and avoid; unmanned aerial vehicle; UAS; UAV; UTM; EASA Available in digital repository of ČVUT.
Antikolizní systém pro bezpilotní prostředky

Předmětem této bakalářské práce „Antikolizní systém pro bezpilotní prostředky“ je nejprve definovat veškeré nezbytné pojmy a přiblížit základní fungování klíčových systémových prvků zamýšleného ...

Hůlek David; Karel Ryšavý; Keller Ladislav
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Návrh rozvozových tras pro textilní společnost
Mocková Denisa; Anastasiia Zlatieva; Dorda Michal
2020 -
Cílem diplomové práci je navrhnout efektivní distribuční trasy pro textilní společnost. Zkoumaný problém, který je řešen v diplomové práci je problém okružných jízd. Analytická část práci je věnovaná charakteristice aktuálního distribučního systému společnosti. V praktické časti je uveden postup navržené heuristiky. V závěru práci jsou ukázány získané výsledky a jejich porovnaní s aktuálním stavem a volba nejvhodnějšího řešení.The goal of the thesis is to propose an effective distribution route for textile company. The name of researched problem, which is solved in the thesis, is the Vehicle Routing Problem. The analytical part is devoted to the characteristics of the current distribution system of the company. In the practical part, there is the procedure of created heuristics shown. And at the end of the work, the obtained results and their comparison with the current state and choice of the most suitable solution are shown. Keywords: Úloha okružných jízd; návrch efektivních tras; heuristické metody; distanční matice; časová distanční matice; matice úspor; středisko obsluhy; Vehicle Routing Problem; proposal of efective roads; heuristics methods; distance matrix; time distance matrix; saving matrix; depo Available in digital repository of ČVUT.
Návrh rozvozových tras pro textilní společnost

Cílem diplomové práci je navrhnout efektivní distribuční trasy pro textilní společnost. Zkoumaný problém, který je řešen v diplomové práci je problém okružných jízd. Analytická část práci je věnovaná ...

Mocková Denisa; Anastasiia Zlatieva; Dorda Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Vliv změny časové polohy vlaku na řízení provozu
Michl Zdeněk; Ladislav Roll; Kamenický Dušan
2020 -
Předmětem diplomové práce „Vliv změny časové polohy na řízení provozu“ je vývoj prototypu simulačního nástroje pro operativní řízení železniční dopravy, umožňující zkapacitnění úzkého hrdla železniční, vzniklého mimořádnou situací, dynamickou změnou časové polohy vlaků projíždějících postiženým úsekem. Výsledkem simulace jsou grafy jízd vlaků, jedoucích v jiném pořadí, než umožňují současné předpisy.The subject of thesis „Influence of Change of Train Time Position on Operation Control“ is the development of a prototype of a simulation tool for the operative control of rail transport, enabling the bottleneck of a railway, caused by an emergency situation, to be increased by a dynamic change of the time position of trains passing through the affected section. The simulation results are graphs of train movements running in a different order than the current regulations allow. Keywords: Model; simulace; pohyb vlaků; časová poloha vlaků; pořadí jízdy; úzké hrdlo; kapacita úseku; čas průjezdu; svazkování; Model; simulation; movement of trains; time position of trains; driving order; bottleneck; section capacity; transit time; bundling Available in digital repository of ČVUT.
Vliv změny časové polohy vlaku na řízení provozu

Předmětem diplomové práce „Vliv změny časové polohy na řízení provozu“ je vývoj prototypu simulačního nástroje pro operativní řízení železniční dopravy, umožňující zkapacitnění úzkého hrdla ...

Michl Zdeněk; Ladislav Roll; Kamenický Dušan
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Aplikace metod kvality pro vyhodnocení pocitu z jízdy v autonomním automobilu
Vančura Pavel Edvard; Anastasiia Silivonchyk; Votruba Zdeněk
2020 -
Tato diplomová práce se zabývá popisem aplikace metody QFD při návrhu výroby autonomního vozidla s cílem zlepšení pocitu lidí při jízdě autonomními auty. V teoretické části práce je nastíněna krátká historie výroby a testování autonomních aut, rozdíly mezi jednotlivými stupni autonomie, popsány výhody a nevýhody autonomních aut, důvody pro jejich nasazení do provozu. Dále jsou zde popsány What-if a SWOT analýza rizik, uvedena základní morální dilemata v souvislosti s autonomními automobily a nakonec popis metody QFD. V druhé, praktické části práce jsou popsány výsledky dotazovaní probandů při jízdě na zkušebním simulátoru a analýza získaných výsledků. Probandi vybírali při simulaci jízdy optimální polohu tabletu. V poslední časti práce je zpracována matice QFD s popisem.This diploma thesis is focused on the application of the QFD method in the design of autonomous vehicle production with the aim of improving the peoples comfort in the car. In the first part, there is a short history of production and testing of autonomous cars, description of differences between the individual levels of autonomy, described advantages and disadvantages, reasons for their deployment, a description of What -if and SWOT risk analysis and problems of moral decision, QFD method. In the second part of the work was carried out and evaluates data from probands survey on the test simulator car. The probands were supposed to choose the optimal positionof the tablet. The work contains a proposal of the QFD matrix with description. Keywords: autonomní vozidla; stupně autonomie; matice QFD; morální rozhodování; poloha; dotazník; experiment; požadavky zákazníků; autonomous vehicles; levels of autonomy; QFD matrix; moral decision; position; questionnaire; experiment; customer requirements Available in digital repository of ČVUT.
Aplikace metod kvality pro vyhodnocení pocitu z jízdy v autonomním automobilu

Tato diplomová práce se zabývá popisem aplikace metody QFD při návrhu výroby autonomního vozidla s cílem zlepšení pocitu lidí při jízdě autonomními auty. V teoretické části práce je nastíněna krátká ...

Vančura Pavel Edvard; Anastasiia Silivonchyk; Votruba Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Problematika bezpečnostních procesů při letecké přepravě pošty
Sýkora Viktor; Kateřina Matasová; Vokáč Roman
2020 -
Problematika bezpečnostních procesů při přepravě letecké pošty spočívá, především v ne\-vě\-do\-mos\-ti odesílatele o zakázaných předmětech v leteckých poštovních zásilkách. Zásilky přijímané k vnitrostátní poštovní přepravě mají rozdílná kritéria, co může být jejich obsahem, pro leteckou přepravu platí mnohem striktnější pravidla. Předmětem diplomové práce je popis současné situace přepravy pošty a bezpečnostních procesů s ní spojených, identifikace nebezpečí ovliv\-ňu\-jí\-cích bezpečnost mezinárodní přepravy pošty a aktuální nedostatky. Poštovní provozovatelé dosud nepřijali žádná účinná opatření k pokrytí rozdílných pravidel pro zajištění bezpečnosti zásilek, které jsou přepravovány letecky. Porovnáním procesu přijímání zásilek k letecké přepravě mezi poštovními provozovateli, zasilateli a cargo agenty, umožňuje navrhnout opatření, která zacelí rozdíly v přijímání zásilek. Analýza rizik stanovila nejvíce kritické faktory v procesu přepravy zásilky, ke kterým jsou v závěru diplomové práce navržena opatření vedoucí k eliminaci rizika.The issue of security processes in the transport of air mail consists, above all, of the consignor's ignorance of prohibited articles in air mail. Shipments received for national postal traffic have different criteria as to what may be their content; much stricter rules apply to air transport. The aim of this diploma thesis is to describe current situation of mail transport and related security processes; the identification of the dangers affecting the security of international mail transport and current demerits. Postal operators have not yet taken any measures to cover the different rules for ensuring the safety of consignments that are carried by air. By comparing the process of receiving shipments to air traffic between postal operators, freight forwarders, and cargo agents, we were able to propose measures to accommodate differences in mail acceptance. Risk analysis has identified the most critical factors in the shipment process to which risk elimination measures are proposed at the end of the thesis. Keywords: letecka pošta; analyza rizik; nebezpečné zboží; lithiové baterie; bezpečnost; ochrana před protiprávními činy; e-commerce; česká pošta; air mail; risk analys; dangerous goods; lithium battery; security; protection againts unlawful acts; e-commerce; Czech Post Available in digital repository of ČVUT.
Problematika bezpečnostních procesů při letecké přepravě pošty

Problematika bezpečnostních procesů při přepravě letecké pošty spočívá, především v ne\-vě\-do\-mos\-ti odesílatele o zakázaných předmětech v leteckých poštovních zásilkách. Zásilky přijímané ...

Sýkora Viktor; Kateřina Matasová; Vokáč Roman
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Experimentální hodnocení pracovní zátěže řídícího letového provozu
Socha Vladimír; Jan Tecl; Bořil Jan
2020 -
Diplomová práce se zabývá vlivem pracovní zátěže na organismus řídícího letového provozu. V současné době existuje mnoho různých metod, jak pracovní zátěž měřit a hodnotit, ať už se jedná o chemický rozbor tělních tekutin nebo zdánlivě obyčejné hodnocení na základě tepové frekvence. Pro účely našeho měření bylo užito metody sběru hodnot tepové frekvence během simulovaných cvičení, která přesně odráží část práce vojenského radarového řídícího bojového použití. Pro co nejobjektivnější výsledky byla použita cvičení zaměřená na radarový monitoring v definovaných prostorech LKTRA a LKTSA s různou povahou provozu a různými leteckými úkoly. Ze závěrů měření a její analýzy pak plyne, jak pracovní zátěž odráží na psychofyziologických procesech v těle řídícího letového provozu, respektive na jeho srdečním rytmu.The diploma thesis deals with the influence of workload on the air traffic controller. There are currently many different methods of measuring and evaluating workload, whether it is chemical analysis of body fluids or seemingly ordinary heart rate evaluation. For the purpose of our measurements, a method of collecting heart rate values during simulated exercises was used, which accurately reflects part of the work of the military radar controller of combat use. For the most objective results, exercises focused on radar monitoring in defined areas of LKTRA and LKTSA with different nature of operations and different aeronautical tasks were used. The conclusions of the measurement and its analysis show how the workload reflects on the psychophysiological processes in the body of the air traffic controller, respectively on his heart rhythm. Keywords: pracovní zátěž; řídící letového provozu; ŘLP; sběr dat; tepová frekvence; EKG; simulovaná cvičení; workload; air traffic controller; ATC; data collection; heart rate; EKG; simulated exercises Available in digital repository of ČVUT.
Experimentální hodnocení pracovní zátěže řídícího letového provozu

Diplomová práce se zabývá vlivem pracovní zátěže na organismus řídícího letového provozu. V současné době existuje mnoho různých metod, jak pracovní zátěž měřit a hodnotit, ať už se jedná o chemický ...

Socha Vladimír; Jan Tecl; Bořil Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Zjišťování příčin leteckých nehod při ztrátě řiditelnosti mezi lety 2004-2015
Keller Ladislav; Marie Šerksová; Plos Vladimír
2020 -
Cílem této práce je analyzovat nejčastější příčiny nehod letadel při ztrátě řiditelnosti v létech 2004-2015. Součástí práce je i rozbor následků těchto nehod. V úvodu je srovnání analýz ztráty řiditelnosti, které vypracovaly EASA a IATA v minulých letech. Následuje srovnání jednotlivých faktorů, které k nehodám v daném období vedly. Závěr se zabývá vyhodnocením zjištěných dat. Pro zhodnocení jsem využila data ze závěrečných zpráv jednotlivých nehod, které jsem dále využila k tvorbě bezpečnostních hlášení v reportovacím nástroji INBAS. Na základě těchto hlášení jsem rozebrala řetězce událostí nehod a nalezla tak nejčastější příčinu ztráty řízení letounu.The aim of this work is to analyze the most frequent causes of aircraft crashes in the loss of control between years 2004–2015. The thesis also includes an analysis of the consequences of these accidents. In the introduction is comparison of analysis of loss of control by EASA and IATA from previous years. The following is the comparison of each factor that led to accidents in a given period. The conclusion deals the evaluation of detected data. For the evaluation, I used data from final reports of the accidents, which I used to create safety warnings in INBAS (indicator based safety project). Based on the safety warnings, I analysed chains of events and found the most frequent causes of loss of control. Keywords: Nehoda; ztráta řiditelnosti; příčina; událost; následek; letoun; Accident; loss of control; cause; event; result; aircraft Available in digital repository of ČVUT.
Zjišťování příčin leteckých nehod při ztrátě řiditelnosti mezi lety 2004-2015

Cílem této práce je analyzovat nejčastější příčiny nehod letadel při ztrátě řiditelnosti v létech 2004-2015. Součástí práce je i rozbor následků těchto nehod. V úvodu je srovnání analýz ztráty ...

Keller Ladislav; Marie Šerksová; Plos Vladimír
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Nástroj pro hodnocení pilotů - studentů v integrovaném kurzu
Polánecká Anna; Vít Širc; Kotvaldová Tereza
2020 -
Cílem této práce bylo posoudit současný způsob hodnocení výcviku pilotů a porovnat ho s moderními metodami hodnocení studentů. Porovnávají se zde metody hodnocení, které se v současné době používají s metodami, které by se používat mohly. Práce se zaměřuje jak na teoretický výcvik probíhající hlavně na Dopravní Fakultě ČVUT v Praze, ale i na praktický výcvik probíhající v DSA, a.s. v Hradci Králové. Popisuje se zde nástroj, který instruktoři používají pro zhodnocení studentů v pilotním výcviku a navrhuje některá vylepšení. Rovněž je zde představen koncept elektronické verze výcvikové dokumentace s mnoha výhodami, zejména pak ve sběru dat, které je možno třídit a využívat pro hodnocení letecké školy jako takové i k hodnocení jednotlivých studentů.The aim of this study was to assess the current methods of rating of pilots in training and compare it with modern methods of rating of students. It compares methods of rating, which are in use today with methods which would be in use in the future. Work is focused on both theoretical training, which is being implemented at CTU, Faculty of Transportation Sciences and on practical training which is being implemented at DSA a.s. The study describes techniques, that flight instructors use to rate students in pilots training and suggests some improvements. There is also introduced a concept of electronic version of training documentation, which has a lot of advantages especially in data collection. Not only can this be used for flight schools’ ratings, but also for students’ ratings. Keywords: hodnocení; pilot; výcvik; pilotní výcvik; výcviková dokumentace; osnova; evaluation; pilot; training; pilot training; training documentation; outline Available in digital repository of ČVUT.
Nástroj pro hodnocení pilotů - studentů v integrovaném kurzu

Cílem této práce bylo posoudit současný způsob hodnocení výcviku pilotů a porovnat ho s moderními metodami hodnocení studentů. Porovnávají se zde metody hodnocení, které se v současné době používají s ...

Polánecká Anna; Vít Širc; Kotvaldová Tereza
České vysoké učení technické v Praze, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases