Number of found documents: 63
Published from to

Juan Bosch a jeho kritika Trujillovy diktatury
Kotuľáková, Lívia; Opatrný, Josef; Buben, Radek
2019 - Spanish
This work is an analysis of criticism of the dictatorial regime of Rafael Trujillo in articles, letters, speeches and lectures produced by Juan Bosch during the period of dictatorship, that is in the period 1930-1961. Its aim is to show which manifestations of the regime were criticized by Bosch and for what reason or what purpose the author observed with his criticism. In the theoretical part of this work, attention is paid to the historical issues of dominican politics and economics and the elements that influenced the dictatorship as well as the analysis of Rafael Trujillo's dictatorship in Dominican Republic and the basic pillars of its functioning in political, economic, social and ideological sphere (the functioning of the regime, the monopolization of economic life, the introduction of social reforms, anti-Communist and anti-Haitian attitudes) as well as various forms of oppression and censorship; these aspects were criticized by Bosch. In the analysis of texts by Juan Bosch, some space is also dedicated to the author's interpretation of the dictatorship contained in the larger texts. Many analyzed articles from that period relate to the resistance activity of the dominican exile, so space is also devoted to the description of its political and propagandistic activities in exile associated... Táto práca sa zaoberá analýzou kritiky diktátorského režimu Rafaela Trujilla v článkoch, listoch, prejavoch a prednáškach Juana Boscha napísaných v období trvania diktatúry, teda v rozmedzí rokov 1930-1961. Jej cieľom je poukázať na to, ktoré prejavy režimu boli Boschom kritizované a z akého dôvodu, prípadne čo autor svojou kritikou sledoval. V teoretickej časti tejto práce je pozornosť venovaná historickej problematike dominikánskeho politického a ekonomického a prvkom, ktoré ovplyvnili vznik diktatúry ako aj analýza samotnej diktatúry Rafaela Trujilla v Dominikánskej Republike a základných pilierov jej fungovania v politickej, ekonomickej, sociálnej a ideologickej sfére (zdanlivá legálnosť, politické fungovanie režimu, monopolizácia ekonomického života, zavedenie sociálnych reforiem, protikomunistické a protihaitské postoje atď.) ako aj rôznym formám útlaku a cenzúry; tieto aspekty sú predmetom Boschovej kritiky. V rámci analýzy textov Juana Boscha je priestor venovaný aj autorovej interpretácii diktatúry obsiahnutej v rozsiahlejších textoch. Mnoho analyzovaných článkov z daného obdobia sa vzťahuje k odbojovej činnosti dominikánskeho exilu, priestor je preto venovaný aj popisu jeho politickej a propagandistickej činnosti v exile spätej s vznikom PRD. Na základe analýzy Boschových článkov som... Keywords: Juan Bosch|dictadura|Rafael L. Trujillo|crítica|exilio|República Dominicana; Juan Bosch|dictatorship|Rafael L. Trujillo|criticism|exile|Dominican Republic Available in a digital repository NRGL
Juan Bosch a jeho kritika Trujillovy diktatury

This work is an analysis of criticism of the dictatorial regime of Rafael Trujillo in articles, letters, speeches and lectures produced by Juan Bosch during the period of dictatorship, that is in the ...

Kotuľáková, Lívia; Opatrný, Josef; Buben, Radek
Univerzita Karlova, 2019

Dynamika ambivalence: Montacerdos a poetika nemožného
Chávez, Juan Ignacio; Ferrer, Diogo; Alves Pereira Silvestre, Osvaldo Manuel; Portocarrero Ferreira da Silva, Maria Luísa
2019 - Spanish
Ambivalent Dynamics: Montacerdos and the poetics of the impossible This philosophical research takes the literary analysis of Montacerdos as a liminar case for the theory of the heterogeneity of Antonio Cornejo Polar, according to which Jara's nouvelle would present a negative view of the phenomenon of internal migration, in the same safhion as the generation of the 50s (Ribeyro, Salazar Bondy, Enrique Congrains, etc.). Following what Raul Bueno considers a pending task in the theory of heterogeneity: to make the heterogenous subject a heterogenating subject, we intend to reformulate the concepts of Cornejo Polar so that they account for the positive nature of the critical non-representative of Montacerdos, which will be done through a discussion between Latin American «Estudios Culturales» and two contemporary theories. In the first place I will review the Gilles Deleuze's and Felix Guattari's concept of minor literature to test the relevance of a semiotics de- ontologisation of the Peruvian migrant subject, who unlike the European minor writer - whose paradigmatic example is Franz Kafka - must face the phenomenon of internal colonialism. Secondly, I will review Homi Bhabha's concept of ambivalence, which does not seize cultural encounters through semiotic de-ontologisation, but through a... RESUMO Dinámicas Ambivalentes: Montacerdos y la poética de lo imposible Esta investigación filosófica toma el análisis literario de Montacerdos como un caso límite en el examen de la teoría de la heterogeneidad de Antonio Cornejo Polar, según la cual la nouvelle de Jara presentaría una visión negativa del fenómeno de la migración interna, en el mismo sentido que la generación del 50 (Ribeyro, Salazar Bondy, Enrique Congrains, etc.). Siguiendo los trazos de aquello que Raúl Bueno considera una tarea pendiente en la teoría de la heterogeneidad: hacer del sujeto heterogéneo un sujeto heterogeneizante, pretendemos reformular los conceptos de Cornejo Polar de modo que pueda iluminar la naturaleza positiva de la crítica no-representativa de Montacerdos, lo cual pasará por una discusión entre los estudios culturales latinoamericanos y dos teorías contemporáneas. En primer lugar revisaré el concepto de literatura menor de Gilles Deleuze y Félix Guattari para poner a prueba la pertinencia de una desontologización semiótica del sujeto migrante peruano, que a diferencia del escritor menor europeo -cuyo ejemplo paradigmático es Franz Kafka-, debe enfrentarse al fenómeno del colonialismo interno. En segundo lugar, revisaré el concepto de ambivalencia en Homi Bhabha, quien no estudia el encuentro cultural a través de la... Available in a digital repository NRGL
Dynamika ambivalence: Montacerdos a poetika nemožného

Ambivalent Dynamics: Montacerdos and the poetics of the impossible This philosophical research takes the literary analysis of Montacerdos as a liminar case for the theory of the heterogeneity of ...

Chávez, Juan Ignacio; Ferrer, Diogo; Alves Pereira Silvestre, Osvaldo Manuel; Portocarrero Ferreira da Silva, Maria Luísa
Univerzita Karlova, 2019

Latinská Amerika a fenomén šílenství: analýza vybraných literárních děl
Laviana Ludvíková, Anna; Poláková, Dora; Sánchez Fernández, Juan Antonio
2019 - Spanish
(in English) Initially, this master's degree thesis exposes the professional life and the evolution as author of Laura Restrepo, pointing out her work and direction in literature. Then, an introduction to the studied novel, Delirio, is presented and its style, the formal and narrative techniques and the synopsis is developed. Second part of the thesis analyses key elements of the novel that are thematically linked with madness (the room, childhood, seeing beyond, sexuality, lying, water, delirium and green color). The symbology of these elements is analyzed, which is later applied, in the last part of the thesis, to deepen the possible symbology of some concrete scenes of the novel, in which the protagonist decides to paint the walls of her apartment in green. Key words madness, delirium, symbol, symbolism, green, Laura Restrepo (česky) Tato diplomová práce se nejprve zabývá profesním životem Laury Restrepo a poukazuje na její práci a směr, kterým se v literatuře ubírá. Poté je představen úvod do studovaného románu Delirio a jeho styl, formální a narativní techniky a obsah. Druhá část práce analyzuje klíčové prvky obsažené v románu, které jsou tématicky spojeny s šílenstvím (místnost, dětství, vidění ‚za', sexualita, lež, voda, delirium a zelená barva). Analyzuje se možná symbolika těchto prvků, která je v poslední části práce aplikována na prohloubení možné symboliky některých konkrétních scén románu, ve kterých se hlavní postava rozhodne natírat zdi svého bytu na zeleno. Klíčová slova šílenství, delirium, symbol, symbolismus, zelená, Laura Restrepo Keywords: šílenství|delirium|symbol|symbolismus|zelená|Laura Restrepo; madness|delirium|symbol|symbolism|green|Laura Restrepo Available in a digital repository NRGL
Latinská Amerika a fenomén šílenství: analýza vybraných literárních děl

(in English) Initially, this master's degree thesis exposes the professional life and the evolution as author of Laura Restrepo, pointing out her work and direction in literature. Then, an ...

Laviana Ludvíková, Anna; Poláková, Dora; Sánchez Fernández, Juan Antonio
Univerzita Karlova, 2019

Baskické téma v díle Pía Barojy
Dvořáková, Veronika; Sánchez Fernández, Juan Antonio; Poláková, Dora
2018 - Spanish
The aim of the present Master`s Degree Thesis is to make an approximation to the Basque theme in the selected works of Pío Baroja. Concretely, it`s close to twenty short stories and the novels of the tetralogy Tierra vasca (Basque country), namely, La casa de Aizgorri, Zalacaín el aventurero, La leyenda de Jaun de Alzate y El mayorazgo de Labraz. First, the San Sebastian writer`s relation with the Basque country is presented, as well as his vision of his fatherland in the history context. Second, the presence of the Basque language - as known as euskera - in the works is described, as in the vocabulary, the onomastic or for example in phrases or in popular songs. Third, we study concrete Basque motives, such as the landscape, the cities and towns, the people, the history or the Basque sorcery and mythology. Cílem této diplomové práce je přiblížit baskické téma ve vybraném díle Pía Baroji. Konkrétně se jedná o téměř dvacet povídek a o romány z tetralogie Baskická země (Tierra vasca), tj. La casa de Aizgorri (Dům Aizgorriů), Zalacaín el aventurero (Zalacaín dobrodruh), La leyenda de Jaun de Alzate (Legenda o Jaunovi de Alzate) a El mayorazgo de Labraz (Dědičný pán z Labrazu). Nejprve je představen vztah spisovatele ze San Sebastiánu s Baskickem a jeho vize v historickém kontextu. Zadruhé se zaměřuje pozornost na přítomnost baskického jazyka v díle, a sice jak ve slovní zásobě a onomastice, tak například ve frázích či v písních. Zatřetí jsou studiu podrobeny konkrétní baskické elementy, jako je příroda, města a vesnice, lidé či čarodějnictví a mytologie. Keywords: Baroja; vasco; euskera; Tierra vasca; País Vasco; novela; Generación 98; Baroja; Basque; euskera; Basque country; novel; Generation 98 Available in a digital repository NRGL
Baskické téma v díle Pía Barojy

The aim of the present Master`s Degree Thesis is to make an approximation to the Basque theme in the selected works of Pío Baroja. Concretely, it`s close to twenty short stories and the novels of the ...

Dvořáková, Veronika; Sánchez Fernández, Juan Antonio; Poláková, Dora
Univerzita Karlova, 2018

Vliv Mírových sborů na rozvoj Kolumbie v letech 1964-1981
Mizzau, Carla; Opatrný, Josef; Buben, Radek
2018 - Spanish
The purpose of this paper is to describe the work of the Peace Corps during its first period of volunteer activity in Colombia. To put it into perspective, the relations between Colombia and the United States throughout the XIX and XX centuries are analyzed in the first chapter. The second chapter offers a description of the American government's policies during the Cold War, with emphasis on the influence and scope of the Alliance for Progress in Latin America. The third chapter deals with the origin, operation, and development throughout the world of the main programs of the Peace Corps, as a semi-independent federal agency linked to the Presidency of the United States. The fourth and last chapter refers to specific areas of activity, objectives, as well as the positive and negative impacts of the Peace Corps in Colombia. Also included are the reasons for which this program of cooperation came to an end in 1981, its repercussion throughout Colombia, and its return in 2010. Keywords: Peace Corps - United States - Colombia - development - Cold War Cílem této práce je popsat působení dobrovolných Mírových sborů v Kolumbii v první fázi jejich činnosti. V úvodní kapitole nastiňujeme širší kontext vzájemných vztahů Kolumbie a Spojených států v 19. a 20. století. V druhé kapitole rozebíráme státní politiku USA v kontextu studené války s hlavním důrazem na vliv a výsledky Aliance pro pokrok (Alliance for progress) v Latinské Americe. V třetí kapitole se věnujeme výhradně Mírovým sborům jakožto napůl nezávislé federální agentuře, vázané na úřad prezidenta Spojených států: jak vznikly, jak začaly fungovat, jak se rozvíjely a jaké byly jejich hlavní programy ve světě. Čtvrtá kapitola podrobněji popisuje specifické oblasti činnosti Mírových sborů v Kolumbii, jejich cíle a pozitivní i negativní dopady. Na závěr doplňujeme důvody, jež vedly roku 1981 na kolumbijském území k ukončení tohoto programu spolupráce, analyzuje ohlas programu v Kolumbii a návrat k přerušené spolupráci roku 2010. Klíčová slova: Mírové sbory - Spojené státy - Kolumbie - rozvoj - studená válka Keywords: Kolumbie|Mírové sbory|1961-1981|Vliv na rozvoj|Spojené Státy; Colombia|Peace Corps|1961-1981|Impact on Development|United States Available in a digital repository NRGL
Vliv Mírových sborů na rozvoj Kolumbie v letech 1964-1981

The purpose of this paper is to describe the work of the Peace Corps during its first period of volunteer activity in Colombia. To put it into perspective, the relations between Colombia and the ...

Mizzau, Carla; Opatrný, Josef; Buben, Radek
Univerzita Karlova, 2018

Postavy v díle Divocí detektivové Roberta Bolaña: mezi infra-realitou a skutečností
Krejčová, Veronika; Housková, Anna; Binková, Simona
2018 - Spanish
This work is centered in the analysis of characters in the novel The Savage Detevcives written by Roberto Bolaño. The thesis has no purpose in the biografic analysis of its authors life. It represents a detailed research and identification of characters that were (and still are) attached to our delimited context which is centered in the years of the development of the plot (1975-1976) and the years after while the movement infrarrealsim lasts. Its purpose is the analysis of each selected character. In order to fulfill it I have created the concept of the "infra-grafía". An infra-grafía is some kind of curriculum of each character that helps to respond the question that this work arises: which characters are fictional and which are infra-real? Because real is none of them. Tato práce se soustředí na analýzu postav v díle Divocí detektivové od Roberta Bolaña. Záměrem práce není biografická analýza autorova života. Představuje detailní bádání a identifikaci postav, které byly (a nadále jsou) spojené se staoveným kontextem zasahujícím do roků, v nichž se dílo odehrává (1975-1976), a roků následujících spojených s hnutím infrarrealismus. Cílem je analýza každé postavy, která splňuje tyto podmínky. K úspešnému vypracování jsem vymyslela koncept tzv. "infra-grafie". Infra-grafia je jistý druh životopisu vytvořeného pro každou z těchto postav, aby pomohl rozluštit záhadu, na kterou hledá tato práce odpovědi: které postavy jsou fiktivní a které jsou infra-reálné? Neboť reálná není žádná z nich. Keywords: Roberto Bolaño|Divocí detektivové|literární postava|intelektuál|generace|Mexiko; Roberto Bolaño|The Savage Detectives|literary character|intellectual|generation|Mexico Available in a digital repository NRGL
Postavy v díle Divocí detektivové Roberta Bolaña: mezi infra-realitou a skutečností

This work is centered in the analysis of characters in the novel The Savage Detevcives written by Roberto Bolaño. The thesis has no purpose in the biografic analysis of its authors life. It represents ...

Krejčová, Veronika; Housková, Anna; Binková, Simona
Univerzita Karlova, 2018

Ilokuční modulace výpovědi: případová studie vazby estar + gerundium
Laurencio Tacoronte, Ariel; Čermák, Petr; Aurová, Miroslava; Gutiérrez Rubio, Enrique
2018 - Spanish
The studies of the different forms and structures of language usually take for granted that these refer to non-linguistic entities, i.e., that language reflects the world. In the case of verbal devices, such entities happen to be time, aktionsart or aspect. In view of the proven impossibility of giving an accurate account of the behavior of such devices by means of these categories, disquisitions and further elucidations are perpetuated, what complicates the pro- blem to not very judicious levels. Moreover, because the conclusions reached get equally in conflict with a linguistic reality which resists them, contradicts them. So there is no other choice left than to declare exceptions or special uses, or banish the insubordinate segments to the periphery of the system. Our first goal will therefore be the previous establishment of a theoretical framework, as a cure for the a posteriori theorizing based on what is seen on the surface, which would allow us to assign a possible invariant central value to linguistic elements, for which we will rely on the metaoperational system of H. Adamczewski. In it, such elements are operators defined by their belonging to one of two phases in the process of utterance assembly, namely, by a rhematic character, of proposition of the information, or by a thematic... Studie zabývající se různými formami a strukturami jazyka obvykle považují za samo- zřejmé, že se tyto jednotky odvolávají na prvky nejazykové reality čili že jazyk odráží svět. V případě slovesných soustav jsou takovými prvky čas, aktionsart nebo vid. Vzhledem k tomu, že není možné spolehlivě popsat slovesné chování pomocí těchto kategorií, navrho- vaná řešení se neustále upravují a rozšiřují, výsledkem čehož jsou mnohdy obtížně aplikova- telné a příliš složité teoretické modely. Je to dáno rovněž tím, že závěry, k nimž se dochází, se soustavně dostávají do rozporu s jazykovou skutečností, která jim odolává a popírá je. Nezbývá tedy než uchylovat se ve vysvětleních k výjimkám nebo vyřadit segmenty vzpírající se navržené klasifikaci na periferii systému. Naším prvním cílem bude tedy nejprve stanovení předběžného teoretického rámce, oproti běžné aposteriorní teoretizaci založené na tom, co je vidět na povrchu. To nám umožní přiřadit jazykovým prvkům invariantní ústřední hodnotu. Vycházíme z metaoperačního sys- tému H. Adamczewského, podle něhož existují v jazyce operátory, jež náleží jedné ze dvou fází procesu vytváření výpovědi. Konkrétně se buď pojí svou rématickou povahou s propozicí informace, nebo svou tématickou povahou s presupozicí daného údaje. Tento vyložený princip by měl být striktně... Keywords: metaoperační|fázová teorie|invariantní hodnota|výpovědní proces|výpovědní gramatika|řečový akt|ilokuční hodnota|kontaktní hodnota|průběhová opisná vazba; metaoperational|phase theory|invariant value|enunciation|utterance grammar|speech act|illocutionary value|contact value|progressive periphrasis Available in a digital repository NRGL
Ilokuční modulace výpovědi: případová studie vazby estar + gerundium

The studies of the different forms and structures of language usually take for granted that these refer to non-linguistic entities, i.e., that language reflects the world. In the case of verbal ...

Laurencio Tacoronte, Ariel; Čermák, Petr; Aurová, Miroslava; Gutiérrez Rubio, Enrique
Univerzita Karlova, 2018

Zpětná migrace z Latinské Ameriky na Kanárské ostrovy v současnosti
Vltavská, Sylva; Křížová, Markéta; Opatrný, Josef
2018 - Spanish
secret emigration in 1940' and reasons that later let to the mass emigration in The fifth chapter describes the emigrant's situation before they left la Gomera d emigrant's life in Venezuela. It's devided into particular sub Cíle této prá e je představit té a ka árské ree igra e z Ve ezuely od roku 94 do roku . Výzku vy hází z rozhovorů s avrá e ý i e igra ty z ostrova la V úvodu jsou uvede y zdroje a seku dár í literatura, z i hž autorka předklá prá e. Rov ěž popisuje etodologii použitou při výzku u a la Go eře a představuje i for átory. Třetí kapitola se za ývá historií Ka árský h ostrovů sa ot ý h a vývoje igrač ího Čtvrtá kapitola popisuje ko krét í případ ostrova la Go era, taj ou e igra i ve čtyři átý h lete h a důvody, které později u ož ily asovou e igra i ve druhé polovi ě . století. i e igra tu předtí , ež opustil ostrov la Go era a představuje politi kou a eko o i kou situa i jako ejdůležitější faktory vedou í k Šestá kapitola a alyzuje e igrač í pro es, akultura i a život e igra tů ve Ve ezuele. Je rozděle a a podkapitoly za ěře é eje a rozdíly ezi a arios a Ve ezuela y, ale také a rozdíly v igra i užů a že . Sed á kapitola se vě uje ree igrač í u pro esu. Představuje ve ezuelskou krizi a asovou ree igra i jako její důsledek. Zvlášt í pozor ost je vě o ostrovy Te erife a la Go era a opětov é u usazova í se a akultura i. Závěr shr uje dosaže é poz atky o této pro le ati e. Keywords: La Gomera|Venezuela|emigrace|reemigrace|migrace|20. století|Kanárské ostrovy|strukturované rozhovory|akulturace|společenský vývoj|ekonomika|hospodářská krize|cestovní podmínky|pracovní specializace|proces návratu|svědectví; migration|the Canary Islands|Latin America|re-emigration|emigration|Venezuela|La Gomera|Canary Islands|structured interviews|testimonies|aculturation|social development|economy|economic crisis|travel conditions|work specialization|return process Available in a digital repository NRGL
Zpětná migrace z Latinské Ameriky na Kanárské ostrovy v současnosti

secret emigration in 1940' and reasons that later let to the mass emigration in The fifth chapter describes the emigrant's situation before they left la Gomera d emigrant's life in Venezuela. It's ...

Vltavská, Sylva; Křížová, Markéta; Opatrný, Josef
Univerzita Karlova, 2018

Poetika živelnosti v hispanoamerickém "románu pralesa"
Zaťko, Roman; Housková, Anna; Poláková, Dora; Areta Marigo, Maria Gema
2017 - Spanish
This dissertation thesis is dedicated to the phenomenon of spontaneity in the Hispanic-American rainforest novel. The concept of spontaneity is based on the mechanism of synthesis of components in the structure of an artistic text. These components are a part of the variability of the analyzed novels. Heterogeneous structures are created on the basis of spontaneity and their result is interpretation variability of a literary work. This multiple meaning enables the reader not to lose interest in this kind of work over time. The theoretical explanation of the spontaneity in the literature is based on the concept of transculturation created by the Uruguayan essayist Ángel Rama and the terms of intentionality and unintentionality defined by Jan Mukařovský. The dissertation thesis is divided in two parts: the first one is dedicated to the formal aspect of the phenomenon of spontaneity and the second one to the thematic point of view. The whole process of synthesis finishes in the final chapter with a decomposition of a storm, when the element of water separates from the element of fire to be able to rejoin each other and create a new storm. This characteristic movement for the phenomenon of spontaneity follows the cyclic process of synthesis and separation of the components in the literary work.... Disertační práce se zabývá fenoménem živlu v hispanoamerickém románu pralesa. Koncept živelnosti je založen na mechanismu prostupnosti složek ve struktuře uměleckého textu, které jsou součástí hybridnosti rozebíraných románů. Na základě živelnosti vznikají heterogenní struktury, jejichž výsledkem je interpretační variabilita literárního díla. Tato mnohovýznamovost pak umožňuje, aby ze strany čtenáře zájem o taková díla přetrval v čase. Vysvětlení živelnosti v literatuře se teoreticky opírá o pojem transkulturace, který vytvořil uruguayský esejista Ángel Rama, a o termíny záměrnosti a nezáměrnosti, definované Janem Mukařovským. Práce je členěna na dvě části: první se zabývá rozborem fenoménu živlu z hlediska formálního a druhá z hlediska tematického. Celý proces prostupnosti končí v poslední kapitole motivem rozkladu bouře, kdy se živel vody odděluje od živlu ohně, aby se oba elementy mohly opět propojit a vytvořit další bouři. Tento postup navazuje na cykličnost procesu slučování a oddělování jednotlivých prvků v literárním díle, kterým se fenomén živlu vyznačuje. Klíčová slova José Eustasio Rivera, Ciro Alegría, román pralesa, hispanoamerická literatura, příroda v literatuře, živelnost v literárním díle Keywords: José Eustasio Rivera|Ciro Alegría|román pralesa|hispanoamerická literatura|příroda v literatuře|živelnost v literárním díle; José Eustasio Rivera|Ciro Alegría|rainforest novel|Hispanic-American literature|the nature in the literature|spontaneity in the literature work Available in a digital repository NRGL
Poetika živelnosti v hispanoamerickém "románu pralesa"

This dissertation thesis is dedicated to the phenomenon of spontaneity in the Hispanic-American rainforest novel. The concept of spontaneity is based on the mechanism of synthesis of components in the ...

Zaťko, Roman; Housková, Anna; Poláková, Dora; Areta Marigo, Maria Gema
Univerzita Karlova, 2017

Tepito a jeho proměna od roku 1960 až do současnosti. Současné podoby kultury chudoby
Omastová, Kristýna; Opatrný, Josef; Křížová, Markéta
2017 - Spanish
In this thesis I describe the transformation process of Tepito, the "brave neighbourhood" in Mexico City, from 1960 to the present day. In this microhistory, I intend to explore how the great socio-economic changes, that have occurred in Mexico in the last 60 years, have been reflected locally. I especially focus on the incorporation of the traditional Mexican society into the modern and globalized world; The process of corporatization of the popular sector into the politics of the single party; The transition from the stabilizing development economic model (characterized by the Import substitution industrialization) to neoliberalism; The gradual rupture of the social fabric hastened by the urban planning in the 60s and 70s, the 1985 earthquake and the proliferation of drug trafficking and armed violence; And the beginning of the digital era. I also try to explore the validity of the Culture of Poverty theory which was formulated by the anthropologist Oscar Lewis during his field research in Tepito in the late 50's of the last century and I describe which of the aspects of the theory have changed. Ve své diplomové práci popisuji přeměnu Tepita, neblaze proslulé čtvrti ve městě Mexiku, od roku 1960 po současnost. Cílem této mikrohistorie je zjistit, jak se na lokální úrovni projevily velké socioekonomické změny, které se v Mexiku udály za posledních 60 let. Konkrétně se zaměřuji na začlenění tradiční mexické společnosti do moderního a globalizovaného světa; korporativizaci pracující třídy do politiky jedné strany; přechod z ekonomického modelu stabilizovaného rozvoje (zaměřeného na industrializaci jako náhradu dovozu) na neoliberalismus; postupné narušování sousedských vztahů urychlené urbanistickými plány v 60. a 70. letech, zemětřesením v roce 1985 a rozšířením se obchodu s drogami a ozbrojeného násilí; a počátek digitálního věku. Taktéž se zamýšlím nad platností teorie kultury chudoby, jež byla formulována antropologem Oscarem Lewisem na konci 50. let minulého století během jeho terénního výzkumu ve zmíněné čtvrti, a popisuji, jak se proměnily jednotlivé aspekty této teorie. Keywords: Tepito|vecindades|kultura chudoby|městská chudoba|narkoobchod|barrios populares en Ciudad de México|tianguis|Santa Muerte|Oscar Lewis; Tepito|culture of poverty|urban poverty|drugdealing|tianguis|Santa Muerte|dangerous neighborhood|counerfeit Available in a digital repository NRGL
Tepito a jeho proměna od roku 1960 až do současnosti. Současné podoby kultury chudoby

In this thesis I describe the transformation process of Tepito, the "brave neighbourhood" in Mexico City, from 1960 to the present day. In this microhistory, I intend to explore how the great ...

Omastová, Kristýna; Opatrný, Josef; Křížová, Markéta
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases