Number of found documents: 36857
Published from to

Veřejný prostor v podzemí
Kaplan Ivan; Zuzana Tlachová; Hexner Michal
2019 -
Disertační práce zkoumá podzemní veřejný prostor z hlediska jeho využívání a plánování. Snaží se o jeho zasazení do kontextu. Ten nastiňuje z několika různých hledisek, mezi něž řadí vlastnictví, finanční náklady, životní prostředí a aspekty psychologické a fyziologické, které spolu vzájemně souvisí. V oblasti plánování vychází z aktuálních konceptů (trvale udržitelný rozvoj měst) a modelů územního plánování (kompaktní město a město krátkých vzdáleností). Práce si klade otázky ohledně způsobu využití podzemního prostoru, jeho definice a specifických vlastností. Definici zakládá na 2 pojmech – „veřejný prostor“ a „podzemí“. Specifické vlastnosti potom určuje na základě odborné literatury. Práce také hledá odpověď na otázku plánování pražského podzemního veřejného prostoru a to ve 3 úrovních – strategie, plán a detail. Jejím cílem je prokázat, že Praha má potenciál využívat a plánovat podzemí jako veřejný prostor. Tuto hypotézu ověřuje a potvrzuje na základě sběru příkladů podzemních veřejných prostorů, analýzy vybraných vědeckých článků a publikací i plánů a metodik hlavního města Prahy.The dissertation thesis examines underground public space in terms of its use and planning. It tries to put it in context. It outlines several aspects, including ownership, financial costs, the environment, and psychological and physiological aspects which are all interrelated. In the area of planning it is based on current concepts (sustainable urban development) and spatial planning models (compact city and short-distance city). The thesis asks questions about the use of underground space, its definition and specific properties. The definition is based on 2 terms - "public space" and "underground". Specific properties are then determined on the basis of literature. The thesis also seeks to answer the question of planning Prague underground public space on three levels - strategy, plan and detail. Its aim is to prove that Prague has the potential to use and plan the underground as a public space. This hypothesis is verified and confirmed on the basis of collection of examples of underground public spaces, analysis of selected scientific articles and publications as well as plans and methodologies of the Capital City of Prague. Keywords: Podzemí; veřejný prostor; územní plánování; Praha; Underground; public urban space; urban planning; Prague Available in digital repository of ČVUT.
Veřejný prostor v podzemí

Disertační práce zkoumá podzemní veřejný prostor z hlediska jeho využívání a plánování. Snaží se o jeho zasazení do kontextu. Ten nastiňuje z několika různých hledisek, mezi něž řadí vlastnictví, ...

Kaplan Ivan; Zuzana Tlachová; Hexner Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh, modelování a optimalizace pasivních optických prvků
Lucki Michal; Catalina Burtscher; Vašinek Vladimír
2019 -
Cílem disertacní práce byl návrh, simulace a optimalizace pasivních optických rozbocovacu typu 1xN Y s vysokým poctem kanálu (N = 16). Dvema hlavními oblasti výzkumu jsou návrh, simulace a optimalizace techto rozbocovacu podle aplikace: a) materiálu s nízkým kontrastem indexu lomu, b) materiálu s vysokým kontrastem indexu lomu. Rozbocovace s nizkým kontrastem indexu lomu nachází uplatnení v telekomunikacích; rozbocovace s vysokým kontrastem se používají hlavne pro aplikace ve fotonických integrovaných obvodech. Pro rozbocovace typu Y s nízkým kontrastem byl navržen a simulován standardní 1x32 rozbocovac pomocí komercne dostupného programového nástroje OptiBPM. Na základe výsledku simulace byly analyzovány optické vlastnosti standardního prístupu k návrhu techto clánku. Konstrukce typu Y se vyznacuje vysokou nerovnomernosti, vložnými ztrátami a pomerne velkými rozmery konstrukce. Hluboká studie simulovaných výsledku ukázala, že konstrukce takových optických rozbocovacu silne závisí na použité strukture vlnovodu. Optimalizací se výrazne zlepšily delící vlastnosti navrženého rozbocovace s delícím pomerem 1 x 32. Na základe techto výsledku byl navržen rozbocovac s nízkou ztrátou a konstrukcí s 1x64 kanály. Délka optimalizovaného 1x64 rozbocovace typu Y byla snížena na témer tretinu své puvodní hodnoty a navíc se zlepšila rovnomernost výstupu. Krome vyhodnocení použitých standardních tvaru rozbocovacu typu Y, byl optimalizován nový tvar geometrie rozbocovace. Použitím tohoto tvaru se výrazne snížil rozptyl svetla. Problémem použití tohoto nového tvaru bylo, že zahrnuje jísté nepresností. Dalším úkolem této disertacní práce bylo proto odstranit nedostatky rešení a aplikovat tento tvar na rozbocovace typu Y s vysokým delícím pomerem. Pro aplikace navržených optických rozbocovacu v telekomunikacích jsem zkoumala vliv ruzných optických rozbocovacu v prístupových sítích jako jsou napríklad GPON a XG-PON od ITU-T se službami typu tripple-play (tj. prenos dat, hlasu a video). Dosažené parametry pasivních optických prvku byly zacleneny do simulací vybraných pasivní optických sítí. V prípade vysokého kontrastu indexu lomu byl navržen a optimalizován rozbocovac na bázi na bázi nitridu kremicitého, s 1x8 Y kanály a se strukturou žebrového vlnovodu (shallow-rib).In this doctoral thesis the design, simulation and optimization of high splitting ratio 1xN Y-branch passive optical splitters (N=16) were performed. Two main research areas are the design, simulation and optimization of high splitting ratio splitters based on: a) low index contrast and b) high-index-contrast material platforms. Low index contrast splitters have main applications in telecommunication and high index contrast splitters are mainly used for the applications in photonics integration circuits. For the low index contrast Y-branch splitters a standard 1x32 Y-branch splitter was designed and simulated by the commercially available software tool, OptiBPM. Based on the simulation results, the optical properties of the standard Y-branch approach were analyzed. This design features high non-uniformity, insertion loss and large size of the designed structure. Deep study of the simulated results shown that the design of such optical splitters depends strongly on the used waveguide structure. Optimizing this structure, the splitting properties of the designed 1x32 Y-branch splitter were strongly improved. Based on these results the low loss, high uniformity 1x64 Y-branch splitter was designed. In this case, the length of “low loss length optimized” 1x64 Y-branch splitter was reduced to nearly one to third of its original value and additionally non-uniformity was also improved. Beside the evaluation of the used standard Y-branch shapes, a new shape of the Y-branch splitter was optimized. Using this shape the scattering of light was strongly reduced. The problem of using this new shape was that it contains of some inaccuracies. Therefore the next task of this PhD thesis was to eliminate these shortcomings and to make this shape applicable for high splitting ratio Y-branch splitters. Keywords: pasivní optické prvky; rozbocovac typu Y; rozbocovac MMI; FTTH; nitrid kremicitý; optický vlnovod; návrh; simulace; optimalizace; ztráty ohybu; žebrový vlnovod; rozdelovac výkonu; optické delení; integrovaná optika a telekomunikace; passive optical components; Y-branch splitter; MMI splitter; FTTH; silicon nitride; optical waveguide; design; simulation; optimization; bend losses; rib waveguide; power splitter; optical splitting; integrated optics and telecommunication Available in digital repository of ČVUT.
Návrh, modelování a optimalizace pasivních optických prvků

Cílem disertacní práce byl návrh, simulace a optimalizace pasivních optických rozbocovacu typu 1xN Y s vysokým poctem kanálu (N = 16). Dvema hlavními oblasti výzkumu jsou návrh, simulace a ...

Lucki Michal; Catalina Burtscher; Vašinek Vladimír
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Dynamické chování otopných ploch ve vazbě k řízení jejich tepelného výkonu
Bašta Jiří; Jindřich Boháč; Hirš Jiří
2019 -
Ustálené stavy tepelného výkonu otopných ploch jsou v literatuře již velmi dobře popsány, a proto se disertační práce věnuje výhradně rozboru a popisu dějů nestacionárních, dynamických. Celý provoz otopných ploch je reálně soustavou dynamických pochodů, z nichž nejvýznamnější jsou počáteční náběh tepelného výkonu, nebo výrazná změna parametrů způsobující změnu tepelného výkonu, a také chladnutí. Z důvodu velké rozmanitosti otopných ploch je práce zaměřena pouze na otopná tělesa, a to na nejrozšířenější druh otopných těles, totiž tělesa desková. Pro zvolené otopné těleso byla nalezena přechodová charakteristika a byl určen řád této křivky. Byla uvedena metodika vyhodnocení aktivní teplosměnné plochy ve fázi náběhu deskového otopného tělesa. Dále byla vytvořena simulace provozu deskového otopného tělesa osazeného regulačním ventilem s termostatickou hlavicí. Pro hodnocení dynamiky otopných ploch byl využit nový parametr vycházející z metody podle Strejce. Na základě matematického popisu dynamických dějů tato práce nabízí, společně s analyticko-experimentálním přístupem, zcela nový způsob stanovení dynamiky chování otopných těles. Byl popsán a sestaven diskrétní autoregresní matematický model v softwaru MATLAB, který využívá přístupu black-box. Model byl ověřen naměřenými daty termovizní technikou a je využitelný a dostupný pro praxi.Steady heat output of heating appliances is already very well described. Therefore, a dissertation is dedicated exclusively to the analysis and description of the processes of dynamic states. The entire operation of the heating appliances is actually a system of dynamic processes, of which the most important are the initial heat-up or significant change in parameters resulting in a heat output change, and also cool-down of radiators. Because of the great diversity of heating surfaces, dissertation is focused only on panel radiators, as the most widespread kind of radiators. For the chosen radiator a transient characteristic was found and the order of this curve was determined as well. The evaluation methodology for active heat transfer area during heat-up phase was mentioned. Furthermore, the simulation of operation of panel radiator equipped with valve and thermostatic head was created. For the evaluation of the dynamics of the heating appliances has been utilized a new parameter based on the Strejc´s method. On the basis of a mathematical description of dynamic processes, this work offers, together with the analytical-experimental approach, a completely new way of determining the dynamic behaviour of the radiators. It was described and drawn up a discrete autoregressive mathematical model in MATLAB software that uses a black-box approach. The model was validated with the data measured by thermal imaging technology and is usable and available for practice. Keywords: dynamické chování; deskové otopné těleso; regulace; tepelný výkon; simulace MATLAB; black-box model; termovize; dynamic behaviour; panel radiator; control; heat output; simulation; MATLAB; black-box model; thermal imaging Available in digital repository of ČVUT.
Dynamické chování otopných ploch ve vazbě k řízení jejich tepelného výkonu

Ustálené stavy tepelného výkonu otopných ploch jsou v literatuře již velmi dobře popsány, a proto se disertační práce věnuje výhradně rozboru a popisu dějů nestacionárních, dynamických. Celý provoz ...

Bašta Jiří; Jindřich Boháč; Hirš Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Analýza biochemických dat
Štěpánková Olga; Jiří Anýž; Kukal Jaromír
2019 -
Chemie a biochemie prošly významným vývojem laboratorní techniky, který způsobil, že měřená data jsou mnohem složitější a větší než kdy předtím. Analýza chemických a biochemických dat vyžaduje spolupráci chemiků a biologů s datovými analytiky a statistiky. Tato práce prezentuje několik obecných závěrů o analýze chemických a biochemických dat. Data jsou vysoce dimenzionální, obvykle s méně pozorováními než proměnnými. Z povahy dat jsou proměnné obvykle kolineární. To vymezuje specifické požadavky na metody datové analýzy. Práce nabízí přehled metod vhodných pro tento typ dat a věnuje zvláštní pozornost generalizovaným mixed effect modelům a jejich výhodám při modelování vztahů v komplexních datech. Významná část práce je věnovaná metodám založených na simulacích pro statistickou inferenci a porovnání modelů.The chemistry and biochemistry witnessed substantial instrumental advances, which resulted in a measurement of ever more complex and bigger data. The analysis of data from modern chemical and biochemical laboratory analyses requires dedicated support from data scientists or statisticians. In this work, we present several general findings of the chemical and biochemical data analysis. The data are high-dimensional, usually have small number of observations and a large number of variables. Due to the nature of the data, the variables are generally collinear. This property imposes specific limitations on the data analysis methods. We present and discuss the recommended methods and pipelines. We emphasize the generalised mixed effect models as an efficient tool for modelling relationships in complex data. An important part of the work is devoted to simulation-based methods for statistical inference as well as for model comparison. Keywords: mapování chemických prvků; LA-ICP-MS; generalizovaný lineární mixed effect model; simulační metody; histology; melanom; supervizovaná PCA; metabolomika; NMR spektroskopie; chemical elemental mapping; LA-ICP-MS; generalised linear mixed effect model; simulation-based methods; histology; melanoma; MeLiM; supervised PCA; metabolomics; NMR spectroscopy Available in digital repository of ČVUT.
Analýza biochemických dat

Chemie a biochemie prošly významným vývojem laboratorní techniky, který způsobil, že měřená data jsou mnohem složitější a větší než kdy předtím. Analýza chemických a biochemických dat vyžaduje ...

Štěpánková Olga; Jiří Anýž; Kukal Jaromír
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Strojové vnímání textilií s využitím pro jejich robotickou manipulaci
Hlaváč Václav; Jan Stria; Jančar Petr
2019 -
Tématem předložené práce je strojové vnímání textilií založené na obrazové informaci a využité pro jejich robotickou manipulaci. Práce studuje několik reprezentativních textilií v běžných kognitivně-manipulačních úlohách, jako je například třídění neznámých oděvů podle typu nebo jejich skládání. Některé z těchto činností by v budoucnu mohly být vykonávány domácími robotickými pomocníky. Strojová manipulace s textiliemi je poptávaná také v průmyslu. Hlavní výzvou řešeného problému je měkkost a s tím související vysoká deformovatelnost textilií, které se tak mohou nacházet v bezpočtu vizuálně velmi odlišných stavů.The presented work addresses the visual perception of garments applied for their robotic manipulation. Various types of garments are considered in the typical perception and manipulation tasks, including their classification, folding or unfolding. Our work is motivated by the possibility of having humanoid household robots performing these tasks for us in the future, as well as by the industrial applications. The main challenge is the high deformability of garments, which can be posed in infinitely many configurations with a significantly varying appearance. Keywords: strojové vnímání; rozpoznávání; robotika; manipulace; machine perception; recognition; robotics; manipulation Available in digital repository of ČVUT.
Strojové vnímání textilií s využitím pro jejich robotickou manipulaci

Tématem předložené práce je strojové vnímání textilií založené na obrazové informaci a využité pro jejich robotickou manipulaci. Práce studuje několik reprezentativních textilií v běžných ...

Hlaváč Václav; Jan Stria; Jančar Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Problém minimalizace rozptylu zpoždění vícesměrového vysílání s časovým a kapacitním omezením ve Smart Grid Ethernet sítích
Boháč Leoš; Tomáš Hégr; Vozňák Miroslav
2019 -
Cílem předložené disertační práce je návrh a ověření optimalizačního algoritmu pro vícesměrové vysílání ve specifických lokálních datových sítích energetických stanic popsaných standardem IEC 61850. Pomocí konceptu softwarově definovaných sítí lze vícesměrovou komunikaci na spojové vrstvě distribuovat cíleněji v redundantní infrastruktuře často omezené pouze minimální kostrou. Optimalizační úloha se zabývá možností využití pokročilého řízení vícesměrového vysílání pro více skupin na sdílené infrastruktuře s omezenou přenosovou kapacitou a maximálním časem přenosu s cílem minimalizace časového rozptylu doručení zpráv mezi jednotlivými příjemci. Úloha je abstrahována do podoby rozšířeného Steinerova problému v sítích, nazvaného BDLDV problém na více stromech, který je NP-úplný. K řešení problému této třídy složitosti byla navržena inovativní kombinace dekomponovaného modelu pro lineární programování v kombinaci s inicializačními výsledky získanými z genetického algoritmu. Jak ukazuje vyhodnocení, lze tímto hybridním přístupem nalézt optimální směrovací konfiguraci pro instance odpovídající svojí velikostí reálným datovým sítím. Zároveň je použitelnost těchto optimalizovaných konfigurací ověřena a potvrzuje svůj přínos i na úrovni nedeterminického přenosového kanálu jakým je Ethernet. Přínosy práce spočívají v následujících bodech. Návrh a ověření metodiky pro měření zpoždění přepínací struktury uvnitř přepínače pro získání informace nezbytné pro provedení simulací. Definice a návrh lineárního programu pro problém vícesměrové komunikace s cílem minimalizace rozptylu zpráv včetně strukturální analýzy dosažených výsledků. Návrh a ověření genetického algoritmu významně zlepšujícího výpočetní limity lineárního programu. Syntéza předchozích poznatků v uceleném modelu včetně ověření stability a kvality výsledků a evaluace optimalizovaných konfigurací na simulačních modelech redundantních datových sítí.The main goal of the doctoral thesis is to design and verify an optimization algorithm for constrained multicast communication in a local data network run in power substations, as defined by IEC 61850. The SDN concept provides the opportunity to fully utilize redundant network topologies for multicast communication, typically limited only to the minimum spanning tree. The optimization task addresses the potential of advanced control over multiple multicast groups sharing an underlying infrastructure constrained by available bandwidth and maximum transfer time with the objective to minimize delay variation among multicast subscribers. The task is abstracted into a multi-tree BDLDV problem, a sort of Steiner tree problem in networks which is proven to be NP-complete. A decomposed linear program, initialized by solutions obtained from a GA, is proposed to tackle the problem's scalability. The analysis shows that this hybrid approach can deliver optimal forwarding configurations for instances of real-world size. The proposed model improves scalability in comparison to the regular ILP model preserving the high quality and stability of delivered solutions. Eventually, simulations confirm the usability of optimized multicast configurations in non-deterministic Ethernet networks. The main contributions of the doctoral thesis are following. The design of a methodology for the measurement of the switch fabric latency. The formalization of the LDV multicast problem, and an ILP model accompanied by the structural analysis of the obtained results. The design and evaluation of the GA that significantly improves the scalability of the proposed ILP solution. The synthesis of previous results into a final decomposed model for a multi-tree BDLDV problem, including a quality and stability evaluation, and the simulation of optimized configurations. Keywords: IEC 61850; SDN; Smard Grids; Genetic Algorithm; ILP; Simulations; IEC 61850; SDN; Smard Grids; Genetic Algorithm; ILP; Simulations Available in digital repository of ČVUT.
Problém minimalizace rozptylu zpoždění vícesměrového vysílání s časovým a kapacitním omezením ve Smart Grid Ethernet sítích

Cílem předložené disertační práce je návrh a ověření optimalizačního algoritmu pro vícesměrové vysílání ve specifických lokálních datových sítích energetických stanic popsaných standardem IEC 61850. ...

Boháč Leoš; Tomáš Hégr; Vozňák Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Driver Modelling lmprovement and Drive Cycle Generation
MAE supervisor; Petr Cink; MAE opponent
2019 -
Driver Modelling lmprovement and Drive Cycle GenerationDriver Modelling lmprovement and Drive Cycle Generation Keywords: driver; modelling; drive cycle; driver; modelling; drive cycle Available in digital repository of ČVUT.
Driver Modelling lmprovement and Drive Cycle Generation

Driver Modelling lmprovement and Drive Cycle GenerationDriver Modelling lmprovement and Drive Cycle Generation

MAE supervisor; Petr Cink; MAE opponent
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Analýza lomových procesů při kolapsech kalder
Kabele Petr; Michael Somr; Šejnoha Michal
2019 -
Kaldery jsou sopečné propadliny způsobené poškozením stropu magmatického krbu v důsledku změn tlaku uvnitř krbu. Vznik kaldery je doprovázen kruhovými zlomy, jejichž vznik se obvykle projevuje erupcemi velkých objemů pyroklastického materiálu do zemské atmosféry a představuje tak vážné nebezpečí pro životní prostředí, klima a lidskou společnost. Hlubší porozumění geologickým podmínkám, za kterých se tyto události mohou vyskytnout, má proto velký význa. Geologický průzkum a terénní studie mohou obvykle studovat pouze povrchové projevy magmatických procesů probíhajících pod zemským povrchem. V tomto ohledu se numerická analýza ukázala jako klíčový nástroj pro pochopení mechanických podmínek kolapsu kaldery. S cílem posunout současný stav vědění a přinést nové pohledy na poškození předcházející vzniku kaldery pomocí matematického modelování, numerických simulací a analýz byla provedena rozsáhlá rešerša. Na základě rešerše byly definovány sporné otázky, které jsou stále předmětem diskuse ve výzkumné komunitě a posloužily tak jako cíle pro tuto práci.K dosažení těchto cílů byla v této práci využita metoda konečných prvků (MKP). Aby byly simulace realistické a zároveň proveditelné, byla vybrána vhodná strategie modelování, materiálové modely a parametry a zjednodušující předpoklady. Následně bylo vyhodnoceno mnoho případů magmatických krbů. Zvolená strategie modelování použitá v této práci ukazuje, že vývoj tlaku v magmatické komoře se projevuje řadou různých porušení okolní horniny. Tato poškození nejsou omezena pouze na tvorbu různých kruhových zlomů, ale mohou také zahrnovat další typy poškození. Tato strategie modelování také umožňuje zachytit mnoho vlastností kruhových zlomů, které se projevují při jejich šíření.Calderas are volcanic depressions caused by rupturing of a magma chamber roof as a consequence of pressure evolution inside the chamber. The collapse of a caldera is accommodated by ring faults, whose formation is commonly accompanied by ejection of large volumes of pyroclastic material to the Earth's atmosphere and thus represents severe volcanic hazards for the environment, climate, and human society. A deeper understanding of geological conditions under which these events can occur is thus of great importance and interest. Geological survey and field studies can usually access just surface manifestation of immense magmatic processes taking place under the Earth's surface. In this respect, numerical analysis has proven as a key tool in understanding the mechanical conditions of caldera collapse.In order to advance the knowledge and bring new views on fracturing processes preceding caldera collapse through mathematical modeling, numerical simulations, and analysis, extensive research was carried out. Based on a state-of-the-art review, outstanding issues, which are still a subject of debate in the research community, were identified and provided the objectives for the thesis.To achieve the goals, the finite element method (FEM) was employed in this work due to its capabilities and universality. To make the FE simulations realistic, yet feasible, appropriate modeling strategy, material models and parameters, and simplifying assumptions were selected. Subsequently, many cases covering a wide range of possible magma chamber geometries were calculated. The modeling strategy employed in this work demonstrates that pressure evolution inside a magma chamber is manifested by a range of fracturing processes in the host rock. These processes are not restricted to the formation of various ring faults alone but may also include radial and circumferential fracturing, surface tearing, magmatic stoping, and cauldron subsidence. The modeling strategy also enables capturing, orientation (inward-dipping, vertical, outward-dipping), mode (shear or extension), and direction (upwards, downwards) of a ring fault initiation and growth. Keywords: kaldera; numerická simulace; kolaps; kruhový zlom; metoda konečných prvků; caldera; numerical simulation; collapse; ring fault; finite element method Available in digital repository of ČVUT.
Analýza lomových procesů při kolapsech kalder

Kaldery jsou sopečné propadliny způsobené poškozením stropu magmatického krbu v důsledku změn tlaku uvnitř krbu. Vznik kaldery je doprovázen kruhovými zlomy, jejichž vznik se obvykle projevuje ...

Kabele Petr; Michael Somr; Šejnoha Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Modelování nákladů na celoživotní cyklus nanomateriálů
Freiberg František; Miroslav Prajer; Hájek Miroslav
2019 -
Nanotechnologie jako v současnosti jedna z nejprogresivněji se rozvíjející oblastí lidského bádání nabízí příležitost pro rozvoj četných aplikací nanočástic v koncových produktech. Stále větší spotřeba nanočástic v měřítku celosvětového trhu klade vysoké nároky na výrobní technologie, které musejí produkovat nanočástice v požadované kvalitě, s minimálními náklady a v co největším množství. To vše vyvolává zvýšené požadavky na ekonomičnost výrobních procesů. Za tímto účelem je třeba podrobit výrobní procesy důsledné nákladové analýze pomocí kalkulace nákladů na životní cyklus. Tato disertační práce Modelování nákladů na celoživotní cyklus nanomateriálů se zaměřuje na ekonomické hodnocení nákladů celého životního cyklu výroby nanomateriálů pomocí návrhu komplexního nákladového modelu, který je schopný sloužit jako podpora manažerského rozhodování v oblasti plánování výrobních kapacit, optimalizace využití výrobních prostředků a prověření výrobní strategie. Do modelu je zakomponován modul volby zajištění výrobních prostor a modul volby strategie údržby. Celkový pohled na náklady životního cyklu je v modelu rozšířen o hodnocení vlivu vnějších faktorů a gravitačního efektu trhu ovlivňující strategické rozhodnutí o umístnění výrobního podniku. Tyto vlivy působící na podnik mohou ovlivnit souhrnnou bilanci investičního projektu, což je důležitý aspekt, který je třeba mít na zřeteli.Nanotechnology, one of the most progressive areas of human research, is now an opportunity to develop many applications of nanoparticles in the final products. The increasing consumption of nanoparticles on a global market causes higher requests for manufacturing technologies that have to produce nanoparticles in the required quality, with minimal costs and in the greatest possible amount. All this leads to increased demands on the economics of production processes. Therefore the production processes must be verify by cost analysis of life cycle costing. This dissertation thesis is called The modeling of costs for the life cycle of nanomaterial. It is focused on the economic assessment of the life cycle costs of nanomaterials by designing a complex cost model and it extends the assessment to quantify the impact of the market's gravitational effect affecting the strategic decision to locate a manufacturing enterprise. These influences may affect the balance of the project that is an important aspect which must be kept in mind. Keywords: nanotechnologie; náklady životního cyklu; kalkulace na bázi procesního přístupu; metodika stanovení nákladů; nanotechnology; LCC; processing base costing; cost accounting methodology Available in digital repository of ČVUT.
Modelování nákladů na celoživotní cyklus nanomateriálů

Nanotechnologie jako v současnosti jedna z nejprogresivněji se rozvíjející oblastí lidského bádání nabízí příležitost pro rozvoj četných aplikací nanočástic v koncových produktech. Stále větší ...

Freiberg František; Miroslav Prajer; Hájek Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Vyztužování silikátových kompozitů pomocí nekorozivních výztuží
Hájek Petr; Lenka Laiblová; Bílek Vlastimil
2019 -
Textilní beton často označován zkratkou TRC z anglického názvu Textile Reinforced Concrete je kompozitní materiál, který je stále ve fázi výzkumu, přestože je známý již druhou desítku let. Tato disertační práce se zabývá využitím technických textilií jako alternativy výztuže vysokohodnotného betonu zejména pro subtilní fasádní panely se zaměřením na jejich trvanlivost a vliv na životní prostředí z pohledu celého jejich životního cyklu. V práci je prezentovaná řada experimentů ověřující základní mechnické parametry textilních výztuží i betonu, odolnost a trvanlivost jednotlivých druhů výztuží i celkového kompozitu. Experimentální část je doplněna o detailní LCA analýzu, zabývající se porovnáním environmentálních dopadů běžných fasádních panelů a panelů z TRC s různými druhy výztuží (z AR skla, uhlíku a čediče).Textile Reinforced Concrete (TRC) is a composite material that is still in the research phase, although it has been known for the two recent decades. This dissertation deals with the use of technical textiles as an alternative reinforcement of high-performance concrete, especially for application in subtle facade panels. The dissertation is focused to durability and environmental impact from the perspective of their entire life cycle of facade elements from TRC. The thesis presents a series of experiments verifying basic technical parameters of textile reinforcement and concrete, resistance and durability of individual types of reinforcement and verifying of the composite as a whole. The experimental part is supplemented by a detailed LCA, dealing with the comparison of environmental impacts of conventional facade panels and TRC panels with different types of reinforcement (AR glass, carbon and basalt). Keywords: textilní beton; TRC; technické textilie; vysokohodnotný beton; ultra vysokohodnotný beton; trvanlivost; environmentální; LCA; textile reinforced concrete; TRC; technical textiles; high performance concrete; ultra high performance concrete; durability; environmental; LCA Available in digital repository of ČVUT.
Vyztužování silikátových kompozitů pomocí nekorozivních výztuží

Textilní beton často označován zkratkou TRC z anglického názvu Textile Reinforced Concrete je kompozitní materiál, který je stále ve fázi výzkumu, přestože je známý již druhou desítku let. Tato ...

Hájek Petr; Lenka Laiblová; Bílek Vlastimil
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases