Number of found documents: 41309
Published from to

Degradation Modelling of Concrete and Reinforced Concrete Structures Due to Carbonation, Chloride Ingress and Alkali-Silica Reaction
Šmilauer Vít; Karolina Jandová; Červenka Jan
2020 -
V dnešní době patří beton mezi nejvíce vyráběný materiál ve světě. Vlastnosti betonu a železobetonu se mohou zhoršovat z několika důvodů, v našem případě se zaměříme na karbonataci, vnikání chloridů a alkalicko-křemičitou reakci. Přítomnost oxidu uhličitého v atmosféře, stejně tak výskyt chloridů z rozmrazovacích solí nebo slané vody a určitá úroveň alkálií v cementu - všechny tyto faktory mají vliv na konstrukční provozuschopnost a životnost betonových a železobetonových konstrukcí. Tato práce se věnuje modelování degradace dvou oblastí. První z nich je oblast, kde chemo-mechanické modely popisují období iniciace a průběh koroze výztuže způsobené karbonatací nebo chloridy. Výpočty zohledňují návrh betonové směsi, využití přímesí, krycí vrstvu, šířku trhlin a podmínky okolního prostředí. Sdružená úloha je řešena ve třech fázích. První z nich je plastický model s poškozením, který predikuje vznik trhlin před vniknutím agresivních látek. Druhá fáze využívá 1D transportního modelu, který predikuje dobu vzniku trhliny v krycí vrstvě, dobu odpadnutí krycí vrstvy a efektivní plochu oceli. V poslední třetí fázi se stanovuje mechanickou analýzou únosnost konstrukce v závislosti na stavu koroze výztuže. Druhá oblast se zabývá chemicko-mechanickou expanzí způsobenou alkalicko-křemičitou reakcí, s přihlédnutím k její kinetice, podmínkám okolního prostředí, obsahu alkálií, reaktivní části kameniva a stavu napětí. Validace byly provedeny na několika realných konstrukcích zatížených chloridy a karbonatací, například na betonové vzpěře předpjatého mostu a mostu Nougawa v Japonsku. Bylo provedeno několik validací pro volnou expanzi způsobenou ASR a pro případ, že je takovéto expanzi zabráněno. Využití a porovnání ASR modelu je demonstrováno na betonové gravitační přehradě.Abstract: Concrete is the most man-made material in today's world. Concrete and reinforced concrete may deteriorate due to several reasons, the focus here is devoted to carbonation, chloride ingress or alkali-silica reaction. The presence of carbon dioxide in the atmosphere, available chlorides from de-icing salts or salt water and certain level of alkalis in the cement - all those factors have an impact on structural serviceability and life design of concrete and reinforced concrete structures. The thesis presents two modelling areas of deterioration. The rst area belongs to a chemo-mechanical tasks covering initiation and propagation periods of chloride and carbonation steel corrosion, taking into account concrete mix design, supplementary cementitious materials, concrete cover, crack width and environmental conditions. The strategy for solving this coupled problem stems from three stages. First, a short-term fracture-plastic constitutive model predicts cracking prior to the carbonation and chloride ingress. Second, 1D model of carbonation and chloride ingress yields the time of concrete cracking, spalling and the eective steel area. Third, mechanical analysis assesses the load-bearing capacity of a structure in dependence on the state of reinforcement corrosion. The second area addresses a chemo-mechanical expansion for alkali-silica reaction (ASR), taking into account its kinetics, environmental conditions, alkali content, reactive part of aggregates and stress-state. Validation for carbonation and chloride ingress covers several real examples, such as a concrete strut of a prestressed bridge and Nougawa bridge in Japan. Validation for ASR covers free sample expansion and constrained members. Performance of the model is demonstrated on a concrete gravity dam, set as a benchmark example. Keywords: beton; karbonatace; chloridy; trhliny; iniciace; propagační fáze; koroze; výztuž; redukce; únosnost; concrete; carbonation; chlorides; cracks; initiation; propagation period; corrosion; reinforcement; reduction; ULS analysis Available in digital repository of ČVUT.
Degradation Modelling of Concrete and Reinforced Concrete Structures Due to Carbonation, Chloride Ingress and Alkali-Silica Reaction

V dnešní době patří beton mezi nejvíce vyráběný materiál ve světě. Vlastnosti betonu a železobetonu se mohou zhoršovat z několika důvodů, v našem případě se zaměříme na karbonataci, vnikání chloridů a ...

Šmilauer Vít; Karolina Jandová; Červenka Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Building a predictive model for tyre’s high-speed performance using data analysis techniques
MAE supervisor; Vinit Udumalpet Kannan; MAE opponent
2020 -
Building a predictive model for tyre’s high-speed performance using data analysis techniquesBuilding a predictive model for tyre’s high-speed performance using data analysis techniques Keywords: predictive model; tyre; high-speed performance; analysis techniques; predictive model; tyre; high-speed performance; analysis techniques Available at various departments of the ČVUT.
Building a predictive model for tyre’s high-speed performance using data analysis techniques

Building a predictive model for tyre’s high-speed performance using data analysis techniquesBuilding a predictive model for tyre’s high-speed performance using data analysis techniques

MAE supervisor; Vinit Udumalpet Kannan; MAE opponent
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Design of a low speed torque feedback algorithm for a Steer-by-System
MAE supervisor; Vivek Thakur; MAE opponent
2020 -
Design of a low speed torque feedback algorithm for a Steer-by-SystemDesign of a low speed torque feedback algorithm for a Steer-by-System Keywords: low speed; torque; feedback algorithm; Steer-by-System; low speed; torque; feedback algorithm; Steer-by-System Available at various departments of the ČVUT.
Design of a low speed torque feedback algorithm for a Steer-by-System

Design of a low speed torque feedback algorithm for a Steer-by-SystemDesign of a low speed torque feedback algorithm for a Steer-by-System

MAE supervisor; Vivek Thakur; MAE opponent
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Analýza dynamického chování tribun vyvolaného účinky davu diváků
Polák Michal; Martin Verner; Dolejš Jakub
2020 -
Práce se zabývá dynamickým namáháním tribun během sportovních událostí. Z pohledu proměnného zatížení, jsou tribuny primárně namáhány davem diváků. Diváci zpravidla nesledují sportovní akci pouze pasivně (vsedě nebo ve stoje), ale v průběhu akce mění svoje chování v závislosti na jejím vývoji. V krajních případech aktivně povzbuzující diváci dokážou svým dynamickým chováním konstrukci tribuny poškodit. V historii sportu bylo zaznamenáno dokonce několik případů, kdy došlo k jejímu zhroucení. V první části práce jsou popsány jednotlivé známé případy poruch sportovních tribun. V devadesátých letech minulého století byly v anglosaských zemích provedeny experimenty, kde se sledovalo dynamické chování tribun při různých sportovních a kulturních událostech. Následně byla dána doporučení pro navrhování konstrukcí tribun do britských norem a předpisů. Bohužel, žádné doporučení neobsahuje model dynamického zatížení pro stanovení dynamického namáhání tribun. Pouze se uvádí, v jakých v případech se dynamické zatížení má uvažovat. Hlavní část práce popisuje výsledky několika rozsáhlých experimentů, které byly realizovány na čtyřech sportovních stadionech v průběhu fotbalových utkání, hokejových zápasů a závodů světového poháru v biatlonu. V průběhu těchto experimentů bylo sledováno reálné chování diváků a úroveň vyvolaného kmitání tribuny. Ze záznamů kamery, která fanoušky snímala průběžně po celou dobu sportovní události, byly určeny jednotlivé typy chování diváků a ve vybraných případech byla dále stanovena míra zapojení diváků při daném typu chování. Jednotlivé sledované tribuny byly osazeny snímači zrychlení, které průběžné zaznamenávaly vibrace jednotlivých částí tribun. Z těchto dat bylo možné určit úroveň dynamické odezvy tribun na různé typy chování diváků. Bylo zjištěno, že tribuny nejvíce kmitaly, když se diváci chytili kolem ramen a začali hromadně skákat na místě, kdy velmi rychle došlo k synchronizaci celého davu fanoušků. Zachycené maximální zrychlení jedné ze sledovaných tribun přesáhlo až hodnotu 2,5 m.s-2. Výsledky experimentů realizovaných během sportovních akcí byly použity jako podklad pro návrh parametrů j matematického modelu, který by měl dostatečně vystihovat skutečné dynamické namáhání tribun způsobené diváky. Pro potřeby tohoto modelu byla provedena experimentální modální analýza jednotlivých zkoumaných tribun. Její výsledky byly použity k verifikaci matematického modelu jedné vybrané tribuny, který byl následně zatěžován navrženým modelem dynamického zatížení. Parametry dynamického modelu se skládaly z amplitudy a budicí frekvence. Použité budicí frekvence byly vybrány na základě výsledků experimentů. Jedinou neznámou v rovnici představovala velikost amplitud jednotlivých frekvenčních členů. Amplitudy byly optimalizovány tak dlouho, dokud nedošlo ke shodě výsledků vypočtených na modelu s výsledky experimentu s maximální odchylkou do 10%.This work deals with the dynamic strain on grandstands during sporting events. In terms of variable load the stands are primarily stressed by the weight of spectators in attendance. Spectators usually begin to watch a sporting event passively (sitting or standing up). However, as the event progresses and the level of excitement builds, the behaviour of the spectators can change dramatically. In extreme cases, the dynamic behaviour of highly active spectators can result in damage to grandstand’s structure. In the history of sports, there have even been a few cases of collapse. The introductory portion of this thesis outlines individual known cases of sports tribune failures. In the 1990s, experiments were conducted in Anglo-Saxon countries to monitor the dynamic behaviour of tribunes at various sporting and cultural events. Subsequently, it was recommended that grandstand structures be designed to British standards and regulations. Unfortunately, no recommendation contains a dynamic load model to determine the dynamic loading of the stands. The recommendation only states in which cases the dynamic load is to be considered. The main portion of the thesis describes the results of several extensive experiments the were carried out at four sports stadium during a variety of sporting events including: Football matches, ice-hockey matches and biathlon world cup races. During these experiments the real behaviour of spectators and the level of induced vibrations of the stands were monitored. Individual types of spectators´ behaviors were determined from the recordings of the camera, which the fans recorded continuously throughout are sporting event. In select cases, the rate of engagement of spectators in the given behaviour was determined. Individual monitored grandstands were equipped with acceleration sensors, which continuously measured vibrations of individual parts of grandstands. From data it was possible to determine the level of dynamic response of tribunes to different types of spectator behaviour. It was found that the grandstands experienced the highest level of vibration when a sampling of excited spectators began to jump up and down (all spectators’ grabbed shoulders) and the masses followed suit in a synchronized demonstration of support for their team of choice. The resulted in one of the observed grandstands registering a maximum acceleration that exceeded 2.5 m.s-2. The results of the experiments conducted during the sporting events were then used as a basic for the creation of mathematical model that would adequately reflect the real dynamic strain on the stands as caused by spectators. For the purposes of the model, model as opposed analyses of individual tribunes was preformed. Its results were used to verify the mathematical model of one selected grandstand, which was subsequently loaded by the proposed dynamic load model. The model was designed with basic parameters of amplitude and excitation frequency. The excitation frequency was determined by experiments. The only unknown in the equation was magnitude of amplitude. The amplitude was optimized until the model and experiment reached a tolerance of 10%. Keywords: chování diváků; vibrace; tribuny; model zatížení davem; dynamická analýza; spectators’ behaviour; vibrations; grandstand; crowd load model; dynamic analysis Available in digital repository of ČVUT.
Analýza dynamického chování tribun vyvolaného účinky davu diváků

Práce se zabývá dynamickým namáháním tribun během sportovních událostí. Z pohledu proměnného zatížení, jsou tribuny primárně namáhány davem diváků. Diváci zpravidla nesledují sportovní akci pouze ...

Polák Michal; Martin Verner; Dolejš Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Výzkum uplatnění plastových příčných podpor v železniční trati
Krejčiříková Hana; Vít Lojda; Jiroušek Ondřej
2020 -
Tématem disertační práce je výzkum uplatnění pražců z polymerů v železniční trati. Železniční pražce se v ČR v současnosti vyrábějí ze dřeva, předpjatého betonu a oceli. Dřevěné pražce vynikají pro svou adaptabilitu a ohybovou tuhost, avšak jejich nevýhodou je nedostatek kvalitního dřeva pro výrobu a biodegradabilita. Pražce z předpjatého betonu jsou preferované pro jejich trvanlivost. Jejich nevýhodou je však vysoká ohybová tuhost a tvrdost povrchu, které vedou k malé kontaktní ploše mezi zrny, podstatnému namáhání, drcení, a tím k častějšímu provádění údržby koleje. Na základě uvedených poznatků je při vývoji pražců vhodné použít materiál, který je trvanlivý jako beton a pružný jako dřevo. Proto se jako vhodný materiál jeví syntetické polymery. Polymery představují ve vývoji pražců v zahraničí nejnovější stupeň stavu techniky. Tato disertační práce je výzkumně zaměřena na posouzení uplatnění pražců ze zahraničí v železniční trati pomocí numerických a experimentálních metod. Posouzení ohybové tuhosti pražce v konstrukci koleje bylo provedeno jako parametrická studie založená na modelu pražce na pružném podkladu podle teorie Timoshenka a Zimmermanna s výpočtem metodou konečných diferencí. Posouzení vlivu příčného odporu pražce na funkci bezstykové koleje bylo provedeno na základě určení kritického ohřátí kolejnicového pásu, při kterém nastává ztráta stability koleje. Posouzení bylo provedeno jako parametrická studie s výpočtem metodou konečných prvků. Dále bylo provedeno posouzení stability rozchodu koleje z hlediska délkové teplotní roztažnosti pražce. Geometrické a materiálové charakteristiky pražců potřebné pro výpočty byly experimentálně stanovené při namáhání pražce ohybem a při provádění vytlačovací zkoušky pražce v kamenivu kolejového lože. Nakonec bylo provedeno posouzení požární bezpečnosti pražce z hlediska rozvoje požáru. Výstupem disertační práce jsou referenční hodnoty sledovaných pražců a stanovení rozsahu jejich použití v železničních tratích v České republice s návrhem parametrů pro založení zkušebního úseku tratě.The topic of the dissertation is the research of the application of polymer sleepers in a railway line. Railway sleepers in the Czech Republic are currently made of wood, prestressed concrete and steel. Wooden sleepers excel for their adaptability and bending stiffness, but their disadvantage is the lack of quality wood for production and biodegradability. Prestressed concrete sleepers are preferred for their durability. However, their disadvantage is the high bending stiffness and hardness of the surface, which lead to a small contact area between the grains, stress, crushing, and thus to more frequent maintenance of the track. Based on these findings, it is appropriate to use a material that is durable as concrete and flexible as wood in the sleepers development. Therefore, polymers appear to be a suitable material. Polymers represent the latest state of the art in the sleeper development abroad and their application is gradually occurring. This dissertation is focused on research to assess the application of sleepers from abroad in the railway using numerical and experimental methods. The assessment of the bending stiffness of the sleeper in the track structure was performed as a parametric study based on the beam on elastic foundation according to the theory of Timoshenko and Zimmermann with the calculation by the finite difference method. The assessment of the influence of the sleeper lateral resistance on the function of the continuously welded rail was performed on the basis of the determination of the critical heating of the rail, during which the loss of track stability occurs. The assessment was performed as a parametric study with finite element method. Furthermore, the stability of the track gauge was assessed in terms of the thermal expansion of the sleeper. The geometric and material characteristics of the sleepers required for the calculations were experimentally determined in the bending test of the sleeper and during the extrusion test of the sleeper in the aggregate. Finally, an assessment of the fire safety of the sleeper was performed in terms of fire propagation. The output of the dissertation is the reference values of the observed sleeper types and the determination of the extent of their use in railway lines in the Czech Republic with the proposal of parameters for the establishment of a test section of the line. Keywords: pražec; polymer; plast; kolejnicová podpora; železniční infrastruktura; sleeper; polymer; plastic; rail support; railway infrastructure Available in digital repository of ČVUT.
Výzkum uplatnění plastových příčných podpor v železniční trati

Tématem disertační práce je výzkum uplatnění pražců z polymerů v železniční trati. Železniční pražce se v ČR v současnosti vyrábějí ze dřeva, předpjatého betonu a oceli. Dřevěné pražce vynikají pro ...

Krejčiříková Hana; Vít Lojda; Jiroušek Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Výzkum a zhodocení vybraných vlastnostní ovlivňujících životnost asfaltových vozovek
Luxemburk František; Pavla Vacková; Hýzl Petr
2020 -
Důležitou položkou státního rozpočtu jsou investice do rozvoje a správy silniční infrastruktury. Takovéto investice dosahají i v malém rozsahu dopravních staveb milionových částek. Životnost asfaltových směsí, resp. asfaltových vrstev ve vozovkách, je klíčová pro udržitelnost silniční sítě. Životnost a kvalitu asfaltových vrstev přitom ovlivňuje celá řada faktorů a vlivů. Jedním ze zásadních poškození v České republice jsou kromě trvalých deformací (vyjetých kolejí), také mrazové a únavové trhliny. Trvalé deformace vznikají vlivem zatížení a vysokých teplot. Mrazové trhliny vznikají na opačném spektru teplot – při nízkých teplotách. Problematika únavy je potom zcela samostatný a značně komplexní fenomén, který souvisí se schopnostmi materiálu dlouhodobě odolávat opakujícím se účinkům zatížení od dopravy i klimatu. Cílem této disertační práce je nastavit jednoduché metodiky pro zkoušení a hodnocení asfaltových směsí v oboru nízkých teplot za účelem zvýšení znalostí o asfaltových směsích a tím zvýšení jejich životnosti. V teoretické části disertační práce jsou shrnuty vlivy ovlivňující životnost asfaltových vozovek, jsou uvedeny možnosti zvyšování trvanlivosti konstrukcí vozovek a jsou teoreticky shrnuty metody stanovení nízkoteplotních vlastností používané ve světě. V praktické části disertační práce jsou nastaveny dvě metodiky zkoušení nízkoteplotních vlastností. Mezi těmi metodikami je určována korelace a jsou stanoveny doporučené hodnoty nízkoteplotních parametrů. Dále tato práce stanovuje doporučení, jak upravit návrh asfaltové směsi, pokud některý z testovaných parametrů nevyhoví doporučené hranici.An important part of state budget are investments in development and maintenance of road infrastructure. Such investments are always planned in advance and reach cost of millions even in small-scale road projects. Durability of asphalt mixtures and asphalt layers made of them is crucial for sustainability of road infrastructure. Durability and quality of asphalt layers are influenced by many factors. One of the major damages of pavement constructions in the Czech Republic apart from permanent deformations (rutting) are thermal induced cracks and fatigue-related cracks. Permanent deformations are caused by traffic load and high temperatures. Thermal induced (frost) cracking occurs on the opposite temperature spectrum – at low temperatures. The issue of fatigue is then a completely separate phenomenon, which is related to ability of the material to withstand repeated effects of traffic load and climate changes in the long term. The aim of this dissertation is to determine simple methods for testing and evaluating of asphalt mixtures in range of low temperatures in order to increase knowledge about asphalt mixtures and thus increase their service life. The theoretical part of the dissertation summarizes the factors affecting durability of asphaltic roads, states the possibilities of increasing the durability and theoretically summarizes the methods of determining properties in low-temperature range used in the world. In the practical part of the dissertation, two methods for testing properties in low-temperature range are determined. A correlation between these methods is calculated and recommended values are set. In addition, there are recommendations how to adjust the design of the asphalt mixture if any of the tested parameters does not meet the recommended limit. Keywords: asfaltové směsi; vozovka; životnost; nízkoteplotní vlastnosti; lomové parametry; asphalt mixtures; pavement; durability; low temperature properties; fracture parameters Available in digital repository of ČVUT.
Výzkum a zhodocení vybraných vlastnostní ovlivňujících životnost asfaltových vozovek

Důležitou položkou státního rozpočtu jsou investice do rozvoje a správy silniční infrastruktury. Takovéto investice dosahají i v malém rozsahu dopravních staveb milionových částek. Životnost ...

Luxemburk František; Pavla Vacková; Hýzl Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Možnosti využití kaskád neuronových sítí pro klasifikaci krvetvorných buněk
Havlík Jan; Jonas Daniel Nienhaus; Kybic Jan
2020 -
Předložená práce se zabývá hierarchickou klasifikací hematopoetických buněk s využitím kaskád hlubokých neuronových sítí. V práci jsou definovány dvě strategie pro získání kombinovaných předpovědí z kaskád, pravděpodobnostní přístup a deterministická metoda. I když se obě metody teoreticky liší, vedou v praxi k velmi podobným výsledkům. Hierarchické kaskády lze trénovat buď samostatně pro každou jednotlivou síť, nebo jako end-to-end celek. Ukazuje se, že individuální trénink je výhodnější jak z hlediska dosaženého výkonu, tak z hlediska flexibility. Pro řízení procesu klasifikace jsou definovány různé posloupnosti, buď orientované na biologické buněčné linie, na určité rysy a vlastnosti, nebo za účelem kompenzace nerovnováhy tříd v datové sadě. Vyhodnocováno je několik metod a optimalizačních technik, včetně možnosti pro určité dílčí úkoly, kde mají třídy pořadový znak, využít regresory místo klasifikátorů. Obecně se ukazuje, že u vhodných hierarchických struktur lze dosáhnout podobných výsledků klasifikace jako u separátních sítí. Zejména předtrénování separátních sítí na vybrané datové sadě pak přináší zlepšení dosažených výsledků. Hlavní výhodou kaskád je zvýšená modularita a fakt, že poskytují další informace ve srovnání s jednotlivými sítěmi. Díky předávání vlastností, tedy metodě umožňující vkládání vektorů do kaskád a jejich předávání do navazujících sítí, lze získané vlastnosti vizualizovat nejen pro celý model, ale také na mezilehlých úrovních.In this work, classification of haematopoietic cells is performed hierarchically, employing cascades of deep neural networks. Two strategies are defined to obtain combined predictions from the cascades, a probabilistic approach and a greedy, deterministic method. Although different in theory, both strategies lead to very similar outcomes in practice. Hierarchical cascades can be trained either separately for each network or end-to-end as a whole. It is shown that the individual training is preferable both in terms of achieved performance as well as flexibility. Different hierarchies are defined to guide the classification process, either oriented on the biological cell lineages, on certain features and characteristics, or in order to compensate for class imbalance in the dataset. Several methods and optimisation techniques are evaluated, including the possibility to incorporate regressors instead of classifiers for certain sub-tasks where the classes have an ordinal character. In general, it is shown that, for appropriate hierarchies, similar classification performances as with single networks can be achieved. Especially pretraining of the individual networks on the target dataset yields improvements. The main advantage of the cascades is an increased modularity as well as additional information compared to single networks. With feature forwarding, a method introducing embedding vectors into the cascades and passing them to subsequent networks, the learnt feature space can be visualised not only for the entire model, but also at intermediate levels. Keywords: hluboké učení; hierarchická klasifikace; hematologie; Deep Learning; Hierarchical Classification; Haematology Available in digital repository of ČVUT.
Možnosti využití kaskád neuronových sítí pro klasifikaci krvetvorných buněk

Předložená práce se zabývá hierarchickou klasifikací hematopoetických buněk s využitím kaskád hlubokých neuronových sítí. V práci jsou definovány dvě strategie pro získání kombinovaných předpovědí z ...

Havlík Jan; Jonas Daniel Nienhaus; Kybic Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Plovoucí domy pro bydlení a rekreaci v podmínkách České republiky
Dvořák Václav; Hana Klapalová; Kotas Patrik
2020 -
Disertační práce se zabývá problematikou plovoucích domů pro trvalé bydlení a rekreaci v podmínkách České republiky. Teoretický úvod nastiňuje možnosti využívání plovoucích staveb pro bydlení i rekreaci pomocí rešerší souborů plovoucích staveb ve světě, poukazuje na varianty možných konfigurací. Dále srovnává možnosti rodinného domu na pevnině a plovoucího rodinného domu a představuje aktuální legislativní požadavky na plovoucí domy v České republice. Analytická část práce je rozdělena do několika sekcí. První částí je analýza plovoucích domů v Německu. Prezentovány jsou legislativní požadavky pro plovoucí domy v Německu a jsou zkoumány čtyři realizované projekty skupin plovoucích domů určených pro bydlení či rekreaci, konkrétně jsou sumarizovány aspekty jako základní parametry plovoucí zástavby, zázemí a vybavenost, územní plánování. Výzkumem jsou indikovány rozdíly v městském a mimoměstském prostředí. Druhou část analytické práce tvoří výzkum v konkrétních lokalitách České republiky, který je proveden pomocí případových studií. Principy a charakteristiky plovoucí zástavby jsou prověřeny návrhy schematických situačních řešení na třech vybraných reálných vodních plochách. Výstupem práce je soubor doporučení pro řešení stanovených problémů, který je odpovědí na cíle disertační práce. Jsou uvedena doporučení pro legislativu, pro výběr lokality a pro návrh a regulaci plovoucí zástavby.The dissertation is focused on residential and recreational fl oating houses in the conditions of the Czech Republic. The theoretical introduction outlines possibilities of use fl oating buildings for housing and recreation using searches of groups of fl oating buildings in the world, points out options of possible confi gurations. It also compares possibilities of a house on the mainland and a fl oating house and presents current legislative requirements for fl oating houses in the Czech Republic. The analytical part of the work is divided into several sections. The fi rst part is an analysis of fl oating houses in Germany. Legislative requirements for fl oating houses in Germany are presented and four completed projects of groups of fl oating houses intended for housing or recreation are examined. Aspects such as basic parameters of fl oating development, facilities and equipment and spatial planning are summarized. Research indicates diff erences in urban and extra-urban environments. The second part of the analytical work consists of research in particular localities of the Czech Republic, which is carried out using case studies. The principles and characteristics of fl oating development are tested by proposals of schematic situational solutions on three selected real water bodies. The output of the work is a set of recommendations for presented problems, which is a response to the objectives of the dissertation. Recommendations for legislation are given, as well as for site selection and for the design and regulation of fl oating development. Keywords: plovoucí dům; bydlení na vodě; plovoucí zástavba; hausbót; vodní stavba; územní plánování; floating house; fl oating building; living on water; fl oating development; houseboat; water construction; land use planning Available in digital repository of ČVUT.
Plovoucí domy pro bydlení a rekreaci v podmínkách České republiky

Disertační práce se zabývá problematikou plovoucích domů pro trvalé bydlení a rekreaci v podmínkách České republiky. Teoretický úvod nastiňuje možnosti využívání plovoucích staveb pro bydlení i ...

Dvořák Václav; Hana Klapalová; Kotas Patrik
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Analysis of Neural Activity in the Human Basal Ganglia: From Micro to Macro
Krupička Radim; Ondřej Klempíř; Černý Martin
2020 -
Hluboká mozková stimulace (DBS) lidsk ˝ch bazálních ganglií je mezinárodne uznávanou lécebnou metodou pro vybrané pacienty s poruchami pohybu. Anal˝za aktivity mozku související s oblastí bazálních gangliích je nutná na mikro i makroskopické úrovni. Znalost mikroskopické aktivity je napríklad duleûitá pro presné zavedení DBS elektrod do cílov˝ch hlubok ˝ch struktur mozku. Neméne duleûit˝ je rovneû v˝zkum efektu stimulacních stavu DBS na obraz aktivity motorické mozkové kury, coû je klícové pro pochopení patologick ˝ch mechanismu rízení pohybu a prípadné lécby. Pokrocilá anal˝za neurofyziologick˝ch záznamu v oboru neuromodulacní terapie, zahrnující öirokou ökálu prostorov˝ch i casov˝ch merítek, je v˝pocetne i koncepcne nárocnou úlohou, která je vystavena ruzn˝m zdrojum chyb komplikujících následnou interpretaci dat. Soucasné anal ˝zy také typicky postradájí standardizaci. Specifické biomarkery mohou pomoci stanovit zacílenou terapii a personalizované protokoly pro DBS u pacientu s dystonií ci Parkinsonovou nemocí. Cílem dizertacní práce je implementace, validace a aplikace v˝pocetních nástroju pro komplexní hodnocení neurálních záznamu pocházejících z oblasti neuromodulacní terapie. Tato práce je zaloûena na publikacní cinnosti autora, kterou lze rozliöit do trí hlavních oblastí: 1) V˝voj metodického retezce pro predzpracování a v˝pocet popisn˝ch parametru v neuronálních mikroelektrodov˝ch záznamech. 2) Návrh nov˝ch biomarkeru a statistick ˝ch metod pro identifikaci dystonick˝ch pacientu odpovídajích na lécbu DBS. 3) Vhled do makroskopick˝ch poznatku za úcelem popisu patofyziologick˝ch mechanismu DBS metodou funkcní blízké infracervené spektroskopie u pacientu, kter ˝m byla DBS implatována na základe anal˝zy mikroelektrodov˝ch záznamu. Jednotlivé originální kapitoly jsou venovány klasifikaci artefaktu v mikroelektrodov ˝ch záznamech s vyuûitím konvolucních neuronov˝ch sítí, hodnocení softwarov ˝ch nástroju pro automatickou detekci a trídení akcních potenciálu v extracelulárních záznamech a testování nástroju na rozsáhlé databázi reáln˝ch dat. Dále identifikace mikroelektrodov˝ch príznaku jako interoperacní markery pro dystonii a v neposlední rade, jak DBS ovlivnuje aktivacní vzory motorické kury pri jednoduchém pohybu ruky a pri chuzi. Mezi dalöí v˝stupy patrí R/Shiny webová aplikace, která byla vyvinuta pro integraci a anal˝zu neurálních dat. Z hlediska aktivity na mikro úrovni, v˝sledky ukázaly v˝znamn˝ vztah mezi mikroelektrodovou aktivitou a klinick˝m úcinkem DBS vcetne korelace s umístením DBS elektrody v medio-lateralním smeru u dystonií. Na makro úrovni jsme pak naöli asociaci, kdy DBS aplikovaná pri pohybu prstu vedla k narustu aktivity kontralaterální motorické kury a ke zv˝-öení aktivity v blízkosti oblastí vertexu pri chuzi. Predpokládáme, ûe tato práce prispeje k lepöímu pochopení mechanismu pri hluboké mozkové stimulaci.Deep brain stimulation (DBS) of the human basal ganglia is an internationally accepted form of treatment option for selected patients with movement disorders. Analysis of brain activity associated with the human basal ganglia is needed at both micro and macro levels. For example, knowledge of micro activity is important for the precise positioning of the DBS electrode into the target brain structure. Moreover, exploring the links between stimulation states and the effect of DBS on motor cortex activity is key to understanding the pathophysiological mechanisms of movement control, as well as the function of its treatment. The analysis of neurophysiological recordings in the field of neuromodulation, consisting of multiple spatial and temporal scales, is a computationally and conceptually complex task with multiple sources of error and bias that can affect subsequent data interpretation. Additionally, current analysis workflows lack standardisation. Specific biomarkers may help determine targets and patient-specific protocols for neuromodulation therapy of patients with dystonia or Parkinson’s disease. The overall aim of this dissertation is to implement, validate and apply computational algorithms for a complex evaluation of the neuronal recordings originated from the field of neuromodulation. The dissertation is based on a collection of papers which can be associated with three main themes: 1) Development of a comprehensive pipeline for signal preprocessing and computation of the descriptive parameters from the neuronal microrecordings. 2) Designation of novel biomarkers and statistical methods for the identification of dystonia patients responding to the DBS of the Globus Pallidus internus. 3) Provision of more macroscopic insights into understanding of the pathophysiological DBS mechanisms via a nearinfrared spectroscopy imaging in patients with microelectrode recording-guided targeting of the subthalamic nucleus. The individual results chapters are devoted to the classification of microelectrode artifacts by means of convolutional neural network, evaluation of the software tools for automatic spike detection and sorting, test the tools on the large set of real neuronal spiking data, identification of microrecording features as the interoperative markers for dystonia and finally, how DBS affects the patterns of cortex activation in simple motor task and gait. In the course of this dissertation, the R/Shiny web application was developed for the integration and analysis of neural data. On the micro-level, the general findings indicated the significant correlations of the microrecording biomarker with the long-term DBS effect and contact localization along the medio-lateral direction in dystonia. On the macro-level, we found that DBS performed during simple motor task led to an increase in the activity of the contralateral motor cortex areas and increased activity near the longitudinal fissure during gait. We assume that this research will contribute to a better understanding of the underlying mechanisms of DBS. Keywords: elektrofyziologie; mikroelektrodové záznamy; trídeníneuronu; digitální biomarkery; neuromodulace; hluboké ucení; bazálníganglia; blízká infracervená spektroskopie; electrophysiology; microrecording; spike sorting; digitalbiomarkers; neuromodulation; deeplearning; basal ganglia; near infraredspectroscopy Available in digital repository of ČVUT.
Analysis of Neural Activity in the Human Basal Ganglia: From Micro to Macro

Hluboká mozková stimulace (DBS) lidsk ˝ch bazálních ganglií je mezinárodne uznávanou lécebnou metodou pro vybrané pacienty s poruchami pohybu. Anal˝za aktivity mozku související s oblastí bazálních ...

Krupička Radim; Ondřej Klempíř; Černý Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2020

PARAMETRY OKA A JEJICH VLIV NA ZRAKOVOU OSTROST PO OPERACI KATARAKTY
Lešták Ján; Markéta Žáková; Kolářová Hana
2020 -
According to the World Health Organization (WHO), cataract is the leading cause of blindness and visual impairment throughout the world [1]. Cataract surgery continues to be chief among the most common and effective vision- restoring interventions, and demand for the procedure will only accelerate as the global population ages [37]. The main goal this study is to introduce this problematics of cataracts properly. Calls attention to recent progress in surgical techniques and the management of complications. Topics include characteristics, types and management of cataract surgery from the view historic and actual. We evaluate visual outcomes after cataract surgery: advantages and disadvantages of multifocal versus monofocal intraocular lenses to the patient vision-related quality of life. Our research contains description, methodology and statistics of patients data implanted by IOL at Clinic JL.According to the World Health Organization (WHO), cataract is the leading cause of blindness and visual impairment throughout the world [1]. Cataract surgery continues to be chief among the most common and effective vision- restoring interventions, and demand for the procedure will only accelerate as the global population ages [37]. The main goal this study is to introduce this problematics of cataracts properly. Calls attention to recent progress in surgical techniques and the management of complications. Topics include characteristics, types and management of cataract surgery from the view historic and actual. We evaluate visual outcomes after cataract surgery: advantages and disadvantages of multifocal versus monofocal intraocular lenses to the patient vision-related quality of life. Our research contains description, methodology and statistics of patients data implanted by IOL at Clinic JL. Keywords: katarakta; operace katarakty; nitrooční čočky; monofokální IOL; multifokální IOL; zraková ostrost; cataract; cataract surgery; intraocular lenses; monofocal IOL; multifocal IOL; visual acuity Available in digital repository of ČVUT.
PARAMETRY OKA A JEJICH VLIV NA ZRAKOVOU OSTROST PO OPERACI KATARAKTY

According to the World Health Organization (WHO), cataract is the leading cause of blindness and visual impairment throughout the world [1]. Cataract surgery continues to be chief among the most ...

Lešták Ján; Markéta Žáková; Kolářová Hana
České vysoké učení technické v Praze, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases