Number of found documents: 112245
Published from to

Komparace právního zakotvení a činnosti české a slovenské centrální banky
Drobná, Tereza; Bažantová, Ilona; Dupáková, Lenka
2019 - Czech
- Comparison of legal status and activities of the Czech and Slovak central banks This thesis describes and compares legal status and activities of two european banks, the National bank of Slovak republic (hereinafter "NBS"), which has became the member of euro area since 1. 1. 2009, and the Czech national bank (hereinafter "CNB"), which has not became the member of this monetary union. The aim of this thesis is to identify identical aspects and different elements in legal status of above mentioned banks and in activites they carry out. Hypothesis of this thesis says that CNB and NBS are very similar in the way of legal regulations but different in activities they carry out. Purpose is to verify this hypothesis and think about possible causes of these similarities and differences in legal status and activities of CNB and NBS. The first part of this thesis deals with the State bank of czechoslovakia which was form in 1950 and which operated in the area of ČSFR just before the establishment of two separate central banks, CNB and NBS. This part is focused on legal regulation which established the State bank of czechoslovakia and which has became an inspiration for these new rising central banks, CNB and NBS. The second part of this thesis targets on the constitutional and legal regulations of CNB and... - Komparace právního zakotvení a činnosti české a slovenské centrální banky Diplomová práce popisuje a srovnává právní zakotvení a činnost dvou evropských bank, Národní banky Slovenska ("NBS"), která se stala od 1. 1. 2009 členem eurozóny, a České národní banky (dále jen "ČNB"), která není součástí tohoto měnového celku. Cílem diplomové práce je identifikovat shodné rysy či naopak odlišné aspekty v právním zakotvení a v činnostech, které ČNB a NBS vykonávají. Hypotéza je, že ČNB a NBS jsou si velice podobné ve způsobu zakotvení v právních předpisech, ale odlišné v činnostech, které provádějí. Záměrem je tuto hypotézu ověřit a zamyslet se nad možnými příčinami podobností a odlišností v právním zakotvení a činnostech ČNB a NBS. První část diplomové práce nejprve pojednává o Státní bance československé, která vznikla již v roce 1950 a působila na území tehdejší ČSFR těsně před vznikem dvou samostatných centrálních bank, ČNB a NBS. V této části je zaměřena pozornost na právní předpis, který upravoval existenci Státní banky československé a který se stal inspirativní základnou nově vznikajících samostatných centrálních bank, ČNB a NBS. Druhá část diplomové práce se zabývá zakotvením ČNB a NBS v právních předpisech, a to jak na ústavní, tak na zákonné úrovni. V této části je pojednáno o nezávislosti výše... Keywords: centrální banka; Česká národní banka; Národní banka Slovensko; nezávislost centrální banky; činnost centrální banky; měnová politika centrální banky; central bank; Czech national bank; National bank of Slovak republic; independence of central bank; activity of central bank; monetary policy of central bank Available in a digital repository NRGL
Komparace právního zakotvení a činnosti české a slovenské centrální banky

- Comparison of legal status and activities of the Czech and Slovak central banks This thesis describes and compares legal status and activities of two european banks, the National bank of Slovak ...

Drobná, Tereza; Bažantová, Ilona; Dupáková, Lenka
Univerzita Karlova, 2019

FRAZÉMY V POLITICKÉM DISKURZU (NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÝCH PROJEVŮ POLITIKŮ V RUSKU A ČESKÉ REPUBLICE)
Rycheva, Ekaterina; Rajnochová, Natalie; Mokienko, Valerij; Stěpanova, Ludmila
2019 - Russian
In the dissertation the author presents the analysis of the use of phraseological units in modern political discourse in Russia and the Czech Republic. The author shows that phraseology can be a tool for increasing the expressiveness of a speech, for contacting and influencing the audience in the political discourse. The analysis of cognitive and pragmatic specifics of idioms and metalanguage commentaries in the speech of politicians in a comparative aspect is carried out. As a result the author showes the specifics of the use of phraseological units in describing the speech image of a politician. Key words: phraseology, phraseologism, discourse, political discourse, political linguistics, cognitive linguistics, image of a politician, speech portrait of a politician. Předkládaná disertační práce je věnována analýze frazeologických jednotek používaných v současném politickém diskurzu v Rusku a České republice. Popisuje funkce frazémů objevujících se v politickém diskurzu, které slouží jako prostředek ke zvýšení expresivity projevu, navázání kontaktu s publikem a jako prostředek nepřímého ovlivňování komunikačního partnera. Rovněž se zabývá analýzou kognitivních a pragmatických aspektů užití frazémů a metajazykových komentářů vyskytujících se v projevech politiků v porovnávacím pohledu. Práce popisuje specifika užití frazeologických jednotek podílejících se na vytváření jazykového obrazu politika. Klíčová slova: frazeologie, frazeologismus, diskurz, politický diskurz, politická lingvistika, kognitivní lingvistika, image politika, jazykový obraz politika. Keywords: frazeologie|frazeologismus|diskurz|politický diskurz|politická lingvistika|kognitivní lingvistika|image politika|jazykový obraz politika; phraseology|phraseologism|discourse|political discourse|political linguistics|cognitive linguistics|image of a politician|speech portrait of a politician Available in a digital repository NRGL
FRAZÉMY V POLITICKÉM DISKURZU (NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÝCH PROJEVŮ POLITIKŮ V RUSKU A ČESKÉ REPUBLICE)

In the dissertation the author presents the analysis of the use of phraseological units in modern political discourse in Russia and the Czech Republic. The author shows that phraseology can be a tool ...

Rycheva, Ekaterina; Rajnochová, Natalie; Mokienko, Valerij; Stěpanova, Ludmila
Univerzita Karlova, 2019

Vzdělávání zrakově handicapované mládeže se zaměřením na vzdělávání hudební - (fenomén Deylák)
Červený, Jiří; Palkovská, Jana; Douša, Eduard; Gregor, Vít
2019 - Czech
The introduction and the first two chapters inform us about the method, goals and the reason of my longitudinal study in the community of visually impaired music teachers. It reminds us the beginning and the current state of that instituts and special schools, which were designated for an education of a blinded and severely visually impaired youth in the Czech lands and Slovakia in recent times. At the same time, we hear about some of the current changes that relate to the Jan Deyl Conservatory and Secondary School for the visually Impaired Students, subsidised organisation and to the music education of the visually impaired youth. The next chapters deals with the results of my longitudinal study in the field of the professional use of severely visually impaired music teachers (the graduates od KJD). These teaches offer us their own experiences and attitude to the inclusive and special education and to the subsequent integration to the major society. Keywords: the visually impaired, special music schools, Jan Deyl Conservatory and Secondary School, inclusion, integration, music teacher. Úvod a prvé dvě kapitoly této práce nás seznamují s metodou, cíli a důvody mého longitudinálního bádání v komunitě zrakově handicapovaných učitelů hudby. Připomínají nám vznik a současný stav ústavů a speciálních škol, které v nedávné minulosti byly určeny k výchově nevidomé a těžce zrakově znevýhodněné mládeže v Českých zemích a na Slovensku. Zároveň se v těchto úvodních kapitolách dozvídáme o některých aktuálních změnách týkajících se Konzervatoře a střední školy Jana Deyla, příspěvková organizace a hudebního vzdělávání zrakově handicapované mládeže. Následující kapitoly nás seznamují s výsledky mého dlouhodobého bádání v oblasti profesního uplatnění těžce zrakově handicapovaných učitelů hudby (absolventů KJD). Přibližují nám jejich vlastní zkušenosti a postoje k inkluzivnímu a speciálnímu školství a k následné integraci do majoritní společnosti. Klíčová slova: zrakově handicapovaný, speciální školy, Konzervatoř a střední škola Jana Deyla, inkluze, integrace, učitel hudby. Available in a digital repository NRGL
Vzdělávání zrakově handicapované mládeže se zaměřením na vzdělávání hudební - (fenomén Deylák)

The introduction and the first two chapters inform us about the method, goals and the reason of my longitudinal study in the community of visually impaired music teachers. It reminds us the beginning ...

Červený, Jiří; Palkovská, Jana; Douša, Eduard; Gregor, Vít
Univerzita Karlova, 2019

Experimentální léčba poranění míchy a klinická léčba hrudně-bederních obratlových zlomenin
Krůpa, Petr; Řehák, Svatopluk; Hejčl, Aleš; Hrabálek, Lumír
2019 - Czech
Vertebral body fractures together with the spinal cord injury (SCI) remain a challenging medical condition. While management of the thoracic-lumbar (Th-L) vertebral fractures belongs to basic neurosurgical procedures with a usually excellent outcome, treatment of the severe spinal cord injury has mostly unsatisfactory results and thus novel approaches are highly in demand. In this study, experimental treatment of the SCI in a rat model using human mesenchymal stem cells derived from Wharton's jelly (WJ-MSCs) and a novel highly water soluble, nano-formulated curcumin is evaluated. Furthermore, a novel method of mini- invasive percutaneous posterior stabilisation (MIS) of Th-L vertebral fractures is retrospectively compared with classical open posterior (OPEN) procedure. To assess the effectivity of hWJ-MSCs treatment in the ischemic-compression model of SCI in rats, different dosages (0.5 or 1.5 million cells) and repeated applications were compared. Cells or saline were applied intrathecally by lumbar puncture once, or in three consecutive weeks after injury. Nanocurcumin and a vehicle nanocarrier as a control were delivered both locally, immediately after the spinal cord injury, and subcutaneously during the four consecutive weeks after SCI. Rats were assessed for locomotor skills (BBB, flat beam,... Souhrn Zlomeniny páteře sdružené s poraněním míchy (SCI) patří k závažným medicínským stavům. Zatímco terapie obratlových zlomenin hrudně-bederní oblasti páteře patří k základním neurochirurgickým operacím, léčba těžkého míšního poranění je klinicky neuspokojivá a odkázána na pokrok na poli experimentální medicíny. Tato práce je zaměřena jak na klinické zhodnocení nového mini-invazivního způsobu stabilizace zlomeniny obratle, tak na experimentální léčbu míšního poranění pomocí podávání lidských mezenchymálních buněk z Whartonova rosolu (hWJ-MSCs) a protizánětlivé látky nanokurkuminu. Při experimentální léčbě SCI u modelu potkana pomocí hWJ-MSCs byly porovnány různé jednotlivé dávky (0,5 M a 1,5 M) a efekt opakovaného podávání pomocí lumbální punkce při porovnání s kontrolním vzorkem. Léčba byla aplikována v jedné dávce 7. den po SCI, nebo ve třech po sobě jdoucích dávkách vždy v rozmezí 7 dnů. Léčba pomocí inovativní protizánětlivé látky nanokurkuminu v porovnání s prázdným nanonosičem byla aplikována lokálně k místu poranění ihned po vytvoření SCI s následným čtyřtýdenním podkožním podáváním. Efekt léčby byl pravidelně hodnocen sérií behaviorálních testů (BBB, chůze po kladině, motoRater). Po ukončení experimentu, 9. týden po SCI, byla extenzivně vyšetřena míšní tkáň imunohistochemicky (rozsah gliové... Available in a digital repository NRGL
Experimentální léčba poranění míchy a klinická léčba hrudně-bederních obratlových zlomenin

Vertebral body fractures together with the spinal cord injury (SCI) remain a challenging medical condition. While management of the thoracic-lumbar (Th-L) vertebral fractures belongs to basic ...

Krůpa, Petr; Řehák, Svatopluk; Hejčl, Aleš; Hrabálek, Lumír
Univerzita Karlova, 2019

Zajišťovací řízení v českém civilním procesu
Kůsová, Eva; Macková, Alena; Elischer, David; Petrov, Jan
2019 - Czech
Protective measures in Czech Civil Procedure Law Abstract This dissertation deals with the protective measures constituting a special type of the Czech civil procedure besides the proceedings on law finding, enforcement and insolvency. The theory refers to this sort of procedure as a set of procedural institutes that have little in common, except for the same basis residing in interim securing of rights or in securing effective exercise of rights. The author deals with the protective legal instruments as perceived by the predominant doctrine, which corresponds to the essence of the matter and to the legal regulation, that is to say, pre-trial reconciliation (also called a Praetorian reconciliation), preliminary measures (injunctions), pre-trial evidence and subject of the evidence securing, judicial (and also executor) lien and disturbed possession action. She emphasizes the general regulation of preliminary measures, but the submitted analysis is in a significant extent applicable as well to the preliminary measures under the Act on Special Court Proceedings. The objective of the dissertation is to present a complex work on the protective measures in Czech civil procedure law, currently absent in the Czech legal literature. The author has divided the dissertation into two parts - general and special. The... Zajišťovací řízení v českém civilním procesu Abstrakt Předkládaná disertační práce pojednává o doposud nikoliv komplexně zpracovaném tématu týkajícího se zajišťovacího řízení, jež je vedle řízení nalézacího, vykonávacího (exekučního) a insolvenčního zvláštním druhem českého civilního procesu. Toto řízení je v teorii označováno za soubor procesních institutů, které nemají mnoho společného, kromě jednotného základu spočívajícího v předběžném zajištění práva nebo jeho výkonu v případě jeho ohrožení. V této práci se autorka zabývá zajišťovacími instituty tak, jak jsou vnímány převažující doktrínou, která odpovídá i podstatě věci a právní úpravě, tedy prétorským smírem, předběžnými opatřeními, zajištěním důkazu, zajištěním předmětu důkazního prostředku, soudcovským (a také exekutorským) zástavním právem a žalobou z rušené držby. Z těchto zajišťovacích institutů klade důraz na obecnou úpravu předběžných opatření, výklad o nich je však v podstatné míře aplikovatelný i na předběžná opatření dle ZŘS, jimiž se autorka zabývá výslovně pouze okrajově. Cílem vypracované disertační práce bylo vytvoření komplexního díla, které splní funkci odborné publikace na téma zajišťovacího řízení v českém civilním procesu a které doposud na trhu odborné literatury chybí. Práce je rozdělena na dvě části, a to na část obecnou a na... Keywords: Zajištění; opatření; proces; Protective; measure; procedure Available in a digital repository NRGL
Zajišťovací řízení v českém civilním procesu

Protective measures in Czech Civil Procedure Law Abstract This dissertation deals with the protective measures constituting a special type of the Czech civil procedure besides the proceedings on law ...

Kůsová, Eva; Macková, Alena; Elischer, David; Petrov, Jan
Univerzita Karlova, 2019

Kolektivní systém nakládání s mobilnimi telefony a jeho dopady na životní prostředí
Šerešová, Markéta
2019 - Czech
The issue of the increasing amount of e-waste is a phenomenon of the 21st century. The amount of EoL mobile phones is growing rapidly but only a small amount is recycled. The thesis examines the environmental impacts of the Remobil project concerning the collection of phones that go to recycle. The impacts of the project are evaluated by the LCA method. Life cycle assessment is an important method of assessing the product that is part of decision-making at the international, national and local level, within the government and private sectors. The method provides complex outputs that can be comparable to other results. Modelling the impacts of the Remobil project provided a number of results. The comparison of the collecting boxes showed that the least impact on the impact category was caused by polypropylene boxes while the stainless steel boxes caused the greatest impact. The biggest influence on impact categories within the project was caused by transport, which was quite excessive due to the pilot phase of the project. It is also important to note the higher level of effort required for the per- kilogram collection of small electrical and electronic equipment (EEE) waste, such as mobile phones, compared to the collection of large EEE waste, such as washing machines. The Remobil project and recycling of... Problematika vzrůstajícího množství elektroodpadu je fenoménem dnešní doby. Počet mobilních telefonů po skončení životnosti rapidně stoupá, avšak recykluje se pouze malé množství telefonů. V diplomové práci jsou posuzovány dopady na životní prostředí projektu Remobil týkajícího se sběru telefonů, které následně předává k recyklaci. Dopady projektu jsou hodnoceny pomocí metody LCA. Analýza životního cyklu je významnou metodou posuzování produktu, která je součástí rozhodování na mezinárodní, národní i lokální úrovni, v rámci státní správy i v soukromém sektoru. Poskytuje tak komplexní výstupy, které lze mezi sebou porovnávat. Modelování dopadů projektu Remobil přineslo celou řadu výsledků. Při porovnání sběrných nádob bylo zjištěno, že nejmenší dopad na sledované kategorie dopadu způsobuje polypropylénový box, zatímco nerezový box způsobuje dopad největší. Největší vliv na životní prostředí způsobuje v rámci celého projektu doprava, která je vlivem pilotní fáze projektu nadměrná. Významným faktem je také vyšší míra vynaloženého úsilí na sběr kilogramu malého elektroodpadu, jako je mobilní telefon, v porovnání s úsilím při sběru velkého elektroodpadu jako jsou pračky aj. Projekt Remobil a recyklace sekundárních surovin má mnohem menší dopad na posuzované kategorie dopadu oproti dopadu získání primárních... Keywords: LCA analýza; kolektivní systém; sběr mobilních telefonů; recyklace elektroodpadu; LCA analysis; collection scheme; collection of mobile phones; recycling of WEEE Available in a digital repository NRGL
Kolektivní systém nakládání s mobilnimi telefony a jeho dopady na životní prostředí

The issue of the increasing amount of e-waste is a phenomenon of the 21st century. The amount of EoL mobile phones is growing rapidly but only a small amount is recycled. The thesis examines the ...

Šerešová, Markéta
Univerzita Karlova, 2019

Vliv maternálního diabetu na embryonální vývoj srdce a fetální programování
Čerychová, Radka
2019 - Czech
Maternal diabetes mellitus negatively affects embryonic development and increases the risk for congenital malformations. Besides direct teratogenicity, diabetic intrauterine milieu can predispose an individual to chronic diseases later in life, including cardiovascular diseases, obesity, and diabetes mellitus, in a process termed fetal programing. Molecular mechanisms of embryonic and fetal responses to maternal diabetes are still not fully elucidated. Using mouse model, we show that maternal diabetes induces gene expression changes in the hearts of developing embryos. The most significant changes in the expression of 11 selected genes were detected at the developmental stage associated with completion of cardiac septation, myocardial mass expansion, and increased insulin production in the embryonic pancreas. These affected genes encode products involved in the epithelial-to-mesenchymal transition, a crucial process in heart development. Using immunohistochemistry, we detected increased hypoxia in the diabetes-exposed hearts at the critical stage of cardiac development. Correspondingly to increased hypoxia, the expression of hypoxia-inducible factor 1α (HIF1α) and vascular endothelial growth factor A was increased in the heart of diabetes-exposed embryos. Based on our results indicating the... Maternální diabetes negativně ovlivňuje embryonální vývoj a je spojen se zvýšeným rizikem vzniku vrozených vývojových vad. Vedle přímé teratogenicity dochází v diabetickém intrauterinním prostředí k tzv. procesu fetálního programování, který zvyšuje u dospělých potomků predispozice ke kardiovaskulárním chorobám, obezitě a onemocnění diabetes mellitus. Molekulární mechanismy embryonálních a fetálních odpovědí na maternální diabetické prostředí stále nejsou plně objasněny. Na myším modelu jsme ukázali, že maternální diabetes ovlivňuje expresi genů v srdcích vyvíjejících se embryí. Největší změny v expresi 11 vybraných genů byly detekovány v období souvisejícím s dokončováním septace, expanzí myokardu a zvýšením embryonální produkce inzulinu. Tyto geny jsou spojovány s procesem epitelo- mezenchymové tranzice, klíčového procesu ve vývoji srdce. Pomocí imunohistochemické analýzy jsme v srdcích embryí, které byly vystaveny maternálnímu diabetu, v kritickém stádiu kardiovaskulárního vývoje detekovali zvýšení hypoxie, čemuž odpovídalo navýšení exprese hypoxií indukovaného faktoru 1α (HIF-1α) a vaskulárního endotelového růstového faktoru A. Na základě výsledků ukazujících zapojení signální dráhy HIF-1 v rozvoji diabetické embryopatie byl pro studium vlivu maternálního diabetu na funkci srdce dospělých... Keywords: diabetes mellitus; diabetická embryopatie; vrozené vývojové vady srdce; fetální programování; HIF-1; diabetes mellitus; diabetic embryopathy; congenital cardiac defects; fetal programing; HIF-1 Available in a digital repository NRGL
Vliv maternálního diabetu na embryonální vývoj srdce a fetální programování

Maternal diabetes mellitus negatively affects embryonic development and increases the risk for congenital malformations. Besides direct teratogenicity, diabetic intrauterine milieu can predispose an ...

Čerychová, Radka
Univerzita Karlova, 2019

Téma homosexuality v dílech japonských modernistů
Abbasová, Veronika; Tirala, Martin; Paulovič, František; Heczková, Libuše
2019 - Czech
The PhD thesis deals with the topic of male homosexuality in the works of Japanese modernist authors; its aim is to discern in what ways homosexuality is portrayed in these works. In the theoretical part, the thesis first provides a wider definition of modernist literature, which encompasses not just the so-called pure literature but also popular literature works from the same period. It then offers an overview of male homosexuality in Japanese history from the Heian period to the 1930s with an emphasis on artistic representation of male homosexuality. Starting from the Tokugawa period, the focus is on individual discourses on male homosexuality - legal, medical and popular. The theoretical part also contains the methodology used for achieving the aim of this thesis, which is based mostly on post-structuralism and queer theory. This methodology is used in form of concrete tools - discourse analysis and deconstruction of binary oppositions underlying the social constructs of gender and sexuality. These approaches are complemented by strategies created by Martin C. Putna and Gregory M. Pflugdelder, who use a combination of topic and textual strategy analysis together with biographical and autobiographical information about the author to find different types of homosexuality representation in literary... Disertační práce se zabývá tématem mužské homosexuality v dílech vybraných japonských modernistických autorů; jejím cílem je zjistit, jakými způsoby je homosexualita v těchto dílech zobrazena. Práce v teoretické části v prvé řádě definuje modernistickou literaturu šířeji, než to literární věda dělala dříve, a řadí do ní vedle čisté literatury i díla populární literatury ze stejného období. Dále nabízí přehled problematiky v průběhu japonské historie od starověku do 30. let dvacátého století s důrazem na uměleckou reflexi mužské homosexuality, přičemž od období Tokugawa je pozornost věnována jednotlivým diskurzům, které ohledně mužské homosexuality vznikly - právnímu, lékařskému a populárnímu. V teoretické části jsou rovněž uvedena metodologická východiska použitá pro dosažení cíle této práce, kterými jsou v prvé řadě postrukturalismus a z něho vycházející teorie queer. Tato východiska jsou pak uplatněna v podobě konkrétních nástrojů, kterými jsou diskurzivní analýza a rozrušování binárních opozic, na nichž stojí společenské konstrukty sexuality a genderu. Tyto přístupy jsou doplněny konkrétními strategiemi založenými hlavně na metodě Martina C. Putny a Gregory M. Pflugdeldera, kteří používají kombinaci analýzy témat a textových strategií spolu s biografickými a autobiografickými svědectvími o... Keywords: japonská literatura|modernismus|homosexualita|teorie queer; Japanese literature|modernism|homosexuality|queer theory Available in a digital repository NRGL
Téma homosexuality v dílech japonských modernistů

The PhD thesis deals with the topic of male homosexuality in the works of Japanese modernist authors; its aim is to discern in what ways homosexuality is portrayed in these works. In the theoretical ...

Abbasová, Veronika; Tirala, Martin; Paulovič, František; Heczková, Libuše
Univerzita Karlova, 2019

Flexibilita a lokalizace práce v Česku 1991-2011: analýza prostorových aspektů
Svoboda, Peter
2019 - Czech
Flexibility and localization of work in Czechia 1991-2011: analysis of the spatial aspects The working process, its arrangement and its consequences have been a crucial part of a development of society in space. Work as a significant factor forming the space gets into the interest of social geography, at least until the Industrial Revolution, which led to a spatial mismatch between a place of residence and a place of work. The process of social transformation, together with the macroeconomic changes affecting post-socialist countries and the mass development of mobile information and communication technologies in the post- revolutionary period, stimulated a significant change in the issues of job localization and the differentiation of forms of work that became less embedded in the sense of temporal, spatial and functional meanings. This transformation led to irregularity of spatial movements associated with commuting to work on the one hand and its delocalization, or disappearance from physical space, and moving to the virtual space on the other. Hence, commuting to work and the relationship between home and work place is one of the crucial topics of Albertov's social geography. However, insufficient attention in domestic literature has been paid to the issue of the unembedded types of work. The... Flexibilita a lokalizace práce v Česku 1991-2011: analýza prostorových aspektů Pracovní proces, jeho uspořádání a důsledky byly a jsou neodmyslitelnou součástí vývoje společnosti v prostoru. Práce jako významný faktor formující prostor se dostává do zájmu sociální geografie přinejmenším od doby průmyslové revoluce, jenž vedla k prostorové neshodě místa bydliště a místa pracoviště. Proces sociální transformace společně s makroekonomickými změnami působícími na postsocialistické země a masový rozvoj mobilních informačních a komunikačních technologií v porevolučním období podnítil výraznou proměnu lokalizace práce a diferenciaci forem práce, která se stala méně ukotvená v časovém, prostorovém i funkčním pojetí. Tato proměna vedla k nepravidelnosti prostorových pohybů souvisejících s dojížďkou do práce na jedné straně a její delokalizaci, či vymizení z prostoru fyzického a přesun do prostoru virtuálního na straně druhé. Právě dojížďka do práce a vztahy mezi bydlištěm a pracovištěm se řadí k zásadním tématům albertovské sociální geografie. Problematice neukotvenosti práce však nebyla v domácí literatuře věnovaná dostatečná pozornost. Cílem předložené dizertační práce je porozumět vztahu mezi mobilitou práce a jejími atributy, ve smyslu (de)lokalizace a flexibility práce a městským prostředím. Důraz je... Keywords: Flexibilita a lokalizace práce; geografie práce; Česko; Pražský metropolitní region; Flexibility and localization of work; labour geography; Czechia; Prague metropolitan region Available in a digital repository NRGL
Flexibilita a lokalizace práce v Česku 1991-2011: analýza prostorových aspektů

Flexibility and localization of work in Czechia 1991-2011: analysis of the spatial aspects The working process, its arrangement and its consequences have been a crucial part of a development of ...

Svoboda, Peter
Univerzita Karlova, 2019

Elektromagnetické vlnové jevy v magnetosféře Země související s bleskovou aktivitou
Záhlava, Jan; Němec, František; Chum, Jaroslav; Manninen, Jyrki
2019 - English
Title: Lightning-Related Electromagnetic Wave Phenomena in the Earth's Magnetosphere Author: Jan Záhlava Department: Department of Surface and Plasma Physics Supervisor: doc. RNDr. František Němec, PhD., Department of Surface and Plasma Physics Abstract: The thesis focuses on lightning-related electromagnetic wave phenomena observed by spacecraft in the Earth's inner magnetosphere. Two different approaches are used to identify the frequency and spatial extent where lightning generated emissions significantly contribute to the overall wave intensity. First, whistler detections onboard the DEMETER spacecraft are used to sort the measurements according to the whistler activity. Second, we use a geographic distribution of lightning activity and analyze a dependence of the overall wave intensity on geomagnetic longitude. We show that, especially during the night, the overall wave intensity observed in the plasmasphere is well correlated with lightning activity. The other focus of the study is on special electromagnetic wave events consisting of alternating frequency bands of enhanced and reduced wave intensity formed in the ionosphere due to lightning. We analyze their occurrence and parameters, and we suggest a possible mechanism of their formation. Keywords: lightning, waves in plasma, whistlers, plasmasphere Název: Elektromagnetické vlnové jevy v magnetosféře Země související s bleskovou aktivitou Autor: Jan Záhlava Katedra: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí: doc. RNDr. František Němec, PhD., Katedra fyziky povrchů a plazmatu Abstrakt: V práci se zaměřujeme na družicová pozorování elektromagnetických vlnových jevů ve vnitřní magnetosféře Země spojených s bleskovou aktivitou. Používáme dva různé způsoby určení frekvenčního a prostorového rozsahu, ve kterém emise vznikající při bleskové aktivitě významně přispívají k celkové měřené vlnové intenzitě. Prvním způsobem je využití detekce hvizdů na družici DEMETER k roztřídění měření prováděných během různých úrovní hvizdové aktivity. Druhý přístup využívá geografické rozložení bleskové aktivity, kdy zkoumáme závislost intenzity vln na geomagnetické délce. Ukazuje se, že, především v noci, je celková intenzita dobře korelována s bleskovou aktivitou. V další části práce se zabýváme speciálními vlnovými událostmi tvořenými střídajícími se frekvenčními pásy se zvýšenou a sníženou intenzitou, které vznikají v ionosféře v důsledku bleskové aktivity. Analyzovali jsme jejich výskyt a parametry a navrhli možný způsob jejich vzniku. Klíčová slova: blesková aktivita, vlny v plazmatu, hvizdy, plazmasféra Keywords: blesková aktivita; vlny v plazmatu; hvizdy; plazmasféra; lightning; waves in plasma; whistlers; plasmasphere Available in a digital repository NRGL
Elektromagnetické vlnové jevy v magnetosféře Země související s bleskovou aktivitou

Title: Lightning-Related Electromagnetic Wave Phenomena in the Earth's Magnetosphere Author: Jan Záhlava Department: Department of Surface and Plasma Physics Supervisor: doc. RNDr. František Němec, ...

Záhlava, Jan; Němec, František; Chum, Jaroslav; Manninen, Jyrki
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases