Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 442706
Published from to

Domácí hemodialýza u nás a v zahraničí
HERCIKOVÁ, Štěpánka
2019 - Czech
Vzhledem k tomu, že ledviny v těle zastávají mnoho významných funkcí, jedná se o velmi široký obor. Je to především všeobecně známá očišťovací metoda ledvin. Bakalářská práce se zabývá vlivem domácí hemodialýzy na pacienta v domácím prostředí u nás a v zahraničí. Je rozdělena na dvě části, na část teoretickou a empirickou. Teoretická část práce se zabývá samotnou náhradou funkcí ledvin, cévními přístupy, domácí hemodialýzou v domácím prostředí v České republice a ve Spolkové republice Německo, výhodami a nevýhodami HHD. Dále jsme se v této části zabývali způsoby hemodialýzy v domácím prostředí, potřebami k provedení a samotnou podporou pacienta a poskytovanými službami s HHD, dodávkou materiálu a přístrojem pro HHD. Cílem práce bylo zmapovat vliv domácí hemodialýzy na pacienta v domácím prostředí a rozpoznat, jaké změny v životě přinesla pacientovi a s jakými problémy se nejčastěji pacienti obracejí na aplikační specialistku. Výzkumný soubor tvořili pacienti z České republiky a jeden pacient ze Spolkové republiky Německo, u kterých probíhala nebo probíhá domácí hemodialyzační léčba. Výzkumná část byla zpracována pomocí kvalitativního šetření pomocí polostrukturovaných rozhovorů. Z výsledků výzkumného šetření vyplynulo, jak samotný pacient nebo za pomoci rodinného příslušníka zvládá celou novou životní situaci a jaké změny mu přinesla domácí hemodialyzační léčba. Především to byl pocit svobody, lepší organizace rodinného, volného a pracovního času. Considering that kidneys have many important functions in the body, it is a very wide field. It is primarily concerned with filtering wastes and water from the blood, which is the function of kidneys. The bachelor thesis deals with the effect of domestic hemodialysis on the pacient in the home environment in our country and abroad. It is divided into two parts, theoretical and empirical The theoretical part of the thesis is concerned with the single replacement of kidney functions, vascular approaches, domestic hemodialysis in the home environment in Czech Republic and the Federal Republic of Germany, and the advantages and disadvantages of HHD. Furthermore, this part includes the methods of hemodialysis in the home environment, the necessities for execution and the patient support and services provided with HHD, material delivery and HHD equipment. The aim of the thesis was to map the effect of domestic hemodialysis on the patient in the home environment and to recognize the changes it brought to the patients life and with what type of problems do patients most often turn to application specialist. Research group consisted of patients from the Czech Republic and one patient from the Federal Republic of Germany who had or is undergoing domestic hemodialysis treatment. The second research group consisted of an application specialist, who stays with the patients during the very beginning and the beginnings of the treatment. The research part was processed by means of qualitative research using semi-structured interviews. The result of the research showed how the patient himself or with the help of a family member copes with the whole new life situation and what changes the domestic hemodialysis treatment brought him. Most significant was the feeling of freedom, better organization of family, leisure and working time. Keywords: edukace; domácí hemodialyzační léčba; pacient; aplikační specialistka; informovanost; education; domestichemodialysistreatment; patient; applicationspecialist; awarness Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Domácí hemodialýza u nás a v zahraničí

Vzhledem k tomu, že ledviny v těle zastávají mnoho významných funkcí, jedná se o velmi široký obor. Je to především všeobecně známá očišťovací metoda ledvin. Bakalářská práce se zabývá vlivem domácí ...

HERCIKOVÁ, Štěpánka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Tranzitní programy realizované v rámci studia praktické školy dvouleté
HAVELKOVÁ, Denisa
2019 - Czech
Ve své práci jsem se zaměřila na přechod ze školy do zaměstnání u lidí s mentálním postižením. Popisuji základní terminologické vymezení pojmu mentální postižení. Dále je v práci popsáno rozdělení a charakteristika jednotlivých stupňů mentálního postižení. Následuje popis období dospívání, které úzce souvisí s tímto důležitým posunem v životě, profesní příprava mládeže s mentálním postižením, samotný přechod ze školy do práce a také důležitý popis tranzitního programu. Cílem práce je, zaměřit se na průběh pracovního začleňování osob s mentálním postižením. Cílovou skupinou jsou tedy klienti, kteří program nyní navštěvují. Praktická část práce začíná zvolením vlastních cílů. V dalších podkapitolách následuje metodika, kterou jsem si pro tuto práci zvolila k dosažení cílů. Podle rozhovorů se zaměstnanci a klienty jsem sepsala průběh tranzitního programu a zaměřila se na jejich prospěšnost. Tranzitní program vnímám jako specifický program, který má v otevřené občanské společnosti své platné místo. In my thesis I focused on the transition from school to work in people with mental disabilities. I describe the basic terminological definition of mental disability. Furthermore, the thesis describes the division and characteristics of individual levels of mental disability. This is followed by a description of the period of adolescence, which is closely related to this important shift in life, the vocational training of young people with mental disabilities, the transition from school to work itself and an important description of the transit program. The aim of the thesis is to focus on the course of work integration of people with mental disabilities. The target group therefore consists of those clients who are visiting the program now. The practical part of the thesis starts with stating the goals. In the following subchapters, the methodology chosen follows. According to an interview with employees and clients, I wrote the course of the transit program and focused on their benefit. I see the transit program as a specific program that has a valid place in open civil society. Keywords: Mentální postižení; tranzitní program; profesní příprava; význam práce; přechod ze školy do zaměstnání; Mental Disability; transit program; professional training; the importance of work; transition from school to work Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Tranzitní programy realizované v rámci studia praktické školy dvouleté

Ve své práci jsem se zaměřila na přechod ze školy do zaměstnání u lidí s mentálním postižením. Popisuji základní terminologické vymezení pojmu mentální postižení. Dále je v práci popsáno rozdělení a ...

HAVELKOVÁ, Denisa
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Život sourozence dítěte s poruchou autistického spektra
BUŘIČOVÁ, Lenka
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá zdravými sourozenci v rodinách s dítětem s poruchou autistického spektra. Cílem práce bylo zjistit a popsat, jak ovlivňuje porucha autistického spektra u dítěte život jeho zdravého sourozence. K naplnění výše formulovaného cíle byl využit kvalitativní výzkum. V souladu se zvolenou strategií byl výzkumný vzorek vybrán metodou komunikační sněhové koule. Výzkumným vzorkem jsou rodiče dětí s poruchou autistického spektra a jejich zdravé děti. Data byla získána metodou dotazování, technikou neřízeného (hloubkového) rozhovoru a byla vyhodnocena pomocí metody vytváření trsů. Z výsledků rozhovorů s rodiči je patrné, že sourozenci dětí s PAS jsou v některých oblastech omezováni svými sourozenci a jsou na ně kladeny ze strany rodičů daleko větší nároky než na sourozence s postižením, a to v rovině sociální (ohleduplnost, tolerantnost a samostatnost), v zájmové oblasti a oblasti vzdělávání, kdy od nich rodiče očekávají výborné studijní výsledky a další rozvoj. Výsledky dále poukazují na skutečnost, že si zdraví sourozenci uvědomují své omezení a postavení v rodině. Jsou si také vědomi, že díky zkušenosti se sourozencem s autismem mají větší nadhled a během života se sourozencem s PAS získali větší pochopení pro ostatní jedince s postižením. Předpokládaný přínos pro praxi je upozornit na toto téma ostatní rodiče a odborníky, kteří mnohdy zapomínají na práci se zdravými sourozenci dětí s poruchou autistického spektra. The bachelor thesis deals with healthy siblings in families with a child with autistic spectrum disorder. The aim of this work was to find out and describe how autistic spectrum disorder affects the life of a healthy sibling. Qualitative research was used to fulfill the above stated goal. In accordance with the chosen strategy, the research sample was selected by the communication snowball method. The research sample are parents of children with autism spectrum disorders and healthy siblings. Data were obtained by interrogation of uncontrolled (depth) interview and evaluated using cluster method. The results of the interview with parents show that the siblings of children with ASD are limited by their siblings and are much more demanding than siblings with disabilities, in the social (considerate, tolerant and autonomous) and in education when they expect excellent learning outcomes and also that healthy siblings will continue to develop in the area of interest. The results from the interview with healthy siblings show that my siblings are aware of their limitations and their position in the family. The siblings of a child with an autism spectrum disorder are also aware that they have more insight and have gained greater understanding for other individuals with disabilities thanks their experience with sibling with autism spectrum disorder. The expected benefit for practice is to draw attention to this topic to other parents and professionals who forget to work with siblings with autism spectrum disorders. Keywords: autismus; porucha autistického spektra; sourozenci; sourozenecké vztahy; rodina; autism; autism spectrum disorder; siblings; siblings relationships; family Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Život sourozence dítěte s poruchou autistického spektra

Bakalářská práce se zabývá zdravými sourozenci v rodinách s dítětem s poruchou autistického spektra. Cílem práce bylo zjistit a popsat, jak ovlivňuje porucha autistického spektra u dítěte život jeho ...

BUŘIČOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Analýza příkladů procesu vyrovnávání se rodiny s narozením a následnou péčí o dítě se závažným zdravotním postižením
NÁVRATOVÁ, Jana
2019 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou příkladů procesu vyrovnávání se rodiny s narozením a následnou péčí o dítě se závažným zdravotním postižením. Teoretická část práce rozebírá čtyři typy poruch, kterými jsou Downův syndrom, mikrocefalie, vigilní komatózní stav a Rettův syndrom. Nejprve jsou tyto poruchy charakterizovány a následně uvedeny jejich příčiny, diagnóza, léčba atd. Dále je popsána rodina a výchova. Praktická část informuje o výsledcích výzkumu a to pomocí případových studií (kazuistik). Byla stanovena strategie kvalitativního výzkumu, použitou metodou je dotazování a technika polostrukturovaného rozhovoru. Diskuze poukazuje na vhodný postup lékařů při sdělování závažné diagnózy rodičům. Vlastní proces vyrovnávání se s postižením dítěte činí rodičům potíže, zásadním způsobem ovlivňuje životní styl rodiny a jeho výchova prověří kvalitu manželského vztahu. Významnou roli v péči o dítě s postižením hraje zapojení jeho sourozenců, širší rodiny i dostatek kontaktů s okolní společností a její pomoc. This bachelor thesis deals with the analysis of examples of the process of coping the family with the birth and subsequent care for a child with severe disability. The theoretical part of the thesis analyzes four types of disorders: Down syndrome, microcephaly, vigile comatose and Rett syndrome. First, these disorders are characterized and subsequently their causes, diagnosis, treatment, etc. are listed. The practical part informs about the results of the research using case studies. The strategy of qualitative research was determined, the method used is questioning and the technique of semi-structured interview. The discussion points to the appropriate practice of doctors in communicating a serious diagnosis to parents. The process of coping with a child's disability makes it difficult for parents, has a major impact on the family's lifestyle and educates them to verify the quality of the marital relationship. The involvement of his siblings, the wider family and the contacts with the surrounding society and its help play a significant role in the care of a child with disabilities. Keywords: Dítě s postižením; vyrovnávání se; rodina; výchova; životní styl; Child with disability; coping; family; education; lifestyle Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Analýza příkladů procesu vyrovnávání se rodiny s narozením a následnou péčí o dítě se závažným zdravotním postižením

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou příkladů procesu vyrovnávání se rodiny s narozením a následnou péčí o dítě se závažným zdravotním postižením. Teoretická část práce rozebírá čtyři typy poruch, ...

NÁVRATOVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Zážitkově pedagogické učení a možnosti jeho využití u klientů výchovného ústavu
ZELNÍČEK, Lukáš
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití zážitkově pedagogického učení u klientek výchovného ústavu, jakož to jednoho z typů školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Teoretická část práce je rozdělena na čtyři kapitoly. První kapitola se zabývá legislativním rámcem ústavní výchovy v České republice a dělením na jednotlivé typy školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Druhá kapitola se zaměřuje na poruchy chování, jejich charakteristiku a dělení. Ve třetí kapitole je popsána reedukace a resocializace, jako cíl veškerých převýchovných procesů. Poslední kapitola definuje zážitkově pedagogické učení. Praktická část bakalářské práce popisuje tvorbu, organizaci, realizaci a vyhodnocení víkendového pobytu pro skupinu klientek výchovného ústavu založeného na principech zážitkově pedagogického učení. Výsledkem je zpracovaný metodický materiál, který je možné využívat k přípravě a organizaci dalších podobných pobytů. Zpracování výzkumné části bakalářské práce proběhlo na základě kvalitativního typu výzkumu, metody dotazování, techniky pozorování, polostrukturovaných rozhovorů s vybranými klientkami a sekundární analýze dat. Závěr práce se zabývá vhodností využití metod zážitkově pedagogického učení u víkendových pobytů pro klientky výchovného ústavu a o pozitivech a negativech, které přináší realizace takovéhoto typu pobytu. Jelikož se na tvorbě, organizaci, realizaci a vyhodnocení podobných pobytů pravidelně podílím jako vychovatel pracující již delší dobu v zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, dovolím si tvrdit, že výsledek výzkumného šetření je převážně pozitivní. The bachelor thesis with potential possibilities of using pedagogical learning for clients in the educational institution may be one of the different school facilities for the performance of institutional and protective education. Regarding the creators, organization, search and evaluation of stays, who have a share in who has a chance, it can be stored in the institution for the performance of institutional and protective education, dare to say that the result of the research is significantly positive. The theoretical part is presented in four chapters. The first chapter presenting legislative framework of institutional care in the Czech Republic and the division into other types of school facilities for institutional and protective care. The second chapter focuses on behavioral disorders, their characteristics and division. The third chapter describes re-education and re-socialization programs as the solution of available transferred processes. The last chapter focus on experiential learning. Practical part of bachelor thesis describe creating, organization, searching and evaluation of weekend stay for group of clients from educational institute based on principle of experiential pedagogical learning. The result is a processed methodological material which can be possible to use as a prepare and organize other important stays. Practical part of bachelor thesis was created based on qualitative type of research strategy, questioning methods, observation techniques, semi-structured interviews with selected clients and secondary data analysis. At the end of the thesis we describing use the method of experiential learning during weekend stays for clients in the educational institution and about the positive and negative outcome, which can come with realize this type of stay. Keywords: Ústavní výchova; výchovný ústav; poruchy chování; reedukace; resocializace; zážitkově pedagogické učení; víkendový pobyt.; Institutional education; educational institute; behavioral disorders; reeducation; resocialization; experiential learning; weekend stay. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Zážitkově pedagogické učení a možnosti jeho využití u klientů výchovného ústavu

Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití zážitkově pedagogického učení u klientek výchovného ústavu, jakož to jednoho z typů školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Teoretická ...

ZELNÍČEK, Lukáš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Hodnocení kvality průvodcovských služeb z pohledu uživatelů se zrakovým postižením
ŠTEFLOVÁ, Jana
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá hodnocením kvality průvodcovských služeb z pohledu uživatelů se zrakovým postižením. Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, je sociální služba aktivita či komplex aktivit, které poskytují pomoc a podporu lidem s cílem začlenit je do společnosti nebo zabránit jejich společenskému vyčlenění. Matoušek (2003) uvádí, že jsou to krátkodobé či dlouhodobé služby, kterých mohou využívat pouze lidé s oprávněným nárokem. Účelem těchto služeb je zkvalitnění života uživatele, ale i hájení zájmů a práv všech občanů společnosti. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou, praktickou a přílohovou část. Teoretická část se skládá ze dvou kapitol. První kapitola obsahuje terminologii a klasifikaci osob se zrakovým postižením. Dále jsou zde uvedeny možnosti kompenzace zrakového postižení a na konci první kapitoly jsou vymezena specifika v pohybu osob se zrakovým postižením. Ztráta zraku znamená i omezení a komplikace v pohybu. Omezení a komplikace jsou patrné v celkovém pohybovém chování u každého zrakově postiženého především v oblasti prostorové orientace a samostatného pohybu, proto jsou zde popsány prvky prostorové orientace a samostatného pohybu. Praktická část bakalářské práce obsahuje výzkumný cíl a výzkumnou otázku. Data byla sbírána prostřednictvím kvalitativního šetření. Bylo využito těchto metod: polostrukturovaného rozhovoru a analýzy dokumentů. Zúčastněné pozorování nebylo realizováno z důvodu neochoty ke spolupráci. Výzkumného šetření se dobrovolně zúčastnilo 5 komunikačních partnerů. Cílem práce je kvalitativním výzkumem zhodnotit kvalitu průvodcovských služeb z pohledu uživatelů se zrakovým postižením. V souladu s vymezeným cílem byla formulována následující výzkumná otázka: "Jaké faktory jsou pro osoby se zrakovým postižením podstatné, aby vnímaly průvodcovskou službu jako kvalitní?" Z kvalitativní analýzy vyplynuly jako podstatné tyto faktory: profesní kompetence (kvalifikace průvodce, pozornost průvodce, oboustranný respekt, komunikace, empatie, zdravotní způsobilost), také dostupnost služby v místě bydliště, flexibilita, finanční dostupnost, bezpečnost a důvěra. Bakalářskou práci lze vzhledem k úzkému zaměření na oblast oftalmopedie použít jako studijní materiál, ale i jako podklad pro komunitní plánování. The bachelor thesis deals with the evaluation of guide service quality from the perspective of users with visual impairment. According to Act No. 108/2006 Coll., on Social Services, as amended, a social service is an activity or a complex of activities that provide assistance and support to people with the aim of integrating them into society or preventing their social exclusion. Matoušek (2003) states that these are short-term or long-term services that can only be used by people with a legitimate claim. The purpose of these services is to improve the quality of life of the user, but also to defend the interests and rights of all citizens of the society. The bachelor thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part consists of two chapters. The first chapter contains the terminology and classification of people with visual impairment. There are also possibilities of compensation of visual impairment and at the end of the first chapter the specifics in the mobility of people with visual impairment here are defined. Loss of vision also means mobility restrictions and complications. Restrictions and complications are evident in the overall mobility capacity of each visually impaired individual, especially in the area of spatial orientation and independent motion. Therefore, the elements of spatial orientation and independent motion are described here. The practical part of the thesis contains the goal of the research and a research question. The data was collected through a qualitative survey. These methods were used - semi-structured interviews and document analysis. Observation of the participants was not realized due to an unwillingness to cooperate. Five communication partners voluntarily participated in the research. The aim of the thesis is to evaluate the quality of guide services from the perspective of visually impaired users by qualitative research. In accordance with the defined objective, the following research question was formulated: what factors are essential for visually impaired people in order to perceive guide service as quality service? The following factors emerged from the qualitative analysis: professional competence (guide qualification, guide's attention, mutual respect, communication, empathy, fitness), availability of service at home, flexibility, affordability, security and trust. The bachelor thesis can be used as study material due to the narrow focus on ophthalmopaedia. Furthermore, as a basis for community planning. Keywords: kvalita průvodcovské služby; průvodcovská služba; sociální služba; zrakové postižení.; guide service quality; guide service; social service; visual impairment. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Hodnocení kvality průvodcovských služeb z pohledu uživatelů se zrakovým postižením

Bakalářská práce se zabývá hodnocením kvality průvodcovských služeb z pohledu uživatelů se zrakovým postižením. Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, je ...

ŠTEFLOVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Odběr krve včera a dnes
STOLARIKOVÁ, Pavlína
2019 - Czech
Odběr krve je dnes zcela běžným výkonem, zejména u sester. Sestry se s odběry krve setkávají téměř každý den své služby. Jedná se o výkon důležitý především pro lékaře, kteří na základě laboratorních výsledků mohou diagnostikovat patologické stavy a následně indikovat vhodnou léčbu. Tato bakalářská práce s názvem Odběr krve včera a dnes je zpracována jako práce teoretická. Dle názvu práce je zřejmé, že je zaměřena zejména na odběr krve a ostatní problematiku s ním spojenou. Cílem této práce je zanalyzovat pomocí dostupných zdrojů vývoj a s ním spojené změny týkající se výkonu odběru krve. Konkrétně je cílem analyzovat, jak se změnil samotný postup a používané pomůcky k odběru krve. Práce je zpracována pomocí analýzy dostupných primárních a sekundárních zdrojů historických i současných dat. Odběr krve souvisí samozřejmě s krví, jejíž fyziologie je v práci popsána. S postupem odběru krve souvisí i laboratorní vyšetření, které je v této práci také zmíněno. Cílem je zanalyzovat zdroje popisující vývoj odběru krve a k němu používaných pomůcek. V práci je zmíněna i tématika transfuzního lékařství a vzdělávání sester, jež úzce souvisí s výkonem odběru krve v rámci kompetencí sestry, jejichž podoba se v průběhu let změnila. Práce byla zpracována pomocí dostupných českých i zahraničních literárních zdrojů, databází a článků z odborných periodik. Byl vypracován ucelený teoretický podklad, který lze použít v praxi zejména jako studijní a informační materiál pro odbornou i laickou společnost. Na základě analýzy zdrojů bylo zjištěno, že odběr krve se změnil jak v průběhu vývoje samotného ošetřovatelství a lékařství, tak díky mnoha průmyslovým, technickým a politickým vlivům. Blood collection is nowadays a common procedure, especially nurse's. The nurses encounter blood donations almost every day of their service. This procedure is especially important for physicians, who, based on laboratory results, can diagnose pathological conditions and subsequently indicate appropriate treatment. This bachelor thesis called Blood collection in the past and today is processed as a theoretical work. According to the title of the thesis, it is clear that it is focused on blood collection and other problems related to it. The aim of this thesis is to analyze the development and related changes in blood collection performance using available sources. Specifically, the aim is to analyze how the procedure itself and the tools used for blood collection have changed. The thesis is processed by an analysis of available primary and secondary sources of historical and current data. Blood collection is of course related to blood, whose physiology is described in the work. The procedure of blood collection is related to laboratory examination, which is also mentioned in this thesis. The aim is to analyze the sources describing the development of blood collection and tools used for it. The paper also mentions the topic of transfusion medicine and nursing education, which is closely related to the performance of blood collection within the competence of nurses, whose form has changed over the years. The thesis has been elaborated using available Czech and foreign literary sources, databases and articles from professional periodicals. A comprehensive theoretical basis has been developed, which can be used in practice especially as a study and information material for professional and general society. Based on an analysis of sources, it has been found that blood collection has changed both during the development of nursing and medicine itself, and due to many industrial, technical and political influences. Keywords: krev; odběr krve; pomůcky k odběru krve; historie ošetřovatelských postupů; transfuze; vzdělávání sester; blood; blood collection; blood collection tools; history of nursing procedures; transfusions; nursing education Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Odběr krve včera a dnes

Odběr krve je dnes zcela běžným výkonem, zejména u sester. Sestry se s odběry krve setkávají téměř každý den své služby. Jedná se o výkon důležitý především pro lékaře, kteří na základě laboratorních ...

STOLARIKOVÁ, Pavlína
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Odlehčovací služby pro děti se zdravotním postižením
BÁRKOVÁ, Eva
2019 - Czech
Cílem bakalářské práce bylo analyzovat význam a přínos odlehčovacích služeb z pohledu pečujících rodičů. V úvodu teoretické části jsou stručně vysvětleny základní použité pojmy. Následně je popisováno zdravotní postižení jako celek a poté i jeho jednotlivé typy. Nepostradatelná součást této práce se zabývá rodinou dítěte se zdravotním postižením. Pokračování teoretické části práce obecně popisuje sociální služby. Z těchto služeb jsou dále detailně charakterizovány právě odlehčovací služby, kterými se tato bakalářská práce zabývá. Ke sběru dat byla použita metoda kvalitativního výzkumu vedená formou polostrukturovaného rozhovoru. Pro výzkum byly účelně vybrány rodiny pečující o dítě se zdravotním postižením, které navštěvují zařízení poskytující odlehčovací služby, přičemž některé rodiny těchto služeb využívají a jiné naopak nevyužívají. Rozhovory proběhly se sedmi rodinami, které navštěvují organizaci Auticentrum, o.p.s. v Českých Budějovicích. V pěti případech se jednalo o rodiny využívající odlehčovacích služeb, zbývající dvě rodiny odlehčovací služby v současné době nevyužívají. Bakalářskou práci lze využít jako studijní materiál. Zároveň může sloužit jako zpětná vazba pro pomáhající profese, pečující rodiče a mimo jiné i pro samotné organizace poskytující odlehčovací služby. Vím, že péče o osoby se zdravotním postižením je náročná, tudíž jsem se chtěla od pečujících rodičů dozvědět více informací, jestli a jakým způsobem využívají odlehčovací služby. Následně jsem tyto informace, prostřednictvím mé práce, chtěla dát k dispozici dalším rodinám. Na základě mnou provedeného výzkumu jsem zjistila, že o odlehčovací služby je v rodinách výrazný zájem. V současné době poptávka po těchto službách znatelně převyšuje kapacitu a možnosti organizací. The aim of the present BA thesis is to analyse the significance and benefits of respite care from caregiver parents´point of view. Firstly, the theoretical part gives an overview of key terms and terminology. Secondly, disabilities are thoroughly analyzed and explained in detail. Following chapters deal with caregiver families of disabled children. Next, social services in general are presented. Special attention is paid to describing respite care that is the primary point of focus of this thesis. A series of semi-structured interviews was used to collect data for the qualitative research part of the thesis. Caregiver families that visit respite care centres were selected to conduct the interviews with some of them currently receiving the services of such centres while others are not. A total of seven families were interviewed, all of whom have been attending respite care centre run by Auticentrum Charity in České Budějovice. Five out of seven families are currently receiving respite care while the remaining two are not. The thesis can be used as valuable resource for studies. Furthermore, it might also give feedback for people with jobs in respite care sector, caregiver parents and for respite care organizations as well. The author of this thesis is aware that looking after disabled person is a difficult job. The aim of the author was to collect as much information and data from the parents and find out about the scope of respite care they are receiving. The data that was collected is meant to be freely available to other families. The research concluded that there is a great demand for respite care among those families. Currently, the demand for respite care is far higher than the options and capacity available. Keywords: dítě; zdraví; zdravotní postižení; sociální služby; odlehčovací služby; rodina; child; health; disability; social services; respite care; family Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Odlehčovací služby pro děti se zdravotním postižením

Cílem bakalářské práce bylo analyzovat význam a přínos odlehčovacích služeb z pohledu pečujících rodičů. V úvodu teoretické části jsou stručně vysvětleny základní použité pojmy. Následně je ...

BÁRKOVÁ, Eva
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Postoje veřejnosti k osobám s mentálním postižením
PROKOPCOVÁ, Kateřina
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá tématem Postoje veřejnosti k osobám s mentálním postižením. Primárním cílem práce je zjištění, jaké postoje zaujímá veřejnost k osobám s mentálním postižením. Vedle tohoto hlavního cíle odpovídá práce na potvrzení či vyvrácení stanovených hypotéz. Teoretická část bakalářské práce se zabývá definicí a klasifikaci mentálního postižení, jejich příčinami a charakteristikou jednotlivých osob s mentální retardací a zahrnuje postoj a předsudky k postiženým osobám z pohledu historie. Zaměřuji se i na možnosti péče o tyto osoby a jejich volný čas, společenské organizace a občanská sdružení. Ve výzkumné části je oslovena veřejnost různých věkových skupin ve městě Strakonice. K naplnění výše uvedených cílů je použito kvantitativního výzkumu. Při sběru dat je využita metoda dotazníkového šetření. Pro zpracování dotazníku je zvolena univariační a bivariační analýza a získaná data jsou zpracována v programu IBM SPSS statistics. Výsledky jsou shromážděny z dat dotazníku, který je sestavený ze 17 otázek, na který odpovědělo 207 respondentů. První čtyři otázky se týkají sociodemografických údajů, jako je pohlaví, věk, nejvyšší dosažené vzdělání a povolání. V další části dotazníku jsou položeny otázky, ze kterých jsou v souvislosti s cílem práce zpracovány všechny hypotézy. Výsledkem práce je zjištění pozitivního postoje veřejnosti k osobám s mentálním postižením bez ohledu na věk a pohlaví. Veřejnost se často setkává v běžném životě s těmito osobami a přímý kontakt jim nevadí. Výzkum potvrdil vliv vzdělání na postoj vůči postiženým osobám. The bachelor thesis deals with the topic of Public attitudes towards people with mental disorder. The primary goal of the thesis is to find out what kind of positions the public takes towards people with mental disorder. Beside this main target the thesis replies either the confirmation or the refutation of the given hypotheses. The theoretical part of the bachelor thesis deals with the definition and classification of the mental disability, its causes and characteristics of each person with some mental retardation and it involves the attitude and prejudices to the disabled people from the historical point of view. I focus even on the possibilities of care for these people and their leisure time activities, social organizations and civil associations. People of different age groups in the town of Strakonice are addressed in the research part of the thesis. Quantitative research is used to reach the above mentioned goals. Survey is the method used to collect data. Univariate and bivariate analysis was chosen to process the surveys and the gained data are processed in the program IBM SPSS statistics. The results are collected from the questionaire which contains 17 questions, answered by 207 respondents. The first four questions are concerned with the sociodemographic data as sex, age, education and occupation. In the next part of the questionaire there are given some questions, which all the hypotheses are processed from. The result of the thesis is the finding of the public positive attitude towards the mentally disabled people irrespective of their age and sex. The public often meets these people in their daily life and they do not mind the direct contact. The research confirmed the influence of education towards the attitude to the disabled people. Keywords: mentální postižení; veřejnost; sociální péče; volný čas; zájmová činnost; organizace; spolky; mental disorder; public; social care; leisure time; hobby; organisations; associations Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Postoje veřejnosti k osobám s mentálním postižením

Bakalářská práce se zabývá tématem Postoje veřejnosti k osobám s mentálním postižením. Primárním cílem práce je zjištění, jaké postoje zaujímá veřejnost k osobám s mentálním postižením. Vedle tohoto ...

PROKOPCOVÁ, Kateřina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Úloha dětské knihy s hmatovými ilustracemi v rozvoji dítěte s postižením zraku v mladším školním věku
LEVÁ, Tereza
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá úlohou dětské knihy s hmatovými ilustracemi v rozvoji dítěte s postižením zraku v mladším školním věku. Hmatová kniha je určena dětem se zbytky zraku nebo nevidomým. Díky hmatovým knihám může dítě prožívat radost ze čtení. Nezastupitelnou roli mají ve vytváření pojmů a představ a vytváření slovní zásoby. Četba podporuje interakci mezi nevidomým čtenářem a vidícími členy jeho rodiny. Prohlížení obrázků také podporuje orientaci v ploše a rozvoj hmatu (Ripley, 2007). Práce je rozdělena na dvě části, a to na část teoretickou a praktickou. Teoretická část zahrnuje čtyři kapitoly. První kapitola se věnuje dítěti se zrakovým postižením, jeho specifickým vývojem a také zrakovým vadám v dětském věku. Ve druhé kapitole je uvedena reedukace a kompenzace zrakového postižení a popsání hmatového a sluchového vnímání. Třetí kapitola se zaměřuje na edukaci dětí se zrakovým postižením v mladším školním věku, jejich specifickým vzděláváním a tyflografikou v mladším školním věku. Poslední kapitola je věnovaná dětské knize s hmatovými ilustracemi. Praktická část bakalářské práce je rozdělena na tři kapitoly. První kapitola se věnuje metodologii, druhá kapitola pojednává o analýze a interpretaci dat a třetí je věnovaná případové studii nevidomého chlapce, který dochází do základní školy pro zrakově postižené v Plzni. Cílem mé bakalářské práce bylo zpracování teoretických souvislostí vymezeného tématu a na jejich podkladě provést kvalitativní případovou studii. Technikami sběru dat byly polostrukturovaný rozhovor, který jsem vedla se zákonnými zástupci, pozorování a analýza dokumentů. Dílčím cílem bylo popsat přínos a způsob práce s dětskou hmatově ilustrovanou knihou rodičů dětí se zrakovým postižením. Z kvalitativní analýzy vyplynulo, že hmatová kniha je vhodným nástrojem pro lepší rozvoj jemné motoriky či hrubé motoriky, protože dítě si samo vyzkouší vyndat knihu z tašky či naopak knihu vrátit, otáčet jednotlivé strany. Má také možnost se zaměřit buď na detail nebo celek knihy, učit se komunikovat s dospělou osobou, upevňovat schopnost orientace na ploše nebo prostřednictvím hmatové percepce získat zkušenost s novými materiály. Čtením hmatové knihy rozvíjíme také sluchovou percepci, paměť, myšlení, pozornost. Na základě získaných zkušeností během pozorování nevidomého chlapce lze usoudit, že během čtení hmatové knihy na dítě působí řada faktorů, a to, jestli má dítě motivaci ke čtení, zda má zájem a také osoba, která s dítětem pracuje. Také má zde důležitý vliv pozornost, místo či poloha dítěte u čtení hmatové knihy, jeho nálada nebo samotné provedení hmatové knihy. The bachelor thesis deals with the role of children's book with tactile illustratitons in the development of a child with visual impairment at a younger school age. The tactile book is intendedfor children with visual impairment ot blindness. With tactile books, the child can anjoy reading. They play an irreplaceable role in the development of conceps and ideas and vocabulary. Reading promotes the interaction between the blind reader and the seeing members of his family. Image viewing also support desktop orientation and touch development (Ripley, 2007). The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part contains four chapters. The firts chapter deals with children with visual impairment, its specific development and also with visual defects in chilhood. In the second chapter there is reeducation and compensation of visual impairment and description of tactile and auditory perception. The third chapter is foused on education of children with visual impairment in younger school age, thir specific education and tyflography in younger school age. The last chapter is devoted to children's book with tactile illustrations. The practical part is divided into three chapters. The first chapter deals with the methodology, the second chapter deals eith the analysis and interpration of data and the third one deals with the case study of a blinf boy who attends elementary school for the visually impairment in Pilsen. The aim of my bachelor thesis was to elaborate a theoretical context of a defined topic and to carry out a qualitative case study based on it. Data collection tachniques were legal representatives, observation and document analysis. The partial goal was to describe the contribution and way of working with a tactically illustrated children's book with parents with children visual impairment. A qualitative analysis has shown that a tactile book is a good toll fot better development of fine motor skulls or gross motor skulls, as the child will try to pull the book out of the bag or return the book, turn the pages. It also has the option of focusing on either detail ort he whole book, learning to communicate with adults, strengthening the ability to navigate on the surface, or gaining experience with new materials through tactile perception. By reading the tactile book, we also develop hearing perception, memory, thinking, attention. Based on the experinece of observing a blind boy, it can be cloncluded that when reading a tactile book on a child, there are many factor whether the child has an incentive to read, whether he is interested, ans also a person workiing with the child. Also important is the attention, location or position of the child when reading the tactile book, its mood, ort he tactile book itself. Keywords: dětská kniha s hmatovými ilustracemi; mladší školní věk; tyflografice; zrakové postižení; children's book with tactile illustrations; tyflography; visual impairment; younger school age. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Úloha dětské knihy s hmatovými ilustracemi v rozvoji dítěte s postižením zraku v mladším školním věku

Bakalářská práce se zabývá úlohou dětské knihy s hmatovými ilustracemi v rozvoji dítěte s postižením zraku v mladším školním věku. Hmatová kniha je určena dětem se zbytky zraku nebo nevidomým. Díky ...

LEVÁ, Tereza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases