Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 216454
Published from to

Numerické a analytické modely tesařských spojů
Kuklík Petr; Martin Hataj; Lokaj Antonín
2019 -
Disertační práce je zaměřena na popis tradičních tesařských spojů a možnosti výpočtu jejich mechanického chování a únosnosti při statickém zatížení. Návrh tesařských spojů v minulosti vycházel z empirických vztahů, které byly definovány na základě předávání řemeslných zkušeností mezi tesaři. V současné době jsou tyto vztahy nedostačující a je potřeba stanovit únosnosti jednotlivých spojů. Bohužel aktuální normativní systém neposkytuje dostatečnou podporu pro návrh a posouzení těchto tesařských detailů. Je proto potřeba nalézt vhodný způsob pro popsání mechanického chování a stanovení únosnosti tesařských spojů. V disertační práci jsou kromě popisu problematiky tesařských detailů navrženy také vhodné výpočetní modely popsání mechanického chování tesařských spojů, které jsou hlavním cílem této práce. Modely jsou ověřeny experimentálními výsledky vybraných spojů.The thesis is focused on the description of traditional carpentry joints and the calculation possibilities of their structural behaviour and load-bearing capacity during static loads. The design of carpentry joints was based on empirical relations that were defined by the handing over of craftsmanship between carpenters. Currently, these relations are insufficient and it's necessary to determine load-bearing capacity of individual joints. Unfortunately, current normative system does not provide sufficient support for the design and assessment of these carpentry details. Therefore, it is necessary to find a suitable method for describing structural behaviour and determining the load-bearing capacity of carpentry joints. In the thesis, besides the description of the carpentry details are design suitable computational models for describing the mechanical behaviour of carpentry joints. It is the main aim of this thesis. The models are verified by the experimental results of the selected joints. Keywords: Dřevěné konstrukce; tesařské spoje; historické konstrukce; numerické modely; analytické modely; mechanické chování; únosnost; Timber structures; carpentry joints; historical structures; numerical models; analytical models; structural behaviour; load-bearing capacity Available at various departments of the ČVUT.
Numerické a analytické modely tesařských spojů

Disertační práce je zaměřena na popis tradičních tesařských spojů a možnosti výpočtu jejich mechanického chování a únosnosti při statickém zatížení. Návrh tesařských spojů v minulosti vycházel z ...

Kuklík Petr; Martin Hataj; Lokaj Antonín
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Segmentové ostění tunelů ražených mechanizovanými štíty
Pruška Jan; Jan Faltýnek; Barták Jiří
2019 -
Současným trendem výstavby v podzemí je tunelování pomocí plnoprofilových tunelovacích strojů. Mechanizované tunelování umožňuje stavbu liniových podzemních staveb v případě velmi nízkého nadloží, v nestabilních horninách i pod hladinou podzemní vody, s minimálním sedáním povrchu terénu a ovlivněním staveb a prostředí nad tunelem. K zajištění výrubu a jako podpora tunelovacího stroje při samotné ražbě se obvykle používá prefabrikované betonové segmentové ostění, které se běžně instaluje po provedení výrubu pod ochranou pláště štítu pomocí tzv. erektoru. Je složené z prstenců tvořených jednotlivými prvky ostění – segmenty. Sousední segmenty ostění jsou obvykle vzájemně propojovány speciálními spojovacími prvky. Volný prostor mezi ostěním a horninovým masivem bývá kontinuálně s postupem ražeb injektován. Disertační práce se komplexně zabývá problematikou a statickým chováním tohoto speciálního typu tunelového ostění. Teoretická část je strukturovaná podle celého životního cyklu segmentového ostění. Podává čtenáři veškeré informace týkající se této problematiky. Výzkumná část se zaměřuje na prostorové chování segmentového ostění a redistribuci napjatosti vlivem fragmentace ostění příčnými (styčnými) a podélnými (ložnými) spárami. Popsány a vzájemně porovnány jsou možné způsoby a metody zavedení vlivu spojů do statického výpočtu.The current trend in underground construction is tunnelling using full-face tunnel machines. Mechanized tunnelling enables construction of linear underground structures in various cases, such as tunnelling with very low overburden, in unstable rock or soil conditions or below groundwater level. It can also minimize surface settlement and impact on buildings and environment above the tunnel. Prefabricated concrete segmental lining is usually used to support the rock mass and to provide support for the tunnelling machine during excavation. This type of tunnel lining is usually installed under protection of the shield by means of so-called erector. It consists of rings formed by separate elements of the lining – tunnel segments. The individual segments are usually interconnected by special connecting elements. The free space between the lining and the rock mass is continuously injected, as the excavation progresses. The thesis deals with all issues and static behaviour of this special type of tunnel lining system. The theoretical part is structured according to the entire life cycle of the segmental lining. It gives the reader all the information regarding this issue. The research part focuses on the spatial behaviour of segmental lining and redistribution of stress due to the fragmentation of the lining by the circumferential and longitudinal joints. Possible ways and methods of introducing the influence of joints into static calculation are described and compared. Keywords: Tunel; TBM; SM; Segmentové ostění; Podélný spoj; Příčný spoj; 3D interakce; Prefabrikace; Beton; Drátkobeton; Segmentové příslušenství; Janssen; Gladwell; Muir-Wood; ATENA; PLAXIS; Metoda konečných prvků (MKP); Tunnel; TBM; SM; Segment lining; Longitudinal joint; Circumferential joint; 3D interaction; Precasting; Concrete; Fibre reinforced concrete; Segment accessories; Janssen; Gladwell; Muir-Wood; ATENA; PLAXIS; Finite Element Method (FEM) Available at various departments of the ČVUT.
Segmentové ostění tunelů ražených mechanizovanými štíty

Současným trendem výstavby v podzemí je tunelování pomocí plnoprofilových tunelovacích strojů. Mechanizované tunelování umožňuje stavbu liniových podzemních staveb v případě velmi nízkého nadloží, v ...

Pruška Jan; Jan Faltýnek; Barták Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Elektronika a řídicí systém pro laserovou řezačku
Novák Martin; Haneen Farman Mohamed Mubarak; Kobrzek Filip
2019 -
Tato diplomová práce se zabývá přeměnou starého PCB plotru na automatizovaný laserový řezací stroj. Hlavním úkolem bude modernizace mechaniky, konfigurace, a také instalace u elektroniky a řídícího systému. Pohyb os je zajištěn krokovými motory, kde ovládání je zajištěno díky smoothie-board. Instrukce/souřadnice pro smoothie-board budou ve formě G-kódu, který bude generován za pomoci CAM softwaru.This thesis deals with the conversion of an old PCB plotter into an automated Laser Cutting machine. The main tasks involved will be to upgrade the mechanics and install and configure the electronics and control system for the machine. The movement of the axes has be done by the use of stepper motors and the control has been acheived by using a smoothieboard. Instructions to the smoothieboard will be in the form of G-code which will be generated by using a CAM software. Keywords: Laserový řezač; Krokový motor; Smoothieboard; Laserová trubice; Optika; CNC; G-kód; Laser Cutter; Stepper motor; Smoothie board; Laser tube; Optics; CNC; G-Code Available at various departments of the ČVUT.
Elektronika a řídicí systém pro laserovou řezačku

Tato diplomová práce se zabývá přeměnou starého PCB plotru na automatizovaný laserový řezací stroj. Hlavním úkolem bude modernizace mechaniky, konfigurace, a také instalace u elektroniky a řídícího ...

Novák Martin; Haneen Farman Mohamed Mubarak; Kobrzek Filip
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Optimalizace trajektorie manipulátoru
Zavřel Jan; Patrik Kovář; Vampola Tomáš
2019 -
Tato práce se zabývá optimalizací trajektorie robotického manipulátoru. V první části je zaměřena na řešení kinematické a dynamické úlohy prostorových mechanismů. Následně se zabývá genetickými algoritmy a požadavky na kritéria pro optimalizaci trajektorie manipulátoru. Ve druhé části práce je vyřešena kinematická a dynamická úloha sériového manipulátoru se sférickým zápěstím. Dále je navržena trajektorie se spojitostí druhého řádu, která je následně optimalizována dle navržených kritérií.The work deals with the trajectory optimization of robot manipulator. First part is focused on kinematics and dynamics of 3D mechanisms. Then genetic algorithms and criterions for trajectory optimization are discussed. In the second part there is kinematic and dynamic solution of anthropomorphic robotic arm with a spherical wrist. Then there is second order continuos trajectory designed, which is optimized in accordance with considered criterions. Keywords: manipulátor; inverzní kinematika; trajektorie; Bézierova křivka; prostorový mechanismus; optimalizace; manipulator; inverse kinematics; trajectory; Bézier curve; 3D mechanism; optimization Available at various departments of the ČVUT.
Optimalizace trajektorie manipulátoru

Tato práce se zabývá optimalizací trajektorie robotického manipulátoru. V první části je zaměřena na řešení kinematické a dynamické úlohy prostorových mechanismů. Následně se zabývá genetickými ...

Zavřel Jan; Patrik Kovář; Vampola Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh a realizace řídicího programu pro dávkovací zařízení
Bušek Jaroslav; Ladislav Červinka; Jura Jakub
2019 -
Bakalářská práce je zaměřena na programování programovatelných logických automatu (PLC) a human machine interface (HMI) panelu dávkovacího zařízení. V rešerši jsou popsány různé, a především průmyslové dávkovací systémy kapalin. Dále je v teoretické části popsána funkce samotného zařízení a rozvaha na senzorové rozšíření stávajícího řídícího systému za účelem prediktivní detekce poruchy. Praktická část se zabývá návrhem a realizací řídícího programu PLC a uživatelského rozhraní HMI.The bachalor thesis is focused on programming programmable logic controler (PLC) and human machine interface (HMI) panel for dosing device. In the research are described various and especially industrial liquid dispense systems. Furthermore the theoretical part describes the function of the device itself and the reflection essay describes the sensor extension of the existing control system for the purpose of predictive fault detection. The practical part deals with design and implementation of control program for PLC and user interface for HMI. Keywords: dávkovací systémy; dávkovač nápojů; diagnostika; FATEK; HMI; PLC; prediktivní detekce poruchy; SCADA; senzorika; údržba; beverage dispenser; diagnostics; dosing systems; FATEK; HMI; maintenance; PLC; predictive fault detection; SCADA; sensors Available at various departments of the ČVUT.
Návrh a realizace řídicího programu pro dávkovací zařízení

Bakalářská práce je zaměřena na programování programovatelných logických automatu (PLC) a human machine interface (HMI) panelu dávkovacího zařízení. V rešerši jsou popsány různé, a především ...

Bušek Jaroslav; Ladislav Červinka; Jura Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Laboratorní model delta robota
Novák Martin; Rodrigo Rafael Pinheiro Pereira; Mareš Jan
2019 -
This thesis had the aim to design a delta robot that is able to pick and place objects. The central controller used in this project was an Arduino Mega 2560; this controller is responsible for the movement of the motors. The motors used for this thesis were servo motors. Furthermore, Python and OpenCV were used in order to implement image recognition. With the help of a camera, image recognition was responsible for the shape detection and the position of the objects, where lately this position would be sent as an input to calculate the inverse kinematics. The objects used were circles and rectangles, and they had similar colour and sizes. The inverse kinematics were implemented using the Arduino IDE. As a result, the robot was able to pick and place objects, dening if there is a circle or rectangle and setting it in dierent boxes determined by the shapes.This thesis had the aim to design a delta robot that is able to pick and place objects. The central controller used in this project was an Arduino Mega 2560; this controller is responsible for the movement of the motors. The motors used for this thesis were servo motors. Furthermore, Python and OpenCV were used in order to implement image recognition. With the help of a camera, image recognition was responsible for the shape detection and the position of the objects, where lately this position would be sent as an input to calculate the inverse kinematics. The objects used were circles and rectangles, and they had similar colour and sizes. The inverse kinematics were implemented using the Arduino IDE. As a result, the robot was able to pick and place objects, dening if there is a circle or rectangle and setting it in dierent boxes determined by the shapes. Keywords: Delta robot; inverse kinematics; image recognition; shape detection; Delta robot; inverse kinematics; image recognition; shape detection Available at various departments of the ČVUT.
Laboratorní model delta robota

This thesis had the aim to design a delta robot that is able to pick and place objects. The central controller used in this project was an Arduino Mega 2560; this controller is responsible for the ...

Novák Martin; Rodrigo Rafael Pinheiro Pereira; Mareš Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh a realizace laboratorní soustavy modelu kvadrokoptéry
Bušek Jaroslav; Vítězslav Novák; Anderle Milan
2019 -
Cílem je navrhnout, vyrobit a otestovat vhodnou konstrukci a senzoriku laboratorní soustavy modelu kvadrokoptéry, který bude mít jeden stupeň volnosti v horizontálním směru. Na zařízení bude volně zavěšeno závaží a pohyb soustavy bude ovládán pomocí servomotorů. K zajištění pohybu v jednom směru je použit vozík přichycený k dráze, senzory snímání úhlu ramene s vrtulemi, úhlu zavěšeného závaží i polohy vozíku jsou magnetické, sběr dat je pomocí elektronické platformy Arduino a řízení je uskutečněno pomocí MATLAB Simulink. Laboratorní soustava je určena pro ústav přístrojové a řídící techniky FS ČVUT v Praze, kde se plánuje jeho využití k dalším vysokoškolským pracím. Na tuto práci volně navazuje diplomová práce Venduly Hovorkové, která řeší kompenzaci kmitů závaží při pohybu kvadrokoptéry.The aim is to design, manufacture and test a suitable construction and sensor system of the laboratory system of the quadrocopter model, which will have one degree of freedom in the horizontal direction. The weight will be freely suspended on the device and the system will be controlled by servomotors. The track-mounted trolley is used to move in one direction, angle sensors and trolley position sensor are magnetic, data acquisition is via the Arduino electronic platform, and control is performed using MATLAB Simulink. The laboratory system is intended for the Department of Instrumentation and Control Engineering at Faculty of Mechanical Engineering CTU in Prague, where its use for further university work is planned. This work is loosely followed by the thesis by Vendula Hovorková, which deals with the compensation of the oscillations of the weights while moving the quadrocopters. Keywords: Kvadrokoptéra; MATLAB & Simulink; Arduino Mega 2560; SPI; dron; Turnigy Park 300; AS5048A; AS5304; PID; ZOH; D-filter; Quadcopter; MATLAB & Simulink; Arduino Mega 2560; SPI; dron; Turnigy Park 300; AS5048A; AS5304; PID; ZOH; D-filter Available at various departments of the ČVUT.
Návrh a realizace laboratorní soustavy modelu kvadrokoptéry

Cílem je navrhnout, vyrobit a otestovat vhodnou konstrukci a senzoriku laboratorní soustavy modelu kvadrokoptéry, který bude mít jeden stupeň volnosti v horizontálním směru. Na zařízení bude volně ...

Bušek Jaroslav; Vítězslav Novák; Anderle Milan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Bilance oxyfuel spalování biomasy ve fluidním kotli
Skopec Pavel; Radim Kochan; Vodička Matěj
2019 -
Tato bakalářská práce se zabývá spalováním biomasy v kotli s bublinkující fluidní vrstvou v oxyfuel a vzduchovém režimu. V první řadě je provedena rešerše na téma biomasy, oxyfuel technologie a fluidního spalování. Následuje stechiometrický výpočet složení a objemů spalin pro oxyfuel i vzduchový režim, který je poté porovnán s experimentálním měřením.This bachelor thesis deals with oxyfuel and air combustion of biomass in fluidized bed boiler. Firstly, the research on biomass, oxyfuel combustion and fluidized bed boilers is done. Then, stoichiometric calculations are performed for both oxyfuel and air combustion. Comparison of stoichiometric calculations and experimental measurement is also shown for both combustion modes. Keywords: biomasa; fluidní kotel; oxyfuel spalování; spalování se vzduchem; stechiometrie spalování; biomass; fluidized bed boiler; oxyfuel combustion; air combustion; stoichiometric calculations Available at various departments of the ČVUT.
Bilance oxyfuel spalování biomasy ve fluidním kotli

Tato bakalářská práce se zabývá spalováním biomasy v kotli s bublinkující fluidní vrstvou v oxyfuel a vzduchovém režimu. V první řadě je provedena rešerše na téma biomasy, oxyfuel technologie a ...

Skopec Pavel; Radim Kochan; Vodička Matěj
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Řízení kotle pomocí jednodeskového mikropočítače Arduino
Vrána Stanislav; Ondřej Jahoda; Novák Zdeněk
2019 -
Cílem této bakalářské práce je sestavit funkční řešení, které řídí vytápění rodinného domu za pomoci dvoustavového kotle a mikropočítače Arduino. V teoretické části jsou obsaženy možné prostředky automatizace a souhrn použitého hardwaru i softwaru včetně kotle samotného. V praktické části je popsán program nahraný v mikrokontroleru, konkrétní řešení zapojení a určení k čemu dané části v tomto projektu slouží.Goal of this bachelor's thesis is to get fully working solution of family house heating system with two state boiler and microcontroller Arduino. In theoretic part are described automation instruments and complete hardware and software used in this project, including boiler itself. In practical part are described parts of program in Arduino, meanings of each hardware part and specific connections and cable management. Keywords: Mikrokontroler; Arduino; Automatizace; Kotel; Teplotní čidlo; Microcotroler; Arduino; Automation; Boiler; Temperature sensor Available at various departments of the ČVUT.
Řízení kotle pomocí jednodeskového mikropočítače Arduino

Cílem této bakalářské práce je sestavit funkční řešení, které řídí vytápění rodinného domu za pomoci dvoustavového kotle a mikropočítače Arduino. V teoretické části jsou obsaženy možné prostředky ...

Vrána Stanislav; Ondřej Jahoda; Novák Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Aspekty integrace CCS technologie post-combustion do fosilního energetického zdroje v ČR
Vitvarová Monika; Vojtěch Sláma; Veselý Ladislav
2019 -
Tato práce mapuje aspekty integrace CCS do současné energetiky v podmínkách ČR především z ekonomického hlediska. V práci jsou identifikovány základní pilíře nízkouhlíkové energetiky, systém obchodování s emisními povolenkami a základní technologie CCS. Dále jsem v práci vypracoval bilanční energetický model paroplynového zdroje jak s CCS technologií, tak bez ní a oba zdroje jsem ekonomicky porovnal.This work describes aspects of integration of CCS technology into the power system in conditions of CZ primarily from an economic perspective. In this work I identify a foundation pillars of low carbon energetics, allowances trade system and further I describe main CCS technologies. In this work I designed a NGCC power plant model with and without CCS technology implemented and compared their economical profitability. Keywords: CCS; Post-Combustion; emisní povolenka; záchyt CO2; CCS; Post-Combustion; European Emission Allowances; CO2 capture Available at various departments of the ČVUT.
Aspekty integrace CCS technologie post-combustion do fosilního energetického zdroje v ČR

Tato práce mapuje aspekty integrace CCS do současné energetiky v podmínkách ČR především z ekonomického hlediska. V práci jsou identifikovány základní pilíře nízkouhlíkové energetiky, systém ...

Vitvarová Monika; Vojtěch Sláma; Veselý Ladislav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases