Number of found documents: 1183
Published from to

SMV-2019-38: Vývoj pájených a svařovaných spojů mechanických sestav
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
2019 - Czech
Předmětem řešeného projektu byl další výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem a vývoj postupů teplotní stabilizace kovových dílů. Výsledkem projektu byly konkrétní technologické postupy pro konkrétní sestavy. Pro daný projekt byla charakteristická značná experimentální náročnost. The subject of the project was further research and development of permanent joints of metal materials by electron beam welding and development of procedures of temperature stabilisation of metal part. The outcome of the project were specific technological procedures for the given assemblies. The significant experimental demands were characteristic for this project. Keywords: electron beam welding; vacuum brazing; temperature stabilisation Available at various institutes of the ASCR
SMV-2019-38: Vývoj pájených a svařovaných spojů mechanických sestav

Předmětem řešeného projektu byl další výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem a vývoj postupů teplotní stabilizace kovových ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2019

SMV-2019-39: Výzkum a vývoj elektrických hermetických průchodek se skleněnými zátavy
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
2019 - Czech
Předmětem projektu byl výzkum a vývoj elektrických hermetických průchodek. Výsledkem projektu byly návrhy uspořádání průchodek a technologie výroby skleněných zátavů, které vyústily v realizaci. Tyto realizované průchodky byly úspěšně testovány. Pro projekt byla charakteristická nutnost modifikovat některé technologické kroky pro získání průchodek s požadovanými parametry. The subject of the project was research and development of electric hermetic feedthrough. The outcome of the project were layout designs of the feedthrough and the technology to produce glass seals, resulting in realization. These produced feedthroughs were successfully tested. The project was characteristic by the need to modify some technological steps to get the feedthroughs with requested parameters. Keywords: hermetic feedthrough Available at various institutes of the ASCR
SMV-2019-39: Výzkum a vývoj elektrických hermetických průchodek se skleněnými zátavy

Předmětem projektu byl výzkum a vývoj elektrických hermetických průchodek. Výsledkem projektu byly návrhy uspořádání průchodek a technologie výroby skleněných zátavů, které vyústily v realizaci. Tyto ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2019

SMV-2019-47: Vývoj nerozebíratelných spojů pro zdroje RTG
Zobač, Martin; Vlček, Ivan
2019 - Czech
Předmětem řešeného projektu byl další vývoj nerozebiratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem a technologie vakuového pájení. Vývoj navázal na výsledky z předchozích období. Výsledkem projektu byly jak konkrétní technologické postupy pro konkrétní sestavy, tak i technologické postupy pro různé kombinace kovových materiálů s obecnou použitelností. The subject of the project was further development of permanent joints of metallic materials using the electron beam welding and the vacuum brazing. The project was continuation of the previous development and its outcomes are specific technological procedures for the given assemblies, as well as technological procedures for various combinations of metals with general usability. Keywords: electron beam welding; vacuum brazing Available at various institutes of the ASCR
SMV-2019-47: Vývoj nerozebíratelných spojů pro zdroje RTG

Předmětem řešeného projektu byl další vývoj nerozebiratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem a technologie vakuového pájení. Vývoj navázal na výsledky z ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan
Ústav přístrojové techniky, 2019

SMV-2019-49: Vývoj pájených a svařovaných spojů mechanických sestav
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
2019 - Czech
Předmětem řešeného projektu byl další výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem. Výsledkem projektu byly konkrétní technologické postupy pro konkrétní sestavy. The subject of the project was further research and development of permanent joints of metal materials by electron beam welding. The outcome of the project were specific technological procedures for the given assemblies. Keywords: electron beam welding; vacuum brazing; temperature stabilisation Available at various institutes of the ASCR
SMV-2019-49: Vývoj pájených a svařovaných spojů mechanických sestav

Předmětem řešeného projektu byl další výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem. Výsledkem projektu byly konkrétní technologické ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2019

SMV-2019-31: Návrh a realizace vzorků nádob na kapalný dusík s objemem 1 litr
Srnka, Aleš
2019 - Czech
Předmětem výzkumu byl návrh malých transportních nádob na kapalný dusík s objemem podle\npožadavků objednavatele a výroba testovacích vzorků. Know-how výroby malých přenosných\n nádob z polystyrenu vzniklo v ÚPT AV ČR Brno, v.v.i. před 47 roky. Před každou výrobou je nutné ověřit aktuální vlastnosti výchozího materiálu, určit jeho objem pro daný typ nádoby a ověřit dobu výroby, která je závislá na objemu a tvaru nádoby a také na vlastnostech výchozího materiálu. Po ověření všech ukazatelů se připraví forma s definovaným objemem a zhotoví se testovací vzorky. Vzorky se po komplexní kontrole odesílají objednavateli. Výzkum byl prováděn na základě objednávky ze dne 1.4.2019 (č. obj. 19227).\n The aim of the project is design of small transport vessels for liquid nitrogen with volume according customer demands and production of tests samples according customer. The origin of this know-how is in the institute, it is 47 years old. It is necessary to check actual quality of raw material, to define its volume for given vessel type and check the time of production, that is dependent on the volume and vessel shape and also on the raw material characteristic. After checking all of important parameters the form with defined volume for is prepared and test sample are produced. Samples are after detailed testing sent to the customer. Research was conducted according order dated 19.4.2019 (No. 19227).\n\n Keywords: liquid nitrogen; small transport vessels Available at various institutes of the ASCR
SMV-2019-31: Návrh a realizace vzorků nádob na kapalný dusík s objemem 1 litr

Předmětem výzkumu byl návrh malých transportních nádob na kapalný dusík s objemem podle\npožadavků objednavatele a výroba testovacích vzorků. Know-how výroby malých přenosných\n nádob z polystyrenu ...

Srnka, Aleš
Ústav přístrojové techniky, 2019

SMV-2019-58: Vývoj programovatelného akvizičního systému s generátorem pulzů
Vondra, Vlastimil
2019 - Czech
Projekt smluvního výzkumu spočívá v\n• posouzení specifikace zařízení z hlediska možností realizace zařízení pomocí přístrojového vybavení zhotovitele,\n• analýza požadavků zadání a vývoj metodiky řešení generátoru,\n• vypracování návrhu realizace dle požadovaných vlastností,\n• výrobě mechanických a elektrických částí a nákupu potřebných komponent,\n• ověření teoretických výchozích požadavků zadání praktickým měřením v určeném místě,\n• zkompletování 1 kusu experimentálního zařízení,\n• instalaci, kalibraci zařízení na místě plnění,\n• zaškolení obsluhy u objednatele.\n The contract research project consists of:\n• assessment of the equipment specification in terms of the equipment implementation possibilities using the contractor's instrumentation,\n• analysis of the requirements of the assignment and development of the generator solution methodology,\n• preparation of a proposal for implementation according to the desired characteristics,\n• manufacturing mechanical and electrical parts and purchasing the necessary components,\n• Verification of theoretical initial requirements by practical measurements at a designated location\n• assembling 1 piece of experimental equipment,\n• installation, calibration of equipment at the filling site,\n• Operator training at the client's.\n Keywords: acquisition system; pulse generato; signal processing; measurement of electrical quantities Available at various institutes of the ASCR
SMV-2019-58: Vývoj programovatelného akvizičního systému s generátorem pulzů

Projekt smluvního výzkumu spočívá v\n• posouzení specifikace zařízení z hlediska možností realizace zařízení pomocí přístrojového vybavení zhotovitele,\n• analýza požadavků zadání a vývoj metodiky ...

Vondra, Vlastimil
Ústav přístrojové techniky, 2019

SMV-2019-61: Konstrukce a depozice systému optických interferenčních vrstev filtrujícího laserové záření
Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel
2019 - Czech
Konstrukce, vývoj a depozice vzorků interferenčních filtrů pomocí technologie vakuového napařování elektronovým svazkem. Depozice je provedena na substráty dodané zákazníkem. Design, development and deposition of interference filters using vacuum electron beam evaporation. The filters are deposited on substrates supplied by the customer. Keywords: thin film optics; interference filters; e-beam evaporation Available at various institutes of the ASCR
SMV-2019-61: Konstrukce a depozice systému optických interferenčních vrstev filtrujícího laserové záření

Konstrukce, vývoj a depozice vzorků interferenčních filtrů pomocí technologie vakuového napařování elektronovým svazkem. Depozice je provedena na substráty dodané zákazníkem....

Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel
Ústav přístrojové techniky, 2019

SMV-2019-11: Prvková X-Ray analýza miniaturních maleb
Neděla, Vilém
2019 - Czech
Miniaturní malby byly analyzovány v experimentálně stanovených a optimalizovaných podmínkách environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu a pomocí EDS X-Ray mikro analyzátoru Bruker. Miniature painting were analysed in experimentally reached and optimised high pressure conditions of environmental scanning electron microscope and using EDS X-Ray micro-analyser. Keywords: art works; ESEM; EDS Available at various institutes of the ASCR
SMV-2019-11: Prvková X-Ray analýza miniaturních maleb

Miniaturní malby byly analyzovány v experimentálně stanovených a optimalizovaných podmínkách environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu a pomocí EDS X-Ray mikro analyzátoru ...

Neděla, Vilém
Ústav přístrojové techniky, 2019

SMV-2019-21: Narran LasTech81
Mrňa, Libor
2019 - Czech
Poradenské a konzultační služby v oboru výkonových laserových technologií, svařovací a řezné testy laserem. Advisory and consultancy services in the field of high-power laser technologies, laser welding and cutting tests. Keywords: laser technology; consultancy services Available at various institutes of the ASCR
SMV-2019-21: Narran LasTech81

Poradenské a konzultační služby v oboru výkonových laserových technologií, svařovací a řezné testy laserem....

Mrňa, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2019

SMV-2019-25: Vývoj laserového svařence pro hydroforming
Mrňa, Libor
2019 - Czech
Vývoj technologie laserových svařenců pro hydroformování. Výroba tvářecích matric. Development of laser weldment technology for hydroforming. Production of forming dies. Keywords: laser welding; technological process Available at various institutes of the ASCR
SMV-2019-25: Vývoj laserového svařence pro hydroforming

Vývoj technologie laserových svařenců pro hydroformování. Výroba tvářecích matric.


Development of laser weldment technology for hydroforming. Production of forming dies.

Mrňa, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases