Number of found documents: 217004
Published from to

Model pro optimalizaci distribuce pivovarnických výrobků pro obchodní řetězce
Teichmann Dušan; Murad Aushev; Honegr Karel
2019 -
Obsahem této diplomové práce je představení problematiky rozvozu hotových výrobků mezi pivovarem, distribučními centry a nadnárodními řetězci v rámci primární distribuce. Cílem diplomové práce je analyzovat současnou situaci, navrhnout metodu optimalizace distribučního procesu a zhodnotit dosažené výsledky. Navržená optimalizace může dále posloužit jako návod na zlepšení v oblasti distribuci pivovarnických výrobků pro obchodní řetězce.The content of this diploma thesis is the presentation of the issue of distribution of finished products between brewery, distribution centres and supermarkets within the primary distribution. The aim of the diploma thesis is to analyse the current situation, propose the method of optimization of the distribution process and evaluate reached results. The proposed optimization can further serve as a guidance for improvement in the area of distribution of brewer's products for supermarkets. Keywords: Pivovar; distribuční centrum; primární distribuce; zásobování řízené dodavatelem; optimalizační metoda; matematický model; Brewery; distribution centre; primary distribution; vendor managed inventory; optimization method; mathematical model Available at various departments of the ČVUT.
Model pro optimalizaci distribuce pivovarnických výrobků pro obchodní řetězce

Obsahem této diplomové práce je představení problematiky rozvozu hotových výrobků mezi pivovarem, distribučními centry a nadnárodními řetězci v rámci primární distribuce. Cílem diplomové práce je ...

Teichmann Dušan; Murad Aushev; Honegr Karel
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Kapacitní posouzení kontejnerového překladiště
Březina Edvard; Stanislav Hojný; Melzoch Jakub
2019 -
Cílem této diplomové práce je návrh exaktního přístupu k uskladňování kontejnerů v kontejnerovém překladišti Obrnice. V úvodní části práce je charakterizován aktuální stav v překladišti, popsána řešená problematika a vybrána vhodná metoda k jejímu řešení. Stěžejní část práce tvoří kapitoly, ve kterých je sestaven matematický model úlohy, s nímž jsou následně prováděny experimenty. V závěru práce jsou výsledky experimentů zhodnoceny a jsou formulována doporučení pro provozovatele překladiště.The goal of this Master’s thesis is to present the proposal of the exact approach to storing containers in Obrnice container transit shed. The introduction is devoted to the characteristic of the current state in the transit shed as well as the description of the solved problem and the choice of a proper method of solving it. The main section consists of chapters in which a mathematical model is designed and then used for experiments. In the final part of the thesis experimental results are evaluated and the recommendations for the operator of the transit shed are formulated. Keywords: Kontejnerové překladiště; optimalizace; přiřazovací problém; kontejner; lineární programování; Container transit shed; optimization; assignment problem; container; linear programming Available at various departments of the ČVUT.
Kapacitní posouzení kontejnerového překladiště

Cílem této diplomové práce je návrh exaktního přístupu k uskladňování kontejnerů v kontejnerovém překladišti Obrnice. V úvodní části práce je charakterizován aktuální stav v překladišti, popsána ...

Březina Edvard; Stanislav Hojný; Melzoch Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Použití architektury ITS při vývoíj systému
Bureš Petr; Mert Aksaç; Jesty Peter
2019 -
Většina výstupů moderních dopravních aplikací má formu digitálních informací. Aby bylo možné snadněji budovat a udržovat dopravní projekty a rozvíjet, shromažďovat a spravovat data mezi jejich jednotlivými částmi, bylo na celém světě vyvinuto několik rámcových ITS Architektur. V této práci je analyzován systém eCall v prostředí 2 rámcových ITS architektur. Popis systému eCall je vytvořen v evropské architektuře FRAME a americké architektuře Arc-IT. Tyto popisy jsou vzájemně porovnány a navržen postup vývoje evropské erchitektury za použití vizuálního nástroje Enterprise Architect.Since nearly all modern transportation applications maintain some sort of computerized solution, most of the outputs of those systems are in form of digital information. To make it easier to build and sustain transportation projects and to develop, gather and manage the data flowing between their separate parts, several ITS Architecture Frameworks have been developed around the world. In this paper, an example ITS, eCall will be analyzed in terms of ITS Architectures. Architectural Descriptions for eCall in FRAME and a corresponding Service Package in Arc-IT will be created to contrast the products and methodologies of both Architecture Frameworks. Additionally a way to develop FRAME will be proposed. Keywords: Architektura; Popis architektury; Architektonický rámec; Systém; Systémové inženýrství; Inteligentní dopravní systém; ITS; FRAME; Arc-IT; eCall; E Call; Mayday Notification Service; Enterprise Architect; Architecture; Architecture Description; Architecture Framework; System; System Engineering; Intelligent Transportation System; ITS; FRAME; Arc-IT; eCall; E Call; Mayday Notification Service; Enterprise Architect Available at various departments of the ČVUT.
Použití architektury ITS při vývoíj systému

Většina výstupů moderních dopravních aplikací má formu digitálních informací. Aby bylo možné snadněji budovat a udržovat dopravní projekty a rozvíjet, shromažďovat a spravovat data mezi jejich ...

Bureš Petr; Mert Aksaç; Jesty Peter
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Využití technologie LTE-V v aplikacích V2X
Lokaj Zdeněk; Jiří Brož; Volný Martin
2019 -
Předmětem zkoumáni byla analýza technologie LTE-V a její využítí ve V2X komunikaci, v rámci práce byl taktéž zhodnocený současný stav C-ITS, další technologie, měření parametrů a vyhodnocení.The subject of the master thesis "Usage of technology LTE-V in V2X applications" is analysis of cooperative intelligent transport systems with mainly focus on the technology LTE-V. Within the work is also analyzed current state of C-ITS deployment, their use cases, other technologies as an alternative of LTE-V, measuring of specific parameters and evaluation of LTE-V. Keywords: C-ITS; LTE-V; V2V komunikace; mobilní síť; LTE-V testování; C-ITS; LTE-V; V2V communication; cellular network; LTE-V testing Available at various departments of the ČVUT.
Využití technologie LTE-V v aplikacích V2X

Předmětem zkoumáni byla analýza technologie LTE-V a její využítí ve V2X komunikaci, v rámci práce byl taktéž zhodnocený současný stav C-ITS, další technologie, měření parametrů a vyhodnocení.The ...

Lokaj Zdeněk; Jiří Brož; Volný Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Analýza a návrh změn kompletace zboží na logistickém řetězci
Mocková Denisa; Lenka Halounová; Jozová Šárka
2019 -
Předmětem diplomové práce „Analýza a návrh změn kompletace zboží na logistickém řetězci“ je analyzovat logistický řetězec společnosti Alza.cz, analyzovat současný stav kompletace vícekusových balíků jedné zásilky pocházejících alespoň ze dvou skladů, navrhnout další způsoby kompletace balíků uvedeného problému a tyto způsoby porovnat.The subject of the thesis "Analysis and Design of Changes in the Completion of Goods on the Logistics Chain" is to analyze the logistics chain of Alza.cz, analyze the current state of assembling multi-piece packages of one shipment coming from at least two warehouses, propose other ways of assembling packages of the problem and compare these ways. Keywords: kompletace balíků; logistický řetězec; optimalizace; e-shop; Completion of Goods; Logistics Chain; Optimization; e-shop Available at various departments of the ČVUT.
Analýza a návrh změn kompletace zboží na logistickém řetězci

Předmětem diplomové práce „Analýza a návrh změn kompletace zboží na logistickém řetězci“ je analyzovat logistický řetězec společnosti Alza.cz, analyzovat současný stav kompletace vícekusových balíků ...

Mocková Denisa; Lenka Halounová; Jozová Šárka
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Identifikace dopravně - bezpečnostních deficitů na silnici I/38
Kocián Karel; Jakub Nováček; Tothová Dagmar
2019 -
V diplomové práci "Identifikace dopravně - bezpečnostních deficitů na silnici I/38" je primárním cílem realizovat bezpečnostní inspekci pozemních komunikací v úseku výše zmíněné komunikace, vyhodnotit nehodovost a současně identifikovat případné nehodové lokality. V závěru diplomové práce je provedeno porovnání zjištěné úrovně bezpečnosti silničního provozu s dalšími metodicky uznávanými nástroji z oblasti bezpečnosti silničního provozu.In the diploma thesis "Identification of Safety Deficits on Road I/38", the main object is to carry out a safety inspection of mentioned road, to carry out an accident assessment and to locate an accident site. At the end of the thesis, there is a comparison of detected safety level with other methodically respected tools. Keywords: bezpečnostní inspekce; statistické vyhodnocení nehodovosti; lokalizace nehodových lokalit; porovnání zjištěné úrovně bezpečnosti; safety inspection; accident assessment; localization of accident sites; comparison of detected safety level Available at various departments of the ČVUT.
Identifikace dopravně - bezpečnostních deficitů na silnici I/38

V diplomové práci "Identifikace dopravně - bezpečnostních deficitů na silnici I/38" je primárním cílem realizovat bezpečnostní inspekci pozemních komunikací v úseku výše zmíněné komunikace, vyhodnotit ...

Kocián Karel; Jakub Nováček; Tothová Dagmar
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Analýza dopravních nehod na silnicích I. třídy ve Středočeském kraji
Kocián Karel; Ksenia Moreva; Tothová Dagmar
2019 -
Náplní diplomové práce "Analýza dopravních nehod na silnicích I. třídy ve Středočeském kraji" je vyhodnocení současného stavu silnic I. třídy na území Středočeského kraje z pohledu nehodovosti a dopravních konfliktů. Zautomatizování Metodiky identifikace a řešení míst častých dopravních nehod, za využití počítačových programů (např. GIS) a vytvoření vhodného návrhu transformace veřejně dostupných nehodových dat (JDVM) do dopravně - inženýrských parametrů. Následně aplikování tohoto zautomatizovaného postupu a jeho ověření v rámci identifikování nehodových lokalit, ze kterých bude vybráno 20 kritických, jenž budou dále detailně analyzovány.The aim of the present diploma thesis titled "Traffic Accident Analysis on 1st Class Roads in the Central Bohemia Region" is an analysis of the current status assessment of 1st Class Roads of Central Bohemia Region from the perspective of traffic accidents and conflicts. Automating identification methodology and solutions of the places with frequent traffic accidents upon the usage of computer applications (e.g. "GIS") and creating a suitable proposal of transformation publicly available accident data (JDVM) into traffic-engineering parameters. Subsequent defining this automated procedure and its verification within identifying accident sites of which twenty critical ones will be selected for further analysis. Keywords: silniční nehodovost; analýza nehodovosti; dopravní průzkum; dopravní konflikty; sanační opatření; bezpečnost silničního provozu; traffic accidents; accidents analysis; traffic survey; traffic conflicts; redevelopment measures; traffic safety Available at various departments of the ČVUT.
Analýza dopravních nehod na silnicích I. třídy ve Středočeském kraji

Náplní diplomové práce "Analýza dopravních nehod na silnicích I. třídy ve Středočeském kraji" je vyhodnocení současného stavu silnic I. třídy na území Středočeského kraje z pohledu nehodovosti a ...

Kocián Karel; Ksenia Moreva; Tothová Dagmar
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Optimální řešení Náměstí Bratří Synků v Praze
Novotný Vojtěch; Tereza Pajerová; Šilar Jan
2019 -
Cílem diplomové práce je nalezení optimálního řešení Náměstí Bratří Synků. Po posouzení současných problému a nedostatků nalezených v rámci dopravního průzkumu, analýzy dopravních nehod a bezpečnostní inspekce, bude přistoupeno k samotným návrhům řešení dané lokality. Tyto návrhy budou obsahovat opatření, které aktuální vady minimalizují či úplně odstraní.The aim of diploma thesis is to find the optimal solution of the Náměstí Bratří Synků. After assessing the current problems and shortcomings found in the traffic survey, traffic accident analysis and safety inspection, the designs of the possible solutions will be drawed. These suggestions will include measures that minimize or eliminate current insufficiencies. Keywords: dopravní obslužnost; optimalizace; dopravní průzkum; veřejný prostor; bezpečnostní inspekce pozemních komunikací; organizace dopravy; transport services; optimalization; traffic survey; public space; traffic safety inspection; traffic organization Available at various departments of the ČVUT.
Optimální řešení Náměstí Bratří Synků v Praze

Cílem diplomové práce je nalezení optimálního řešení Náměstí Bratří Synků. Po posouzení současných problému a nedostatků nalezených v rámci dopravního průzkumu, analýzy dopravních nehod a bezpečnostní ...

Novotný Vojtěch; Tereza Pajerová; Šilar Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Problematika bezpečnostních přestávek řidičů při optimalizaci oběhů vozidel
Teichmann Dušan; Marek Peřina; Kozel Petr
2019 -
Předmětem diplomové práce "Problematika bezpečnostních přestávek řidičů při optimalizaci oběhů vozidel" je analýza podmínek bezpečnostních přestávek řidičů různých dopravních prostředků, návrh a otestování matematického modelu pro optimalizaci oběhů vozidel při zohlednění a dodržení vybraných typů bezpečnostních přestávek.The subject of the diploma thesis "Driver's Safety Breaks in Vehicles Scheduling Problematics" is the analysis of conditions of safety breaks for the drivers in various means of transport; then a proposal and testing mathematical model for the optimalisation of vehicle scheduling taking into account compliance with selected types of safety breaks. Keywords: bezpečnostní přestávky řidičů; optimalizace; oběhy vozidel; Xpress-IVE; minimalizace počtu vozidel; metoda Vehicle Routing Problem s časovými okny; driver´s safety breaks; optimalization; vehicle circulation; Xpress-IVE; minimizing the number of vehicles; Vehicle Routing Problem with Time Windows method Available at various departments of the ČVUT.
Problematika bezpečnostních přestávek řidičů při optimalizaci oběhů vozidel

Předmětem diplomové práce "Problematika bezpečnostních přestávek řidičů při optimalizaci oběhů vozidel" je analýza podmínek bezpečnostních přestávek řidičů různých dopravních prostředků, návrh a ...

Teichmann Dušan; Marek Peřina; Kozel Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Studie dopravy na průtahu města Osek
Kočárková Dagmar; Tereza Dalecká; Michková Vlasta
2019 -
Předložená diplomová práce na téma Studie dopravy na průtahu městem Osek se zabývá popisem rizikových míst na dopravní infrastruktuře pozorované části obce a návrhem stavebních změn, které by přispěly k vyšší přehlednosti, snazší orientaci jak pro řidiče motorových vozidel, cyklistů i pěších, a tím zvýšení bezpečnosti pro všechny účastníky provozu na souvisejících komunikacích a k nim přilehlých prostorech. Předmětem této práce bylo analyzovat současný stav dopravy z hlediska bezpečnosti a stavebního uspořádání. Na nejrizikovějších místech z pohledu statistik Policie ČR byl proveden dopravní průzkum, v rámci kterého byly sledovány rizikové či konfliktní situace během celého dne v období od 1. 1. 2007 do 4. 3. 2019. Na základě informací vyhotovených Policií ČR, vlastním pozorováním autorky této diplomové práce a platných norem v České republice byl vytvořen návrh řešení, který povede ke zvýšení bezpečnosti provozu, a to vše s ohledem na současné technické podmínky v prostoru průtahu městem OsekThis thesis on the topic of Traffic Study of Trough Road in Town Osek is focused on description of the dangerous places on transport infrastructure of the main roads in town Osek and brings the proposal of the construction changes that would provide better clarity, easier orientation both for drivers, cyclists and pedestrians. Thanks to that the safety on related roads and nearby places will increase for all traffic participants.The aim of this work was to analyze the current condition of transport infrastructure in town Osek basicly in terms of safety and construction. The survey of this work monitored risk or conflict situationes in period from 1th January 2007 to 4th March 2019 at the most dangerous places which were selected from statistics issued by the Police of the Czech Republic. This work suggests solution that will increase traffic safety with regard on current technical condition of town Osek. In the study were used data from the Police of the Czech Republic, data from own observation and information from valid standards related to this issue. Keywords: Dopravní průzkum; psychologická přednost; průtah města; bezpečnost; Osek; dopravní nehody; návrh řešení; styková křižovatka; okružní křižovatka intenzita; kapacita; traffic survey; psychological right of way; throught road in town; safety; Osek; Traffic accidents; solution design; level intersection; roundabout; intensity; capacity Available at various departments of the ČVUT.
Studie dopravy na průtahu města Osek

Předložená diplomová práce na téma Studie dopravy na průtahu městem Osek se zabývá popisem rizikových míst na dopravní infrastruktuře pozorované části obce a návrhem stavebních změn, které by přispěly ...

Kočárková Dagmar; Tereza Dalecká; Michková Vlasta
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases