Number of found documents: 115778
Published from to

Chemická a biochemická přeměna bioaktivních látek
Šimášková, Ema; Sokolová, Romana; Martínková, Markéta
2020 - English
Xenobiotics, such as pharmaceuticals, food additives, environmental pollutants, and dietary bioactive compounds in organism are metabolized by various enzymes, resulting in their bioactivation or detoxification. Identification of structure of resulting metabolites is important for their detection in bodily fluids and tissues for diagnostic and forensic purposes. This thesis reviews known biochemical processes and enzymes involved in xenobiotic metabolism, including cytochromes 450 (CYP) and flavine monooxygenases (FMO). Given that biochemical reactions are to a major extent composed of electron-transfer reactions (i.e. oxidation and reduction), the thesis includes a section dealing with the practical approaches to determination of the oxidative or reductive mechanism of bioactive compounds. Xenobiotika, jako jsou léčiva, potravinářské přídatné látky, látky znečišťujicí prostředi a bioaktivní látky v potravě, jsou v organismu metabolizovány za pomoci mnoha enzymů, v důsledku čeho jsou bioaktivovány nebo detoxifikovány. Znalost struktury výsledných metabolitů je důležité pro jejich detekci v tělních tekutinách a tkáních, čehož se využívá v diagnostické a forenzní praxi. Tato práce se zabývá známými biochemickými procesy a enzymy, jenž se účastní metabolizmu xenobiotik, včetně cytochromů (CYP) a flavinových monooxygenas (FMO). S ohledem na to, že při biochemických reakcích se do velké míry účastní oxidačně-redukční reakce, tato práce zahrnuje praktické elektrochemické přístupy k objasnění oxidativního nebo redukčního mechanismu bioaktivních látek. Keywords: Bioaktivní látky; Xenobiotika; Farmakokinetika; Oxidace; Redukce; CYP; FMO; SULT; UGT; Mikrozomy; Hepatocyty; Metabolizmus; Bioactive compounds; Xenobiotics; Pharmacokinetics; Oxidation; Reduction; CYP; FMO; SULT; UGT; Microsomes; Hepatocytes; Metabolism Available in a digital repository NRGL
Chemická a biochemická přeměna bioaktivních látek

Xenobiotics, such as pharmaceuticals, food additives, environmental pollutants, and dietary bioactive compounds in organism are metabolized by various enzymes, resulting in their bioactivation or ...

Šimášková, Ema; Sokolová, Romana; Martínková, Markéta
Univerzita Karlova, 2020

Početnost ptáků a výška vegetace
Černohorská, Eliška; Hořák, David; Hanzelka, Jan
2020 - Czech
Bird abundance, it means the number of individuals at a specific site relates to the number of species in the area. It is common that species-richer habitats contain more individuals. Bird abundance which detected most frequently during the breeding period is influenced by the vertical structure of the vegetation so that habitats with low vegetation (e.g. grasslands) occupy smaller numbers of birds than the cover of higher vegetation (e.g. shrublands and forests). Most often total bird abundance positively correlates with increasing vegetation height determined by successional stages. Based at the stated studies, it is evident that bird species respond to vegetation height and its changes in a specific way, therefore it is difficult to make general conclusions. Negative correlation between vegetation height and bird abundance observed in some studies can be caused by various methods of data collection on vegetation height in different areas. In my opinion, bird abundance relates more to vegetation density and vegetation stratification than to vegetation height. The reason is that bird occurrence in forest habitats is impacted by well-developed undergrowth not just by forest canopy height. To further clarify how vegetation height affects bird abundance, we need more research that would compare bird... Početnost ptáků, tedy počet jedinců na určitém místě, souvisí s počtem druhů na daném území - na stanovištích druhově bohatších bývá i větší množství jedinců. Početnost ptáků, zjišťovaná nejčastěji v době hnízdění, je ovlivňována i vertikální strukturou vegetace, přičemž je zřejmé, že plochy s nízkou vegetací (např. travní porosty) hostí menší množství ptáků než porosty vyšší vegetace (např. křoviny a lesy). Celková početnost ptáků nejčastěji pozitivně koreluje se vzrůstající výškou porostu, která je dána fází sukcese. Ze studovaných prací je však zřejmé, že ptačí druhy reagují na výšku vegetace a její změny specificky, a je proto obtížné vytvořit obecné závěry. Negativní závislost výšky vegetace a početnosti ptáků, zaznamenaná v některých studiích, může být způsobena i nejednotnými metodami sběru dat o výšce vegetace na různých stanovištích. Předpokládám, že početnost ptáků na stanovišti spíš než pouze s výškou porostu souvisí i s hustotou a rozvrstvením vegetace, neboť v lesních habitatech je pro výskyt ptáků zásadní nejen výška stromového patra, ale i dobře vyvinutý podrost. Pro skutečné objasnění vlivu výšky vegetace na početnost ptáků bude nutné provádět výzkumy porovnávající početnosti ptáků na stanovištích se stejným typem vegetace (např. les s nižším a vyšším stromovým patrem). Klíčová... Keywords: početnost ptáků; populační hustota ptáků; hustota vegetace; struktura vegetace; výška vegetace; les; sukcese; bird abundance; bird population density; vegetation density; vegetation structure; height of vegetation; forest; succession Available in a digital repository NRGL
Početnost ptáků a výška vegetace

Bird abundance, it means the number of individuals at a specific site relates to the number of species in the area. It is common that species-richer habitats contain more individuals. Bird abundance ...

Černohorská, Eliška; Hořák, David; Hanzelka, Jan
Univerzita Karlova, 2020

Role protein tyrozin fosfatázy CD45 a kináz rodiny Src v myším modelu chronické autoinflamatorní osteomyelitidy
Ilievová, Kristýna; Brdička, Tomáš; Černý, Jan
2020 - Czech
The development of autoinflammatory diseases is caused by the dysregulation of innate immune mechanisms. This leads to the development of spontaneous inflammation. Mice lacking adaptor protein PSTPIP2 develop chronic autoinflammatory osteomyelitis due to higher activity of neutrophil granulocytes and their increased production of IL-1β. .β. PSTPIP2 interacts with PEST phosphatases and kinase CSK. These proteins are impor- tant negative regulators of Src family kinases. In this diploma thesis, the role of Src family kinases and the role of their positive regulator phosphatase CD45 in the development of chronic autoinflammatory osteomyelitis was studied. For this purpose, a mouse model of chronic autoinflammatory osteomyelitis (CMO) lacking CD45 was used. These mice deve- lop the disease with delayed kinetics. Bone marrow cells isolated from these mice produce less IL-1β. upon silica activation and have lower phosphorylation of ERK MAP kinase. It isβ. probably caused by higher phosphorylation of the inhibitory tyrosine of Src family kinases resulting in their lower activity. The presence of different immune cell populations in the bone marrow, spleen and blood of these mice was also monitored in these mice. The re- sults of this work contribute to a better understanding of the role of Src family... K rozvoji autoinflamatorních onemocnění dochází v důsledku dysregulace mechanismů při- rozené imunity. To vede ke spontánnímu rozvoji zánětu. Ztráta exprese proteinu PSTPIP2 vede u myší k rozvoji chronické autoinflamatorní osteomyelitidy v důsledku vyšší aktivity neutrofilních granulocytů a jejich zvýšené produkce IL-1β. PSTP . PSTPIP2 interaguje s PESTβ. PSTPI fosfatázami a kinázou CSK. Tyto proteiny jsou důležitými negativními regulátory kináz rodiny Src. Tato diplomová práce se věnuje studiu role kináz rodiny Src a jejich pozitivní- ho regulátoru, fosfatázy CD45, v rozvoji chronické autoinflamatorní osteomyelitidy. K tomu byl využit myší model chronické autoinflamatorní osteomyelitidy (CMO) deficient- ní v expresi CD45. U těchto myší dochází k pozdějšímu rozvoji onemocnění. Buňky kostní dřeně izolované z těchto myší po aktivaci silikou produkují méně IL-1β. PSTP a mají nižší fosfoβ. PSTPI - rylaci MAP kinázy ERK pravděpodobně v důsledku vyšší fosforylace inhibičního tyrozinu kináz rodiny Src, která vede k jejich nižší aktivitě. U těchto myší bylo též sledováno za- stoupení různých typů imunitních buněk v kostní dřeni, slezině a krvi. Výsledky této práce přispívají k lepšímu pochopení role kináz rodiny Src a fosfatázy CD45 v rozvoji chronické autoinflamatorní osteomyelitidy. Keywords: CD45; chronická autoinflamatorní osteomyelitida; IL-1beta; kinázy rodiny Src; neutrofilní granulocyty; PSTPIP2; CD45; chronic autoinflammatory osteomyelitis; IL-1beta. Src-family kinases; neutrophil granulocytes; PSTPIP2 Available in a digital repository NRGL
Role protein tyrozin fosfatázy CD45 a kináz rodiny Src v myším modelu chronické autoinflamatorní osteomyelitidy

The development of autoinflammatory diseases is caused by the dysregulation of innate immune mechanisms. This leads to the development of spontaneous inflammation. Mice lacking adaptor protein PSTPIP2 ...

Ilievová, Kristýna; Brdička, Tomáš; Černý, Jan
Univerzita Karlova, 2020

Vznik komplexních chromozomových přestaveb v nádorových buňkách a jejich význam
Rochlová, Kristina; Zemanová, Zuzana; Rothová, Olga
2020 - Czech
Chromoanagenesis is a catch-all term of recently described catastrophic events that generate complex karyotypes. These events are divided according to the characteristic features and are termed chromothripsis, chromoplexis and chromoanasynthesis. Chromothripsis represents a disintegration of chromosomes or their parts into hundreds of small fragments. Those chromosome fragments are then incorrectly reassembled. Chromoplexis rearrangements are not very different from chromothripsis rearrangements. The main difference is a lower number of breakpoints and the distribution of aberrations in the whole genome. The erroneous replication processes occur during chromoanasynthesis. There are several mechanisms responsible for breakdowns of a DNA molecule. In the case of chromothripsis, micronucleus formation is probably the most important mechanism. During chromoplexis, transcriptional stress plays a major role. Replication stress is associated with chromoanasynthesis rearrangements. The result of all these processes are highly rearranged chromosomes with numerous losses or gains of genetic material. This work summarizes the current knowledge of the mechanisms that are mentioned above and the genesis of complex aberrations. At the same time, it represents the connection between complex karyotype and clonal... Chromoanageneze je souhrnné označení recentně popsaných katastrofických událostí vedoucích ke vzniku komplexních karyotypů. Tyto události se dle charakteristických znaků dělí na chromothripsis, chromoplexis a chromoanasynthesis. Chromothripsis představuje rozpad chromozomů nebo jejich částí až na stovky malých fragmentů. Ty jsou posléze znovu chybně spojovány. Přestavby typu chromoplexis se od chromothripsis příliš neliší. Hlavní rozdíl představuje nižší počet zlomových míst a distribuce aberací v celém genomu. Během chromoanasynthesis dochází k chybným replikačním procesům, jejichž následkem vznikají četné strukturní varianty. Existuje několik mechanizmů zodpovědných za vznik zlomů v molekule DNA. V případě chromothripsis je pravděpodobně nejdůležitějším mechanizmem formace mikrojádra. U chromoplexis má hlavní roli transkripční stres. Replikační stres je spjat s chromoanasynthesis. Výsledkem všech těchto procesů jsou vysoce přestavěné chromozomy s četnými ztrátami, nebo zisky genetického materiálu. Tato práce shrnuje současné poznatky o uvedených mechanizmech vzniku komplexních aberací. Zároveň představuje souvislost mezi komplexním karyotypem a klonálním vývojem buněk. Dále jsou uvedeny cytogenomické metody používané k detekci chromozomových abnormalit včetně jejich charakteristiky. Keywords: chromothripsis; chromoplexis; chromoanasynthesis; kancerogeneze; klonální vývoj; komplexní chromozomové aberace; reparace DNA; replikace; telomera; carcinogenesis; clonal evolution; complex chromosomal aberrations; chromoanasynthesis; chromoplexy; chromothripsis; DNA repair; replication; telomere Available in a digital repository NRGL
Vznik komplexních chromozomových přestaveb v nádorových buňkách a jejich význam

Chromoanagenesis is a catch-all term of recently described catastrophic events that generate complex karyotypes. These events are divided according to the characteristic features and are termed ...

Rochlová, Kristina; Zemanová, Zuzana; Rothová, Olga
Univerzita Karlova, 2020

Mobilizace subglaciálních mikroorganismů během odledňování a jejich export do proglaciálních ekosystémů
Znamínko, Matěj; Stibal, Marek; Řeháková, Klára
2020 - Czech
Subglacial environments harbor active microbial communities. The composition of these communities is influenced by a number of factors, with glacial hydrology being one of the most important ones. This affects not only formation of subglacial communities but also the mobilisation of microorganisms and their subsequent release to downstream ecosystems. The seasonally evolving drainage system connects supraglacial and subglacial environments, and thus microorganisms from supraglacial environments are exported to proglacial streams along with subglacial microorganisms. The contribution of these two microbial communities to proglacial assemblage is not uniform and may be influenced by the size or geographical location of the glacier or by the phase of the glacier drainage system. Microorganisms from proglacial assemblages can form biofilms in proglacial streams or contribute to the community composition in downstream ecosystems. This work summarizes current knowledge of mobilisation and subsequent export of microorganisms from subglacial environments. Subglaciální prostředí hostí aktivní mikrobiální společenstva. Složení těchto společenstev je ovlivněno mnoha faktory, jedním z nejdůležitějších je však glaciální hydrologie. Ta má vliv nejen na formování subglaciálních společenstev, ale zásadním způsobem ovlivňuje i mobilizaci mikroorganismů a jejich následný export do ekosystémů ležících níže po proudu. Sezónní změny ve vývoji glaciální hydrologické sítě umožňují propojení supraglaciálního a subglaciálního prostředí. Společně se subglaciálními mikroorganismy jsou tak do proglaciálních toků exportovány i mikroorganismy ze supraglaciálního prostředí. Zastoupení jednotlivých mikrobiálních společenstev v proglaciální skrumáži není jednotné a může být ovlivněno velikostí či geografickou polohou ledovce, nebo fází ledovcového odvodňovacího systému. Mikroorganismy proglaciální skrumáže mohou v proglaciálních tocích tvořit biofilmy anebo se podílet na složení společenstev v ekosystémech ležících níže po proudu. Tato práce shrnuje současné poznatky o mobilizaci a následném exportu mikroorganismů ze subglaciálních prostředí. Keywords: subglaciální ekosystém; proglaciální ekosystémy; odledňování; mikrobiální diverzita; subglacial ecosystem; proglacial ecosystems; deglaciation; microbial diversity Available in a digital repository NRGL
Mobilizace subglaciálních mikroorganismů během odledňování a jejich export do proglaciálních ekosystémů

Subglacial environments harbor active microbial communities. The composition of these communities is influenced by a number of factors, with glacial hydrology being one of the most important ones. ...

Znamínko, Matěj; Stibal, Marek; Řeháková, Klára
Univerzita Karlova, 2020

Vývinová plasticita plazů
Peš, Tomáš; Kratochvíl, Lukáš; Frýdlová, Petra
2020 - Czech
The environment during incubation can have significant influence upon phenotype of reptile hatchlings. Temperature is one of the main environmental factors affecting developing embryos. The response to variability in the environment can be diverse: short, long-lasting and potentially also sex-specific. A large number of studies focused on this phenomenon but only a small portion of them studied the persistence of the phenotypic effects. I summarized studies on the influence of environmental factors on the phenotype of reptiles in species with both temperature or genotypic sex determination. These studies were evaluated in terms of duration of these effects and if these are sex specific. I also assessed how much they correspond with the predictions of the adaptive model suggested by Charnov & Bull which explains the origin and maintenance of temperature sex determination. Key words: phenotypic plasticity, environment, development, behaviour, morphology, sex determination, phenotype Prostředí, ve kterém se vyvíjejí plazí vejce, může mít výrazný vliv na fenotyp budoucích mláďat. Jedním z hlavních faktorů prostředí, který působí na vyvíjející se zárodky, je teplota. Odpověď fenotypu jedince na vliv prostředí může být rozmanitá. Může být krátkodobá, také ale může přetrvat do dospělosti, významné mohou být i pohlavně specifické reakce. Velké množství studií se zaměřilo na fenotypové změny indukované prostředím během rané ontogeneze, ale jen malá část si všímala délky trvání tohoto vlivu. V této práci jsou shrnuty studie zabývající se vlivem inkubačního prostředí na fenotyp mláďat u druhů plazů s teplotně i genotypově určeným pohlavím. Z těchto studií jsem se snažil posoudit, zda jsou tyto vlivy dlouhotrvající, zda jsou pohlavně specifické a nakolik empirické výsledky podporují Charnov & Bullovu hypotézu. Tato adaptivní hypotéza se snaží vysvětlit vznik a udržitelnost teplotně určeného pohlaví. Klíčová slova: fenotypová plasticita, prostředí, vývin, chování, morfologie, určení pohlaví, fenotyp Keywords: fenotypová plasticita; prostředí; vývin; chování; morfologie; určení pohlaví; fenotyp; phenotypic plasticity; environment; development; behaviour; morphology; sex determination; phenotype Available in a digital repository NRGL
Vývinová plasticita plazů

The environment during incubation can have significant influence upon phenotype of reptile hatchlings. Temperature is one of the main environmental factors affecting developing embryos. The response ...

Peš, Tomáš; Kratochvíl, Lukáš; Frýdlová, Petra
Univerzita Karlova, 2020

Diverzita okruhu Galium mollugo ve střední Evropě
Talpová, Julie; Kaplan, Zdeněk; Slovák, Marek
2020 - Czech
1 Abstract This is a review of previously published articles and studies on the Galium mollugo complex in Central Europe. Its aim is a brief introduction to the morphology and classification of the genus Galium L., especially the group Galium mollugo within Central Europe. The evolutionary processes (hybridization, polyploidization and allopatric speciation) responsible for differentiation within this group are described. Delimitation of taxa and their identification are difficult and require additional studies. The methods that will be used in my diploma thesis (flow cytometry and classical morphometry) are introduced. The potential of use of molecular methods are also mentioned. Key words: Galium mollugo group, mophology, FCM, taxonomy, hybridization 1 Abstrakt Tato práce je rešerší dosud vydaných článků a studií zabývajících se okruhem Galium mollugo. Jejím cílem je stručné seznámení s morfologií a členěním rodu Galium L., zejména pak okruhu Galium mollugo v rámci střední Evropy. Stručně jsou popsány evoluční procesy (hybridizace, polyploidizace a alopatrická speciace), které se podílely na diferenciaci a znesnadňují určování druhů. Vymezení většiny taxonů je nejasné a vyžaduje další studium. Závěrem představuji metody, které budou použity k řešení problematiky v mé budoucí diplomové práci: průtokovou cytometrii a klasickou morfometriku. Zmíním i možnost využití molekulárních metod. Klíčová slova: okruh Galium mollugo, morfologie, FCM, taxonomie, hybridizace. Keywords: polyploidie; taxonomie; variabilita; polyploidy; taxonomy; variation Available in a digital repository NRGL
Diverzita okruhu Galium mollugo ve střední Evropě

1 Abstract This is a review of previously published articles and studies on the Galium mollugo complex in Central Europe. Its aim is a brief introduction to the morphology and classification of the ...

Talpová, Julie; Kaplan, Zdeněk; Slovák, Marek
Univerzita Karlova, 2020

Diferenciace v okruhu Galium palustre ve střední Evropě
Dohnalová, Pavla; Kaplan, Zdeněk; Knotek, Adam
2020 - Czech
The aim of this work is to summarize the current knowledge about the Galium palustre complex in Central Europe. It is a polyploid complex, which has involved polyploidization and hybridization in its evolution. Individual cytotypes somewhat differ in quantitative characters and in ecology and show considerable morphological variation. For this reason, the taxonomy of the group is unclear and the opinions on the cytotype classification differ. There are two species in the Galium palustre complex distinguished in the Czech Republic, the diploid Galium palustre and the octoploid Galium elongatum. Exact data regarding their distribution and morphological variation are not known and therefore this thesis will be followed by a master's thesis, where modern methods will be used to clarify the issue. Key words: polyploidization, hybridization, Galium palustre, Galium elongatum morphological variation Cílem práce je shrnout doposud známé poznatky o skupině Galium palustre ve střední Evropě. Jedná se o polyploidní komplex, v jehož evoluci se uplatňovaly procesy polyploidizace a hybridizace. Jednotlivé cytotypy se liší v kvantitativních znacích i v ekologii a vykazují značnou morfologickou variabilitu. Z tohoto důvodu je taxonomie skupiny nejasná a názory na pojetí druhů se liší. V České republice se v rámci této skupiny vyskytují dva druhy, a to diploidní Galium palustre a oktoploidní Galium elongatum. Přesné údaje o jejich rozšíření a morfologické variabilitě nejsou známy, a proto bude na tuto teoretickou práci navazovat magisterská práce, kde budou použity modernější metody k objasnění problematiky. Klíčová slova: polyploidizace, hybridizace, Galium palustre, Galium elongatum, morfologická variabilita Keywords: polyploidie; taxonomie; variabilita; polyploidy; taxonomy; variation Available in a digital repository NRGL
Diferenciace v okruhu Galium palustre ve střední Evropě

The aim of this work is to summarize the current knowledge about the Galium palustre complex in Central Europe. It is a polyploid complex, which has involved polyploidization and hybridization in its ...

Dohnalová, Pavla; Kaplan, Zdeněk; Knotek, Adam
Univerzita Karlova, 2020

Proč má většina druhů malé areály rozšíření? Příčiny variability velikostí areálů
Kalendová, Pavlína; Storch, David; Hořák, David
2020 - Czech
Species range size is collection of all regions which the specie occupies. Every specie has different range size, the most widespread are marine species. Range size distribution is log-normal, which means that the most of species have narrow ranges, some are widespread, and a few have extremely small ranges. This distribution can be a result of speciation and extinction. Speciation adds new species, which inhabits a part of original range. It causes a reduction of original range. Old species, which are getting closer to their extinction, are also declining their range together with abundance. One of the interesting theories is the stochastic theory, it is based on stochastic differential equation. This equation describes a changes of range size towards its equilibrium, which is the value when the range size is in steady state. The next factor is abundance. It is known that species with more individuals occupy larger ranges. Abundance distribution is also log-normal. In this thesis, I would try to summarize theories which explains why the most of species have small range sizes and how range vary among similar species. Areál druhu, je soubor všech oblastí, kde se daný druh nachází. Každý druh má jinak velký areál, mezi nejvíce rozšířené patří oceánské druhy. Rozložení areálu je log-normální, což znamená, že většina druhů má malé areály, málo druhů má velké areály, a ještě méně má extrémně malé areály. Tohle rozložení může být výsledkem speciace a extinkce. Speciací vznikají nové druhy, které obývají část areálu původního druhu. Dochází tedy ke zmenšení původního areálu. Staré druhy, které se blíží k jejich zániku, také zmenšují svůj areál společně s úbytkem populace. Jednou ze zajímavých teorií je i stochastická teorie, jejím základem je stochastická diferenciální rovnice, která popisuje vývoj areálu až po dosažení ekvilibria, což je hodnota, kdy je areál stálý. Dalším faktorem je abundance. Je známo, že druhy s většími populacemi obývají větší areály. Zajímavé je, že i abundance má log-normální rozložení. V této práci se budu snažit shrnout teorie, které se snaží vysvětlit proč většina druhů má malé areály a také jak se liší areály příbuzných druhů. Keywords: areál rozšíření; statistická distribuce; makroekologie; geographic range; frequncy distribution; macroecology Available in a digital repository NRGL
Proč má většina druhů malé areály rozšíření? Příčiny variability velikostí areálů

Species range size is collection of all regions which the specie occupies. Every specie has different range size, the most widespread are marine species. Range size distribution is log-normal, which ...

Kalendová, Pavlína; Storch, David; Hořák, David
Univerzita Karlova, 2020

Mořští savci jako vrcholoví predátoři
Slavíčková, Tereza; Černý, Martin; Storch, David
2020 - English
Amongst marine mammals there are many predators, however only four species can be considered truly apex predators. Polar bears, killer whales, leopard seals and sperm whales all dominate their environments, moreover, killer whales and sperm whales hold their position at the top of trophic relationships globally. Apart from being generally abundant and being large in relation to their closely related species, these four predators share very little. They differ in social structure, foraging ecology, life histories and levels of intraspecific cooperation. Very few studies focus on what characteristics makes each one of them such a dominant predator. Considering how abundant these species and their prey are, there is not enough research exploring predatory and non-predatory interactions with other large mammalian predators of our oceans. Our understanding of trophic relationships, large predators' influence on species hierarchy and ecosystem balance is poor. Considering the influence human population has on the oceans and large marine predators, more future research should be focused on exploring the complex interspecific relationships. Mezi mořskými savci najdeme mnoho predátorů, nicméně pouze čtyři druhy z nich můžeme považovat za pravé vrcholové predátory. Medvědi lední, kosatky dravé, tuleni leopardí a vorvani obrovští jasně vládnou ve svých prostředích, kosatky a vorvani jsou navíc na vrcholu globálně. Kromě toho, že jsou tyto druhy obecně hojné v počtech jedinců a že jsou relativně velcí v porovnání s blízce příbuznými druhy, nesdílí tito čtyři predátoři mnoho. Liší se v tvorbě sociálních skupin, ekologii lovu, life-history znacích a úrovních vnitrodruhové spolupráce. Jen velmi málo studií se zaměřuje na zkoumání konkrétních charakteristik, které by jednotlivé predátory dělaly tak dominantními. Když zvážíme, jak hojné tyto druhy i jejich kořist jsou, je vidno, že studií, které by zkoumaly predační nebo nepredační interakce s dalšími velkými savci - predátory, bylo provedeno nedostatečné množství. Naše porozumění trofickým vztahům, vlivu velkých predátorů na hierarchii druhů a rovnováhu ekosystému je chabé. Zvážíme-li, jak velký vliv má lidská populace na naše oceány a velké mořské predátory, je zjevné, že je třeba se v budoucím výzkumu zaměřit na zkoumání komplexních mezidruhových vztahů. Keywords: vrcholoví predátoři; mořští savci; kosatka dravá; Orcinus orca; medvěd lední; Ursus maritimus; leopard seal; Hydrurga leptonyx; vorvaň obrovský; Physeter macrocephalus; apex predators; marine mammals; killer whale; Orcinus orca; polar bear; Ursus maritimus; leopard seal; Hydrurga leptonyx; sperm whale; Physeter macrocephalus Available in a digital repository NRGL
Mořští savci jako vrcholoví predátoři

Amongst marine mammals there are many predators, however only four species can be considered truly apex predators. Polar bears, killer whales, leopard seals and sperm whales all dominate their ...

Slavíčková, Tereza; Černý, Martin; Storch, David
Univerzita Karlova, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases