Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 558703
Published from to

Datový generátor
Pečimúth, Andrej; Kopecký, Michal; Božovský, Petr
2021 - Slovak
The work focuses on the design of a tabular data generator. Our solu- tion reads the structure of input data coming from different sources. This schema can be further modified using a graphical environment. Parame- terizable generators are associated with each column. The generators and their parameters are automatically selected by the system so that the output records resemble the input ones. The output set of records respects integrity constraints. Multiple output formats are supported. The work combines the advantages of existing web and native solutions. We bring functional- ity previously only available in native applications to the web environment. In addition, we have solved the problem of circular dependencies between tables. 1 Práce se zaměřuje na návrh generátoru tabulkových dat. Naše řešení čte strukturu vstupních dat pocházejících z různých zdrojů. Toto schéma lze dále upravovat pomocí grafického prostředí. Ke každému sloupci jsou přiřazeny parametrizovatelné generátory. Generátory a jejich parametry jsou automat- icky vybírány systémem tak, aby se výstupní záznamy podobaly vstupním. Výstupní sada záznamů respektuje omezení integrity. Podporováno je více výstupních formátů. Práce kombinuje výhody stávajících webových a na- tivních řešení. Do webového prostředí přinášíme funkce, které byly dříve dostupné pouze v nativních aplikacích. Kromě toho jsme vyřešili problém kruhových závislostí mezi tabulkami. 1 Keywords: databáze|data|generátor; database|data|generator Available in a digital repository NRGL
Datový generátor

The work focuses on the design of a tabular data generator. Our solu- tion reads the structure of input data coming from different sources. This schema can be further modified using a graphical ...

Pečimúth, Andrej; Kopecký, Michal; Božovský, Petr
Univerzita Karlova, 2021

Relaxace impaktních kráterů ve sluneční soustavě
Kihoulou, Martin; Kalousová, Klára; Velímský, Jakub
2021 - English
Title: Impact crater relaxation throughout the Solar System Author: Martin Kihoulou Department: Department of Geophysics Supervisor: RNDr. Klára Kalousová, Ph.D., Department of Geophysics Abstract: In this thesis, we study the viscous relaxation of an impact-deformed icy shell of a dwarf planet Pluto. Motivation for this work is the position of Sputnik Planitia, a 1000 km wide, nitrogen-filled elliptic basin, which is located very close to Pluto-Charon tidal axis. Given this unlikely position on Pluto's sur- face, it was suggested that the basin was formed elsewhere and the whole body reoriented afterwards. For the reorientation to occur, the basin has to generate a positive gravity anomaly for which a combination of impact-related subsurface ocean uplift, ejecta blanket and accumulation of nitrogen ice was suggested. How- ever, to maintain the orientation towards the minimum principal axis of inertia until today, the ocean uplift must be present on timescales of billions of years, which may be achieved due to an insulating layer of high viscosity clathrates at the ice/ocean interface. We solve Pluto's ice shell evolution by the finite element method in 2D spherical axisymmetric geometry with an evolving free surface and assuming a viscous rheology. Our results show that the thermal effect of the im- pact... Název práce: Relaxace impaktních kráterů ve sluneční soustavě Autor: Martin Kihoulou Katedra: Katedra geofyziky Vedoucí práce: RNDr. Klára Kalousová, Ph.D., Katedra geofyziky Abstrakt: V této práci studujeme viskózní relaxaci impaktem deformované ledové slupky trpasličí planety Pluto. Motivací je poloha eliptické, 1000 km široké pánve Sputnik Planitia, která se nachází v těsné blízkosti slapové osy. Vzhledem k její neobvyklé poloze se usuzuje, že pánev vznikla jinde a k přiblížení ke slapové ose došlo reorientací celého tělesa. Aby k reorientaci tímto směrem mohlo dojít, musí mít gravitační anomálie oblasti pánve kladné znaménko. Jedná-li se o im- paktní pánev, lze jej docílit izostatickým výzdvihem podpovrchového oceánu, impaktními ejekty a naakumulovaným volatilním dusíkem. Aby si pánev novou polohu ve směru nejmenšího hlavního momentu setrvačnosti zachovala dodnes, výzdvih oceánu musí být přítomen řádově miliardy let. Tomu by mohla pomoci izolační vrstva vysokoviskózních klatrátů na rozhraní oceánu a ledu. Deformaci ledové slupky řešíme metodou konečných prvků ve 2D sférické axisymetrické ge- ometrii s volným povrchem a viskózní reologií. Naše výsledky ukazují, že termální účinek impaktu a... Keywords: Pluto|viskózní deformace|relaxace kráterů|axisymetrická geometrie; Pluto|viscous deformation|crater relaxation|axisymmetric geometry Available in a digital repository NRGL
Relaxace impaktních kráterů ve sluneční soustavě

Title: Impact crater relaxation throughout the Solar System Author: Martin Kihoulou Department: Department of Geophysics Supervisor: RNDr. Klára Kalousová, Ph.D., Department of Geophysics Abstract: In ...

Kihoulou, Martin; Kalousová, Klára; Velímský, Jakub
Univerzita Karlova, 2021

Generování kresby dle slovního popisu
Grajcar, Peter; Rosa, Rudolf; Musil, Tomáš
2021 - English
Keywords: zpracování přirozeného jazyka; generování obrázků; natural language processing; image generation Available in a digital repository NRGL
Generování kresby dle slovního popisu

Grajcar, Peter; Rosa, Rudolf; Musil, Tomáš
Univerzita Karlova, 2021

Generování textu ze strukturovaných dat
Trebuňa, František; Rosa, Rudolf; Kasner, Zdeněk
2021 - English
In this thesis we examine ways of conditionally generating document-scale natural language text given structured input data. Specifically we train Deep Neural Network models on RotoWire dataset containing statistical data about basketball matches paired with descriptive summaries. First, we analyse the dataset and propose several prepro- cessing methods (e.g. Byte Pair Encoding). Next, we train a baseline model based on the Encoder-Decoder architecture on the preprocessed dataset. We discuss several prob- lems of the baseline and explore advanced Deep Neural Network architectures that aim to solve them (Copy attention, Content Selection, Content Planning). We hypothesize that our models are not able to learn the structure of the input data and we propose a method reducing its complexity. Our best model trained on the simplified data manages to outperform the baseline by more than 5 BLEU points. 1 V tejto bakalárskej práci skúmame možnosti generovania textu v prirodzenom ja- zyku podmieneného štruktúrovanými vstupnými dátami. Konkrétne trénujeme hlboké neurónové siete na datasete RotoWire, ktorý obsahuje štatistické údaje o basketbalovom zápase spárované s ich súhrnmi. Najprv analyzujeme dataset a navrhneme niekoľko me- tód preprocessingu (napríklad Byte Pair Encoding). Následne trénujeme základný model založený na architektúre Encoder-Decoder na pripravenom datasete. Popíšeme niekoľko problémov základného modelu a skúmame niekoľko pokročilých neurónových architektúr, ktoré majú tieto problémy riešiť (Copy Attention, Content Selection, Content Planning). Naša analýza naznačuje, že modely nedokážu pochopiť štruktúru vstupných dát. Navr- hujeme preto metódu na zjednodušenie jej zložitosti. Náš najlepší model vytrénovaný na zjednodušených dátach prekonáva základný model o viac ako 5 bodov BLEU. 1 Keywords: generování textu|strukturovaná data|zpracování přirozeného jazyka|neuronové sítě; text generation|structured data|natural language processing|neural networks Available in a digital repository NRGL
Generování textu ze strukturovaných dat

In this thesis we examine ways of conditionally generating document-scale natural language text given structured input data. Specifically we train Deep Neural Network models on RotoWire dataset ...

Trebuňa, František; Rosa, Rudolf; Kasner, Zdeněk
Univerzita Karlova, 2021

Výkonnost bezpečného kompilovaného jazyka s automatickou správou paměti
Ekserdzhian, Georgii; Dingle, Adam; Ježek, Pavel
2021 - English
In this thesis, I discuss my implementation of a memory-safe language called G and its performance. I compare it to other popular object-oriented languages like C# and C++. I try to prove that memory safety features have only a small effect on the performance of most programs. 1 Keywords: programming language; compilers|memory management|reference counting|garbage collecting|performance|type systems Available in a digital repository NRGL
Výkonnost bezpečného kompilovaného jazyka s automatickou správou paměti

In this thesis, I discuss my implementation of a memory-safe language called G and its performance. I compare it to other popular object-oriented languages like C# and C++. I try to prove that memory ...

Ekserdzhian, Georgii; Dingle, Adam; Ježek, Pavel
Univerzita Karlova, 2021

Neuroevoluční umělá inteligence pro hru Dominion
Machala, Patrik; Kuboň, David; Holan, Tomáš
2021 - Czech
The subject of this thesis is a simple user interface for the base version of the card game Dominon and the development of an artificial intelligence capable of playing this game. The AI is designed regardless of the initial configuration of the game. That allows an immediate start without waiting for the evolution of the opponent. The basis of this scheme is a recurrent neural network evolved by neuroevolution of its weights. Its inputs are made from representation of current game state and its output is the valuation of cards, which leads to their purchase. Second part of a player's move, the so-called action phase, is controlled by heuristics. The thesis is not limited to a single method of AI development but compares different types of evolution and different numbers of neurons in the hidden layer. According to the completed experiments the neural network evolved by competitive co-evolution with populations swapped according to their skill was the strongest opponent. Results of AI development are then compared with conclusions made on the basis of other artificial intelligencies for the Dominion game with most of these confirmed. Obsahem této práce je jednoduché uživatelské rozhraní pro základní verzi karetní hry Dominion a návrh umělé inteligence schopné tuto hrát. Ta je navržena bez ohledu na počáteční konfiguraci hry, což umožňuje okamžitý start bez čekání na vývoj protivníka. Základem návrhu je rekurentní neuronová síť vyvinutá pomocí neuroevoluce vah. Jejím vstupem je popis herní situace a návratovou hodnotou ohodnocení karet, na základě kterého umělá inteligence provede jejich nákup. Druhá část tahu, tzv. fáze akce, je pak řízena za pomoci heuristiky. Práce se neomezuje na jedinou metodu pro vývoj inteligence, ale srovnává různé typy evoluce a odlišné počty neuronů ve skryté vrstvě. Na základě experimentů byla nejsilnějším protihráčem umělá inteligence vyvinutá kompetitivní koevolucí se střídáním populací podle jejich kvality. Výsledky vývoje jsou pak porovnány se závěry učiněnými na základě jiných umělých inteligencí pro stejnou hru, z nichž většinu potvrzují. Keywords: neuroevoluce|umělá inteligence; neuroevolution|artificial intelligence Available in a digital repository NRGL
Neuroevoluční umělá inteligence pro hru Dominion

The subject of this thesis is a simple user interface for the base version of the card game Dominon and the development of an artificial intelligence capable of playing this game. The AI is designed ...

Machala, Patrik; Kuboň, David; Holan, Tomáš
Univerzita Karlova, 2021

Analyzátor logů
Gebauer, Petr; Mareš, Martin; Hušek, Radek
2021 - English
Keywords: logy|analýza|parsování; logs|analysis|parsing Available in a digital repository NRGL
Analyzátor logů

Gebauer, Petr; Mareš, Martin; Hušek, Radek
Univerzita Karlova, 2021

Využití Puppeteeru pro automatizaci akcí webového prohlížeče
Levý, Jakub; Klímek, Jakub; Škoda, Petr
2021 - Czech
In this thesis, we deal with the automatic control of web browsers. Our aim is to create a solution to record actions that can be saved and re-executed. As there is already a number of such products, especially for the established Selenium framework, it is crucial for us to use the newer and modern Puppeteer library for which these tools do not exist. The thesis begins with the research part of libraries and products, then the requirements for our solution are determined, which include remote browser connection and user interface. The solution was implemented according to these requirements. Part of the thesis involves evaluating and comparing functionality with competing products. We can briefly evaluate-the advantage of our solution over Selenium IDE and Katalon Recorder products built on Selenium is the ability to connect to a remote instance of a browser. The drawback is the lack of support for conditions and cycles that were not determined as a requirement, and, therefore, have not been implemented. V této práci se zabýváme automatickým ovládáním webových prohlížečů. Naším cílem je vytvořit řešení umožňující zaznamenat akce, které bude možné uložit a opětovně vykonat. Vzhledem k tomu, že takových produktů existuje již řada, zejména pro ustálený framework Selenium, je pro nás zásadní využít novější a modernější knihovnu Puppeteer, pro kterou tyto nástroje neexistují. Práce začíná rešeršní částí některých knihoven a produktů, následně jsou stanoveny požadavky kladené na naše řešení, mezi které patří připojení ke vzdálené instanci prohlížeče a uživatelské rozhraní. Řešení bylo implementováno podle těchto požadavků. Součástí práce je zhodnocení a porovnání funkcionality oproti konkurenčním produktům. Krátce můžeme vyhodnotit - výhodou našeho řešení oproti produktům Selenium IDE a Katalon Recorder vytvořených nad Seleniem je možnost připojení na vzdálenou instanci prohlížeče. Nevýhodou je chybějící podpora podmínek a cyklů, které nebyly stanoveny v požadavcích, a proto nebyly implementovány. Keywords: Puppeteer|automatizace webového prohlížeče; Puppeteer|web browser automation Available in a digital repository NRGL
Využití Puppeteeru pro automatizaci akcí webového prohlížeče

In this thesis, we deal with the automatic control of web browsers. Our aim is to create a solution to record actions that can be saved and re-executed. As there is already a number of such products, ...

Levý, Jakub; Klímek, Jakub; Škoda, Petr
Univerzita Karlova, 2021

Virtuální sklad
Hájek, Břetislav; Barták, Roman; Švancara, Jiří
2021 - Czech
This thesis focuses on the creation of software for the visualization of a warehouse. That includes warehouse structure, items, orders, and stats around them. The software also provides a possibility to animate a movement of picker agents. The data structure is represented using ontology written in OWL language. There is no standard ontology for warehouse representation right now, so one of the goals of this thesis is to propose such representation. The benefits of using such ontology are the ability to share the data in a standard format across different software. The software also allows dynamic extension of this ontology The program has a modular structure that allows creating plugins for calculating custom metrics which will be then automatically visualized. 1 Práce se zabývá vizualizací skladu a s ním spojenými produkty, objednávkami a statis- tikami kolem jejich rozmístění. Dále umožňuje analýzu pohybu robotů, kteří objednávky zprostředkovávají. K reprezentaci skladu slouží datová struktura popsaná pomocí onto- logie definované v jazyce OWL. Formální popis skladu pomocí ontologií zatím neexistuje a práce má tak mimo jiné za cíl takový formální popis vytvořit. Sklad popsaný touto ontologií je pak možné snadno exportovat a využít v jiných programech, které s onto- logiemi pracují. Program také poskytuje možnost tuto strukturu dynamicky rozšiřovat a vizualizovat nově vzniklé kategorie objektů. Kromě použití již zabudovaných statistic- kých nástrojů program umožňuje snadné rozšíření o vlastní moduly, jejichž výstupy jsou pak automaticky vizualizovány. 1 Keywords: logistika|model|simulace|sklad|OWL|ontologie; logistics|model|simulation|warehouse|OWL|ontology Available in a digital repository NRGL
Virtuální sklad

This thesis focuses on the creation of software for the visualization of a warehouse. That includes warehouse structure, items, orders, and stats around them. The software also provides a possibility ...

Hájek, Břetislav; Barták, Roman; Švancara, Jiří
Univerzita Karlova, 2021

Škálovatelná navigace vozidel na dynamických grafech
Polický, Adam; Kratochvíl, Miroslav; Švancara, Jiří
2021 - Czech
Algorithms for finding shortest paths in large graphs form an essential part of many modern navigation and routing systems. In vehicular navigation, the problem is compli- cated by dynamic nature of the network caused by road closures and changes in traffic, preventing application of many common speed-up techniques. The aim of this thesis is to design an algorithm for finding paths in large graphs that gains efficiency and scalability by minimizing the number of visited graph objects in storage. This was achieved by itera- tively simplifying the graph into a multi-layered approximative structure, and developing a modification of Dijkstra's algorithm that allow efficient navigation in the structure. The results show that the proposed method examines 4× less graph objects than A* and 14× less than Dijkstra, achieving better performance at the cost of slightly longer discovered paths. Additionally, the layered structure is able to accommodate changes in the base graph, allowing the algorithm to work on a changing network without costly recomputations. 1 Algoritmy pro hledání nejkratších cest ve velkých grafech tvoří nezbytnou část mnoha moderních navigačních systémů. Tento problém je ale při navigaci vozidel komplikovaný dynamičností silniční sítě, především uzavírkami a změnami v provozu, což omezuje ap- likaci mnoha bězných optimalizací. Cílem této práce je navrhnout algoritmus pro hledání cest ve velkých grafech, který je škálovatelný a efektivní díky tomu, že minimalizuje počet navštívených, v paměti uložených objektů. Docílilo se toho iterativním zjednodušováním grafu do vrstevnaté aproximativní struktury a vyvinutím modifikované verze Dijkstrova algoritmu, která na ní umožnuje efektivní navigaci. Výsledky ukazují, že navrhovaný algoritmus prozkoumá 4× méně grafových objektů než A* a 14× méně než Dijkstra. Dosahuje tak lepšího výkonu na úkor o něco delších nalezených cest. Kromě toho je tato vrstevnatá struktura schopna přizpůsobit se změnám v původním grafu, což umožňuje algoritmu pracovat i na měnící se síti bez náročných přepočtů. 1 Keywords: směrování vozidel; navigace; grafové algoritmy; hledání nejkratší cesty; vehicle routing; navigation; graph algorithms; shortest-path finding Available in a digital repository NRGL
Škálovatelná navigace vozidel na dynamických grafech

Algorithms for finding shortest paths in large graphs form an essential part of many modern navigation and routing systems. In vehicular navigation, the problem is compli- cated by dynamic nature of ...

Polický, Adam; Kratochvíl, Miroslav; Švancara, Jiří
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases