Number of found documents: 4302
Published from to

Klavírní tria Zdeňka Lukáše
Petras, Vilém; KAŇKA, Michal; ERICSSON, Mikael
2018 - Czech
Cílem práce je prozkoumat skladby pro klavírní trio Zdeňka Lukáše, který je považován za jednoho z nejvýznamnějších českých skladatelů druhé poloviny 20. století. Autor práce se snažil stručně shrnout i skladatelův život se zaměřením na jeho hudební kariéru. Informace jsou čerpány z knih a studií, hudebních periodik, audionahrávek i rozhovorů s interprety Lukášových děl. The goal of the thesis is to explore the works for piano trio by Zdeněk Lukáš, who is considered as one of the most significant Czech composers of the second half of the 20th century. The thesis also offers a brief overview of the composers’ life focusing on his musical career. The author used information from books, articles, magazines devoted to music, recordings as well as interviews with the interpreters of works by Zdeněk Lukáš. Keywords: klavírní trio; komorní hudba; Lukáš, Zdeněk, 1928-2007; Lukáš, Zdeněk, 1928-2007. Trio Boemo, klavír, housle, violoncello Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Klavírní tria Zdeňka Lukáše

Cílem práce je prozkoumat skladby pro klavírní trio Zdeňka Lukáše, který je považován za jednoho z nejvýznamnějších českých skladatelů druhé poloviny 20. století. Autor práce se snažil stručně shrnout ...

Petras, Vilém; KAŇKA, Michal; ERICSSON, Mikael
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Komorní tvorba Bohuslava Martinů v jeho pařížském období
Sedlář, Patrik; MATOUŠEK, Bohuslav; KUDELÁSEK, Pavel
2018 - Czech
Tato bakalářská práce by měla pomoci nejenom k orientaci v komorním díle Bohuslava Martinů v dobách jeho pařížské emigrace, ale především k přiblížení jeho kompozičního stylu v tomto období a to pomocí analýzy jeho Sonáty pro flétnu, housle a klavír. Práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola, která je rozdělena do dvou podkapitol, shrnuje jak život a dílo Bohuslava Martinů, tak přehled jeho komorní tvorby v pařížském období. Každá další kapitola obsahuje harmonickou a tektonickou analýzu jednotlivé věty Sonáty pro flétnu, housle a klavír. Tyto kapitoly jsou opět rozděleny na podkapitoly (první podkapitola je vždy obecná charakteristika, která poskytuje základní informace o určité větě) a každá z nich obsahuje analýzu velkých dílů jednotlivých vět ze sonáty. This bachelor thesis mainly should help to examinate the compositional style of Bohuslav Martinů by analyzing his Sonata for flute, violin and piano, but also to orientate in Bohuslav Martinů chamber music written during his Paris period. The thesis is divided into five chapters. The first chapter, which is divided into two subchapters, summarizes live and work of Bohuslav Martinů and his chamber music during his Paris period. Each following chapter contains harmonical and tectonic analysis of individual sonata movements. These chapters are also divided into subchapters (the first subchapter is always providing general characteristic and basic information about particular movement). Each of subchapters brings the analysis of selected big parts of sonata movements. Keywords: sonáta; komorní tvorba; Martinů, Bohuslav, 1890-1959 Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Komorní tvorba Bohuslava Martinů v jeho pařížském období

Tato bakalářská práce by měla pomoci nejenom k orientaci v komorním díle Bohuslava Martinů v dobách jeho pařížské emigrace, ale především k přiblížení jeho kompozičního stylu v tomto období a to ...

Sedlář, Patrik; MATOUŠEK, Bohuslav; KUDELÁSEK, Pavel
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Rovnováha vnitřního a vnějšího při tvorbě postavy
Kučera, Jáchym; KORČÁK, Jakub; SCHEJBAL, Milan
2018 - Czech
Cílem mé práce je najít a pokusit se popsat balanc mezi vnějším projevem a jeho vnitřním opodstatněním při herecké práci. Může působit vnějškový herecký projev bez vnitřního prožitku? Je právě ona vnitřní energie to, co nás na hercích baví? Nakolik je to zdařilé předstírání, nebo herec jakožto člověk v situaci „sám za sebe“. Ale proč nás baví herce sledovat, zatímco je skutečně jen sledujeme a posloucháme, tedy nahlížíme na ně pouze z vnější perspektivy? To vše se snažím rozebrat přes můj vlastní přístup k hereckým úkolům a také skrze zkušenosti nabyté během zkoušení a reprízování absolventských inscenací v divadle DISK, tedy poslední možnosti zkoušet divadlo v „mírném bezpečí“ školních zdí. Goal of my thesis is to find a balance between inner and outer diskurse during forming a dramatic figure. Is it possible to stand during forming a dramatic figure only on pedestal of outer acting without an inner contribution? How complicated is to distinguish between succesful pretending and being on stage as an individual actor/figure. But what is the magic? Why we are satisfied only by viewing and listennig actors from outer perspective? These are questions. I am asking myself during whole thesis. I am finding the answers using my experiences gained during my last year when have created several dramatic figures on stage in Disk theatre, the last place when I could feel protected from outer theatre space. Keywords: Inner, outer, understatemant, forming, mask, mustre, charakter, acting Keywords: prožitek; představivost; masky Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Rovnováha vnitřního a vnějšího při tvorbě postavy

Cílem mé práce je najít a pokusit se popsat balanc mezi vnějším projevem a jeho vnitřním opodstatněním při herecké práci. Může působit vnějškový herecký projev bez vnitřního prožitku? Je právě ona ...

Kučera, Jáchym; KORČÁK, Jakub; SCHEJBAL, Milan
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Interpretační analýza různých nahrávek Symfonie Antonína Dvořáka č.8, op. 88
Šalšová, Kristina; SVÁROVSKÝ, Leoš; FARKAČ, Hynek
2018 - Czech
Osmá symfonie Antonína Dvořáka s často uváděným podtitulem „Anglická“ a opusovým číslem 88 je jedním ze stěžejních děl nejen českého symfonického repertoáru. V této práci se zabývám srovnáním pěti různých nahrávek tohoto díla. Nahrávky jsou zvoleny tak, aby reprezentovaly nejen jednotlivé epochy 20. století, ale i současnou estetiku uvádění této symfonie. Porovnávám zde nahrávky Rafaela Kubelíka, Karla Ančerla, Libora Peška, Vladimíra Válka a Jiřího Bělohlávka. Pro tyto dirigenty byla v době nahrávání Dvořákova symfonie jedním ze základních děl v repertoáru. To stejné ale neplatilo pro všechny orchestry, některé z nich hrály skladbu vůbec poprvé. U každé nahrávky jsou posouzeny její zvukové vlastnosti s přihlédnutím k dobovým možnostem. Nahrávacím týmům se i v dobách dřívějších podařilo dosáhnout pozoruhodných snímků, na kterých měly samozřejmě svůj nemalý podíl i velké dirigentské osobnosti, na něž dodnes v interpretaci stěžejních českých symfonických děl navazujeme. Následují dynamické, tempové či agogické rozdíly, a to včetně působnosti díla a hudební logičnosti. Opakovaným poslechem jsem docházela ke stále větším detailům a ke zjištění, že jedna a tatáž skladba se dá interpretovat zcela odlišně, aniž bychom ale některou z interpretací museli označit za nejzdařilejší. Je také nutné poukázat na to, že ne zcela stejné hudební prostředky ocení posluchač na živém koncertě a na studiové nahrávce. Zajímavou kategorií jsou proto tzv. live nahrávky z koncertů. The Eighth Symphony written by Antonín Dvořák with the often referenced subtitle “English” and opus number 88, is one of the core pieces not only of the Czech symphonic repertoire. In this work I deal with the comparison of five different recordings of this work. Recordings are chosen to represent not only the individual epochs of the 20th century, but also the contemporary aesthetics of this symphony. I compare the recordings of Rafael Kubelík, Karel Ančerl, Libor Pešek, Vladimír Válek and Jiří Bělohlávek. For these conductors, at the time of recording, this piece was one of the basic works in their repertoire. We cannot apply the same thing to all orchestras; some of them played the song for the first time. For each recording, its sound properties are assessed, taking into account the time options. Recording teams have achieved remarkable recordings even in earlier times on which, of course, their great share also had great conductors, who we follow in the interpretation of the main Czech symphonic works until today. Then there are dynamic, tempo or agogic differences, including the scope of work and musical logic. By repeated listening, I was getting more and more detail and finding that one and the same symphony could be interpreted quite differently without having to designate one of the interpretations as the most successful. It is also necessary to point out that not the same musical means will be appreciated by the listener at a live concert or studio recording. An interesting category is so-called live recordings from concerts. Keywords: nahrávky; symfonie; interpretace; Dvořák, Antonín, 1841-1904. symfonie, č. 8 (4) op. 88, G dur Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Interpretační analýza různých nahrávek Symfonie Antonína Dvořáka č.8, op. 88

Osmá symfonie Antonína Dvořáka s často uváděným podtitulem „Anglická“ a opusovým číslem 88 je jedním ze stěžejních děl nejen českého symfonického repertoáru. V této práci se zabývám srovnáním pěti ...

Šalšová, Kristina; SVÁROVSKÝ, Leoš; FARKAČ, Hynek
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Nahota v současném tanci
Minárová, Alica; GREMLICOVÁ, Dorota; ELIÁŠOVÁ, Bohumíra
2018 - Czech
V bakalářské práci s názvem „Nahota v současném tanci“ jsem se zaobírala znakovostí nahoty v tanečním umění v posledních letech. Nejdřív jsem definovala sémiotické pojmy a kategorie použití nahoty na jevišti. Dále jsem taneční analýze podrobila inscenace dvou významných choreografek a dvě svoje díla. Na základě analýzy jsem se snažila každou choreografii zařadit do jedné z vymezených kategorií a postihnout její znakovost. Zaobírala jsem se nahotou na jevišti nejen z významového hlediska, ale i z hlediska kontextu, ve kterém vzniká. In my bachelor's thesis titled "Nudity in Contemporary Dance", I was concerned with symbolic of nudity in performing arts in recent years. Firstly, I defined the semiotic terms and also categories of using nudity on the stage. After, I analyzed performances of two important recent choreographers and two of my works. According to the analysis I tried to place each choreography into one of the defined categories and express its significance. I looked at nudity on stage not only from the point of view of meaning, but also from the point of view of the context in which it arises. Keywords: tanec; taneční inscenace; nahota na jevišti Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Nahota v současném tanci

V bakalářské práci s názvem „Nahota v současném tanci“ jsem se zaobírala znakovostí nahoty v tanečním umění v posledních letech. Nejdřív jsem definovala sémiotické pojmy a kategorie použití nahoty na ...

Minárová, Alica; GREMLICOVÁ, Dorota; ELIÁŠOVÁ, Bohumíra
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Tanec a móda
Orszulik, Eduard Adam; TÄUBELOVÁ, Kristýna; ELIÁŠOVÁ, Bohumíra
2018 - Czech
V mé bakalářské práci se zabývám vývojem tance od doby dvorských baletů v období vlády Ludvíka XIV. a módy od vzniku módního průmyslu až po současnost. Snažil jsem se nalézt společnou linii mezi tancem a módou a dopátrat se toho, z jak velké části se tyto dva rozdílné obory navzájem ovlivňují. V práci čerpám především z odborné literatury, módních médií, ale také z rozhovorů, které jsem vedl s předními tanečními tvůrci. Během výzkumu jsem dospěl k závěru, že ačkoliv jsou tyto dva obory zcela nezávislé, je mezi nimi propojení, které pozměnilo vývoj každého z nich. In my bachelor’s thesis I deal with the evolution of dance from the period of ballets de cours during the reign of Louis XIV and of fashion from the birth of fashion industry until today. I searched for a connection between dance and fashion so that it was apparent how these two different fields influence each other. The main sources for this thesis were professional literature, fashion media, but also interviews I did with leading dance creators. During my research I came to a conclusion that even though these two fields are completely independent on each other, there is a connection between them which is responsible for their specific evolutions. Keywords: tanec; dějiny tance; balet; móda; Balanchine, George, 1904-1983; Bausch, Pina, 1940-2009 Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Tanec a móda

V mé bakalářské práci se zabývám vývojem tance od doby dvorských baletů v období vlády Ludvíka XIV. a módy od vzniku módního průmyslu až po současnost. Snažil jsem se nalézt společnou linii mezi ...

Orszulik, Eduard Adam; TÄUBELOVÁ, Kristýna; ELIÁŠOVÁ, Bohumíra
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Vliv klobouku na akustické charakteristiky zpěvního hlasu
Janda, Jan; JANÁL, Roman; KAUPOVÁ, Helena
2018 - Czech
Předkládaná bakalářská práce se zabývá objektivizací akustických změn při zpěvu s pokrývkou hlavy. Nejprve představuje zvukový materiál použitý pro měření, detailně rozebírá jednotlivé členy nahrávacího řetězce a odůvodňuje konkrétně použitý záznamový hardware. Zaměřuje se také na následné číslicové zpracování zvukového signálu. Následně se věnuje výběru vhodných akustických charakteristik ve spektrální i časové oblasti a ozřejmuje způsob jejich výpočtu. Na základě těchto charakteristik dochází k závěru, že klobouk ovlivňuje pěvcův tón z hlediska hlasitosti, barvy i nosnosti. This bachelor thesis deals with the objectification of acoustic changes in singing with the cover of the head. Shows the sound material used for the measurement, analyzes in detail the parts of the recording system and justifies used recording hardware. It also focuses on the subsequent digital processing of the audio signal. Subsequently, focuses on the selection of suitable acoustic characteristics in the spectral and time domains and explains how they are calculated. Based on these characteristics, it concludes that the hat influences the singer's tone in terms of volume, color and vigour. Keywords: zpěv; akustická analýza Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Vliv klobouku na akustické charakteristiky zpěvního hlasu

Předkládaná bakalářská práce se zabývá objektivizací akustických změn při zpěvu s pokrývkou hlavy. Nejprve představuje zvukový materiál použitý pro měření, detailně rozebírá jednotlivé členy ...

Janda, Jan; JANÁL, Roman; KAUPOVÁ, Helena
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Financování hudebního školství v České republice
Piatková, Patricie; RADOK ŽÁDNÁ, Ingeborg; ŠTILEC, Jiří
2018 - Czech
V bakalářské práci se zabývám tématem financování hudebního školství v České republice. Tento výsek vzdělávání analyzuji a dávám do souvislostí s financováním. Charakterizuji hudební vzdělávání kopírující všeobecné vzdělávání, které je tvořeno třemi stupni, a to základní, střední a vyšší odborné a vysoké vzdělávání. Práce vychází z analýz a databází Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a z výročních zpráv o činnosti a hospodaření vzdělávacích institucí. Tuto skutečnost pak dokládám jednotlivými tabulkami o hospodaření (rozpočty), počtu zařízení a počtů studentů jednotlivých stupňů vzdělávání. The thesis deals with the issues of financing music education in the Czech Republic. The education field is analysed and linked to finance. Music education copying general education is characterised. It consists of three stages – elementary, middle and higher specialised education.The thesis draws from analyses of the Ministry of Education and annual reports on the economic mangement of educational organisations. This is supported by charts containing budget data, numbers of facilities and numbers of students at individual education stages. Keywords: hudební školy; finanční zdroje Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Financování hudebního školství v České republice

V bakalářské práci se zabývám tématem financování hudebního školství v České republice. Tento výsek vzdělávání analyzuji a dávám do souvislostí s financováním. Charakterizuji hudební vzdělávání ...

Piatková, Patricie; RADOK ŽÁDNÁ, Ingeborg; ŠTILEC, Jiří
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Původní skladby pro hoboj a kytaru se zaměřením na dílo Napoleona Costeho
Klárová, Magdaléna; SEQUARDTOVÁ, Liběna; BROŽKOVÁ, Jana
2018 - Czech
Abstrakt Bakalářská práce představuje výběr skladeb originálně napsaných pro hoboj a kytaru v období od poloviny 19. století do druhé dekády 21. století. Formou rešerše seznamuje s životem a dílem osmi skladatelů. Jsou to Napoleon Coste, Ferdinand Rebay, Karl Pilss, Barna Kováts, Bruno Bartolozzi, Tom Eastwood, Toru Takemitsu a Peter Dayton. Dále se práce zaměřuje se na motivaci, která autory vedla k napsání díla pro hoboj a kytaru. Zkoumá souvislosti vzniku a hledá konkrétního hobojistu/konkrétní hobojistku či kytaristu/kytaristku, kterým mohla být skladba věnována. Abstract Bachelor theses is focused on compositions originaly written for oboe and guitar in period from the middle of 19th century to the 10s of 21st century. The research introduces life and work of eight composers. There are Napoleon Coste, Ferdinand Rebay, Karl Pilss, Barna Kováts, Bruno Bartolozzi, Tom Eastwood, Toru Takemitsu and Peter Dayton in the selection. The bachelor theses looks for what motivates composers to compose for oboe and guitar. There is imporatant question of dedication to concrete oboe player or guitar player, which bachelor theses tries to answer. Keywords: hudba pro hoboj; hudba pro kytaru; hudební skladatelé; Coste, Napoléon, 1806-1883; Rebay, Ferdinand, 1880-1953; Kováts, Barna, 1920-; Pilss, Karl, 1902-1979; Bartolozzi, Bruno, 1911-1980; Eastwood, Tom; Dayton, Peter, 1990- Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Původní skladby pro hoboj a kytaru se zaměřením na dílo Napoleona Costeho

Abstrakt Bakalářská práce představuje výběr skladeb originálně napsaných pro hoboj a kytaru v období od poloviny 19. století do druhé dekády 21. století. Formou rešerše seznamuje s životem a dílem ...

Klárová, Magdaléna; SEQUARDTOVÁ, Liběna; BROŽKOVÁ, Jana
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Jean Sibelius: život a dílo, 2 verze koncertu op. 47
Mori, Václav; ČEPICKÝ, Leoš; Ježek, Štěpán
2018 - Czech
Tato bakalářská práce pojednává o nejvýznamnějším finském hudebním skladateli Jeanu Sibeliovi, o jeho životě od dětství až do smrti. Přitom dokumentuje tvorbu jeho díla. Také popisuje okolnosti vzniku jeho jediného houslového koncertu, který vznikl hned ve dvou verzích, které jsou zde také porovnány. This bachelor thesis is about the most significant music composer of Finland – Jean Sibelius, about his life since childhood till his death. It documents his work, also describes the circumstances of making his only violin concert, which was created in two versions, which are also compared here. Keywords: život a dílo; Sibelius, Jean, 1865-1957; Sibelius, Jean, 1865-1957. koncerty, housle, orchestr, op. 47 , d moll Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Jean Sibelius: život a dílo, 2 verze koncertu op. 47

Tato bakalářská práce pojednává o nejvýznamnějším finském hudebním skladateli Jeanu Sibeliovi, o jeho životě od dětství až do smrti. Přitom dokumentuje tvorbu jeho díla. Také popisuje okolnosti vzniku ...

Mori, Václav; ČEPICKÝ, Leoš; Ježek, Štěpán
Akademie múzických umění v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases