Number of found documents: 8092
Published from to

Transformace systému péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji se zaměřením na dětská centra
FIALOVÁ, Anna; ŠLECHTOVÁ, Hana
2019 - Czech
Available in the UPOL Library.
Transformace systému péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji se zaměřením na dětská centra

FIALOVÁ, Anna; ŠLECHTOVÁ, Hana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Problematika udržení vody v krajině: zaměření na srovnání vodní nádrže Nové Mlýny a lužního lesa Litovelského Pomoraví
HORKÁ, Kateřina; MACHAR, Ivo
2018 - Czech
Available in the UPOL Library.
Problematika udržení vody v krajině: zaměření na srovnání vodní nádrže Nové Mlýny a lužního lesa Litovelského Pomoraví

HORKÁ, Kateřina; MACHAR, Ivo
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Výchova k pohybu v životě předškolního dítěte
VACHOVÁ, Radka; ZEMÁNEK, Petr
2018 - Czech
Available in the UPOL Library.
Výchova k pohybu v životě předškolního dítěte

VACHOVÁ, Radka; ZEMÁNEK, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY ÚSPĚŠNOSTI PŘÍPRAVY A VZDĚLÁVÁNÍ VOJENSKÝCH PROFESIONÁLŮ V KONTEXTU ZVLÁDÁNÍ ZÁTĚŽE
POSPÍŠIL, Roman; VTÍPIL, Zdeněk
2016 - Czech
Disertační práce se věnuje problematice zvládání zátěže Cíle: hlavním cílem je, na základě analýzy změn v bezpečnostním prostředí a provedeného kvantitativního výzkumu, specifikovat pedagogicko - psychologické aspekty úspěšnosti přípravy a vzdělávání vojenských profesionálů v kontextu zvládání zátěže. Metody: Jako výzkumné metody jsme využili SPARO (Systém bazální psychické autoregulace osobnosti), SVF 78 (Strategie zvládání stresu), RČS (Rozhodování v časovém stresu) a TKP (Test koncentrace pozornosti) Soubor: Ve výzkumu jsme disponovali výzkumným vzorkem N=130. Soubor byl složený ze studentů prezenční a kombinované formy oboru vojenský management Univerzity obrany (UO) Závěry: Výsledky ukazují na predikci první vysvělované proměnné, "průměrný prospěch", na základě proměnných: Počet správně řešených úloh - TKP, Rezistence vůči rušivým podnětům SPARO, Počet správně řešených úloh RČS a strategie Odklonu (POZ 2) - SVF 78. Model vysvětlil 28,5 % variability rozptylu. Druhou vysvětlovanou proměnnou, "Služební hodnocení", nejlépe predikovaly proměnné: Délka praxe, používání negativních strategií (NEG) - SVF 78, Počet správně řešených úloh - TKP a Rigidita/Flexibilita (RF) - SPARO. Model vysvětlil 43,9 % variability rozptylu. V závěru je navržen koncept na zkvalitnění výuky v oblasti psychologie zátěže. Dissertation deals with the problem of coping. Objectives: The main objective to specify, on the basis of an analysis of changes in the security environment and conducted quantitative research, pedagogical - psychological aspects of success rate training and education of military professionals in the context of coping. Methods: A survey we did use SPARO (The basal system of psychic self-personality), SVF 78 (Stress Management Strategies), RCS (Decision making in a time of stress), and TKP (Test concentration of attention). Sample: In the research we had the research sample of N = 130th. The set was composed of full-time students and combined forms of military field management University of Defence. Results and conclusions: The results point out the prediction of the first explained variable, "average markst", based on following variables: The number of correctly solved problems - TKP, Resistance to disturbing stimuli - SPARO, The number of correctly solved problems - RCS and The exit strategy (POZ 2) - SVF 78. Model explained 28,5 % of the variability of variance. The second dependent variable, "Service assessment", was preferably predicted by folloving variables: Length of practice, The use of negative strategies (NEG) - SVF 78, The number of correctly solved problems - TKP and Rigidity/Flexibility (RF) - SPARO. The model explained 43,9 % of the variability variance. At the end there is a concept designed to improve the quality of teaching in the psychology of coping. Keywords: úspěšnost; zvládání zátěže; průměrný prospěch; služební hodnocení; příprava a vzdělávání; success rate; coping; average grade; staff evaluation; training and education Available in the UPOL Library.
PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY ÚSPĚŠNOSTI PŘÍPRAVY A VZDĚLÁVÁNÍ VOJENSKÝCH PROFESIONÁLŮ V KONTEXTU ZVLÁDÁNÍ ZÁTĚŽE

Disertační práce se věnuje problematice zvládání zátěže Cíle: hlavním cílem je, na základě analýzy změn v bezpečnostním prostředí a provedeného kvantitativního výzkumu, specifikovat pedagogicko - ...

POSPÍŠIL, Roman; VTÍPIL, Zdeněk
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Trestný čin nebezpečného pronásledování
ČERNÝ, Tomáš; ŠČERBA, Filip; COUFALOVÁ, Bronislava
2014 - Czech
Tato práce se zabývá problematikou trestného činu nebezpečného pronásledování, který postihuje jednání ve světě obecně známé jako stalking, tzn. škodlivé pronásledování. Jedná se v podstatě o obtěžování druhé osoby, které má neblahý vliv na její soukromí, psychiku atd. V práci je podrobněji rozebráno chování a psychologický profil pachatele a oběti. Následně je rozebrána hmotněprávní stránka problematiky spolu s návrhy na možné zlepšení ochrany oběti v českém právu a možnou inspiraci české právní úpravy v některých oblastech této problematiky úpravou zahraniční. V poslední části je pak podrobněji zkoumána zahraniční úprava tohoto TČ u vybraných zemí a je porovnávána s českou úpravou. This diploma thesis discusses the issue of criminal prosecution concerning dangerous stalking which is characterised as harmful harrasment of a person causing negative effects on his/her privacy, psyche, etc. In the thesis behaviours of an offender and a victim as well as their psychological profiles are examined in more details. Furthermore the law basis of this crime is analyzed with suggestions for improvment of the victim's protection and for possible inspiration for the czech anti-stalking legislation from the other countries' experiences in this domain. In the end chosen foreing stalking legislations are examined and compared to the czech one. Keywords: Nebezpečné pronásledování; stalking; anti-stalkingová legislativa; narušení soukromí; Harmful harrasment; stalking; anti-stalking legislation; invasion of privacy; Available in the UPOL Library.
Trestný čin nebezpečného pronásledování

Tato práce se zabývá problematikou trestného činu nebezpečného pronásledování, který postihuje jednání ve světě obecně známé jako stalking, tzn. škodlivé pronásledování. Jedná se v podstatě o ...

ČERNÝ, Tomáš; ŠČERBA, Filip; COUFALOVÁ, Bronislava
Univerzita Palackého v Olomouci, 2014

Vybrané otázky aplikace Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí
ZRŮST, Jiří Martin; KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka; WESTPHALOVÁ, Lenka; HRUŠÁKOVÁ, Milana
2014 - Czech
Disertační práce se zabývá vybranými otázkami aplikace Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů nezletilých dětí. Důraz je kladen nejen na pojem rodičovské odpovědnosti a některé problematické body Úmluvy samotné, ale i na současnou situaci a záměry. Je proveden monitoring legislativy EU, na který navazuje strategie Unie v dané oblasti do budoucna. V práci je vycházeno také z poznatků získaných v průběhu studijní stáže absolvované u Court of Appeal v Londýně a na jednáních mezinárodních konferencí o únosech dětí (Brusel). V závěru jsou předloženy návrhy a opatření, která směřují k zefektivnění řízení a posílení ochrany nezletilých dětí. Ve výsledku tak dochází k naplnění požadavků Evropské komise vyjádřených v programu Strategie 2020 justice přátelská dětem. Dissertation deals with some issues by the Convention on the Civil Aspects of International Abduction of minors. The emphasis is not only on the area of parental responsibility and certain points of the Convention itself, but also on the current situation and plans in this area. The work is also going out of the study completed internships at the Court of Appeal in London and on international child abductions conferences (Brussels). It is conducted monitoring of EU legislation, which shows the strategy of the area in the future. In the end, proposals and measures that aim to streamline management and enhance the protection of minors. As a result, in connection with the requirements of the European Commission, as expressed in the 2020 strategy to strengthen child-friendly justice. Keywords: Rodičovská odpovědnost; únos; protiprávní zadržení nebo přemístění; záruky;; Parental responsibility; abduction; unlawful retention or transfer; undertakings; Available in the UPOL Library.
Vybrané otázky aplikace Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí

Disertační práce se zabývá vybranými otázkami aplikace Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů nezletilých dětí. Důraz je kladen nejen na pojem rodičovské odpovědnosti a některé ...

ZRŮST, Jiří Martin; KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka; WESTPHALOVÁ, Lenka; HRUŠÁKOVÁ, Milana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2014

Analýza dočasné pracovní neschopnosti v okrese Šumperk v souvislostech se změnami v nemocenském pojištění v letech 2009 až 2012
MAUSOVÁ, Ludmila; SKARUPSKÁ, Helena
2014 - Czech
V teoretické části je bakalářská práce zaměřena na změny v nemocenském pojištění v letech 2009 až 2012 a zabývá se důvody přijetí nového zákona o nemocenském pojištění. V praktické části práce analyzuje dočasnou pracovní neschopnost v letech 2008 až 2012 v okrese Šumperk. Zabývá se vývojem dočasné pracovní neschopnosti a výdaji na nemocenské pojištěnců. Porovnává výdaje na nemocenské zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných. Výsledky srovnává s vývojem v České republice. Zjišťuje, zda změnami v systému nemocenského pojištění bylo dosaženo požadovaného vývoje v oblasti dočasné pracovní neschopnosti. In the theoretical part this bachelor thesis is focused on changes in sickness insurance between 2009 and 2012 and deals with the reasons for application of the new Act on Sickness Insurance. In the practical part it analyzes temporary incapacity to work in the years 2008-2012 in the Šumperk district. It deals with the development of temporary incapacity to work and expenditure on sickness benefits for insured. It compares the expenditure on sick benefits for employees and self-employed. The results are compared with development in the Czech Republic. It finds out whether changes in the sickness insurance system achieved the desired development in the field of temporary incapacity to work. Keywords: Sociální zabezpečení; zákon č. 187/2006 Sb.; o nemocenském pojištění; ve znění pozdějších předpisů; nemocenské pojištění zaměstnanců; nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných; dočasná pracovní neschopnost; výdaje na nemocenské při dočasné pracovní neschopnosti; Social Security; Act No. 187/2006 Coll.; on Sickness Insurance; as subsequently amended; sickness insurance for employees; sickness insurance for self-employed; temporary incapacity to work; expenditure on sickness benefits for temporary incapacity to work Available in the UPOL Library.
Analýza dočasné pracovní neschopnosti v okrese Šumperk v souvislostech se změnami v nemocenském pojištění v letech 2009 až 2012

V teoretické části je bakalářská práce zaměřena na změny v nemocenském pojištění v letech 2009 až 2012 a zabývá se důvody přijetí nového zákona o nemocenském pojištění. V praktické části práce ...

MAUSOVÁ, Ludmila; SKARUPSKÁ, Helena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2014

Hodnocení efektu rehabilitační léčby na respirační funkce a pohybový systém u pacientů s plicní formou sarkoidózy
ZATLOUKAL, Jakub; OPAVSKÝ, Jaroslav
2013 - Czech
Available in the UPOL Library.
Hodnocení efektu rehabilitační léčby na respirační funkce a pohybový systém u pacientů s plicní formou sarkoidózy

ZATLOUKAL, Jakub; OPAVSKÝ, Jaroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2013

Sociální bydlení v Brně mezi avantgardou a tradicí
BURIÁNKOVÁ, Anna; MALÉŘOVÁ, Lenka M.; DOLEŽEL, Jakub
2013 - Czech
Práce se v teoretické části zaměřuje na historický vývoj nájemního bydlení, současnost a výhled do budoucna. Dále popisuj sociální bydlení v českém kontextu, a pro srovnání nabízí dva odlišné modely sociálního bydlení. Ve výzkumné části je analyzován kietnksý případ rodiny K. v modelovém bytě s doprovodným sociálním programem, se zaměřením na kontraktování, dilema pomoci a kontroly a další směřování služby. Thesis focuses on the historical development of rental housing, present and future prospects in theoretical part. Further describes social housing in the Czech context, and for comparison offers two different models of social housing. The research section analyzed client´s case in model apartment and focuses on contracting, dilemma of help and control and direction of further services. Keywords: sociální bydlení; prostupný model; housing first; social housing; permeable model; housing first Available in the UPOL Library.
Sociální bydlení v Brně mezi avantgardou a tradicí

Práce se v teoretické části zaměřuje na historický vývoj nájemního bydlení, současnost a výhled do budoucna. Dále popisuj sociální bydlení v českém kontextu, a pro srovnání nabízí dva odlišné modely ...

BURIÁNKOVÁ, Anna; MALÉŘOVÁ, Lenka M.; DOLEŽEL, Jakub
Univerzita Palackého v Olomouci, 2013

Editor regulárních výrazů
ŘEZNÍČEK, Milan; OUTRATA, Jan; KONEČNÝ, Jan
2013 - Czech
Available in the UPOL Library.
Editor regulárních výrazů

ŘEZNÍČEK, Milan; OUTRATA, Jan; KONEČNÝ, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases