Number of found documents: 52856
Published from to

Parallel YOLO-based Model for Real-time Mitosis Counting
2023 -
Keywords: YOLO; hluboké učení; počítání mitózy; rakovina prsu; histopatologie; strojové učení; detekce v reálném čase Available in the ZČU Library.
Parallel YOLO-based Model for Real-time Mitosis Counting

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Fun food preparation in preschool education
2022 -
Keywords: vzdělávání; příprava pokrmů; experiment; mateřská škola Available in the ZČU Library.
Fun food preparation in preschool education

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Four in a row
2022 -
Keywords: piškvorky; 3D modelování; 3D tisk Available in the ZČU Library.
Four in a row

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

The French revolution via gamification
2022 -
Keywords: gamifikace; vzdělávací aplikace; didaktický prostředek Available in the ZČU Library.
The French revolution via gamification

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Manipulator programming Foxone in technical education
2022 -
Keywords: stroje; technika; algoritmizace; programování strojů; technická výuka; robotizace Available in the ZČU Library.
Manipulator programming Foxone in technical education

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Trebuchet and its use in education
2022 -
Keywords: trebuchet; pracovní činnosti; vzdělávání; technika Available in the ZČU Library.
Trebuchet and its use in education

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Sturdy structures - building a bridge in an elementary school
2022 -
Keywords: didaktika techniky; technické vzdělání; sturdy constructions Available in the ZČU Library.
Sturdy structures - building a bridge in an elementary school

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Management znalostí a jeho přínos pro organizaci
2022 -
Bakalářská práce je zaměřena na téma management znalostí a jeho přínosy pro organizaci. Práce se skládá ze dvou částí. První část obsahuje teorii, kde jsou definované a vysvětlené všechny potřebné pojmy, tvorbu znalostí, znalostní strategie, znalostní pracovníka a enneagram, což slouží k pochopení managementu znalostí. Druhou částí je část praktická, která obsahuje charakteristiku vybraných společností, představení výzkumné metody, analyzované rozhovory s respondenty. Otázky pro rozhovory byli stanovené na základě teoretické části. Analýza rozhovorů umožnila vyhodnocení cíle bakalářské práce a následně byla navrhnuta patřičná opatření a doporučení pro zlepšení managementu znalostí ve vybraných organizacích. Cílem bakalářské práce bylo zjištění přínosu managementu znalostí pro organizace. Keywords: management znalostí; znalosti; strategie; znalostní pracovník; enneagram Available in digital repository of ZČU.
Management znalostí a jeho přínos pro organizaci

Bakalářská práce je zaměřena na téma management znalostí a jeho přínosy pro organizaci. Práce se skládá ze dvou částí. První část obsahuje teorii, kde jsou definované a vysvětlené všechny potřebné ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Podnikatelský plán pro zavedení nového produktu na trh
2022 -
Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na podnikatelský plán pro zavedení nového produktu, který byl autorkou vybrán na základně následného osobního využití pro potenciální vznik podniku. Cílem této práce bylo zhodnotit podnikatelský plán pro nový produkt, identifikovat a zhodnotit možná rizika, kterým by produkt měl čelit při zavedení na trh. V praktické části byl zpracován konkrétní podnikatelský plán a byla identifikována jeho rizika. Po zpracování podnikatelského plánu a zhodnocení rizik, bylo autorkou zjištěno, že vzhledem k poměrně vysoké prodejní ceně produktu, je podnik je závislý na kvalitně zpracované propagaci a kampani Hithit. Keywords: podnik; podnikatelský záměr; podnikatelský plán; udržitelnost; jóga Available in digital repository of ZČU.
Podnikatelský plán pro zavedení nového produktu na trh

Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na podnikatelský plán pro zavedení nového produktu, který byl autorkou vybrán na základně následného osobního využití pro potenciální vznik podniku. Cílem této ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Výběr nových pracovníků - klasické a moderní metody, \nl{}pravidla a rizika
2022 -
Předložená bakalářská práce se zabývá získávání a výběrem nových zaměstnanců, které je považováno za jednu z klíčových činností správného řízení podniku. Žádný podnik by nemohl fungovat bez kvalifikovaných pracovníků. Nejprve byla definována teoretická část tématu. Navazuje charakteristika zvolené organizace včetně historického vývoje a organizační struktury společnosti. Cílem práce bylo provést analýzu výběrového procesu ve společnosti Škoda Transportation a. s. Pro analýzu byla použita metoda pohovoru s vedoucím pracovníkem náborového oddělení a účast při výběru nového zaměstnance během pohovoru. Výstupem analýzy bylo zjištění, že výběrový proces ve společnosti je vyhovující s malými nedostatky. Proto autorka práce navrhla několik opatření, které zlepší získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti. Keywords: získávání zaměstnanců; výběr zaměstnanců; škoda transportation a. s.; metody výběru; pohovor Available in digital repository of ZČU.
Výběr nových pracovníků - klasické a moderní metody, \nl{}pravidla a rizika

Předložená bakalářská práce se zabývá získávání a výběrem nových zaměstnanců, které je považováno za jednu z klíčových činností správného řízení podniku. Žádný podnik by nemohl fungovat bez ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases