Used filters (2)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 297574
Published from to

Přeměny energie ve fyzice pohledem termokamery
2024 -
Příspěvek představuje jednoduché experimenty využitelné ve výuce fyziky v souvislosti s vizualizací energetických pře měn – typicky jde o přeměny mechanické či elektrické ener gie na energii vnitřní. Kvalitativní pojetí experimentů umož ňuje jejich začlenění do výuky na základní i střední škole, a to jak ve formě demonstrační, tak coby náměty na skupinovou žákovskou práci. Keywords: experiment; výuka; fyzika Available in the ZČU Library.
Přeměny energie ve fyzice pohledem termokamery

Příspěvek představuje jednoduché experimenty využitelné ve výuce fyziky v souvislosti s vizualizací energetických pře měn – typicky jde o přeměny mechanické či elektrické ener gie na energii vnitřní. ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Porovnání tepelné vodivosti modelu jednoduchého a dvojitého okna
2024 -
Pokus je zaměřen na demonstraci rozdílu v přenosu tepla mezi jednosklem a dvojsklem. V textu je seznam jednoduchých pomůcek a postup provádění experimentu, který je doplněn fotografiemi a termogramy. Termogramy slouží k vizualizaci rozdílu v chování mezi modelem jednoskla a dvojskla. Vysvětlení je postaveno na rozdílu v tepelné vodivosti mezi polykarbonátem a vzduchem, spolu s porovnáním měrné tepelné kapacity těchto dvou látek. Výsledky potvrzují, že model dvojskla má nižší tepelné úniky v čase než model jednoskla. Keywords: přenos teplo; jednosklo; dvojsklo Available in the ZČU Library.
Porovnání tepelné vodivosti modelu jednoduchého a dvojitého okna

Pokus je zaměřen na demonstraci rozdílu v přenosu tepla mezi jednosklem a dvojsklem. V textu je seznam jednoduchých pomůcek a postup provádění experimentu, který je doplněn fotografiemi a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Mateřská škola Žabka
Tippelt, David; Veronika, Chlápková; Bantová, Sylva
2024 - Czech
Předmětem této diplomové práce je návrh a zpracování projektové dokumentace k novostavbě Mateřské školy Žabka na úrovni pro provádění stavby. Navrhovaná stavba se nachází v okrajové části obce Dvůr Králové nad Labem. Tato parcela neleží v záplavovém ani poddolovaném území. Hlavním účelem bylo vytvořit příjemné a zároveň moderní prostředí mateřské školy pro děti. Jedná se o samostatně stojící objekt, který má dvě nadzemní podlaží. V přízemí jsou dvě třídy s přístupem na terasu, která dále navazuje na dětské hřiště se zahradou. O podlaží výše nalezneme jednu třídu pro děti se zázemím a velikou terasu s možností vstupu. Hlavní vstup do objektu se nachází na východní straně. Každá třída má svoji specifickou barvu, hlavní část budovy je do odstínu oranžové barvy. Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu v kombinaci se ztraceným bedněním. Svislé nosné i nenosné konstrukce budou tvořit stěny z vápenopískových tvárnic. Fasádu tvoří vláknocementová deska s provětrávanou mezerou. Vodorovné konstrukce jsou z předpjatých prefabrikovaných panelů. Zastřešení objektu je řešeno jednoplášťovou plochou střechou. Novostavba Mateřské školy Žabka je navržena jako úsporná. The subject of this diploma thesis is the design and processing of project documentation for the new building of the Žabka Kindergarten at the level for construction. The proposed building is located in the outskirts of the village of Dvur Králové nad Labem. This parcel is not located in a flooded or mined area. The main purpose was to create a pleasant and at the same time modern kindergarten environment for children. It is a detached building with two floors above ground. On the ground floor there are two classrooms with access to the terrace, which continues to the children's playground with a garden. On the floor above, we find one classroom for children with facilities and a large terrace with the possibility of entry. The main entrance to the building is on the east side. Each class has its own specific color, the main part of the building is orange. The building is based on foundation belts made of plain concrete in combination with lost formwork. Vertical load-bearing and non-load-bearing structures will form walls made of sand-lime blocks. The facade consists of a fiber cement board with a ventilated gap. The horizontal structures are made of prestressed prefabricated panels. The building is covered with a single-layer flat roof. The new building of the Žabka Kindergarten is designed to be economical. Keywords: Mateřská škola; novostavba; základové pasy; ztracené bednění; vápenopískové zdivo; předpjaté prefabrikované stropy; větraná fasáda; jednoplášťová plochá střecha; vegetačně extenzivní střecha; zelená střecha; Kindergarten; new building; foundation passes; lost formwork; sand-lime masonry; pre-stressed prefabricated ceilings; ventilated facade; single-skin flat roof; vegetated extensive roof; green roof Available in a digital repository NRGL
Mateřská škola Žabka

Předmětem této diplomové práce je návrh a zpracování projektové dokumentace k novostavbě Mateřské školy Žabka na úrovni pro provádění stavby. Navrhovaná stavba se nachází v okrajové části obce Dvůr ...

Tippelt, David; Veronika, Chlápková; Bantová, Sylva
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Studie dynamických účinků na mostní konstrukci od pohyblivého zatížení
Zavřelová, Michaela; Martinásek, Josef; Vlk, Zbyněk
2024 - Czech
Cílem diplomové práce je dynamická parametrická studie železničního mostu na dynamické účinky přejezdu vysokorychlostních vlakových souprav pomocí modelu zatěžovacího vlaku HSLM-A po železničním mostě. Výpočtový model je zpracován v softwarech RFEM 5.29.01 s modulem RF-MOVE a v prereleasové verzi RFEM 6 a RSTAB 9 jako 2D prutový v rovině XZ. Dále jsou vytvořeny statické zatěžovací stavy a modely zatížení LM 71 a HSLM-A. Model zatížení HSLM-A je zpracován pro universální vlaky A1-A10, jež každý přejede železniční most celkem 15 rychlostmi v rozmezí 120 km/hod – 400 km/hod. V rámci diplomové práce je provedena detailní parametrická studie závislosti maximálních deformací a zrychlení uzlu ve směru Z na rychlostech jednotlivých vlakových souprav. V parametrické studii je použita modální a časová analýza. Součástí diplomové práce je určení oblasti rezonance. The goal of the master thesis is a dynamic parametric study on the dynamic effects of high-speed train using the HSLM-A load model on a railway bridge. The calculation model is processed, in RFEM 5.29.01 with RF-MOVE module and prerelease versions RFEM 6 and RSTAB 9, as a 2D member in the XZ plane. Furthermore, static load cases and load models LM 71 and HSLM-A are created. The HSLM-A load model is processed for universal trains A1-A10, which each cross the railway bridge at a total of 15 speeds ranging from 120 km/h to 400 km/h. A detailed parametric study of the dependence of the maximum deformation and acceleration in the Z direction on the speeds of each train set is performed. Modal and time history analysis is used in the parametric study. Part of the work is to determine the resonance region. Keywords: Dynamická analýza; dynamické účinky; pohyblivé zatížení; železniční most; model zatížení; zatěžovací vlak; RFEM; RSTAB; modální analýza; vlastní tvary; vlastní frekvence; vlastní perioda; časová analýza; kombinace zatížení; vlaková souprava; universální vlak; Raileighův model útlum; Lehrova tlumicí konstanta; deformace; zrychlení; lineární modální metoda; lineární implicitní Newmarkova metoda; Dynamic analysis; dynamic effects; moving load; railway bridge; load model; load train; RFEM; RSTAB; modal analysis; mode shapes; eigenfrequency; eigenperiod; time analysis; load combination; train set; universal train; Raileigh damping model; Lehr damping constant; deformation; acceleration; linear modal method; linear implicit Newmark method Available in a digital repository NRGL
Studie dynamických účinků na mostní konstrukci od pohyblivého zatížení

Cílem diplomové práce je dynamická parametrická studie železničního mostu na dynamické účinky přejezdu vysokorychlostních vlakových souprav pomocí modelu zatěžovacího vlaku HSLM-A po železničním ...

Zavřelová, Michaela; Martinásek, Josef; Vlk, Zbyněk
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Tvorba položkového rozpočtu s využitím Building Information Modeling
Bachura, Martin; Mikulík, Michal; Aigel, Petr
2024 - Czech
Diplomová práce se zaměří na analýzu aktuálního využití Building Information Modeling při tvorbě rozpočtů a jejich vzájemnou kooperaci v praxi. V rámci praktické části bude vytvořen 3D model rodinného domu, na kterém budou názorně demonstrovány klíčové aspekty této problematiky. Obsah praktické části zahrnuje detailní popis postupů a procesů, které byly využity při vytváření modelu. The thesis will focus on analyzing the current utilization of Building Information Modeling in budget creation and its mutual cooperation in practice. As part of the practical section, a 3D model of a family house will be created to visually explain the key aspects of this issue. The practical part will include a description of the procedures and processes employed in the modeling. Keywords: BIM; IFC; BIM-ready software; knihovny; rozpočet; BIM; IFC; BIM-ready software; libraries; budget Available in a digital repository NRGL
Tvorba položkového rozpočtu s využitím Building Information Modeling

Diplomová práce se zaměří na analýzu aktuálního využití Building Information Modeling při tvorbě rozpočtů a jejich vzájemnou kooperaci v praxi. V rámci praktické části bude vytvořen 3D model rodinného ...

Bachura, Martin; Mikulík, Michal; Aigel, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Přestavba třídy Generála Píky v Brně
Zádrapa, Jan; Holcner, Petr; Všetečka, Martin
2024 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá vypracováním dopravní studie pro lokalitu třídy Generála Píky, která reaguje na vznik objemové studie pro přilehlou rozvojovou oblast. Návrh se zaměřuje na zklidnění provozu na třídě a napojení nové zástavby s ohledem na všechny módy dopravy. This master thesis deals with the development of a traffic study for the Generála Píky Avenue area, which responds to the creation of a volume study for the adjacent development area. The design focuses on traffic calming on the avenue and traffic connectivity of the new development with respect to all modes of transportation. Keywords: dopravní studie; třída Generála Píky; ulice Drobného; ulice Okružní; doprava; křižovatka; zklidnění dopravy; zástavba; traffic study; Generála Píky Avenue; Drobného Street; Okružní Street; traffic; intersection; traffic calming; development Available in a digital repository NRGL
Přestavba třídy Generála Píky v Brně

Tato diplomová práce se zabývá vypracováním dopravní studie pro lokalitu třídy Generála Píky, která reaguje na vznik objemové studie pro přilehlou rozvojovou oblast. Návrh se zaměřuje na zklidnění ...

Zádrapa, Jan; Holcner, Petr; Všetečka, Martin
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Mateřská škola Říčany
Tylčer, Radim; Sukop, Lukáš; Ostrý, Milan
2024 - Czech
Cílem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro novostavbu mateřské školy s téměř nulovou spotřebou energie. Projekt je složen ze tří částí. První část obsahuje návrh stavebního řešení. Objekt je samostatně stojící a nepodsklepený. Mateřská škola je navržena s kapacitou pro 40 dětí rozdělených do dvou oddělení. Jedná se o jednopodlažní budovu s plochou zelenou střechou. Objekt je zděný z keramických bloků typu THERM. Konstrukční systém je smíšený a založen na základových pasech. Stropní konstrukce jsou navrženy jako monolitické stropní desky. Fasáda je tvořena jako provětrávaná s obkladem z vláknocementových desek. Druhá část se zabývá návrhem systémů TZB, posouzením energetické náročnosti budovy a využitím energie z obnovitelných zdrojů. Budova využívá jako vytápění tepelné čerpadla vzduch voda, vzduch je zajišťován nuceným větráním s rekuperací tepla, dodávka elektřiny je částečně zajištěna fotovoltaickým systémem. Poslední část diplomové práce je hodnocení budovy podle multikriteriálního hodnocení pozemních staveb. Pro toto hodnocení je využito národní metodiky SBToolCZ. The aim of this Master's thesis is to prepare project documentation for the building permit of a kindergarten with near-zero energy consumption. The thesis consists of three parts. The first part includes architectural and structural designs. The kindergarten is a detached single-storey building with flat green roof. Its designed capacity is 40 children in two sections. The building will have concrete strip foundations, ceramic masonry walls and reinforced concrete roof slabs. The facade will be ventilated with cladding made of fiber-cement panels. The second part deals with the design of building services and the assessment of the building energy performance. The building will ulitize air water heat pumps for space and domestic hot water heating, mechanical ventilation with heat recovery for air supply, and photovoltaic plant will partially cover its electricity consumption. Lighting and a rainwater management system have been designed too. The building will use LED lighting and rainwater will be used for watering green areas and flushing toilets. The final part of the thesis involves multi-criteria evaluation of the building SBToolCZ methodology. Environmental criteria, social criteria, location, economy, and management were assessed. For a better assessment of the building were designed a green roof, ventilated facade, energy-efficient renewable sources, partially environmentally friendly materials, electric vehicle charging stations, and so on. Keywords: Mateřská škola; zelená plochá jednoplášťová střecha; provětrávaná fasáda; nucené větrání se zpětným získáváním tepla; fotovoltaický systém; SBToolCZ.; Kindergarten; green flat roof; ventilated facade; forced ventilation with heat recovery; photovoltaic system; SBToolCZ. Available in a digital repository NRGL
Mateřská škola Říčany

Cílem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro novostavbu mateřské školy s téměř nulovou spotřebou energie. Projekt je složen ze tří částí. První část obsahuje návrh stavebního ...

Tylčer, Radim; Sukop, Lukáš; Ostrý, Milan
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Sportovní areál
Petřkovský, Lukáš; Kudělka, Tomáš; Brukner, Bohuslav
2024 - Czech
Předmětem zadání diplomové práce bylo zpracování sportovního areálu pro stádium provádění staveb. Navržený objekt kombinuje změnu stávajícího stavu s přístavbou současného objektu. Jedná se o stavbu určenou pro sport a rekreaci, má 2 nadzemní a jedno podzemní částečně podsklepené podlaží zapuštěné do svažitého terénu pozemku. V objektu se nachází šatny se zázemím a příslušenství, v objektu je nově navrženo fitness zařízení se saunou. Součástí stavby jsou venkovní parkovací stání. V prvním nadzemním podlaží původního objektu se nachází šatny pro sport se zázemím a schodiště. V přístavbě prvního podlaží jsou navrženy prostory fitness a umývárny. V další části se nachází hygienické prostory pro veřejnost a místnosti pro občerstvení. V druhém nadzemním podlaží se nachází klubovna a společenská místnost. V části přístavby je umístěno 2. patro s fitness a sauna s vlastním vstupem. V podzemním podlaží jsou umístěny sklady. Nosnou konstrukci tvoří v původní části cihelné zdivo z cihel plných. Přístavby jsou navrženy z CLT panelů. Panely tvoří nosné konstrukce pro stěny, stropy a střechu. Základové konstrukce jsou ze železobetonu stejně jako podzemní podlaží. Fasáda je tvořena vodorovným modřínovým obkladem a falcovaným kovovým obkladem. Zateplení tvoří minerální vlna ve fasádě a PIR desky ve střeše. The subject of the diploma thesis was the elaboration of a sports complex for the construction stage. The proposed facility will be a modification of the existing state with an extension of the current facility. The building is intended for sports and recreation, has 2 above ground and 1 underground partially basement floor embedded in the sloping terrain of the site. The building contains changing rooms with facilities and accessories, and a newly designed fitness facility with sauna. The building includes outdoor parking spaces. On the first floor of the original building there are changing rooms for sports with facilities and staircase. In the extension of the first floor, fitness and washroom facilities are proposed. In another part there are sanitary facilities for the public and refreshment rooms. On the second floor there is a clubhouse and a lounge. In part of the extension is located 2 nd floor fitness and sauna with its own entrance. In the underground floor there are warehouses. The load-bearing structure consists of solid brickwork in the original part. The extensions are designed in clt panels. The panels form the load-bearing structure for the walls, ceilings and roof. The foundation structures are made of reinforced concrete same as as the underground floor. The façade consists of horizontal larch cladding and folded metal cladding. The insulation consists of mineral wool in the facade and pir boards in the roof. Keywords: Rekonstrukce; clt panely; šikmá střecha; sportovní areál; sport; fotbal; Reconstruction; clt panels; pitched roof; sports grounds; sport; football Available in a digital repository NRGL
Sportovní areál

Předmětem zadání diplomové práce bylo zpracování sportovního areálu pro stádium provádění staveb. Navržený objekt kombinuje změnu stávajícího stavu s přístavbou současného objektu. Jedná se o stavbu ...

Petřkovský, Lukáš; Kudělka, Tomáš; Brukner, Bohuslav
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Finanční řízení stavební společnosti
Juřička, Adam; Řezníček, David; Vítková, Eva
2024 - Czech
Předmětem diplomové práce je finanční analýza a finanční plán ve stavebním podniku. Práce je rozdělena na teoretickou část a případovou studii. Teoretická část se zabývá současnou situací ve stavebnictví, popisem finanční analýzy a finančního plánu. Případová studie je tvořena finanční analýzou konkrétního stavebního podniku a vypracovaným finančním plánem. The subject of the thesis is financial analysis and financial plan in a construction company. The thesis is divided into the theoretical part and the case study. The theoretical part deals with current situations in the construction industry, description of financial analysis and financial plan. The case study consists of a financial analysis of the specific construction company and the developed financial plan. Keywords: Stavební podnik; finanční analýza; finanční plán; horizontální a vertikální analýza; poměrové a rozdílové ukazatele; bonitní a bankrotní modely; Construction company; financial analysis; financial plan; horizontal and vertical analysis; ratio and difference indicators; creditworthiness and bankruptcy models Available in a digital repository NRGL
Finanční řízení stavební společnosti

Předmětem diplomové práce je finanční analýza a finanční plán ve stavebním podniku. Práce je rozdělena na teoretickou část a případovou studii. Teoretická část se zabývá současnou situací ve ...

Juřička, Adam; Řezníček, David; Vítková, Eva
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Analýza styčníku prutů trubkového průřezu a jeho praktické využití v nosné ocelové konstrukci lávky pro pěší
Kuttelwascherová, Olga; Balázs, Ivan; Pešek, Ondřej
2024 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá analýzou chování styčníku a jeho následným využitím v nosné ocelové konstrukci lávky pro pěší. Předmětný detail může najít uplatnění jako konstrukční řešení křížení uzavřených průřezů. Analýza styčníku se skládá z experimentální analýzy, numerické analýzy a parametrické studie. Dále byl proveden statický návrh lávky pro pěší. Lávka se nachází v areálu základní školy v Litomyšli. Umožňuje tak propojení dvou stávajících budov. V návrhu lávky je předmětný detail použit v místě křížení ztužidel. Všechny ocelové prvky jsou navrženy z konstrukční oceli S355. Dále jsou navrženy dřevěné prvky pro vynesení pochozí plochy z jehličnatého dřeva C30 a skleněné tabule plnící funkci opláštění z izolačního skla. Pro numerickou analýzu, parametrickou studii i statický model lávky byl zvolen program Dlubal RFEM. This master‘s thesis deals with the analysis of the behaviour of the joint and its subsequent use in the supporting steel structure of the pedestrian bridge. The detail in question may find application as a structural solution for the crossing of closed cross-sections. The analysis of the joint consists of experimental analysis, numerical analysis and parametric study. Furthermore, the structural design of the pedestrian bridge was carried out. The pedestrian bridge is located in the grounds of a primary school in Litomyšl. It enables the connection of two existing buildings. In the design of the pedestrian bridge, the detail in question is used at the crossing point of the bracings. All steel elements are designed in S355 structural steel. In addition, wooden elements for the walking surface are designed in C30 coniferous wood and glass panes acting as a curtain made of insulating glass. Dlubal RFEM was chosen for the numerical analysis, parametric study and the structural model of the pedestrian bridge. Keywords: Experimentální analýza; numerická analýza; parametrická studie; lávka pro pěší; vnitřní síly; mezní stavy.; Experimental analysis; numerical analysis; parametric study; pedestrian bridge; internal forces; limit states. Available in a digital repository NRGL
Analýza styčníku prutů trubkového průřezu a jeho praktické využití v nosné ocelové konstrukci lávky pro pěší

Tato diplomová práce se zabývá analýzou chování styčníku a jeho následným využitím v nosné ocelové konstrukci lávky pro pěší. Předmětný detail může najít uplatnění jako konstrukční řešení křížení ...

Kuttelwascherová, Olga; Balázs, Ivan; Pešek, Ondřej
Vysoké učení technické v Brně, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases