Number of found documents: 423
Published from to

Anorganické suspenze na bázi „vedlejších elektrárenských produktů ” vhodných pro jejich zpracování 3D tiskem
Černý, Zbyněk; Plocek, Jiří; Rosypal, Pavlína
2023 - Czech
Anorganické vodné extrémě laciné suspenze na bázi „vedlejších elektrárenských produktů ” jako jsou polétavé popílky a strusky vhodných pro jejich zpracování 3D tiskem. Inorganic aqueous extremely cheap suspensions based on „power plant by-products ” such as fly ash and slag suitable for their processing by 3D printing. Keywords: power plant by-products; suspension 3D printig Available at various institutes of the ASCR
Anorganické suspenze na bázi „vedlejších elektrárenských produktů ” vhodných pro jejich zpracování 3D tiskem

Anorganické vodné extrémě laciné suspenze na bázi „vedlejších elektrárenských produktů ” jako jsou polétavé popílky a strusky vhodných pro jejich zpracování 3D tiskem....

Černý, Zbyněk; Plocek, Jiří; Rosypal, Pavlína
Ústav anorganické chemie, 2023

Metodika určování falz a kopii miniaturní malby
Sondej, A.; Hradilová, J.; Hradil, David
2023 - Czech
Metodika popisuje znaky, pomocí kterých je možno rozlišovat mezi originální malbou miniaturního portrétu a dalšími typy napodobenin, ať už byly vyrobeny jednotlivě nebo jde o sériovou reprodukci. Pro tuto klasifikaci využívá metodika jak nástroje dostupné rutinně (např. lupa nebo stereomikroskop) tak i specializované zobrazovací a analytické přístroje, bez jejichž pomoci se přesné určení nemůže obejít. Ve všech případech se jedná o postupy neinvazivní, nevyžadující žádný odběr materiálu z malby. Analytické postupy využívané k určování původu díla jsou v některých případech zcela nové. The methodology describes the signs by which it is possible to distinguish between an original miniature portrait painting and other types of imitations, whether they were produced individually or in serial reproduction. For this classification, the methodology uses both routinely available tools (e.g. a magnifying glass or a stereomicroscope) as well as specialized imaging and analytical instruments, without the help of which accurate determination cannot be done. In all cases, these are non-invasive procedures that do not require any material removal from the painting. The analytical procedures used to determine the provenance of a work are in some cases completely new. Keywords: Copies, Forgeries; Portrait miniature; Non-invasive research; X-ray fluorescence scanning (MA-XRF); Graphics; Photographs; Decorative art; Ivory; Artificial imitation of ivory Available at various institutes of the ASCR
Metodika určování falz a kopii miniaturní malby

Metodika popisuje znaky, pomocí kterých je možno rozlišovat mezi originální malbou miniaturního portrétu a dalšími typy napodobenin, ať už byly vyrobeny jednotlivě nebo jde o sériovou reprodukci. Pro ...

Sondej, A.; Hradilová, J.; Hradil, David
Ústav anorganické chemie, 2023

Nový způsob sanace bioticky napadených omítek zateplených fasád a jejich preventivní ochrana
Černý, Zbyněk; Plocek, Jiří; Rosypal, Pavlína
2023 - Czech
Nový ekologický způsob sanace bioticky napadených omítek řasami a plísněmi zejména u zateplených fasád a způsob aplikace nových prostředků pro preventivní ochranu fasád. A new ecological method of remediation of biotically attacked plasters with algae and fungi, especially for insulated facades, and a method of applying new means for the preventive protection of facades. Keywords: remediation of facades Available at various institutes of the ASCR
Nový způsob sanace bioticky napadených omítek zateplených fasád a jejich preventivní ochrana

Nový ekologický způsob sanace bioticky napadených omítek řasami a plísněmi zejména u zateplených fasád a způsob aplikace nových prostředků pro preventivní ochranu fasád....

Černý, Zbyněk; Plocek, Jiří; Rosypal, Pavlína
Ústav anorganické chemie, 2023

Bodová neinvazivní analýza miniatur přenosnými a laboratorními nástroji: metodika pro specifické použití ve výzkumu miniaturního malířství
Kočí, Eva; Bezdička, Petr; Hradil, David; Garrappa, Silvia; Hradilová, J.; Pech, M.
2022 - Czech
Metodika přináší ucelený postup neinvazivní materiálové analýzy malovaných miniaturních děl, přičemž je rozdělená na dvě navazující části. V první části popisuje využití přenosných přístrojů pro spektroskopickou analýzu miniatur, a v druhém se zabývá aplikací nového metodického postupu pro fázovou/strukturní materiálovou analýzu založeného na rtg. práškové difrakci. Metodika tedy zahrnuje následující postupy: (i) zjištění prvkového složení barevné vrstvy metodou rtg. fluorescenční analýzy, (ii) identifikaci pojiv a dalších organických složek pomocí infračervené spektroskopie (FT-IR), a nakonec (iii) analýzu fázovou/mineralogickou a strukturní k podrobnějšímu popisu použitých pigmentů a procesů jejich degradace. V rámci tohoto posledního kroku jsou popsány limity Ramanovy spektroskopie (RS) a výhody práškové difrakce a mikrodifrakce (XRPD a mikro-XRPD), k nimž patří i vyšší šetrnost k analyzovaným dílům. Je tak nabízen velmi souborný a především neinvazivní metodický postup analýzy miniatur, který využívá komplementaritu jednotlivých metod a který lze zčásti aplikovat již in situ (přímo ve sbírkových institucích) a zčásti na specializovaných pracovištích. The methodology brings a comprehensive procedure of non-invasive materials analysis of painted miniature artworks, while it is divided into two subsequent parts. In the first part, it describes the use of portable devices for spectroscopic analysis of miniatures, and in the second, it deals with the application of a new methodological procedure for phase/structural materials analysis based on X-ray powder diffraction. The methodology thus includes the following procedures: (i) determination of the elemental composition of the colour layer by the x-ray fluorescence analysis, (ii) identification of binders and other organic compounds using infrared spectroscopy (FT-IR), and finally (iii) phase/mineralogical and structural analysis to describe in more detail the pigments used and processes of their degradation. As part of this last step, the limits of Raman spectroscopy (RS) and the advantages of powder X-ray diffraction and micro-diffraction (XRPD and micro-XRPD) are described, which include greater gentleness to the analysed objects. A very complete and above all non-invasive methodological procedure for the analysis of miniatures is thus offered, which uses the complementarity of individual methods and which can be partly applied already in situ (directly in collection institutions) and partly at specialized workplaces. Keywords: portrait miniature; analysis; spectroscopic methods; X-ray fluorescence; X-ray diffraction Available at various institutes of the ASCR
Bodová neinvazivní analýza miniatur přenosnými a laboratorními nástroji: metodika pro specifické použití ve výzkumu miniaturního malířství

Metodika přináší ucelený postup neinvazivní materiálové analýzy malovaných miniaturních děl, přičemž je rozdělená na dvě navazující části. V první části popisuje využití přenosných přístrojů pro ...

Kočí, Eva; Bezdička, Petr; Hradil, David; Garrappa, Silvia; Hradilová, J.; Pech, M.
Ústav anorganické chemie, 2022

Speciální betony VI
Černý, Zbyněk; Plocek, Jiří; Rosypal, Pavlína
2022 - Czech
Předmětem daného výzkumu byly speciální betony pro obalové soubory. The subject of the research was special concrete for packaging files. Keywords: special concretes Available at various institutes of the ASCR
Speciální betony VI

Předmětem daného výzkumu byly speciální betony pro obalové soubory.


The subject of the research was special concrete for packaging files.

Černý, Zbyněk; Plocek, Jiří; Rosypal, Pavlína
Ústav anorganické chemie, 2022

Aplikace environmentální rastrovací elektronové mikroskopie (EREM) v oboru analýzy miniatur: metodika pro specifické použití ve výzkumu miniaturního malířství
Hradil, David; Hradilová, J.; Neděla, Vilém; Tihlaříková, Eva
2022 - Czech
Metodika se zabývá zcela novým, nepoužívaným postupem neinvazivní analýzy malovaných portrétních miniatur, a to environmentálním rastrovacím elektronovým mikroskopem s energiově-disperzním rtg. spektrometrem (EREM-EDS). EREM na rozdíl od klasického rastrovacího elektronového mikroskopu (REM) umožňuje analyzovat malbu na slonovině, což není možné v prostředí vakua nebo nízkých tlaků plynů, kde hrozí riziko deformací a poškození vlivem vysoušení tohoto biologického materiálu. Metodika je rozdělená na dvě části – první popisuje studium morfologických detailů při velkém zvětšení (např. možnost rozlišení různých druhů biologických podložek), druhá pak provedení prvkové analýzy ve vysokém prostorovém rozlišení. The methodology deals with a completely new, unused procedure of non-invasive analysis of painted portrait miniatures, namely an environmental scanning electron microscope with energy-dispersive X-rays. spectrometer(EREM-EDS). EREM, unlike the conventional scanning electron microscope (REM), allows the analysis of ivory painting, which is not possible in a vacuum or low gas pressure environment, where there is a risk of deformation and damagedue to drying of this biological material. The methodology is divided into two parts - the first describes the study of morphological details at high magnification (eg. the possibility of distinguishing different types of biological substrates), the second is the implementation of elemental analysis in high spatial resolution. Keywords: environmental scanning electron microscopy; non-invasive analysis; portrait miniature; EDS analysis; ivory Available at various institutes of the ASCR
Aplikace environmentální rastrovací elektronové mikroskopie (EREM) v oboru analýzy miniatur: metodika pro specifické použití ve výzkumu miniaturního malířství

Metodika se zabývá zcela novým, nepoužívaným postupem neinvazivní analýzy malovaných portrétních miniatur, a to environmentálním rastrovacím elektronovým mikroskopem s energiově-disperzním rtg. ...

Hradil, David; Hradilová, J.; Neděla, Vilém; Tihlaříková, Eva
Ústav anorganické chemie, 2022

Speciální betony V
Černý, Zbyněk; Plocek, Jiří; Rosypal, Pavlína
2021 - Czech
Předmětem daného výzkumu byly speciální betony pro obalové soubory. The subject of the research was special concrete for packaging files. Keywords: special concretes Available at various institutes of the ASCR
Speciální betony V

Předmětem daného výzkumu byly speciální betony pro obalové soubory.


The subject of the research was special concrete for packaging files.

Černý, Zbyněk; Plocek, Jiří; Rosypal, Pavlína
Ústav anorganické chemie, 2021

Plasmon-mediated electrocatalytic activity of TiB2 towards water splitting
Buravets, V.; Zabelina, A.; Miliutina, E.; Popelková, Daniela; Henych, J.; Šťastný, Martin; Švorčík, V.; Lyutakov, O.
2021 - English
Environmental problems related to the economy based on fossil fuels are of paramount importance. However, transition to renewable energy sources is restrained by the availability of storage technologies. Electrochemistry is a widely recognized prominent tool to achieve this goal by converting renewable energy into the form of chemical bonds accessible further as fuels, such as hydrogen produced by water splitting. Crucial losses in such process are caused by the high overpotentials, required for water splitting as a hydrogen source. To achieve required efficiency of water splitting appropriate catalysts have to be found with the suitable combination of activity, stability and cost. Nano-structured, two-dimensional materials (2D) are attractive candidates due possessing many of the desired properties and highly tunable characteristics. Employing light allows additional degree of freedom to boost conventional photo-electrocatalysis, in particular plasmonmediated electrocatalysis. Enhancement of the catalytic activity can be increased even further if the catalytic system absorbs wide range of light spectrum. In this study, we combine plasmon-active Au grating with 2D flakes of TiB2, to perform plasmon-mediated water splitting half-reaction – hydrogen evolution. Keywords: hydrogen; evolution, photo-electrocatalysis; plasmonics; 2D materials Available in digital repository of the ASCR
Plasmon-mediated electrocatalytic activity of TiB2 towards water splitting

Environmental problems related to the economy based on fossil fuels are of paramount importance. However, transition to renewable energy sources is restrained by the availability of storage ...

Buravets, V.; Zabelina, A.; Miliutina, E.; Popelková, Daniela; Henych, J.; Šťastný, Martin; Švorčík, V.; Lyutakov, O.
Ústav anorganické chemie, 2021

Lead soaps in paintings: symptoms and the role of humidity
Garrappa, Silvia; Švarcová, Silvie; Kočí, Eva; Hradilová, J.; Bezdička, Petr; Hradil, David
2020 - English
In this study, an overview of the symptoms of lead soaps reported in artworks in combination\nwith the study of the role of humidity on the formation of these degradation products have\nbeen thoroughly investigated. The use of optical microscopy, scanning electron microscopy\n(SEM) in combination with Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR) proved to be an\nefficient analytical approach to highlight both the saponified area of artworks’ samples and the\nformation of metal carboxylates within mock-up model systems. Optical microscopy revealed\nto be very useful for the first screening of samples embedded in resin, while SEM helped in\nthe detection and distribution of elements within the cross-sections. On the other hand, FTIR\nmicroscope proved to be a very powerful instrument for high-resolution point measurements\nperformed in the attenuated total reflection mode (ATR) mode with mercury-cadmium-telluride\n(MCT) detector, as well as for chemical imaging of larger area of both artworks’ and mock-up\nsamples performed in the ATR mode with focal plane arrays (FPA) detector. This study provides\nnew useful insights contributing to better understanding of factors affecting the paints‘ stability,\nwhich is neccesary for developing new efficient strategies for preservation and restoration of\nfatty-based painted artworks. Keywords: lead soaps; paintings; oil; egg yolk; humidity Available at various institutes of the ASCR
Lead soaps in paintings: symptoms and the role of humidity

In this study, an overview of the symptoms of lead soaps reported in artworks in combination\nwith the study of the role of humidity on the formation of these degradation products have\nbeen ...

Garrappa, Silvia; Švarcová, Silvie; Kočí, Eva; Hradilová, J.; Bezdička, Petr; Hradil, David
Ústav anorganické chemie, 2020

Speciální betony IV
Černý, Zbyněk
2020 - Czech
Předmětem daného výzkumu byly speciální betony pro obalové soubory The subject of the research was special concrete for packaging files. Keywords: inorganic materials; special concretes Available at various institutes of the ASCR
Speciální betony IV

Předmětem daného výzkumu byly speciální betony pro obalové soubory


The subject of the research was special concrete for packaging files.

Černý, Zbyněk
Ústav anorganické chemie, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases