Number of found documents: 47
Published from to

Monetary Transmission and Asset - Liability management by financial institutions in transitional economies - implications for czech monetary policy
Derviz, Alexis
2000 - English
The paper deals with the transmission of monetary policy within the financial sector. The objective is to link an optimizing stochastic model of portfolio decisions by a representative financial institution with a number of features that this optimizing behavior implies for monetary transmission and credit conditions in a transitional economy. The main example is the intermediation performance of Czech financial sector in the years 1993 to 1999. Keywords: Czech national bank; monetární politika; aktiva; finanční instituce; makroekonomie Available in a digital repository NRGL
Monetary Transmission and Asset - Liability management by financial institutions in transitional economies - implications for czech monetary policy

The paper deals with the transmission of monetary policy within the financial sector. The objective is to link an optimizing stochastic model of portfolio decisions by a representative financial ...

Derviz, Alexis
Česká národní banka, 2000

Vliv osobních a finančních nákladů na podnikatelský sektor (úvodní studie)
Flek, Vladislav
2000 - Czech
Práce zkoumá strukturu skrývající se za agregovanými daty a usiluje o určité alternativní měření fenoménu nákladové inflace. Záměrem je především snaha o formulaci alternativní, v analytické praxi doposud nepřílišš užžívané metody, jejힾ praktická relevance i uplatnění náročnějššího ekonometrického přístupu porostou s délkou dostupných časových řad. The thesis examines the structure behind the aggregated data and seeks an alternative measurement of the phenomenon of cost inflation. The intention is primarily an effort to formulate an alternative, in analytical practice so far not very commonly used methods, the relevance and practical application demanding econometric approach will increase with the length of available time series. Keywords: Czech national bank; mikroekonomie; životní náklady; důchod; podnik Available in a digital repository NRGL
Vliv osobních a finančních nákladů na podnikatelský sektor (úvodní studie)

Práce zkoumá strukturu skrývající se za agregovanými daty a usiluje o určité alternativní měření fenoménu nákladové inflace. Záměrem je především snaha o formulaci alternativní, v analytické praxi ...

Flek, Vladislav
Česká národní banka, 2000

Česká dezinflace a hrubý domácí produkt
Izák, Vratislav
2000 - Czech
Zpráva charakterizuje hlavní rysy českého makroekonomického vývoje v období 1995:1 - 1999:3 s důrazem na snížení nominálního růstu HDP zejména v roce 1999. Pojednává o analytickém rámci,aby umožnila teoreticky vysvětlit českou makroekonomiku. Byl zkonstruován dynamický model v otevřené ekonomice vládního sektoru a několik simulačních cvičení napodobujících český makroekonomický vývoj. The paper characterizes the main features of the czech macroeconomic development in the time period 1995:1 - 1999:3 stressing the decrease in nominal GDP growth especially in 1999. It discusses the analytical framework being able theoretically explain the Czech macroeconomic story. The dynamic model for an open economy with government sector has been constructed and several simulation exercises imitating Czech macroeconomic development have been made. Keywords: Czech national bank; macroeconomic development; inflation; inflace; hrubý domácí produkt; makroekonomie Available in a digital repository NRGL
Česká dezinflace a hrubý domácí produkt

Zpráva charakterizuje hlavní rysy českého makroekonomického vývoje v období 1995:1 - 1999:3 s důrazem na snížení nominálního růstu HDP zejména v roce 1999. Pojednává o analytickém rámci,aby umožnila ...

Izák, Vratislav
Česká národní banka, 2000

Měnový otřes '97
Dědek, Oldřich
2000 - Czech
Tato práce zkoumá a analyzuje měnovou krizi z roku 1997. Hodnotí vývoj a stav české ekonomické situace. Zabývá se reakcemi a chováním České republiky během finanční nestability v roce 1997. This paper investigates and analyzes the currency crisis of 1997. Evaluates the development and status of the Czech economic situation. It deals with the reactions and behavior of the Czech Republic during the financial instability in 1997. Keywords: Czech national bank; liberalization; controlled system stability; bankovnictví; stabilita regulovaných systémů; krize; ekonomická statistika Available in a digital repository NRGL
Měnový otřes '97

Tato práce zkoumá a analyzuje měnovou krizi z roku 1997. Hodnotí vývoj a stav české ekonomické situace. Zabývá se reakcemi a chováním České republiky během finanční nestability v roce 1997....

Dědek, Oldřich
Česká národní banka, 2000

Úvěrová kontrakce v ČR
Hampl, Mojmír; Matoušek, Roman
2000 - Czech
Studie rozebírá existenci úzké vazby mezi hospodářským, pen잾ním a čistě makroekonomickým vysvětlením poruch na úvěrovém trhu. Snaží se zjistit, zda změny regulatorního rámce nemohly být dalšším z mnoha faktorů, které změnily chování bank. The study examines the existence of close links between the economic, monetary and macroeconomic explanation purely failures in the credit market. It's trying to determine whether changes to the regulatory framework could be one of many factors that have changed the behavior of banks. Keywords: Czech national bank; credits; crisis; krize; úvěry; ekonomika; makroekonomie Available in a digital repository NRGL
Úvěrová kontrakce v ČR

Studie rozebírá existenci úzké vazby mezi hospodářským, pen잾ním a čistě makroekonomickým vysvětlením poruch na úvěrovém trhu. Snaží se zjistit, zda změny regulatorního rámce nemohly být dalšším z ...

Hampl, Mojmír; Matoušek, Roman
Česká národní banka, 2000

Penzijní systémy obecně i v kontextu české ekonomiky (současný stav a potřeba reforem)
Bezděk, Vladimír
2000 - Czech
Tato práce se zabývá vlivem stárnutí populace na ekonomiku. Srovnává dva často diskutované protipóly - průběžně financovaného i fondového penzijního systému, a to jak z praktické tak i teoretické stránky. This work deals with the impact of population aging on the economy. It compares two frequently debated counterparts - continuously financed and funded pension system, both from the practical and theoretical site. Keywords: Czech national bank; labour market; pension insurance; úspory; trh práce; penzijní pojištění; důchod Available in a digital repository NRGL
Penzijní systémy obecně i v kontextu české ekonomiky (současný stav a potřeba reforem)

Tato práce se zabývá vlivem stárnutí populace na ekonomiku. Srovnává dva často diskutované protipóly - průběžně financovaného i fondového penzijního systému, a to jak z praktické tak i teoretické ...

Bezděk, Vladimír
Česká národní banka, 2000

Analýza zpoždění v ekonometrickém modelu
Arlt, Josef; Radkovský, Štěpán
2000 - Czech
Studie se zabývá problematikou zjiššťování časového zpožždění na základě ekonometrického modelu zachycujícího charakter vztahu mezi časovými řadami. Ve třech částech zahrnuje střední hodnoty zpoždění, rozptyl zpoždění, transformaci časových řad, analýzu vztahu a časového zpoždění mezi časovými řadami úrokové sazby. The study deals with the detection time delay chrakter econometric model captures the relationship between the time series. In three parts includes the mean delay, delay variance, transforming time series analysis of the relationship and the time delay between the time series of interest rates. Keywords: Czech national bank; úroková míra; úvěry; bankovnictví Available in a digital repository NRGL
Analýza zpoždění v ekonometrickém modelu

Studie se zabývá problematikou zjiššťování časového zpožždění na základě ekonometrického modelu zachycujícího charakter vztahu mezi časovými řadami. Ve třech částech zahrnuje střední hodnoty zpoždění, ...

Arlt, Josef; Radkovský, Štěpán
Česká národní banka, 2000

Penzijní systémy obecně i v kontextu české ekonomiky (současný stav a potřeba reforem)
Bezděk, Vladimír
2000 - Czech
Tato práce se zabývá vlivem stárnutí populace na ekonomiku. Srovnává dva často diskutované protipóly - průběžně financovaného i fondového penzijního systému, a to jak z praktické tak i teoretické stránky. Druhá část se zabývá zejména jednoparametrovými reformními scénáři. This work deals with the impact of population aging on the economy. It compares two frequently debated counterparts - continuously financed and funded pension system, both from the practical and theoretical site. The second part deals mainly with single parameter reform scenario. Keywords: Czech national bank; labour market; pension insurance; trh práce; penzijní pojištění; důchod; úspory Available in a digital repository NRGL
Penzijní systémy obecně i v kontextu české ekonomiky (současný stav a potřeba reforem)

Tato práce se zabývá vlivem stárnutí populace na ekonomiku. Srovnává dva často diskutované protipóly - průběžně financovaného i fondového penzijního systému, a to jak z praktické tak i teoretické ...

Bezděk, Vladimír
Česká národní banka, 2000

Empirická analýza financování podniků a úvěrových aktivit bank v ČR v letech 1995-1997
Buchtíková, Alena
1999 - Czech
Tato práce se zaměřuje na analýzu širšího spektra dostupných údajů z oblasti financování českého podnikatelského sektoru s využitím údajů ČNB a podnikových databází ČNB. Zabývá se lety 1995-1997, kdy došlo k významným změnám ve finančních ukazatelích podnikové a bankovní sféry. This work focuses on the analysis of a wider range of available data on the funding of the Czech business sector using data Czech national bank (CNB) and CNB's corporate databases. It deals with the years 1995-1997, when there were significant changes in financial indicators and corporate banking sphere. Keywords: Czech national bank; national economy; ekonomika; mikroekonomie; bankovnictví; odvětvová ekonomika Available in a digital repository NRGL
Empirická analýza financování podniků a úvěrových aktivit bank v ČR v letech 1995-1997

Tato práce se zaměřuje na analýzu širšího spektra dostupných údajů z oblasti financování českého podnikatelského sektoru s využitím údajů ČNB a podnikových databází ČNB. Zabývá se lety 1995-1997, kdy ...

Buchtíková, Alena
Česká národní banka, 1999

Zahraniční dluh, kapitálové toky a reálný měnový kurz
Frait, Jan; Komárek, Luboš
1999 - Czech
Cílem této práce bylo teoreticky obohatit diskuse o hledání rovnovážné úrovně kurzu české měny. Snaží se upozornit na význam sledování reálné dimenze základní ekonomické veličiny a vnést nové impulsy do debat o jejím dlouhodobém vývoji, a dále pomocí koncepce dluhově přizpůsobeného reálného měnového kurzu (DARER) definovat jednoduchý a pragmatický nástroj ke stanovení potenciálního nadhodnocení měny. The aim of this study was to enrich the debate on the theory search equilibrium exchange rate of the Czech currency. It seeks to highlight the importance of monitoring the real dimension of the economic fundamentals and bring new life into the debate about its long-term development, and using the concept of debt-customized real exchange rate (DARER) define a simple and pragmatic tool to assess potential overvaluation. Keywords: Czech national bank; Debt-adjusted real exchange rate (DARER); účty; měnový kurz; dluhy; kapitál Available in a digital repository NRGL
Zahraniční dluh, kapitálové toky a reálný měnový kurz

Cílem této práce bylo teoreticky obohatit diskuse o hledání rovnovážné úrovně kurzu české měny. Snaží se upozornit na význam sledování reálné dimenze základní ekonomické veličiny a vnést nové impulsy ...

Frait, Jan; Komárek, Luboš
Česká národní banka, 1999

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases