Number of found documents: 274
Published from to

Posouzení větrných poměrů vybraných lokalit na území České republiky
Hanslian, David
2015 - Czech
Jedná se o souhrn zpráv, analyzujících větrné podmínky a předpokládanou výrobu energie na vybraných lokalitách v České republice. Pro studované lokality byl proveden výpočet modely VAS/WAsP 1, VAS/WAsP 2 a PIAP. Jejich výsledky jsou navzájem porovnány a jsou analyzovány předpokládané chyby jednotlivých modelů. Na základě toho je sestaveno předpokládané zobecněné větrné klima v lokalitě, které slouží pro provedení finálních výpočtů modelem WAsP. Výsledkem je předpokládaná výroba energie větrnou elektrárnou či farmou větrných elektráren a mapa simulovaného prostorového rozložení průměrných rychlostí větru a výroby energie v okolí posuzované lokality. Součástí studie je též analýza nejistot dosažených výsledků. Souhrn sestává z 6 dílčích zpráv. This set of studies analyses the wind conditions and expected wind power production at selected sites in the Czech Republic. At first, the calculation of wind conditions by VAS/WAsP 1, VAS/WAsP 2 and PIAP models is performed. Based on the comparison and analysis of model results, the generalized wind climate pertaining to the assessed site is estimated. The final results are calculated by WAsP model using this generalized wind climate. The expected wind power production of proposed wind turbine or wind farm is calculated as well as the map of simulated average wind speed and potential wind turbine production over the surrounding area. The uncertainty analysis is performed as well. This set consists of 6 partial reports. Keywords: wind energy; wind resource assessment; Czech Republic; WAsP Available at various institutes of the ASCR
Posouzení větrných poměrů vybraných lokalit na území České republiky

Jedná se o souhrn zpráv, analyzujících větrné podmínky a předpokládanou výrobu energie na vybraných lokalitách v České republice. Pro studované lokality byl proveden výpočet modely VAS/WAsP 1, ...

Hanslian, David
Ústav fyziky atmosféry, 2015

Šíření vlhkosti ze zdrojů Mondi SCP a.s. a její vliv na tvorbu námrazy a inverze
Sokol, Zbyněk; Řezáčová, Daniela
2015 - Czech
Předkládaná studie uvádí výsledky hodnocení rozsahu emisí vlhkosti a tepla z areálu firmy MONDI SCP, a.s., Ružomberok a vlivu těchto emisí na vybrané mikroklimatické charakteristiky oblasti. Zaměřuje se zejména na posouzení vlivu emisí na vývoj námrazy a teplotních inverzí. Kromě posouzení stávajícího stavu emisí bylo cílem studie i posouzení vlivu modifikovaného stavu emisí. Modifikace spočívala ve zvýšení emisí vlhkosti u některých zdrojů jako důsledek navrhovaného zvýšení produkce Mondi. This study presents the results of the evaluation heat and moisture emissions from the premises of Mondi SCP, Inc., Ruzomberok, and the impact of these emissions on selected climatic characteristics of the region. It focuses mainly on assessing the impact of emissions on the development of icing and temperature inversions. In addition to assessing the current status of emissions the objective of the study was to assess the impact of the modified emissions, which consisted in an increase in emissions of moisture in some sources as a result of the proposed production increase of Mondi. Keywords: cooling tower; plume; model Available at various institutes of the ASCR
Šíření vlhkosti ze zdrojů Mondi SCP a.s. a její vliv na tvorbu námrazy a inverze

Předkládaná studie uvádí výsledky hodnocení rozsahu emisí vlhkosti a tepla z areálu firmy MONDI SCP, a.s., Ružomberok a vlivu těchto emisí na vybrané mikroklimatické charakteristiky oblasti. Zaměřuje ...

Sokol, Zbyněk; Řezáčová, Daniela
Ústav fyziky atmosféry, 2015

Comparision of devices for monitoring of the ionosphere at the observatory Průhonice
Beran, L.; Chmelař, P.; Rejfek, Luboš; Chum, Jaroslav; Mošna, Zbyšek
2015 - English
This document is about comparison of the methods ad systems for the measurement of the ionosphere used at the geophysical observatory Pruhonice (50N, 14.5E). Three systems for ionospheric monitoring are installed at the station. The first system for the monitoring of the ionosphere is Digisonde, the second system is countinuous Doppler sounding. Each system has its banefits and weaknesses which are compared in this paper. Keywords: digisonde; GNSS receiver; continuous Doppler sounding; ionosphere; Total Electron Content (TEC) Available at various institutes of the ASCR
Comparision of devices for monitoring of the ionosphere at the observatory Průhonice

This document is about comparison of the methods ad systems for the measurement of the ionosphere used at the geophysical observatory Pruhonice (50N, 14.5E). Three systems for ionospheric monitoring ...

Beran, L.; Chmelař, P.; Rejfek, Luboš; Chum, Jaroslav; Mošna, Zbyšek
Ústav fyziky atmosféry, 2015

Drivers of soil moisture trends in the Czech Republic between 1961 and 2012
Trnka, M.; Brázdil, R.; Balek, J.; Semerádová, D.; Hlavinka, P.; Možný, M.; Štěpánek, P.; Dobrovolný, P.; Zahradníček, P.; Dubrovský, Martin; Eitzinger, J.; Fuchs, B.; Svoboda, M.; Hayes, M.; Žalud, Z.
2015 - English
Soil moisture dynamics and their temporal trends in the Czech Republic are forced by various drivers. Our analysis of temporal trends indicates that shifts in drought severity between 1961 and 2012 and especially in the April, May, and June period, which displayed such results as a 50% increase in drought probability during 1961–1980 in comparison to 2001–2012. We found that increased global radiation and air temperature together with decreased relative humidity (all statistically significant at p < 0.05) led to increases in the reference evapotranspiration in all months of the growing season; this trend was particularly evident in April, May, and August, when more than 80% of the territory displayed an increased demand for soil water. These changes, in combination with the earlier end of snow cover and the earlier start of the growing season (up to 20 days in some regions), led to increased actual evapotranspiration at the start of the growing season that tended to deplete the soil moisture earlier, leaving the soil more exposed to the impacts of rainfall variability. These results support concerns related to the potentially increased severity of drought events in Central Europe. The reported trend patterns are of particular importance with respect to expected climate change, given the robustness and consistency of the trends shown and the fact that they can be aligned with the existing climate model projections. Introduction Keywords: soil moisture; Czech Republic; climate change Available at various institutes of the ASCR
Drivers of soil moisture trends in the Czech Republic between 1961 and 2012

Soil moisture dynamics and their temporal trends in the Czech Republic are forced by various drivers. Our analysis of temporal trends indicates that shifts in drought severity between 1961 and 2012 ...

Trnka, M.; Brázdil, R.; Balek, J.; Semerádová, D.; Hlavinka, P.; Možný, M.; Štěpánek, P.; Dobrovolný, P.; Zahradníček, P.; Dubrovský, Martin; Eitzinger, J.; Fuchs, B.; Svoboda, M.; Hayes, M.; Žalud, Z.
Ústav fyziky atmosféry, 2015

Analýza větrné energetiky v ČR
Chalupa, Š.; Hanslian, David
2015 - Czech
Studie shrnuje poznatky o potenciálu větrné energie v České republice a diskutuje různé otázky související s možnostmi jeho využití. Výsledkem studie jsou mimo jiné scénáře budoucího rozvoje větrné energetiky. The study summarizes the knowledge about wind energy potential in the Czech Republic and discusses various issues connected with its possible exploitation. Scenarios of future wind energy utilization are also included. Keywords: wind energy; wind energy potential; realizable wind energy potential; Czech Republic Available on request at various institutes of the ASCR
Analýza větrné energetiky v ČR

Studie shrnuje poznatky o potenciálu větrné energie v České republice a diskutuje různé otázky související s možnostmi jeho využití. Výsledkem studie jsou mimo jiné scénáře budoucího rozvoje větrné ...

Chalupa, Š.; Hanslian, David
Ústav fyziky atmosféry, 2015

Chování ionosférických driftů během superbouře v listopadu 2004
Kouba, Daniel
2014 - Czech
V tomto článku jsou prezentovány výsledky získané zpracováním driftových měření ve vrstvé F ionosféry ze stanice Průhonice. Tyto výsledky lze rozdělit do dvou částí - zkoumání pravidelného chování klidné ionosféry a demonstraci chování ionosféry během silné geomagnetické bouře. Za pravidelné chování lze považovat denní a sezónní variace i variace odpovídající slunečnímu cyklu. Chování ionosféry za klidných podmínek je důležité znát z důvodu studia vlivu vybraných událostí. Těmi mohou být geomagnetické bouře, zatmění Slunce, přechody výrazných meteorologických front apod. V článku jsou shrnuty některé výsledky popsané v disertační práci [Kouba, 2014]. Pokud bude známo chování driftů za klidných podmínek i během různých poruch ionosféry, bude v budoucnu možno realizovat i předpovědi dynamiky ionosférických vrstev. This article presents results obtained by processing the measurement drift in the F layer of the ionosphere from the Pruhonice observatory.Diurnal and seasonal behaviour of the ionosphere is examined. The effect of strong geomagnetic storms on the ionosphere is presented. Keywords: ionospheric F-layer; geomagnetic storm; drift measurements Available at various institutes of the ASCR
Chování ionosférických driftů během superbouře v listopadu 2004

V tomto článku jsou prezentovány výsledky získané zpracováním driftových měření ve vrstvé F ionosféry ze stanice Průhonice. Tyto výsledky lze rozdělit do dvou částí - zkoumání pravidelného chování ...

Kouba, Daniel
Ústav fyziky atmosféry, 2014

Vliv vleček chladících věží elektrárny Alpiq Generation (CZ) s.r.o. na dohlednost a četnost námrazy a náledí na území letiště Václava Havla Praha
Sokol, Zbyněk; Řezáčová, Daniela
2014 - Czech
Zpráva obsahuje vyhodnocení vlivu chladících věží elektrárny Kladno provozované firmou Alpiq Generation (CZ) s.r.o. na dohlednost a četnost námrazy a náledí na území letiště Václava Havla Praha. The report contains an evaluation of the impact of cooling towers of the power plant Kladno on visibility and frequency of ice occurrence on the territory of Prague airport. Keywords: cooling tower; plume; model Available at various institutes of the ASCR
Vliv vleček chladících věží elektrárny Alpiq Generation (CZ) s.r.o. na dohlednost a četnost námrazy a náledí na území letiště Václava Havla Praha

Zpráva obsahuje vyhodnocení vlivu chladících věží elektrárny Kladno provozované firmou Alpiq Generation (CZ) s.r.o. na dohlednost a četnost námrazy a náledí na území letiště Václava Havla ...

Sokol, Zbyněk; Řezáčová, Daniela
Ústav fyziky atmosféry, 2014

Geomagnetická aktivita a její vliv na ionosféru
Mošna, Zbyšek; Koucká Knížová, Petra
2014 - Czech
Cl anek se zab yv a vazbou geomagnetick e aktivity na ionosf eru. Je pops an mechanismus pusoben poru sen eho meziplanetarního pole slune cn ho v etru na zemsk e magnetick e pole v r uzn ych oblastech (vysok e a n zk e s rky). V praktick e c asti jsou prezentov any v ysledky m e ren z vertik aln ho ionosf erick eho sondov an v obdob geomagneticky poru sen e situace z oblasti st redn ch s rek ze stanice Pr uhonice. Je uk az an pokles maxim aln elektronov e koncentrace a zm ena v y sek vrstvy F2. Keywords: ionosféra; geomagnetická aktivita Available at various institutes of the ASCR
Geomagnetická aktivita a její vliv na ionosféru

Cl anek se zab yv a vazbou geomagnetick e aktivity na ionosf eru. Je pops an mechanismus pusoben poru sen eho meziplanetarního pole slune cn ho v etru na zemsk e magnetick e pole v r uzn ych ...

Mošna, Zbyšek; Koucká Knížová, Petra
Ústav fyziky atmosféry, 2014

HF Doppler Radar Observations of Geomagnetic Pulsations
Fišer, Jiří; Chum, Jaroslav
2014 - English
Geomagnetic pulsations interact with the ionosphere, which influences the propagation properties of high frequency (HF) radio waves. In this work we present results of an experimental study focused on investigation of relations between the geomagnetic pulsations observed on the ground and the Doppler frequency shift oscillations observed remotely in the ionosphere by a Doppler sounding system in the Czech Republic. We study mainly the dependence of phase shift between them on various parameters. Keywords: Doppler sounding; ionosphere; geomagnetic pulsations Available at various institutes of the ASCR
HF Doppler Radar Observations of Geomagnetic Pulsations

Geomagnetic pulsations interact with the ionosphere, which influences the propagation properties of high frequency (HF) radio waves. In this work we present results of an experimental study focused ...

Fišer, Jiří; Chum, Jaroslav
Ústav fyziky atmosféry, 2014

Posouzení větrných poměrů vybraných lokalit na území České republiky – první série
Hanslian, David
2014 - Czech
Jedná se o souhrn zpráv, analyzujících větrné podmínky a předpokládanou výrobu energie na vybraných lokalitách v České republice. Pro studované lokality byl proveden výpočet modely VAS/WAsP 1, VAS/WAsP 2 a PIAP. Jejich výsledky jsou navzájem porovnány a jsou analyzovány předpokládané chyby jednotlivých modelů. Na základě toho je sestaveno předpokládané zobecněné větrné klima v lokalitě, které slouží pro provedení finálních výpočtů modelem WAsP. Výsledkem je předpokládaná výroba energie větrnou elektrárnou či farmou větrných elektráren a mapa simulovaného prostorového rozložení průměrných rychlostí větru a výroby energie v okolí posuzované lokality. Součástí studie je též analýza nejistot dosažených výsledků. Souhrn sestává ze 7 dílčích zpráv. Počet stran: 17, 18, 17, 17, 17, 17, 16 + přílohy. This set of studies analyses the wind conditions and expected wind power production at selected sites in the Czech Republic. At first, the calculation of wind conditions by VAS/WAsP 1, VAS/WAsP 2 and PIAP models is performed. Based on the comparison and analysis of model results, the generalized wind climate pertaining to the assessed site is estimated. The final results are calculated by WAsP model using this generalized wind climate. The expected wind power production of proposed wind turbine or wind farm is calculated as well as the map of simulated average wind speed and potential wind turbine production over the surrounding area. The uncertainty analysis is performed as well. This set consists of 7 partial reports. Keywords: wind energy; wind resource assessment; Czech Republic; WAsP Available at various institutes of the ASCR
Posouzení větrných poměrů vybraných lokalit na území České republiky – první série

Jedná se o souhrn zpráv, analyzujících větrné podmínky a předpokládanou výrobu energie na vybraných lokalitách v České republice. Pro studované lokality byl proveden výpočet modely VAS/WAsP 1, ...

Hanslian, David
Ústav fyziky atmosféry, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases