Number of found documents: 3878
Published from to

SMV-2023-33: HeNe2023
Hrabina, Jan; Holá, Miroslava; Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel; Lazar, Josef; Šarlejová, Tatiana; Šlechtický, Stanislav
2023 - Czech
Smluvní výzkum byl zaměřen na vývoj referencí optických kmitočtů pro frekvenční stabilizaci kompaktních laserových zdrojů. Tyto optické reference jsou založena na bázi absorpčních kyvet plněných čistými plyny a dovolují stabilizaci laserových zdrojů pomocí metod laserové spektroskopie. Kyvety jsou určené k použití jako reference optických kmitočtů pro laserové normály pracující v pásmu vlnových délek 633 nm. The contractual research was oriented towards the development of optical frequency references intended for the frequency stabilisation of ultra-compact laser sources. These optical references were based on absorption cells filled with ultra-pure absorption gases and they allow precise locking of the lasers with the methods of laser spectroscopy. The cells will serve as the references of optical frequencies in systems of primary length standards (633 nm wavelength). Keywords: absorption cell; iodine cell; laser spectroscopy; stabilised laser; frequency stability Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-33: HeNe2023

Smluvní výzkum byl zaměřen na vývoj referencí optických kmitočtů pro frekvenční stabilizaci kompaktních laserových zdrojů. Tyto optické reference jsou založena na bázi absorpčních kyvet plněných ...

Hrabina, Jan; Holá, Miroslava; Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel; Lazar, Josef; Šarlejová, Tatiana; Šlechtický, Stanislav
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-38: Testování povrchů pro kryogeniku
Frolec, Jiří
2023 - Czech
Zadavatel vyžadoval analýzu tepelně-radiačních charakteristik několika různých kovových materiálů, ze kterých byly nejprve ve spolupráci s ÚPT navrženy a vyrobeny speciální vzorky. Ty byly poté testovány ve speciální nízkoteplotní aparatuře. V rámci smluvního výzkumu pak došlo ke stanovení míry sálání tepelného záření, tzv. totální hemisférické emisivity, při teplotách od -268 °C až k pokojové teplotě. Vzájemným porovnáním výsledků může zadavatel určit optimální variantu pro zamýšlenou aplikaci, a to jak z hlediska samotného materiálu, tak i vzhledem k aplikované povrchové úpravě. The ordering party required an analysis of the thermal-radiative characteristics of several different metallic materials, from which several special samples were designed and manufactured in cooperation with ISI Brno. These were tested in a special low-temperature apparatus. As part of the contract research, the relative rate of thermal radiation emission, the so-called total hemispheric emissivity, was determined at temperatures ranging from -268 °C up to room temperature. By comparing the results with each other, the client will be able to determine the optimal variant for the intended application, both in terms of the material itself as well as the applied surface finish. Keywords: emissivity; thermal radiation; cryogenics; coating Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-38: Testování povrchů pro kryogeniku

Zadavatel vyžadoval analýzu tepelně-radiačních charakteristik několika různých kovových materiálů, ze kterých byly nejprve ve spolupráci s ÚPT navrženy a vyrobeny speciální vzorky. Ty byly poté ...

Frolec, Jiří
Ústav přístrojové techniky, 2023

Implementation of a plasticity model with advanced kinematic hardening rule for additively manufactured materials
Marek, René; Parma, Slavomír; Gabriel, Dušan; Džugan, J.
2023 - English
This technical report summarizes particularly the modeling part of the project DP 04_01_NPO “Emission-free technologies for local energy sources replacement” including development of models to describe multi-material 3D printed structures. The work is done in cooperation between COMTES FHT, a.s., the Institute of Thermomechanics of the Czech Academy of Sciences, v.v.i. and PROINNO, a.s. The goal of the project is the development of material models describing the behavior of multi-material components deposited by the direct deposition method (DED) under multiaxial cyclic loading.\nIn the report, a plasticity model suitable for materials prepared by the additive manufacturing method is compiled and used. The model uses Hill's plasticity condition, an advanced multi-component kinematic hardening rule, and an isotropic hardening rule. The associated flow rule is chosen and the implementation assumes the theory of small deformations. All constitutive relationships are presented and discussed for the selected model, and the model is thus fully and unambiguously formulated. The model is analytically integrated for a special case of loading and a special choice of parameters of the plasticity condition, namely transverse isotropy. A discretization scheme for numerical integration and procedures for FE implementation of the model are presented. For the FE implementation, a formulation in the displacement field is assumed, specifically the FE solver Abaqus and the implementation of the model using the UMAT interface are targeted. Several examples of the model's response to monotonic, uniaxial and biaxial cyclic loading trajectories are presented. \n Tato zpráva shrnuje postup prací na dílčím projektu DP 04_01_NPO “Emission-free technologies for local energy sources replacement” zahrnující vývoj modelů pro popis chování multi-materiálových 3D tištěných struktur řešený v konsorciu COMTES FHT, a.s., Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. a PROINNO, a.s. Cílem projektu je vývoj materiálových modelů popisujících chování multi-materiálových komponent deponovaných metodou přímé depozice (DED) pří víceosém cyklickém zatěžování. \nVe zprávě je sestaven a použit model plasticity vhodný pro materiály připravené metodou aditivní výroby. Model využívá Hillovu podmínku plasticity, pokročilý vícesložkový model kinematického zpevnění a model isotropního zpevnění. Je zvolen asociovaný zákon tečení a implementace předpokládá teorii malých deformací. Pro zvolený model jsou uvedeny a diskutovány všechny konstitutivní vztahy a model je tak plně a jednoznačně formulován. Model je analyticky integrován pro speciální případ zatěžování a speciální volbu parametrů podmínky plasticity, konkrétně příčnou isotropii. Je prezentováno diskretizační schema pro numerickou integraci a procedury pro MKP implementaci modelu. U MKP implementace se předpokládá formulace v poli posunutí, konkrétně je pak cíleno na MKP řešič Abaqus a implementaci modelu pomocí rozhraní UMAT. Je prezentováno několik příkladů odezvy modelu na monotónní, jednoosé a víceosé cycklické zatěžovací trajektorie.\n Keywords: plasticity; anisotropy; additive manufacturing Available at various institutes of the ASCR
Implementation of a plasticity model with advanced kinematic hardening rule for additively manufactured materials

This technical report summarizes particularly the modeling part of the project DP 04_01_NPO “Emission-free technologies for local energy sources replacement” including development of models to ...

Marek, René; Parma, Slavomír; Gabriel, Dušan; Džugan, J.
Ústav termomechaniky, 2023

Posouzení výpočtové dokumentace zaměřené na hodnocení analýzy dopradu zvýšení výkonu bloků EDU II na vibrace potrubí NV a posouzení vlivu zvýšení průtoku média na vibrace parovodů a uložení potrubí
Šulc, Petr; Pešek, Luděk; Gabriel, Dušan
2023 - Czech
Tato technická zpráva byla vypracována pro Státní úřad pro jadernou bezpečnost v rámci zakázky 772201-Expertní podpora SÚJB v oblasti hodnocení pevnosti a životnosti strojních komponent. Zpráva byla vypracována jako posudek k technické zprávě ÚJV DITI 2301/1350: 6729 - Využití projektových rezerv EDU II - 6.3 - analýzy vibrací POTRUBÍ nV a 6.03 Posouzení vlivu zvýšení průtoku média na vibrace parovodů a uložení potrubí vypracované pracovníky oddělení Hodnocení pevnosti a životnosti ÚJV Řež, a. s. a pracovníky Ústavu aplikované mechaniky Brno, s.r.o.. Účelem zprávy [T574/23] bylo podat SÚJB vlastní odborné stanovisko / nezávislé vyjádření k výrokům autorů zprávy ÚJV Řež. V souladu s požadavkem SÚJB byl při zpracování posudku kladen důraz zejména na dynamické aspekty dané problematiky. Posuzovatel zaujal k předložené zprávě ÚJV souhlasné stanovisko s několika drobnými připomínkami vesměs formální povahy. This technical report has been prepared for the State Office for Nuclear Safety within the framework of the contract 772201-Expert support to SÚJB in the field of strength and durability assessment of machine components. The report was prepared as an opinion to the technical report UJV DITI 2301/1350: 6729 - Utilisation of EDU II design reserves - 6.3 - Vibration analysis of the PIPELINE nV and 6.03 Assessment of the effect of increased media flow rate on the vibration of steam pipelines and pipeline embedment prepared by the staff of the Strength and Durability Assessment Department of UJV Rez, a. The purpose of the report [T574/23] was to provide the SAJB with its own expert opinion / independent opinion on the statements of the authors of the ÚJV Řež report. In accordance with the requirement of the SNCB, the emphasis in the preparation of the report was placed on the dynamic aspects of the issue. The assessor took a favourable opinion on the submitted UJV report with a few minor comments, mostly of a formal nature.\n\n Keywords: vibration; steam pipe; feed water pipe; steam generator Available at various institutes of the ASCR
Posouzení výpočtové dokumentace zaměřené na hodnocení analýzy dopradu zvýšení výkonu bloků EDU II na vibrace potrubí NV a posouzení vlivu zvýšení průtoku média na vibrace parovodů a uložení potrubí

Tato technická zpráva byla vypracována pro Státní úřad pro jadernou bezpečnost v rámci zakázky 772201-Expertní podpora SÚJB v oblasti hodnocení pevnosti a životnosti strojních komponent. Zpráva byla ...

Šulc, Petr; Pešek, Luděk; Gabriel, Dušan
Ústav termomechaniky, 2023

Studie rozptylu nebezpečného polutantu v podzemní místnosti
Nosek, Štěpán
2023 - Czech
Tato studie zkoumala proudění vzduchu a šíření polutantů v podzemní místnosti s využitím dvou různých metod ventilace: přirozeného a nuceného větrání. Experiment byl prováděn na zmenšeném modelu místnosti v aerodynamickém tunelu pomocí fyzikálního modelování. Základními cíli bylo porozumět chování proudění vzduchu a rozptylu pasivních polutantů v reálném prostředí za izotermních podmínek. This study investigated airflow and pollutant dispersion in an underground room using two different ventilation methods: natural and forced ventilation. The experiment was conducted on a scale model of the room in a wind tunnel using physical modelling. The main objectives were to understand the airflow behaviour and dispersion of passive pollutants in a real environment under isothermal conditions. Keywords: air pollution; atmospheric boundary layer; indoor; natural ventilation; wind tunnel Available at various institutes of the ASCR
Studie rozptylu nebezpečného polutantu v podzemní místnosti

Tato studie zkoumala proudění vzduchu a šíření polutantů v podzemní místnosti s využitím dvou různých metod ventilace: přirozeného a nuceného větrání. Experiment byl prováděn na zmenšeném modelu ...

Nosek, Štěpán
Ústav termomechaniky, 2023

Dynamická zkouška lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Berounku v Praze – Radotíně po instalaci pohlcovačů kmitů
Hračov, Stanislav; Urushadze, Shota
2023 - Czech
Zpráva popisuje postup provedení a výsledky dynamické zatěžovací zkoušky lávky pro pěší v Praze Radotíně po instalaci pohlcovačů kmitů. Úroveň vibrací mostovky lávky od přechodů chodců a běžců je srovnána s výsledky předchozí dynamické zkoušky před instalací pohlcovačů kmitů a je posouzena s ohledem na jejich pohodlí a zdraví. The report describes the execution procedure and the results of the dynamic loading test of the pedestrian bridge in Prague Radotín after the installation of vibration absorbers. The vibration level of the bridge deck from pedestrians and runners is compared with the results of a previous dynamic test before the installation of vibration absorbers and is assessed with regard to their comfort and health. Keywords: footbridge; dynamic loading test; pedestrian load; vibration comfort criteria; tuned mass dampers Available at various institutes of the ASCR
Dynamická zkouška lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Berounku v Praze – Radotíně po instalaci pohlcovačů kmitů

Zpráva popisuje postup provedení a výsledky dynamické zatěžovací zkoušky lávky pro pěší v Praze Radotíně po instalaci pohlcovačů kmitů. Úroveň vibrací mostovky lávky od přechodů chodců a běžců je ...

Hračov, Stanislav; Urushadze, Shota
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2023

Chemická a mikrostrukturní analýza vzorku cihel z objektu SZ Zákupy - Konírny hospodářského dvora
Frankeová, Dita; Bauerová, Pavla; Náhunková, Pavla; Ševčík, Radek; Mácová, Petra; Slížková, Zuzana; Vondráčková, Michaela
2023 - Czech
V rámci stavebně-technického průzkumu byl provedena charakterizace vzorků historických cihel s využitím termické analýzy (TGA), skenovacího elektronového mikroskopu (SEM/EDS), iontové chromatografie (IC), infračervené spektrometrie (FTIR) a fyzikálních zkoušek. Výsledky zkoušek cihel z objektu Konírna zámku Zákupy svědčí o dobré výrobní kvalitě použitých zdících prvků. Na základě provedených analýz lze předpokládat, že na pozorovaném poškození cihel se podílí vysoké zavlhčení zdiva v kombinaci s mrazovými cykly, a také krystalizační cykly vodorozpustných solí přítomných v povrchové vrstvě některých cihel. As part of the construction-technical survey, historical brick samples were characterized using thermal analysis (TGA), scanning electron microscopy (SEM/EDS), ion chromatography (IC), infrared spectrometry (FTIR) and physical tests. The results of the tests testify to the good production quality of the masonry elements used. Based on the analyzes carried out, it can be assumed that the observed damage to the bricks is caused by high wetting of the masonry in combination with frost cycles, as well as crystallization cycles of water-soluble salts present in the surface layer of some bricks. Keywords: TGA; FTIR; masonry; bricks Available at various institutes of the ASCR
Chemická a mikrostrukturní analýza vzorku cihel z objektu SZ Zákupy - Konírny hospodářského dvora

V rámci stavebně-technického průzkumu byl provedena charakterizace vzorků historických cihel s využitím termické analýzy (TGA), skenovacího elektronového mikroskopu (SEM/EDS), iontové chromatografie ...

Frankeová, Dita; Bauerová, Pavla; Náhunková, Pavla; Ševčík, Radek; Mácová, Petra; Slížková, Zuzana; Vondráčková, Michaela
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2023

Vyšetření základních mechanických a lomově-mechanických vlastností vzorků odebraných z VTL plynovodu – lokalita L177/2 po 21 měsíční expozici ve vlhké a suché vodíkové atmosféře při tlaku 3 MPa
Gajdoš, Lubomír; Šperl, Martin; Šorm, Filip; Bejdl, Jan
2023 - Czech
Vyšetření vlivu vlhkého a suchého vodíku stlačeného na tlak 3 MPa na mechanické a lomové vlastnosti plynovodní oceli ČSN 13126, tahové vzorky, Charpy vzorky i CT vzorky byly během expozice ve vlhkém vodíku trvale zatíženy, po 21 měsících expozice byl zjištěn pokles tažnosti tahových vzorků, pokles lomových parametrů Jin a J0,2 a mírné zvýšení parametru Jm. Investigation of the effect of moist and dry hydrogen pressurized to 3 MPa on mechanical and fracture properties of gas pipeline steel ČSN 13126, tensile specimens, Charpy specimens and CT specimens were kept loaded during the exposition in moist hydrogen, after a 21th months exposition it was found that ductility of tensile specimens and fracture parameters Jin and J0,2 of CT specimens decreased whilst the parameter Jm was slightly increased. Keywords: stress-strain diagram; Ramberg-Osgood dependence; impact strength; fracture toughness Available at various institutes of the ASCR
Vyšetření základních mechanických a lomově-mechanických vlastností vzorků odebraných z VTL plynovodu – lokalita L177/2 po 21 měsíční expozici ve vlhké a suché vodíkové atmosféře při tlaku 3 MPa

Vyšetření vlivu vlhkého a suchého vodíku stlačeného na tlak 3 MPa na mechanické a lomové vlastnosti plynovodní oceli ČSN 13126, tahové vzorky, Charpy vzorky i CT vzorky byly během expozice ve vlhkém ...

Gajdoš, Lubomír; Šperl, Martin; Šorm, Filip; Bejdl, Jan
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2023

Chemická a mikrostrukturní analýza vzorků pískovce z hřbitovního portálu na Gothardě v Hořicích
Slížková, Zuzana; Frankeová, Dita; Bauerová, Pavla; Náhunková, Pavla; Mácová, Petra; Ševčík, Radek; Vondráčková, Michaela
2023 - Czech
Stanovení chemického a mineralogického složení povrchové vrstvy pískovce a rychlosti transportu vody povrchem kamene (srovnání vlastností světlého povrchu a černého povrchu pískovce). Determination of the chemical and mineralogical composition of the surface layer of sandstone and the speed of water transport through the surface of the stone (comparison of the properties of the light ocher surface and the black surface of sandstone. Keywords: sandstone; black film; water absorption; chemical composition; mineralogical composition; stone surface Available at various institutes of the ASCR
Chemická a mikrostrukturní analýza vzorků pískovce z hřbitovního portálu na Gothardě v Hořicích

Stanovení chemického a mineralogického složení povrchové vrstvy pískovce a rychlosti transportu vody povrchem kamene (srovnání vlastností světlého povrchu a černého povrchu ...

Slížková, Zuzana; Frankeová, Dita; Bauerová, Pavla; Náhunková, Pavla; Mácová, Petra; Ševčík, Radek; Vondráčková, Michaela
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2023

SMV-2023-19: Vývoj pájených a svařovaných spojů pro speciální průmyslové armatury
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
2023 - Czech
Cílem tohoto projektu je najít optimální technologický postup pro svařování a pájení termických vložek v automatickém odváděči parního kondenzátu. Tento projekt staví na předchozím výzkumu a snahách v oboru. Navazuje na předchozí práci a má za cíl zdokonalit proces výroby a údržby zařízení pro odvádění parního kondenzátu pomocí nových postupů svařování a pájení termických vložek. This project aims to find the optimal technological procedure for welding and brazing of thermal inserts in an automatic steam condensate drain. This project builds on previous research and efforts in the field. It builds on previous work and aims to improve the manufacturing and maintenance process of steam condensate removal equipment by using new welding and brazing processes for thermal liners. Keywords: electron beam welding; vacuum brazing Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-19: Vývoj pájených a svařovaných spojů pro speciální průmyslové armatury

Cílem tohoto projektu je najít optimální technologický postup pro svařování a pájení termických vložek v automatickém odváděči parního kondenzátu. Tento projekt staví na předchozím výzkumu a snahách v ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
Ústav přístrojové techniky, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases