Number of found documents: 36824
Published from to

Analýza rizik u bezpilotních systémů
Keller Ladislav; Aleš Kuthan; Havíř Radomír
2019 -
Cílem této bakalářské práce je představit nebezpečí a rizika spojená s provozem bezpilotních systémů (UAS), provést analýzu těchto rizik a sestavit doporučený postup pro analýzu rizik u multikoptér. Teoretická část se zaměřuje na bezpilotní systémy a podrobněji multikoptéry. Dále se zabývá teorií analýzy rizik, celkovým řízením bezpečnostních rizik a jak při nich postupovat. Praktická část již kromě představení nebezpečí a rizik obsahuje praktickou analýzu rizik u kvadrokoptéry DJI Phantom 4 a doporučený postup pro analýzu rizik u multikoptér.The aim of this bachelor thesis is to present hazards and risks associated with the operation of unmanned aerial systems (UAS), to perform the analysis of these risks and to compile a recommended procedure for risk analysis of multicopters. The theoretical part focuses on unmanned aerial systems and more specifically on multicopters. It also introduces the theory of risk analysis, safety risk management and how to proceed. The practical part, in addition to presenting hazards and risks, includes a practical risk analysis of quadcopter DJI Phantom 4 and a recommended procedure for risk analysis of multicopters. Keywords: UAS; multikoptéra; nebezpečí; následek; analýza rizik; řízení bezpečnostního rizika; UAS; multicopter; hazard; consequence; risk analysis; safety risk management Available in digital repository of ČVUT.
Analýza rizik u bezpilotních systémů

Cílem této bakalářské práce je představit nebezpečí a rizika spojená s provozem bezpilotních systémů (UAS), provést analýzu těchto rizik a sestavit doporučený postup pro analýzu rizik u multikoptér. ...

Keller Ladislav; Aleš Kuthan; Havíř Radomír
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh koncepce osobní dopravy na železniční trati Hradec Králové - Častolovice
Michl Zdeněk; Vojtěch Šafranko; Vašíček Rostislav
2019 -
Bakalářská práce se zabývá návrhem konceptu osobní veřejné dopravy na železniční trati z Hradce Králové do Častolovic a vybraných navazujících úsecích. V první části je hodnoceno umístění železničních stanic v jednotlivých obcích a analyzováno využívání železnice z veřejně dostupných dat. S ohledem na očekávané investice do železniční infrastruktury jsou navrženy dva provozní koncepty osobní dopravy. V závěru je provedeno zhodnocení navrhovaných variant se současným stavem.The bachelor thesis deals with the concept of the public transport on rail line from Hradec Králové to Častolovice and other chosen parts of the railway line. In the first part there is valuation of position rail stations in towns and villages. After there is valuation of use rail station with passenger with open to the public data. With the respect to expect investment in railway line they are two concepts of rail public transport. Comparison between present situation and two concepts of public transport are conducted at the final part. Keywords: Královéhradecký kraj; železniční doprava; veřejná doprava; elektrizace železnice; zdvojkolejnění; provozní koncept; taktový grafikon; Hradec-Králové region; railway transport; public transport; electrification railway line; double – track line; operating concept; periodic timetable Available in digital repository of ČVUT.
Návrh koncepce osobní dopravy na železniční trati Hradec Králové - Častolovice

Bakalářská práce se zabývá návrhem konceptu osobní veřejné dopravy na železniční trati z Hradce Králové do Častolovic a vybraných navazujících úsecích. V první části je hodnoceno umístění železničních ...

Michl Zdeněk; Vojtěch Šafranko; Vašíček Rostislav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Zvyšování efektivity bezpečnostních kontrol - kontrola kabinových zavazadel
Vokáč Roman; Adam Kohoutek; Líkař Petr
2019 -
Letiště zavádí nové a pokročilejší technologie z důvodu zvyšujících se počtů cestujících a přísnějších legislativních požadavků na bezpečnostní kontrolu cestujících a jejich zavazadel. Tato práce je zaměřená na kontrolu kabinových zavazadel cestujících a technologie k tomu využívané. Rozebírá a srovnává jednotlivé technologie se zaměřením na remote screening, který se v poslední době stal nástrojem na zvýšení efektivity a bezpečnosti kontroly kabinových zavazadel. Práce obsahuje jednotlivé výhody a nevýhody každého typu zařízení využívaných ke screeningu zavazadel. Obsahuje případovou studii zavedení remote screeningu na Letiště Václava Havla v Praze.Airports are introducing new and more advanced technologies due to increasing numbres and stricter legislative requirements for security control of passengers and their luggage. This work is focused on control of passenger cabin baggage adn technology used for it. The thesis also analyzes and comprares individual technologies with a focus on remote screening, which has recently become a method for increasing the efficiency and safety of cabin baggage control. This work contains individual advantages and disadvantages of each type of cabin baggage screening technology, work also contains a case study of remote screening at the Vaclav Havel Airport in Prague. Keywords: bezpečnostní kontrola; efektivita; kontrola kabinových zavazadel; rentgenové zařízení; remote screening; Security control; efficiency; cabin baggage control; X-ray equipment; remote screening Available in digital repository of ČVUT.
Zvyšování efektivity bezpečnostních kontrol - kontrola kabinových zavazadel

Letiště zavádí nové a pokročilejší technologie z důvodu zvyšujících se počtů cestujících a přísnějších legislativních požadavků na bezpečnostní kontrolu cestujících a jejich zavazadel. Tato práce je ...

Vokáč Roman; Adam Kohoutek; Líkař Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Analýza nákladní železniční dopravy v oblasti Jesenicka
Mocková Denisa; Lenka Budilová; Sejbal Leoš
2019 -
Cílem této bakalářské práce je provést analýzu nákladní železniční dopravy v oblasti Jesenicka. Práce se zabývá změnami v poptávce po přepravě na tomto území, popisuje analýzy nákladní železniční dopravy vytvořené v minulosti a navrhuje novou variantu obsluhy vhodnou pro aktuální stav poptávky.The aim of this bachelor thesis is to carry out freight railway transport in the area of Jeseník. The thesis is focused on a change of demand of freight railway transport at this territory, analysis of railway transport, which was done in the past and proposed a new service variant suitable for the current state of demand. Keywords: doprava; železnice; nákladní železniční doprava; přeprava; kůrovcová kalamita; transport; railway; rail freight transport; conveyance; bark beetle calamity Available in digital repository of ČVUT.
Analýza nákladní železniční dopravy v oblasti Jesenicka

Cílem této bakalářské práce je provést analýzu nákladní železniční dopravy v oblasti Jesenicka. Práce se zabývá změnami v poptávce po přepravě na tomto území, popisuje analýzy nákladní železniční ...

Mocková Denisa; Lenka Budilová; Sejbal Leoš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Proces změny letadlové flotily dopravce pro osobní leteckou dopravu
Skolilová Petra; Valentýn Beneš; Honek Václav
2019 -
Předmětem bakalářské práce "Proces změny letadlové flotily dopravce pro osobní leteckou dopravu" je popis procesu výměny flotily letadel. První část je věnována současnému stavu osobní letecké dopravy. Dále jsou uvedeny faktory, které samotný proces ovlivňují, způsoby pořízení letadel a příklad realizovaného procesu. Práce poté obsahuje popis letadel vhodných pro proces změny letadlové flotily a modelový příklad procesu.The subject of the bachelor thesis "Process of changing carrier´s aircraft fleet for passenger air transport" is description of process of aircraft fleet renewal. The first part of this thesis is dedicated to the current state of passenger air transport. Next part deals with factors influencing the process, methods of purchasing aircrafts and describes example of realized fleet renewal. The thesis also contains description of aircrafts suitable for the process of fleet renewal and model example of the process. Keywords: flotila; letadlo; osobní letecká doprava; letecký dopravce; proces; změna; fleet; aircraft; passenger air transport; air carrier; process; change Available in digital repository of ČVUT.
Proces změny letadlové flotily dopravce pro osobní leteckou dopravu

Předmětem bakalářské práce "Proces změny letadlové flotily dopravce pro osobní leteckou dopravu" je popis procesu výměny flotily letadel. První část je věnována současnému stavu osobní letecké ...

Skolilová Petra; Valentýn Beneš; Honek Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Hrozby působící na bezpilotní systémy a obrany proti nim
Hůlek David; Ondřej Vítovec; Novák Martin
2019 -
Cílem této bakalářské práce nazvané "Hrozby působící na bezpilotní systémy a obrany proti nim" je poskytnout srozumitelný, ucelený přehled těchto hrozeb a situací, za kterých k nim dochází, a také podrobně popsat nebo navrhnout různé možnosti obran bezpilotních systémů (UAS) proti těmto hrozbám. V úvodu práce je zařazena kapitola popisující bezpilotní systém jako celek a jeho hlavní části. Stěžejní část práce poté tvoří popis jednotlivých hrozeb působících na bezpilotní systémy v jeho běžném provozu a také popis možných obran proti popisovaným hrozbám. Příkladem časté vážné hrozby je kolize UAS ve vzduchu s jiným objektem nebo také útok na jeho komunikační a navigační systémy. Veškeré hrozby a jejich obrany pro lepší přehlednost shrnují dvě vytvořené tabulky. V poslední části bakalářské práce je vytvořen návrh pro vybavení ústavního UAS Phantom 3 Standard od společnosti DJI.The main aim of this bachelor thesis, entitled "Threats to Unmanned Aerial Systems and Their Protection", is to provide a comprehensive overview of threats to unmanned aerial systems (UAS) and situations in which they arise, as well as to offer a solutions and ways in which UAS may prevent such threats. The introductory part includes a chapter describing UAS as a whole and their major components. The main body of the thesis comprises a description of a number of threats UAS may face during operation and the protection against them. An example of commonly encountered significant threat is a collision of the UAS with another flying object or an attack on the UAS communication and navigation systems. All threats and protections against them are summarised in two comprehensive tables. The final part of the thesis includes a proposed design of the equipment of the Department's DJI Phantom 3 Standard UAS. Keywords: bezpilotní systém; bezpilotní letadlo; řídící stanice; UAS; hrozby; obrany; protisrážkový systém; DSA; komunikační prostředky; útok; sestřelení; unmanned aerial system; unmanned aircraft; control station; UAS; threats; protection; collision avoidance system; DSA; means of communication; attack; shooting down Available in digital repository of ČVUT.
Hrozby působící na bezpilotní systémy a obrany proti nim

Cílem této bakalářské práce nazvané "Hrozby působící na bezpilotní systémy a obrany proti nim" je poskytnout srozumitelný, ucelený přehled těchto hrozeb a situací, za kterých k nim dochází, a také ...

Hůlek David; Ondřej Vítovec; Novák Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Multikriteriální analýza transatlantického spojení na trase LON-NYC
Skolilová Petra; Jan Vyoral; Kouba Marek
2019 -
Předmětem bakalářské práce "Multikriteriální analýza transatlantického spojení na trase LON-NYC" je porovnání leteckých linek, které v současné době na této trase existují. První část krátce shrnuje historii transatlantické letecké dopravy od jejího počátku až po současnost a popisuje aktuální situaci na transatlantickém trhu, následně jsou analyzována konkrétní letiště v obou městech. V závěru práce jsou jednotlivé linky analyzovány podle několika kritérií a výsledky jsou porovnány s provedeným dotazníkovým šetřením expertní skupiny.The subject of the bachelor thesis "Multi-criteria analysis of transatlantic connection the route LON-NYC" is the comparison of airways that currently exist on this route. The first part briefly summarizes the history of transatlantic air transport from its beginning to the present and describes the current situation in the transatlantic market and then the specific airports in both cities are analysed. The last part analyses individual airways according to several criteria and the results are compared with the undertaken questionnaire of the expert group. Keywords: transatlantická letecká doprava; letecká linka; letecká společnost; letiště; Londýn; New York; transatlantic air transport; airway; airline; airport; London; New York Available in digital repository of ČVUT.
Multikriteriální analýza transatlantického spojení na trase LON-NYC

Předmětem bakalářské práce "Multikriteriální analýza transatlantického spojení na trase LON-NYC" je porovnání leteckých linek, které v současné době na této trase existují. První část krátce shrnuje ...

Skolilová Petra; Jan Vyoral; Kouba Marek
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Úprava křižovatek na jihovýchodním obchvatu města Lovosice (silnice I/15)
Čarský Jiří; Michal Šupej; Kácovský Jaroslav
2019 -
Předmětem bakalářské práce "Úprava křižovatek na jihovýchodním obchvatu města Lovosice (silnice I/15)" je analyzovat současný stav dopravy na dvou křižovatkách (I/15 X Siřejovická; I/15 X Lukavecká) a na základě této analýzy navrhnout patřičná dopravní opatření těchto křižovatek.The subject of this bachelor thesis "Modification of Junctions on the Soushteast Bypass of Town Lovosice (Road I/15): is to analyze actual transportation state at two junctions (Road I/15 X Siřejovická st.; Road I/15 X Lukavecká st.) and then propose a modification of these junctions based on that analysis. Keywords: okružní křižovatka; rozhledová pole; těžké a rozměrné náklady; RPDI; roční průměr denních intenzit; úrovňová křižovatka; roundabout; intersection; visual field; heavy and excessive loads; Average Year Variation of Daily Traffic Intensities Available in digital repository of ČVUT.
Úprava křižovatek na jihovýchodním obchvatu města Lovosice (silnice I/15)

Předmětem bakalářské práce "Úprava křižovatek na jihovýchodním obchvatu města Lovosice (silnice I/15)" je analyzovat současný stav dopravy na dvou křižovatkách (I/15 X Siřejovická; I/15 X Lukavecká) a ...

Čarský Jiří; Michal Šupej; Kácovský Jaroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Studie zklidňování dopravy v obci Zdiby
Kocourek Josef; Pavel Přibyl; Homolová Jitka
2019 -
Předmětem bakalářské práce "Studie zklidňování dopravy v obci Zdiby" je analýza současného stavu dopravní situace (včetně dopravního průzkumu) na průtahu silnice III/2424 v obci Zdiby ve Středočeském kraji a vyhledání bezpečnostních rizik. Cílem je návrh řešení průtahu silnice III/2424 dle ČSN 73 6110 a moderních trendů, který by měl vést ke snížení rychlosti projíždějících vozidel, zvýšení bezpečnosti chodců i všech účastníků dopravy.The subject of the bachelor thesis "Study of Traffic Calming in the Village Zdiby" is an analysis of the current state of the transport situation (including traffic survey) on the through road of route III/2424 in the Village Zdiby in the Central Bohemian Region and a search for safety risks. The aim is to design through road of route III/2424 solution according to CSN 73 6110 and modern trends, which should lead to a reduction in the speed of passing vehicles, an increase in the safety of pedestrians as well as all traffic participants. Keywords: Zklidňování dopravy; chodci; Zdiby; ulice Průběžná; nehody; křižovatka; bezpečnost; přechod pro chodce; Traffic calming; pedestrians; Zdiby; street Průběžná; accidents; intersection; safety; pedestrian crossing Available in digital repository of ČVUT.
Studie zklidňování dopravy v obci Zdiby

Předmětem bakalářské práce "Studie zklidňování dopravy v obci Zdiby" je analýza současného stavu dopravní situace (včetně dopravního průzkumu) na průtahu silnice III/2424 v obci Zdiby ve Středočeském ...

Kocourek Josef; Pavel Přibyl; Homolová Jitka
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Vliv neutronového a gama ozařování na vlastnosti betonu a jeho mechanickou odezvu
Štemberk Petr; Yuliia Khmurovska; Patzák Bořek
2019 -
Tato práce se zabývá numerickým a experimentálním zkoumáním vlivu ozařování na vlastnosti betonu a jeho mechanickou odezvu. Ozařování neutrony způsobuje radiačně indukovanou volumetrickou expanzi kameniva, která spolu se smrštěním cementové malty vede k nerovnoměrnému rozložení napětí v betonové konstrukci a následně k lokální koncentraci napětí. Trhliny v betonu vznikají, když hodnoty napětí dosahují meze pevnosti. Výsledkem je výrazné zhoršení vlastností betonu (pevnost, modul pružnosti atd.), které ovlivňují jeho mechanickou odezvu. Z tohoto důvodu byla provedena numerická analýza (sdružená úloha poškození-dotvarování) betonového biologického stínění reaktoru VVER 440/213 pomocí metody konečných prvků, která kombinuje nejnovější teoretická a experimentální data. Výsledky ukazují, že stínící vlastnosti betonového biologického stínění mohou být sníženy důsledkem vzniku radiálních trhlin, nicméně železobetonová nosná stěna, která se nachází přímo za biologickým stíněním, může dodatečně zajistit potřebné stínění. Ozařování gama zářením rovněž způsobuje radiačně indukovanou radiolýzu vody, která může ovlivnit dotvarování betonové konstrukce, jelikož dotvarování, mimo jiné, závisí na množství a stavu vody v cementové pastě. Předložený experimentální výzkum však ukazuje nevýznamný účinek gama-záření na dotvarování betonu. Existující modely se tedy dají použít pro výpočet dotvarování betonu ozářeného gama zářením a současně jako první odhad pro beton ozářený neutrony. Dále byl zkoumán vliv gama záření na beton raného stáří s cílem prozkoumat možnosti alternativního návrhu betonových prvků, které se používají ve spojitosti s ukládáním radioaktivních odpadů. Výsledky ukazují snížení pevnosti vzorku po 356 dnech ozařovaní, avšak způsob ošetřování (přítomnost nebo nepřítomnost izolace) má mnohem větší účinek než gama-záření na měřené vlastnosti cementové malty. Doporučuje se tedy zajistit vysokou vlhkost a normální okolní teplotu během betonáže a ošetřování těchto betonových prvků pro snížení potenciálně negativních účinků gama-záření, jako je vysychání vyvolané ozářením. Dodatečné příklady tvorby a použití různých kódů a modelů (Rigid Body Spring Model, model hydratace, model mikrostruktury, obrazová analýza) pro související úlohy jsou uvedené v příloze.This study presents numerical and experimental investigation of the effect of irradiation on concrete properties and structural performance. The neutron irradiation causes radiation-induced volumetric expansion of aggregates which together with cement mortar shrinkage leads to nonuniform strain distribution in concrete and consequently to the local stress concentration. Occurrence of cracks in concrete starts when the stresses reach the strength value. It results in significant reduction of concrete properties (strength, elastic modulus, etc.) which affects the structural performance of concrete. Due to this fact, the coupled damage-creep finite element analysis of the concrete biological shield of VVER 440/213 which combines the newest theoretical and experimental data was performed. The results show that shielding properties of the biological shield may be reduced due to the occurrence of the radial cracks, however, the concrete wall, which is situated right behind the biological shield, will backup the necessary shielding. Additionally, the gamma-ray irradiation causes radiation-induced water radiolysis, which can affect concrete creep, as it, besides others, depends on the amount and the state of water in the cement paste, however, the presented experimental investigation shows an insignificant effect of gamma-ray irradiation on cement mortar creep. Therefore, the creep of gamma-irradiated concrete structures as well as the first estimation of creep of neutron-irradiated structures can be predicted by the existing numerical models. The effect of gamma-ray irradiation on concrete starting from early-age was investigated in order to estimate possibilities of the alternative design in the field of radioactive waste disposal. The results show the reduction of strength after 356 days of irradiation, however, the effect of curing conditions (presence or absence of insulation) has a much larger effect than the gamma-radiation on the measured properties of mortar. Therefore, it can be recommended to provide high humidity and normal ambient temperature during casting and curing for reduction of the potentially negative effects of gamma radiation, such as the irradiation-induced drying. Additionally, examples of application of various approaches (Rigid Body Spring Model, hydration model, microstructure model, image processing) to the related tasks are presented in the Appendix. Keywords: cementová malta; beton; dotvarování; poškození; rané stáří; experiment; metoda konečných prvků; ozařování gama zářením; ozařování neutrony; radiačně indukovaná objemová expanze; mechanická odezva; cement mortar; concrete; creep; damage; early-age; experiment; finite element method; gamma-ray irradiation; neutron irradiation; radiation-induced volumetric expansion; structural performance Available in digital repository of ČVUT.
Vliv neutronového a gama ozařování na vlastnosti betonu a jeho mechanickou odezvu

Tato práce se zabývá numerickým a experimentálním zkoumáním vlivu ozařování na vlastnosti betonu a jeho mechanickou odezvu. Ozařování neutrony způsobuje radiačně indukovanou volumetrickou expanzi ...

Štemberk Petr; Yuliia Khmurovska; Patzák Bořek
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases